Page 1

«Ñïðîñ — îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà» ¹

92 (1505)

Ïîíåäåëüíèê

24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà Òåëåôîí:

96-35-35 mail@spros-saratov.ru

ÏÍ -15

24′12

-20

ÿñíî

Áàíêîâñêèé äåïîçèò Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè îôîðìëåíèè âêëàäà? страница 3

ÂÒ -15

25′12

-19

ïàñìóðíî ñíåã

ÑÐ -4

26′12

-10

ïàñìóðíî

×Ò +2

27′12

-2

Ïëàíøåò: òîíêîñòè âûáîðà Íåñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé îò êîìïåòåíòíîãî ñïåöèàëèñòà страница 4

îáëà÷íî


2 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÞÒ Ïåðåä Íîâûì ãîäîì íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ ãîðîäà îáû÷íî ðåçêî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî àâòîòðàíñïîðòà, ñîçäàþòñÿ ïðîáêè è çàòîðû.  ñâÿçè ñ ýòèì ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðîñèò ïî âîçìîæíîñòè âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê â öåíòð ãîðîäà íà ëè÷íîì òðàíñïîðòå â ïðåäíîâîãîäíèå äíè. Äàííàÿ ìåðà ïðèíÿòà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî è áåñïåðåáîéíîãî äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è èçáåæàíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è çàòîðîâ. Êîíòðîëèðîâàòü äîðîæíóþ ñèòóàöèþ íà óëèöàõ ãîðîäà â ýòîì ãîäó áóäóò 54 èíñïåêòîðà ÄÏÑ. Îíè óðåãóëèðóþò àâòîìîáèëüíûå ïîòîêè è áóäóò ñîçäàâàòü ïðèîðèòåò äëÿ ïðîåçäà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

ÏÐÈÍßÒ ÇÀÊÎÍ «ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÐÔ» 21 äåêàáðÿ Ãîñäóìà â òðåòüåì ÷òåíèè ïðèíÿëà çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè ÐÔ».  çàêîíîïðîåêòå ïîÿâèëèñü òàêèå íîâûå ïîíÿòèÿ, êàê «êîíôëèêò èíòåðåñîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà»: ñèòóàöèÿ, êîãäà ó ïåäàãîãà ïîÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëüíîé âûãîäû ïðè âûïîëíåíèè ñâîåé ðàáîòû. Âïåðâûå â çàêîíîäàòåëüñòâå ïðîïèñàíû ïîíÿòèÿ ñåòåâîãî è ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, êîòîðîå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íà âñåõ óðîâíÿõ îáðàçîâàíèÿ. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàíî äëÿ íåêîòîðûõ ïðîãðàìì, ïî êîòîðûì áóäóò äàíû îñîáûå ðàñïîðÿæåíèÿ. Îáðàçîâàíèå áóäåò äåëèòüñÿ íà: ñðåäíåå ïðîôîáðàçîâàíèå, âûñøåå ïðîôîáðàçîâàíèå – áàêàëàâðèàò, âûñøåå îáðàçîâàíèå – ñïåöèàëèòåò, ìàãèñòðàòóðà, âûñøåå îáðàçîâàíèå – ïîäãîòîâêà êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.

«Ñïðîñ – îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà»

¹ 92 (1505) îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

Уважаемые жители г. Саратова и области, наши любимые клиенты! Позвольте сообщить вам о новшестве, введённом в Центре Здоровья «Европласт». В нашей жизни безусловной ценностью является конечно же ЗДОРОВЬЕ, всё остальное – наживное. Поговорка «Легче предупредить – чем лечить» всегда была и есть актуальной. Как правило, мы идём к врачу только тогда, когда нас «прижмёт». Зачем же ждать? Сегодня в нашем Центре представлена ещё одна возможность проверить состояние своего здоровья без боли и опасных облучений в новом подразделении функциональной диагностики, содержанием которой являются объективная оценка, обнаружение отклонений и установление степени нарушений функций различных органов и физиологических систем организма на основе измерения показателей с помощью неинвазивных инструментальных или лабораторных методов исследования. 1. Методом ультразвуковой диагностики на аппарате экспертного класса, позволяющей отслеживать изменения в органах ЖКТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь), сердечно-сосудистой системы

(УЗИ сердца, доплероэхография кровеносных сосудов), мочевыводящей и половой системы человека (почки, простата, придатки, мочевой пузырь и т. д.). 2. Современным эхокардиографическим комплексом, способным выявить функциональные отклонения в работе сердца и распознать на ранних стадиях перикардит, стенокардию, инфаркт миокарда. Этот комплекс также оснащён датчиками для мониторинга по Холтеру и фонокардиографом (способны выявить пороки сердца). 3. В современном мире, с постоянно ухудшающейся экологией, вредностями и пристрастиями населения, лёгочная система часто остаётся «за границей интересов» врачей, что способно привести к «Чуме 21 века» – ХОБЛ – хронической обструктивной болезни лёгких, которая успешно поддаётся лечению только на ранних стадиях. Выявить и эффективно лечить её позволяют методы

исследования функций внешнего дыхания (спирометрия, измерение ЖЕЛ и т. д.) на базе универсального комплекса «Валента». 4. Реовазография — исследование работы периферических кровеносных сосудов способно выявить облитерирующий энертериит (тяжело поддающееся лечению поражение артерий нижних конечностей), тромбофлебиты (дисфункция вен), эсенциальную гипертонию и главное – точно отслеживать эффективность назначенного лечения. Добро пожаловать в наш Центр Здоровья! Подробно задать интересующие вопросы и получить консультацию можно по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 7 «А» тел.: 78-83-33, 78-80-78. Ëèö. ¹ ËÎ-64-01-000773, 25.12.2009, ÌÇ ÑÎ Ëèö. ¹ ËÎ-64-01-000842, 03.03.2010, ÌÇ ÑÎ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß Ñ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÈËÈ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÁÅÍÇÈÍÀ ×ÓÒÜ ÁÎËÜØÅ 28 ÐÓÁËÅÉ Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ëèòðà àâòîìîáèëüíîãî áåíçèíà â Ñàðàòîâå ïî ñîñòîÿíèþ íà 17 äåêàáðÿ ñîñòàâèëà 28,32 ðóáëÿ, îá ýòîì ñîîáùàåò Ðîññòàò.  Ñàðàòîâå ëèòð ÀÈ-92 îáîéä¸òñÿ â 27,33 ðóáëÿ. Ïðèîáðåñòè «äåâÿíîñòî âòîðîé» ïî ìèíèìàëüíîé ñòîèìîñòè â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî 27,08 ðóáëÿ ìîæíî â Êàçàíè. Äîðîæå âñåãî ýòîò âèä òîïëèâà â Ñàðàíñêå, òàì åãî ñòîèìîñòü ñîñòàâèëà – 27,84 ðóáëÿ çà ëèòð. Áåíçèí ÀÈ-95 â íàøåì ãîðîäå àâòîìîáèëèñòàì îáîéä¸òñÿ â 30,15 ðóáëÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà â Ïðèâîëæüå íà ýòó ìàðêó òîïëèâà óñòàíîâèëàñü â Ñàìàðå è Ïåíçå – 29,53 ðóáëÿ.  Ïåðìè æå òàêîå òîïëèâî îáîéä¸òñÿ äîðîæå âñåãî â ÏÔÎ – ïî 30,64 ðóáëÿ çà ëèòð.

 2013 ÃÎÄÓ ÏÅÍÑÈÈ ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÓÞÒ ÄÂÀÆÄÛ Òðóäîâûå ïåíñèè â 2013 ãîäó áóäóò ïîâûøàòüñÿ äâàæäû. Ñîãëàñíî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïåðâàÿ èíäåêñàöèÿ ïðîèçîéä¸ò 1 ôåâðàëÿ íà 6,5-7%, à âòîðàÿ â àïðåëå – íå áîëåå ÷åì íà 3%. Òàêæå âûðàñòóò ñîöèàëüíûå ïåíñèè íà 5,1%. Òàêèì îáðàçîì, ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè â íîâîì ãîäó ñîñòàâèò 10,313 òûñÿ÷è ðóáëåé, à ñîöèàëüíîé – 6,169 òûñÿ÷è ðóáëåé. Êðîìå òîãî, â àâãóñòå ïðîèçîéä¸ò òðàäèöèîííûé ïåðåðàñ÷¸ò òðóäîâûõ ïåíñèé ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ðîññèÿí ñîñòàâëÿåò 9,4 òûñÿ÷è ðóáëåé, ñîöèàëüíîé ïåíñèè – 5,9 òûñÿ÷è.

 ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü ÁÓÄÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÀÂÒÎÁÓÑÛ «ÑÀÐÀÒÎÂ-ÝÍÃÅËÜÑ»  íîâîãîäíþþ íî÷ü Ñàðàòîâ è Ýíãåëüñ íå áóäóò îòðåçàíû äðóã îò äðóãà. Ìåæäó äâóìÿ ãîðîäàìè â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ áóäóò êóðñèðîâàòü ñëåäóþùèå ìàðøðóòû: ¹ 284 «ãîðîä Ýíãåëüñ, ïîñåëîê Ìåëèîðàòîðîâ – ãîðîä Ñàðàòîâ, æ/ä âîêçàë» (1 àâòîáóñ) ïî ðàñïèñàíèþ: îò ïîñåëêà Ìåëèîðàòîðîâ Ýíãåëüñà – 20:20, 22:30, 01:40, 3:50, îò æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà Ñàðàòîâà – 21:25, 23:35, 02:45, 04:55; ¹ 284À «ã. Ýíãåëüñ, Õèìâîëîêíî – ãîðîä Ñàðàòîâ, æ/ä âîêçàë» (1 àâòîáóñ) ïî ðàñïèñàíèþ: îò Õèìâîëîêíà ãîðîäà Ýíãåëüñ – 20:22, 21:20, 23:15, 01:20, 03:25, – îò æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà Ñàðàòîâà – 21:27, 22:25, 0:30, 02:15, 04:30; ¹ 284Á «ãîðîä Ýíãåëüñ, Õèìâîëîêíî – ãîðîä Ñàðàòîâ, æ/ä âîêçàë» (1 àâòîáóñ) ïî ðàñïèñàíèþ: îò Õèìâîëîêíà ãîðîäà Ýíãåëüñ – 20:53, 22:10, 23:15, 0:40, 02:55, îò æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà Ñàðàòîâà – 21:58, 23:10, 01:45, 04:00.

Гимнастика для здоровья глаз Äëÿ òðåíèðîâêè ìûøö ãëàçíîãî ÿáëîêà Îòêðûòûìè ãëàçàìè ìåäëåííî è ïëàâíî ñ ìàêñèìàëüíîé àìïëèòóäîé ðèñóéòå ãëàçàìè âîñüì¸ðêó â ïðîñòðàíñòâå: ïî ãîðèçîíòàëè, ïî âåðòèêàëè, ïî äèàãîíàëè. 5-7 ðàç â êàæäîì íàïðàâëåíèè. Ïîäíèìèòå ãëàçà êâåðõó, ñäåëàéòå èìè êðóãîâûå äâèæåíèÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, çàòåì ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè. 5-10 ðàç. Îáðèñóéòå ãëàçîì êîíòóðû íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ èç îêðóæàþùåé ñðåäû íà ðàçíîì óäàëåíèè îò âàñ. Íå øåâåëèòå ãîëîâîé, äâèãàÿ òîëüêî ãëàçàìè. 5-8 ðàç.

Äëÿ òðåíèðîâêè ìûøö õðóñòàëèêà Ñìîòðèòå âäàëü ïåðåä ñîáîé 2-3 ñåêóíäû. Ïîñòàâüòå ïàëåö ïåðåä ñîáîé íà ðàññòîÿíèè 25-30 ñì îò ãëàç, ñìîòðèòå íà íåãî 3-5 ñåêóíä. Îïóñòèòå ðóêó, ñíîâà ïîñìîòðèòå âäàëü. 10-12 ðàç. Ïåðåìåùàéòå êàðàíäàø îò ðàññòîÿíèÿ âûòÿíóòîé ðóêè ê êîí÷èêó íîñà è îáðàòíî, ñëåäÿ çà åãî äâèæåíèåì. 10-12 ðàç. Ïîäîéäèòå ê îêíó, íàéäèòå íà í¸ì òî÷êó èëè ïðèêëåéòå ìåòêó (3-5 ìì â äèàìåòðå) íà óðîâíå ãëàç. Ñìîòðèòå íà ñàìûé äàëüíèé ïðåäìåò çà îêíîì, æåëàòåëüíî íà ãîðèçîíòå, 5-10 ñåêóíä, çàòåì íà ìåòêó íà ñòåêëå è îáðàòíî. 10-12 ðàç. Èñòî÷íèê: ria.ru Çäîðîâüÿ âàì è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!


3

«Ñïðîñ – îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà»

ÄÅËÎÂÎÉ ÌÈÐ

Банковский депозит Îäíà èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûõ ôîðì ñîõðàíåíèÿ äåíåæíûõ íàêîïëåíèé – áàíêîâñêèå âêëàäû. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö äåïîçèò ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ïðèâëåêàòåëüíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòîì: ïîìîãàåò ñîõðàíèòü íàëè÷íûå äåíüãè è çàùèòèòü èõ îò èíôëÿöèè (çà ñ÷¸ò ïðîöåíòíîãî äîõîäà). ÌÎÆÍÎ ËÈ ÄÎÂÅÐßÒÜ? Ðèñê ïîòåðè íàêîïëåíèé ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñëó÷àå áàíêðîòñòâà áàíêà ìèíèìèçèðóåòñÿ çà ñ÷¸ò ñóùåñòâóþùåé ñ 2004 ãîäà ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Ïîñëåäíÿÿ îáåñïå÷èâàåò îïåðàòèâíîå ïîëó÷åíèå âêëàä÷èêàìè ñòðàõîâîé âûïëàòû (ñåé÷àñ äî 700 òûñ. ðóá., à â ïåðñïåêòèâå äî 1 ìëí. ðóá.), êðîìå âêëàäîâ íà ïðåäúÿâèòåëÿ, íå ïîäëåæàùèõ ñòðàõîâàíèþ. Ñòðàõîâàíèå âêëàäîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö (äåïîçèòîâ) â áàíêàõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíî.

