Page 1


กฏและกติกา การแข่งขัน Thailand EASCA 2014 - 2015 EASCA (European Auto Sound Association) คือสถาบันที่ดาเนินการด้านการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ทเี่ น้น ความยุตธิ รรมเป็นหลัก ที่แม้จะถือกาเนิดจากยุโรป แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไปในหลายประเทศทัว่ โลก โดยที่ผู้ มีส่วนร่วมจะมาแข่งขันซึ่งกันและกัน เพื่อค้นหาว่าระบบเสียงในรถใครสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้ดี หรือดัง ตาม ความต้องการในการแข่งขันแต่ละประเภท Thailand EASCA เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจาก EASCA เพื่อดาเนินการด้านการแข่งขัน เครื่องเสียงรถยนต์ในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การขายและการตลาดเครื่องเสียงรถยนต์ ในประเทศไทย การให้ความรู้และความเข้าใจที่ถกู ต้อง และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รา้ นค้าปลีก ผ่านการแข่งขันไปสู่ ผู้บริโภค โดยยึดหลักความเป็นธรรม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขัน ภายใต้พื้นฐานเบื้องต้นคือ มูลค่าของระบบ เสียงรถยนต์, ประสบการณ์ของผูแ้ ข่งขัน และเทคนิคในการดัดแปลง (Modification)

ความปลอดภัย และองค์กร 1. หลักประการสาคัญที่สุดและถือเป็นอันดับแรกในการแข่งขัน Thailand EASCA ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใน ประเภทใด หรือรุ่นใดด็ตาม นั่นคือทุกคนต้องปลอดภัย โดยผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทุกคนต้องให้ความสนใจและตั้งใจที่ จะไม่ทาร้าย หรือทาความเดือดร้อน หรือเอารัดเอาเปรียบแก่ใครก็ตามที่อยู่รอบข้างในการแข่งขัน 2. ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะช่วยกันดูแลไม่ให้มีความเสี่ยงใดๆ ตลอดเวลา 3. รถยนต์ที่เข้าแข่งขันต้องเป็นทีร่ ถได้รับอนุญาตให้ขับขี่ได้ในท้องถนนตามปกติตามแต่กฏหมายของประเทศ นัน้ ๆ โดยทาง Thailand EASCA จะไม่รับผิดชอบในกรณีเหตุความรุนแรงใดๆ นั่นหมายรวมไปถึงกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ. ถูก ทาลาย, การเสียหายของทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ หรือการบาดเจ็บของร่างกายด้วย 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านใดทีอ่ ยู่ในอาการ มึนเมา หรือเสพของมึนเมา จะถูกห้ามและให้ออกจากการแข่งขัน และหากยังกลับมาทาซ้าอีก จะถูกห้ามจากผูจ้ ัดการแข่งขันถาวรตลอดไป 5. ผู้มีส่วนร่วมเข้าประชุมกฎกติกาของ Thailand EASCA ถือว่าได้ยอมรับกฏ และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเอง แสดงออกหรือกระทาลงไป 6. การต่อต้านกฎกติกาของ Thailand EASCA สามารถเป็นผลให้ถูกตัดออกจากการแข่งขัน และ/หรือห้ามเข้า ร่วมการแข่งขันอย่างถาวร

ประเภทของการแข่งขัน สาหรับการแข่งขัน Thailand EASCA ประจาฤดูกาล 2014-2015 นั้น จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1. ประเภทคุณภาพเสียง (SQ League) 2. ประเภทเสียงดีและดัง (SQx League) 3. ประเภทพลังเสียงภายในรถ (dB League) 4. ประเภทพลังเสียงภายนอกรถ (dBx League)

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 1


โดยมีรายละเอียด กฏเกณฑ์การแข่งขัน และกติกาการตัดสินในแต่ละประเภทต่างๆ ข้างต้นที่จะได้แสดงในบท ต่อไป

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้มีสิทธิส์ มัครเข้าแข่งขัน Thailand EASCA ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ 1. เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดตามกฏหมาย 2. เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่สมัครเข้าแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย 3. เป็นรถยนต์ที่ถกู ต้องตามกฏหมาย สามารถใช้ขับขี่ได้ตามถนนสาธารณะทั่วไป ผู้จัดการแข่งขัน Thailand EASCA จะทาการประกาศรับสมัครแข่งขันในแต่ละสนามให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันแข่งขัน และจะเปิดรับสมัครเป็นเวลาประมาณ 20 วัน โดยจะระบุวันเวลาของการปิดการรับสมัครของแต่ละ สนามอย่างชัดเจน ภายหลังปิดการรับสมัคร ผู้จัดการแข่งขันจะประกาศรายชื่อผู้แข่งขันในแต่ละรุ่นพร้อมทั้งลาดับคิวในการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ภายใน 5 วันก่อนการแข่งขัน หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ ให้นักแข่งสอบถาม หรือยื่นหนังสือประท้วง ได้ภายใน 2 วันหลังการประกาศอย่างเป็นทางการ หากเลยกาหนดนี้แล้ว ทางผูจ้ ัดการแข่งขันจะถือว่านักแข่งทุกท่าน ยอมรับตามประกาศอย่างเป็นทางการดังกล่าว ทั้งนี้ การสมัครแข่งขันจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ นักแข่งส่งใบสมัครการแข่งขันโดยกรอกข้อมูลอย่าง ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และเอกสาร/หลักฐานในการชาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยโอนชาระ ค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นายวีรยุทธ ชูชัยเจริญ บัญชีเลขที่ 095-107818-2 กระแสรายวัน จากนั้น ส่งแฟกซ์เอกสาร ทั้งใบสมัคร และหลักฐานการโอนชาระค่าสมัครมาทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-330-8409 การจัดลาดับคิวการแข่งขันในแต่ละรุ่น ทางผู้จัดการแข่งขันจะยึดถือตามหลักฐานการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผู้สมัครที่สมัครที่เสร็จสมบูรณ์เป็นท่านแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับการจัดลาดับคิวการแข่งขันเป็นคันสุดท้ายของรุ่น และ ผู้ที่ส่งใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์เป็นคนสุดท้ายของรุ่นจะได้รับการจัดคิวการแข่งขันเป็นลาดับแรกสุดของรุ่น ตามลาดับเช่นนี้ ไป โดยเงื่อนเวลาในการรับสมัครและจัดลาดับคิวการแข่งขันนั้น จะยึดตามวันเวลาที่ระบุในใบแฟกซ์ทผี่ ู้สมัครได้ส่ง ให้กับทางผู้จัดการแข่งขัน ตามหมายเลขที่กล่าวไว้ดา้ นบนแล้วเท่านั้น ข้อมูลการสมัครในใบสมัครของนักแข่งทุกท่านทางผู้จัดการแข่งขันจะปิดเป็นความลับ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบซึง่ กันและกันของนักแข่งแต่ละท่านในการแข่งขัน การเปิดรับสมัครรอบสอง เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่ทางผู้จดั Thailand EASCA สามารถทาได้ ภายใต้เงื่อนไข เฉพาะรุ่นที่มีผู้สมัครไม่ครบเพียงพอที่จะเปิดจัดการแข่งขันได้เท่านั้น โดยสามารถทาได้ทันทีตงั้ แต่วันที่ปิดการสมัครรอบ แรก และเปิดรับสมัครได้ไม่เกิน 3 วัน โดยรุ่นทีจ่ ะเปิดให้มกี ารแข่งขันได้ จาเป็นต้องมีรถลงแข่งอย่างน้อย 3 คัน หากมีผู้ลงสมัครน้อยกว่านี้ ทางผู้จัดขอ สงวนสิทธิ์ที่จะเปิดหรือไม่เปิดการแข่งขันในรุ่นนั้นๆ โดยยินดีคืนค่าสมัครให้เต็มจานวนในกรณีที่ไม่เปิดแข่งขัน Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 2


อัตราค่าสมัครการแข่งขัน การแข่งขันประเภทคุณภาพเสียง (EASCA SQ League)  ค่าสมัครต่อคัน/รุ่น 3,000 บาท ในระดับชั้น Funni  ค่าสมัครต่อคัน/รุ่น 4,000 บาท ในระดับชั้น Profi และ Profi Max การแข่งขันประเภทเสียงดีและดัง (EASCA SQx League)  ค่าสมัครต่อคัน/รุ่น 4,000 บาท ในทุกระดับชั้น การแข่งขันประเภทความดังเสียงภายในรถ (dB League)  ค่าสมัครต่อคัน/รุ่น 3,000 บาทในทุกระดับชั้น การแข่งขันประเภทความดังเสียงภายนอกรถ (dBx League)  ค่าสมัครต่อคัน/รุ่น 3,000 บาทในทุกระดับชั้น

