Page 1

!"#$#%&'(#%)#*'&+"&#


!"#$#%&'(#%)#*'&+"&#

%",,-./01/1%21% 34'+(5%678109:

#$#%*7997%;<=> ?:0.:%2@%'2@/:0@1%2A#0/7


N

FâHUDQDðDWD

U\THYP[\LUHT\PLYLJH[PUPHULU\ÄQ\5\ giurnu tantu pe la disperazione lu maritu se TPZLHUJHTPU\HUJLYJHKLM\Y[\UH

1


Pe via ucuntrau na donna ca li dimannau addhu scia, e quiddhu li rispusa ca scia a ncerca de furtuna perce nu sapia comu ia tirare la vita; lu mistieri de furesi nu facia JHTWHYLIVU\La donna allora rispusa:

2


!"#$%#$ &'$()*+",

3


PJ\QL\K K  L [ P]L H J 

LLVQ\J\[ VY[ L  Q P T

 1L\Z \ J J \S P[ YP H U

ZLMHJPX\PKK O \" \ \[ 4


Quiddhu accettau lu pattu, e la Morte allora li disse: ­(U\JYHUULWHLZLUJ»uSHÄQH

KLS\YYLJHZ[HTVYL(UPJOPHTH[PSPTLQ\ duttori, ma ciuvveddi è bonu cu la sana. Mo te vestu de signuru e sciamu a lu palazzu de lu rre. A dhai nu scucchiamu, u, s u s QL\ L[PLWHZZLNNPHHUUHU[P sa l i u a lu palazzu fenca nu te chiamane. Quannu nchiani susu tie sulu, me vidi ºTHMHULÄU[HKLNULU[P;LUPHTLU[L ca se me vidi a mpedi, li dau la vita, se me vidi a ncapitani, li dau la morte. Se senti mia te rricchiscu, si no pe tia nc’è la morte.» ,ZLTPZLYHHUJHTPU\

5


6


Rrivati a lu paese, iddhu se truvau vistutu de gran signuru e se mise a passiggiare sutta lu palazzu de lu rre,

7


Z\Z\

salia

la Morte

mentre

8


Se nfacciau nu servitore, e vistu dhu signuri WHZZPNNPHYLS\KPTHUUH\JLMHJPHIddhu li

ULVSXVHFDHUDGXWWRUH e ulia cu visita la ricinella.

Lu servitore lu disse a lu rre, e lu rre disse cu UJOPHUH0KKO\S\UJOPHUH\LHTWLKPHS\ SL[[\KLSHYPJPULSSHTVYPIVUKH]P[[LSH4VY[L (SSVYHZLZPJ\YH\JHX\PKKOHU\T\YPHULÄHJP assire tutti quiddhi ca nc’erane, e dimannau SH YPJPULSSH JL THSL ZL ZPU[PH 0KKOH YPZW\ZH JHZ[PHHUÄULKL]P[HLPKKO\la ncuraggiau KPJLUU\JHSHMHJPHZHUHYL

9


10


Scrisse a occhiu nu tuzzu de rizzetta e poi disse ca se fermava a lu palazzu tre giurni e ca a stu frattiempu la YPJPULSSHPHKLZHUHYL

Passati li tre giurni la ricinella se zzau de lu lettu sanata, e nu se po dire quanti sordi lu rre li ricalau a quiddhu JHSÂťPHZHUH[H

11


12


e quistu tur nava a r t n e M casa cu po rta li s or di a

13

la

m

uQe

re

,


tru

au

la M o r t e c a li dise:

14


«Vi quantu hai buscatu? Senti ZLTWYL TPL JH VQ\ [L YPJJOPZJ\ UJVYHKLJJOP\P3HÄQHKLS\YYL de lu Portugallu sta cu moria, e pe quanti duttori ane chiamati, ciuveddi è bonu cu la sana. Mo te portu a ddhai, e fane comu S»H\[YHÄH[H

Se stau a mpedi, QFâÑODYLWD! se stau a ncapitali

QFâÑOD0RUWH.» 15


!"#$"%&$"'(&&$")(*&+*(,

16


Rrivata sutta lu palazzu e comu l’autra ÄH[HPKKOHZHSP\Z\Z\LPKKO\ZLTPZL H WHZZPNNPHYL 3P ZLY]P[VYP ZHW\[\ JOP LYHS\ÄJLYHUJOPHUHYLLPKKO\TWLUH [YHZP\ ]P[[L SH 4VY[L H TWLKP :L cunsulau perce ca mancu quai nc’era WLYPJ\S\KL]P[H5LJHJJPH\[\[[PKL

ntra la cammara, e dimannau la YPJPULSSHJLZLZLU[PH

Iddha rispuse ca stia pe murire.