Îôîðìèòü äîãîâîð áàíêîâñêîãî âêëàäà ìîæíî ïðè ëè÷íîì ïðèñóòñòâèè ëèáî â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëÿ ëèöà, íà êîòîðîãî îòêðûâàåòñÿ âêëàä. Ïîñêîëüêó äîãîâîð áàíêîâñêîãî âêëàäà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íûì äîãîâîðîì, òî áàíê ïðè çàêëþ÷åíèè òàêèõ äîãîâîðîâ íå âïðàâå îêàçûâàòü ïðåäïî÷òåíèå îäíèì âêëàä÷èêàì ïåðåä äðóãèìè (íàïðèìåð, íà÷èñëÿòü îòäåëüíûì âêëàä÷èêàì áîëåå âûñîêóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ïî âêëàäàì, ïðèíÿòûì íà îäíèõ è òåõ æå óñëîâèÿõ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÄÎÃÎÂÎÐ!

ÏÀÑÑÈÂÍÛÉ ÄÎÕÎÄ Îñíîâíîé ôàêòîð ïðèâëåêàòåëüíîñòè áàíêîâñêîãî ïðîäóêòà äëÿ âêëàä÷èêà – ýòî ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî âêëàäàì. ×àñòî áàíêè ïðåäëàãàþò øêàëó ïðîöåíòíûõ ñòàâîê â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà è ñóììû âêëàäà. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ðàçìåùàòü ñâîáîäíûå ñðåäñòâà âî âêëàä, íåîáõîäèìî ðåøèòü äëÿ ñåáÿ, â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè äàííûå ñðåäñòâà íå ïîòðåáóþòñÿ. Äðóãîå âàæíîå óñëîâèå âêëàäîâ – ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ.

ÇÀÁÐÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ ÌÎÆÍÎ Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß

Ôîòîáàíê Ëîðè

Îòíîøåíèÿ âêëàä÷èêà è áàíêà ðåãóëèðóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé 44 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Áàíêîâñêèé âêëàä». Äîãîâîð áàíêîâñêîãî âêëàäà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü çàêëþ÷¸í â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïðè îôîðìëåíèè äîãîâîðà âêëàä÷èêó íà ðóêè âûäà¸òñÿ äîêóìåíò (ñáåðåãàòåëüíàÿ êíèæêà, ëèáî ñáåðåãàòåëüíûé èëè äåíåæíûé ñåðòèôèêàò, ëèáî èíîé äîêóìåíò), óäîñòîâåðÿþùèé ôàêò âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âêëàä. Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî âêëàäà íà áàíê âîçëàãàþòñÿ îáÿçàííîñòè: âåðíóòü âêëàä÷èêó ñóììó âêëàäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â äîãîâîðå, âûïëàòèòü åìó âîçíàãðàæäåíèå â âèäå ïðîöåíòîâ çà âåñü ïåðèîä ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâàìè âêëàä÷èêà. Êðîìå òîãî, ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ âêëàä÷èêà áàíê äîëæåí âåðíóòü åìó âñþ ñóììó âêëàäà èëè å¸ ÷àñòü. Åñëè âî âêëàäå ðàçìåùåíà êðóïíàÿ ñóììà äåíåã, òî áàíê ëó÷øå çàáëàãîâðåìåííî óâåäîìèòü î ñâîåì íàìåðåíèè äîñðî÷íî èçúÿòü âêëàä.

Кооператив: доходные вклады Ïîä êðåäèòíûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ïîíèìàåòñÿ îñîáàÿ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ äà¸ò ïðàâî îêàçûâàòü ôèíàíñîâûå óñëóãè îïðåäåë¸ííîìó êðóãó ëèö – ïàéùèêàì ýòîãî êîîïåðàòèâà. Ýòî çà¸ìíîñáåðåãàòåëüíûé ôîíä, äåéñòâóþùèé èñêëþ÷èòåëüíî â èíòåðåñàõ ñâîèõ ÷ëåíîâ è ïîä èõ êîíòðîëåì. Âñòóïàÿ â êîîïåðàòèâ, ïàéùèê ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñðàçó íåñêîëüêèìè âûãîäíûìè âîçìîæíîñòÿìè: ðàçìåñòèòü ñâîáîäíûå ñðåäñòâà ïîä âûñîêèé ïðîöåíò ëèáî áåç ëèøíèõ ñëîæíîñòåé îôîðìèòü êðåäèò. Ïðîøëè òå âðåìåíà, êîãäà ñâîáîäíûå äåíüãè ëþäè ïðÿòàëè ïîä ìàòðàñîì, â êîðîáêàõ èç-ïîä êðóï è äðóãèõ óêðîìíûõ óãîëêàõ. Ïîñòåïåííî â ñîçíàíèå ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ïðîáèâàåòñÿ íåõèòðàÿ ìûñëü: äåíüãè ìîãóò è äîëæíû ðàáîòàòü íà âàñ. ÊÏÊ ïðåäëàãàåò âûãîäíûå óñëîâèÿ äëÿ ïàéùèêîâ: ïðîöåíò ïî âêëàäàì îáû÷íî âûøå áàíêîâñêîãî, à ïðîãðàììû ñáåðåæåíèÿ áîëåå ãèáêèå è ïðàêòè÷íûå. Äëÿ âêëàäà â ÊÏÊ õàðàêòåðíî: • ìèíèìàëüíûé âçíîñ – 3000 ðóáëåé, • åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïðîöåíòîâ (ìîãóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà êàðòî÷êó), • âîçìîæíîñòü ïîïîëíèòü ïåðâîíà÷àëüíûé ñ÷¸ò (âçíîñ – ìèíèìóì 10000 ðóáëåé), • âîçìîæíîñòü ñíÿòü ÷àñòü ñðåäñòâ áåç ïîòåðè ïðîöåíòà, • ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïðîöåíò íå òåðÿåòñÿ ïîëíîñòüþ, à ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøàåòñÿ.

Åñëè ó âàñ ïîÿâèëèñü ñâîáîäíûå äåíüãè, íî âû íå çíàåòå, êîãäà îíè âàì ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ, ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ âêëàäîì äî âîñòðåáîâàíèÿ èëè îäíîé èç ïðîãðàìì íà íåäîëãèé ñðîê.  íàøåì ãîðîäå êðåäèòíûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû ïðåäëàãàþò ñëåäóþùèå âàðèàíòû: • Íà 3 ìåñÿöà – îò 6,2% ãîäîâûõ äî 15% ãîäîâûõ. • Íà 6 ìåñÿöåâ – îò 9% äî 17% ãîäîâûõ. • Íà 9 ìåñÿöåâ – îò 12 äî 18% ãîäîâûõ. Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ. Ïðåäïîëîæèì, âû ïîëîæèëè ìèíèìàëüíóþ ñóììó – 3000 ðóáëåé íà ìèíèìàëüíûé ñðîê 3 ìåñÿöà ïîä 6,2% ãîäîâûõ, âàø äîõîä çà ýòîò ïåðèîä ñîñòàâèò 46,5 ðóáëåé. Êàê-òî íå âïå÷àòëÿåò. Íî åñëè íà òîò æå ñðîê è ïîä òîò æå ïðîöåíò ïîëîæèòü óæå 100000 ðóáëåé, ñóììà ïîëó÷èòñÿ óæå áîëåå ïðèÿòíàÿ: 1550 ðóáëåé. À åñëè óâåëè÷èòü ñðîê âêëàäà äî 9 ìåñÿöåâ ïîä 18% ãîäîâûõ, òî äîõîä ñîñòà-

âèò ïðèìåðíî 12261 ðóáëåé. È ýòî áåç äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé ñ âàøåé ñòîðîíû: äåíüãè äåëàþò äåíüãè. Åñëè æå ó âàñ èìåþòñÿ ñâîáîäíûå ñðåäñòâà, è âû áîëåå èëè ìåíåå òî÷íî çíàåòå, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ îíè âàì íå ïîíàäîáÿòñÿ, èìååò ñìûñë ïîäóìàòü î äîëãîñðî÷íîì âêëàäå â ÊÏÊ. Ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû íàøåãî ãîðîäà ïðåäëàãàþò íåìàëî âàðèàíòîâ: • Íà 12 ìåñÿöåâ – îò 14,1% äî 20% ãîäîâûõ. • Íà 18 ìåñÿöåâ – îò 14,8% äî 22% ãîäîâûõ. • Íà 24 ìåñÿöà – îò 15,3% äî 22% ãîäîâûõ. Âîçüì¸ì îïÿòü íàøè ìèíèìàëüíûå 3000 ðóáëåé è îñòàâèì èõ â ÊÏÊ íà ãîä ïîä 20% ãîäîâûõ, ïî èñòå÷åíèè ñðîêà âêëàäà ìû ñìîæåì çàáðàòü 529 ðóáëåé. À âîò ñî 100000 – óæå îêîëî 17634 ðóáëåé! Êðèñòèíà Âàñèëüåâà

Ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷àþòñÿ äâà òèïà: â êîíöå ñðîêà è ïåðèîäè÷åñêè. Ïîíÿòíî, ÷òî åñëè ïðîöåíòû ïî âêëàäó âûäàþòñÿ â êîíöå ñðîêà, òî âêëàä÷èê íå âïðàâå èñïîëüçîâàòü ïðîöåíòû ïî âêëàäó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà. Åñëè æå ïðîöåíòû íà÷èñëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íî, òî âîçìîæíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû óñëîâèé: • áàíê ïåðå÷èñëÿåò äîõîä íà òåêóùèé ñ÷¸ò âêëàä÷èêà.  ýòîì ñëó÷àå âêëàä÷èê èìååò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðîöåíòàìè â ðåæèìå «äî âîñòðåáîâàíèÿ», èñïîëüçóÿ äîõîä îò âêëàäà â ðåæèìå ðåíòû; • áàíê äîáàâëÿåò ïðîöåíòû ê ñóììå âêëàäà.  ñëåäóþùåì ìåñÿöå ïðîöåíòû áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ è íà ñàì âêëàä, è íà äîáàâëåííûå ïðîöåíòû, ò.å. åæåìåñÿ÷íî ïðîèñõîäèò êàïèòàëèçàöèÿ ïðîöåíòîâ; • áàíê àâòîìàòè÷åñêè êàïèòàëèçèðóåò íà÷èñëåííûé äîõîä, íî ïðè ýòîì îñòàâëÿåò çà âêëàä÷èêîì ïðàâî â ëþáîé ìîìåíò ñíÿòü ÷àñòü âêëàäà â ðàçìåðå íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ. Ýòî íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûé âèä âêëàäà, òàê êàê îáëàäàåò äîñòîèíñòâàìè äâóõ ïðåäûäóùèõ âàðèàíòîâ óñëîâèé.  ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âèäû âêëàäîâ, íàïðèìåð, ñ ïëàâàþùåé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé, ïðèâÿçàííîé ê ñòàâêå ðåôèíàíñèðîâàíèÿ. Âñòðå÷àþòñÿ âêëàäû ñ íàðàñòàþùåé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé, êîãäà ìàêñèìàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà íà÷èñëÿåòñÿ â ïîñëåäíèå ìåñÿöû õðàíåíèÿ âêëàäà. Ïîýòîìó ïðè âûáîðå âêëàäà íåîáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå íà âñå ïàðàìåòðû íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ. Þðèäè÷åñêîå ïðàâî âêëàä÷èêà â ëþáîé ìîìåíò èñòðåáîâàòü ñâîé âêëàä (íåçàâèñèìî îò ñðîêîâ, íà êîòîðûé âíåñ¸í âêëàä) íåîñïîðèìî. À âîò âàðèàíòîâ ïåðåñ÷¸òà ïðîöåíòíîãî äîõîäà ïî ñðî÷íîìó âêëàäó ïðè åãî äîñðî÷íîì èçúÿòèè âêëàä÷èêîì ìîæåò áûòü íåñêîëüêî. ×àñòî âñòðå÷àþùååñÿ óñëîâèå – ýòî ïåðåñ÷¸ò íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ íà ñóììó âêëàäà ïî ñòàâêå «äî âîñòðåáîâàíèÿ» çà âåñü ïåðèîä ôàêòè÷åñêîãî õðàíåíèÿ. Åñòü âàðèàíòû, êîãäà áàíêè, çàèíòåðåñîâàííûå âî âêëàäàõ íà äëèòåëüíûé ñðîê, îãîâàðèâàþò ïðàâî äîñðî÷íîãî ñíÿòèÿ âêëàäà áåç ïîòåðè ïðîöåíòîâ çà êàêîé-òî ôèêñèðîâàííûé â äîãîâîðå îòðåçîê âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî âêëàä íå çàêðûâàëñÿ. Âîçìîæíû è èíûå ðàñ÷¸òû. Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Премию под Новый год получат только успешные Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàçìåðû íîâîãîäíèx ïðåìèé âåðíóëèñü ê äîêðèçèñíîìó óðîâíþ è äàæå ÷óòü âûðîñëè, ðàáîòîäàòåëè ïîäîéäóò ê âûïëàòàì áîëåå èçáèðàòåëüíî è ïîääåðæàò ñêîðåå óñïåøíûõ ðàáîòíèêîâ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû èñññëåäîâàíèÿ, ïðîâåä¸ííîãî êîìïàíèåé «HeadHunter» íà îñíîâå îïðîñà 1,8 òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ è 350 êîìïàíèé. Òàê, äîëÿ òåõ, êòî âûïëàòèò ïðåìèè àáñîëþòíî âñåì ñîòðóäíèêàì, â ñðàâíåíèè ñ äàííûìè àíàëîãè÷íîãî îïðîñà çà 2011 ãîä, ñîêðàòèëàñü ñ 22% äî 18%. Äîëÿ êîìïàíèé, çàÿâèâøèõ, ÷òî âûïëàòÿò ïðåìèàëüíûå òîëüêî òåì, ó êîãî áûëè «îñîáûå óñïåõè â ðàáîòå», çà ãîä çàìåòíî âûðîñëà – ñ 19% äî 29%. Ïðè ýòîì ñ 25% äî 33% óâåëè÷èëîñü ÷èñëî òåõ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå íå ñîáèðàþòñÿ âîîáùå ïëàòèòü êàêèõ-ëèáî íîâîãîäíèõ ïðåìèé. Ïî äàííûì ðåêðóòèíãîâîãî àãåíòñòâà ÀÍÊÎÐ, â 2011 ãîäó 55 êîìïàíèé áûëè ãîòîâû âûïëàòèòü áîíóñû ñâîèì ñîòðóäíèêàì, â 2012 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èëîñü äî 62%. ×òî êàñàåòñÿ ðàçìåðà áîíóñîâ, òî ó ðÿäîâîãî ïåðñîíàëà ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸ííûé ôîðìàò – ýòî 13 çàðïëàòà, ÷åòâåðòü ðàáîòîäàòåëåé îòìåòèëè, ÷òî çàïëàòÿò ñîòðóäíèêàì äî òð¸õ çàðïëàò. Ó òîïìåíåäæìåíòà áîíóñû ìîãóò äîõîäèòü è äî 4-6 ìåñÿ÷íûõ çàðïëàò è áîëüøå. Àíàëèòèêè «HeadHunter» ðåçþìèðóþò, ÷òî ó êàæäîãî ðàáîòíèêà èíäèâèäóàëüíàÿ ïðåìèÿ, è ýòî ïðàâèëüíî. Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ ðàáîòîäàòåëÿ â òàêîì ñëó÷àå – íàó÷èòüñÿ îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû òðóäà êàæäîãî ñîòðóäíèêà. Áåç ýòîãî äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä äåéñòâîâàòü íå áóäåò. Ïîñëå êðèçèñà òàêæå íàáèðàþò îáîðîòû íåìàòåðèàëüíûå ìåòîäû ïîîùðåíèÿ – ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ, èíäèâèäóàëüíûå êàðüåðíûå ïëàíû, ñòàæèðîâêè çà ðóáåæîì, ïðîãðàììû êàäðîâîãî ðåçåðâà. Ôîòîáàíê Ëîðè