การประเมินงบประมาณของระบบในแต่ละรุ่นการแข่งขัน ในแต่ละรุ่นของการแข่งขันที่มกี ารระบุงบประมาณของระบบที่ใช้ในการแข่งขัน จะประเมินงบประมาณโดยมูลค่า ของระบบเครื่องเสียงทั้งหมดทีน่ บั รวมเฉพาะเครื่องส่งสัญญาณ + โปรเซสเซอร์ทงั้ หมด + เพาเวอร์แอมป์ และลาโพง เครื่องส่งสัญญาณที่ตดิ มากับรถยนต์จากโรงงาน จะถูกประเมินมูลค่าในอัตราเดียวกันทั้งหมด คือ 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลรายการและมูลค่าของระบบที่ถกู ติดตัง้ ซึง่ ต้องส่งพร้อมหลักฐานสนับสนุนตาม ราคาทีก่ ล่าวอ้าง โดยราคานั้นจะอ้างอิงจากราคาขายปลีกในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มกี ารประเมินตามสภาพของอุปกรณ์ เช่นราคามือสอง, ราคาพิเศษช่วงส่งเสริมการขาย เป็นต้น หากไม่มีราคาขายปลีกในประเทศไทย หรือเป็นอุปกรณ์ที่ทา/ผลิตขึ้นมาเอง ให้นักแข่งแจ้งราคากับทาง Thailand EASCA โดยทาง Thailand EASCA จะมีผู้ตัดสินที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบอีกที หากเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็จะ ประเมินไปตามราคานัน้ แต่หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ทางหัวหน้าผูต้ ัดสินมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะขอปรับเปลี่ยนราคา ประเมินตามที่ทาง Thailand EASCA เห็นว่าเหมาะสมกว่า หากข้อมูลราคามีความผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกตัดออกจากการแข่งขันได้ในฐานะไม่มีน้าใจ นักกีฬา โดยขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตัดสิน ในกรณีที่ราคาประเมินของระบบไม่เป็นไปตามรุ่นที่ทาง Thailand EASCA กาหนดไว้ หัวหน้าผู้ตัดสินมีสิทธิ์ย้าย รุ่นของท่านให้ถูกต้องได้ ตามแต่ที่เห็นสมควร

การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มทาการแข่งขัน 1. ในวันแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันต้องมารายงานตัวตามกาหนดเวลาที่ผู้จัดการแข่งขันแจ้งไว้ ทั้งตัวนักแข่งและรถที่ แข่ง 2. หากนักแข่ง (คือผู้ทมี่ ีชื่อระบุอยู่ในใบสมัคร) ไม่สามารถมาแสดงตนในการแข่งขันได้ อนุญาตให้มีผู้แทนที่ ได้รับมอบอานาจมาแสดงตนทาการแข่งขันแทนได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบดังนี้  สาเนาบัตรประชาชนของนักแข่งผู้มีชื่อระบุอยู่ในใบสมัคร พร้อมลายเซ็นต์ (หรือเอกสารประจาตัวที่ทาง หน่วยราชการออกให้) Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 3


 หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนมาทาการแข่งขันแทน  บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (หรือเอกสารประจาตัวที่ทางหน่วยราชการออกให้) ของผู้ทไี่ ด้รับมอบ อานาจให้ทาการแข่งขันแทน หากขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งตามที่ระบุดา้ นบน หัวหน้าผู้ตดั สินมีสิทธิ์โดยชอบธรรมทีจ่ ะตัดสิทธิผ์ ู้สมัครราย นั้นออกจากการแข่งขันทันที โดยไม่คืนเงินค่าสมัครแข่งให้ 3. รถแต่ละคันแต่ละรุ่น จะต้องถูกตรวจสอบจากผู้จัดการแข่งขันว่าถูกต้องตรงตามรุ่นแข่งในวันแข่งขัน ตามเวลา ที่กาหนดไว้ โดยยึดตามเวลานาฬิกาของหัวหน้าผู้ตดั สินเป็นหลัก หากมาล่าช้ากว่าเวลาทีก่ าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก หัวหน้าผู้ตัดสิน จะถูกหักคะแนน ดังนี้  มาช้าไม่เกิน 30 นาที ถูกหัก 5 คะแนน  มาช้ามากกว่า 30 นาที ถูกหัก 10 คะแนน  มาช้าเกินลาดับคิวการแข่งขัน จะถูกปรับออกจากการแข่งขัน 4. รถที่เข้าแข่งขันทุกคันต้องมาจอดรอในพื้นที่ที่ทางผู้จัดการแข่งขันกาหนดเพื่อรอเรียกคิวเข้าสูเ่ ลนแข่งขัน หาก ไม่มาจอดรอ และถูกเรียกข้ามคิวไป จะถือว่านักแข่งสละสิทธิ์จากการแข่งขันเอง โดยผู้จัดการแข่งขันจะเรียกไม่เกิน 5 นาที 5. ผู้มีสิทธิ์เข้าในเลนการแข่งขันคือ ผู้ตัดสิน, นักแข่งท่านที่มชี ื่อระบุตามใบสมัคร และผู้ช่วยนักแข่งอีก 1 ท่าน เท่านัน้ 6. หากมีสาธารณชนสนใจต้องการขอชมรถ นักแข่งจะถูกร้องขอให้โชว์รถสู่สาธารณะชนนั้นๆ ให้หวั หน้าผู้ตัดสิน พิจารณาอนุญาตโดยความยินยอมของนักแข่งตามความเหมาะสม 7. ห้ามขยับปรับเปลีย่ นตาแหน่งของเบาะนั่งด้านหน้าในขณะกาลังให้คะแนน 8. ห้ามไม่ให้มีการพ่วงต่อแบตเตอรี่, เครื่องชาร์จไฟ และเครื่องยนต์ ในระหว่างทาการตัดสิน เว้นแต่เป็นรุ่น แข่งขันที่ได้รับอนุญาตเฉพาะ 9. อนุญาตให้มีแบตเตอรี่ และคาปาซิเตอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาได้ แต่ต้องไม่เกิน 14.4 โวลท์ วัดโดยเครื่องมือของ ผู้จัดการแข่งขัน และ/หรือเครื่องมือซึ่งกาหนดโดยหัวหน้าผู้ตัดสินเท่านั้น เว้นแต่เป็นรุ่นแข่งขันที่ได้รับอนุญาตเฉพาะ 10. ในกรณีอื่นใดที่มิได้มีระบุไว้ในกฏกติกานี้ ให้เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของหัวหน้าผู้ตัดสินในการพิจารณา 11. การตัดสินของหัวหน้าผู้ตดั สินถือเป็นทีส่ ุด

กรณีผลคะแนนการแข่งขันเสมอกัน (เฉพาะที่มีผลต่อถ้วยรางวัล) ในการแข่งขันประเภทคุณภาพเสียง (SQ League) หากผู้แข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากันและมีผลต่อการรับถ้วย รางวัล การตัดสินเลือกผู้ชนะให้ดคู ะแนนดังนีต้ ามลาดับ 1, ผูท้ ี่ได้รับคะแนนในหมวด Tonality, Distortion สูงกว่า จะเป็นผู้ขนะ หากยังเสมอกันให้ดู 2. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวด Staging สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันให้ดู 3. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวดการติดตัง้ สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันให้ดู 4. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวด Acute dynamic, Resolution สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันให้ดู 5. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวด Rough dynamic, Attack สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันให้ดู 6. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวด Noise สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกัน ให้ถือว่าเสมอกัน

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 4


ในการแข่งขันประเภทเสียงดีและดัง (SQx League) หากผู้แข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากันและมีผลต่อการรับ ถ้วยรางวัล การตัดสินเลือกผู้ชนะให้ดูคะแนนดังนี้ตามลาดับ 1. ผูท้ ไี่ ด้รับคะแนนในหมวดความดังเสียง (dB) สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันให้ดู 2. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวด Tonality สูงกว่า จะเป็นผู้ขนะ หากยังเสมอกันให้ดู 3. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวด Rough dynamic สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันให้ดู 4. ผู้ที่ได้รับคะแนนในหมวดการติดตั้ง สูงกว่า จะเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกัน ให้ถือว่าเสมอกัน ในการแข่งขันประเภทความดังเสียงในรถ (dB League) และการแข่งขันประเภทความดังเสียงนองรถ (dBx League) หากคะแนนเสมอกัน ให้ทาการวัดคะแนนความดังเสียง (dB) ใหม่อกี ครั้ง โดยจับฉลากผู้จะวัดก่อน หาก การวัดอีกครัง้ นี้ยังเสมอกันอีก ก็ให้ถือว่าเสมอกัน

การประกาศผลการแข่งขัน การประกาศผลการแข่งขันในสนามแข่งขันจะกระทาพร้อมการแจกถ้วยรางวัล ภายหลังจากจบสิ้นการแข่งขันใน ทุกรุ่นทุกประเภทของวันที่ทาการแข่งขันในแต่ละสนาม ประกาศผลการแข่งขันผ่านทางสือ่ ออนไลน์ ภายใน 2 วันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใน 30 วันหลังการแข่งขัน

