Page 1


บทบรรณาธิการ นิตยสาร fresh โฉมใหม่ที่ก�ำลังอยู่ในมือของท่านสมาชิก คงจะ สะดุดตา สะดุดใจ และสร้างความประทับใจให้กับท่าน ไม่มากก็น้อย ด้วยตัวรูปเล่มที่ปรับขนาดใหม่ให้ดูทันสมัย น่าหยิบจับ และ อ่ า นง่ า ยสบายตา ภายในเนื้ อ หาของเราก็ เน้ นความสนุก สนาน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนดิ้งใหม่ของน�้ำดื่มสปริงเคิล พร้อมๆ กับความเปลี่ยนแปลงของ fresh ท่านจะได้สัมผัสกับ ขวดและถังน�้ำสปริงเคิล ดีไซน์ใหม่ล่าสุด ที่ดูทันสมัย แปลกตาไป จากเดิมอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการ รีแบรนดิ้ง ‘น�้ำดื่มสปริงเคิล’ - น�้ำดื่มพร้อมบริการจัดส่งที่ได้รับ ความไว้ ว างใจจากท่ า น มาอย่ า งยาวนานกว่ า 26 ปี ในขณะนี้ ทีมงานบริษัท เอ็ม วอเตอร์ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เพื่อส่งมอบน�้ำดื่มคุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ มิติ แบรนดิ้งใหม่ของน�้ำดื่มสปริงเคิล คือการที่พวกเราต้องการ จะเป็นมากกว่าน�้ำดื่มของท่าน... แต่เราขอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ไลฟ์สไตล์ทที่ นั สมัย และคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ยีย่ มของสมาชิกทุกท่านด้วย เนื้อหาภายใน fresh เล่มนี้ เราเปิดให้มีพื้นที่คอลัมน์ส�ำหรับการ สื่อสารข่าวสารต่างๆ จากทางบริษัทฯ ถึงท่านสมาชิกได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว เพื่อทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และเราขอให้ ท ่ า นโปรดติ ด ตามนิต ยสาร fresh ต่ อ ไป รวมถึ ง การร่วมสนุกกับเกมตอบค�ำถามเล็กๆ น้อยๆ และให้ค�ำเสนอแนะ กลับมายังเราอย่างสม�่ำเสมอ บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จ�ำกัด หวังว่าการรีแบรนดิง้ ในครัง้ นี้ จะท�ำให้ น�้ำดื่มสปริงเคิลและบริการของเรา อยู่ในหัวใจ และอยู่ในไลฟ์สไตล์ ของสมาชิกทุกท่านตลอดไป

Contributors

>> ธิ ติ ธี ม ะพั น ธ์ สไตลิ ส ต์ ข อง นิตยสารแนวแฟชั่นและตกแต่งบ้าน เชี่ ย วชาญเรื่ อ งเทรนด์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ทุกรูปแบบ แฟชัน่ เสือ้ ผ้า แอ็คเซสโซรี่ หรูหรา ของใช้ภายในบ้าน เรื่อยไป จนถึงแก็ดเจ็ตไฮเทค

ขอบคุณครับ กฤตวิทย์ เลาหธนาพร กรรมการบริหาร >> ณฤต เลิ ศ อุ ต สาหกู ล หรื อ ‘เต้ า หู้ ’ ศิ ล ปิ น สไตล์ DIY อดี ต มั ณ ฑนากรที่ ผั น ตั ว เองมาเป็ น นั ก เขี ย นและพิ ธี ก รรายการที วี เชี่ยวชาญด้านการประดิดประดอย ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ


มกร เชาว์วาณิช

น�้ำดื่มคือไลฟ์สไตล์ น�้ำดื่มคือภาพสะท้อนของเราทุกคน 14

Thai Illustrator Go International

16

ธัชมาพรรณ จันทร์จำ�รัสแสง

4 5 6 8 10 12

Sprinkle’s Society My Neighborhood Food for Thought DIY IDEA Around the World Scoop

แวดวงกิจกรรม แนะน�ำบริษัทแสนสิริ หนัง เพลง แอพฯ หนังสือ DIY ประดิดประดอย เรื่องน่ารู้รอบโลก สปริงเคิลรีแบรนดิ้ง

5 14 16 18 20 22 25

22

Creative & Inspiration มกร เชาว์วาณิช Creative & Inspiration ธัชมาพรรณ จันทร์จ�ำรัสแสง Trend Guru แนะน�ำเทรนด์แฟชั่น Check-in กิจกรรมวันหยุด A Beautiful Trip ท่องเที่ยวโรม อิตาลี Reader Prize ชิงรางวัลแก้วน�้ำดีไซน์หรู


Sprinkle’s Society

สปริงเคิลรีแบรนดิ้ง

เร็ ว ๆ นี้ ท ่ า นสมาชิ ก จะได้ เ ห็ น ภาพยนตร์ โ ฆษณาชิ้ น ใหม่ แพร่ภาพออกทางโทรทัศน์ ที่เราถ่ายท�ำกันอย่างทุ่มเทและสนุกสนาน fresh ขอเก็บภาพเบื้องหลังบรรยากาศในวันนั้นมาให้ชมกัน นอกจากนี้ ท่านสมาชิกคงถูกใจกับหน้าตาบรรจุภัณฑ์ และ โลโก้ใหม่ล่าสุดของน�้ำดื่มสปริงเคิล ที่มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัย มากขึน้ กว่าเดิม ในการรีแบรนดิง้ น�ำ้ ดืม่ สปริงเคิลครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อตอกย�้ำความมั่นใจให้กับทุกท่าน ว่าสปริงเคิลเป็นแบรนด์ของ ผู้ให้บริการน�้ำดื่มที่มีความน่าเชื่อถือ เราพร้อมจะให้บริการน�้ำดื่ม ที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดที่สุด แก่ทุกท่านอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย พร้อมทั้งการสอดแทรกภาพลักษณ์ของความทันสมัย ความคิด สร้างสรรค์ และความเข้าอกเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เรายั ง คงมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาต่ อ ไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกน�้ำดื่มของเราทุกท่าน

Artist Talk บรรยายศิลปะ น�้ำดื่มสปริงเคิลขอสนับสนุนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มุ่งมั่นกับการท�ำงานสร้างสรรค์ที่ตนเองรัก เราได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานบรรยายศิลปะ Artist Talk โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยมีน้องนักศึกษาและ คนหนุ่มสาวที่ท�ำงานในแวดวง เข้ามาร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง 1. Narrative Jewellery & Found Object งานบรรยายศิลปะสาขาเครื่องประดับร่วมสมัย กลุม่ เวิรก์ ช็อปเฮาส์ ได้จดั การบรรยายโดยมีวทิ ยากร คุณปัญจพล กุลปภังกร มาอภิปรายถึงงานออกแบบจิวเวลรี่ ค้นหาความหมายของ Narrative Jewellery & Found Object และเล่าถึงโปรเจ็กต์ส่วนตัว ที่เขาเพิ่งได้รับรางวัลมา คือ ‘Jewellery is at my Feet’ โปรเจ็กต์นี้คือการส่งกล่องเก็บความทรงจ�ำ ไปให้ผู้เข้าร่วมโปรเจ็กต์ในประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเก็บสิ่งของอะไรก็ได้ที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นวัตถุที่ประทับใจส่วนตัว ใส่ซอง ส่งกลับไปที่อังกฤษ จากนั้นก็น�ำสิ่งต่างๆ ที่เดินทางมาไกลและจากหลากหลายประเทศ มาสร้างเป็นเครื่องประดับที่มี เรื่องราวในตัวเอง

2. Documentary Photography งานบรรยายศิลปะ

สาขาภาพถ่ายสารคดี

วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ คุณมิติ เรืองกฤตยา ได้พูดคุย บอกเล่าประสบการณ์ในการเรียนวิชาการถ่ายภาพที่ประเทศอังกฤษ และประสบการณ์ในการเป็นช่างภาพสารคดี รวมถึงวิธีคิดวิธีการท�ำงาน ต่างๆ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ คุณมิติได้อธิบายแนวความคิดผลงาน แต่ละชิ้นให้กับนักศึกษาฟัง เพื่อเป็นความรู้และแรงบันดาลใจส�ำหรับ ผู้ที่สนใจงานทางด้านภาพถ่ายสารคดี 4

ร่วมสนับสนุน การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร น�้ ำ ดื่ ม สปริ ง เคิ ล สนั บ สนุ น น�้ ำ ดื่ ม ให้ กั บ ส�ำนักงานเขตวัฒนา เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 โดย คุณจักรกฤษณ์ พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายขายเป็นตัวแทนมอบน�้ำดื่ม ให้กับ คุณสัจจะ คนตรง ผู้อ�ำนวยการเขตวัฒนา เป็นน�้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 ซีซี จ�ำนวน 70 โหล


My Neighborhood

เรื่อง : Kupchaka K. // ภาพ : Kanawat Jaiprom

แสนสิริ

คือรูปแบบการใช้ชีวิต

บริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด (มหาชน) ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ บบครบวงจร ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ แนวคิ ด แห่ ง ความมุ ่ ง มั่ นที่ ต ้ อ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ของการอยู ่ อ าศั ย สู ่ ร ะดั บ สากลมายาวนานกว่ า 30 ปี ครอบคลุมรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูค้ นหลากหลาย สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนยี ม ซึง่ ไม่ใช่เพยี งแค่สำ� หรับคนในเมอื งหลวง เทา่ นัน้ ปัจจุบนั แสนสิรไิ ด้ทำ� การบุกเบกิ เปดิ โครงการไปตาม จังหวัดต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต นับเป็น การตอกย�ำ้ ถึงความเปน็ ผูน้ ำ� กลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยอย่างแท้จริง คุณอนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และทรัพยากรมนุษย์ ให้สัมภาษณ์กับ นิตยสาร fresh ถึงสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเลือกซือ้ บ้านจาก แสนสิริ ในขณะที่การแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบนั เป็นไปอย่างเข้มข้น ว่ามาจากความเชือ่ ใจและ ค�ำมั่นสัญญาที่แสนสิริมอบให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทีม่ รี ปู แบบการใช้ชวี ติ ทีห่ ลากหลาย สิง่ ทีแ่ สนสิรมิ อบให้กบั ลูกค้าจึงไม่ใช่แค่ในฐานะผู้สร้างบ้านเท่านั้น แต่ยังลงลึก ไปถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์ ค วามเป็ น อยู ่ ข องลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม ที่ แตกต่างกัน เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถมีความสุขกับการใช้ชวี ติ

ในบ้าน ท่ามกลางสิง่ แวดล้อมทีเ่ ขาต้องการ แสนสิรมิ งุ่ มัน่ ที่จะเตรียมพร้อมสู่ความเป็นหนึ่ง คุณวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร ได้เคยแสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ความเป็นหนึ่ง หมายถึง การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจ ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาวได้ดยี งิ่ กว่าการเป็น ที่หนึ่งเพียงแค่ด้านยอดขายหรือการสร้างก�ำไร เพราะ ไม่ว่าสถานการณ์โดยรอบจะเกิดอะไรขึ้น เราจะยังครอง ความเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าได้เสมอ” นอกจากนี้ คุณอนงค์ลกั ษณ์ยงั กล่าวว่า “การท�ำธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน จะท�ำแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ ไ ด้ เราต้ อ งท� ำ หลายอย่ า งควบคู ่ กั น ไป ไม่ ใ ช่ แ ค่ สร้างบ้าน เราต้องมองถึงคุณภาพและการบริการควบคู่ กันไปด้วย เวลาเราท�ำโครงการ เราไม่ได้มองความส�ำเร็จ แค่ตัวบ้านหรือโปรดักท์เท่านั้น แต่เราจะมองต่อไปว่า ถ้าพวกเขาต้องอยู่ในบ้านหลังนั้น พวกเขาจะอยู่อย่างมี ความสุขได้อย่างไร รวมถึงชุมชนรอบๆ ด้วยว่าจะท�ำ อย่างไรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” จากแนวคิดเริ่มต้นนี้เอง ที่ท�ำให้แสนสิริมีการท�ำ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสังคม อาทิ กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ กั บ ชาวบ้ า นเกี่ ย วกั บ การขาดสาร ไอโอดีน และกิจกรรมด้ านกีฬาที่สอนให้เด็กออกมา เตะฟุตบอล โดยใช้ชื่อว่า Sansiri Academy ซึ่งท�ำให้เด็ก หันมาใส่ใจเรื่องของการเล่นกีฬามากขึ้น นอกจากนั้ น องค์ ก รแสนสิ ริ ยั ง ใส่ ใ จผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส่วนเสียรอบตัวของแสนสิริ สิ่งส�ำคัญที่ไม่เคยมองข้ามไป สิ่ ง ที่ จ ะผลั ก ดั น แสนสิ ริ ใ ห้ ก ้ า วขึ้ น เป็ น หนึ่ ง ในใจของ ผู้บริโภคนั้นก็คือพนักงานทุกคนนั่นเอง ทุกคนล้วนมีส่วน ผลักดันให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้า ไม่ใช่เพียง Front Office หรือทีมการตลาด การขายเท่านั้น แต่รวมถึง Back Office หรือทีมสนับสนุนการท�ำงานด้วย ทั้งสอง ท�ำหน้าที่แตกต่างกัน แต่ก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันจึงจะ ท�ำให้งานบรรลุผลส�ำเร็จได้ 5

