Page 1

รายงานสหกิจศึกษา

เรื่อง เอสซีบี พิชิตใจ MAKE SCB THE BEST FOR THE CUSTOMER

โดย

นางสาว เสาวลักษณ พรหมสกุล รหัสประจําตัว 5601412042

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา MKTG 321 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนยเนชั่นบางนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559


รายงานสหกิจศึกษา

เรื่อง เอสซีบี พิชิตใจ MAKE SCB THE BEST FOR THE CUSTOMER

โดย

นางสาว เสาวลักษณ พรหมสกุล รหัสประจําตัว 5601412042

ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10900 โทรศัพท 02-554-1000 โทรสาร 02-937-7565 Website www.scb.co.th


วันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง ขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามที่ ข า พเจ า นางสาวเสาวลั ก ษณ พรหมสกุ ล นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาด คณะบริ หารธุ ร กิ จ มห าวิ ท ยา ลั ย เนชั่ นศู น ย เ นชั่ น บา งนา ไ ด ป ฏิ บั ติ งานส ห กิ จ ศึ ก ษ า ณ ธนาคารไทยพาณิชย ในตําแหนง นักศึกษาฝกงาน ระหวางวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ. ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ. ศ. 2559 และไดรับมอบหมายใหจัดทํารายงานเรื่อง เอสซีบี พิชิตใจ ( MAKE SCB THE BEST FOR THE CUSTOMER ) บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดสิ้นสุดลงแลว ขาพเจาจึงขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาจํานวน 1 เลม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ เสาวลักษณ พรหมสกุล ( นางสาวเสาวลักษณ พรหมสกุล )


กิตติกรรมประกาศ ตามที่ขาพเจานางสาวเสาวลักษณ พรหมสกุล ไดมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทย พาณิชย ในตําแหนง นักศึกษาฝกงาน ระหวางวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ. ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2559 ในระหวางการปฏิบัติงานขาพเจาไดรับความรู ประสบการณตางๆในการทํางาน จริงอันหามิไดจากมหาวิทยาลัย ทั้งการทํางานและการจัดทํารายงานฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยดี ดวย ความชวยเหลือสนับสนุนใหคําปรึกษาในปญหาตางๆจากบุคลากรหลายฝายดังนี้ 1. คุณ พรทิพย ลีลาสมศิริ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส Retail Products and Subsidiaries, L&D Senior Officer - Retail Products & Subsidiaries 2. คุณ สมศักดิ์ สุจริตประภากร ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ 3. คุณ สินีนาฎ โชติชาติ ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ 4. คุณ วนิดา จันทราทิพย ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหธุรกิจ รวมถึงบุคคลทานอื่นๆ ที่ไมไดกลาวไว ณ ที่นี้ ซึ่งไดใหคําแนะนําและการชวยเหลือที่ดี ในการ ทํางานและการจัดทํ ารายงานฉบับนี้ ข าพเจ าขอขอบพระคุณทุกทานเป นอยางสูงและหากเนื้อหา รายงานฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใดขาพเจากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เสาวลักษณ พรหมสกุล ผูจัดทํารายงาน วันที่ 13 มกราคม 2560


ชื่อรายงาน ผูรายงาน สาขาวิชา คณะ

เอสซีบี พิชิตใจ ( MAKE SCB THE BEST FOR THE CUSTOMER ) นางสาวเสาวลักษณ พรหมสกุล การตลาด บริหารธุรกิจ

อาจารยเอกรินทร วิบูลยตั้งมั่น ( อาจารย เอกรินทร วิบูลยตั้งมั่น ) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนยเนชั่นบางนา อนุมัติใหรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อาจารยดรรชกร ศรีไพศาล ( อาจารย ดรรชกร ศรีไพศาล ) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


ชื่อรายงาน ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา

เอสซีบี พิชิตใจ ( MAKE SCB THE BEST FOR THE CUSTOMER ) นางสาวเสาวลักษณ พรหมสกุล 5601412042 การตลาด อาจารย สวรัย นัยนานนท 2559

บทคัดยอ โครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลาฝกงานเริ่มตั้งแตวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2559 เปนระยะฝกงานทั้งหมด 4 เดือน ซึ่งแตละพื้นที่มีขอมูล เรื่อง นาสนใจ และประสบการณใหเรียนรูแตกตางกัน รวมถึงการใหความสําคัญเรื่องความพึงพอใจของ ลูกคาที่ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย เปนที่มาของรายงานเรื่อง เอสซีบี พิชิตใจ (MAKE SCB THE BEST FOR THE CUSTOMER) เปนการแกไขและปรับปรุงระบบการประเมินคะแนนความพึงพอใจ ของลูกคาที่ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย ใหมีรูปแบบที่เขาถึงไดงาย ทันสมัย และรวดเร็ว


สารบัญ บทที่ จดหมายนําสง กิตติกรรมประกาศ หนังสืออนุมัติรายงาน บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนํา ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ประวัติความเปนมาของสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ/บริการ ของสถานประกอบการ รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงาน สวนงานที่นักศึกษาทํางาน ชื่อ-ตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน ตําแหนง หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การวิเคราะหสถานการณของกิจการ โครงงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2. ดานการเรียนรูการทํางานในสถานประกอบการ

หนา ก ข ค ง จ ช ซ 1 1 4 6 7 7 8 9 9 13 14 17 24

27 27


3. ดานการใชสติปญญาแกปญหาในการทํางาน 4. ดานการทํางานรวมกันในองคกร 5. ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และสารสนเทศในการทํางาน 6. ดานทักษะในการทํางานอื่นๆ ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 1. ประโยชนตอตนเอง 2. ประโยชนตอสถานประกอบการ 3. ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 4. ประโยชนตอสังคม ขอเสนอแนะ 1. ขอเสนอแนะตอนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาตอไป 2. ขอเสนอแนะตอสถานประกอบการ 3. ขอเสนอแนะตออาจารยที่ปรึกษา 4. ขอเสนอแนะตอสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย 5. ขอเสนอแนะอื่นๆ บรรณานุกรม . ภาคผนวก ภาพประกอบการฝกปฏิบัติงาน ใบบันทึกเวลาการฝกปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนรู ประวัติของผูจัดทํารายงาน

27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 30 32 38 43 69


สารบัญตาราง ตาราง หนา ตารางที่ 1 แสดงแผนการฝกอบรมฝกงานสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย 9 สํานักงานใหญ รัชโยธิน ตารางที่ 2 แสดงแผนการฝกปฏิบัติงานสาขาในพื้นที่ และฝกปฏิบัติงานสํานักงานเขตธุรกิจ 10


สารบัญภาพ ภาพ ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารงาน ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการใหบริการของธนาคารไทยพาณิชย ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางคิวอารโคดแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค

หนา 6 19 20 21


1

ประวัติและรายละเอียดของหนวยงาน

บทที่ 1 บทนํา

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10900 โทรศัพท 02-554-1000 โทรสาร 02-937-7565 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ เลขที่ 99 หมู 6 ถนน เทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 โทรศัพท 02-385-1242 โทรสาร 02-385-1258 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) เลขที่ 116 หมู 6 ถนน สุขุมวิท ซอย 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10250 โทรศัพท 02-747-3297-9 โทรสาร 02-747-3206 สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ เลขที่ 99 หมู 6 ถนน เทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 โทรศัพท 02-710-4625 โทรสาร 02-710-4668 2. ประวัติความเปนมาของสถานประกอบการ 2449 - 2475 กอรากฐานการธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของไทย กอตั้งในป 2449 โดย เริ่มตนขึ้นป 2447 พระเจานองยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ทรงริเริ่มดําเนินกิจการธนาคาร พาณิชยเปนการ ทดลองในนาม "บุคคลัภย" (Book Club) ตอมากิจการทดลองประสบความสําเร็จ เปนอยางดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตใหตั้งเปนธนาคาร ในนาม "บริษัท แบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด" (Siam Commercial Bank, Limited) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย อยางเปนทางการ กลายมาเปน "ตนแบบ ธนาคารไทย" โดยริเริ่ม นําระบบ และ แนวคิดของการใหบริการ รับฝากเงินออมทรัพย และ บริการ บริการบัญชี กระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน โดยใชเช็คมาใหบริการ แกประชาชน ในป 2454 ธนาคารเปลี่ยนมาใช “ตราครุฑฟาห” เปนตราประจําธนาคารแทนอารมแผนดิน ในรัชสมัยพระ มงกุฎเกลาเจาอยูหัว