การเก็บคะแนนสะสม และการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันในรอบคัดเลือกทุกสนาม นักแข่งทีล่ งทาการแข่งขันจะได้รับคะแนนเก็บสะสมมากน้อยตามผลการ แข่งขัน ดังนี้ อันดับ 1 ได้รับ คะแนน 10 คะแนน อันดับ 2 ได้รับ คะแนน 6 คะแนน อันดับ 3 ได้รับ คะแนน 4 คะแนน อันดับ 4 ขึ้นไป ได้รับคะแนน 2 คะแนน รถที่มาผ่านเลน (แต่ไม่ได้แข่งขัน) จะได้รับคะแนน 1 คะแนน โดยคะแนนของรถทุกคันจะถูกเก็บสะสมรวบรวมของแต่ละสนามไว้ และประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่าน ทางสื่อออนไลน์ ภายใน 2 วันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละสนาม ในการแข่งขันชิงแชมป์ Thailand EASCA Final ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของแต่ละฤดูกาลแข่งขัน นักแข่งที่จะได้รับ สิทธิส์ มัครเข้าแข่งขัน จะต้องมีคะแนนสะสมในรุ่นที่จะลงแข่งอย่างน้อย 2 คะแนน จึงจะสามารถสมัครแข่งได้ ในกรณีที่สมัครและระบุชื่อทีมแข่งขัน คะแนนรวมทั้งหมด(นับรวมจนถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทย) โดยนับเป็น ทีมนีจ้ ะถูกรวบรวมในทุกสนามเช่นกัน และผู้จัดการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะนามาใช้ในการประกาศรางวัล พิเศษ ดังนีค้ ือ  ทีมที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในประเภทคุณภาพเสียง (รวมทุกรุ่น) จะได้รับรางวัล The Best Reward SQ League Team  ทีมที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในประเภทเสียงดีและดัง (รวมทุกรุ่น) จะได้รับรางวัล The Best Reward SQx League Team Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 5


 ทีมที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในประเภทเสียงดังในรถ (รวมทุกรุ่น) จะได้รับรางวัล The Best Reward dB League Team  ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดในเสียงดังนอกรถ (รวมทุกรุ่น) จะได้รับรางวัล The Best Reward dBx League Team

การแข่งขันประเภทคุณภาพเสียง (EASCA SQ League) คือการแข่งขันเพื่อประเมินคุณภาพเสียงที่ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์แต่ละคันถ่ายทอดออกมาว่ามีความ ถูกต้อง สมจริง เพียงใด การแข่งขันประเภทคุณภาพเสียงนี้จะแบ่งย่อยออกเป็นระดับชั้น ตามประสบการณ์ของนักแข่ง และงบประมาณ ของระบบเครื่องเสียงเป็นหลัก 3 ระดับชั้นด้วยกันคือ  Funi เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์ และไม่ได้รับ การสนับสนุนโดยผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์ - อุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟทัง้ หมด และพาสซีฟ ครอสโอเวอร์ ต้องอยูใ่ นสภาพเดิมๆ เหมือนที่ขายปลีกในท้องตลาด ทั่วไป ห้ามดัดแปลงใดๆ หรือทาขึ้นเอง - อุปกรณ์ทงั้ หมดที่ใช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น ในระดับชั้น Funi จะแบ่งย่อยออกเป็นรุ่นๆ ตามงบประมาณของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ดงั นีค้ ือ 1.1.1 รุ่นงบไม่เกิน 25,000 บาท 1.1.2 รุ่นงบไม่เกิน 60,000 บาท 1.1.3 รุ่นงบไม่เกิน 100,000 บาท  Profi เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามก็สามารถแข่งขันได้ - อุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟทัง้ หมด และพาสซีฟ ครอสโอเวอร์ ต้องอยูใ่ นสภาพเดิมๆ เหมือนที่ขายปลีกในท้องตลาด ทั่วไป ห้ามดัดแปลงใดๆ หรือทาขึ้นเอง - อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น ในระดับชั้น Profi จะแบ่งย่อยออกเป็นรุ่นๆ ตามงบประมาณของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ดงั นี้คือ 1.2.1 รุ่นงบไม่เกิน 25,000 บาท 1.2.2 รุ่นงบไม่เกิน 60,000 บาท 1.2.3 รุ่นงบไม่เกิน 100,000 บาท 1.2.4 รุ่นงบไม่เกิน 200,000 บาท 1.2.5 รุ่นงบไม่เกิน 300,000 บาท  Profi Max เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามก็สามารถแข่งขันได้ - อนุญาตให้มีการดัดแปลง โมดิฟาย อุปกรณ์ตา่ งๆ หรือทาการผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาเองได้ (ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีขาย ในท้องตลาดทั่วไป) Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 6


- อนุญาตให้มีการใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับรถยนต์ได้ ในระดับชั้น Profi Max จะแบ่งย่อยออกเป็นรุ่นๆ ตามงบประมาณของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ดงั นีค้ ือ 1.3.1 รุ่นงบไม่เกิน 400,000 บาท 1.3.2 รุ่นงบมากกว่า 400,000 บาท

การตัดสินและให้คะแนน EASCA SQ League 1. ปรับระดับความดังเสียงที่ระดับ 74 dB(A) เพื่อใช้ในการตัดสินข้อ 2, 3 และ 4 ผู้ตัดสินจะใช้เครื่องมือวัดค่าความดังซึ่งได้รับการรับรองจาก EASCA เพื่อหาระดับความดังโวลลุ่มที่ใช้ในการ ตัดสิน โดยใช้แทรคที่ 18 ของแผ่นซีดี EASCA ทั้งนี้ ผู้ตัดสินจะถือมิเตอร์ให้อยู่ใกล้กับตัวให้มากที่สดุ ในระดับความสูง เท่ากับแดชบอร์ด และอยูก่ ึ่งกลางของพวงมาลัย จากนั้นปรับโวลลุ่มให้ได้ระดับความดังอยู่ที่ 74 dB จดระดับโวลลุ่มที่ใช้ ในใบคะแนน และเริ่มต้นการตัดสิน

2. การตัดสินคุณภาพเสียงโดยรวม (Tonality) และความเพี้ยนของเสียง (Distortion) รวม 140 คะแนน ผู้ตัดสินจะประเมินคุณภาพเสียงตลอดทุกย่านความถี่ดว้ ยแทรคต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบคะแนนว่ามีคุณภาพ และสมดุลซึ่งกันและกันอย่างไร จากนั้นทาเครื่องหมายไว้ในช่องคะแนน (Sub ใช้แทรคที่ 3, 4 / Bass ใช้แทรคที่ 3, 10 / Fundament ใช้แทรคที่ 5, 6 / Mid ใช้แทรคที่ 5, 6, 7, 9 / High ใช้แทรคที่ 7, 8, 10)

3. การตัดสินคุณภาพเวทีเสียง (Staging) รวม 110 คะแนน - ความกว้างของเวทีเสียง 20 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 9 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  เวทีเสียงจากเสา A ข้างหนึ่งจนถึงเสา A อีกข้างหนึง่ = 10 คะแนน  หากเวทีเสียงอยู่บนกระจกมองข้าง = เพิ่มอีก 2 คะแนนในแต่ละข้าง  หากเวทีเสียงอยูเ่ ลยกระจกมองข้างออกไปด้านนอก = เพิ่มอีก 5 คะแนนในแต่ละข้าง  หากเวทีเสียงแคบอยู่ภายในรถ = ลบ 2 คะแนนต่อข้างทุกๆ 10 เซนติเมตร

ภาพประกอบการประเมินด้านความกว้างของเวทีเสียง Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 7


- ความสูงของเวทีเสียง 20 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 9 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  หากความสูงมั่นคงสม่าเสมอ แต่อยู่ต่ากว่าจุดสุงสุดของแดชบอร์ด จะได้ 1 - 10 คะแนน  หากความสูงมั่นคงสม่าเสมออยูบ่ นแดชบอร์ด จะได้ 11 - 15 คะแนน  หากความสูงมั่นคงสม่าเสมออยูใ่ นระดับสายตา จะได้ 16 – 20 คะแนน  หากความสูงมั่นคงสม่าเสมออยูส่ ูงกว่าระดับสายตา จะได้ 15 - 19 คะแนน  หากความสูงไม่มั่นคงสม่าเสมอ มีการลาดต่าลง จะถูกหักได้สูงสุดถึง 5 คะแนนในการลาดต่าลงของ แต่ละด้านจากคะแนนที่ได้

ภาพประกอบการประเมินด้านความสูงของเวทีเสียง - ตาแหน่งด้านหน้าของเวทีเสียง 20 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 5 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  หากไม่สามารถกาหนดได้ จะได้ 1 คะแนน  เวทีเสียงอยูด่ ้านหลังของเบาะนั่งตัดสิน จะได้ 2 - 5 คะแนน  เวทีเสียงอยู่ระหว่างเบาะนั่งกับพวงมาลัย จะได้ 5 - 10 คะแนน  เวทีเสียงอยู่ระหว่างพวงมาลัยกับแนวอบล่างสุดของกระจกหน้า จะได้ 10 - 15 คะแนน  เวทีเสียงอยู่นอกกระจกหน้ารถ จนถึงบริเวณหน้ารถ จะได้ 15 - 20 คะแนน  หากมีเสียงเบสมาจากด้านหลัง จะถูกหักคะแนนได้มากที่สุดไม่เกิน 2 คะแนน จากคะแนนที่ได้