คุณอนงค์ลักษณ์อธิบายถึงรายละเอียดของการ ท�ำงานในฐานะผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ ทรัพยากรมนุษย์ ว่าหน้าทีส่ ำ� คัญคือการดูแลพนักงานให้มี ความสุขกับการท�ำงาน เพือ่ ให้ธรุ กิจเดินหน้าสูค่ วามส�ำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย “การที่พนักงานมีความสุขกับการท�ำงานจะส่งผล ต่อธุรกิจ ว่าท�ำอย่างไรธุรกิจจึงจะประสบความส�ำเร็จ และเมื่อธุรกิจประสบความส�ำเร็จแล้ว จะท�ำอย่างไรให้ ลูกค้าและสังคมมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของเรา ตรงนี้ เป็นเหมือนวงจรในการท�ำงาน” นอกจากความสุขในการท�ำงานแล้ว คุณอนงลักษณ์ ยังให้หลักคิดในการท�ำงานว่า “ในการท�ำงาน เราต้องมีความคิดที่เป็นระบบ เมื่อส�ำเร็จออกมาเป็นชิ้นงาน ก็ต้องคิดต่อว่าจะน�ำเสนอ งานชิ้นนั้นอย่างไร ต้องมองให้กว้าง รวมถึงเรื่องของการ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ในการเป็นธุรกิจหรือเป็นพนักงาน เพราะไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ตาม ต้องมีเพื่อนที่ท�ำงาน มีเพื่อนคู่ค้า มีลูกค้า ฉะนั้น ต้องรู้จักการสร้างสัมพันธ์ ที่ดีกับคนรอบข้าง และไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม ให้มองเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในการคิด แก้ปัญหา เพราะเมื่อเราข้ามปัญหานั้นไปได้จะเกิดความ ภาคภูมิใจในตัวเอง”

When You Think of Sprinkle…

“ด้ ว ยภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รที่ บ ่ ง บอกถึ ง ความ มี ส ไตล์ ฉะนั้นการเลื อ กเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ให้ บ ริ การกั บ ลู ก ค้ า จึ ง ต้ อ งใส่ ใ จและให้ ค วามส� ำ คั ญ พอๆ กั บ การสร้ า งบ้ า น ซึ่งเครื่องดื่มสปริงเคิลสามารถตอบสนองความต้องการได้ เพราะเป็นน�ำ้ ดืม่ ทีม่ คี ณ ุ ภาพตรงตามมาตรฐานสากล และมีการ บริการที่ประทับใจ”


Food for Thought

FILM

The Host

ดูหน้าหนังแล้วคิดว่าเป็นเพียงหนังวัยรุ่นธรรมดา ที่แตกสาขาออกมาจาก Twilight เพราะว่าเรื่องนี้สร้าง มาจากนวนิยายของผู้เขียนคนเดียวกันนั่นคือ สเตฟานี่ เมเยอร์ บรรดานักแสดงน�ำของเรือ่ งก็เป็นหนุม่ สาวนักแสดง รุน่ ใหม่ทเี่ ราแทบไม่คนุ้ ชือ่ พวกเขานัก แต่ทที่ �ำให้งานชิน้ นี้ น่าดู ก็เพราะชื่อผู้ก�ำกับอย่าง แอนดรูว์ นิคโคล ที่เคย เข้าชิงออสการ์จากการเขียนบทเรื่อง The Truman Show รวมถึงหนังดีๆ หลายเรื่อง เช่น Terminal, Lord of War ก�ำกับหนังไซ-ไฟคลาสสิกอย่าง Gattaca และล่าสุด เขาก็เพิ่งก�ำกับภาพยนตร์ไซ-ไฟที่โดดเด่นอย่าง In Time แน่นอนว่าเขาย่อมมีอะไรเซอร์ไพรส์เรา เรื่องย่อของหนัง Romantic Sci-Fi ชิ้นนี้ ว่าด้วยโลกอนาคตที่มีปรสิตจากต่างดาวที่เรียกตัวเองว่า ‘โซล’ บุกโลก แล้วเข้ายึดร่างและควบคุมความคิดของมนุษย์ มีเพียงนางเอก เมลานี สไตรย์เดอร์ (รับบทโดย เซียร์ชา โรแนน ที่เคยแสดงน�ำในเรื่อง Hanna) เธอเป็นหญิงสาววัย 20 ที่ถึงแม้ตัวเองจะถูกโซลที่ชื่อ ‘แวนด้า’ ยึดครองร่าง แต่จิตใจ

นวนิยาย The Host ออกวาง จำ � หน่ า ยในปี 2008 ขึ้ น ชาร์ ต หนั ง สื อ ขายดี ข องนิ ว ยอร์ ก ไทมส์ อยู่ในอันดับ 1 นานติดต่อกันถึง 26 สัปดาห์ และอยู่ใน 10 อันดับแรก หนั ง สื อ ขายดี ข องลอสแอนเจลิ ส ไทมส์ ถึง 36 สัปดาห์ รวมถึงถูก โหวตให้เป็นหนึ่งในหนังสือยอดเยี่ยม แห่งปีของเว็บไซต์ Amazon.com

ของเธอนัน้ ก็ไม่ยอมถูกควบคุมอยูใ่ ต้ค�ำสัง่ ของโซลทัง้ หมด ประเด็นหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องมากๆ ก็คือ ความรัก สามเส้าระหว่างเมลานี - แวนด้า - และชายหนุ่มในเรื่อง รวมถึงมุมมองที่ผู้ก�ำกับอยากชวนให้ผู้ชมร่วมคิดด้วยว่า เอเลีย่ นนัน้ ไม่ได้มแี ต่ดา้ นเลวร้าย กระหายเลือด น่าขยาด แต่อย่างใด โดยเฉพาะเอเลีย่ นทีต่ งั้ ใจเลือกเดินทางมาโลก นี้เพื่อหวังจะพบกับมนุษย์ สิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ที่ไม่มีใน ดาวดวงไหนของจักรวาลนี้ ไฮไลท์ของเรื่องนี้อยู่ที่นางเอก เธอต้องแสดงเป็น 2 คาแร็กเตอร์ รวมถึงตอนจบที่ยากจะคาดเดา และมีลุ้น ว่าหนังจะลากยาวท�ำภาคต่อหรือไม่อย่างไร

MUSIC

T.I / Trouble Man: Heavy is the Head

PAGE

ที.ไอ. เป็นแร็พเปอร์ทกี่ �ำ ลังร้อนแรงอยูใ่ นขณะนี้ เขามีทงั้ งานแสดง เป็นนายแบบ พรีเซ็นเตอร์ให้แบรนด์ชั้นนำ�ต่างๆ ในปี 2010 ยังกระโดดมาเล่นหนังเรื่อง Taker ปะทะกับ พอล วอล์กเกอร์ มาแล้ว ที.ไอ. โด่งดังจากการทำ�งานเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ ครั้งนี้เดินทางมาถึงชุดที่ 8 งานชุดนี้เป็นเพลงแร็พที่เจ้าตัวอธิบายว่าเป็นแนวโอลด์สคูล เขากลับไปทำ�งานเพลงแบบที่เขาเคยได้ยินตอนเด็กๆ มีเพลงเต้นรำ�จังหวะสนุกๆ มีเสียงซินธิไซเซอร์สอดแทรกแบบฟังสนุกหู นอกจากนั้นยังได้เพื่อนในวงการหลายคน มาร่วมงานด้วย เช่น อังเดร 300, ซีโลกรีน และฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ งานชุดนีเ้ ป็นตัวเลือก ชั้นเยี่ยม ถ้าคุณกำ�ลังสนใจอยากรู้ว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาฟังฮิพฮอพประมาณไหน หรือว่า เร็วที่สุดที่จะรู้จักงานชุดนี้ คือหาเพลงฮิพฮอพเท่ๆ ที่ชื่อว่า ‘Trap Back Jumpin’ ฟัง บอกใบ้ให้นิดว่า MV เพลงนี้ทำ�ออกมายังกะหนังเรื่องหนึ่งเลย เป็นการเปิดโปงวงการ ค้ายาอะไรแบบนั้นเลยละ

พริก

พริกมาจาก Pictures แต่ไม่ใช่พริกธรรมดา เพราะพริกที่เป็นชื่อของแฟนเพจนี้ ยังแฝงความหมายทีเ่ ผ็ดสะใจ ติดใจด้วย นีเ่ ป็นเพจทีร่ วบรวมภาพน่ารัก ภาพทีม่ คี วามคิด สร้างสรรค์ ดูแล้วอมยิ้ม ภาพแต่ละภาพมีความหมายจบในตัวเอง เหมาะมากสำ�หรับ ดูชว่ งบ่ายๆ ทีก่ �ำ ลังง่วงนอนอยูก่ ลางออฟฟิศ ให้ภาพจากแฟนเพจแห่งนีช้ ว่ ยปลุกคุณตืน่ ด้วยเสียงหัวเราะดีกว่า ปัจจุบันมีสกอร์ไลค์อยู่ที่ 135,000 เศษ ภาพดีๆ เด็ดๆ ของ แต่ละสเตตัสมีผู้ร่วมนำ�ไปแชร์ต่ออยู่แทบตลอดเวลาเลย

6


BLU-RAY

Wreck-It Ralph

ราล์ฟ ตัวร้ายที่เด็กๆ ทุกยุค เกลียดเขาเพราะว่าเขาต้องรับบทร้าย ตลอดเวลาในเกมอาร์ เ คด 8 บิ ต เขาเบือ่ กับงานเดิมๆ ทีต่ อ้ งรับบทเกเร อยู่ร�่ำไปมา 30 ปี ทั้งที่ตัวตนของเขา เป็นผู้ชายใจดี แถมเซนซิทีฟ ท�ำให้ ราล์ฟวางแผนอยากไปจากเกมตัวเอง ไปเล่นอยู่ในเกมของคนอื่นบ้าง เมื่อ ตัวเอกในเกมคิดได้แบบนี้ เรื่องวุ่นๆ ต่างๆ จึงตามมา แอนิเมชั่นเรื่องนี้ ได้รับการโหวตจาก IMDB ถึง 7.9 สูงกว่า Brave ของค่ายพิกซาร์เสียอีก ผู้ก�ำกับคือ ริช มอร์ เขาเคยเป็นทีม ผูส้ ร้าง The Simpsons เวอร์ชนั่ ใน Blu-ray ยังแถมฟีเจอร์เบื้องหลังการออกแบบ และเกมมาให้เล่นด้วย น่าเก็บสุดๆ

E-BOOK

Real Racing 3 แอพฯ ที่เป็นเกมแข่งรถบน App Store มีนับร้อยเกม แต่วา ่ Real Racing 3 กลับเป็นเกมประชันความเร็วเกมเดียว ที่ติดอันดับ 1 เมื่อได้ลองดาวน์โหลดมาเล่น ก็ไม่แปลกตาเลย เพราะกราฟิกสวยมาก ให้มิติการเร่งสปีดทะลุทะลวงที่เร้าใจ สุดๆ ด้านซาวนด์ประกอบหากฟังด้วย Head Phone ก็ รับประกันความสะใจ เพิ่งมาทราบว่าที่เกมนี้จากค่าย EA เปิดให้เล่นกันฟรีๆ ก็เป็นเพราะว่าได้รบั การสนับสนุนจากบรรดา แบรนด์อะไหล่รถยนต์เจ้าดังๆ ของโลกเพื่อโฆษณา