2

2475 - 2500 มุงมั่นฟนฝาอุปสรรค สยามประเทศตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และจากสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด ในขณะนั้นไดเปลี่ยนชื่อตาม นโยบาย "เชื้อชาตินิยม" ของรัฐบาลที่เปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เปน "ไทย" โดยเปลี่ยนมาเปน ธนาคารไทยพาณิชย พรอมทั้ง มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของธนาคารใหมใหผูบริหาร โดยธนาคารยังคงยึดมั่นในนโยบายความมั่นคงของธนาคารเปนสําคัญ และเนื่องจากธนาคาร ไดสั่งสม ความรู ตลอดจนประสบการณดานการเงินธนาคารจึงมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกดานการ เปนแหลงเงินทุนและการ เปนตัวกลางดานการเงินระหวางประเทศใหกับพอคาตลอดชวงสงครามการ ใหกูยืมเงินเพื่อสรางบานการสงเสริมพอคาคนไทยในการประกอบธุรกิจใหไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งการตั้งบริษัทคลังสินคาเพื่อสรางความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินคาใหแกลูกคา นอกจากนี้ ธนาคารไดถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และบําเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน ดวยการถวายผาพระกฐินการสรางตึกโรงพยาบาลใหแกโรงพยาบาลศิริราชเปนตน 2500 - 2516 หนุนเนื่องเมืองไทยพัฒนา บทบาทของธนาคารไทยพาณิชยในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดดําเนินมาอยาง ตอเนื่องจนถึงยุคที่ความมั่นคงภายในประเทศ เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะอยาง ยิ่ง การระวังภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต ธนาคารยังคงมุงมั่นที่จะวางรากฐานทางดานการเงินการ ธนาคารใหแข็งแกรง และมั่นคงขึ้น พรอมที่จะเปนกําลังหลอลื่นการพัฒนาเศรษฐกิจในดานอื่นๆ ดวย เชนกัน โดยธนาคารไดปรับปรุงระบบงานของธนาคารใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพพรอมใหบริการ ลูกคา ทําการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน พรอมทั้งใหความสําคัญแกงานดานทรัพยากรบุคคล ดวยธนาคารตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของบุคลากรจึงจัดใหมีการพัฒนาพนักงานทั้งดานการ บริการและปฏิบัติการ จัดสวัสดิการใหแกพนักงาน รวมทั้งการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งการทํานุบํารุง และจรรโลงพระพุทธศาสนาการสนับสนุนการแพทย การสาธารณสุขพื้นฐานซึ่งบทบาท ของธนาคาร ไทยพาณิชยในยุคนี้ เปรียบเสมือนตนโพธิ์ที่ไดหยั่งรากลึก มีลําตนที่แข็งแรงและพรอมจะแตก กิ่งกานสาขาเปนไมใหญอยางรวดเร็ว และสงางาม 2516 - 2531 แผสาขาล้ําหนานวัตกรรม "มั่นคงดวยรากฐาน บริการดวยน้ําใจ" คือคําขวัญของธนาคารที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ซึ่งเปนยุคที่เกิด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 แตก็เปนยุคที่ธนาคาร กาวไปขางหนา อยางแข็งแกรงดวยรากฐานที่ มั่นคงพรอมการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนานาประการ เพื่อเขาสูยุคธนาคารอิเล็ก ทรอนิกส ทั้งการ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการขยายเครือขายของธนาคาร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดย


3

ธนาคารไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในงานดานตางๆ ของธนาคารทั้งที่สํานักงานใหญ และสาขา ตางๆเพื่อใหการบริการลูกคาเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา พรอมทั้งสรางมิติใหมของการ ใหบริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ดวยการเปดใหบริการ Auto-matic Teller Machine (ATM) หรือเปนที่รูจักกันดีในขณะนั้นวา"บริการเงินดวน" เปนธนาคารแรกในประเทศไทย รวมถึง การใหบริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele-Banking) แกลูกคารายบุคคล และอินโฟแบงกิ้ง ธนาคารเพื่อธุรกิจ (Info-Banking) แกลูกคาองคกร นอกเหนือจากการมุงมั่นพัฒนา เพื่อการใหบริการ ลูกคาแลวนั้น ธนาคารยังมุงสงเสริมการศึกษา ดวยการสนับสนุนทุนการศึกษา การกอตั้ง "พิพิธภัณฑ ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย" รวมทั้งการทํานุบํารุง และจรรโลงพระพุทธศาสนา การพัฒนา คุณภาพชีวิตชุมชน รวมอนุรักษและ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 2531 - 2540 ขยายธุรกิจสรางพันธมิตรสูสากล "ยุคทองของเศรษฐกิจไทย" และ "ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู" ตางเกิดขึ้นในยุคนี้ ซึ่งเปนยุคที่ ธนาคาร และระบบสถาบันการเงิน อื่นๆ ในประเทศ ตางก็เติบโตเคียงคูไปกับการขยายตัวของ ระบบ เศรษฐกิจ และตองเผชิญปญหาเมื่อประเทศเผชิญกับภาวะ วิกฤตใน พ.ศ. 2540 ซึ่งในยุคนี้ ผลการ ดําเนินงานของธนาคารในดานตางๆ ไดเติบโตอยางรวดเร็วมีการขยายธุรกิจอยางรุดหนา มั่นคง จน ไดรับการยกยองจากนิตยสารการเงินธนาคารใหเปน "ธนาคารแหงป" (Bank of the Year) ถึง 4 ป ซอน คือ พ.ศ. 2532–2535 ในฐานะที่เปนธนาคารพาณิชยที่มีผลงานเดนสุดของการธนาคารพาณิชย ไทยอยางรอบดาน และจากการขยายตัวของธนาคาร รวมทั้งการเตรียมพรอมรองรับความเจริญใน อนาคต ธนาคารจึงพิจารณา ยายที่ทําการจากชิดลม ไปยังสํานักงานใหญแหงใหมที่ SCB Park Plaza ในป พ.ศ. 2539 ซึ่งอาคารสํานักงานใหญ แหงใหมของธนาคารนับไดวาเปน อาคารอัจฉริยะแหงหนึ่ง ของประเทศไทยตอมาในชวงป พ.ศ.2540 ที่ประเทศไทย ไดเผชิญกับปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ ปญหาการขาดความ เชื่อมั่นในสถาบันการเงินของไทย ธนาคารยังคงไดรับความไววางใจ และความ เชื่อมั่นจากลูกคาเปอยางสูงโดยยอด เงินฝากรวมของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540) มีอัตรา เติบโตสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย ในปเดียวกันนี้เอง ธนาคารไดทําการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเปน ไปตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทย โดยที่การดําเนินงานของธนาคาร ทั้ง ทางดานธุรกิจและดานกิจกรรมองคกร เพื่อสังคมยังคงยึดมั่นในหลักการมุงไปที่คุณภาพและได ประสิทธิผลคุมคา 2541 - 2542 กาวกลาฝามรสุม ผลจาก"ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู"ไดสงผลตอเนื่องตอเศรษฐกิจ ของประเทศไทย แมแตการ ดําเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย ตางไดรับ ผลกระทบอยางรุนแรง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อยางหนักและจากการดําเนินมาตรการที่เขมงวดตามกรอบของ กองทุนการเงินระหวางประเทศ