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 8


ภาพประกอบการประเมินตาแหน่งด้านหน้าของเวทีเสียง - ความลึกของเวทีเสียง 20 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 5 และ 10 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อประเมินระยะจากชิ้นดนตรีหรือเสียงร้องทีอ่ ยู่หน้าสุดไป จนถึงที่อยู่หลังสุดของเวทีเสียง และให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  ไม่มีระยะห่างเลยจากชิ้นดนตรีหรือเสียงร้องที่อยู่หน้าสุดกับหลังสุด จะได้ 1 คะแนน  มีระยะห่างเล็กน้อย, รู้สึกถึงความลึกของเวทีเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติ หรือเป็นธรรมชาติเล็กน้อย จะได้ สูงสุดไม่เกิน 10 คะแนน  มีความลึกที่สมจริง ระหว่างแต่ละชิ้นดนตรี จะได้สงู สุดได้ถึง 20 คะแนน

ภาพประกอบการประเมินด้านความลึกของเวทีเสียง Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 9


- โฟกัสของเวทีเสียง 30 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 5 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อประเมินโฟกัสด้านซ้ายจากเสียงของผู้ชาย ใช้แทรคที่ 6 เพื่อ ประเมินโฟกัสตรงกลางจากเสียงของผู้หญิง ใช้แทรคที่ 10 เพื่อประเมินโฟกัสด้านขวาจากเสียงของเปียโน และให้คะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้  ยากหรือไม่สามารถทีจ่ ะกาหนดโฟกัสของเสียงร้องหรือเปียโน จะได้ 1 คะแนน  ยากทีจ่ ะกาหนดโฟกัสได้ และไม่ตรงตาแหน่งที่ถกู ต้อง จะได้ไม่เกิน 5 คะแนน  ยากทีจ่ ะกาหนดโฟกัสได้ แต่ถูกต้องตรงตาแหน่ง จะได้ไม่เกิน 10 คะแนน  โฟกัสชัดเจน แต่ตาแหน่งไม่ถกู ต้อง จะได้ไม่เกิน 15 คะแนน  โฟกัสถูกต้อง และตาแหน่งถูกต้อง จะได้สูงสุด 20 คะแนน

ภาพประกอบการประเมินโฟกัสของเวทีเสียง

4. ไดนามิคเสียงแบบเฉียบพลัน (Acute Dynamic, Resolution) รวม 40 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 8, 10, 12 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อตรวจหาไดนามิคเสียงแบบเฉียบพลัน โดยประเมินการ แสดงออกถึงความอ่อนแรง, แข็งแรง และความละเอียดของระบบ

5. ปรับระดับความดังเสียงที่ระดับ 82 dB(A) เพื่อใช้ในการตัดสินข้อ 6 ผู้ตัดสินจะใช้เครื่องมือวัดค่าความดังซึ่งได้รับการรับรองจาก EASCA เพื่อหาระดับความดังโวลลุ่มที่ใช้ในการ ตัดสิน โดยใช้แทรคที่ 18 ของแผ่นซีดี EASCA ทั้งนี้ ผู้ตัดสินจะถือมิเตอร์ให้อยู่ใกล้กับตัวให้มากที่สดุ ในระดับความสูง เท่ากับแดชบอร์ด และอยูก่ ึ่งกลางของพวงมาลัย จากนั้นปรับโวลลุ่มให้ได้ระดับความดังอยู่ที่ 82 dB จดระดับโวลลุ่มที่ใช้ ในใบคะแนน และเริ่มต้นการตัดสิน

6. ไดนามิคเสียงแบบรุนแรงกระแทกกระทั้น (Rough Dynamic, Attack) รวม 40 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 4, 6, 8 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อตรวจหาไดนามิคเสียงแบบiรุนแรงและกระแทกกระทั้น โดยประเมินการแสดงออกถึงความอ่อนแรง, แข็งแรง และความละเอียดของระบบ

7. เสียงรบกวน (Noises) รวม 10 คะแนน ผู้ตัดสินจะใช้แทรคที่ 11 ของแผ่นซีดี EASCA เพื่อตรวจหาเสียงกวนที่อาจเกิดขึ้นในขณะทาการตัดสิน โดยให้ ความสาคัญกับการสั่น และผลข้างเคียงของเสียงกวนข้างจากอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ในขณะดับเครื่องยนต์ และให้คะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้  ปราศจากเสียงกวน จะได้ 10 คะแนน  มีเสียงกวนเล็กน้อย จะได้ 5 คะแนน  เสียงกวนรบกวนมาก จะได้ 0 คะแนน Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 10


8. คะแนนโบนัสจากการรบกวนการแข่งขัน รวม 10 คะแนน ผู้แข่งขันทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อระดับความดังเสียงทีจ่ ะใช้ของรถตนเอง เพื่อความมีนาใจนั ้ กกีฬาและความ เสมอภาคกันในหมู่นักแข่งด้วยกัน โดยผู้ตัดสินจะพิจารณาจากการถูกรบกวนจากการแข่งขันในระหว่างที่ทาการตัดสิน โดยผู้ตัดสินจะต้องไม่ถกู รบกวนในขณะกาลังประเมินผลด้านคุณภาพเสียง และให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  ไม่มีการร้องเรียน จะได้ 10 คะแนน  มีการรบกวนครั้งที่ 1 จะถูกหักคะแนน 5 คะแนน  มีการรบกวนครั้งที่สอง จะถูกหักคะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน  มีการรบกวนครั้งที่สาม จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

9. การปกป้องฟิวส์ รวม 10 คะแนน ที่ถูกต้องนั้น ขนาดของฟิวส์ที่ใช้ในระบบเครื่องเสียงรถยนต์จาเป็นต้องสอดคล้องไปตามขนาดพื้นทีห่ น้าตัดของ สายที่ใช้ โดยใช้ฟิวส์ขนาดสูงสุดที่มั่นใจทีจ่ ะควบคุมระบบตามปกติได้ หรือน้อยกว่าที่ระบุไว้ในตาราง นอกจากนี้ ความ ยาวของสายไฟจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ไปจนถึงฟิวส์หลัก จะต้องไม่เกิน 40 เซนติเมตร ผู้ตัดสินจะตรวจสภาพและให้ คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ จะได้ 10 คะแนน  มีข้อบกพร่องเล็กน้อย นั่นคือ มีฟวิ ส์อยู่จริง แต่ขนาดฟิวส์สูงกว่าระดับที่บันทึกไว้ในตาราง 1 ระดับ จะ ได้ 5 คะแนน  แย่มาก มีฟิวส์อยูจ่ ริง แต่ขนาดฟิวส์สูงกว่าที่บันทึกไว้ในตารางตั้งแต่ 2 ระดับขึ้นไป หรือไม่มีฟิวส์ที่ จาเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 อัน หรือความยาวสายไฟจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ไปจนถึงฟิวส์หลัก เกิน 40 เซนติเมตร จะได้ 0 คะแนน

ตารางแสดงขนาดของฟิวส์ทสี่ อดคล้องกับพืน้ ทีห่ น้าตัดของสายไฟที่ใช้ อย่างไรก็ตาม ไม่จาเป็นต้องมีฟิวส์ หากความยาวสายระหว่างแบตเตอรี่ไปจนถึง consumer load ไม่เกิน 30 เซ็นติเมตร

10. ความมั่นคงแน่นหนาของสาย รวม 10 คะแนน ผู้ตัดสินจะพิจารณาตามแนวทางต่อไปนี้ - ฟิวส์และที่ยึดฟิวส์ทุกตัว จาเป็นต้องติดตั้งอย่างเหมาะสม และแน่นหนามั่นคง - คุณภาพในงานติดตัง้ นั้นจะไม่สง่ ผลต่ออายุการใช้งานตามปกติของสาย Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 11


- ปลอก และ/หรือสิ่งปกป้องสาย ต้องไม่เปิดเปลือยออก ไม่ว่าทีต่ าแหน่งใดๆ ที่มีความเสี่ยงจะทาให้เกิดการ ลัดวรจรได้ ผู้ตัดสินจะตรวจสภาพและให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  ไม่มีข้อบกพร่อง จะได้ 10 คะแนน  มีข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น ที่ยึดฟิวส์ไม่มั่นคง แต่ไม่เกิดการลัดวงจร หรือคุณภาพงานติดตั้งมีผลต่อ การยืดอายุการใช้งานของสายเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณจากส่วนทีย่ ึดมั่นคงกับส่วนที่ เคลื่อนได้ จะได้ 5 คะแนน  แย่ เช่น ที่ยึดฟิวส์หลวม และไม่ได้มีการติดตัง้ ส่วนของสายบริเวณที่ยึดแน่นกับส่วนทีเ่ คลื่อนไหว ไม่มี การปกป้องสาย และ/หรือมีความเสี่ยงจากการที่ไส้ในของสายเปลือยออกมาให้เห็น จะได้ 0 คะแนน

