Page 1

IZVEDBENI PREDMETNIK TEHNIK RAÈUNALNIŠTVA 1. letnik

Zakaj raèunalništvo? Zato ker: - danes ni veè podroèja dela brez informacijske tehnologije, - je dolgoroèno ena najpomembnejših in najperspektivnejših gospodarskih panog, - ponuja hiter razvoj, vedno nove možnosti in izzive, - strokovnjakov s podroèja informatike primanjkuje tako v svetu kot pri nas in potrebe slovenskih podjetij po raèunalniških strokovnjakih so vedno veèje, - boste eden najbolj iskanih kadrov.

Zakaj SPTŠ? Zato ker: - smo šola z veè kot stoletno tradicijo in veliko izkušnjami, - smo kolektiv mladosti in izkušenj, - smo odprti za ideje, ki jih naši dijaki v obliki projektov uspešno realizirajo, - brezplaèno omogoèamo dijakom nadgradnjo znanja z razliènimi delavnicami in poèitniškimi šolami, - naši dijaki uspešno sodelujejo na razliènih tekmovanjih širom Slovenije in tujine, - omogoèamo dijakom ogled in spoznavanje naèina dela v podjetjih.

PREDMETI A - Splošno-izobraževalni predmeti Slovenšèina Matematika Tuji jezik Umetnost Zgodovina Geografija Sociologija Fizika Kemija Športna vzgoja Skupaj A

Možnosti nadaljnjega izobraževanja Poklicna matura omogoèa vkljuèitev v delo ali vpis v višješolske in visokošolske strokovne študijske programe. Z opravljenim petim predmetom je mogoèe nadaljevati študij tudi v univerzitetnih programih. Od šolskega leta 2004/2005 izvajamo na SPTŠ višješolski študijski program Informatika, tako da imajo dijaki možnost nadaljevati šolanje kar na naši šoli.

2. letnik št. ur na

3. letnik št. ur na

leto

teden

leto

teden

leto

3 3 3 2

102 102 102 68

3 3 3

102 102 102

4 2 3

136 68 102

4 3 3

136 102 102

2

68

1

34

2

68 2 2

68 68

2

68

2 3 18

68 102 612

2 17

68 578

2 14

68 476

3 13

102 442

4

136 4 5

136 170

4

136

408 1020

13 30

442 1020

13 27

C - Praktièno izobraževanje v šoli

4

136

4

136

5

4

136

4

136 4 5 4

D - Interesne dejavnosti

136

1 1 1 1

166 166 136

448 924

0 13

468 910

170

6

198

640

72

68

68

2 2

68 68

1 2 2

34 68 68

152 80

3

102 68 170 1080

4486

36 0 36

150 0 150 4838

4

136

4

136

5

170

34

1156

34

1156

32

1094

18

38 0 38

38 0 38

38 0 38

Strokovna ekskurzija Dunaj

Strokovna ekskurzija München

Strokovna ekskurzija München

352

34 34 34 68 238 136 68 612

2 5

Nekaj iz dejavnosti

476 374 408 68 102 68 68 136 68 340 2108

5/0 5 4/0

136 176 136

80

34 34 34 34

Skupno št. ur

136 136 170 136 136 136 136 176 136 0 0 0 166 166 136 0 0 0 1766 3874

0/4 0/5

È - Praktièno usposabljanje z delom

Skupno število tednov izobraževanja Št. projektnih tednov Skupno število tednov izobraževanja Skupaj izobraževanja v šoli

št. ur na

teden

12 30

E - Odprti kurikul Osnovni materiali in elementi v raè. sistemih Elektronsko poslovanje Izbrana poglavja iz retorike Izbrana poglavja iz matematike strokovni predmeti drugi tuji jezik Priprave na maturo Skupaj E

