Page 1

Hoäi thaûo

laàn VI

Khaùch saïn Pullman, ngaøy 14/12/2013

Chuyeån phoâi ñoâng laïnh & Quaûn trò thieát bò trong thuï tinh trong oáng nghieäm (Chöông trình caäp nhaät ngaøy 03/12/2013)

PHAÀN LYÙ THUYEÁT CHUYEÅN PHOÂI ÑOÂNG LAÏNH (FROZEN-THAWED EMBRYO TRANSFER – FET) Khai maïc hoäi thaûo 08:15

Chæ ñònh vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán keát quaû FET TS. Liow Swee Lian (Sincere IVF Center, Singapore)

08:45

Löïa choïn caùc phaùc ñoà chuaån bò noäi maïc töû cung cho FET ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan (Boä moân Phuï Saûn, Ñaïi hoïc Y Döôïc TPHCM)

09:05

Khi naøo neân chæ ñònh tröõ phoâi toaøn boä? BS. Phuøng Huy Tuaân (IVF Vaïn Haïnh, Beänh vieän Vaïn Haïnh)

09:25

Thaûo luaän (25 phuùt)

09:50

Giaûi lao

10:10

Toång quan veà keát quaû FET treân theá giôùi ThS. Ñaëng Quang Vinh (CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM)

10:25

Nghieân cöùu söï bieán ñoåi hình thaùi caáu truùc phoâi ngöôøi nuoâi caáy ngaøy 3 tröôùc khi ñoâng laïnh vaø sau raõ ñoâng baèng kyõ thuaät thuûy tinh hoùa TS. Ñoaøn Thò Haèng (Trung taâm Ñaøo taïo nghieân cöùu Coâng ngheä phoâi, Hoïc vieän Quaân y)

10:35

Ñaùnh giaù hieäu quaû chuyeån phoâi tröõ laïnh treân caùc beänh nhaân coù nguy cô quaù kích buoàng tröùng taïi Trung taâm Hoã trôï sinh saûn, Beänh vieän Phuï Saûn Trung öông BS. Ñaëng Thu Haèng (Trung taâm Hoã trôï sinh saûn, Beänh vieän Phuï Saûn Trung öông)

10:45

Chuyeån phoâi ñoâng ngaøy 5: keát quaû vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn BS. Vuõ Ñình Tuaân (Khoa Hieám muoän, Beänh vieän Huøng Vöông)

10:55

Chieán löôïc tröõ phoâi toaøn boä coù choïn loïc vaø FET - Keát quaû vaø kinh nghieäm thöïc tieãn ThS. Nguyeãn Khaùnh Linh (IVF Mekong, Beänh vieän Quoác teá Phöông Chaâu)

11:05

Thaûo luaän (25 phuùt)

11:30

Tieäc tröa

PHAÀN THÖÏC HAØNH COÂNG NGHEÄ MÔÙI - QUAÛN TRÒ THIEÁT BÒ 13:30

Thieát laäp, quaûn lyù ART lab vaø heä thoáng IVF, phaùc ñoà ñoâng laïnh phoâi vaø thieát bò TS. Liow Swee Lian (Sincere IVF Center, Singapore)

13:50

Kieåm soaùt chaát löôïng heä thoáng nuoâi caáy phoâi baèng caùc thoâng soá kyõ thuaät - Kinh nghieäm taïi IVFAS CN. Laâm Anh Tuaán (IVFAS, Beänh vieän An Sinh)

14:05

Coâng ngheä môùi trong löïa choïn phoâi: nguyeân lyù vaø khaû naêng aùp duïng ôû Vieät Nam Time-lapse imaging PGS-array CGH ThS. Hoà Maïnh Töôøng (CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM)

14:20

Kinh nghieäm söû duïng time-lapse imaging trong choïn löïa phoâi ôû Vieät Nam ThS. Mai Coâng Minh Taâm (IVF Vaïn Haïnh, Beänh vieän Vaïn Haïnh)

14:35

Kinh nghieäm söû duïng tuû caáy nhieàu buoàng caáy nhoû ôû Vieät Nam ThS. Huyønh Gia Baûo (IVFAS, Beänh vieän An Sinh)

14:50

Thaûo luaän (30 phuùt) Giaûi lao (trong thôøi gian thöïc haønh)

15:20

Thöïc haønh (60 phuùt) Thao taùc vaø söû duïng thieát bò môùi Quaûn trò thieát bò Hoïc vieân xem thao taùc, thöïc haønh treân thieát bò, ñaët caâu hoûi, xöû lyù tình huoáng vaø thaûo luaän vôùi caùc chuyeân gia TS. Liow Swee Lian, ThS. Hoà Maïnh Töôøng, ThS. Nguyeãn Thò Thu Lan ThS. Huyønh Gia Baûo, ThS. Mai Coâng Minh Taâm, CN. Laâm Anh Tuaán

16:20

Giaûi ñaùp chung

Thoâng tin ñaêng kyù tham döï hoäi thaûo Đaêng kyù tham döï tröôùc17:00 ngaøy 06/12/2013 Ñoùng phí tham döï tröôùc 17:00 ngaøy 06/12/2013 Leä phí tham döï Hoïc lyù thuyeát buoåi saùng: 350.000 ñoàng/ngöôøi (hoäi vieân HOSREM); 450.000 ñoàng/ngöôøi (ñoái töôïng khaùc) Hoïc lyù thuyeát buoåi saùng vaø thöïc haønh buoåi chieàu: 500.000 ñoàng/ngöôøi (hoäi vieân HOSREM); 600.000 ñoàng/ngöôøi (ñoái töôïng khaùc) Thoâng tin theâm vui loøng truy caäp www.hosrem.org.vn hoaëc lieân heä vaên phoøng HOSREM: HAN Building (laàu 2), 301 Traàn Höng Ñaïo, P.Coâ Giang, Q.1, TPHCM, ÑT: (08) 3507 9308, (08) 3920 9559

Print ad sgart 2013 fa 3 12 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you