11. การติดตั้งที่ปลอดภัย รวม 5 คะแนน ผู้ตัดสินจะตรวจสภาพและประเมิน หากปลอดภัยดีไม่มีข้อผิดผลาดใดๆ จะได้ 5 คะแนนเต็ม โดยพิจารณาให้ คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  อุปกรณ์ใดๆ ในระบบต้องไม่ขดั ขวางรบกวนการขับขี่ และการทดสอบ จะได้ 1 คะแนน  ทัศนะวิสัยของกระจกหน้าไม่ถูกบดบังเกิน 100 ตารางเซนติเมตรต่อข้าง จะได้ 1 คะแนน  ทัศนะวิสัยของกระจกมองข้างต้องไม่ถูกบดบังเกิน 10 ตารางเซนติเมตร ต่อข้าง จะได้ 1 คะแนน  อุปกรณ์ของเครื่องเล่นหลักที่ไม่ได้ถูกติดตัง้ ในตาแหน่งทีเ่ ครื่องเล่นติดตั้ง จะต้องสามารถใช้งานได้ ในขณะขับขี่โดยปราศจากข้อจากัดและความเสี่ยง จะได้ 1 คะแนน  เบาะนั่งด้านหน้าสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังค์ชั่นได้ปกติ และ ผู้ตัดสินสามารถทาการประเมิน คุณภาพเสียงได้โดยปราศจากข้อจากัด จะได้ 1 คะแนน

12. ความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย และความแน่นหนาของงานติดตั้ง รวม 5 คะแนน ผู้ตัดสินจะตรวจสภาพและประเมินถึงอุปกรณ์, ตู้ลาโพง สิ่งปกคลุมพื้นผิว โดยจะต้องมีอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เสมือนได้ทางานเสร็จแล้วจริงๆ และอุปกรณ์เครื่องเสียงต้องแน่นหน ไม่มีสิ่งใดๆ ผิดผลาด และดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดๆ ต้อง ทาเพิ่มแล้ว ไม่มีสิ่งใดหลวมรุย่ ร่าย หรือจะหลวมรุ่ยร่ายได้หากเกิดอุบัติเหตุ หากสมบูรณ์ดีไม่มีขอ้ ผิดผลาดใดๆ จะได้ 5 คะแนนเต็ม โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  ในห้องเครื่องยนต์ จะได้ 1 คะแนน  ในห้องโดยสาร จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน  ในห้องเก็บสัมภาระ จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน

13. ความสะอาด รวม 5 คะแนน ผู้ตัดสินจะตรวจสภาพและประเมินถึงความสะอาดในส่วนต่างๆ หากสะอาดดีมากไม่มีจุดบกพร่อง จะได้ 5 คะแนนดต็ม โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  ในส่วนห้องเครื่องยนต์ที่มงี านติดตั้ง ต้องอยู่ในสภาพสะอาดดี จะได้ 1 คะแนน  ในห้องโดยสารของรถยนต์จาเป็นต้องอยูใ่ นสภาพสะอาดดี จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน  ในห้องโดยเก็บสัมภาระจาเป็นต้องอยู่ในสภาพสะอาดดี จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน

14. การนาเสนอผลงาน (จะให้คะแนนส่วนนี้เฉพาะระดับชั้น Profi และ Profi Max) รวม 5 คะแนน Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 12


ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานติดตัง้ จะต้องสามารถเห็นได้เพื่อให้เป็นที่สนใจของสาธารณะชน โดยหากมี ความสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ จะได้ 5 คะแนนเต็ม โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  สาธารณะชนสามารถรับรู้, เห็นได้ ในส่วนงานติดตั้งในห้องเครื่องยนต์ จะได้ 1 คะแนน  สาธารณะชนสามารถรับรู้, เห็นได้ ในส่วนงานติดตั้งในห้องโดยสาร จะได้ 1 คะแนน  สาธารณะชนสามารถรับรู้, เห็นได้ ในส่วนงานติดตั้งในห้องเก็บสัมภาระ จะได้ 1 คะแนน  รูปและการออกแบบงานติดตั้งถูกเผยแพร่และโชว์ออกสู่สาธารณะ จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน

15. คุณค่าของงานฝีมือ (จะให้คะแนนส่วนนี้เฉพาะระดับชั้น Profi และ Profi Max) รวม 5 คะแนน ผู้ตัดสินจะประเมินจากระดับของคุณภาพและความซับซ้อนยุง่ ยากของงานติดตั้ง โดยหากมีความสมบูรณ์แบบ จะได้ 5 คะแนนเต็ม โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้  ในห้องเครื่องยนต์ จะได้ 1 คะแนน  ในห้องโดยสาร จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน  ในห้องเก็บสัมภาระ จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน

16. การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (จะให้คะแนนส่วนนี้เฉพาะระดับชั้น Profi และ Profi Max) รวม 5 คะแนน ผู้ตัดสินจะประเมินจากระดับของแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน ร่วมกับการออกแบบ และความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันโดยสอดคล้องกับตัวรถยนต์ โดยหากมีความสมบูรณ์แบบ จะได้ 5 คะแนนเต็ม โดยพิจารณาให้คะแนนตาม เกณฑ์ดงั นี้  ในห้องเครื่องยนต์ จะได้ 1 คะแนน  ในห้องโดยสาร จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน  ในห้องเก็บสัมภาระ จะได้ไม่เกิน 2 คะแนน หมายเหตุ  คาว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์สาหรับการให้คะแนนในข้อ 16 นี้ นอกจากชิ้นอุปกรณ์แล้ว จะหมาย รวมถึงแบตเตอรี่, สาย, ตัวยึดฟิวส์ ......)  หากไม่มกี ารติดตั้งใดๆ ในห้องเครื่องยนต์ การประเมินในห้องสัมภาระจะเป็นไม่เกิน 3 คะแนน  หากไม่มีห้องสัมภาระ หรือไม่มีการติดตัง้ ใดๆ ในห้องสัมภาระ การประเมินในห้องโดยสารจะเป็นไม่เกิน 4 คะแนน

 หากอุปกรณ์เครื่องเสียงทัง้ หมดถูกติดตัง้ เฉพาะในห้องเก็บสัมภาระเพียงแห่งเดียว การประเมินในห้อง เก็บสัมภาระจะเป็นไม่เกิน 5 คะแนน

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 13


Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 14


ขั้นตอนการแข่งขันประเภทคุณภาพเสียง (SQ League) 1. เมื่อผู้จัดเรียกรถแข่งเข้าสูเ่ ลนการแข่งขัน นักแข่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าแข่งขันภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที 2. ตาแหน่งเบาะนัง่ ในการตัดสินต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่นักแข่งสามารถขับขี่ได้จริงในถนนสาธารณะ หากมีข้อ สงสัยว่าขับขี่ได้จริงหรือไม่ นักแข่งต้องเป็นผู้พิสูจน์ 3. การตัดสินคุณภาพเสียงทุกรุ่น จะใช้ผู้ตดั สิน 1 ท่าน นัง่ ตัดสินในตาแหน่งเบาะนัง่ คนขับเท่านั้น โดยในบางรุ่น ทางผู้จัดมีสิทธิ์อนุญาติให้ผู้ตดั สินฝึกหัด หรือนักแข่งขึ้นไปนั่งในตาแหน่งเบาะนัง่ ผู้โดยสารด้านหน้าได้ โดยห้ามรบกวนผู้ ตัดสินโดยเด็ดขาด 4. ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ร้องขอให้นักแข่งเป็นผู้นาแผ่นซีดีที่ใช้ตัดสินคุณภาพเสียง (EASCA Official Judging CD) แผ่นกลางที่ใช้ในการตัดสินใส่ในเครื่องส่งสัญญาณของระบบ 5. ห้ามมิให้มีการรบกวนผู้ตดั สินในขณะตัดสิน หากมีการกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ตดั สิน ทั้งจากตัว นักแข่งเองหรือ นักแข่งท่านอื่น ผูก้ ระทาการรบกวน จะถูกหักคะแนน 10 คะแนน ทันที 6. เมื่อสิ้นสุดการตัดสิน ผู้ตัดสินจะอธิบายถึงจุดเด่นและจุดด้อยของระบบ ตามขั้นตอนการประเมินในกติกา อนุญาตให้นกั แข่งซักถามข้อสงสัยได้ แต่ทั้งหมดในการอธิบายและตอบข้อสงสัยจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที หากเกินกว่านี้ ผู้ ตัดสินมีสิทธิ์ที่จะขอจบการอธิบายและตอบข้อซักถามได้ 7. ผูต้ ัดสินขอสงวนสิทธิ์ไม่เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงผลการประเมิน กับผลการประเมินของนักแข่งท่านอื่นๆ ใน รุ่นเดียวกัน 8. เมื่อนักแข่งลงลายมือชื่อในใบคะแนนหลังการอธิบายของผู้ตัดสินจบ เท่ากับเป็นการยอมรับผลการตัดสินโดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 9. หากนักแข่งเห็นว่าผลการตัดสินมีข้อผิดผลาด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ ให้ทาการแจ้งประท้วงต่อ ผู้จัดการแข่งขันทันที และดาเนินการตามขั้นตอนการประท้วง โดยยังไม่ต้องลงลายมือชื่อลงในใบคะแนนนั้น