4

(IMF)ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย ไดรับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมไดจึง ถือไดวายุค นี้ เปนยุคที่วิกฤตของ ธนาคารโดยมีปริมาณสินเชื่อ ดอยคุณภาพ เพิ่มขึ้นตามลําดับธนาคารจึงมุง แกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการพยายามรักษาความพอเพียงของเงินกองทุนการปรับปรุง โครงสรางหนี้ การปรับปรุงโครงสรางองคกร ของธนาคาร และการตัดทอนรายจายตางๆ ซึ่งไดรับความรวมมือ รวม ใจจากพนักงานของธนาคารอยางดียิ่ง พรอมทั้งการแกปญหา ในระยะยาว ของธนาคาร ดวยการเพิ่ม ทุนที่สําเร็จลุลวงดวยดี ทั้งการ เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม ผูลงทุนในตางประเทศ และการออกหุน กูที่ถือเปนการขายหุนเพิ่มทุนครั้งใหญที่สุด ของไทยโดยไดรับการกลาวถึงในฐานะ Equity Deal of the Year ในเอเชียจาวารสารการเงินหลายฉบับ นอกจากนี้ธนาคารยังมุงเปน "ธนาคารที่ดีที่สุดใน ประเทศ" ผานการ ปรับปรุงโครงสรางระบบงานตางๆ การมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่ ชัดเจน รวมทั้งการบริหารจัดการที่โปรงใส และเปดเผยได จึงนับไดวา ธนาคารไดผานพนวิกฤต และพรอม สําหรับการกาวไปสูการเติบโตอยาง มั่นคงในวันขางหนาอยางเต็มที่ 2542 - ปจจุบัน คุณภาพ คุณธรรม สองนําอนาคต "เราจะเปนธนาคารที่ ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และ สังคมเลือก" (Bank of Choice for Our Customers, Shareholders, Employees and Community) คือ วิสัยทัศนของธนาคารในการ ดําเนินงานของศตวรรษใหม ที่มุงสูการเปนธนาคารที่ทุกคนเลือก พรอมทั้งตระหนักถึงการเปนสมาชิก ที่ดีของสังคมมีการบริหารงาน ดวยหลักธรรมาภิบาล ดวยจริยธรรม ตลอดจนการทําประโยชน คืนแก สังคม และเพื่อใหสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนที่ตั้งไว ธนาคารจึงกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจนวา จะมุงพัฒนาสูการเปน ธนาคารครบวงจรชั้นนําของ ประเทศ (The Premier Universal Bank) ซึ่งหมายถึงธนาคารที่ใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร เพื่อ ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคาทั้งลูกคารายยอย และลูกคาธุรกิจ และ เพื่อให สอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจ และการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจึงไดดําเนิน "โครงการปรับปรุง ธนาคาร" (Change Program) ซึ่งเปนโครงการที่อยูเบื้องหลัง การเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จของ ธนาคาร รวมทั้งการพัฒนา เครือขาย ในการใหบริการอยางครบวงจร การพัฒนาบริการใหมๆ และ การพัฒนาบุคลากรและ การดําเนินกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม อยางตอเนื่อง 3. ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ/บริการ ของสถานประกอบการ ธนาคารไทยพาณิชยมีบริการทางดาน การเงินครบวงจรใหแกลูกคาทุกประเภท ทั้งที่เปนบริษัท ขนาดใหญ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และลูกคารายยอย ไดแก การรับฝากเงิน การโอนเงิน การใหกูยืมประเภทตางๆ การรับซื้อลด การรับรองอาวัล ค้ําประกัน บริการดานปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการดานการคาตางประเทศ บริการ Cash Management บริการดานธุรกิจ


5

หลักทรัพย อาทิ บริการจําหนายหุนกู บริการนายทะเบียนหุนกู การรับประกันการจัดจําหนายตรา สารหนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย บริการรับฝากทรัพยสิน การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ กองทุนสวนบุคคล บัตรเครดิตและการรับฝากทรัพยสินผานทางสํานักงานใหญ และเครือขายสาขา ของธนาคาร


6

4. รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงาน

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารงาน


7

5. สวนงานที่นักศึกษาทํางาน ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน เปนสํานักงานใหญที่ใหบริการทางดาน การเงินครบวงจรใหแกลูกคาทุกประเภท และกํากับ ดูแลสาขายอยทั่วประเทศ ในสวนของการฝกงานโครงการสหกิจศึกษา 1/2559 โดยมีฝายการเรียนรู และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูแลโครงการสหกิจศึกษาโดย คุณพรทิพย ลีลาสมศิริ เจาหนาที่อาวุโส Retail Products and Subsidiaries, L&D Senior Officer - Retail Products & Subsidiaries ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ เปนสาขาขนาดใหญ ตั้งในพื้นที่เขตชุมชนและเขตอุตสากรรม เปดทําการวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ใหบริการแกลูกคาทั้งบุคคลและนิติบุคคล ที่ตองการทําธุรกรรมตางๆ อาทิ ฝาก ถอน โอน จาย เปดบัญชี ทําบัตรเดบิต บัตรเครดิต ประกันตางๆ และสินเชื่อกูยืมตางๆ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) เปนสาขาขนาดเล็ก ตั้งในพื้นที่เขตชุมชน เปดทําการวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ใหบริการแกลูกคาทีตองการทําธุรกรรมตางๆ อาทิ ฝาก ถอน โอน จาย เปดบัญชี ทําบัตรเดบิต บัตรเครดิต ประกันตางๆ และสินเชื่อกูยืมตางๆ สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ เปนสํานักงานเขตธุรกิจใหบริการดานสินเชื่อธุรกิจ SME โดยมีกลุมลูกคาสินเชื่อธุรกิจ ทั้งหมด 12 ประเภท 6. ชื่อ-ตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษา ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน คุณ พรทิพย ลีลาสมศิริ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส Retail Products and Subsidiaries, L&D Senior Officer - Retail Products & Subsidiaries ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ คุณ สมศักดิ์ สุจริตประภากร ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) คุณ สินีนาฎ โชติชาติ ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ คุณ วนิดา จันทราทิพย ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหธุรกิจ


8

7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2559


9

บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 1. ตําแหนง หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตําแหนง นักศึกษาฝกงาน ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เขารวมการอบรมเพื่อทําความเขาใจในธุรกิจการเงินในทุกสวนของ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปน Service planner ( ตอนรับลูกคาและแนะนําดานการใช บริการตางๆ ใหแกลูกคาที่มาใชบริการ ) จัดเตรียมเอกสารเบื้องตน คนหาและจัดเก็บเอกสาร ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปน Service planner ( ตอนรับลูกคาและแนะนําดานการใช บริการตางๆ ใหแกลูกคาที่มาใชบริการ) จัดเตรียมเอกสารเบื้องตน คนหาและจัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมของสําหรับมอบใหลูกคาที่มาใชบริการ สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คนหาและตรวจสอบเอกสารของลูกคาสินเชื่อเบื้องตนในการ ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดหนี้สูญ เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

2. รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ เขารวมการบรรยายอบรมขอมูลความรูเพื่อทําความเขาใจใน การทําธุรกิจการเงินของธนาคารไทยพาณิชยในดานตางๆ อาทิเชน เรื่องของประวัติความเปนมาของ ธนาคาร โครงสรางองคกร ระบบการบริหารงานภายในองคกร ธรรมเนียมตางๆ และเขาชม พิพิธภัณฑธนาคารไทย