¹ 92 (1505) îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà


ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÐÀÁÎÒÓ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ ÎÊÎÍ?

 ïðîöåññå óñòàíîâêè  ïåðâóþ î÷åðåäü ìàñòåð äîëæåí ïîäãîòîâèòü îêîííóþ ðàìó ê ïðåäâàðèòåëüíîé óñòàíîâêå â ïðî¸ì: ñíÿòü ñ ðàìû ñòâîðêè, à ñ íàðóæíîé ñòîðîíû – óáðàòü çàùèòíóþ ïë¸íêó (åñëè íå ñíÿòü å¸ ñðàçó, ÷åðåç ïàðó ëåò îíà ïðîñòî ñðàñò¸òñÿ ñ ïðîôèëåì). Ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü ê óñòàíîâêå îêíà, íàäî ïðèêëåèòü ê âíåøíåé ÷àñòè ðàìû ñïåöèàëüíóþ ëåíòó ÏÑÓË – îíà îñòàíàâëèâàåò âëàãó, î÷åíü õîðîøî ïðîïóñêàÿ ïðè ýòîì ïàð. Ïîñëå òîãî, êàê îêíî óñòàíîâëåíî, ìîíòàæíèê ïðèêëåèò ïî ïåðèìåòðó îêíà äðóãóþ ñïåöèàëüíóþ ëåíòó, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü íå áóäåò ïðîïóñêàòü ïàð. Ýòà ïàðîèçîëÿöèîííàÿ ëåíòà äîëæíà îáåñïå÷èòü äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû ìîíòàæà (ìèíèìóì 20 óñëîâíûõ ëåò) è ïðåäîòâðàòèòü îáðàçîâàíèå ïëåñåíè è êîíäåíñàòà â ìîíòàæíîì øâå. È òîëüêî ïîñëå íàíåñåíèÿ ýòîé ïë¸íêè ìîíòàæíèê çàïîëíÿåò ïåíîé øîâ ìåæäó ðàìîé è ñòåíîé. Åñòü äâà âèäà ìîíòàæíîé ïåíû: çèìíÿÿ è ëåòíÿÿ. Èñïîëüçîâàòü ëåòíþþ ïåíó â õîëîäíîå âðåìÿ íåäîïóñòèìî. Òàêæå, çèìîé âî âðåìÿ ìîíòàæà îêíà, ìàñòåðó íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé òåïëîâîé ýêðàí, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó. Ïðèíèìàÿ ðàáîòó Ïîñëå òîãî, êàê óñòàíîâêà çàâåðøåíà, ìàñòåð âñòàâëÿåò ãëóõîå îñòåêëåíèå è íàâåøèâàåò ñòâîðêè. Çàòåì ìîíòàæíèêè äåëàþò îáÿçàòåëüíóþ ðåãóëèðîâêó ýòèõ ñòâîðîê. Ïðè ýòîì ñòâîðêè íå äîëæíû öåïëÿòüñÿ çà îòâåñíûå ÷àñòè. Òàê æå ïðîâåðÿåòñÿ èõ ïðèòâîð, êîòîðûé äîëæåí ñîñòàâëÿòü 8 ± 1 ìì. Äàëåå ðåãóëèðóåòñÿ ïðèæèì ñòâîðîê. Ïðîêîíòðîëèðóéòå, ÷òîáû äëèíà îò ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè ñòâîðêè äî ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè ðàìû áûëà íå áîëåå 16,5 ìì. Åù¸ îäèí âàæíûé ìîìåíò: åñëè âñòàâèòü ëèñò áóìàãè â îáðàçîâàâøèéñÿ ïðî¸ì – îí íå äîëæåí ëåãêî âûòÿãèâàòüñÿ. Çàòåì ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû óáèðàþòñÿ îñòàòêè çàùèòíîé ïë¸íêè (äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî òðåùèí íà ïðîôèëå ïîä ïëåíêîé íåò) è ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåðêà ðàáîòû ôóðíèòóðû (íóæíî, ÷òîáû îíà ðàáîòàëà ïëàâíî è âñå çàöåïû ôóíêöèîíèðîâàëè). Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè îêíà, ïðîñëåäèòå, ÷òîáû ìîíòàæíèêè óäàëèëè êàïëè öåìåíòà è ïîáåëêè. Èíà÷å íà óïëîòíåíèÿõ è äåòàëÿõ â äàëüíåéøåì ìîãóò âîçíèêíóòü ïîâðåæäåíèÿ. Èñòî÷íèê: http://pro-okna.com/

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Планшет: тонкости выбора

ËÅÃ×Å ÍÎÓÒÁÓÊÀ, ÁÎËÜØÅ ÑÌÀÐÒÔÎÍÀ Âíà÷àëå íåìíîãî î òîì, ÷òî òàêîå ïëàíøåò. Ýòî íîâûé ïîäâèä ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðîâ, áîëüøóþ ÷àñòü êîòîðîãî çàíèìàåò ñåíñîðíûé ýêðàí, ñëóæàùèé ñðåäñòâîì óïðàâëåíèÿ è ââîäà èíôîðìàöèè. Ïëàíøåòû áîëüøå ñîâðåìåííûõ òåëåôîíîâ, íî ëåã÷å è ìåíüøå íîóòáóêîâ è íåòáóêîâ. Èìååò ïîíèæåííîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå, à ïîòîìó ìîæåò äîëãî ðàáîòàòü îò àêêóìóëÿòîðà.  ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî óñòðîéñòâî äëÿ ïîòðåáëåíèÿ öèôðîâîãî êîíòåíòà. Èñïîëüçóÿ ïëàíøåò, î÷åíü óäîáíî ÷èòàòü ýëåêòðîííûå êíèãè, äîêóìåíòû, ñàéòû, ïðîñìàòðèâàòü âèäåî, ôîòîãðàôèè, ïðåçåíòàöèè, èãðàòü â èãðû.

ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Ïåðâûì øàãîì â âûáîðå ïîäõîäÿùåãî ïëàíøåòà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå òèïà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, ïîä êîòîðîé áóäåò ðàáîòàòü ïëàíøåò. Ñåé÷àñ èõ 3: Apple IOS, Android è Windows. Íà÷í¸ì ñ ïîñëåäíåé – ñåé÷àñ íà ðûíêå òîëüêî íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ ïëàíøåòû ñ óñòàíîâëåííîé Windows 8 – íîâîé ñèñòåìîé îò Microsoft. Ïî çàâåðåíèÿì ðàçðàáîò÷èêîâ, îíà ñòàëà íàìíîãî áëèæå ê ïîëüçîâàòåëþ, ñ èíòåðåñíûì èíòåðôåéñîì è ïîääåðæêîé áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîãðàìì, à òàêæå õîðîøåé ïîääåðæêîé ñåíñîðíîãî ýêðàíà. Íàñêîëüêî îíà áóäåò êîíêóðåíòíà îñíîâíûì ñîïåðíèêàì – ïîêàæåò âðåìÿ! Apple IOS – ñèñòåìà, ðàçðàáîòàííàÿ êîìïàíèåé Apple äëÿ ñâîèõ óñòðîéñòâ iPod, iPhone è iPad. Èìåííî ïîñëåäíèé è ïðîèçâ¸ë ðåâîëþöèþ â ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðàõ è âûâåë èõ â «ìàññû». Äàííàÿ

ñèñòåìà îòëè÷àåòñÿ âåëèêîëåïíîé ïîääåðæêîé touch-ýêðàíà, óäîáíûì è ïðîñòûì èíòåðôåéñîì, ïîõîæèì íà òîò, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ â iPad. Îáíîâëåíèå ñèñòåìû è óñòàíîâêà ïðîãðàìì âîçìîæíû òîëüêî ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ñåòè Èíòåðíåò (÷åðåç Wi-Fi èëè ìîáèëüíûé Èíòåðíåò 3G/ GSM). Íî åñòü è ìèíóñû: äàííàÿ ñèñòåìà íå ïîääåðæèâàåò ïðÿìîé ïåðåíîñ ôàéëîâ (òîëüêî ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû iTunes), íå ïîääåðæèâàåò Adobe Flash. Îñíîâíûì êîíêóðåíòîì Apple IOS ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà Android îò êîìïàíèè Google. Ïðÿìîé îáìåí ôàéëàìè ñ äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ïðîãðàìì íå èç ìàãàçèíà Google Play (ñ êàðòû ïàìÿòè), óñòàíîâêà ðàñøèðÿþùèõ ñèñòåìíûå âîçìîæíîñòè êîìïîíåíòîâ – âñ¸ ýòî âîçìîæíî áåç êàêèõëèáî ïðîáëåì. Ðàçóìååòñÿ, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü ïðèâåñòè ñèñòåìó â ñîñòîÿíèå, íå ñîâñåì ïðèãîäíîå äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðèëîæåíèé äëÿ Android, âñ¸ æå èõ ìåíüøå, ÷åì äëÿ iPad, çàòî áåñïëàòíûõ – áîëüøå.

ÝÊÐÀÍ Äàëåå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ ñ ðàçìåðîì è òèïîì ýêðàíà – îò 7 äî 11 äþéìîâ. Åñëè ïëàíèðóåòå ÷àñòî íîñèòü ïëàíøåò ñ ñîáîé, òî îáðàòèòå âíèìàíèå íà 7 èëè 8 äþéìîâûå ìîäåëè – îíè ìåíüøå è ëåã÷å ñâîèõ ñîáðàòüåâ ñ áîëüøèìè äèàãîíàëÿìè. Åñëè ïðè ýòîì òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå â ñåòè, òîãäà îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìîäåëÿì ñ 3G-ìîäóëåì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê ìîáèëüíîìó èíòåðíåòó. Ñåé÷àñ ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàþò

Ôîòîáàíê Ëîðè

Ïëàíøåòû ïðîèçâåëè ñåðü¸çíûé ïåðåâîðîò â ñîçíàíèè è ïðèíöèïå èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ óñòðîéñòâ. Ïîÿâèâøèñü ñîâñåì íåäàâíî, îíè ìãíîâåííî çàâîåâàëè ïîïóëÿðíîñòü: ïîëüçîâàòåëè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè óäîáñòâî è øèðîêèé íàáîð âîçìîæíîñòåé ýòèõ ïðèáîðîâ. Åñëè è âû ïëàíèðóåòå ïðèîáðåñòè ïëàíøåò èëè ïîäàðèòü åãî íà Íîâûé ãîä, òî áóäåò íåáåñïîëåçíî îçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèìè êðàòêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè.

ìîäåëè, 3G-ìîäóëè êîòîðûõ ïîçâîëÿþò åù¸ çâîíèòü è îòïðàâëÿòü ñìñ. Ïëàíøåòû ñ ýêðàíàìè 9-11 äþéìîâ ïîìîãóò áîëåå êîìôîðòíî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â Èíòåðíåòå, ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðåòü ôîòî- è âèäåîôàéëû, ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè. Êðîìå òîãî, ìîäåëè ñ áîëüøèì ðàçðåøåíèåì ýêðàíà è êà÷åñòâåííûì òèïîì ìàòðèöû (IPS) ïîêàçûâàþò áîëåå äåòàëèçîâàííóþ è íàñûùåííóþ ïî öâåòó êàðòèíêó.