4. letnik

leto

B - Strokovni moduli OM1 - Informatika s tehniškim komuniciranjem OM2 - Uporaba IKT pri poslovanju OM3 - Upravljanje s programirljivimi napravami OM4 - Vzdrževanje informacijske strojne opreme OM5 - Vzdrževanje informacijske programske opreme OM6 - Izdelava elektriènih in komunik. inšt. OM7 - Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov OM8 - Naèrtovanje in razvoj spletnih aplikacij OM9 - Naèrtovanje in postavitev podatkovnih baz OIM1 Oprema za multimedijsko tehniko OIM2 Upravljanje IK sistemov OIM3 Upravljanje z informacijsko programsko opremo OIM4 Naertovanje in razvoj programskih aplikacij OIM5 Napredna uporaba podatkovnih baz OIM6 Raeunalniško oblikovanje OIM7 Uporaba mikroprocesorskih naprav OIM8 AV komunikacije OIM9 Naertovanje avtomatiziranih postrojev Skupaj B Skupaj A+B

Skupaj tedensko ur

Naši dijaki imajo možnost, da izbirajo v katerem operacijskem sistemu bodo opravili veèji del izobraževanja (odprtokodni Linux ali Windows). Imamo pa tudi MSDN AA pogodbo z Microsoftom, po kateri lahko vsi naši dijako dobijo brezplaèno Microsoftovo programsko opremo.

št. ur na teden

Strokovna ekskurzija Imola

Mladi za napredek Pomurja

Tehnièni dan

V èetrtem letniku so razlièni predmeti v odvisnosti od izbrane nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanje se zakljuèi s poklicno maturo, ki obsega: - slovenšèino - strokovna znanja iz raèunalništva - matematika ali tuji jezik - izdelek oziroma storitev in zagovor.

S snemanja filma

Èe pa se odloèijo za opravljanje petega predmeta na maturi, pa ga lahko opravijo v isti stavbi, saj si prostore delimo z Gimnazijo Murska Sobota.

Sestavljanje robota

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi toèkami. Dijak se lahko z opravljeno poklicno maturo vpiše v višje in visokostrokovne študije, lahko pa opravi še dodatni peti predmet, ki omogoèa vpis na univerzitetne programe.

Programiranje


Uèenje raèunalništva na SPTŠ ni samo klasièno pridobivanje znanja, ampak si dijaki pridobijo spretnosti uspešne analize obravnavanih podroèij in sistematiènega razmišljanja, ki jim zagotavlja uspešnost v razliènih situacijah življenja, tako danes kot jutri.

Tehnik Raèunalništva

Nacionalne poklicne kvalifikacije Izobraževalni program omogoèa pridobitev naslednjih poklicnih kvalifikacij (priloga k sprièevalu): Izdelovalec spletnih strani - skrbi za programsko in strojno opremo namenjeno spletnim stranem - izdeluje in programira spletne strani - skrbi za varnost spletnih strani in varen prenos podatkov - programira in kodira - vzdržuje spletne strani ... Skrbnik komunikacijskih sistemov - postavlja in skrbi za raèunalniško omrežje - vzdržuje strojno in programsko komunikacijsko opremo - namešèa programsko opremo za omrežja - upravlja z brezžiènimi omrežji - upravlja s strežniki - vzdržuje in zna postaviti videokonferenène sisteme ...

INFORMACIJE:

Skrbnik informacijskih sistemov - vzdržuje strojno in programsko informacijsko tehnologijo - upravlja z raèunalniškimi omrežji - izvaja nadgradnjo strojne in programske opreme - namešèa in uporablja orodja za informacijske sisteme - programsko opremo prilagaja uporabnikom ...

Srednja poklicna in tehniška šola Šolsko naselje 12 9000 Murska Sobota tajništvo: tel. 02 5348 910

Srednja poklicna in tehniška šola je

Koder algoritmov - naèrtuje programsko opremo - izvede rešitve v izbranem programskem jeziku (izdeluje aplikacije - programe) - izdela raèunalniško igro - namešèa programsko opremo - upravlja s podatkovnimi bazami - posodablja programsko opremo ...

ravnatelj: tel. 02 5348 922

šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju

pedagog: tel. 02 5348 913

neprekinjeno deluje že od leta 1901

www stran: http://www.spts.si

Izdala Srednja poklicnna in tehniška šola Murska Sobota

Tehnik računalništva  
Tehnik računalništva  

Predstavitev poklica Tehnik računalništva

Advertisement