10

ดานผลิตภัณฑตางๆของธนาคารเชน ผลิตภัณฑดานฝากเงิน โอนเงิน ผลิตภัณฑบัตรธนาคาร ผลิตภัณฑบัตรเครดิต การใหกูยืมประเภทตางๆ บริการดานปริวรรตเงินตรา บริการธนาคารผาน อินเทอรเน็ต ผลิตภัณฑประกันชีวิต และสินเชื่อเบื้องตน ดานการบริการลูกคา สรางมาตรฐานในการ ใหบริการแกลูกคา การแตงกาย บุคลิกภาพและการสื่อสารเปนสวนสําคัญในการใหบริการ อีกทั้งการ รับมือกับลูกคาในรูปแบบตางๆ ในสวนของระบบ RB Front เปนระบบทีใ่ ชในการทํารายการตางๆ ใหแกลูกคาที่มาทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร เปนการใหทดลองทํารายการตางๆผานระบบ จําลอง ทั้งวิธีการทํารายการและแกไขตางๆ และชี้แจงรายละเอียดการ แผนการอบรมและฝกงานสห กิจศึกษา ตั้งแตวันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.30 น. แสดงรายละเอียดหัวขอการ ฝกอบรมดัง ตารางที่ 1 และ แผนการอบรมและฝกงานสหกิจศึกษา ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2559 – 2 ธันวาคม 2559 แสดงรายละเอียดตารางการฝกปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงแผนการฝกอบรมฝกงานสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน


10


ตารางที่ 2 แสดงแผนการฝกปฏิบัติงานสาขาในพื้นที่ และฝกปฏิบัติงานสํานักงานเขตธุรกิจ

11


12

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ สาขาเทพารักษเปนสาขาขนาดใหญ ตั้งในพื้นที่ทเี่ ปนเขตชุมชน และอุตสาหกรรม กลุมลูกคาที่มาใชบริการมีทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล และมา ติดตอดวยตนเอง หรือ ใชผูนําสงเอกสารมาติดตอ (Messenger) และเนื่องจากเปนสาขาขนาดใหญ ที่ตั้งในพื้นที่ใกลเขตชุมชนและเขตอุตสาหกรรมจึงมีลูกคาที่มาใชบริการจํานวนมาก โดยเฉพาะตน สัปดาหหรือสิ้นเดือน จึงทําใหการดูแลลูกคาที่มาใชบริการไดไมทั่วถึง โดยไดรับหนาที่เปน Service planner ตอนรับลูกคาและบริการใหคําแนะนําลูกคาเบื้องตน อาทิ จัดคิว จัดเตรียมเอกสารเบื้องตน สําหรับการทํารายการ เชนถายบัตรประชาชนลูกคา สําหรับการถอนเงินตางสาขา เตรียมเอกสารให ลูกคากรอกรายละเอียดกอนทําการเปดบัญชี หรือทําบัตรเอทีเอ็ม เปนตน คนหาและจัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมของสําหรับมอบใหลูกคาที่มาใชบริการ และลงตูATM ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) ตั้งในพื้นที่ทเี่ ปน เขตชุมชน กลุมลูกคาที่มาใชบริการสวนใหญจะเปนบุคคลธรรมดา รายการดานธุรกรรมจึงไมมาก แต ในชวงสิ้นเดือนจะมีลูกคามาใชบริการมากกวาปกติ โดยไดรับหนาที่เปน Service planner ตอนรับ ลูกคาและบริการใหคําแนะนําลูกคาเบื้องตน อาทิ จัดคิว จัดเตรียมเอกสารเบื้องตนสําหรับการทํา รายการ เชนถายบัตรประชาชนลูกคา สําหรับกถอนเงินตางสาขา เตรียมเอกสารใหลูกคากรอก รายละเอียดกอนทํากาเปดบัญชี หรือทําบัตรเอทีเอ็ม เปนตน คนหาและจัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมของ สําหรับมอบใหลูกคาที่มาใชบริการ และลงตูATM สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ หรือ BRC เทพารักษ ( BRC : Business Relationship Center ) ใหบริการดานสินเชื่อธุรกิจ SME โดยมีกลุมลูกคาสินเชื่อธุรกิจ ทั้งหมด 12 ประเภทไดแก 1.ธุรกิจพาณิชยกรรม 2.ธุรกิจยางพารา 3.ธุรกิจรับเหมา 4.ธุรกิจอาคารชุด 5.ธุรกิจอุตสาหกรรม 6.ธุรกิจจัดสรรแนวราบ 7.ธุรกิจDEALER 8.ธุรกิจโรงสีขาว 9.ธุรกิจเลี้ยงสัตว 10. ธุรกิจโรงแรม 11.ธุรกิจอาพารทเมนทและเซอรวิส 12.ธุรกิจทั่วไป โดย BRC ตางจากสาขาหลายดาน เชน การพบปะลูกคาที่นอยกวา แตมกี ารจัดการดานเอกสารที่มากกวางานสาขา เนนการวิเคราะห เปนหลัก เนื่องจากงานของ BRC จะเนนการวิเคราะหขอมูลของลูกคาจากเอกสาร ทั้ง งบตางๆ เอกสารตางๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ โดยไดรับหนาที่ คนหาและตรวจสอบ เอกสารของลูกคาสินเชื่อ เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อ จัดเก็บเอกสารสินเชื่อ จัดการ แยกเอกสารที่ใชไดและไมได สงเอกสาร และพบลูกคาสินเชื่อที่ตองการคําปรึกษา


13

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน เขารวมการอบรมขอมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย ในธุรกิจการเงินในทุกสวนของธนาคาร ไทยพาณิชย เพื่อทําความเขาใจองคกร ตามกําหนดจากตารางของธนาคารในเอกสารแนบ ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดหัวขอการฝกอบรม ณ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน ตัง้ แตวันที่ 1526 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.30 น. ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ และสาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) 1. กิจกรรม Morning Talk เปนการพูดคุยกันในสาขาตอนเชากอนสาขาเปดทําการ สาขาเทพารักษ พูดถึงเรื่องของผลงานตางๆของพนักงานในแตละวันที่ผานมา ชื่นชมและผลักดันให สาขาบรรลุเปาหมาย และการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือขอปฏิบัติที่ไดมีการอัพเดททุกวัน ในสวนสาขา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) เทพารักษ พูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือขอปฏิบัติที่ ไดมีการอัพเดททุกวัน ชื่นชมและผลักดันใหสาขาบรรลุเปาหมาย 2. เปน Service planner ตอนรับลูกคาและบริการใหคําแนะนําลูกคาเมื่อลูกคามาใช บริการ เพื่อใหสามารถทํารายการไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 3. จัดลําดับคิวใหแกลูกคาที่มาใชบริการ 4. จัดเตรียมเอกสารเบื้องตนสําหรับการทํารายการ เชนถายบัตรประชาชนลูกคา สําหรับถอนเงินตางสาขา เตรียมเอกสารใหลูกคากรอกรายละเอียดกอนทําการเปดบัญชี หรือทําบัตร เอทีเอ็ม เปนตน 5. คนหาและจัดเก็บเอกสาร ในการทํารายการตางๆตามความตองการของลูกคา 6. จัดเตรียมของสําหรับมอบใหลูกคาที่มาใชบริการ โดยจัดลูกอมพรอมใบแนะนํา ผลิตภัณฑของธนาคารเปนชุด 7. หลังจากธนาคารปดใหบริการ นําเงินในกลองที่ตรวจสอบแลวลงตู ATM สําหรับ ใหบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานเขตธุรกิจ สาขาเทพารักษ 1. คนหาและตรวจสอบ Watch List ของลูกคาสินเชื่อ โดยจะมีเอกสารในการคนหา ประกอบดวย หนังสือรับรองบริษัทครบชุด(หนังสือบริคณหสนธิ , รายชื่อผูถือหุน , ใบสําคัญการจด ทะเบียน ) สําเนาบัตรประชาชนลูกคาที่ขอสินเชื่อ สําเนาบัตรประชาชนผูถือหุน เพื่อตรวจสอบความ เสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อ 2. เมื่อตรวจสอบเรียบรอย สงเอกสารเพื่อรออนุมัติ


14

3.