ÏÀÌßÒÜ Ðàçìåð âñòðîåííîé ïàìÿòè â ïëàíøåòàõ âàðüèðóåòñÿ îò 4 äî 64 Ãá. Åñëè âû ïëàíèðóåòå ñìîòðåòü ôèëüìû ñ õîðîøèì ðàçðåøåíèåì èëè äåðæàòü íà ïëàíøåòå àðõèâ ôîòî è äîêóìåíòîâ, òîãäà âûáèðàéòå ëèáî ìîäåëè ñ áîëüøèì îáú¸ìîì ïàìÿòè, ëèáî ñ âîçìîæíîñòüþ óâåëè÷èòü èìåþùèéñÿ ïîòåíöèàë ñ ïîìîùüþ êàðò ïàìÿòè (òàêèõ, êàê â ôîòîàïïàðàòàõ è ñîòîâûõ òåëåôîíàõ). Óäà÷íûõ âàì ïîêóïîê! Ô¸äîðîâ Àëåêñåé, ìåíåäæåð ïî çàêóïêàì ÇÀÎ «Ôèðìà «ÀÒÒλ

05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.00 1000 ìåëî÷åé. 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 10.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòí¸ðû». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Ñàðàòîâ. 11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 12+ 13.50, 16.34 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 14.50 Ò/ñ «Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü». 15.45 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà». 17.35 Ò/ñ «Ñâàòû-4». 12+ 20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 20.40 «Ïðÿìîé ýôèð». 12+ 21.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 12+ 01.40 «Äåâ÷àòà». 16+ 02.15 Âåñòè +. 02.45 Õ/ô «Íèíäçÿ». 16+ 06.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ». 07.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåêïàóê». 12+. 07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè». 12+. 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 09.30 Õ/ô «Õðîíèêè Ñïàéäåðâèêà». 12+ 11.15 «6 êàäðîâ». 16+ 11.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 13.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 14.00 «Ãàëèëåî». 15.00 Õ/ô «Çåëåíàÿ ìèëÿ». 16+ 18.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 19.00 «6 êàäðîâ». 16+ 19.10 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ». 16+ 22.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó». 16+ 23.50, 01.30 «6 êàäðîâ». 16+ 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ. 16+ 01.45 «Íå ìîæåò áûòü!» 05.15, 07.45 «Âñå âêëþ÷åíî». 16+ 06.10 «Ìîÿ ïëàíåòà». 06.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ». 07.05, 09.00, 12.00, 16.10 Âåñòè-ñïîðò. 07.15 «Ìîÿ ðûáàëêà». 08.40, 11.40, 02.35 Âåñòè.ru. 09.10 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè èìïåðàòîðà». 16+ 11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Êîìïîçèò. Êðåï÷å ñòàëè. 12.30 Õ/ô «Çîíà âûñàäêè». 16+ 14.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Øàìèëü Çàâóðîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Þõè-Ïåêêè Âàéíèêàéíåíà (Ôèíëÿíäèÿ). 16+ 16.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». «Ãóáåðíèÿ» (Íèæíèé Íîâãîðîä) – «Çåíèò-Êàçàíü». 18.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåíòû-4». 16+ 22.00 Íåäåëÿ ñïîðòà. 22.55 Õ/ô «Ñíàéïåð-4». 16+ 00.40 «Óðàãàí Ñýíäè». 16+ 01.40 «Âîïðîñ âðåìåíè». Ðîáîò, áóäü ÷åëîâåêîì! 02.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ îïûòîâ». 02.50 «Ìîÿ ïëàíåòà».

25 äåêàáðÿ âòîðíèê

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè. 05.05 Äîáðîå óòðî. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 09.45 «Æèòü çäîðîâî!». 12+ 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.00 Äåøåâî è ñåðäèòî. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 12+ 15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! 12+ 16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð». 16+ 17.00 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê». 16+ 18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+ 21.00 Âðåìÿ. 21.30 Ò/ñ «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». 16+ 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+ 00.25 «Çàäèðû». 16+ 01.35, 03.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâî». 16+ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.00 1000 ìåëî÷åé. 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 10.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòí¸ðû». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Ñàðàòîâ. 11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 12+ 13.50, 16.34 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 14.50 Ò/ñ «Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü». 15.45 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà». 17.35 Ò/ñ «Ñâàòû-4». 12+ 20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 20.40 «Ïðÿìîé ýôèð». 12+ 21.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 12+ 00.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Íèêîëàé Äîáðûíèí». 16+ 01.35 Âåñòè +. 02.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ. 16+ 02.35 Õ/ô «Ýëüô». 12+ 06.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ». 07.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåêïàóê». 12+ 07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè». 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 09.30 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó». 16+ 11.20 «6 êàäðîâ». 16+ 11.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 14.00 «6 êàäðîâ». 16+ 14.40 «Ãàëèëåî». 15.40 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ». 16+

05.00, 07.40 «Âñå âêëþ÷åíî». 16+ 05.50 «Âîïðîñ âðåìåíè». Òîðãîâëÿ áóäóùåãî. 06.20 «Ìîÿ ïëàíåòà». 07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 Âåñòèñïîðò. 07.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå». 08.40, 11.40, 01.55 Âåñòè.ru. 09.10 Õ/ô «Çîíà âûñàäêè». 16+ 11.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». 12.10 «Çîëîòî íàöèè». 12.40 Õ/ô «Ñíàéïåð-4». 16+ 14.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âÿ÷åñëàâ Ãëàçêîâ (Óêðàèíà) ïðîòèâ Òîðà Õàìåðà (ÑØÀ), Òîìàø Àäàìåê (Ïîëüøà) ïðîòèâ Ñòèâà Êàííèíãåìà (ÑØÀ). 16.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ãóáåðíèÿ» (Íèæíèé Íîâãîðîä). 18.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåíòû-4». 16+ 22.40 Õ/ô «Êàðòî÷íûé äîëã». 16+ 00.30 «Âå÷íàÿ æèçíü». 16+ 02.10 Õ/ô «Çàùèòíèê». 16+

26 äåêàáðÿ ñðåäà

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè. 05.05 Äîáðîå óòðî. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 09.45 «Æèòü çäîðîâî!». 12+ 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.00 Äåøåâî è ñåðäèòî. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 12+ 15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! 12+ 16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð». 16+ 17.00 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê». 16+ 18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+ 21.00 Âðåìÿ. 21.30 Ò/ñ «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». 16+ 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+ 00.25 «Áåëûé âîðîòíè÷îê». Íîâûå ñåðèè. 16+ 01.15, 03.05 Õ/ô «Êàê Ãðèí÷ óêðàë Ðîæäåñòâî» 05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.00 1000 ìåëî÷åé. 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 10.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòí¸ðû». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Ñàðàòîâ. 11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 12+ 13.50, 16.34 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 14.50 Ò/ñ «Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü». 15.45 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà». 17.35 Ò/ñ «Ñâàòû-4». 12+ 20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 20.40 «Ïðÿìîé ýôèð». 12+ 21.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 12+ 00.30 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Ôåäîð Äîáðîíðàâîâ». 16+ 01.30 Âåñòè +. 01.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». 06.00 Ì/ñ «Ãóôè è åãî êîìàíäà». 6+ 07.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåêïàóê». 12+ 07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè». 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 09.30 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü». 16+ 11.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 14.00 «6 êàäðîâ». 16+ 14.35 «Ãàëèëåî». 15.35 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû». 16+ 18.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 19.30 «6 êàäðîâ». 16+ 19.40 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê». 16+ 22.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2». 16+ 00.00 «6 êàäðîâ». 16+ 00.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 01.00 Õ/ô «Ìèëëèîíû Áðóñòåðà». 16+ 02.55 «Íå ìîæåò áûòü!» 05.10, 07.40 «Âñå âêëþ÷åíî». 16+ 06.05 «Óðàãàí Ñýíäè». 16+ 07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Âåñòè-ñïîðò. 07.10 «ßçü ïðîòèâ åäû». 08.40, 11.40, 02.10 Âåñòè.ru. 09.10 Õ/ô «Êàðòî÷íûé äîëã». 16+ 11.10 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäóùåå». 12.10 «Çîëîòî íàöèè». 12.40 Õ/ô «Çàùèòíèê». 16+ 14.25 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì». 15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bållàtor. Ëó÷øåå. 16+ 17.25 Õîêêåé Ðîññèè. 17.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ. 20.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåíòû-4». 16+ 23.10 «Ïîëèãîí». 23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ñòîê Ñèòè» – «Ëèâåðïóëü». 01.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ îïûòîâ». 02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». 03.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ.

27 äåêàáðÿ ÷åòâåðã 10.55 12.20 13.00 14.00 14.25 15.15 16.10 17.00 18.50 19.50 21.00 21.30 23.30 00.25 01.15 03.05

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè. 05.05 Äîáðîå óòðî. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 09.45 «Æèòü çäîðîâî!». 12+ Ìîäíûé ïðèãîâîð. «Âðåìÿ îáåäàòü!» Äåøåâî è ñåðäèòî. Äðóãèå íîâîñòè «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 12+ Äîáðîãî çäîðîâüèöà! 12+ Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð». 16+ Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê». 16+ «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». 16+ «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+ Âðåìÿ. Ò/ñ «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». 16+ «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+ «Ãðèìì». 16+ Õ/ô «Îäèí ïðåêðàñíûé äåíü». 16+ Õ/ô «Ìàëü÷èøêè èç êàëåíäàðÿ». 16+

¹ 92 (1505)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 Íîâîñòè. 05.05 Äîáðîå óòðî. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 09.45 «Æèòü çäîðîâî!». 12+ 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.00 Äåøåâî è ñåðäèòî. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 12+ 15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! 12+ 16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð». 16+ 17.00 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê». 16+ 18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+ 21.00 Âðåìÿ. 21.30 Ò/ñ «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». 16+ 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+ 00.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü». 18+ 01.30, 03.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñ íåóäà÷íèêàìè». 12+

18.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 19.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû». 16+ 22.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü». 16+ 00.00 «6 êàäðîâ». 16+ 00.30 Èñêóññòâî â äåòàëÿõ. Ïðåìèÿ Êàíäèíñêîãî. 16+. 01.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ». 16+ 02.50 «Íå ìîæåò áûòü!»

Îáëàñòíàÿ

24 äåêàáðÿ ïîíåäåëüíèê


ñ 24 ïî 30 äåêàáðÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.00 1000 ìåëî÷åé. 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 10.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòí¸ðû». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Ñàðàòîâ. 11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 12+ 13.50, 16.34 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 14.50 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà». 17.35 Ò/ñ «Ñâàòû-4». 12+ 20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 20.40 «Ïðÿìîé ýôèð». 12+ 21.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 12+ 00.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Òàòüÿíà Êðàâ÷åíêî». 16+ 01.35 Âåñòè +. 02.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». 06.00 Ì/ñ «Ãóôè è åãî êîìàíäà». 6+ 07.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåêïàóê». 12+ 07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè». 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 09.30 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2». 16+ 11.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 14.00 «6 êàäðîâ». 16+ 15.10 «Ãàëèëåî». 16.10 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê». 16+ 18.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 19.30 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2». 16+ 22.00 Õ/ô «Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëåîíà». 16+ 23.35 «6 êàäðîâ». 16+ 00.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 01.00 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö». 16+

ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà

îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

05.05, 07.40 «Âñå âêëþ÷åíî». 16+ 05.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 06.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». 07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 Âåñòèñïîðò. 07.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ îïûòîâ». 08.40, 11.25, 02.40 Âåñòè.ru. 09.10 Õ/ô «Ñíàéïåð-4». 16+ 10.55 «Íàóêà 2.0. ×åëîâå÷åñêèé FAQòîð». Òðåíàæåðû. 11.55 «Çîëîòî íàöèè». 12.25 Õ/ô «Êàðòî÷íûé äîëã». 16+ 14.20 «Ïîëèãîí». 15.20 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè èìïåðàòîðà». 16+ 17.25, 01.25 «Óäàð ãîëîâîé». 18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Íåôòåõèìèê» (Íèæíåêàìñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 21.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåíòû-4». 16+ 23.35 Õ/ô «Âîéíà Ëîãàíà». 16+ 02.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñåâåðñòàëü» (×åðåïîâåö) – «Äèíàìî» (Ðèãà).

28 ïÿòíèöà

äåêàáðÿ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 Íîâîñòè. 05.05 Äîáðîå óòðî. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 09.45 «Æèòü çäîðîâî!». 12+ 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.00 Äåøåâî è ñåðäèòî. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 12+ 15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! 12+ 16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð». 16+ 17.00 Æäè ìåíÿ. 18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+ 21.00 Âðåìÿ. 21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë. 12+ 00.15 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. «Ýëåìåíòàðíî». 16+ 01.10, 03.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñåéäîíà». 16+ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.55 Ìóñóëüìàíå. 09.05 1000 ìåëî÷åé. 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 10.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòí¸ðû». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Ñàðàòîâ. 11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 12+ 13.50, 16.34 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 14.50 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà». 17.35 Ò/ñ «Ñâàòû-4». 12+ 20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 20.40 «Ïðÿìîé ýôèð». 12+ 21.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 12+ 00.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Îëåñÿ Æåëåçíÿê». 16+ 01.40 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà». 06.00 Ì/ñ «Ãóôè è åãî êîìàíäà». 6+ 07.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåêïàóê». 12+ 07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè». 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 09.30 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì». 16+ 11.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 14.00 «6 êàäðîâ». 16+ 15.05 «Ãàëèëåî». 16.05 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2». 16+ 18.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 19.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4». 16+ 22.00 Õ/ô «Òàðèô íîâîãîäíèé». 16+ 23.40 «6 êàäðîâ». 16+ 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ. 16+. 01.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè íåèãðîâîãî êèíî è òåëåâèäåíèÿ «Ëàâðîâàÿ âåòâü»-2012. 16+. 02.30 «Íå ìîæåò áûòü!» 05.05, 07.40 «Âñå âêëþ÷åíî». 16+ 05.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 06.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». 07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 Âåñòèñïîðò. 07.10 «Ïîëèãîí». 08.40, 11.30, 01.20 Âåñòè.ru. 09.10 Õ/ô «Çàùèòíèê». 16+ 10.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 12.10 Õ/ô «Èíîñòðàíåö-2. ×åðíûé ðàññâåò». 16+ 14.00 «Ïðûæîê èç êîñìîñà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 15.50 Õ/ô «Âîéíà Ëîãàíà». 16+ 17.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ – ÑØÀ. 20.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåíòû-4». 16+ 23.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà. 01.50 «Âîïðîñ âðåìåíè». Ðîáîò, áóäü ÷åëîâåêîì! 02.20 «Ìîÿ ïëàíåòà». 02.55 Õîêêåé. ÊÕË. Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä).