TED Books

เนื้อหาสั้นกว่าหนังสือ แต่ยาวกว่าคอลัมน์ใน นิตยสาร มีสาระกว่าหนังสือแนว How-to แต่อ่าน สบายๆ และท�ำความเข้าใจได้ง่าย เป็นการใช้เวลาว่าง ที่เป็นประโยชน์สุดๆ ส�ำหรับคนที่มีแท็บเล็ตหรือพวก อุปกรณ์อ่านอีบุ๊คชนิดต่างๆ ติดมืออยู่ตลอดเวลา TED Books คืออีบุ๊คที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้ เป็นการรวบรวมเอาไอเดีย แรงบันดาลใจ และข้อมูล ข่าวสารเด็ดๆ กลั่นกรองถอดความมาจากงานสัมมนา TEDTalks อันลือลั่น บันทึกลงเป็นตัวหนังสือและภาพ ให้เปิดอ่านทีไ่ หนก็ได้ เมือ่ ไรก็ได้ บางชิน้ มีขอ้ ความเสียง และคลิปวิดีโอประกอบเล็กๆ น้อยๆ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางแอพพลิเคชั่น TED Books แต่ละชิน้ จะมีความยาวประมาณไม่เกิน 20,000 ค�ำ ซึ่งมักจะอ่านได้จบหมดภายในเวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง ถ้าคุณมีสมาธิดีๆ ในร้านกาแฟ หรือระหว่างนั่งรอ พบหมอฟันว่างๆ รองรับ Kindle iBookstore และ Nook

7

Above France นิตยสารทีท่ รงอิทธิพลของโลกอย่าง National Geographic Travel ได้ออกแอพฯ ในลักษณะคูม่ อื นักท่องเทีย่ ว โดยน�ำข้อมูล สถานที่ต่างๆ มาบรรจุไว้ มีทั้งภาพและข้อความ แค่นี้อาจฟัง ดูธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดา คือ มีโครงการว่าแอพฯ ลักษณะนี้ จะแท็กสถานที่ผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ไปถึงที่นั่นแล้วมีข้อมูล ป๊อปอัพขึน้ มาบนหน้าจอเลยละ เป็นนวัตกรรมด้านการท่องเทีย่ ว ที่น่าติดตาม


DIY Idea

เรื่อง : Hoo DIY : facebook.com /HooDIYguru ภาพ : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์

เปียรองแก้ว

8


เศษผ้าที่เหลือจากการตัดผ้า หรือเสื้อยืดเก่าๆ ที่ขาดแล้ว เราสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ ทำ�เป็นที่รองแก้วเก๋ๆ แบบไม่เหมือนใคร ด้วยเทคนิคการถักเปียแบบง่ายๆ และอุปกรณ์ไม่กี่อย่างที่หาได้ในบ้านของคุณ เท่านี้คุณก็มีชุดรองแก้ว รองจาน เข้าชุดกัน ไว้ใช้ในโอกาสสำ�คัญต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเงินแล้ว

อุปกรณ์


3

1. เศษผ้า
 3. กรรไกร
 2. แผ่นโฟมยาง
 4. ปืนกาว

4 1

2

1

2

Tips 3

4

5

วิธีทำ�


1. ตัดเศษผ้าออกมาเป็นเส้นยาวๆ ทั้งหมด 3 เส้น 2. น�ำมาถักเปียแบบ 3 เส้น โดยมัดปมที่หัว ดูวิธีถักเปียตามภาพ 2.1-2.3 3. ถักเปียจนเต็มความยาวผ้า แล้วมัดปมที่ท้ายเปีย 4. น�ำชิ้นเปียมาขดลงบนแผ่นโฟมยาง แล้วติดตกแต่งด้วยปืนกาว 5. ตัดส่วนที่เกินของแผ่นโฟมยางออก น�ำชิ้นงานไปใช้งานได้ทันที 9

สามารถท�ำเป็นรูปดาว สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือรูปทรงต่างๆ ได้ตามใจชอบ แผ่นโฟมยางมีไว้เพื่อป้องกัน หยดน�้ำจากแก้วลงมาเลอะบนโต๊ะ หากไม่ใช้แผ่นโฟมยางรอง เราต้องใช้เปียถัก 2-3 ชั้น และมีข้อดีคือน�ำไปซักล้างได้ง่ายกว่า นอกจากจะใช้เศษผ้าแล้ว สามารถใช้เชือกปอ เชือกฟาง ถักเปียแทนได้


Around the World

มีอะไรในน�้ำประปา ที่สหรัฐอเมริกา? ข้อมูลจากวารสารวิชาการ Environmental Science and Technology ระบุผลวิจัยของ Southern Nevada Water Authority ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ที่ได้เก็บตัวอย่าง น�ำ้ ประปาทีใ่ ช้ดมื่ กันตามปกติในชีวติ ประจ�ำวัน จาก 51 แหล่ง ทั่วประเทศ พบว่ามีสารเคมีที่ใช้เป็นยารักษาโรคปนเปื้อน อยู่ในน�้ำนั้นมากถึง 11 ชนิด • Atenolol สารที่ใช้รักษาโรคหัวใจ • Atrazine ยาปราบวัชพืชที่ห้ามใช้แล้ว ในสหภาพยุโรป แต่ในอเมริกายังให้ใช้กันได้แพร่หลาย • Carbamazepine ยากล่อมประสาท • Estrone ฮอร์โมนเอสโตรเจน • Gemfibrozil ยาลดคอเลสเตอรอล

ฟรีแวร์ช่วยประหยัดไฟ

• Meprobamate ยากล่อมประสาท • Naproxen ยาลดอาการปวดบวม • Phenytoin ยาลดอาการชักกระตุก • Sulfamethoxazole ยาปฏิชีวนะ • TCEP สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา • Trimethoprim ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่พบมีในปริมาณต�่ำมากจนไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกาย แต่ยังไม่เป็นที่ระบุแน่ชัดว่าในระยะยาวจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ก็นา่ สงสัยว่าสารเหล่านีไ้ ปอยูใ่ นน�้ำประปาได้อย่างไร นักวิจยั คาดว่าสารเคมี แปลกปลอมพวกนี้ มาจากการใช้ยาในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนทั่วไป แล้วทิ้งลงสู่แหล่งน�้ำโดยไม่ได้บ�ำบัด

ธุรกิจเครื่องส�ำอางเพื่อสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดฟรีแวร์ Earth Times e+Green มาติ ด ตั้ ง ในเครื่ อ งพี ซี ข องคุ ณ วั น นี้ เพื่ อ ช่ ว ยลด การใช้พลังงานลงได้ 30% และถ้าติดตัง้ ใช้ทงั้ องค์กร ก็ จ ะช่ ว ยลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ น ต์ ใ ห้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของคุณได้เลย ในทุกวันนี้ การใช้คอมพิวเตอร์พีซีของเรา ทุกคน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกมากถึง 5% ของทัง้ หมด ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปิดคอมพิวเตอร์ ตัง้ สกรีนเซฟเวอร์ และลดการใช้งาน ที่ไม่จ�ำเป็นลง ก็จะช่วยประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ทันที Earth Times e+Green ติดตั้งง่าย และที่ส�ำคัญคือมันฟรี !! ไปดาวน์โหลดได้ที่ http://www.eplusgreen.com/

ไม่ได้มีเพียงแค่แบรนด์ Body Shop เท่านั้นที่เป็นเครื่องส�ำอางเพื่อสิ่งแวดล้อม เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท�ำให้เกิดเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจตามมาอีกมากมาย ลองมา ท�ำความรูจ้ กั แบรนด์เครือ่ งส�ำอางระดับโลกทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและวัตถุดบิ จากธรรมชาติ I Am Natural เอสเธอร์ โคเฮน เริม่ ต้นธุรกิจทีบ่ า้ นในเมืองเคนท์ ประเทศอังกฤษ ขายเครือ่ งส�ำอาง ส�ำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ทุกอย่างตั้งแต่ลิปมัน สบู่ แชมพู โลชั่น ในปัจจุบัน ติดอันดับหนึ่งในธุรกิจที่มีจรรยาบรรณสูงสุดของอังกฤษ วัตถุดิบที่ใช้ล้วนมาจาก ธรรมชาติ ไม่มีสารกันบูด น�้ำหอมกลิ่นสังเคราะห์ สารปิโตรเคมี และลาโนลิน Burt’s Bees เริ่มต้นธุรกิจจากการขายน�ำ้ ผึ้ง จนพบว่าเราสามารถผลิตลิปมันและครีมทามือ ได้จากขี้ผึ้งที่มีอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดท�ำจากขี้ผึ้งและน�้ำมันธรรมชาติ ใช้กลิ่นและสี จากธรรมชาติ ไม่มีการทดลองกับสัตว์ บรรจุภัณฑ์ท�ำจากวัสดุรีไซเคิล และออกแบบได้ ยอดเยี่ยม Badger Balm เริ่มต้นธุรกิจโดย บิลล์ ไวท์ ที่ผลิตสีผึ้งทากันมือแตกให้กับเพื่อนๆ ที่เป็นช่างไม้ ในเมืองนิวแฮมเชียร์ สินค้าชนิดแรกจึงตั้งชื่อว่า Bear Paw และได้รับการบอกเล่ากัน ปากต่อปากถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม จนกระทั่งขยายกิจการมาเป็นแบรนด์ Badger Balm และแตกไลน์สินค้าออกไปมากมาย The Green People ชาร์ลอตต์ โวทซ์ คิดค้นสูตรเครือ่ งส�ำอางให้กบั ลูกสาววัย 2 ขวบ ทีม่ อี าการภูมแิ พ้ เรื้อรัง จนเธอค้นพบสาเหตุว่ามาจากผลิตภัณฑ์ชำ� ระล้างและเครื่องส�ำอางที่วางขาย ในท้ อ งตลาดทั่ ว ไป เต็ ม ไปด้ ว ยสารเคมี ที่ ร ะคายเคื อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น แอลกอฮอล์ สารปิโตรเคมี โซเดียมลอริลซัลเฟต ฯลฯ เธอน�ำสูตรเดียวกันนั้นมาผลิตสินค้าเพื่อ ออกวางขาย และประสบความส�ำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว

Did You Know ? ผู้ใช้กล้องดิจิตอลคงรู้กันดีว่ามันช่วยให้ประหยัด ค่าฟิลม์ และค่าล้างอัดภาพลงไปได้เยอะมาก ในการถ่ายภาพ ท่องเที่ยวหรือภาพครอบครัวแต่ละครั้งๆ แต่คุณรู้ไหม? ว่านอกจากจะช่วยให้เราประหยัดเงิน ในกระเป๋าได้แล้ว ยังช่วยให้โลกประหยัดทรัพยากรและ ลดขยะของเสียลงไปได้เยอะเลยล่ะ l ฟิลม์ เนกาทีฟประกอบด้วยแผ่นพลาสติก เคลือบด้วยสารเคมีเกลือเงินเฮไลด์ แผ่นพลาสติกที่ใช้มีความหนาและย่อยสลายยากมาก แน่นอนว่ามันไม่ใช่พลาสติก แบบไบโอดีเกรดแน่ๆ ส่วนเกลือเงินนั้นเมื่อลงสู่แหล่งน�้ำก็ท�ำให้เป็นพิษอย่างสูง นอกจากนี้ ยังมีกล่องกระดาษและพลาสติกที่ใช้ท�ำกลักฟิล์มอีกจ�ำนวนมหาศาล ที่ต้องรอเข้ากระบวนการรีไซเคิล l น�้ำยาล้างฟิล์มนั้นยิ่งเป็นพิษมากขึ้นไปอีก เพราะมันประกอบด้วยสารเคมี ร้ายแรงหลายชนิด มีความเป็นกรดสูง เมทอล และไฮโดรควิโนน ในบางประเทศ ที่มีความเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆ ร้านล้างอัดภาพจะต้องมีสถานที่ทิ้งและ บ�ำบัดสารเคมีเหล่านี้เสียก่อน 10


เทรนด์ดีไซน์ ไฮเทค

แห่งปี 2013 fresh เล่มที่แล้วเพิ่งนำ�เสนอเรื่อง Startup Business เพื่อแนะนำ�ให้ผู้อ่านรู้จักเทรนด์ธุรกิจ ไฮเทค อย่างเช่นการสร้างเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการออนไลน์แบบต่างๆ ที่คนหนุ่มสาว กำ�ลังตื่นเต้นในการแสวงหาโอกาสในการเริ่มต้น และเติบโตต่อไป สำ�หรับคนทีก่ �ำ ลังมองหาไอเดียสำ�หรับการ ออกแบบและสร้างธุรกิจของตนเอง ลองดูเทรนด์ ในระดับโลกตอนนี้กันก่อน เพื่อจะได้นำ�ไปประยุกต์ ใช้กับผลงานของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