จัดเรียงไฟลรวบรวมสงแนบเอกสารในระบบ และจัดเก็บเอกสารลูกคาเขาแฟม

สินเชื่อ 4. คัดแยกเอกสารลูกคาสินเชื่อที่สามารถใชในการดําเนินงานไดและไมได พรอมทั้ง ทําลายเอกสารสินเชื่อของลูกคาที่ไมสามารถใชในการดําเนินการได 4. การวิเคราะหสถานการณของกิจการ 4.1 การวิเคราะห SWOT Analysis ของธนาคารไทยพาณิชย จุดแข็ง ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารแหงแรกของประเทศไทย มีความนาเชื่อถือและความมั่นคงใน องคกร สรางภาพลักษณใหลูกคาเชื่อถือในตัวองคกรที่มีมาอยางยาวนาน ธนาคารไทยพาณิชยมีผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีไลฟสไตล ที่แตกตางกัน ธนาคารไทยพาณิชยมีสาขาที่เปดใหบริการแกลูกคามากที่สุดถึง 1,200 สาขาในพื้นที่ทั่วประเทศ มีเทคโนโลยีใหมๆอยางเครื่องอัตโนมัติในการอํานวยความสะดวกสําหรับการทําธุรกรรมดาน การเงินของลูกคาผานเครื่องอัตโนมัติเชนตู ATM หรือ ระบบการจัดคิวเพื่อใหเปนระเบียบเรียบรอย และอํานวยความสะดวกในดานการจัดคิวเพื่อทํารายการ จุดออน ลักษณะของผลิตภัณฑ ของธนาคารไทยพาณิชยสามารถลอกเลียนแบบไดงาย ธนาคารไทยพาณิชยเนนเรื่องการขายผลิตภัณฑมากกวาการใหบริการ จนทําใหลูกคาไดรับบริการ ที่ไมตรงตามความตองการที่จะทําธุรกรรม โอกาส ในปจจุบันผูบริโภคยอมรับและเขาถึงเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถทําธุรกรรมผานสมารทโฟนและ อินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว อุปสรรค มีการแขงขันกันอยางรุนแรงของธุรกิจธนาคาร มีคูแขงจํานวนมากทใหบริการแกลูกคาจึงทําใหมี ทางเลือกในการใชบริการมาก อํานาจการตอรองของลูกคามากขึ้น เพราะทางเลือกในการทําธุรกรรมทางเงินมีหลายทางเลือก


15

4.2 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ สาขาเทพารักษสาขาขนาดใหญที่มีพนักงานธนาคารทั้งหมด 14 คน แตละคนจะมีการจัดเวร และหนาที่สลับกันในทุกๆสัปดาห พนักงานบางทานมีหนาที่และความชํานาญเฉพาะดาน จึงไดรับ หนาที่หลักในดานนั้นๆ และไมสามารถใหบริการลูกคาในกลุมอื่นได เชน พนักงานดานสินเชื่อรถ ที่ ลูกคาตองการมาปรึกษาหรือขอสินเชื่อรถ จะมีเจาหนาที่ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจที่ดูแลในสวนนี้ โดยมี เพียงคนเดียวที่มีความชํานาญในดานนี้ ทําใหเวลาที่เจาหนาที่ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจไมอยูสาขา ธนาคารจะไมสามารถใหบริการสินเชื่อดานนี้ได แนวทางการแกไข จัดทําคูมือสําหรับงานแตละสวน พรอมทั้งจัดประชุมอบรบเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจของสวนงานที่ตางกันใหกับ พนักงานทุกคนในสาขาเพื่อมีความรูความเขาใจที่ตรงกันและสามมารถใหบริการแกลูกคา เมื่อเวลาที่ พนักงานคนใดลาหรือไมอยูจ ะสามารถมีพนักงานในการใหบริการในขั้นตน และดานการใหบริการการทําธุรกรรมตางๆ ในชวงวันจันทรของสัปดาห หรือสิ้นเดือนที่จะมี ลูกคาที่ตองการทําธุรกรรมทางการเงินจํานวนมาก พนักงานในการใหบริการมีไมเพียงพอ เชน ดาน ของกลุมลูกคารายใหญที่สนใจเรื่องกองทุนตางๆจะมีผูจัดการลูกคาสัมพันธเปนผูดูแลเพียงคนเดียว และไมสามารถทํารายการธุรกรรมดานตางๆใหแกลูกคาได จึงทําใหลูกคาตองเขาคิวนาน แนวทางการ แกไข เปดใหพนักงานทุกคนในสาขา ยกเวน ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา สามารถทํารายการ ใหการใหบริการแกลูกคาไดทุกคน เพื่อลดระยะเวลาในการเขาคิวรอนาน ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) เปนสาขาขนาดเล็กที่มีพื้นที่ในสาขาสําหรับการ ใหบริการที่เล็ก มีการจัดวางเฟอรนิเจอร ที่ดูเยอะและเกะกะในการทํารายการของลูกคา แนวทางการ แกไข เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางหรือเฟอรนิเจอรใหมใหเหมาะสมกับขนาดของสาขา เพื่อให บรรยากาศภายในสาขาไมดูแนนหรืออึดอัดเกินไป และอุปกรณในสาขาคอนขางเกา เชน ทีวีในสาขา ยังเปนแบบพลาสมาไมสามารถใชงานได แนวทางการแกไข เปลี่ยนอุปกรณเพื่อใหความสะดวกสบาย ใหแกลูกคา หรือเวลาที่ลูกคามารอทํารายการก็สามารถนั่งชมระหวางรอได โดยใชโทรทัศน เปน เครื่องมือในการสื่อสารดานผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารไทยพาณิชย ไปสูสายตาลูกคาระหวางที่นั่งรอ ได สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ สํานักงานเขตธุรกิจที่ใหบริการดานสินเชื่อธุรกิจ SME เปนสวนงานที่มีการใชกระดาษใน ปริมาณมาก บรรยากาศในที่ทํางานสวนใหญมีแตกระดาษเอกสารสินเชื่อของลูกคาสินเชื่อ ทั้งที่ใชได และไมจําเปนตองเก็บอยูรวมกัน เพื่อรอการพิจารณาหรืออนุมัติ และเนื่องจากเอกสารสินเชื่อเมื่อใช


16

แลวไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดเพราะเปนเอกสารสําคัญและมีความเปนสวนตัวของลูกคา จะตอง ทําลายเทานั้น ทําใหมอี ัตราการใชกระดาษที่สิ้นเปลืองมาก แนวทางการแกไข จํากัดการใชกระดาษ ของพนักงาน เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ในสวนกระดาษที่ไมสามารถใช ประโยชนตอได แตสามารถยอยและนําไปขายเพื่อสรางมูลคาแทนได


17

5. โครงงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย หัวขอรายงาน ภาษาไทย SCB พิชิตใจ ภาษาอังกฤษ Make SCB the best for the Customer รายละเอียดเนือ้ หาของรายงาน ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ มีการประเมินสาขาในหลายๆดานของทุกเดือน มีดาน ผลิตภัณฑของธนาคาร ดานการควบคุมงาน และ TRI*M โดยในปจจุบันธนาคารไทยพาณิชยมีการ ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและผูบริหาร ที่เนนใหความสําคัญดานการบริการสรางความพึงพอใจ ใหแกลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชย แตยังคงความสําคัญดานผลิตภัณฑของธนาคาร TRI*M (ทริม) คือ ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจของผูบ ริโภคในการใหบริการของธนาคาร ไทยพาณิชยสาขาตางๆ ในทุกเดือน โดยการสัมภาษณลูกคา 10-15 คน/เดือน ผลคะแนนออกในตน เดือนถัดไป ซึ่งคะแนนที่ไดรับจะมีผลตอ KPI ของสาขา โดยคะแนน TRI*M ไดจากการประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโดยมี Call center โทรไปสัมภาษณ ใชเวลาในการสัมภาษณ 10-15 นาที เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคในการ ใหบริการในดานตางๆ ของธนาคารไทยพาณิชย มีคําถามในการสัมภาษณ แบงเปน 5 สวนหลักๆ ดังนี้ 1.ธนาคารไทยพาณิชยในภาพรวม มีคําถามและคําตอบดังนี้ การใหคะแนนความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอธนาคารไทยพาณิชย ดีมากที่สุด/ดีมาก/ดี/พอใช/แย คุณจะแนะนําผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชยใหกับเพื่อนหรือคนใน ครอบครัวหรือไม แนะนําอยางแนนอน/ มีแนวโนมจะแนะนํามาก/ อาจจะแนะนํา/ มีแนวโนมที่จะไมแนะนํา /ไม แนะนําอยางเเนนอน คุณจะเลือกใชบริการจากธนาคารไทยพาณิชยตอไปหรือไม เลือกใชอยางแนนอน/ มีแนวโนมจะเลือกใชมาก /อาจจะเลือกใช/ มีแนวโนมที่จะไมเลือกใช/ ไม เลือกใชอยางแนนอน การใชบริการของธนาคารไทยพาณิชยไดประโยชนกับตัวคุณมากนอยแคไหนก็เปรียบเทียบกับ ธนาคารอื่นที่คุณรูจัก ไดประโยชนมากอยางยิ่ง/ไดประโยชนมาก/ไดประโยชนบาง/ไดประโยชนเล็กนอย/ไมไดประโยชนเลย คะแนนความพึงพอใจตอธนาคารไทยพาณิชยโดยรวม โดยมีเกณฑการใหคะแนน