29 ñóááîòà

äåêàáðÿ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè. 05.05 Äîáðîå óòðî. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 09.45 «Æèòü çäîðîâî!». 12+ 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»

13.00 14.00 14.25 15.15 16.10 18.50 19.50 21.00 21.30 23.35 00.30 01.30

Äåøåâî è ñåðäèòî. Äðóãèå íîâîñòè «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 12+ Ïðåìüåðà. «Äâå æèçíè Âñåâîëîäà Àáäóëîâà» Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ». 12+ «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». 16+ «Ïîëå ÷óäåñ». Íîâîãîäíèé âûïóñê Âðåìÿ. «Ãîëîñ». Ôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð. 12+ «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+ «Ïîñëå øêîëû». 12+ Õ/ô «Õîðîøèé ãîä». 16+

05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.00 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ». 11.00, 14.00 Âåñòè. 11.10 «Íîâîãîäíèå Ñâàòû». 12+ 13.00, 14.10, 16.00 Ò/ñ «Ñâàòû-1». 12+ 18.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ãàëàêîíöåðò. 20.00 Âåñòè. 20.25 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå». 12+ 00.00 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîøêè». 12+ 02.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. 12+ 06.00 Ì/ñ «Ãóôè è åãî êîìàíäà». 6+ 07.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåêïàóê». 12+ 07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè». 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». 09.30 Õ/ô «Òàðèô íîâîãîäíèé». 16+ 11.10, 14.00 «6 êàäðîâ». 16+ 11.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 15.00 «Ãàëèëåî». 16.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4». 16+ 18.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 19.00 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö». 6+ 21.00 Õ/ô «Òîð». 16+ 23.10 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ 00.05 Õ/ô «Ïîäîçðèòåëüíûå ëèöà». 16+ 02.05 «Íå ìîæåò áûòü!»

07.45 08.30 09.15 09.45 11.35 12.25 13.00 15.05 17.55 20.10 23.30 01.25 01.55 02.50

05.00, 08.15 «Ìîÿ ïëàíåòà». 07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 Âåñòè-ñïîðò. 07.15 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà. «Äèàëîãè î ðûáàëêå». «Â ìèðå æèâîòíûõ». «Èíäóñòðèÿ êèíî». Õ/ô «Âîéíà Ëîãàíà». 16+ «Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. Ìîðñêèå âîðîòà äåðæàâû». «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó». «Äæåéìñ Êýìåðîí. Ïî ñëåäàì Ìîèñåÿ». 16+ Õ/ô «Ñîäàò Äæåéí». 16+ Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ. Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä». Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ôèíàë. «Èíäóñòðèÿ êèíî». «Óðàãàí Ñýíäè». 16+ «Ìîÿ ïëàíåòà».

30 äåêàáðÿ âîñêðåñåíüå

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè. 06.10 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòû». 06.30 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè». 08.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ñ íîâûì ãîäîì!». 16+ 10.15 Ïîêà âñå äîìà. 11.00 «Ãîëîñ». Íà ñàìîé âûñîêîé íîòå». 12+ 12.15 «Ãîëîñ». Ôèíàë. 12+ 14.25 «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî». 14.40 «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî». 15.15 Õ/ô «Áåäíàÿ Ñàøà». 17.05 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 18.40, 22.10 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí». 12+ 21.00 Âðåìÿ. Èòîãè ãîäà 23.25 «Ïîçíåð». 16+ 00.25 Õ/ô «Ñìåðòü íåãîäÿÿ». 16+ 02.45 Õ/ô «Ñåðåáðÿíàÿ ñòðåëà». 16+ 05.40 Õ/ô «Äîáðàÿ ïîäðóæêà äëÿ âñåõ». 12+ 07.35 Õ/ô «Õîðîøî ñèäèì!» 09.00 Ñìåõîïàíîðàìà. 09.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà. 11.00, 14.00 Âåñòè. 11.10 «Ôîêóñ-ïîêóñ. Âîëøåáíûå òàéíû». 12.10, 14.10 Õ/ô «Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè». 12+ 16.10, 20.25 Õ/ô «Ãþëü÷àòàé». 12+ 20.00 Âåñòè. 00.00 Õ/ô «Íî÷íîé ãîñòü». 12+ 02.05 Õ/ô «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ». 12+

07.30 07.55 08.10 08.30 09.00 10.45 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 16.30 18.40 21.05 23.25 00.20 02.15

07.15 07.40 08.15 09.10 09.35 11.40 11.55 12.25 14.55 17.25 19.30

22.45 23.05 01.30

06.00 Ì/ô «Õðàáðûé îëåí¸íîê». «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî». «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî». Ì/ñ «Ìîíñóíî». 12+ Ì/ñ «×àïëèí». 6+ Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 0+ Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». 6+ «Ñàìûé óìíûé». 12+ Ì/ñ «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòû». 6+ Ýòî ìîé ðåá¸íîê! «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!». 16+ «Ãàëèëåî». Õ/ô «101 äàëìàòèíåö». 6+ «6 êàäðîâ». 16+ Õ/ô «Òîð». 16+ Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè». 12+ Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà òàéí». 12+ «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». 16+ Õ/ô «Ìèëëèîíû Áðóñòåðà». 16+ «Íå ìîæåò áûòü!» 05.00 «Â ìèðå æèâîòíûõ». 05.25, 08.45 «Ìîÿ ïëàíåòà». 07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 Âåñòè-ñïîðò. «Ìîÿ ðûáàëêà». «ßçü ïðîòèâ åäû». «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðèðîäû». Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ. Õ/ô «Èíîñòðàíåö-2. ×åðíûé ðàññâåò». 16+ ÀâòîÂåñòè. «Ïîëèãîí». Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä». Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ. Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ýâåðòîí» – «×åëñè». Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Âîçâðàùåíèå ÷åìïèîíà». Îëåã Ìàñêàåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Îóýíà Áåêà (ßìàéêà). «Êàðòàâûé ôóòáîë». Õ/ô «Ñîäàò Äæåéí». 16+ «Ìîÿ ïëàíåòà».

Новая выплата на третьего ребёнка Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè âñòóïàåò â ñèëó Çàêîí ¹ 158-ÇÑÎ «Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå íà ðåá¸íêà â âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé», êîòîðûì ââîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà òðåòüåãî è êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ðåá¸íêà, ðîäèâøèõñÿ â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, äî äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêîì âîçðàñòà òð¸õ ëåò. Ïðàâî íà ïîñîáèå áóäåò ïðåäîñòàâëåíî ãðàæäàíàì, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìåé êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íàñåëåíèÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì âûïëàòû. Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà íàñåëåíèÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè çà 2012 ãîä áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.  ñîñòàâ ñåìüè, ó÷èòûâàåìûé ïðè èñ÷èñëåíèè ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè, âêëþ÷àþòñÿ: • ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå ñóïðóãè è ïðîæèâàþùèå ñ íèìè íåñîâåðøåí-

íîëåòíèå, à òàêæå ñîâåðøåííîëåòíèå äåòè (â òîì ÷èñëå óñûíîâëåííûå) â âîçðàñòå äî 23 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ; • îäèíîêèé ðîäèòåëü è ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî ñ íèì åãî íåñîâåðøåííîëåòíèå, à òàêæå ñîâåðøåííîëåòíèå äåòè (â òîì ÷èñëå óñûíîâë¸ííûå) â âîçðàñòå äî 23 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ. Ðàçìåð âûïëàòû â 2013 ãîäó ñîñòàâèò 6 172 ðóá. íà ðåá¸íêà â ìåñÿö.  äàëüíåéøåì ðàçìåð âûïëàòû ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåí ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Íàçíà÷àòüñÿ è âûïëà÷èâàòüñÿ ïîñîáèå áóäåò ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) ðîäèòåëÿ, ñ êîòîðûì ïðîæèâàåò ðåá¸íîê. Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íî íå ðàíåå ÷åì ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, îíà âûïëà÷èâàåòñÿ çà èñòåêøåå âðåìÿ, íî íå áîëåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî ìåñÿöà, â êîòîðîì ïîäàíî çàÿâëåíèå. Òàê ÷òî ïîñëå

ðîæäåíèÿ ðåá¸íêà ó Âàñ áóäåò ïîëãîäà íà òî, ÷òîáû ñîáðàòü íåîáõîäèìûå ñïðàâêè è ïîäàòü çàÿâëåíèå â îðãàí ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â åäèíóþ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íóþ ñëóæáó îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî òåëåôîíó: 44-11-22. Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Êîìèòåòîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ã. Ñàðàòîâà


6

«Ñïðîñ – îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà»

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

В доме холодно? Утепляемся! Íàñòóïèâøèå ìîðîçû ñòàëè õîðîøåé ïðîâåðêîé íàøèõ êâàðòèð íà êà÷åñòâî óòåïëåíèÿ. Ìîæíî ðóãàòüñÿ íà íèçêóþ òåìïåðàòóðó ðàäèàòîðîâ, êîììóíàëüùèêîâ è ýíåðãåòèêîâ, íî äàâàéòå ïîäóìàåì, à ÷òî ìû ñàìè â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü? æåíèÿ âîçäóõà âîêðóã ðàäèàòîðà, òåì • Íå çàãîðàæèâàéòå ðàäèàòîðû çàíàâåñàìûì óñèëèâàÿ òåïëîîòäà÷ó. ñêàìè, ìåáåëüþ è ïðî÷èìè ïðåäìåòàìè: ïîòîêè âîçäóõà äîëæíû ñâîáîäíî • Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è ýëåêòðîíàãðåâàòåëè â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî öèðêóëèðîâàòü âîêðóã èñòî÷íèêà òåïëà. èñòî÷íèêà òåïëà. Îäíàêî ñòîèò áûòü • Îáû÷íî ðàäèàòîðû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîä âíèìàòåëüíûì: íå âñÿêàÿ ýëåêòðîñåòü îêíàìè, ÷òîáû îíè íàãðåâàëè ïîñòóïàþ(îñîáåííî â ñòàðûõ äîìàõ) ñïîñîáíà ùèé èç îêíà õîëîäíûé âîçäóõ è ñëîâíî âûäåðæàòü áîëüøóþ íàãðóçêó.  öåëÿõ òåïëîâàÿ çàâåñà îáåðåãàëè êîìíàòó îò áåçîïàñíîñòè íå ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþìîðîçà. Ýôôåêòèâíîñòü òàêîé çàùèòû ÷àòü îäíîâðåìåííî âñå ýëåêòðîïðèáîìîæíî óñèëèòü, åñëè îêëåèòü ñòåíó çà ðû, îñîáåííî åñëè âû íå óâåðåíû â èõ ðàäèàòîðîì ôîëüãèðîâàííûì ìàòåðèàîòìåííîì çàâîäñêîì êà÷åñòâå. ëîì, îáû÷íî íà îñíîâå âñïåíåííîãî ïîëèýòèëåíà. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíè- • Òîïèòü ïîìåùåíèå îòêðûòûì ïëàìåíåì ãàçîâîé êîíôîðêè – âåñüìà ðåçóëüòàæåíèþ òåïëîïîòåðü, à òàêæå îòðàæåíèþ òèâíîå, íî îïàñíîå çàíÿòèå. Èç âîçäóõà Ñîõðàíèòü êîìôîðòíóþ òåìïåðàòóðó â ÷àñòè òåïëîâîé ýíåðãèè â ïîìåùåíèå. ïîñòåïåííî âûãîðàåò êèñëîðîä, â ïîìå- äîìå ïîìîæåò è ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî ïðå• Ìîæíî ïîïðîáîâàòü ïðåâðàòèòü áàòàùåíèè ñòàíîâèòñÿ äóøíî è âëàæíî. Íå äîòâðàùåíèþ óòå÷êè òåïëà. Ïîäðîáíåå îá ðåè â èìïðîâèçèðîâàííûé êîíâåêòîð, ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ñáîè â ïîäà÷å ýòîì – ÷èòàéòå â áëèæàéøèõ íîìåðàõ. äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ðÿäîì ãàçà ìîãóò ïðèâåñòè ê çàòóõàíèþ ïëàìå- Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü ñ ðàäèàòîðîì íåáîëüøîé âåíòèëÿòîð íè è íàïîëíåíèþ êîìíàòû âçðûâîîïàñ- â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà ñïåöèàëèñòîâ (ïîéä¸ò äàæå êîìïüþòåðíûé èëè íà«Âîëãà Àìóð Ñåðâèñ» íûì âåùåñòâîì. ñòîëüíûé). Îí óâåëè÷èò ñêîðîñòü äâè-