ขั้นตอนการประท้วง 1. เมื่อนักแข่งประสงค์จะประท้วงผลการตัดสิน โดยยืนยันไม่ลงลายมือชื่อในใบคะแนน ผู้ตัดสินจะแจ้งให้ ผู้จัดการแข่งขันทราบ พร้อมหยุดระบบเสียงที่ใช้ในการแข่งขันนั้นทันที โดยห้ามมิให้ทั้งผู้ตดั สินและนักแข่งกระทาการอื่น ใดทั้งสิ้นต่อระบบเสียงนั้นโดยเด็ดขาด 2. นักแข่งจะได้รับแบบยื่นประท้วงจากผู้จัดการแข่งขัน จากนั้นให้นักแข่งทาการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ผู้จัดการแช่งขัน โดยระบุถึงเรื่องที่ทาการประท้วง เป็นหัวข้อไป พร้อมยอมรับการวางคะแนนเดิมพันในการประท้วง (30 คะแนน) ให้ผู้จดั การแข่งขัน โดยลงลายมือชื่อไว้ในแบบยื่นประท้วงนั้น 3. ผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณาตามหนังสือประท้วง โดยการส่งผูต้ ัดสินอีกท่าน หรือหัวหน้าผู้ตัดสิน หรือทีมผู้ ตัดสิน เข้ามาพิจารณาสอบสวน โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และพิจารณาตามกฏ ระเบียบ กติกา ของ EASCA สากล เป็นหลัก 4. การประกาศผลวินจิ ฉัยการประท้วงของผูจ้ ัดการแข่งขัน หรือหัวหน้าผู้ตัดสิน ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 15


5. หากการประท้วงเป็นผลสาเร็จนักแข่งจะได้รับคะแนนเดิมพันในการประท้วง 30 คะแนนคืน พร้อมได้รับการ แก้ไขเรือ่ งที่ประท้วงให้ถูกต้อง แต่หากการประท้วงไม่เป็นผล ก็จะถูกหักคะแนน 30 คะแนน ที่วางเดิมพันไว้จากคะแนน รวมเดิมที่ได้รับ

การแข่งขันประเภทเสียงดีและดัง (EASCA SQx League) เป้าหมายในการจัดการแข่งขันประเภทนี้ ทาง Thailand EASCA คานึงถึงการทาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานโชว์ หรืองานปาร์ตี้สนุกสนาน ที่จาเป็นต้องใช้ระบบเสียงที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดงั เพียงพอที่ทุกคนที่อยู่ในลานโชว์หรือ ปาร์ตี้สามารถได้ยินอย่างชัดเจน และมีคุณภาพเสียงที่ดี เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิงรื่นรมณ์ แก่ทุกคนที่เข้า ร่วมงาน ซึ่งทัง้ หมดนีใ้ นการแข่งขัน ทางผู้จัดมุ่งหมายทีจ่ ะได้เห็น ได้ยิน รถแข่งที่สามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้ทั้งดีและ ดังในขณะเดียวกัน การแข่งขันประเภทเสียงดีและดังนีจ้ ะแบ่งย่อยออกเป็นระดับชั้น ตามประสบการณ์ของนักแข่ง, ขนาดกาลังขับ โดยรวมของเพาเวอร์แอมป์และขนาด/จานวนของลาโพงซับวูฟเฟอร์ที่ใช้เป็นหลัก โดยแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับชั้นด้วยกัน คือ  Funi เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์ และไม่ได้รับ การสนับสนุน โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์ - อุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟทัง้ หมด และพาสซีฟ ครอสโอเวอร์ ต้องอยูใ่ นสภาพเดิมๆ เหมือนที่ขายปลีกในท้องตลาด ทั่วไป ห้ามดัดแปลงใดๆ หรือทาขึ้นเอง - อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ หรือในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเท่านั้น แต่ห้าม พับเบาะหน้า - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ แต่ความสูงของตู้และอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่น ทั้งหมดจะต้องไม่สูงกว่าหลังคารถ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์ โดยแบ่งรุ่นย่อยออกตามกาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบ และขนาดของลาโพงซับวูฟ เฟอร์ที่ใช้ ดังนี้ Funi 900 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 900 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้ว 1 ดอก หรือ 8 นิ้ว 2 ดอก Funi 1800 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 1,800 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 1 ดอก หรือ 10 นิ้ว 2 ดอก หรือ 8 นิ้ว 3 ดอก Funi 2700 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 2,700 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 15 นิ้ว 1 ดอก หรือ 12 นิ้ว 2 ดอก หรือ 10 นิ้ว 3 ดอก หรือ 8 นิ้ว 4 ดอก

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 16


 Profi เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามที่ต้องการแข่งขัน - อุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟทัง้ หมด และพาสซีฟ ครอสโอเวอร์ ต้องอยูใ่ นสภาพเดิมๆ เหมือนที่ขายปลีกในท้องตลาด ทั่วไป ห้ามดัดแปลงใดๆ หรือทาขึ้นเอง - อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ หรือในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเท่านั้น แต่ห้าม พับเบาะหน้า - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ แต่ความสูงของตู้และอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่น ทั้งหมดจะต้องไม่สูงกว่าหลังคารถ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์ โดยแบ่งรุ่นย่อยออกตามกาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบ และขนาดของลาโพงซับวูฟ เฟอร์ที่ใช้ ดังนี้ Profi 900 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 900 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้ว 1 ดอก หรือ 8 นิ้ว 2 ดอก Profi 1800 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 1,800 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 1 ดอก หรือ 10 นิ้ว 2 ดอก หรือ 8 นิ้ว 3 ดอก Profi 2700 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 2,700 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 15 นิ้ว 1 ดอก หรือ 12 นิ้ว 2 ดอก หรือ 10 นิ้ว 3 ดอก หรือ 8 นิ้ว 4 ดอก  Profi Max เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามที่ต้องการแข่งขัน - อุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟทัง้ หมด และพาสซีฟ ครอสโอเวอร์ ต้องอยูใ่ นสภาพเดิมๆ เหมือนที่ขายปลีกในท้องตลาด ทั่วไป ห้ามดัดแปลงใดๆ หรือทาขึ้นเอง - อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ หรือในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเท่านั้น แต่ห้าม พับเบาะหน้า - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ และมีความสูง สูงกว่าหลังคารถได้ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบอนุญาตให้ได้ถึง 18.5 โวลท์ โดยแบ่งรุ่นย่อยออกตามกาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบ และขนาดของลาโพงซับวูฟ เฟอร์ที่ใช้ ดังนี้ Profi Max 3800 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 3,800 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 17


- ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 18 นิ้ว 1 ดอก หรือ 15 นิ้ว 2 ดอก หรือ 12 นิ้ว 3 ดอก หรือ 10 นิ้ว 4 ดอก หรือ 8 นิ้ว 6 ดอก Profi Max 7500 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 7,500 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 18 นิ้ว 2 ดอก หรือ 15 นิ้ว 4 ดอก หรือ 12 นิ้ว 6 ดอก หรือ 10 นิ้ว 8 ดอก หรือ 8 นิ้ว 12 ดอก Profi Max 15000 - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ไม่เกิน 15,000 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 18 นิ้ว 4 ดอก หรือ 15 นิ้ว 8 ดอก หรือ 12 นิ้ว 12 ดอก หรือ 10 นิ้ว 16 ดอก หรือ 8 นิ้ว 24 ดอก  OUTLAW เป็นระดับชั้นสาหรับ - ใครก็ตามที่ต้องการแข่งขัน - ไม่จากัดกาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ และไม่มีการจากัดทั้งขนาดและจานวนของลาโพงซับวูฟเฟอร์แต่ อย่างใด - อนุญาติให้มีการดัดแปลง โมดิฟาย อุปกรณ์ตา่ งๆ หรือทาการผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาเองได้ (ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีขาย ใน ท้องตลาดทั่วไป) - อนุญาตให้มีการใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับรถยนต์ได้ - สามารถดัดแปลงห้องโดยสาร และแดชบอร์ดใหม่ขึ้นมาเองได้ - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ และมีความสูง สูงกว่าหลังคารถได้ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบอนุญาตให้ได้ถึง 18.5 โวลท์

การตัดสินและให้คะแนน EASCA SQx League เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันดังทีก่ ล่าวมาแล้วขข้างต้น จึงจะทาการตัดสินและให้คะแนนโดยมี การฟังคุณภาพเสียงจากผู้ตดั สิน 2 ท่านในทุกรุ่น และวัดความดังเสียง (SPL) ด้วยโปรแกรม TermLab ไปพร้อมๆ กัน เพือ่ ประเมินผลให้ได้ทั้งเสียงดี และดัง

การประเมินเสียงดี 1. ใช้แผ่นซีดี SQ EASCA แทรคที่ 3 และแทรคที่ 8 ในการประเมิน โดยใช้ผู้ตัดสิน 2 ท่าน ฟังในครัง้ เดียวกัน 2. ผู้ตัดสินจะยืนห่างจากศูนย์กงึ่ กลางของล้อหลังของรถแข่ง 5 เมตร โดยผู้ตัดสินสามารถขยับตาแหน่งฟังแนว ซ้ายขวาได้ เพื่อหาตาแหน่งที่เสียงดีที่สุดในการประเมินให้คะแนน โดยใช้มาตรฐานเดียวกับการประเมินประเภทคุณภาพ เสียง (SQ) 3. การประเมินผลจากการฟัง ผู้ตดั สินจะประเมินในหมวดต่างๆ ดังนี้ Tonality Sub 20 คะแนน Tonality Bass 20 คะแนน Tonality Mid 20 คะแนน Tonality High 20 คะแนน Rough dynamic, Attack 20 คะแนน Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 18