18

5=พึงพอใจมากอยางยิ่ง , 4=พึงพอใจ , 3=เฉยๆ , 2=ไมคอยพึ่งพอใจ , 1=ไมพึงพอใจอยางยิ่ง 1.นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่คุมคาเงินมากกวาธนาคารอื่น 2.มีเทคโนโลยีและชองทางบริการที่หลากหลายใหการทําธุรกรรมที่สะดวกและรวดเร็ว 2.ธนาคารไทยพาณิชยสาขาตางๆ มีคําถามและคําตอบดังนี้ การใหคะแนนความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอธนาคารไทยพาณิชยสาขา........... ดีมากที่สุด/ดีมาก/ดี/พอใช/แย คุณจะเลือกใชบริการจากธนาคารไทยพาณิชยสาขา........... ตอไปหรือไม เลือกใชอยางแนนอน/ มีแนวโนมจะเลือกใชมาก /อาจจะเลือกใช/ มีแนวโนมที่จะไมเลือกใช/ ไม เลือกใชอยางแนนอน ใหคะแนนการใชบริการที่เคานเตอรที่ทํารายการ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5=พึงพอใจมากอยางยิ่ง , 4=พึงพอใจ , 3=เฉยๆ , 2=ไมคอยพึ่งพอใจ , 1=ไมพึงพอใจอยางยิ่ง 1.ภายในสาขาของธนาคารนาเขาไปใชบริการ 2.พนักงานเขามาตอนรับและจัดคิว 3.รูสึกอบอุนเสมือนเปนลูกคาคนสําคัญ 4.พนักงานมีมารยาทดีและใหบริการพรอมความยิ้มแยมแจมใส 5.พนักงานรับฟงและเขาใจความตองการของลูกคา 6.ระยะเวลาในการรอคิวกอนเขารับบริการ 7.การบริหารจัดการคิวมีประสิทธิภาพ 8.ความใสใจของพนักงานที่เคานเตอร 9.ทําใหการทําธุรกรรมงายและสะดวกสบาย 10.พนักงานกลาวทักทายขอบคุณที่มาใชบริการ 3.ขอเสนอแนะและใหคําแนะนําในการปรับปรุงการใหบริการของธนาคารไทยพาณิชย ใหคะแนนการแนะนําผลิตภัณฑไทยพาณิชยใหกับเพื่อนและคนในครอบครัว โดยมีเกณฑการ ใหคะแนน 0-10คะแนน 0=ไมแนะนํา , 10=แนะนําอยางแนนอน จะแนะนําผลิตภัณฑไทยพาณิชยใหกับเพื่อนและคนในครอบครัวหรือไม ใหคะแนนเทาไหร 4.เพราะอะไรมีความประทับใจอยางไร 5.เปรียบเทียบการใหคะแนนธนาคารอื่นๆโดยรวม


19

จากขอมูลคําถามในการสัมภาษณลูกคาขางตนที่มีปริมาณคําถามมาก มีการใชระยะเวลาใน การสัมภาษณที่นาน จนทําใหลูกคารูสึกวาถูกรบกวนเวลาความเปนสวนตัว ซึ่งไดสรุปออกมาเปน ประเด็นตางๆ ดังนี้ การประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโดยมี Call center โทรสัมภาษณ 1. ระยะเวลาในการสัมภาษณมีการใชระยะเวลาที่นาน 2. หลังจากลูกคาใชบริการธนาคารไทยพาณิชยประมาณ 2-3 วัน จะมี Call center โทรสัมภาษณ เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกคา โดยลูกคาอาจลืมความรูสึกเมื่อไดใชบริการไปแลว 3. การสัมภาษณมีหลายสวน ทั้งภาพรวม สาขา และเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆ โดยคําถามมีความ ใกลเคียงกันมาก 4. คําตอบในการสัมภาษณไมสอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทย เชน ดีมากที่สุด/ดีมาก/ดี/พอใช/ แย สงผลใหคะแนน TRI*M ของสาขาอยูในเกณฑที่ไมดี แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข การประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการใหบริการของธนาคารไทยพาณิชย


20

SCB พิชิตใจ เปนการประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการที่สาขา หลังจากที่ลูกคาได ทําธุรกรรมทางการเงินเรียบรอย ลูกคาสามารถจดจําความรูสึกเมื่อไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย ประเมินความพึงพอใจดวยความรูสึกจริง โดยมีคําถามที่สามารถชี้วัดความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ ธนาคารไทยพาณิชยได และการใหคะแนนในรูปแบบที่งายขึ้นดวยการใชอิโมจิแสดงความรูสึก ตางๆกันที่บงบอกถึงความพึงพอใจที่ไดรับบริการ ทําใหเขาใจไดงายในการประเมินความพึงพอใจ ลักษณะการประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการธนาคารไทยพาณิชยแบบSCB พิชิตใจ เมื่อลูกคาเขาใชบริการที่ธนาคารไทยพาณิชย หลังจากทํารายการธุรกรรมทางการเงินเสร็จ ใชระยะเวลา 3-5 นาที ในการสแกนคิวอารโคดผานโทรศัพทมือถือ เพื่อเขาสูระบบการประเมิน คะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย โดยลูกคาสามารถเลือกประเมิน ความพึงพอใจทีใ่ ชบริการไดที่สาขาหรือนอกสาขา ซึ่งคิวอารโคดที่ใชสแกนจะปนคิวอารโคดประจํา สาขานั้นๆ เมื่อลูกคาทําการแสกนคิวอารโคด ขอมูลโทรศัพทมือถือที่ใชเขาสูระบบจะอางอิงกับขอมูล สวนตัวของลูกคาเจาของบัญชี หรือเบอรโทรศัพทที่ลูกคามาทํารายการดานหนาเคาเตอร เพื่อยืนยัน ในการทําแบบประเมินโดนลูกคา ผลคะแนนที่ไดรับจากการประเมินจะถูกสงเขาไปที่ระบบการรวม คะแนน สรุปผลคะแนนของเดือน และแจงผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใช บริการสาขาในเดือนถัดไป

ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางคิวอารโคดแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค


21


22

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค


23

จากขอมูลในขางตน การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย ในรูปแบบของ เอสซีบี พิชิตใจ ไดสรุปออกมาเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ ขอดี การประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการแบบ เอสซีบี พิชิตใจ 1. ใชระยะเวลาในการเขาระบบเพื่อประเมินเพียง 3-5 นาที 2. การประเมินเกิดลูกคาหลังจากที่ลูกคาทํารายการธุรกรรมตางๆแลวเสร็จ โดยลูกคาจะสามารถ จดจําความรูสึกที่ไดใชบริการ และประเมินดวยความรูสึกเมื่อไดใชบริการไปจริง 3. ใชคําถามที่สามารถเขาถึงภาพรวมของธนาคารไทยพาณิชยและสาขานั้นๆได และลดความซับซอน ของคําถาม 4. สรางคําตอบในการประเมินสอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทย เชน ดีมาก/ดี/ควรปรับปรุง เพื่อใหคะแนน TRI*M ที่ออกมาสอดคลองกับความเปนจริงที่สุด