1

เรียบๆ เทรนด์ที่ชัดเจนที่สุด เห็นได้จาก Live Tiles ของ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 ทีเ่ รียบง่าย สีเ่ หลีย่ ม มุมฉาก และพื้นสีเดียว มีตัวอักษรให้ข้อมูลชัดเจน โดดเด่น ไม่ ต ้ อ งมี ก ารตกแต่ ง ใดๆ ดี ไ ซน์ เ รี ย บๆ แบบนี้ ช ่ ว ย ประหยั ด ทรั พ ยากรในการประมวลผลและเก็ บ ข้ อ มู ล ยิง่ ดีไวซ์ตา่ งๆ มีขนาดเล็กลงและมาอยูบ่ นฝ่ามือมากขึน้ เรายิง่ จ�ำเป็นต้องประหยัดแบตเตอรีแ่ ละต้องการประสิทธิภาพ การท�ำงาน มากกว่าความสวยงามแต่เปลือกนอก ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหว นอกจากอินเทอร์เฟซที่เรียบและน้อยแล้ว ปุ่มกด ต่างๆ ยังน้อยลงเรือ่ ยๆ ปุม่ คียบ์ อร์ดมหาศาลแบบ QWERTY ก�ำลังจะเอาต์ไปจากเทรนด์ แทนที่ด้วย Gesture Control หรือค�ำสั่งที่ใช้การเคลื่อนไหว เช่น การเขย่าเพื่อเปิด และปิด แกว่งไปซ้าย-ขวาเพื่อเลื่อนเมนู ฯลฯ

2

3

ภาพเคลื่อนไหวเท่าที่จ�ำเป็น เมื่อภาพไอคอนถูกท�ำให้เรียบง่ายและปุ่มกดน้อย ลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสับสนของผู้ใช้ ยกตัวอย่าง เช่นปุ่มไอคอนเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายภาพของ iOS ที่ใน ช่วงแรกๆ ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่ยงั ไม่คนุ้ เคย มักจะกดลงไปตรงๆ แทนที่จะกดแล้วสไลด์เพื่อเปิดฟังก์ชัน นักออกแบบ iOS จึงท�ำให้มีการแสดงภาพเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย ไอคอน จะกระเด้งขึ้น-ลง เพื่อบอกวิธีใช้งานที่ถูกต้อง

4

เมนูแบบร้านฟาสต์ฟู้ด แทนที่ จ ะออกแบบเมนู ใ ห้ ต ้ อ ง Scroll ขึ้ น -ลง เหมือนกับการใช้งานในเครื่องพีซีและเมาส์แบบเดิม การ ออกแบบเมนูของแอพฯ ยุคนี้ น�ำไอคอนเมนูทั้งหมด มาแผ่หราลงบนหน้าจอเดียว เรียงเป็นแถว เป็นคอลัมน์ ผูใ้ ช้สามารถมองเห็นทางเลือกทัง้ หมดได้ดว้ ยการกวาดตา เพียงครั้งเดียว เหมือนกับแผ่นเมนูในร้านอาหารแบบ ฟาสต์ฟู้ด Native App จะแซงหน้า Web App Native App คือแอพพลิเคชัน่ ทีอ่ อกแบบและสร้าง มาให้บริการกับดีไวซ์มอื ถือโดยเฉพาะ ส่วน Mobile Web App คือเว็บไซต์ทเี่ ราคุน้ เคยกันดี และใช้ตวั เบราว์เซอร์ใน ดีไวซ์เปิดขึ้นมา อย่างเช่น iOS เราก็ใช้ Safari เป็นตัวเปิด เข้าไป เทรนด์ต่อไป Native App จะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และจะแทนที่เว็บไซต์ไปในที่สุด แสดงผลได้ในทุกรูปแบบ เหนือกว่าการเป็น Native App ก็คือการออกแบบ ให้เนือ้ หาของคุณ สามารถแสดงผลได้ทกุ รูปแบบ ทุกดีไวซ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซีตั้งโต๊ะ ไปจนถึงแท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟนบนฝ่ามือ ท�ำลายข้อจ�ำกัดของทัง้ แอพฯ และเว็บ หลอมรวมโอกาสทีผ่ ใู้ ช้จะเข้าถึงเนือ้ หาของคุณเข้ามารวม ไว้ด้วยกัน ตัวอย่างที่ดีของข้อนี้คือเว็บข่าว Quartz.com หน้าจอกว้างขึ้น แนวโน้มของการออกแบบบล็อกในช่วงทศวรรษ ทีผ่ า่ นมา มีการตัดบรรทัดตัวอักษรให้แคบมาก เพือ่ ให้พอดี กับหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กๆ ที่แพร่หลายในยุคนั้น แต่ในปัจจุบนั เครือ่ งคอมพิวเตอร์และดีไวซ์ตา่ งๆ มีหน้าจอ กว้างขึ้นเรื่อยๆ การตัดบรรทัดให้แคบมากแบบเดิม ท�ำให้เหลือพื้นที่ด้านกว้างเยอะมากผิดปกติ ผิดสัดส่วน การอ่านไป ฟอนต์ใหญ่ขึ้น ทศวรรษก่อน ฟอนต์ขนาด 12-14 พอยต์เป็นที่ นิยม มันพอดีกับการอ่านบนหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด 17-19 นิ้วที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ แต่ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่า ฟอนต์ขนาด 16-18 พอยต์จะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะมั น เหมาะกั บ การอ่ า นบนหน้ า จอตั้ ง โต๊ ะ ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป และมันอ่านง่ายกว่าเมื่อเปิดบนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนด้วย

5

6 7

8

9

ค้นหาข้อมูลภายในได้ ผูใ้ ช้ในยุคปัจจุบนั ไม่ได้คน้ หาข้อมูลเฉพาะกูเกิลและ วิกิพีเดียเท่านั้น แต่ยังต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะในเว็บ หรือในแอพพลิเคชั่นที่ก�ำลังใช้งานอยู่ด้วย เมื่อเว็บหรือ แอพฯ มีขนาดใหญ่ขนึ้ มีผใู้ ช้มากขึน้ ก็จะมีขอ้ มูลเกิดขึน้ หมุนเวียนภายในจ�ำนวนมาก จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการ เปิดให้ค้นข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ใช้สีอื่นๆ กันบ้าง คุณรูไ้ หมว่าทุกวันนี้ ไอคอนและหน้าจอโฮมสกรีน ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ 60% ใช้สีน�้ำเงิน!! ลองใช้สีสันอื่นๆ กันบ้างเถอะ เวกเตอร์ บนหน้ า จอดี ไ วซ์ ส มั ย ใหม่ ที่ มี ข นาดเล็ ก ลง เรือ่ ยๆ ภาพลายเส้นสายง่ายๆ จะสือ่ ความหมายได้ดแี ละ รวดเร็วกว่าการใช้ภาพจริง ลายเส้นเวกเตอร์มีขนาดไฟล์ เล็กกว่า แสดงผลได้คมชัดในทุกๆ ขนาดหน้าจอ ขยาย หรือหดลงได้ และน�ำไปใช้ออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์กว่า ออกแบบเพื่อมนุษย์ นีไ่ ม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นปรัชญาในการออกแบบ ทุกอย่าง ถึงแม้เราจะมีบิสเนสโมเดล คอนเทนต์ หรือ โปรแกรมมิ่งที่ซับซ้อนแค่ไหน ถ้าทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สะดวก มีประสบการณ์การ ใช้งานทีด่ ี เป็นประโยชน์ และมีชวี ติ ทีด่ กี ว่าเดิม มันก็ไม่มี ทางประสบความส�ำเร็จได้

10 11

12

บทสรุป ยังไม่สายเกินไปส�ำหรับดีไซเนอร์และเดเวลอปเปอร์ ที่มีความสามารถ ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ ในปี 2013 ยังมีโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตใน สายงานนี้อีกมากรออยู่ พร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ขึ้นเรื่อยๆ เครือข่ายการสื่อสารใหม่ๆ อุปกรณ์ใหม่ๆ ก�ำลังต้องการคนที่มองเห็นเทรนด์ใหม่กระโจนเข้าไป สร้างสรรค์ผลงาน

หมายเหตุ : เก็บความและเรียบเรียงใหม่ จากบทความ 13 Design Trends For 2013 โดย Gannon Burgett - The Industry 11


Scoop เรื่อง : Kupchaka K.

นับเป็นย่างก้าวส�ำคัญส�ำหรับการเข้าสู่ปีที่ 26 ของ น�้ำดื่มสปริงเคิล กับความเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ แบรนด์น�้ำดื่มที่เราคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน ไปสู่รูปแบบ ใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ภายใต้การน�ำทีม ของ คุณกฤตวิทย์ เลาหธนาพร และ คุณคมยุทธ เมษินทรีย์ สองผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบด้านการตลาดและ การบริการ 12


Rebranding

จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการรี แ บรนดิ้ ง ครั้ ง นี้ มาจาก ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สปริงเคิลจึงมองหาวิธีการสื่อสาร กลยุทธ์การตลาด การสร้างมูลค่าเพิม่ และการสร้างความพึงพอใจทีช่ ดั เจน มากยิง่ ขึน้ ให้กบั ผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็นกลุม่ สมาชิกน�ำ้ ดืม่ ทีอ่ ยูใ่ น กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการเจาะตลาดเพือ่ ขยาย ฐานไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รี แ บรนดิ้ ง หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ คือกลยุทธ์หลักขององค์กรธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ มาอย่างยาวนานทัว่ โลก ใช้กนั มาอย่างแพร่หลายเพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจให้กับฐานลูกค้าเดิม และขยายโอกาสที่ จะเปิดไปสู่ตลาดใหม่ๆ สปริงเคิลเริ่มน�ำวิธีการนี้มาใช้ โดยในช่วงนี้จะเร่งสื่อสารกับผู้บริโภค กลุ ่ ม เป้ า หมายหลั ก ของสปริ ง เคิ ล คื อ คนเมื อ ง เมือ่ ไลฟ์สไตล์และวิถคี วามเป็นอยูข่ องคนในเมืองเปลีย่ นไป อย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นที่สปริงเคิลต้องเปลี่ยนตาม โดยการ วางต�ำแหน่งของตนเองไว้ทรี่ ะดับพรีเมียม ทัง้ ด้านคุณภาพ และบริการ ในระดับราคาเท่าเดิม แบรนดิ้ ง ใหม่ ข องสปริ ง เคิ ล ที่ มี ค วามพรี เ มี ย ม น�ำเสนอผ่านการดีไซน์ สัมผัส และความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค จากเดิ ม ที่ ลู ก ค้ า มองว่ า น�้ ำ ดื่ ม สปริ ง เคิ ล มี ค วามเป็ น พรีเมียมด้านคุณภาพและบริการ มาครั้งนี้ สปริงเคิล จะเป็นพรีเมียมแบรนด์ดว้ ยภาพลักษณ์และโลโก้แบบใหม่ ด้วย ผู้บริโภคจะสัมผัสจับต้องได้ง่ายขึ้น มีความรู้สึก ทันสมัยกับแบรนด์ รวมไปถึงแผนการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ไปที่ Modern Trade หรือร้านค้าสมัยใหม่ เพื่อเพิ่ม การจ�ำหน่ายน�้ำดื่มในขนาดใหม่ 550 และ 1,500 cc

Our Message

การปรับเปลีย่ นโฉมแบรนดิง้ ใหม่ในครัง้ นี้ สปริงเคิล มี Key Message ที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค ว่าเรา จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 5 ประการ l Professional หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ จากประสบการณ์การท�ำน�้ำดื่มมานาน 26 ปี ที่เน้น การผลิตน�ำ้ ดืม่ อย่างเดียว ท�ำให้สปริงเคิลเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ที่ สุ ด ในเรื่ อ งน�้ ำ ดื่ ม นอกจากนี้ ยั ง มี โ รงงานที่ ทั น สมั ย มี Know-how ในการจัดส่ง และมีสมาชิกที่เข้มแข็ง

l Smart หมายถึง การน�ำเทคโนโลยีทันสมัยมาผลิตน�ำ้ ดื่มและใช้ในกระบวนการจัดส่ง เริ่มจาก การเป็นผูร้ เิ ริม่ น�ำเครือ่ ง PALM มาใช้บนั ทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า และเป็นผูเ้ ริม่ น�ำถังแบบใสมาใช้บรรจุนำ�้ เพื่อความสะอาดที่เหนือกว่า ส�ำหรับปีนี้สปริงเคิลได้มีนโยบายวางระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อบันทึกการ จัดส่งน�้ำแบบเรียลไทม์ เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจมากขึ้นไปอีก l Friendly หมายถึง ความรูส้ กึ เป็นมิตรระหว่างสมาชิกกับพนักงานส่งน�้ำ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาพนักงานของ สปริงเคิลได้สร้างความสนิทสนมกับลูกค้าด้วยการบริการที่ควบคู่มากับการให้ความช่วยเหลือ l Trustworthy หมายถึง ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อถือได้ เช่น สมาชิกบางรายไว้ใจเปิดประตูให้ พนักงานเข้าไปส่งน�้ำถึงภายในบ้าน l Convenient หมายถึง การมอบน�้ำดื่มสะอาดและบริการที่สะดวกสบาย ส่งตรงถึงที่จัดส่ง อย่างตรงเวลา และระบบ e-coupon ที่สปริงเคิลตั้งใจสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น