งานติดตั้งในหมวด Fuse protection 10 คะแนน งานติดตั้งในหมวด Installation safety 5 คะแนน รวมทั้งสิ้น 115 คะแนน

การประเมินเสียงดัง 1. ใช้แผ่นซีดี SQ EASCA แทรคที่ 3 ในการประเมิน โดยใช้เซ็นเซอร์ติดที่หน้ากระจกรถฝัง่ ซ้าย ห่างจากเสา A 12 นิ้ว และสูงจากขอบบนคอนโซลหน้าที่บรรจบกับกระจก 4 นิ้ว 2. การวัดความดังเสียง จะใช้โปรแกรม TermLab วัดแบบค่าเฉลี่ย (Average) โดยเมื่อนักแข่งพร้อมแข่งขัน ผู้ ตัดสินจะนับถอยหลัง (3-2-1 เริ่ม) นักแข่งเปิดแทรคที่ 3 เครื่องจะเริ่มวัดความดังเฉลี่ยต่อเนื่องนาน 60 วินาที ค่าที่ได้จาก การวัดนีจ้ ะใช้เป็น คะแนนที่ได้รับในการวัดความดัง เมื่อการประเมินทุกอย่างเสร็จสิ้น กรรมการจะนาคะแนนทั้งสองส่วน คือคะแนนคุณภาพเสียงและคะแนนความ ดัง มาบวกรวมกับและใช้เป็นผลคะแนนรวมนักแข่งนัน้ ๆได้รับ ผู้ทมี่ ีคะแนรวมสูงสุดคือผูช้ นะเลิศ

ขั้นตอนการแข่งขัน EASCA SQx League 1. กรรมการจะทาการตรวจสอบรถแข่งขันว่าถูกต้องตามกฏ ระเบียบ ในรุ่นที่ลงแข่งขันในช่วงเช้า ตามเวลาที่ ผู้จัดการแข่งขันกาหนด 2. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ผู้จัดจะประกาศเรียกรถเข้าเลนเพื่อแข่งขันตามลาดับคิวการแข่งขัน หากรถแข่งขันใด ไม่ พร้อมที่จะเข้าสู่เลนการแข่งขันตามที่ประกาศ ให้ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันทันที โดยรถแข่งต้องเข้าสู่เลนการแข่งขันด้วย แรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ของรถเอง 3. รถที่เข้าเลนแข่ง จะต้องพร้อมทาการแข่งขันภายใน 5 นาที 4. รถแข่งสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์รถได้ตลอดการแข่งขัน โดยรอบเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 2000 รอบ/นาที และ ห้ามเร่งรอบเครื่องยนต์ 5. ในขณะทาการแข่งขัน ห้ามไม่ให้มีการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จไฟ, แบตเตอรีจ่ ากภายนอก 6. เมื่อพร้อมแข่งขัน นักแข่งจะต้องแจ้งความพร้อมให้ผู้ตัดสินทราบ ผู้ตัดสินจะนับถอยหลัง 3-2-1- เริ่ม นักแข่ง เปิดเพลงในแผ่นซีดีคุณภาพเสียง EASCA แทรคที่ 3 ทันที โปรแกรม TermLab จะเริ่มทางาน โดยผู้ตัดสินคุณภาพเสียงจะ ทาการประเมินคุณภาพเสียงพร้อมกันไปกับที่วัดความดังเสียง นาน 60 วินาที 7. นักแข่งทาการเปิดแทรคที่ 8 โดยห้ามปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น โดยแทรค 8 นี้จะไม่มีการวัดความดังเสียง มีเพียง การประเมินคุณภาพเสียงเท่านั้นจนจบเพลง 8. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน รถแข่งต้องออกจากเลนการแข่งขันด้วยกาลังเครื่องยนต์ของรถเองภายในไม่เกิน 5 นาที หากไม่สามารถทาได้จะถือว่าการแข่งขันไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถนับรวมคะแนนได้

การแข่งขันประเภทพลังเสียงภายในรถ (EASCA dB League) คือการแข่งขันเพื่อประเมินพลังเสียงภายในห้องโดยสารที่ระบบเครือ่ งเสียงของรถยนต์แต่ละคันสามารถถ่ายทอด ออกมาว่ามี “ความดังสูงสุด (Peak SPL)” เพียงใด การแข่งขันประเภทพลังเสียงภายในรถนีจ้ ะแบ่งย่อยออกเป็นระดับชั้น ตามประสบการณ์ของนักแข่ง, ขนาดกาลัง ขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์และขนาด/จานวนของลาโพงซับวูฟเฟอร์ที่ใช้เป็นหลัก โดยแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับชั้น ด้วยกันคือ Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 19


 Mini - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์ไม่เกิน 600 วัตต์ RMS - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาดไม่เกิน 10 นิ้ว 1 ดอก หรือ 8 นิ้ว 2 ดอก - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ หรือในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเท่านั้น และ ห้ามพับเบาะหน้า - แบตเตอรี่ และคาปาซิเตอร์รวมทั้งระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์  Funi - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์ไม่เกิน 1,200 วัตต์ RMS - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว 1 ดอก หรือ 10 นิ้ว 2 ดอก หรือ 8 นิ้ว 3 ดอก - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ หรือในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเท่านั้น และ ห้ามพับเบาะหน้า - แบตเตอรี่ และคาปาซิเตอร์รวมทั้งระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์  Maxi - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์ไม่เกิน 1,800 วัตต์ RMS - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 15 นิ้ว 1 ดอก หรือ 12 นิ้ว 2 ดอก หรือ 10 นิ้ว 3 ดอก หรือ 8 นิ้ว 4 ดอก - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเป็นต้นไปเท่านั้น และห้ามพับเบาะหน้า - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์  Ami - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์ไม่เกิน 2,500 วัตต์ RMS - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 18 นิ้ว 1 ดอก หรือ 15 นิ้ว 2 ดอก หรือ 12 นิ้ว 3 ดอก หรือ 10 นิ้ว 4 ดอก หรือ 8 นิ้ว 6 ดอก - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเป็นต้นไปเท่านั้น และห้ามพับเบาะหน้า - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ แต่ความสูงของตู้และอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่น ทั้งหมดจะต้องไม่สูงกว่าหลังคารถ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์  Unlimited - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์ไม่เกิน 5,000 วัตต์ RMS - ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 18 นิ้ว 2 ดอกลาโพง หรือ 15 นิ้ว 4 ดอก หรือ 12 นิ้ว 6 ดอก หรือ 10 นิ้ว 8 ดอก หรือ 8 นิ้ว 12 ดอก - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเป็นต้นไปเท่านั้น และห้ามพับเบาะหน้า - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ แต่ความสูงของตู้และอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่น ทั้งหมดจะต้องไม่สูงกว่าหลังคารถ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบ ไม่เกิน 14.4 โวลท์  EXTREME - กาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ทั้งหมดทีใ่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์ไม่เกิน 10,000 วัตต์ RMS Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 20


- ลาโพงซับวูฟเฟอร์ขนาดไม่เกิน 18 นิ้ว 4 ดอก หรือ 15 นิ้ว 8 ดอก หรือ 12 นิ้ว 12 ดอก หรือ 10 นิ้ว 16 ดอก หรือ 8 นิ้ว 24 ดอก - ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ในรถต้องติดตั้งอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเป็นต้นไปเท่านั้น และห้ามพับ เบาะหน้า - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ และมีความสูง สูงกว่าหลังคารถได้ - แบตเตอรีร่ วมทัง้ ระบบอนุญาติให้ได้ถึง 18.5 โวลท์  OUTLAW - ไม่จากัดกาลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมป์ และไม่มีการจากัดทั้งขนาดและจานวนของลาโพงซับวูฟเฟอร์ แต่อย่างใด - สามารถดัดแปลงห้องโดยสาร และแดชบอร์ดใหม่ขึ้นมาเองได้ - กรณีรถกระบะ (Pick Up) อนุญาตให้มีตู้ลาโพงที่ส่วนกระบะได้ และมีความสูง สูงกว่าหลังคารถได้ - แบตเตอรี่รวมทัง้ ระบบอนุญาตให้ได้ถึง 18.5 โวลท์