24

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน 1. งานที่ไดรับมอบหมาย : เขารวมการอบรมขอมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชยในหัวขอตางๆ ตั้งแต วันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.30 น. 2. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน : ใชเวลาในการเดินทางคอนขางนาน เนื่องจากสํานักงานใหญ รัชโยธินอยูไกล และยังมีการปดชองเดินรถเพื่อทําการกอสรางระบบขนสงสาธารณะ รถไฟฟา ยิ่งทํา ใหการเดินทางใชเวลานานมากขึ้น 3. แนวทางการแกปญหา : เผื่อเวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น เลี่ยงการเดินทางในชวงเวลารถติดโดย การออกเดินทางใหเร็วขึ้น 4. ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน : ไดรับความรูเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย เรื่องของประวัติ ธนาคาร โครงสรางองคกร ระบบการบริหารงาน ระบบการใหบริการ ผลิตภัณฑตางๆของธนาคาร 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน : : ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559 เขา รวมการฝกอบรมตรงตามเวลาที่กําหนด ไดรับความรูและประสบการณใหมๆเต็มที่ ใหความรวมมือใน การรวมกิจกรรม ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ 1. งานที่ไดรับมอบหมาย : เปน Service planner ตอนรับลูกคาและบริการใหคําแนะนําลูกคา จัดคิว จัดเตรียมเอกสารเบื้องตนสําหรับการทํารายการ สอบถามเกี่ยวกับการทํารายการของลูกคา พรอมทั้งแนะนําการเตรียมเอกสารขั้นตนใหแกลูกคา และคนหาเอกสารตางๆ เชน การดลายเซ็นต แฟมสินเชื่อลูกคารายเกา 2. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน : ลูกคาบางคนมักจะเดินไปที่ชองรับบริการเลย โดยไมรับบัตรคิว และไมชี้แจงรรายละเอียดการทํารายการ เนื่องจากแตกอนสาขายังไมมีเกาอี้สําหรับนั่งรอคิว ลูกคา บางทานจึงชินกับการเดินไปเขาแถวรอที่เคาเตอร จนบางครั้งเกิดปญหาแซงคิว หรือรอนานแตทํา รายการไมได 3. แนวทางการแกปญหา : พูดจาเสียงดังฟงชัด พูดดวยน้ําสียงนุมนวลไมตะโกน สอบถามลูกคาวา ตองการทํารายการดานใด ดวยรอยยิ้มพรอมใหบริการ หรือบางครั้งลูกคาเดินเร็วก็เดินตาม แจกคิว และชี้แจงรายละเอียดใหเรียบรอย 4. ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน : ฝกบุคลิกภาพการยืน และการพูด และการรับมือกับลูกคาใน หลายรูปแบบ


25

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน : ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2559 – 23 กันยายน 2559 เขา ฝกงานตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา) 1. งานที่ไดรับมอบหมาย : เปน Service planner ตอนรับลูกคาและบริการใหคําแนะนําลูกคา จัดคิว จัดเตรียมเอกสารและสอบถามเกี่ยวกับการทํารายการของลูกคาพรอมทั้งแนะนําการเตรียม เอกสารขั้นตนใหแกลูกคา จัดเรียงการดลายเซ็นตเขาตูการดลายเซ็นต และจัดเตรียมสิ่งของที่จะมอบ ใหลูกคาที่มาใชบริการ 2. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน : ธนาคารตั้งในพื้นที่ที่ไมคุนชินในการเดินทาง 3. แนวทางการแกปญหา : สํารวจเสนทางในการเดินทางกอนจะถึงวันฝกงาน เผื่อเวลาในการเดินทาง คอนขางมากเนื่องจากระยะไกลและไมคุนกับการเดินทาง 4. ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน : ฝกบุคลิกภาพการยืน และการพูด และการรับมือกับลูกคาใน หลายรูปแบบ 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน : : ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 26 กันยายน 2559 – 14 ตุลาคม 2559 เขา ฝกงานตรงเวลา ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ 1. งานที่ไดรับมอบหมาย : ตรวจสอบเอกสารของลูกคาสินเชื่อ เพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยงในการ ใหสินเชื่อแกลูกคา แนบไฟลเอกสารเขาระบบ 2. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน : เอกสารของลูกคาบางรายมีรายละเอียดที่ใชในการคนหาไม ครบถวน เชน ขาดรายชื่อผูถือหุน ชื่อภาษาอังกฤษ เลขบัตรประชาชน ระบบในการดําเนินมีความชา มาก อุปกรณในการดําเนิน อาทิ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ไมเอื้ออํานวยในการทํางาน ในสวนของ โปรแกรมในการทํางานที่มีความลาสมัยกวาคอมพิวเตอรรุนอื่นๆ ปริ้ตเตอรมีความเกาและการ ตอบสนองที่ชา และระบบของธนาคารมีการเปลี่ยนพาสเวิรดในการเขาระบบทุกเดือนจึงทําใหมีการ เขารหัสผิดและเกิดรหัสล็อค 3. แนวทางการแกปญหา : แจงพี่ที่มอบหมายงานเพื่อดําเนินการตามเอกสารเพิ่มเติมในสวนที่ขาด จากลูกคา ตองมีความอดทนและใจเย็นเพื่อรอในความลาชาของระบบในการดําเนินงาน เมื่อรหัสล็อค รีบแจงพี่ที่เปนเจาของรหัสเพื่อทําการปดล็อครหัส และในครั้งตอไปเมื่อใสรหัสครั้งแรกไมผาน ใหออก จากระบบทั้งหมด หรือรีสตารทเครื่อง เพื่อใหเครื่องจดจําการเขารหัสใหม เพื่อปองกันการล็อค 4. ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน : ฝกทักษะการใชMicrosoft Officeรุนเกา ฝกความอดทนใน การรอ ไดเรียนรูวิธีการเขาสังคมในอีกมุมหนึ่ง เรียนรูทักษะการพูดเพื่อสรางความนาเชื่อถือในการคุย กับลูกคา


26

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน : : ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 2 ธันวาคม 2559 เขา ฝกงานตรงเวลา ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จและทันเวลา