Our Future

ไม่เพียงเฉพาะภาพลักษณ์ที่เห็นภายนอก สปริงเคิลภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ หลังจากการรีแบรนดิ้ง จะยกระดับการบริการด้วยอุปกรณ์ทันสมัย รวมถึงการใช้แท็บเล็ต โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ การท�ำงานมากขึ้น อาทิ l ระบบ GPS ส�ำหรับตรวจสอบเส้นทางการส่งน�้ำให้สามารถส่งน�้ำถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ กระชับเวลามากที่สุด l การใช้ e-coupon เพื่อความสะดวกสบายในการแลกน�้ำของลูกค้า และการเชื่อมต่อข้อมูลของ ลูกค้าไปยังส่วนต่างๆ ของส�ำนักงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นย�ำ l การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งสปริงเคิลได้จัดการอบรม และมีการเทรนพนักงานถึงการใช้ อุปกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจด้านการบริการให้กับลูกค้า ทั้งหลายทั้งปวงของการรีแบรนดิ้งครั้งนี้ ก�ำลังด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อสร้างให้น�้ำดื่ม สปริงเคิล ที่มีความเป็นมายาวนานถึง 26 ปี ยังคงครองใจผู้บริโภคที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว รวมถึงการแนะน�ำตัวเองไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ที่ต้องการน�้ำดื่มที่สะอาด สะดวกสบาย และให้ ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากที่สุดในตลาด

Inspirational

Quotes

User-centered Design คือการยึดถือเอาความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็นศูนย์กลาง เปรียบเหมือนกับแว่นตาทีค่ ณ ุ ใส่ ต้องใช้งานปรับระดับสายตาให้คณ ุ เห็นได้อย่างคมชัด และต้องให้ความสุขในการสวมใส่ ใส่แล้วสวยงาม ใส่แล้วรูส้ กึ มัน่ ใจ เวลาไปพบปะคนอื่น ส�ำหรับน�้ำดื่มก็เช่นกัน ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการท�ำน�้ำดื่มที่สะอาดที่สุดก่อน ต่อมาเรามอบ ความสะดวกสบายให้ ได้มากทีส่ ดุ และในล�ำดับขัน้ ต่อไป คือการก้าวเข้าสูย่ คุ ของการสร้างความรูส้ กึ ดีๆ ให้กบั ผูบ้ ริโภค กฤตวิทย์ เลาหธนาพร ‘ความสะดวกสบาย’ แท้จริงก็คือการค้นหา ‘คุณค่าของเวลา’ ในยุคสมัยของเรา เวลาจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ สินค้า และบริการที่ได้รับความนิยมมาก สะท้อนให้เห็นถึงเรื่อง ‘เวลา’ ทั้งสิ้น น�้ ำดื่มก็เช่นเดียวกัน การหาน�้ำดื่มที่สะอาด ได้อย่างสะดวกสบาย คือแนวโน้มที่จะส�ำคัญขึ้นเรื่อยๆ บริการจัดส่งน�้ำดื่มที่ตรงต่อเวลา และการกระจายสินค้า ในร้านค้าปลีกใกล้บ้านคุณ จึงตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากที่สุด คมยุทธ เมษินทรีย์

13


Creative & Inspiration เรื่อง : Kupchaka K. // ภาพ : Anuwat D.

มกร เชาว์วาณิช น�้ำดื่มคือไลฟ์สไตล์ น�้ำดื่มคือภาพสะท้อนของเราทุกคน มีหลายเหตุผลที่ท�ำให้ fresh อยากท�ำความรู้จักกับ มกร เชาว์วาณิช ในวัยหนุม่ เขาได้คะแนนเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ จากสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เขาเคยก้าวขึน้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีการประกวดผลงานการออกแบบ ระดับนานาชาติทปี่ ระเทศสิงคโปร์ ซึง่ ถือเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญในชีวติ ทีท่ ำ� ให้เขาโลดแล่น อยู่บนเส้นทางด้านงานดีไซน์ เขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าไปท�ำงานในบริษัท Philips Design บริษัทดีไซน์ ยักษ์ใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ในต�ำแหน่ง Product Designer และ Senior Product Designer ปัจจุบันเขาเป็นนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย และ CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท Cerebrum Design และเหตุผลทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ เขาก�ำลังมีโปรเจ็กต์ใหญ่ระดับทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ด้วยการพลิกโฉมหน้าแบรนด์สปริงเคิล (Sprinkle) ในภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด ชีวิตแบบคนเมือง fresh จึงไม่รอช้าที่จะขอนัดคุยกับ มกร เชาว์วาณิช ถึงเรื่องราวชีวิต บนเส้นทางการท�ำงานด้านดีไซน์ของเขา

14


“ผมอยากเห็นแบรนด์ไทยไปยิ่งใหญ่อยู่ในตลาด โลกได้จริง เพราะจริงๆ แล้ว ด้วยศักยภาพของ แบรนด์ไทยมีอยู่สูง และไม่ได้ด้อยกว่าใคร ผมตั้งใจ จะน� ำ ประสบการณ์ จ ากการท�ำ งานในต่ า งประเทศ กลับมาผลักดันทัศนคติความคิดคนไทย ให้สามารถ สร้างแบรนด์ของตัวเองที่ประสบความส�ำเร็จและเป็น ที่ยอมรับในระดับสากลได้จริง” ในตอนนี้ เราได้เห็นฝีไม้ลายมือของดีไซเนอร์ไทย ทยอยตบเท้าเข้าสู่ระดับอินเตอร์กันมากขึ้น รวมถึง ตัวมกรเองที่สร้างผลงานในระดับแถวหน้า จนได้รับ รางวัลมากมาย จึงได้มาร่วมมือกับแบรนด์สปริงเคิล ลุ ก ขึ้ น มาปรั บ เปลี่ ย นโฉมหน้ า ยกระดั บ ความเป็ น พรีเมียมของน�้ำดื่มให้กับคนเมือง โดยมีเขาเป็นหัวเรือ ส�ำคัญในการท�ำโปรเจ็กต์นี้ มกรกล่าวว่า “ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบัน ได้เปลีย่ นไปแล้ว เอาง่ายๆ ลองดูจากชีวติ ความเป็นอยู่ ของเราเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เทียบกับปัจจุบัน คุณย่อมรู้ อยู่กับตัวเอง ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะ” สิ่งที่เห็นได้ชัด คือคนรุ่นใหม่เลือกซื้อคอนโดฯ มากกว่าบ้านเดี่ยว ท�ำให้มีคอนโดฯ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งรูปแบบของคอนโดฯ ก็เปลี่ยนไป เน้นความเป็น ไลฟ์สไตล์มากขึ้น ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิต เช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้แหล่งธุรกิจ การออกแบบจะเน้น ที่ความเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง สิ่ ง ที่ ใ กล้ ตั ว ที่ สุ ด และเราคุ ้ น เคยมากที่ สุ ด อย่างน�้ำดื่มก็เช่นเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงของเมือง ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของน�้ำดื่มในขวด ในบ้าน และในส�ำนักงาน “แบรนด์น�้ำดื่มสปริงเคิล ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นคนเมือง ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคให้ชัดเจนขึ้น เราเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจว่าคนในเมืองเป็นแบบไหน กินข้าวที่ไหน เที่ยวที่ไหน แต่งตัวอย่างไร ใช้ของยี่ห้อ อะไร ดืม่ น�ำ้ แบบไหน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงระหว่าง สินค้ากับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก และปัจจุบัน คนเมื อ งก็ ไ ม่ ไ ด้ เ สพอะไรเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พี ย ง อย่างเดียวแล้ว” มกรกล่าว นับเป็นความท้าทายอีกขั้นส�ำหรับการพลิกโฉม แบรนด์สินค้า แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ เมื่อนึกถึงน�้ำดื่ม ก็จะนึกถึงความสดชืน่ การดับกระหาย ทีม่ อี ยูใ่ นน�ำ้ ดืม่ ทุ ก แบรนด์ เ หมื อ นกั น แล้ ว อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ส ปริ ง เคิ ล ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคเพิ่มเติมขั้นต่อไปล่ะ ?

“คนเมืองไม่ได้ดมื่ น�ำ้ เพือ่ เหตุผลเพียงเท่านัน้ แล้ว ครับ” มกรย�้ำ ลองสังเกตง่ายๆ ถึงตัวเราเอง ท�ำไมเวลาซื้อ น�้ำดื่ม ต้องเลือกโดยการเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างๆ ค�ำถามที่ชวนคิดสะกิดใจคือ ... l ท�ำไมเลือกดื่มน�้ำประปาจากก๊อกน�้ำ l ท�ำไมซื้อน�้ำขวดดื่มแบบขวดสีขาวขุ่น l ท�ำไมเลือกซื้อน�้ำดื่มจากขวดเพ็ทสีใส l และท�ำไมเราเลือกน�้ำอัดลม น�้ำชาเขียว และ น�้ำหวานแบบฟังก์ชันนัลดริ๊งค์อื่นๆ อีกมากมาย ค�ำตอบก็คือ ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนไลฟ์สไตล์ ของเรา ! “เมื่อไหร่ที่เราจับขวดน�้ำขึ้นมา มันสามารถบอก ได้เลยว่า ‘Who You Are?’ ซึ่งสปริงเคิลต้องการบอก กับลูกค้าทุกคน ว่านอกจากน�ำ้ ดืม่ คุณภาพเยีย่ ม สะอาด ปลอดภัย และการจัดส่งที่ตรงเวลา ให้ความสะดวก สบายอย่างเต็มที่แล้ว เราก�ำลังจะพัฒนาภาพลักษณ์ ของเราและผู้บริโภคของเรา ให้ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง ของความเป็นไลฟ์สไตล์” มกรกล่าว l โลโก้ Sprinkle ที่เปลี่ยนจากการวางแนวนอน มาเป็นแนวตั้ง เพื่อสร้างความแตกต่าง และการรับรู้ได้ ทันทีที่เห็น l Mood & Tone ของสีและตัวอักษรที่ใช้ เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด เน้นความเรียบง่าย โมเดิร์น และหรูหรา l Touching สัมผัสของขวดน�้ำดื่ม ที่ซับซ้อน และหรูหรา เหมือนคุณไม่ได้ถือขวดน�้ำ แต่ก�ำลังถือ ขวดน�้ำหอมเลยก็ว่าได้ ลักษณะของตัวขวด มกรเปิดเผยว่าไม่ใช่เรื่อง ง่ายเลยที่จะดีไซน์ให้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาซับซ้อน และหรูหราเช่นนี้ เพราะทุกขั้นตอนต้องอาศัยพื้นฐาน ความคิดที่เป็น Creative หรือความคิดสร้างสรรค์ และความคิดในเชิงตรรกะที่สามารถท�ำได้จริง “ความยากของการออกแบบขวดน�้ ำคือ ต้อง ออกแบบให้มโี ครงสร้างทีแ่ ข็งแรง ต้องอิงอยูก่ บั การผลิต ได้จริง และสือ่ ถึงความเป็นสปริงเคิลในภาพลักษณ์ใหม่ อย่างเหลี่ยมมุมของขวดน�้ำที่ผมใช้เป็นโครงสร้างนั้น ผมได้ไอเดียมาจากผลึกของน�้ำแข็ง ที่สื่อถึงความเย็น สดชื่นกว่า และความหรูหรากว่า”

15

ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องของกระบวนการออกแบบ สร้างสรรค์ และใช้แรงบันดาลใจมหาศาล ทีมงาน ทุกคนทุ่มเทเวลาและพลังสมอง จนตกผลึกไอเดียของ แนวคิดแล้วแปลงออกมาเป็นรูปธรรม ต้องผ่านขัน้ ตอน การท�ำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์ก “เห็นได้จากทีผ่ มพูดถึงการรีแบรนด์ให้กบั สปริงเคิล ซึง่ ทัง้ ผมและทีมงานของสปริงเคิลทัง้ หมดตัง้ แต่ผบู้ ริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานบัญชี พนักงานส่งน�้ำ ทุกคน ในองค์กรของสปริงเคิลต้องเข้าใจและรับรู้ร่วมกันว่า สปริงเคิลก�ำลังไปในทิศทางใด เพื่อให้สารที่ต้องการ สื่อกับลูกค้าออกมาเป็นภาพเดียวกันในความหมาย ที่ตรงกัน” มกรกล่าว ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคมที่ ผ ่ า นมา สมาชิ ก น�้ ำ ดื่ ม สปริงเคิลทุกคน คงได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงนี้ และ หลงรักกับมันไปแล้ว และ fresh หวังว่าการมาพูดคุย กับ มกร เชาว์วาณิช ผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียนี้ จะช่วยให้ คุณได้ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจดีๆ น�ำไป ประยุกต์ใช้กับชีวิตและธุรกิจต่อไป


Creative & Inspiration เรื่อง : Kupchaka K.