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Выбираем ветчину Âåò÷èíà – íàèáîëåå ïîïóëÿðíûé ïðîäóêò íà íîâîãîäíåì ñòîëå. Îíà èñïîëüçóåòñÿ â øèðî÷àéøåì àññîðòèìåíòå áëþä – îò ñàëàòîâ äî ãîðÿ÷èõ è õîëîäíûõ çàêóñîê. Íî êàê âûÿñíèëè ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Öåíòð íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû», íå âñÿêàÿ âåò÷èíà – äîñòîéíîå óêðàøåíèå ïðàçäíè÷íîãî ìåíþ. ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ Âåò÷èíà ïî ÃÎÑÒó èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ñâåæåãî ìÿñà, êîòîðîå âàðÿò ëèáî êîïòÿò è çàïåêàþò.  ïðîäóêòå, ñäåëàííîìó ïî ÒÓ, ïîìèìî ãîâÿäèíû èëè ñâèíèíû ìîãóò îêàçàòüñÿ õðÿùè, ìÿñî ïòèöû èëè äàæå ñîåâûé áåëîê. Ðàñïîçíàòü êà÷åñòâåííûé ïðîäóêò íåñëîæíî: íà ñðåçå – âîëîêíà ìûøå÷íîé òêàíè ìÿñà, à íå îäíîðîäíàÿ ìàññà, áîëüøå ïîõîæàÿ íà êîëáàñó. Âåò÷èíà, âûðàáîòàííàÿ ïî ÒÓ, îáû÷íî êëàññèôèöèðóåòñÿ ïî ñîðòàì êàê â ðàíåå äåéñòâóþùåì ñòàíäàðòå. Ñîðò ïðîäóêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîðòó èñïîëüçóåìîãî â ðåöåïòóðå ìÿñà. Ñàìîé ëó÷øåé ñ÷èòàåòñÿ âåò÷èíà âûñøåãî ñîðòà, òàê êàê ïðè å¸ èçãîòîâëåíèè èñïîëüçóåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ÷èñòàÿ (îñâîáîæä¸ííàÿ îò ñóõîæèëèé, ñîåäèíèòåëüíîé è æèðîâîé òêàíè) ìûøå÷íàÿ òêàíü. ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ:

1. Âåò÷èíà Îñîáàÿ (âûñøèé ñîðò), «Ðóññêèå êîëáàñû», ÎÎÎ «Ìÿñîêîìáèíàò «Äóáêè», Ñàðàòîâñêàÿ îáë., Ñàðàòîâñêèé ð-í, ï. Äóáêè. ÒÓ. Ñîñòàâ íå âèäíî ïîä êëèïñîé. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü: 195 êêàë. 2. Âåò÷èíà Áîÿðñêàÿ (âûñøèé ñîðò), «Ðóññêèå êîëáàñû», ÎÎÎ «Ìÿñîêîìáèíàò «Äóáêè», Ñàðàòîâñêàÿ îáë., Ñàðàòîâñêèé ð-í, ï. Äóáêè. ÒÓ. Ñîñòàâ: ãîâÿäèíà, ïîâàðåííàÿ ñîëü, ïèùåâàÿ äîáàâêà, ôèêñàòîð îêðàñêè – íèòðèò íàòðèÿ. 3. Âåò÷èíà Äîìàøíÿÿ, «Ôàìèëüíûå êîëáàñû», ÎÎÎ «Ðåãèîíïðîäóêò-Ïîâîëæüå», Ñàðàòîâñêàÿ îáë., Ñàðàòîâñêèé ð-í, Çîðèíñêèé-4. ÒÓ. Ñîñòàâ: íàèìåíîâàíèå ìÿñà íå âèäíî, âîäà, ñîëü, êðàõìàë, ïèùåâàÿ äîáàâêà, ôèêñàòîð îêðàñêè. 4. Âåò÷èíà äëÿ çàâòðàêà, êàòåãîðèÿ À, ÎÎÎ «Ìÿñîêîìáèíàò «Ìèòåê», Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Ýíãåëüñ, ïî çàêàçó ÎÎÎ «Ïîâîëæñêèé òîðãîâûé äîì». ÃÎÑÒ 536432009. Ñîñòàâ: ñâèíèíà íåæèðíàÿ, ñîëü, ñàõàð, íèòðèòíàÿ ñîëü, ðåãóëÿòîð êèñëîòíîñòè (êîìïëåêñíàÿ ïèùåâàÿ äîáàâêà «Áàêñîëàí»). Ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà íå ìåíåå 12%, æèðà íå áîëåå – 15%. 5. Âåò÷èíà «Õâàëûíñêèå êîëáàñû», ã. Õâàëûíñê, Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ÒÓ. Ìàðêèðîâêà íà áàòîíå îòñóòñòâóåò.

ÃÎÑÒ Ð 53643-2009 êëàññèôèöèðóåò âåò÷èíó ïî êàòåãîðèÿì. Ïðè íåèçìåííîé ðåöåïòóðå è ñûðüåâîì ñîñòàâå «Âåò÷èíà äëÿ çàâòðàêà» îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè À (ìûøå÷íîé òêàíè íå ìåíåå 80%), «Âåò÷èíà â îáîëî÷êå» è «Âåò÷èíà â ôîðìå» – ê êàòåãîðèè Á (ìûøå÷íîé òêàíè îò 60 äî 80%). Êàòåãîðèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷¸òîì êîëè÷åñòâà (ìàññîâîé äîëè) ìûøå÷íîé òêàíè â ñîñòàâå ïðîäóêòà, ÷òî âëèÿåò íà ñîîòíîøåíèå áåëêà è æèðà â âåò÷èíå, ñîîòâåòñòâåííî: 12:15; 12:33; 12:28.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ Ñëåäóþò ëè ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäèòåëè òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ? ×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, â òîðãîâîé ñåòè ã. Ýíãåëüñà áûëî çàêóïëåíî 5 îáðàçöîâ âåò÷èíû. Êàæäûé èç íèõ ïðîø¸ë ëàáîðàòîðíóþ è äåãóñòàöèîííóþ «àòòåñòàöèþ». Ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè Äåãóñòàòîðû ïðèçíàëè ëó÷øèìè âåò÷èíó ïîä ¹ 4 è ¹ 3. Îáà îáðàçöà îòëè÷àëèñü õîðîøèìè ïàðàìåòðàìè: ïëîòíàÿ êîíñèñòåíöèÿ, ìÿñî ðîçîâî-êðàñíîãî öâåòà, ïðè ðàçðåçå íå ðàçâàëèâàåòñÿ; öâåò æèðà – áåëûé, áåç ïîæåëòåíèÿ. Âêóñ è çàïàõ – ïðèÿòíûå, áåç ïîñòîðîííèõ ïðèìåñåé. Ñðåäíèìè ïî êà÷åñòâó áûëè ïðèçíàíû îáðàçåö ¹ 1 (ïîïàäàëèñü õðÿùè) è ¹ 2 (íåïðèÿòíûé òåìíî-êðàñíûé öâåò, ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ, ïîïàäàëèñü õðÿùè). Õóäøèì áûë ïðèçíàí îáðàçåö ¹ 5, êîòîðûé èìåë îòêëîíåíèÿ ïî âñåì îñíîâíûì îðãàíîëåïòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì: ðûõëàÿ êîíñèñòåíöèÿ, íåïðèÿòíûé âêóñ æèðà, ïëîõîå ïîñëåâêóñèå.

БЕРЕЗИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, ведущий эксперт, профессор, к.т.н. Недостатком в маркировке почти всех образцов является труднодоступность информации о составе: либо данные размещаются под клипсой (образец № 1), либо даются мелким шрифтом, нанесённым плохо просматриваемой или стирающейся краской (№ 3). На отрезке весовой ветчины маркировка может вовсе отсутствовать (№ 5). Ïðîâåðêà â ëàáîðàòîðèè Âñå çàêóïëåííûå îáðàçöû áûëè ïðîâåðåíû íà ñîäåðæàíèå áåëêà â ñîñòàâå: ÷åì åãî áîëüøå, òåì áîëüøå ìÿñà â ïðîäóêòå è, ñîîòâåòñòâåííî, âûøå êà÷åñòâî è ëó÷øå âêóñ. Òðåáóåìûì ïîêàçàòåëÿì ñîîòâåòñòâîâàëè òîëüêî îáðàçöû ¹ 3 è ¹ 4. Ó îáðàçöîâ ¹ 1 è ¹ 2 áûëî îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå îòêëîíåíèå îò íîðìû. À ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîîòâåòñòâèå íîðìå ìàññîâîé äîëè áåëêà ó îáðàçöà ¹ 5 íå ïîëó÷èëîñü: íå áûëî äàííûõ íà ýòèêåòêå. Ìàññîâàÿ äîëÿ íèòðèòà íàòðèÿ (ïîêàçàòåëü áåçîïàñíîñòè) âî âñåõ îáðàçöàõ íå ïðåâûøàëà óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè íîðìû. Èñïûòàíèÿ ïðîâîäèëè: Àêêðåäèòîâàííûé èñïûòàòåëüíûé öåíòð «Ýíòåñò» ÎÎÎ «Öåíòð èñïûòàíèé è êîíñàëòèíãà» Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà: ÎÎÎ «Öåíòð íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû»

ÒÀÁËÈÖÀ. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÏÐÈ ÍÎÐÌÅ: Ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, % Ìàññîâàÿ äîëÿ íèòðèòà íàòðèÿ, % (íå áîëåå 0,005)

Íå ìåíåå Ôàêòè÷åñêè

15,0 13,8

17,0 15,6

8,0 9,4

12,0 13,4

— 14,4

0,005

0,0049

0,0039

0,0026

0,0020

0,0016

¹ 92 (1505) îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà


«Ñïðîñ – îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà»

¹ 92 (1505) îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

×àñòíîå îáúÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü è îïëàòèòü íà íàøåì ñàéòå spros-saratov.ru èëè íà ïóíêòàõ ïðèåìà ðåêëàìû è ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé: óë. Îðäæîíèêèäçå, 8, â ïîìåùåíèè ÀÍ «Ëèãàòà»; ïð-ò Ýíòóçèàñòîâ, 1«À», ðåäàêöèÿ ãàçåòû; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 107, ìàã. «Êàðèíà» (îêîëî Ãëàâïî÷òàìòà); óë. ×àïàåâà, 45 (óãîë óë. Ò. Øåâ÷åíêî), «Öåíòð Îáìåíà Æèëïëîùàäè»; ïë. Ëåíèíà (3-ÿ Äà÷íàÿ), ÄÊ «Ðîññèÿ». ×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ èç òåêóùåãî íîìåðà ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòå www.spros-saratov.ru. • Антивирус. Ремонт, настройка комп. Т. 91-11-42.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЮ

• 1-к. кв., Комсомольский пос., 4/10 пан., 40/19/12, лодж., с/р, новый ремонт, ч/п. Т. 46-49-50. • Гараж, Зав. р-н, 1-й ж. уч., Орджоникидзе. Т. 46-28-91.

Телев. Недорого. Гарантия. Без вых. Т. 56-60-14. • Компьютерная помощь, сервис, выезд. Т. 93-01-49.

КУПЛЮ

• Квартиру от хозяина. Срочно! Т. 4236-54. • АН «Купидом» купит кв-ры от хозяина. Т. 25-19-63. • Квартиру под отселение. Т. 44-76-62. • Срочный выкуп квартир. Т. 900-870. • Срочный выкуп земельных участков. Т. 70-70-01. • Квартиру в любом районе. Андрей. Т. 34-67-86. • Квартиру, Зав., Октяб. р-ны, от хозяина. Т. 93-76-30. • 1-2-ком. кв., гостинку, комнату, срочно! Т. 93-03-35.

Телевизоров. Антенны. СВЧ-печи. Т. 52-18-94, 65-19-56. • Рем. холодильников. Гар. 1,5 года. Т. 44-05-11. Ремонт швейных машин, оверлоков. Т. 24-81-91.

СДАЮ

Дом, квартиру, комнату. Т. 93-7175, 20-75-76. • 1-2-к. кв., д. рус. сем., б. посредн., срочно. Т. 90-82-59.

• Стиральных машин на дому. Без выходных. Гарантия. Т. 98-81-30. Стиральных машин. Скидки. Т. 2758-21.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ ØÒÓ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ: ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎ 33 ËÅÒ, Ç/Ï — ÎÒ 900 ÐÓÁËÅÉ/ÄÅÍÜ. Ò. 8-987-356-73-79, 46-34-40. • Управленец, 40 т. р. Стажировка. Т. 65-26-94.

АВТОМОБИЛИ

• Рем. хол-в, стир. маш., пыл-в, насосов. Т. 25-49-85.

КУПЛЮ Купим антиквариат. ДОРОГО. Ул. Московская, 97а (угол Вольской). Т. 27-89-19, 27-80-46. • В коллекцию: иконы, книги, фарфор. Т. 77-19-86. ÄÎÐÎÃÎ! ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÏËÀÒÛ, ×ÀÑÒÎÒÎÌÅÐ, ÎÑÖÈËËÎÃÐÀÔ, ÀÒÑ «ÊÂÀÍÒ», ÝËÅÊÒÐÎÎÁ. ÑÈËÎÂÎÅ, ÏÓÑÊÀÒÅËÈ, ÀÂÒ. ÂÛÊË. È Ò. Ï., «R25ÎÌ», ÍÅËÈÊÂÈÄÛ,  Ò. ×. Á/Ó, Ñ 10 ÄÎ 21 ×. Ò. 324-324, 8-962-622-43-24. • Книги, иконы, фарфор, бронзу, часы. Т. 37-59-50. ÎÐÄÅÍÀ, ÌÅÄÀËÈ, ÇÍÀ×ÊÈ (ÒÐÓÄ., ÑÏÎÐÒ., ÐÎÌÁÈÊÈ È ÄÐ.), ÔÀÐÔÎÐ. ÔÈÃÓÐÊÈ, ÈÊÎÍÛ, ÑÒÎË. ÑÅÐÅÁÐÎ, ÊÍÈÃÈ (ÕÓÄÎÆ., ÄÅÒÑÊÈÅ) È ÄÐ. 91-12-50

• Стиральных машин, холод. Выезд. Т. 37-47-56.

• Стир. маш., холод. на дому, недор., б/ вых. Т. 25-63-78.

Иконы, картины, награды. Дорого. Т. 25-32-10.