27

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 4.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ธนาคารไทยพาณิชยมีบริการทางดานการเงินครบวงจร ใหแกลูกคาทุกประเภท นอกจากการ ใหบริการทางดานการเงินแกลูกคาแลว ธนาคารตองปองกันการรั่วไหลของขอมูลลูกคาเพื่อมิใหเกิด ปญหาในภายหลัง การทํางานพนักงานทุกคนมีความจริงใจและซื่อตรงในการใหบริการแกลูกคาเสนอ ผลิตภัณฑของธนาคารที่กอใหเกิดผลประโยชนตอตัวลูกคาที่สุด 4.1.2 ดานการเรียนรูการทํางานในสถานประกอบการ การเขารวมฝกอบรมและเรียนรูขอมูลตางๆของธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงาน ใหญ รัชโยธิน ทําใหเห็นภาพรวมในสวนตางๆของการทํางานในสาขา ทั้งในดานขอมูลผลิตภัณฑ การ บริการ บุคลิกภาพ รวมถึงการทํารายการธุรกรรมทางการเงินตางๆที่สาขาทดลอง เพื่อเตรียมพรอมใน การลงสาขา เมื่อไดฝกงานจริงที่สาขา ทําใหเห็นเพียงดานของนักศึกษาฝกงาน ที่สามารถทํางานได จริงเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากการทํางานสวนใหญภายในสาขาลวนเกี่ยวของกับเงิน จึงทําใหไม สามารถชวยงานได แตพี่เลี้ยงหรือพี่พนักงานทานอื่นๆ มักจะสอนและอธิบายใหเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อมี ขอสงสัยและคําถามเสมอ 4.1.3 ดานการใชสติปญญาแกปญหาในการทํางาน การฝกปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีปญหาในรูปแบบที่ตางกันออกไป โดยจะยึดหลักงานบริการ ลูกคาสําคัญที่สุด ในการทํางานตองมีความจริงใจและตั้งใจฟงปญหาที่เกิดกับลูกคาและชวยแนะนําหา วิธีการแกปญหาที่เหมาะสมและทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจที่สุด 4.1.4 ดานการทํางานรวมกันในองคกร การฝกงานโครงการสหกิจ แบงเปน 2สาขา และ1สํานักงานเขตธุรกิจ ซึ่งทําใหเห็นบรรยาย กาศในการทํางานที่ตางกัน การเขารวมการฝกงานพี่เลี้ยงและพนักงานทานอื่นมีความเปนกันเอง พรอมใหความรู คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหเปนอยางดี สามารถติดตอและสอบถามรายละเอียดใน การทํางานได และยังใหขอมูลในการทํารายงานสวนตางๆ แมจะจบการฝกงานแลว 4.1.5 ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และสารสนเทศในการทํางาน อุปกรณ และเครื่องมือในสถานประกอบการของสํานักงานเขตธุรกิจ คอนขางเกามาก หรือ บางอยางไมสามารถใชงานไดแลว แตยังคงเก็บไวโดยไมไดเกิดประโยชนใดๆ รวมถึงระบบในการ


28

ทํางานที่ชามาก ในสวนของโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office รุนเกา ควรปรับหรือัพเดทใหเปน รุนเดียวกันเพื่อความสะดวกการทํางานมากยิ่งขึ้น 4.1.6 ดานทักษะในการทํางานอื่นๆ ฝกการพูดเพื่อการสื่อสาร ใหผูรับสาร เขาใจและทําตามได มีการปรับตัวเขาสังคมใหมๆใน ระยะเวลาสั้น 4.2 ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 4.2.1 ประโยชนตอตนเอง ฝกใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา ทํางานรวมกับผูอื่นได เพิ่มทักษะ สรางเสริม ประสบการณ เพื่อจะไดนําสิ่งที่ไดจากการฝกงานในสถานประกอบการจริงมาปรับใชและพัฒนาใน การเรียนและการดําเนินชีวิต เพื่อไดทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน และสามารถ ใชสติในการแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล 4.2.2 ประโยชนตอสถานประกอบการ เปนการฝกคนรุนใหมๆใหตรงสายงาน เพื่ออนาคตจะไดเปนการเสริมศักยะภาพในการทํางาน ยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการฝกพนักงานใหมได อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 4.2.3 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่น กับสถานประกอบการ 4.2.4 ประโยชนตอสังคม สรางโอกาสใหนักศึกษาและคนรุนใหม ไดเรียนรูงานธนาคาร 4.3 ขอเสนอแนะ 4.3.1 ขอเสนอแนะตอนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาตอไป โครงการสหกิจศึกษาเปนโครงการที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานในสถานประกอบการ จริง เพื่อเปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต มีประสบการณใหม สังคมใหม วัฒนธรรมใหม ที่สามารถเรียนรูไดนอกหองเรียน 4.3.2 ขอเสนอแนะตอสถานประกอบการ เปนโครงการดีๆที่ใหโอกาสนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจงานบริการของธนาคาร ในสวนของสาขา มีระยะเวลาในการฝกงานที่นาน แตยังสามารถปฏิบัติงานไดเพียงบางสวน และในสวนของสํานักงาน เขตธุรกิจ ฝกงานในชวงที่ไมมีงานดานสินเชื่อใหทํา จึงสามารถปฏิบัติงานไดเพียงเบื้องตนเทานั้น 4.3.3 ขอเสนอแนะตออาจารยที่ปรึกษา การเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเปนโครงการที่ดี ควรจัดใหมโี ครงการสหกิจศึกษาทุกป


29

4.3.4 ขอเสนอแนะตอสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย การเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเปนโครงการที่ดี ควรจัดใหมีโครงการสหกิจศึกษาทุกป 4.3.5 ขอเสนอแนะอื่นๆ เนื่องจากระยะเวลาฝกงานโครงการสหกิจศึกษาตรงกับในชวงเวลาเรียน จึงสงผลตองเรียนเพิ่มขึ้น จึงอยากใหจัดระยะเวลาในการฝกงานอยูในชวงปดเทอม


30

บรรณานุกรม

ประวัติธนาคารไทยพาณิชย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www.scb.co.th/th/aboutscb/our-history/foundation-of-thai-banking สืบคน 5 ธันวาคม 2559 โครงสรางการบริหารงาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www.scb.co.th/th/aboutscb/our-history/foundation-of-thai-banking สืบคน 9 ธันวาคม 2559


31

ภาคผนวก


32

ภาพประกอบการฝกปฏิบัติงาน


33

ภาพประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน

นักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาและพี่ปุย(พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาป2559)


34

ภาพประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทพารักษ

ภาพบรรยากาศภายในสาขา จากในมุมที่ไดรับหนาที่เปน Service planner

ภาพบรรยากาศตอนเชา หลังกิจกรรม Morning Talk มีการถายภาพประจําวันกอนสาขาเปดทําการ

ภาพงานสวนอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย คนหาแฟม เอกสารสินเชื่อ จัดอุปกรณสํานักงาน


35

ภาพประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (วัดตะกล่ํา)

ภาพบรรยากาศภายในสาขา จากในมุมที่ไดรับหนาที่เปน Service planner

ภาพงานสวนอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย ทําของมอบใหลูกคาที่ใชบริการทีสาขา

ภาพบรรยากาศพี่ๆที่สาขาทําแบบทดสอบ 3K ( 3K ) คือ การทดทอบวัดระดับความรูและความเขาใจใน การทํางานของพนักงานทุกคนทุกรพดับ เปนตัวชี้วัด ศักยภาพในการพัฒนาตนเองและการทํางาน


36

ภาพประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ สํานักงานเขตธุรกิจ เทพารักษ

ภาพบรรยากาศภายในสํานักงาน


37

ภาพงานที่ไดรับมอบหมาย ตรวสอบรายชื่อลูกคาสินเชื่อเพื่อ การวิเคราะหความเสี่ยงในการ อนุมัติสินเชื่อ และแนบไฟลเอกสาร ลงระบบสินเชื่อ

ภาพงานที่ไดรับมอบหมาย จัดแฟมเอกสารสินเชื่อนําเอกสารของลูกคา สินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ หรือรอการอนุมัติ จัดเรียงเขาแฟม

ภาพงานที่ไดรับมอบหมาย จัดการแยกเอกสารลูกคาที่ไมใช แลว ทําลายเอกสารกอนนําไปทิ้ง


38

ใบบันทึกเวลาการฝกปฏิบัติงาน


43

สมุดบันทึกการเรียนรู


ประวัตสิ วนตัว ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ

นามสกุล : พรหมสกุล

ชื่อเลน : ออย

หมูเลือด : O

หมายเลขประจําตัวประชาชน : 1301400187287 เกิด เดือน ปเกิด : วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2537 อายุ : 21 ป สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

ที่อยูปจจุบัน : บานเลขที่ 15/16 หมูที่ 23 ซอย ที่ดินไท ถนน เทพารักษ ตําบล บางพลีใหญ อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10540 เบอรบาน 02-7574539 เบอรมือถือ 092-9729260 E-mail : sp.saowaluk@gmail.com งานอดิเรก : อานหนังสือ ฟงเพลง เลนเกม

รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง เอสซีบี พิชิตใจ  

จัดทำโดย นางสาว เสาวลักษณ์ พรหมสกุล 5401412042

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you