Thai Illustrator Go International

ธัชมาพรรณ จันทร์จำ�รัสแสง ปอม-ธัชมาพรรณ จันทร์จำ�รัสแสง หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักในนาม ‘Pomme Chan’ อิลลาสเตรเตอร์สาวชาวไทยคนนี้ สามารถยืนหยัด อยู่ในสายงานนี้ในระดับโลกได้อย่างมั่นคง “เพราะเป็นคนไม่ชอบตัวเลขหรือภาษา เลยรู้สึกว่ารูปภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย และ การออกแบบก็เป็นงานที่มีอิสระทางความคิด” ปอมเริ่มเล่าถึงเหตุผลที่เธอสนใจเรื่อง การออกแบบ ซึ่งหลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบตกแต่ง ภายใน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้เข้าท�ำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์ก่อนจะค้นพบ ว่าสิ่งที่เธอก�ำลังท�ำอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการ เธอตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษด้านกราฟิกดีไซน์ และการสื่อสาร ที่ London College of Communication พร้อมกับค้นหาตัวตนและสิ่งที่เธอต้องการ จนได้มารูจ้ กั กับอาชีพอิลลาสเตรเตอร์ ประตูบานใหญ่ทเี่ ปิดรับเธอเข้าสูแ่ วดวงศิลปะกราฟิก อย่างไรก็ตาม ความส�ำเร็จในวันนี้ ก็ตอ้ งแลกมาด้วยความอดทนและความพยายามใน การฝึกปรือฝีมอื เพือ่ พิสจู น์ความสามารถจนเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ กินเวลานานกว่า 8 ปีแล้วทีเ่ ธอ ใช้เวลาขีดเขียนอยู่กับงานลายเส้นที่เธอรักในประเทศอังกฤษ

16

“กว่าจะเดินมาถึงจุดนีไ้ ด้ปอมต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก ตอนนั้นยังไม่มีรายได้จากการวาดลายเส้น ไม่มีคนจ้าง ต้องหาเงินเลีย้ งตัวเองด้วยการท�ำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงาน เสิรฟ์ พนักงานเคาน์เตอร์เครื่องส�ำอาง แจกใบปลิว เรียกว่า ท�ำทุกอย่าง เพราะค่าครองชีพที่อังกฤษสูงมาก พอตก กลางคืนก็มานัง่ ท�ำงาน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นงานท�ำฟรี เพือ่ ให้ มีผลงานออกไปให้คนเห็นมากที่สุดพร้อมทั้งฝึกปรือฝีมือ ตัวเองด้วย” นับเป็นความพยายามที่ไม่สูญเปล่า จากที่คอยวิ่งหา ลูกค้า ปัจจุบันผลงานของเธอเข้าตาจนต้องมีเอเย่นต์มาคอย ดูแลช่วยหาลูกค้า และคัดกรองงานในระดับหนึ่ง ท�ำให้เรา ได้เห็นผลงานของเธอโลดแล่นอยู่ในสื่อหลากหลายช่องทาง


ไม่ ว ่ า จะเป็ น ลายผ้ า ของแบรนด์ TopShop, ภาพวอลล์เปเปอร์ของ Windows 7, ภาพวาดฉากในห้าง ของ Selfridges, ลายกราฟิกบนรองเท้า Nike รวมไปถึง การร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับอินเตอร์อย่าง Marc Jacobs, DVF, Mercedez-Benz, Sony Play Station และอีกมากมาย ซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ของแต่ละชิ้นงาน “ความยากคือการหาจุดตรงกลางระหว่างความพอใจ ของลูกค้า กับความพอใจของผูอ้ อกแบบ และสิ่งส�ำคัญ ที่นักออกแบบต้องมีคือความคิด ความสามารถในการ สื่อความคิดของเราให้ออกมาในรูปแบบค� ำพูดก่อน เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เข้ า ใจและยอมรั บ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม งาน ถ้าอธิบายไม่เป็นก็เหมือนจบตั้งแต่เริ่มแล้ว” แต่ ที่ ดู จ ะเป็ น ความท้ า ทายใหม่ ส� ำ หรั บ เธอ คงจะหนีไม่พ้นการท�ำงานให้กับ What If แบรนด์ สิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ ที่ เ ธอร่ ว มกั บ หุ ้ น ส่ ว นอี ก สองคน ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ความเป็น ตั ว ตนของเธอได้ ม ากที่ สุ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผ้ า พั น คอ ผ้าเช็ดหน้า หมอน และเสื้อผ้า

“เรียกว่าเป็นผลงานการออกแบบทีป่ อมรูส้ กึ ประทับใจมากที่สุดในตอนนี้เลยค่ะ เพราะเป็น แบรนด์ที่มาจากตัวเราเอง แต่ละรูปแบบที่ท�ำ ไม่มีค�ำว่าชุ่ย ด้วยความที่มันไม่มีกรอบหรือ Brief งานมาบังคับ ท�ำให้ปอมได้สนุกกับมันในการ ออกแบบทุกคอลเลกชั่น” ล่าสุด ปอมได้มาช่วยออกแบบลวดลาย กราฟิกให้กับแก้วน�้ำของสปริงเคิล ถือเป็นการ ผสมผสานที่ ล งตั ว ของแก้ ว น�้ ำ และผู ้ อ อกแบบ ที่ต้องการสื่อถึงความใสของน�้ำดื่มที่มาพร้อมกับ ภาพของปลาว่ายน�ำ ้ บวกกับการใช้ลายเส้นซึง่ เป็น Signature เฉพาะตัว ท�ำให้งานชิน้ นีเ้ ปรียบเสมือน งานศิลปะ Piece of Art ซึ่งสามารถใช้เป็นแก้ว ส�ำหรับดื่มน�้ำ และของตั้งโชว์ ที่บ่งบอกความมี สไตล์ของเจ้าของได้ในเวลาเดียวกัน “มั น เป็ น ความสุ ข ที่ เ ราได้ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ รั ก ถ้านับตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ปอมคลุกคลีอยู่ กับมันมาเป็นสิบปี ไม่มีวันไหนที่ไม่จับดินสอ อย่างวันหยุดก็ตอ้ งมีขดี ๆ เขียนๆ มันเป็นความสุข และความตั้งใจของเราที่อยากผลิตผลงานที่อีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้าย้อนกลับมาดูแล้วยังชอบ มันอยู่ และการท�ำงานตรงนีท้ ำ� ให้เราได้เรียนรูอ้ ะไร หลายอย่าง ซึ่งอย่างหนึ่งก็คือความสุข การขีดๆ เขียนๆ สอนให้รู้ว่าความสุขของเราคืออะไร”

ตัวอย่างผลงานออกแบบล่าสุด ลายแพทเทิร์นส�ำหรับผ้าพันคอ

ติดตามผลงานออกแบบของเธอได้จากบล็อก www.pommepomme.com

17


14

Trend Guru เรื่อง : ธิติ ธีมะพันธ์ 09

10

01 02

06 08

Smart Summer Items

07

พักผ่อนอย่างมีสีสัน ในช่วงเวลาที่เราจะได้หยุดยาวๆ ปลดปล่อยความ เคร่งเครียดจากการทำ�งาน และค้นหาความสุขและการใช้ชีวิตแบบอิสรเสรี 16

13

15 04

05

03

12

1. Fashion Spring 2013 Men’s Collection by Uniqlo 2. เชิ้ตผ้าฝ้ายทอลาย Greyhound 3. กางเกงผ้าฝ้ายเข้ารูป Greyhound 4. กางเกงผ้าฝ้ายขาสั้น Greyhound 5. รองเท้า Boat Shoes Bally 6. กระเป๋าถือหนังกลับ Bally 7. แว่นกันแดด Louis Vuitton 8. หมวก Panama H&M 9. เสื้อ T-shirt พิมพ์ลาย Uniqlo 10. อาร์มแชร์ชายหาด IKEA 11. จักรยาน Vinyl Mercury Solo Sealee Urban 12. ชุดล�ำโพง B&O BeoPlay A9 B&O 13. กล้องดิจิตอล Fuji X100 Fujifilm 14. เครื่องเสียง Yamaha ISX-800 Yamaha 15. โทรศัพท์มือถือพร้อมกล้องดิจิตอล Samsung Galaxy Camera 16. ชุดดูแลผิวส�ำหรับผู้ชาย Kiehl’s

11

ติดต่อสอบถาม : Bally ชั้น 1 เกษรพลาซ่า โทร. 0-2656-1037 l B&O ชั้น 2 สยามพารากอน โทร. 0-2129-4880-3 l Greyhound Original ชั้น 3 Siam Center โทร. 0-2251-4917 l H&M / Mens ชั้น 2 สยามพารากอน โทร. 0-2620-6888 l IKEA โครงการ Mega Bangna บางนา-ตราด โทร. 0-2708-7999 l Kiehl’s แผนกเครื่องส�ำอางห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ l Louis Vuitton ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0-2664-7272 l Sealee Urban ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 08-6334-0660 l Uniqlo / Mens ทุกสาขา l Fujifilm, Samsung และ Yamaha แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ

18


02

16 09

04

03 13

07 06

05

สำ�หรับสาวหวาน ในช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนาน ก็ต้องนึกถึงสีสัน หวานๆ โทนสี Pastel จึงเหมาะกับวันพักผ่อนอันแสนสดชื่น สบายใจ 1. Fashion Spring 2013 Woman’s Collection by AIX 2. เชิ้ตผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Greyhound 08 3. เชิ้ตผ้าชีฟองตกแต่งสี Playhound 4. เดรสชีฟองพิมพ์ลาย Playhound 5. เข็มขัดหนังย้อมสี Playhound 6. หมวกปีกกว้างตกแต่งลาย Playhound 7. แว่นกันแดด Louis Vuitton 8. กระเป๋าถือหนังประด้วยก�ำมะหยี่ Louis Vuitton 9. ผ้าพันคอไหมพิมพ์ลาย Louis Vuitton 10. รองเท้าหุ้มข้อหนังงู Bally 11. เก้าอี้เหล็กดัด Re Trouve โดย emu Crystal Design Furniture 12. จักรยาน Sonnet Pure Claret Sealee Urban 13. กล้องดิจิตอล Ricoh CX6 Ricoh 14. น�้ำหอม Bronze Goddess Estée Lauder 15. ลิปบาล์ม Chubby Stick Clinique 16. โทรศัพท์มือถือ Sony Xperia Z Sony

Sweet Pastel Vacation

01

15 14

10 12

11 ติดต่อสอบถาม : AIX ชั้น 1 Siam Discovery โทร. 0-2658-0260 l Bally ชั้น 1 เกษรพลาซ่า โทร. 0-2656-1037 l Crystal Design Furniture ชั้น 1 อาคาร D Crystal Design Center โทร. 0-2101-5859-60 l Greyhound Original ชั้น 3 Siam Center โทร. 0-2251-4917 l Louis Vuitton ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0-2664-7272 l Playhound by Greyhound ชั้น 3 Siam Center โทร. 0-2252-3861 l Sealee Urban ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 08-6334-0660 l Clinique และ Estée Lauder แผนกเครื่องส�ำอางห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ l Sony และ Ricoh แผนก เครื่องใช้ไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ

19


Check-in เรื่อง : Kupchaka K. // ภาพ : Damrongrit S.

สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบซูชิเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดที่จะมาเช็กอินปักหมุด และลิ้มลองความอร่อยของ เซริว ซูชิ ร้านซูชิเปิดใหม่ย่านสีลมในซอยศาลาแดง 1 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อน ซึ่งตั้งใจให้สถานที่ แห่งนีเ้ ป็นจุดนัดพบของคนรักซูชติ วั จริง ด้วยบรรยากาศ การตกแต่งร้านที่ผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรม ญี่ปุ่นกับความเป็นโมเดิร์นได้อย่างลงตัว ตั้งแต่ทาง เข้าร้าน ไปจนถึงโคมไฟที่เจ้าของร้านบอกกับเราว่า ดัดแปลงมาจากโคมไฟผ้าของญีป่ นุ่ หรือแม้แต่ผนังก็ได้ ไอเดียการออกแบบมาจากเสื่อทาทามิ ในขณะทีเ่ มนูอาหารทีน่ ขี่ อคงคอนเซ็ปต์ความเป็น ซูชิออริจินอลสไตล์ Traditional Japanese Food อย่างเต็มเปี่ยม โดดเด่นด้วยรสชาติและวัตถุดิบระดับ พรีเมียม เริ่มจาก Seiryu Salad สลัดจานเด่นส�ำหรับ เรียกน�้ำย่อย ที่มีทั้งเนื้อปลาแซลมอน ไข่ปลา และ ย�ำสาหร่ายคลุกเคล้ากับน�ำ้ สลัดสูตรเฉพาะของทางร้าน

เราแนะน�ำให้คณุ ต่อด้วย Spicy Salmon Skin Roll ซูชิโรลที่ใช้หนังปลาแซลมอนทอดกรอบและอาโวกาโด มาม้วนกับข้าว โรยหน้าด้วยเนื้อปลาแซลมอนสับราด ซอสสไปซี่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ไฮไลท์ เ ด็ ด ของร้ า น ต้ อ งยกให้ เ มนู Premium Sushi Set เพราะเป็นการรวมตัวของซูชิชั้นดี ที่มีทั้งซูชิหน้าตับห่านชุ่มฉ�่ำ ซูชิหน้าเนื้อ Matzuzaka ทีจ่ ะละลายในปาก ซูชหิ น้าไข่หอยเม่น รสชาติหวานมัน ก�ำลังดี ซูชิหน้าท้องปลามากุโร่ ที่มีทั้งส่วนของ ChuToro และ O-Toro ไว้ในจานเดียว นอกจากนี้ ส�ำหรับคนดริง๊ ค์ได้บา้ ง เราแนะน�ำให้สงั่ เครื่องดื่มเย็นๆ อย่างเหล้าบ๊วยมาดื่มคู่กันกับทุกเมนู ของทีน่ ี่ รับรองว่าช่วยให้รสชาติของอาหารญีป่ นุ่ อร่อยขึน้ และเทรดิชั่นนอลมากขึ้นทีเดียว

ถึงจะเป็นร้านเปิดใหม่ แต่ไม่ต้องห่วง ด้วย ประสบการณ์กว่า 20 ปีของเชฟ ที่คลุกคลีอยู่ในวงการ ท�ำให้รสชาติของเมนูอาหารแต่ละจานอร่อยโดนใจ จนต้องขอกลับมาเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอน

Seiryu Sushi Cafe` :

ซอยศาลาแดง 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0-2636-3342 facebook.com/seiryusushi 20


Mr. Jones’ Orphanage Milk Bar เรื่อง : TnT // ภาพ : พิชญุตม์

ร้านบรรยากาศน่ารักราวกับหลุดไปอยูใ่ นโลกของ นิทานนี้ มีชื่อว่า Mr. Jones’ Orphanage Milk Bar ส�ำหรับสาขานี้เป็นสาขาที่ 2 หลังจากเปิดสาขาแรก ที่ Seen Space ทองหล่อ บรรยากาศถูกจ�ำลอง ให้ ดู ค ล้ า ยกั บ โรงงานผลิ ต ตุ ๊ ก ตาหมี สุ ด น่ า รั ก ของ คุณลุงซานต้า เพื่อที่จะน�ำไปแจกจ่ายให้กับเด็กก�ำพร้า การตกแต่งภายในโดดเด่นด้วยโครงสร้างไม้ ที่จ�ำลอง

เป็นโครงสร้างของเครื่องจักรกล ทั้งฟันเฟือง และราง ส�ำหรับส่งตุ๊กตาหมี อีกทั้งยังมีการท�ำเป็นขบวนรถไฟ จ�ำลอง และได้เนรมิตที่นั่งภายในให้เป็นเหมือนกับ โบกี้รถไฟ ในส่วนของเมนูเบเกอรี่ ได้สูตรเด็ดความอร่อย มาจากคุณยายเจ้าของร้าน Mr. Ashley Sutton เจ้าของ เดียวกับ Iron Fairies และร้าน Clouds รังสรรค์มาเป็น เมนูของหวานนานาชนิด ใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่หน้าตา น่ารัก ต้องไม่พลาด Kitkat Monster เค้กช็อกโกแลต ที่แต่งขอบด้วย Kit Kat และโรยหน้าด้วยช็อกโกแลต M&M และ Lemon Meringue รสออกเปรี้ยวนิดๆ หอมกลิน่ เลมอนหน่อยๆ หวานก�ำลังดี ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ ต้องลองนมสดโฮมเมดที่มีให้เลือก 4 รสด้วยกัน คือ วานิลลา ช็อกโกแลต สเปียร์มินต์ และบับเบิ้ลกัม

Mr. Jones’ Orphanage Milk Bar : ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 1 เปิด 10.00-22.00 น. โทร. 0-2658-1163 หรือที่ www.facebook.com/pages/ Mr-Jones-Orphanage

Bookmoby มิติใหม่ของคนรักหนังสือ เรื่อง : TnT // ภาพ : www.facebook.com/bookmoby

ส�ำหรับนักอ่านและเหล่านักเขียน ขอแนะน�ำโลกใบใหม่ที่โยงใยสังคมนักอ่าน นักเขียน และนักท�ำหนังสือได้เพียงขยับปลายนิ้วมือ นั่นก็คือ bookmoby ร้านขาย หนังสือออนไลน์ที่ค่ายหนังสือ นักเขียน และผู้อ่านสามารถพูดคุยกันอย่างอิสระ ภายในสังคมนี้ ค�ำว่า moby มาจากค�ำว่า My Own Book Yard ซึ่งหมายถึงพื้นที่หนังสือ ของคุณเอง ผู้ใช้สามารถเข้า bookmoby เพื่อติดตามผลงานของนักเขียนที่ตัวเอง ชื่นชอบ หรือหากใครมีฝีไม้ลายมือในการเขียนก็สามารถผันจากการเป็นนักอ่าน มาเป็นนักเขียนได้ หรือจะท�ำบล็อกส่วนตัวเอง เพื่อฝึกฝนฝีมือ แชร์ผลงานไปยัง โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักเขียนด้วยกัน รวมถึงหากต้องการวางขายหนังสือของตัวเองก็สามารถท�ำได้บนพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองในแวดวงวรรณกรรม โดยจะมีการจัดเสวนา สัมภาษณ์นักเขียนกันอยู่เสมอๆ เพื่อเปิดช่องทางให้นักอ่าน ได้เสนอความเห็นเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับหนังสือที่มีจ�ำหน่ายอยู่ในร้าน bookmoby Readers’ Café ชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ นับเป็นการจุดประกายความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการนักอ่านและนักเขียนที่น่าทึ่งไม่เบา

bookmoby มิติใหม่ของคนรักหนังสือ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.bookmoby.com 21


A Beautiful Trip

เรื่อง / ภาพ : อวกาศ

22


ก่อนหน้าที่จะมาเยือนที่นี่ โรมที่ผมรู้จัก มีภาพจำ�ในหัวสมองคือภาพนักรบกำ�ยำ� สถาปัตยกรรมโบราณอันเคร่งขรึม และตำ�นานเล่าขานเรื่องการฉกชิงติดอันดับโลก ผมโดยสารรถไฟออกจากประเทศเยอรมนี มุ่งไปยังเมืองมิลาน แล้วต่อไปเวนิส และก็รอนแรมมาถึงโรมจนได้ การนั่งรถไฟเที่ยวยุโรปนั้นคุ้มค่าจริงๆ สะดวกสบาย มาก และราคาไม่แพงเลย ยิ่งสำ�หรับพวกแบ็คแพ็กเกอร์อย่างผม การได้นอนบนรถไฟ นับว่าประหยัดงบในทริปนี้ได้มากโข แถมผมยังได้เพื่อนใหม่หลายคนบนขบวนรถไฟ ด้วยสิ เมื่อพูดถึงโรม ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนลืม ‘นครรัฐวาติกัน’ แม้จะมีเนื้อที่ไม่ถึง 1 ตารางกิโลเมตร แต่ก็เป็นเมืองในฝันของผู้คนไม่น้อย และร้อยทั้งร้อยมักปักหมุดหมายของพวกเขา ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) นครรัฐวาติกนั ยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมส�ำคัญของโลก มีหอสมุดอันเก่าแก่ตงั้ แต่ศตวรรษ ที่ 13 (The Apostolic Library of the Vatican) ให้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อย่าเพิง่ หงุดหงิดไปนะครับ อย่างทีบ่ อกว่านครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนในฝัน และนักท่องเทีย่ ว ชุกชุมเหลือเกิน ผมต้องยืนเข้าแถวเพื่อชมความสวยงามของแลนด์มาร์คต่างๆ นานสักหน่อย บางแห่งต้อง ขาแข็งอดทนรอถึง 2 ชั่วโมงเลยทีเดียว !! มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ และส�ำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกลเลยทีเดียว ข้างในจุคนได้กว่า 60,000 คน

23


A Beautiful Trip

เชือ่ กันว่าทีน่ เี่ ป็นทีฝ่ งั ร่างของนักบุญปีเตอร์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในสาวกสิบสององค์ของพระเยซู นักบุญปีเตอร์เดิมเป็นบาทหลวงองค์แรกของอันทิโอก (Antioch) ต่อมาได้สถาปนาขึ้นเป็น พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม เพราะนิกายโรมันคาทอลิกเชื่อกันว่าร่างของนักบุญ ปีเตอร์ถกู ฝังไว้ทนี่ ี่ จึงเป็นประเพณีกนั ต่อมาว่าพระสันตะปาปาหลายองค์กถ็ กู ฝังไว้ทนี่ เี่ ช่นกัน เมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปบนหลังคาของวิหาร เราจะพบรูปปั้นนักบุญต่างๆ มีความ สวยงามยิ่งนัก สวยจนผมลืมความเหนื่อยล้าทั้งหมดไปเลย ลานด้านหน้ากว้างขวางก็เป็น จุดพักผ่อนและถ่ายรูป น�ำ้ พุและเสาสไตล์โรมันนัน่ ไง!! แล้วเราจะยังต้องการอะไรอีกล่ะ...ผูค้ นมากมายท�ำให้ ผมทอดสายตาดูฉากชีวิตนี้ได้ไม่เบื่อเลย น�้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) เป็นน�้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ ‘เทรวี่’ นั้นมาจากค�ำว่า ‘ตรีวิอุม’ หมายถึงพบกันของถนนสามสาย สถาปัตยกรรมสไตล์ บาโรก และรูปปั้นแกะสลักเหล่านี้ ได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน ซึ่งเป็น ‘เทพแห่งท้องทะเล’ ทีแ่ ห่งนีก้ ลายเป็นทีจ่ ดจ�ำของชาวโลกมากขึน้ ไปอีก จากการเป็นฉากถ่ายท�ำภาพยนตร์ คลาสสิกเรื่อง La Dolce Vita โปรดอย่าลืมโยนเหรียญอธิษฐานด้วยมือขวาข้ามไหล่ซ้ายนะครับ เพราะต� ำนานที่ เล่าขานกันต่อมาคือ ด้วยเหรียญนี้ เราจะได้มาเยือนโรมอีก จากนั้นผมไปเยี่ยมชมโคลอสเซียม (Colosseum) ที่ใครๆ ก็รู้จักดีว่าเป็นสนามกีฬา กลางแจ้งขนาดใหญ่ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ สร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างเสร็จประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์ของที่นี่เป็นรูปวงกลม ก่อด้วยอิฐและหินทราย วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่าง ชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆ ในปัจจุบัน หากเราจะแกล้งลืมไปว่าการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ ใช้แรงงานนักโทษชาวยิวจ�ำนวน ราว 12,000 คน และในอดีตยังเป็นสถานที่ที่ฝูงชนมาชมการต่อสู้กันอย่างเลือดเย็น ไม่ว่า จะเป็นระหว่างนักสู้กับสิงโต หรือการห�้ำหั่นระหว่างคนกับคนเอง เราก็คงเพลิดเพลินกับ ความศิวิไลซ์ของสถานที่นี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

24

แต่ ห น้ า ที่ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเรา ก็ คื อ ดื่ ม ด�่ ำ กั บ เศษซากของ ประวัติศาสตร์ไงเล่า... ผมเดินออกจากโคลอสเซียม มองหาสิ่งส�ำคัญของโรมที่ไม่แพ้อย่างอื่น เจลาโต เจลาโต!!! ร่างกายของผมต้องการเจลาโต นีค่ อื วัฒนธรรมการกินทีท่ ำ� ให้การมาเยือนโรมมีความสุขอย่างยิง่ เนือ้ ของ เจลาโตต่างจากไอศกรีม เนียนนุ่ม และแน่น...ลาภลิ้นเป็นที่สุด อืมม์...ร�ำลึกถึงโรมทีไร ท�ำไมลิ้นถึงท�ำหน้าที่ก่อนตาทุกที ก็ไม่รู้แฮะ !!