РЕМОНТ АУДИО-, ВИДЕО-, ОРГТЕХНИКИ

• Телевизоров, без вых., все р-ны. Т. 70-90-28. • Компьютерная помощь, ремонт, выезд. Т. 32-26-85. • Антенны «Триколор», «НТВ +», Телекарта. Т. 91-44-00. • Компьютерный сервис. Т. 909-839, 4615-82. Ремонт телевизоров, ЖК, СВЧ, без вых. Т. 900-285. • Антенны «Триколор», Телекарта и др. Т. 914-777. Рем., уст. телевизор., антенн. Т. 9086-02, 70-97-97. • Телевизоров. Т. 44-14-44, 25-67-02, 8-927-117-07-11.

• Холод-ков, стир. маш., любых, недор. Т. 91-41-15. Ремонт, уст. стирал., посудомоечн. маш., холодильн., водонагревател., СВЧ. Т. 90-72-72, 60-01-90.

Компьютерная помощь. Т. 40-1413, 76-96-33. • Рем. телевиз. на дому. Гаран. Без вых. Т. 90-75-20. Ремонт, сборка, настройка. Т. 8-902-041-83-99. • Ремонт телевизоров на дому. Т. 7768-64, б/вых. Телевизоров имп., отеч., от 200 руб. Бесплатн. вызов. Без выходн. Т. 95-98-56, 24-98-87. • Антенны люб., уст., рем. Т. 8-987-83268-68, 70-07-65.

• Ремонт холодильников. Т. 53-63-81.

Гарантия.

• Тек. рем. квартир. Все виды работ. Т. 91-20-42.* Тек. рем.: ЭЛЕКТРИК. Гарантия. Без вых. Т. 539-441.* • Металлоконструкции от производителя. Т. 8-927-110-23-23. Тек. рем.: ЭЛЕКТРИК. Качеств. Все работы. Т. 461-341.* • Тек. рем.: отделочные работы, сантех. работы, электрика, плитка, штукатурка. Т. 76-00-15.*

РАЗНОЕ • Хол-в, стир. машин, пыл-в, зам. резины. Т. 25-01-14.

• Продаю ВАЗ 2114, 2004 г. в., пробег 87 т. км., цвет - «снежка», музыка, сигнализация. Т. 8-987-382-19-00.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Подработка активным пенсионерам. Т. 59-49-40. • РАБОТА/подработка, 17 т. р. Т. 8-963114-85-27.

РАБОТА, 20 т. р. Стабильно. Т. 701740. • Плотник с опытом работы на деревообрабатывающих станках. З/п — от 18 т.р., р-н речпорта. Т.8-960-340-64-74

ÊÎÌÍÀÒÓ, ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÄÎÌ, ÑÆÔ, Ò. 90-32-56. ÌÀÐÈÍÀ. • 1-2-ком. квартиру, дом, комнату. Т. 38-15-62 ÂÀØÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÄÎÌ. Ò. 59-5483, 25-32-01. • Сниму срочно 1-к. кв., от хозяина, от з-да Ленина до Комбайна. Т. 8-937961-55-22. • Квартиру. Срочно! От хозяина. Т. 2500-18.

РАБОТА ТРЕБУЮТСЯ

Требуются курьеры. Доставка газеты по п/я. Т. 96-38-00. • Мужчины от 25 до 55 лет, з/п от 20 т. р. Т. 90-10-24. • ! ПОДРАБОТКА, 13800 р. Т. 91-01-71, срочно.

Квартиру, посуточно, почасно, длительно. Т. 53-57-76. • 1-к. кв., сутки, час, Фрунз. р-н, вокзал. Т. 40-16-61.

СНИМУ

ЗДОРОВЬЕ

• Тек. рем. квартир. Качеств. Недорого. Быстро. Т. 37-41-49. • Пом.: мужские руки, все виды работ. Т. 53-74-42.* ÒÅÊ. ÐÅÌ.: ÝËÅÊÒÐÈÊ, ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ. Ò. 25-23-59.* • Тек. рем.: электрики, профессионалы. Т. 903-902.* • Эмалировка ванн. Т. 921-929, 23-0322. Гарантия. Тек. рем.: ЭЛЕКТРИК. Без выходных. Т. 90-24-61.* • Тек. рем.: обои, потолки, пол, электрика. Т. 40-26-77.*

Организации треб. газосварщики, з/п — от 25 т. р. Т. 45-67-88, 907-007. • Срочно охранники, з/п — высокая. Т. 45-95-29.

Дом, квартиру, комнату. Т. 93-7175, 20-75-76. • Квартиру, посут., долгоср., центр. Т. 25-00-18.

• Квартиру, дом. Рус. Дорого. Т. 76-2810, 42-49-91.

РЕМОНТ. УСЛУГИ

* Для осуществления указанных видов деятельности свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не требуется.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐΠÈÌÏ., ÎÒÅ×., ÂÑÅ ÐÀÉÎÍÛ. ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍ. ÍÈÇÊ. ÖÅÍÛ. ÃÀÐÀÍ. ÄÎ 6 ÌÅÑ. Ò. 9643-26, 53-88-65.

УСЛУГИ

• Перетяжка, рем. мягкой мебели. Т. 58-86-75. • Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой мебели. Т. 70-57-89, 36-52-15. • Коробки дверные любых размеров. Установка дверей. Т. 8-917-217-57-92. • Репетитор по математике, 1-8 кл. Т. 8-951-885-31-92. Наталья Нестеровна. • Уборка квартир, дешево. Т. 8-903023-16-97. • Перетяжка, рем. мягкой мебели. Т. 53-56-49. • Перетяжка мягкой мебели. Т.34-87-22 • Перетяжка мягкой мебели. Т.93-29-68 • Бракоразводные процессы, заливы. Т. 32-22-91. • Сборка, ремонт мебели. Качественно. Т. 40-32-14.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОДАЮ

• Кирпич, песок, керамзит, щебень. Т. 46-75-41.

• Тек. рем.: все виды отд. работ. Т. 8-927-110-91-72.* Установка дверей, тек. рем.: плотник. Т. 8-903-020-28-06.* • Тек. рем.: балконные рамы, рейка, крыши, полы. Т. 49-04-30.* • Эмалирование ванн жидким акрилом. Т. 58-43-59. Тек. рем.: рамы дер., лоджии, балконы, отделка, рейка, сайдинг, полы. Т. 70-90-21.* • Пластиковые откосы. Недорого. Т. 8-905-323-17-83. Тек. рем.: ремонт квартир, офисов под ключ. Т. 60-21-50. • Обивка, утепление дверей, замки. Т. 8-927-133-84-79. Тек. рем.: гипсокартон, штукатурка. Т. 70-09-79.* • Тек. рем.: электрик от «А» до «Я». Т. 90-19-77.* • Мастер на час, любая помощь. Т. 3230-82.* Тек. рем.: монтаж проводки эл. счетчиков, розеток, люстр, бра, верхолазные работы. Т. 8-917-31016-79.* • Тек.рем.:отделка кв. под ключ.930372* • Обив., уст. двер., рем. меб., тек. рем.: стол.-плот. раб., отдел. Т. 8-906-14995-66. • Тек. рем.: электрик, сантехник, круглосут. Т. 90-50-22.* Тек. рем.: облиц. плиткой, уст. с/т., качеств. Т. 34-55-08.* • Установка дверей, обивка, утепл., тек. рем.: плотник. Т. 91-95-56.* • Тек. рем.: электрик. Гарантия. Т. 8-927-128-56-69.* Тек. рем. квартир: плиточник. Т. 77-61-22.* • Тек. рем.: уст. межкомнатных дверей. Т. 32-29-30. • Установка межкомн. дверей. Т. 4669-28. Тек. рем.: облицовка плиткой. Т. 34-91-07.* • Тек. рем.: плитка, малярка. Т. 8-917026-75-51.*

7

• Тек. рем.: плиточник-отделочник. Т. 8-927-141-55-56.* • Тек. рем.: электрик, все работы. Т. 900-041.* • Текущий ремонт квартир. Т. 93-49-38, 93-51-13. • Тек. рем.: электрик, гарантия. 349109* Тек. рем.: все виды отделочных работ. Т. 8-927-115-26-25. Тек. рем.: электрика. Т. 60-70-88.* • Мужские руки — любая помощь. Т. 65-20-06.*

САНТЕХНИКА. УСЛУГИ

* Для осуществления указанных видов деятельности свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не требуется.

• Тек. рем.: сантехника, счетчик, трубы. Т. 76-21-54.* • Тек. рем.: замена труб, сантехработы. Т. 40-79-95.* • Тек. рем.: сантехника. Т. 93-68-10, 8-919-834-96-82, 8-987-358-70-38.* • Тек. рем.: сантехника, унитаз, счётчик. Т. 76-84-87.* • Сантехника: замена, ремонт, уст-ка. Т. 46-99-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• ГАЗель-высокий тент. Грузчики. Т. 2535-92. • ГАЗели любые: гор., м/г., грузч., нал., б/н. Т. 53-67-23. • ГАЗель-тент. Недорого. Грузчики. Т. 90-14-48. • Грузчики, авто, весь спектр услуг. Т. 60-30-00. ГАЗель, гор./межгор., грузч., мусор, 300 р/ч. Т. 21-21-72. • ГАЗель-тент. Недорого. Грузчики. Т. 90-65-35. Грузоперевозки, «Газель». 581109 • ГАЗель-тент. Грузчики. Т. 76-95-02. Кв. переезды, вывоз мусора. Т. 4244-76, 36-28-05. • Переезд без поэтажности. Недорого. Т. 90-10-04. • Переезд. Вывоз мусора. Недорого. Т. 901-024. Грузоперевозки. ГАЗель, грузчики. Т. 53-38-13. • Кран-манипулятор, 10 т., нал., безнал. Т. 53-67-23. ÃÀÇÅËÜ ÂÛÑÎÊÀß, ÄËÈÍÍÀß. ÊÂÀÐÒÈÐÍ., ÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÐÅÅÇÄÛ; ÏÈÀÍÈÍÎ. ÃÐÓÇ×. ÌÅÆÃÎÐÎÄ. Ò. 32-34-60. • ГАЗель-тент. Зав. р-н. Скидка. Т. 8-917-023-27-17. ГАЗель, грузчики, межгород, переезды. Т. 93-58-96. • Кран-манипулятор: гружу, вожу, недор. Т. 53-73-90. Кв. переезды, гор./межгор. Вывоз мусора. Т. 91-15-15. • ГАЗель-тент, есть грузч. Т. 59-46-72, 588-102. Кварт. переезды. Вывоз мусора. Грузчики. Т. 32-38-16. • Зубренок, тент, 6 м., 5 тн., грузчики. Т. 46-37-33. ÃÀÇÅËÜ ÂÛÑÎÊÀß, ÄËÈÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÅ, ÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÐÅÅÇÄÛ, ÌÅÆÃÎÐÎÄ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. Ò. 2496-01. • ГАЗель + грузчики. Недорого. 651091 ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÀÇÅËÜ ÁÎËÜØÀß. ÎÁÐÅÇÊÀ ÄÅÐÅÂÜÅÂ. ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. Ò. 93-52-51. • Зубренок, 6 м., 36 куб. м., кв. переезды. Т. 46-28-91. ГАЗель, гор./межгор., грузчики, мусор. Т. 34-72-35. • ГАЗели-тент, грузчики, недорого. Т. 910-904. ГАЗели + грузчики. Недорого. Т. 24-98-92. • ГАЗель-тент, грузчики. Т. 25-26-39, 8-927-110-77-07. Аккуратные грузчики от Максима. Т. 909-799. • ГАЗели любые, грузчики, гор/межгор. Т. 37-50-58. Грузчики, перенесем, перевезем. Т. 700-410. • ГАЗели любые. Грузчики. Т. 60-55-60, 43-66-66.


8

«Ñïðîñ – îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà»

¹ 92 (1505) îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß

25/12 19:20

«Õîááèò» 12+ Ôèëüì ðàññêàçûâàåò î ïðèêëþ÷åíèÿõ Áèëüáî Áýããèíñà, êîòîðûé ïóñêàåòñÿ â ãðàíäèîçíûé ïîõîä. Öåëü ïóòåøåñòâèÿ – îòâîåâàòü óòðà÷åííîå êîðîëåâñòâî ãíîìîâ Ýðåáîð ó çëîâåùåãî äðàêîíà Ñìîãà.

Êèíîòåàòð «Ïîáåäà» Ñòîèìîñòü áèëåòîâ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

250

26/12 15:00

338-481

«Àçèÿ»

Âû óçíàåòå Àçèþ èçíóòðè, ÷åðåç ðàññêàçû ÷åëîâåêà, ðîäèâøåãîñÿ íà Âîñòîêå. À åù¸ ãîñòåé îæèäàåò ñþðïðèç! Âàñ óãîñòÿò âêóñíûì ïëîâîì è çåë¸íûì ÷àåì.

Äîì-ìóçåé Ïàâëà Êóçíåöîâà Ñòîèìîñòü áèëåòîâ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

100

23-75-96

27/12 Àôðèêàíñêèé 15:00

Íîâûé ãîä

Äåòñêèé ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Ñàôàðè ïàðê» ïðåäëàãàåò îòìåòèòü Íîâûé ãîä â àôðèêàíñêîì ñòèëå. Êëîóíû è àíèìàòîðû ñäåëàþò ïðàçäíèê íåçàáûâàåìûì äëÿ âàøåãî ðåáåíêà.

ÄÐÖ «Ñàôàðè Ïàðê» Ñòîèìîñòü áèëåòîâ

600

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê

30-99-99, 30-95-55

29/12 «Íîâîãîäíèé êàðíàâàë» 13:00

Ïðåäñòàâèòåëè çíàìåíèòîé äèíàñòèè Çàïàøíûõ ïðèâåçëè â íàø ãîðîä ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ: äèêîáðàçîâ, çìåé, ïåëèêàíîâ. Âàñ îæèäàåò íàñòîÿùèé êàðíàâàë âûñî÷àéøåãî ìàñòåðñòâà, ñìåëîñòè è ñìåõà.

