Page 1

วิเคราะห์เว็บไซต์และทฤษฎีการออกแบบ

Page 1 0f 16


สมาชิกในกลุ่ม นางสาวเจนจิรา ท่อนจันทร์

รหัส533410080406

นางสาวมณีรัตน์ เดชบุรัมย์

รหัส533410080420

นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง

รหัส533410080426

นางสาวอัจฉราพรรณ ประภาการ รหัส533410080433

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ Page 2 0f 16


เว็บไซต์ที่นามาวิเคราะห์ เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Page 3 0f 16


เว็บไซต์ที่นามาวิเคราะห์

Page 3 0f 16


วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะครู และ ผู้บริหาร เพื่อเน้นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา และ การแก้ปัญหาอื่นๆ ในระบบการศึกษา

เพื่อการใช้งานด้านการผสานงาน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน

Page 4 0f 16


กลุ่มเป้าหมาย • กลุ่มเป้าหมายหลัก ครูผู้สอนในระดับอุดมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

• กลุ่มเป้าหมายรอง นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไปทีม่ ีความสนใจ

Page 5 0f 16


การออกแบบ

จุดเด่น

ข้อจากัด

• มีการออกแบบลักษณะของ Font และสีสัน สอดคล้องกับหน่วยงาน

• มีการสร้างกระดานข่าวสารเพื่อแสดงข่าวสาร ต่างๆไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

• ควรมีประเมิน website ใน online เพื่อเก็บ ข้อมูลจากผู้ใช้งานโดยตรง • ควรมีการแสดงสถิติผู้ใช้งาน Page 6 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) • ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนฯ นี้ ได้มีการจัดการความเรียบง่าย ของเว็บไซต์ไว้เป็นอย่างดีโดยจะสังเกตได้จากการจัดเมนูต่างๆ ให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นหมวดหมู่ ไม่มีเมนูมากจนเกินไป และไม่มี ภาพเคลื่อนไหวมากจนเกิดความรู้สึกราคาญตา

Page 7 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ) 2. ความสม่าเสมอ (Consistency) • ในด้านของความสม่าเสมอของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนฯ นี้ก็ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีการใช้รูปแบบของเว็บไซต์เป็นรูปแบบ เดียวกันทั้งหมด โดยข้อดีของการใช้ Theme รูปแบบเดียวกันทั้งหมด ก็คือจะทาให้ผู้เยี่ยมชมไม่รู้สึกว่าหลุดออกจากเว็บไซต์นั้นๆ อีกทั้งยังไม่ ทาให้เกิดความสับสนอีกด้วย

Page 7 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ) 3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) • เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนฯ แห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและโดดเด่น นั้นก็คือ การใช้สีที่เป็น เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้และประยุกต์ออกมาได้อย่าง ลงตัว โดยสีที่ใช้จะเป็นสีในโทนร้อน

Page 8 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ) 4. เนื้อหา (Useful Content) • เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในเว็บไซต์ และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ยังได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้มีการจัดเรียงเนื้อหาได้ถูกต้องโดยเรียงจากลาดับ ความสาคัญของเนือ้ หาที่จะนาเสนออีกด้วย

5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) เป็นส่วนประกอบที่มีความสาคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผู้ใช้เกิด ความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ อีกทั้งในเว็บไซต์นี้ยังได้มีระบบเนวิเกชั่นที่เรียบง่าย สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

Page 8 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ) 6. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) • มหาวิทยาลัยระดับเอเชีย แน่นอนว่าคุณภาพของสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของผู้ชมนับ ล้านนั้นย้อมต้องมีคุณภาพด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนั้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์ หรือแม้กระทั้งการประกาศ ข่าวสารจากส่วนราชการที่มีความเที่ยงตรงและแน่นอน เนื้อหาสาระมีการอัพเดทอยู่ อย่างสม่าเสมอ

Page 9 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ)

ภาพแสดงถึงบริบทต่างๆของเว็บไซต์ Page 9 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ) 7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) • กล่าวคือในการสื่อสารเนื้อหากับผู้ใช้นั้น จะต้องเลือกเสนอสิ่งที่เราต้องการ นาเสนอจริงๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว อย่างพอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและจะสร้างความราคาญ ต่อผู้ใช้ได้

8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) • เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนฯ แห่งนี้มีความคงที่ในการออกแบบที่โดดเด่น และเห็นได้อย่างชัดเจนมาก นั้นก็คือ มีการเลือกใช้สีสันในโทนสีเดียวตลอดทั้ง เว็บไซต์ อีกทั้งยังมีการใช้รูปแบบตัวอักษรไม่เกิน 3 แบบในตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่นกัน อีกทั้งยังมีการใช้รูปแบบ Theme เว็บไซต์ที่เป็นแบบเดียวตลอดทั้ง เว็บไซต์เพื่อไม่ให้เกิดความหลากหลายจนเกินไปอีกด้วย Page 10 0f 16


องค์ประกอบของการออกแบบ(ต่อ) 9. ความคงที่ของการทางาน (Function Stability) • ระบบการทางานต่างๆ ในเว็บไซต์มีความถูกต้องแน่นอน ซึ่งต้องได้รับการ ตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่างๆ ในเว็บไซต์ ยังสามารถลิงค์ข้อมูลได้ ถูกต้องอยู่ การแสดงเนื้อหายังคงมีความคงที่อยู่ และไอคอนในการใช้งานต่างๆ สามารถเข้าใจถึงความหมายได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

Page 11 0f 16


เป้าหมายของเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้จะเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และบริบทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เป็น หลัก เพราะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในด้านวิชาการ ส่วนรองลงมาก็จะ เป็นกลุ่มนักธุรกิจ บุคคลที่สนใจ และ บุคคลภายนอก

Page 12 0f 16


รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนฯ แห่งนี้เป็น แบบระดับชั้น ( Hierarchy ) เป็นรูปแบบที่สามารถพบได้ทั่วไปซึ่งมีการใช้ งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบ โครงสร้างที่มีความซับซ้อนของข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหา ออกเป็นส่วนต่างๆ และ มีรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันมา

Page 13 0f 16


การใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์

ในส่วนของการใช้สีสันการออกแบบเว็บไซต์นั้น เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนฯ แห่งนี้ได้มีการใช้สีสันในโทนสีร้อน เน้นสีแดงและส้ม เป็นหลัก เนื่องมาจากเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอง และเพื่อ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นจึงได้มีการใช้สีที่ ความฉูดฉาด เพื่อมาแสดงถึงความโดดเด่นของเว็บไซต์นั้นเอง Page 14 0f 16


Page 16 0f 16


จบการนาเสนอ

Page 16 0f 16

Presentations  

Presentations วิเคราะห์เว็บ ม พระเจ้าเกล้าฯ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you