Page 1

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN ỨNG VIÊN BÊN NGOÀI


ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Đăng nhập trang web www.suntorypepsico.vn > Career Opportunities > External Gateway > Chọn Sign in


TẠO TÀI KHOẢN HOẶC MẬT KHẨU MỚI

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn nếu có, hoặc chọn New User để tạo tài khoản mới. Gợi ý: Chọn Forgot your password để nhận hướng dẫn tạo mật khẩu mới qua email. Gợi ý: Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoặc Yahoo mail.


XEM DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ ĐANG MỞ Trong danh sách các vị trí đang mở, nhấp chuột vào chức danh để xem thông tin chi tiết, sau đó chọn Apply Online để bắt đầu quy trình ứng tuyển.

Gợi ý: sử dụng công cụ tìm kiếm các tiêu chí được cung cấp để tìm các vị trí phù hợp


ỨNG TUYỂN

Ứng viên cần tải CV lên hệ thống ở bước đầu tiên. Sau khi hoàn thành ở mỗi bước, ứng viên chọn Save and Continue để tiếp tục.


ỨNG TUYỂN

Ở phần Personal Info and Source, ứng viên cần cung cấp thông tin ở tất cả các trường thông tin bắt buộc và nhiều nhất có thể ở các trường thông tin không bắt buộc. Chú ý: Nếu bạn là ứng viên được giới thiệu bởi nhân viên trong công ty, vui lòng cung cấp họ tên đầy đủ và mã số của nhân viên đó để thuận tiện cho chúng tôi trong việc tiến hành các thủ tục giới thiệu ứng viên. Gợi ý: Chúng tôi khuyến khích bạn bấm chọn nhận email thông báo khi có vị trí phù hợp được mở ra.


ỨNG TUYỂN

Trả lời các câu hỏi ở phần Prescreening Questionnaire và cung cấp kinh nghiệm làm việc cũng như trình độ học vấn ở những bước tiếp theo của quá trình ứng tuyển. Gợi ý: nhiều trường thông tin không bắt buộc; tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích ứng viên cung cấp thông tin nhiều nhất có thể. Những thông tin này có thể sẽ làm bạn nổi bật và khác biệt so với các ứng viên khác được lưu trong dữ liệu ứng viên hoặc khi chúng tôi dùng chức năng tìm kiếm ứng viên trên hệ thống.


ỨNG TUYỂN Chúng tôi khuyến khích ứng viên cung cấp thông tin để thực hiện đối chiếu thông tin ứng viên. Ứng viên cũng có thể tải lên những hồ sơ khác để bổ sung thông tin nếu cần thiết.

Chú ý: Dung lượng mỗi file tải lên hệ thống ở phần Attachment không vượt quá 2MB. Bạn nên chia file thành 2 phần để upload nếu dung lượng vượt quá 2MB. Bạn có thể tải lên tối đa 5 file (nếu dung lượng mỗi file là 2MB), bạn có tối đa 10MB để sử dụng cho phần Attachment.


ỨNG TUYỂN

Ứng viên có thể xem lại thông tin đã điền trong phần Summary và có thể cập nhật lại hồ sơ ứng tuyển nếu cần thiết. Sau đó nhấp chuột vào Submit để kết thúc. Màn hình xác nhận sẽ hiện ra.


ỨNG TUYỂN

Email xác nhận cũng sẽ được gửi đến cho ứng viên.

External Candidate Guideline - VN  
Advertisement