กฏกติกาพื้นฐาน 1. อุปกรณ์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น 2. กาลังขับของเพาเวอร์แอมป์ทใี่ ช้ขับซับวูฟเฟอร์จะพิจารณาจากค่ากาลังขับ RMS สูงที่สุดที่ระบุไว้ที่ตัวเพาเวอร์ แอมป์นั้น โดยไม่คานึงถึงค่าแรงดันไฟ (Voltage) หรือความต้านทาน (Ohm) ที่กากับไว้แต่อย่างใด 3. ในกรณีที่คา่ กาลังขับไม่เป็นไปตามข้อ 2 เป็นหน้าที่ของผู้แข่งขันที่จะนาเสนอคูม่ ือสินค้า (Owner manual) ที่มี การระบุคา่ กาลังขับ RMS สูงสุดไว้ต่อหัวหน้าผู้ตัดสินเพื่อพิจารณา 4. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุคา่ กาลังขับตามข้อ 2 และ 3 ได้ จะพิจารณาย้ายรถคันนั้นไปอยู่ในรุ่น OUTLAW โดย อัตโนมัติ 5. การเปิดเพื่อวัดค่า SPL นีจ้ ะใช้แผ่น OFFICIAL COMPETITION CD Volume 12 ของ dB Drag Racing Association ในแทรคที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. หัวหน้าผู้ตัดสินจะเป็นผู้เลือกโดยการจับสลากว่าจะใช้แทรคใดในแผ่นซีดีนี้เพือ่ ทาการแข่งขันสาหรับทุกรุ่นใน แต่ละสนามแข่งขัน 7. การวัดความดังเสียง จะใช้โปรแกรม TermLab วัดแบบค่าสูงสุด (Peak) โดยใช้เซ็นเซอร์ตดิ ที่หน้ากระจกรถฝั่ง ซ้าย ห่างจากเสา A 12 นิ้ว และสูงจากขอบบนคอนโซลหน้าที่บรรจบกับกระจก 4 นิ้ว 8. ในขณะที่ทาการวัดค่านี้ ทุกส่วนของรถที่เปิดได้ (ฝากระโปรง, ประตู, กระโปรงท้าย, ฝาท้าย, ซันรูฟ, หน้าต่าง ฯลฯ) จะต้องถูกปิดสนิท และมิให้เปิดอ้าออกก่อนที่จะทาการวัดค่าเสร็จ มิเช่นนั้นจะได้คะแนนเป็น 0 9. เบาะนั่งด้านหน้ารถจะต้องถูกติดตัง้ โดยแน่นหนา 10. ในกรณีอื่นใดที่มิได้มีระบุไว้ในกฏกติกานี้ ให้เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของหัวหน้าผู้ตัดสินในการพิจารณา 11. การตัดสินของหัวหน้าผู้ตดั สินถือเป็นทีส่ ุด

ขั้นตอนการแข่งขัน EASCA dB League 1. กรรมการจะทาการตรวจสอบรถแข่งขันว่าถูกต้องตามกฏ ระเบียบ ในรุ่นที่ลงแข่งขันในช่วงเช้า ตามเวลาที่ ผู้จัดการแข่งขันกาหนด Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 21


2. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ผู้จัดจะประกาศเรียกรถเข้าเลนเพื่อแข่งขันตามลาดับคิวการแข่งขัน หากรถแข่งขันใด ไม่ พร้อมที่จะเข้าสู่เลนการแข่งขันตามที่ประกาศ ให้ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันทันที โดยรถแข่งต้องเข้าสู่เลนการแข่งขันด้วย แรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ของรถเอง 3. รถที่เข้าเลนแข่ง จะต้องพร้อมทาการแข่งขันภายใน 5 นาที 4. ในขณะทาการแข่งขัน ห้ามสตาร์ทรถ 5. ห้ามไม่ให้มีการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จไฟ, แบตเตอรี่จากภายนอก 6. เมื่อนักแข่งพร้อมแข่งขัน ผู้ตัดสินจะนับถอยหลัง (3-2-1 เริ่ม) นักแข่งเปิดแทรคทีก่ าหนด เครื่องจะเริ่มวัดความ ดังต่อเนื่องนาน 30 วินาที ค่าที่ได้จากการวัดนีจ้ ะใช้เป็นคะแนนทีไ่ ด้รับ 7. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน รถแข่งต้องออกจากเลนการแข่งขันด้วยกาลังเครื่องยนต์ของรถเองภายในไม่เกิน 5 นาที หากไม่สามารถทาได้จะถือว่าการแข่งขันไม่เสร็จสมบูรณ์ และได้คะแนนเป็น 0

การแข่งขันประเภทพลังเสียงภายนอกรถ (EASCA dBx League) เป็นรูปแบบการแข่งขันด้านพลังเสียงที่มุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานให้กับทัง้ ในหมู่นักแข่ง และผู้ชมการแข่งขัน โดยรถที่เข้าแข่งขันจะสามารถทาการเปิดประตูรถออกเพื่อแสดงถึงพลังเสียงออกมาสู่ภายนอกรถได้อย่างเต็มที่ โดยการ แข่งขันประเภทพลังเสียงภายนอกรถนี้จะไม่มกี ารกาหนดข้อจากัดเรื่องกาลังขับของเพาเวอร์แอมป์ที่ใช้ และขนาด/จานวน ของลาโพงทีใ่ ช้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ในการแข่งขันประเภทนี้ ผู้จัดจะกาหนดค่าความดัง “เฉลี่ย” ที่ระดับหนึ่งไว้ จากนั้นให้ผู้แข่งขันทาการเปิดแทรคที่ กาหนดในแผ่น OFFICIAL COMPETITION CD Volume 12 ของ dB Drag Racing Association ในแทรคที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 แทรคใดแทรคหนึ่งเพื่อให้ได้คา่ ที่ใกล้เคียงกับค่าทีก่ าหนดไว้ให้มากที่สุด โดยหัวหน้าผู้ตัดสินจะเป็นผู้เลือกโดยการจับ สลากว่าจะใช้แทรคใดในแผ่นซีดนี ี้เพื่อทาการแข่งขันสาหรับทุกรุ่นในแต่ละสนามแข่งขัน การวัดความดังเสียง จะใช้โปรแกรม TermLab วัดแบบค่าเฉลี่ย (Average) โดยใช้เซ็นเซอร์ติดที่หน้ากระจกรถ ฝั่งซ้าย ห่างจากเสา A 12 นิ้ว และสูงจากขอบบนคอนโซลหน้าที่บรรจบกับกระจก 4 นิ้ว โดยแบ่งออกเป็นรุ่นย่อยตามค่า dB ที่ระบุไว้ดังนี้

 dBx Racing 115.5 dB  dBx Racing 125.5 dB  dBx Racing 135.5 dB

กฏกติการพื้นฐาน 1. อุปกรณ์ทั้งหมดทีใ่ ช้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กับระบบของเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น 2. รถยนต์ที่ใช้แข่งขันจะต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 22


3. ส่วนของตู้ซับวูฟเฟอร์ จะต้องอยู่ไม่เกินเสา B มาทางด้านหน้ารถ โดยสามารถดัดแปลงได้เต็มตลอดความสูง ของห้องโดยสาร กรณีรถกระบะที่มีการต่อเติมหลังคาในส่วนของพื้นที่ด้านหลังห้องโดยสาร ความสูงของส่วนที่ต่อเติมนี้ จะต้องไม่เกิน 1.5 เมตร จากหลังคาห้องโดยสาร 4. การลดระดับเพดาน (Roof Down) หรือยกพื้นขึ้น (Floor Down) ในส่วนที่เกินหน้าเสา B มาทางด้านหน้ารถ สามารถกระทาได้แต่ต้อง มีพื้นทีว่ ่างในแนวตั้งฉากจากเพดานถึงพื้นรถไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว 5. สามารถดัดแปลงหรือทาแดชบอร์ดหน้าใหม่ได้ โดยแดชบอร์ดที่สร้างใหม่จะมีข้อจากัดดังนี้  แดชบอร์ดนั้นจะต้องสูงไม่เกินกว่า 3 นิ้ว นับจากขอบล่างของ Windshield (ขอบล่างของกระจกบาน หน้า)  แดชบอร์ดนั้นจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว แต่ไม่เกิน 16 นิ้ว 6. สามารถจัดสร้างชุดคอนโซลกลางขึ้นใหม่ได้ โดยคอนโซลกลางที่สร้างใหม่จะมีข้อจากัดดังนี้  ต้องต่ากว่าแนวบนของแผงแดชบอร์ดหน้าไม่น้อยว่า 20 ซม. กว้างไม่เกิน 30 ซม.  ต้องไม่มีส่วนหนึง่ ส่วนใดติดกับตูซ้ ับวูฟเฟอร์โดดเด็ดขาด 7. วัสดุที่เป็นกระจก สามารถเปลี่ยนหรือใช้วัสดุอื่นได้ แต่จะต้องสามารถมองทะลุผ่านได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับ กระจก

ขั้นตอนการแข่งขัน EASCA dBx Racing 1. เมื่อเข้าสู่สถานีแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้สิทธิใ์ นการวัดค่า 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที เพื่อทาความดังเฉลี่ยของ ระบบเสียงให้ใกล้เคียงค่าที่กาหนดในรุ่นนั้นให้มากที่สุด และจะใช้ผลคะแนนในครั้งที่ดีที่สดุ เป็นผลคะแนนเพื่อการตัดสิน ต่อไป 2. รถที่สามารถทาคะแนนความดังเฉลี่ย (Average SPL) ได้ใกล้ค่าที่กาหนดในรุ่นนั้นมากที่สุดคือผู้ชนะ 3. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นเดียวกัน ทาการวัดค่าได้เท่ากัน และมีผลต่อการจัดอันดับ 1, 2 และ 3 ให้นารถที่มี คะแนนเท่ากันมาทาการจับสลากเพื่อวัดค่าใหม่ โดยให้วดั ค่าอีกเพียงครั้งเดียวเพื่อหาผู้ชนะ หากยังเท่ากันอีก ให้ครอง รางวัลร่วมกัน และตัดรางวัลที่อยูใ่ นลาดับรองลงมาออก

Thailand EASCA 2014-2015

หน้า 23


Thailand easca rules 2014  
Thailand easca rules 2014  
Advertisement