Page 1

ẺÊͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ã¹¡ÒÃ㪌 ºÃÔ¡Òâͧ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ใชบริการธนาครไทยพาณิชย เคาเตอรสูง เคาเตอรเตี้ย คําชี้แจง : โปรดเลือกการใหคะแนนในชองใหคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจในการใช บริการธนาคารไทยพาณิชย โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 5 หมายถึง ความพึงพอใจที่ใจที่ใชบริการในระดับ ดีมาก 4 หมายถึง ความพึงพอใจที่ใจที่ใชบริการในระดับ ดี 3 หมายถึง ความพึงพอใจที่ใจที่ใชบริการในระดับ พอใช 2 หมายถึง ความพึงพอใจที่ใจที่ใชบริการในระดับ คอนขางแย 1 หมายถึง ความพึงพอใจที่ใจที่ใชบริการในระดับ ควรปรับปรุง

การประเมินความพึงใจดานการใหบริการ 1. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอธนาคารไทยพาณิชย 2. การใชบริการของธนาคารไทยพาณิชยไดประโยชนกับตัว คุณมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นที่คุณรูจัก 3. มีความมั่นใจเรื่องการใชบริการธนาคารไทยพาณิชยเมื่อ เทียบกับธนาคารอื่นที่คุณรูจัก 4. ธนาคารมีรูปแบบการตกแตงภายในสาขาทีน่ าเขาไปใช บริการ 5. พนักงานมีมารยาทดี ใหบริการพรอมความยิ้มแยม แจมใส มีความจริงใจและจริงจังในการใหบริการ 6. การบริการมีความสะดวก และรวดเร็วในการใชบริการ 7. ระยะเวลาการรอคิวกอนรับบริการ ่

5

ระดับความพึงพอใจ

4

3

2

1


การประเมินความพึงใจดานการใหบริการ 8. ธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสาขา เชน ทีวี เกาอี้ ที่จอดรถ 9.พนักงานมีความรู และความสามารถในการชี้แจง รายละเอียดการบริการตางๆใหกับลูกคาอยางถูกตองและ ชัดเจน 10. ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารไทยพาณิชยมีความ คุมคาเงินมากกวาธนาคารอื่น

5

ระดับความพึงพอใจ

4

3

2

ข้ อเสนอแนะด้ านการให้ บริการ

¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÊÅÐàÇÅÒ㹡Ò÷íÒẺÊͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¤ÃÑ§é ¹Õé

1

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค  

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบกาทำโครงการสหกิจศึกษา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you