17


18


«Curaggiu» li disse, e scrisse a occhiu UH YPaaL[[H +PZZL JH ZL [YH[[PUPH HSS\ palazzu cinque giurni, e ca a stu MYH[[PLTW\SHYPJPULSSHPHZHUHYL

+VW\JPUX\LNP\YUPSHYPJPULSSHZHUH\ e lu rre e la ricina pe lu presciu lu carica KLZVYKP

19


20


Quannu ssiu de lu palazzu, truau la Morte ca lu purtau a n’autru regnu, e dha ci UJ»LYHU»H\[Y\ÄQ\KLYYLJHZ[PHWLT\YPYL 7YPTHJ\YYPHULHS\WHSHaa\SPÄJPLSPZ[LZZL YHJJ\THUUHaPVUPLZLZJ\JJOPHYH

21


Quannu iddhu foe chiamatu de SP ZLY]P[VYP JVT\ S»H\[YH ÄH[H trasiu ntra la cammara de lu principinu e vitte ca la Morte stia HUJHWP[HSP9PTHZLZJ\UM\Y[HKH perce capiu ca nu nc’era de fare, e disse alli presenti: "#$%&'()%

*+,-.&/.%0,% *.-1,//.23

22


Lu rre e la ricina tantu dispiaciuti la priavane cu biscia se pote fare quarche cosa, e iddhu disse:

«Se lu casu vinia a mpiedi...» 7PHYHS\WYPUJPWLLS\\[HYH4HSHTVY[L vistu ca era inutile ogni rimedio, disse ca nu nc’era de fare, e se ne sciu.

23


!"#$%" &!'("%$ )*+,-./01

24


Fore la via truau la Morte ca li disse:

ÂŤDopu tâ&#x20AC;&#x2122;aggiu fattu tantu bene e tâ&#x20AC;&#x2122;aggiu rricchitu, oi te faci lu mesciu a mie.

1XQâKDLXOXWXFXPHVHQWLHPRPRULWLH% /DVVDWXWWLOLSDOD]]LFDWâKDLFFDWWDWL OHULFFKH]]HFDWâKDLIDWWH

dine lu credu, e quannu lâ&#x20AC;&#x2122;hai dittu, te ne portuÂť.

25


26


0KKO\SPJPYJH\SHJYHaPH cu lu lassa deisce anni autri, LSH4VY[LJ\UZLU[P\

27


Passati li deisce anni iddhu sâ&#x20AC;&#x2122;era scurdatu de lu pattu ca tinia cu la morte e vivia felice e cuntente ntra UH]PSSHJOPUHKLJ\SVUUL

28


La Morte sciu de notte, e scrisse lu Credu su ste culonne e poi se JJ\JJPH\ La mmane quannu se zzau, e se mise a passiggiare ntra la villa,

annu

guardau le culonne e se mise a leggere

crid

X\PKKO\JHUJÂťLYHZJYP[[\

29


30


iu

de Quannu spicciau

c s , e r i ligg

31

te r o M la

e

u l e

n

 u a t r pu


!"&'4 32


34'+(5%678109:


#$#%*7997%;<=> ?:0.:%2@%'2@/:0@1%2A#0/7

LU CUNTU DE LA MORTE • Fiaba Nera Salentina  

Fiaba popolare salentina illustrata da Pietro De Marco. http://pietrodemarco.wordpress.com/

LU CUNTU DE LA MORTE • Fiaba Nera Salentina  

Fiaba popolare salentina illustrata da Pietro De Marco. http://pietrodemarco.wordpress.com/

Advertisement