Öèðê èì. Áð. Íèêèòèíûõ Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

Ñòîèìîñòü áèëåòîâ

300-800

24/01 19:00

26-09-70

ÑÊÎÐÎ

«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò êîëëåêòèâ ðàäóåò çðèòåëåé èñêðîì¸òíûìè øóòêàìè. Ó þìîðà «Ïåëüìåíåé» íåò íèêàêèõ âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Ýòî øîó äëÿ âñåé ñåìüè!

Òåàòð äðàìû èì. È.À. Ñëîíîâà Ñòîèìîñòü áèëåòîâ

3200-3500

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

39-28-77

ãîä

Ñîãëàñíî êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ, ïîêðîâèòåëåì íàñòóïàþùåãî ãîäà ÿâëÿåòñÿ ׸ðíàÿ Âîäÿíàÿ Çìåÿ. Ÿ «ïðàâëåíèå» ïðîäëèòñÿ ñ 10 ôåâðàëÿ 2013 ïî 31 ÿíâàðÿ 2014.  ñòðàíàõ Âîñòîêà Çìåÿ ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì ìóäðîñòè, áëàãîðîäñòâà è êðàñîòû. ×òîáû çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé õîçÿéêè ãîäà, ñòîèò òùàòåëüíî âçâåøèâàòü êàæäîå ñâî¸ ðåøåíèå, óäåðæèâàÿñü îò ñïîíòàííûõ ïîñòóïêîâ. Òàêæå Çìåÿ ïîäàðèò óäà÷ó ëþäÿì, êîòîðûå çàíèìàþò àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ñòðåìÿòñÿ ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ. È áóäåò ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèÿ òåì, êòî ëþáèò âñå êîíòðîëèðîâàòü è ðóêîâîäñòâóåòñÿ êîðûñòíûìè ìîòèâàìè.

ÎÂÅÍ. Ãîä Çìåè ïîòðåáóåò îò âàñ ïîëíåéøåé ñàìîîòäà÷è íà ðàáîòå. Çàïàñèòåñü òåðïåíèåì è íàáåðèòåñü ñèë äëÿ ðåøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîïðîñîâ è âîçìîæíûõ òðóäíîñòåé. Íî íå ñòîèò ñèëüíî áåñïîêîèòüñÿ: åñëè áóäåòå ðàáîòàòü äîáðîñîâåñòíî, ê îñåíè ìíîãèå ïðîáëåìû ñ ë¸ãêîñòüþ ðàçðåøàòñÿ. Îáùèé ñîâåò äëÿ Îâíîâ â ãîä Çìåè: íå áóäüòå ñëèøêîì ãîðäû, áîëüøå îáùàéòåñü ñ ëþäüìè è ïðîùàéòå èì èõ ìàëåíüêèå ñëàáîñòè.

ËÅÂ. Äëÿ Ëüâà 2013 ãîä áóäåò îñîáåííî óäà÷íûì. Êàê èñòèííûé ïðàâèòåëü, îí ñìîæåò ñòàòü ëèäåðîì â ëþáûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî Çìåÿ áóäåò åù¸ áëàãîñêëîííåå ê ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî çíàêà çîäèàêà, åñëè îíè îòêàæóòñÿ îò ñïîíòàííûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðåøåíèé, áóäóò êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ñëîâà è ïîñòóïêè. Òàêæå Ëüâàì ñëåäóåò èçáàâèòüñÿ îò òàêîé ÷åðòû õàðàêòåðà, êàê âûñîêîìåðèå, òîãäà îíè ñìîãóò èçáåæàòü ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé è êîíôëèêòîâ.

ÒÅËÅÖ. Äëÿ Òåëüöîâ 2013 ãîä áóäåò î÷åíü âàæåí è îïðåäåëèò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîáûòèé íà äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíûé îòðåçîê âðåìåíè. Ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî çíàêà áóäóò ïåðåïîëíÿòü ñèëû, ýíåðãèÿ, ýíòóçèàçì è ïîâûøåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Íî, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, íåñìîòðÿ íà óñïåõ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñ ôèíàíñàìè ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû. Ïîýòîìó èìååò ñìûñë âîçäåðæàòüñÿ îò êðóïíûõ ïðèîáðåòåíèé â ýòîì ãîäó.

ÄÅÂÀ. Ãîä Çìåè îòêðîåò äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî çíàêà ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíè, äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòàòóñà â îáùåñòâå. Ýòîò ïåðèîä áóäåò áóðíûì è íàïîëíåííûì ÿðêèìè, èíòåðåñíûìè ñîáûòèÿìè.  ëþáâè Çìåÿ ïîìîæåò òîëüêî òåì Äåâàì, êîòîðûå îòêàæóòñÿ îò ñâîèõ êîðûñòíûõ è ýãîèñòè÷íûõ èíòåðåñîâ.

ÁËÈÇÍÅÖÛ.  ãîä Çìåè Áëèçíåöàì îñîáåííî âàæíî ðàçîðâàòü íåíóæíóþ ñâÿçü ñ ïðîøëûì, ÷òîáû îòêðûòüñÿ äëÿ ñâåòëîãî áóäóùåãî. Ñâîáîäíûå Áëèçíåöû èìåþò âñå øàíñû ñîçäàòü ãàðìîíè÷íûé ñîþç, íî òîëüêî åñëè ïðîÿâÿò áëàãîðîäñòâî è ÷åñòíîñòü. À òå, ó êîãî óæå åñòü îòíîøåíèÿ, äîëæíû ïîçàáîòèòüñÿ îá èõ óêðåïëåíèè: íàéòè îáùèå óâëå÷åíèÿ ñî ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíîé è áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü âìåñòå. ÐÀÊ.  ãîä Çìåè Ðàêàì ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ýòîò ãîä òàêæå ïîäõîäèò äëÿ îáó÷åíèÿ è íàêîïëåíèÿ íàâûêîâ. Ïîëó÷åííîå îáðàçîâàíèå ïîìîæåò âàì ïðåóñïåòü è çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ñâî¸ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå. ×òî êàñàåòñÿ äåë ñåðäå÷íûõ, òî íå ñòîèò ðàçäðàæàòü Çìåþ ëåãêîìûñëåííûì è ýãîèñòè÷íûì ïîâåäåíèåì. Óäåëèòå ìàêñèìóì âíèìàíèÿ ñâîèì ðîäíûì, áëèçêèì è ëþáèìûì, ñòàðàÿñü ïîìî÷ü èì âî âñ¸ì.

ÂÅÑÛ.  2013 ãîäó ÷óâñòâåííûì Âåñàì ïðèä¸òñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ áûñòðî è, ÷òî íå ìåíåå âàæíî, âñåãäà ñâÿòî âåðèòü â ñâîé óñïåõ. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ãîäà îáåùàåò áûòü íå ñàìîé óäà÷íîé: ïîòðåáóåòñÿ íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû âûéòè èç ïðîâîêàöèîííûõ ñèòóàöèé ñ âûñîêî ïîäíÿòîé ãîëîâîé. Çàòî âòîðîå ïîëóãîäèå áóäåò áîëåå áëàãîïîëó÷íûì, è Âåñû ñ ë¸ãêîñòüþ äîáüþòñÿ óñïåõà è âñåîáùåãî ïðèçíàíèÿ. ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Äëÿ âàñ ãîä Çìåè – äîâîëüíî ïðîòèâîðå÷èâûé ïåðèîä. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âàì óäàñòñÿ ïðèîáðåñòè íîâûõ äðóçåé, íàëàäèòü äåëîâûå êîíòàêòû è ëè÷íóþ æèçíü, íî ñ äðóãîé – îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè îêàæóòñÿ íåóñòîé÷èâûìè, íåíàä¸æíûìè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ñàìûé îòâåòñòâåííûé ìîìåíò ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ñèëû. Íî Ñêîðïèîíû âïîëíå ñìîãóò âûðîâíÿòü ñèòóàöèþ è óñòàíîâèòü íåîáõîäèìîå ðàâíîâåñèå â äåëàõ è ëè÷íîé æèçíè.

 íàñòóïàþùåì ãîäó ñòîèò îñîáåííî áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ, íå çàïóñêàòü áîëåçíåííûå ñîñòîÿíèÿ, à â èäåàëå – ïðîéòè îáùèé ìåäîñìîòð è ïðîâåñòè ïëàíîâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ãîä Çìåè áóäåò ãðîçèòü ñåðü¸çíûìè ïðîáëåìàìè òåì, êòî ïðèâûê ê ñïîíòàííûì, íåîáäóìàííûì òðàòàì. ×òîáû âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå îñòàâàëîñü ñòàáèëüíûì, ëó÷øå ïëàíèðîâàòü ñâîé áþäæåò è òðàòèòü äåíüãè ñ óìîì è íà íóæíûå âåùè. Ïîëåçíî â ýòîì ãîäó ñîçäàâàòü íàêîïëåíèÿ. Íî ñêëàäûâàòü äåíüãè ëó÷øå íå äîìà ïîä ìàòðàñîì, à îòíåñòè â áàíê èëè äðóãóþ ôèíàíñîâóþ îðãàíèçàöèþ: Çìåÿ ïîçàáîòèòñÿ î äîõîäíîñòè âàøåãî âêëàäà. ÑÒÐÅËÅÖ. Ãîä ׸ðíîé Âîäÿíîé Çìåè áóäåò óäà÷íûì äëÿ ñåðü¸çíûõ Ñòðåëüöîâ. Õîçÿéêà ãîäà ïîääåðæèò ëþáûå âàøè íà÷èíàíèÿ, åñëè âû ïðîÿâèòå îñòîðîæíîñòü, ãèáêîñòü è óìåíèå èñêàòü îáõîäíûå ïóòè. Ëè÷íóþ æèçíü Ñòðåëüöîâ â ãîä Çìåè æäóò âåëèêèå ïåðåìåíû. Íî ïîìíèòå: êîâàðñòâî ýòîãî ïåðèîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìíîãèå ïðîáëåìû áóäóò ñêðûòû îò âàøèõ ãëàç. Ïîýòîìó âíèìàòåëüíåå ñëóøàéòå ãîëîñ ñâîåé èíòóèöèè. ÊÎÇÅÐÎÃ. Ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî çíàêà â ãîä Çìåè æäóò çíà÷èòåëüíûå ïåðåìåíû. Ïîëó÷èòñÿ â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòü ñâîè òàëàíòû, çàñëóæèòü ïðèçíàíèå óâàæàåìûõ ëþäåé. Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî – â äàííûé ïåðèîä Êîçåðîã áóäåò íàñòðîåí òîëüêî íà ïîáåäó. Íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè, êîíå÷íî æå, áóäóò ñëó÷àòüñÿ, íî â îñíîâíîì áóäåò ïðåñëåäîâàòü íåîáûêíîâåííîå âåçåíèå – êàê â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå, òàê è â ëè÷íîé æèçíè. ÂÎÄÎËÅÉ. Âîäîëåé, åñëè íå óòðàòèò ïðèñóùèõ åìó îïòèìèçìà è ÷óâñòâà þìîðà, ñóìååò âçÿòü äëÿ ñåáÿ âñ¸ ñàìîå öåííîå èç äàííîãî ïåðèîäà. Çìåÿ ïðåäîñòàâèò ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ äîñòèæåíèÿ ëþáûõ öåëåé, êàêèìè áû ñìåëûìè îíè íè êàçàëèñü. Êðîìå òîãî, ïîñèëüíóþ ïîìîùü îêàæóò äðóçüÿ èëè ïîêðîâèòåëè. Íî îñòîðîæíî: ë¸ãêèé òðèóìô ïîðîæäàåò çàâèñòíèêîâ è êîíêóðåíòîâ. Ìóäðåå âñåãî – ïåðåæäàòü, íå âûñòðàèâàÿ îòâåòíûõ êîçíåé, è «áóðÿ» áûñòðî óëÿæåòñÿ.  2013 ãîäó îïàñíî èãíîðèðîâàòü çíàêè, êîòîðûå ïîñûëàåò âàì îðãàíèçì. ÐÛÁÛ. 2013 ãîä áóäåò íàïðÿæ¸ííûì, íî íå ïóãàþùèì. Ñòîèò áûòü âñåãäà ãîòîâûì ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ðåøåíèþ î÷åíü ìíîãèõ âîïðîñîâ – êàê â äåëîâîé ñôåðå, òàê è â ëè÷íîé æèçíè. Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî íàêàë¸ííóþ îáñòàíîâêó, â ýòîò ãîä óäàñòñÿ äîáèòüñÿ âïå÷àòëÿþùèõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Áóäüòå ÷åñòíû ñ îêðóæàþùèìè è ïðåæäå âñåãî ñ ñîáîé, òîãäà Çìåÿ îäàðèò âàñ ñâîèì ïîêðîâèòåëüñòâîì

Èíôîðìàöèîííî–ðåêëàìíàÿ ãàçåòà «Ñïðîñ – îáëàñòíàÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãàçåòà». Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ «Ýëåêîì». Ãë. ðåäàêòîð: Êîñûðåâà Å.Â. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 410015, ã. Ñàðàòîâ, ïð. Ýíòóçèàñòîâ, 1«À», òåë. 96-35-35. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 21.12.2012 ã., ïî ãðàôèêó: 19.00, ôàêò.: 19.00. Îáùèé íåäåëüíûé òèðàæ 200.000 ýêç. Òèðàæ 100.000 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â Ñàðàòîâå è Ñàð. îáëàñòè. Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ñëîâî», ã. Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28. Çàêàç ¹2092. Çàðåãèñòðèðîâàíî Ñðåäíå-Âîëæñêèì Óïðàâëåíèåì ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ÔÑ8-0367 îò 03.09.2006 ã. Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêë. îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâ. íå íåñåò. Ðåêë. òîâàðû è óñëóãè ïîäë. îáÿç. ñåðòèô. â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñì. çàêîíîì.

92 (1505)  

See spros-saratov.ru