เที่ยวยุโรปด้วยรถไฟ

ลองเข้าไปดูข้อมูลในเว็บนีน้ ะครับ www.raileurope.co.th 1. เราสามารถเลือกเส้นทางและเวลาที่ออกเดินทาง จะหยุดพักที่ไหน ยาวแค่ไหนก็ได้ 2. ประหยัดค่าที่พัก ในกรณีที่นอนข้ามคืนบนรถไฟ 3. ดื่มด�่ำกับทุกซอกทุกมุมของยุโรปที่รถไฟสามารถวิ่งไปถึง ทั้งท้องทุ่ง ป่าใหญ่ และภูเขา ซึ่งแม้ถนนก็ยังมิได้ตัดผ่านเข้าไปได้ 4. ความกว้างของพื้นที่ท�ำให้เหยียดขาและพักเท้าได้อย่างสบาย จึงนัง่ และนอนได้อย่างรื่นรมย์มาก แถมบางขบวนยังมี อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมให้ความบันเทิงตลอดการเดินทาง 5. บัตรโดยสารรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรประเภท Saver Passes นัน้ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม สบายกระเป๋าชะมัด !


น�้ำดื่มสปริงเคิลขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบค�ำถาม กับนิตยสาร Fresh ฉบับประจ�ำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556 ดังนี้ รางวัลที่ 1 : iPad Mini รุ่น Wi-Fi+Cellular 16 GB มูลค่า 20,500 บาท จำ�นวน 1 รางวัล

คุณพรรณวดี ตาทอง รหัสสมาชิก 36575

รางวัลที่ 2 : บัตรกำ�นัล Starbucks Coffee Card มูลค่า 2,000 บาท จำ�นวน 2 รางวัล

คุณภัทรพร บุญพิชัย รหัสสมาชิก 16864

คุณสุรวุฒิ รักษาวงศ์ รหัสสมาชิก 47099

ปีที่ 13 เล่มที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2556

ตอบถูกมีรางวัล น�ำ้ ดืม่ สปริงเคิลและนิตยสาร fresh ชวนคุณมาร่วมสนุกตอบค�ำถามง่ายๆ และลุ้นรางวัลจากเรา เพียงคุณส่งค�ำตอบเข้ามาก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ในการรีแบรนดิ้งครั้งนี้ สปริงเคิลต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค ว่าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 5 ประการ P ............................................................................ S ............................................................................ F ............................................................................ T ............................................................................ C ............................................................................

Pas Crystal Sprinkle

Design by Pomm Chan แก้วน�้ำสปริงเคิล ดีไซน์โดย Pomm Chan มูลค่าชิ้นละ 1,200 บาท จ�ำนวน 100 รางวัล

ตัดตามรอยปรุ

กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน ชือ่ -สกุล/บริษทั ...............................................................................................หมายเลขสมาชิก............................................................................... อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี เพศ ชาย หญิง ทีอ่ ยู... ่ ................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................โทรศัพท์............................................................................................................ *หมายเหตุ บริษัทฯ จะทำ�การจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 และประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.sprinkle-th.com ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้


ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น)/609 ปณจ. หลักสี่ ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำ�กัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์) 244/365 ซอยวิภาวดีรังสิต 43 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Member - Get Member ผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่

หมดเขต 11 มิถุนายน 2556

โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มอื ถือ............................................แฟ็กซ์...................................อีเมล.............................................................

ใบสมัครสมาชิก

น�้ำดื่มสปริงเคิล (กรุณาแฟ็กซ์หรือแนบแผนที่ให้จัดส่ง) แฟ็กซ์ 0-2533-4630

โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มอื ถือ............................................แฟ็กซ์...................................อีเมล.............................................................. 200 62 ตัดตามรอยปรุ

*หมายเหตุ

1. ในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อน�้ำดื่มสปริงเคิลให้กับบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นบุคคลเดียวกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแนะน�ำสมาชิกใหม่ 2. ในกรณีที่ผู้แนะน�ำ และผู้สมัครสมาชิกใหม่ให้จัดส่งน�้ำดื่มในที่อยู่เดียวกัน ผู้แนะน�ำไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแนะน�ำสมาชิกใหม่ 3. ผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่สามารถใช้ที่อยู่เดียวกับผู้สมัครสมาชิกใหม่รายเดือนหรือสมาชิกปัจจุบันได้ 4. ผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่ไม่สามารถใช้คูปองร่วมกับสมาชิกใหม่รายอื่นหรือสมาชิกปัจจุบันได้

(พับส่วนนี้ขึ้น แล้วเย็บติดกับด้านหลังเพื่อส่งไปรษณีย์)


วันหยุดนี้...คุณมีน�้ำดื่มเพียงพอหรือยัง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ�ำกัด

จะพักการส่งน�้ำดื่มสปริงเคิล ในวันหยุดประจ�ำปี ดังต่อไนี้ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน วันเสาร์ที่ 13 เมษายน วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันอังคารที่ 16 เมษายน

วันจักรี วันสงกรานต์ วันสงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่องวันสงกรานต์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

จึงขอแจ้งให้กับสมาชิกน�้ำดื่มทุกท่าน ได้โปรดตรวจเช็กปริมาณน�้ำดื่มของท่านให้เพียงพอ หากท่านต้องการสั่งน�้ำดื่มเพิ่ม กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

สมาชิกใหม่ รับส่วนลดพิเศษ Water Pump พิเศษ 315 บาท จากราคาปกติ 350 บาท (ไม่รวม VAT 7%) เมื่อสมัครสมาชิก และช�ำระค่ามัดจ�ำตั้งแต่ 3 ถังขึ้นไป ถังละ 200 บาท (ได้รับคืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก) และซื้อคูปองน�้ำดื่มสปริงเคิล 12 ถัง ถังละ 65 บาท หรือซื้อคูปองน�้ำดื่มสปริงเคิล 24 ถัง ถังละ 62 บาท (ไม่รวม VAT 7%) ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2556 * ค่ามัดจ�ำถังจะได้รับคืนเมื่อบอกเลิกสมาชิก

เงื่อนไข • รายการส่งเสริมการขายนี้ จ�ำกัดเฉพาะ

สปริงเคิลเชิญชมการผลิตน�้ำดื่มและจัดส่งระดับมืออาชีพ เชิญพิสูจน์คุณภาพระดับสากลของน�้ำดื่มสปริงเคิล ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ได้แล้ววันนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้เต็มเปี่ยม ทั้งในด้านความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวกสบาย คุณสามารถเข้าชมกระบวนการผลิต และการจัดส่งระดับมืออาชีพ จากประสบการณ์ทำ� งานมานานกว่า 25 ปี ของเราได้แล้ววันนี้ที่ www.sprinkle-th.com และ www.facebook.com/sprinkle.th หรือสมาชิกท่านใด ต้องการชมในรูปแบบ DVD แจ้งความประสงค์ได้ที่ Call Center 0-2712-7272

การซื้อคูปองในครั้งแรก โดยช�ำระค่าคูปอง และค่ามัดจ�ำถังน�้ำดื่มสปริงเคิล ขั้นต�่ำ 3 ถัง ขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* สมาชิก 1 ราย ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

สั่งน�้ำดื่ม ออนไลน์ ได้ที่ Online ordering

ส่งต่อความสดชื่น สมาชิกแนะน�ำสมาชิก

หมดเขต 11 มิถุนายน 2556

1. เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคุณลงในชื่อผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่ 2. ผู้แนะน�ำและผู้สมัครสมาชิกใหม่ ต้องไม่ใช้คูปองปนกัน 3. มอบใบสมาชิกใหม่ให้กับคนที่คุณต้องการแนะน�ำ 1 คน/1 ใบ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกใหม่ ในกรณีที่ต้องการแนะน�ำสมาชิกใหม่มากกว่า 1 ราย ให้ถ่ายเอกสาร เพิ่มเติมได้ 4. ให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่ ส่งใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณียบัตร หรือ แฟ็กซ์ 0-2533-4630 5. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท ให้กับสมาชิกผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่ โดยที่สมาชิกใหม่จะต้องช�ำระค่ามัดจ�ำถัง (3 ถัง) ค่าคูปองน�้ำดื่ม 24 ใบ/ชุด *และใช้น�้ำอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน ในกรณีที่สมาชิกแนะน�ำสมาชิกใหม่รายที่ 2 ภายในเดือนเดียวกัน และสมาชิกใหม่ซื้อคูปองน�้ำดื่มมากกว่า 1 ชุด (24 ใบ) ต่อเนื่อง ภายใน 6 เดือน ผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่จะได้รางวัลชุดพิเศษเป็น บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท และสมาชิกที่แนะน�ำสมาชิกใหม่ได้ 6 ราย ภายใน 6 เดือน และสมาชิกใหม่ ซื้อคูปองน�้ำดื่มมากกว่า 1 ชุด (24 ใบ) ต่อเนื่อง ภายใน 6 เดือน จะได้รับ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 3,000 บาท 6. พนักงาน ผู้ประกอบการจัดส่ง และผู้ได้รับอนุเคราะห์น�้ำดื่มของ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ�ำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ *หมายเหตุ 1. คูปอง 12 ใบ/ชุด งดร่วมรายการสมาชิกแนะน�ำสมาชิก 2. ส�ำหรับผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% 3. ผู้แนะน�ำสมาชิกใหม่จะได้รับบัตรก�ำนัลข้อ 5. ต่อเมื่อสมาชิกใหม่ และผู้แนะน�ำสมาชิก มียอดสั่งคูปองมากกว่า 1 ชุด และใช้น�้ำต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกใหม่เริ่มเป็นสมาชิก

www.sprinkle-th.com 600

3

1500

ขนาดบรรจุ เลือกได้ดั่งใจ เติมเต็มความชุ่มชื่น สดใส ให้ทุกไลฟ์สไตล์… แบบสบายกว่า

6000

3

package sizes available for selection to every lifestyle… more convenient.

FOR HOME AND OFFICE DELIVERY CallCenter 02-712-7272 บริการส่งฟรีถึงที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


เครื่องท�ำน�้ำร้อน-น�้ำเย็น ราคาพิเศษ ส�ำหรับสมาชิกของน�้ำดื่มสปริงเคิล สินค้าคุณภาพ ถังเก็บน�้ำเป็นสเตนเลสได้มาตรฐานส�ำหรับเครื่องใช้ ไฟฟ้าเพื่อบริโภค

รับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์นานถึง 5 ปี เครื่องท�ำน�้ำเย็น รุ่น TSCO-110 และ TSC0-120

ราคาปกติ เครื่องละ 5,990 บาท ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสปริงเคิล เหลือเพียง 4,990 บาท

เครื่องท�ำน�้ำร้อน-น�้ำเย็น รุ่น TSHC-110 และรุ่น TSHC-120

ราคาปกติ เครื่องละ 6,490 บาท ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสปริงเคิล เหลือเพียง 5,990 บาท

NEW เครื่องท�ำน�้ำร้อน-น�้ำเย็น-น�้ำธรรมดา รุ่น BL724BS สะดวกสบาย ไม่ต้องยกถังน�้ำ

ราคาพิเศษ สอบถามจากเพียวละมุน

พิเศษ

บริการส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รีบจองด่วน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (สินค้ามีจ�ำนวนจ�ำกัด หมดแล้วหมดเลย)

TSHC-110 สนใจสั่งซื้อสินค้า ติดต่อโดยตรงที่

บริษัท เพียวละมุน จ�ำกัด

เลขที่ 1 ซอยรามค�ำแหง 167 ถนนรามค�ำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2917-3045-9 โทรสาร 0-2917-3155, 0-2917-1725

www.puramun.co.th

Sprinkle Rebranding Issue  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนายน 2556 เนื้อหา: - แนะนำเพื่อนบ้านบริษัทแสนสิริ - DIY เปียรองแก้วน้ำ - เรื่องน่ารู้รอบโรบ - สกู๊ปเด่นเจาะล...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you