Page 1

40N^øú#3J30N^øž:<K:–:N2K:ùüüš


<9<EE5T:V$TE =@«J«¯²²³_=;=`M*$TE_EVgC7;LVg*bMCe`GR$TE=ES<=EZ*c=L[LVg*9Wg6W%Xh;9WC*T;_ET+R9lTbMãïâðåOS6`;;c=6IDLWLS; 'ITCE[`E*<S;6TGb+EICc=8X*$TE=ES<=EZ*E[=`<<$TE;lT_L;ObM9S;LCSD;T7Yg;7T7Yg;b+CT$%Xh;b;_GC7Oc=+T$;Wh LVg*bMCe 9Wg9T;$lTGS*+Rc6@<_Mf;7GO6-I*=;Wh _=;LI;M;Xg*%O*a'E*$TE=ES<=EZ*`GR@S4;T;lhT6YgCL=EV*_'VG 'ESh*LlT'SÂ&#x2030;9Wg_ET-TI<EVKS9_OfCIO_7OE$Tl GS*EIC`E*EICb+9lT*T;$S;ODT*%S;`%f*6ID'ITC7ERM;S$6W8X*'ITCcIIT*b+ 9Wg9T;CO<bM_ETCT;T;$IT¯³= BTDb;=;Wh9T;+Rc6@<$S<;lTh 6YgCL=EV*_'VGE[=a,CbMCEIC8X*=ERL<$TE59Wg;T=ER9S<b+CT$%Xh;+T$<EV$TE%O* _ETa6D_ETc6;lT%OEO*_EWD;'lT`;R;lT`GR'ITC'V6_Mf;+T$9Z$-O*9T*CT=ERCIG_=;a'E*$TE=ES<=EZ*`GR@S4;T 'ESh*;Wh LV*g 9W_g ETDY;DS;IT+R'*ES$KTcI'YO'Z5BT@;lhT6YCg OS:DTJSDOS;6W%O*@;S$*T;`GRER6S<ET'T9W`g %*%S;c6$<S >[< EV$TE ;lTh 6YgCETDOYg; LVg*9Wg_ET+R_@VgC_7VCbMCT$%Xh;'YO'Z5BT@$TEbM<EV$TE'ITC7E*7O_IGT`GRES<>V6-O<'ITCE[LX$9S;LCSD`GR LV9:V=ERaD-;bMCeCT$CTD9Wg'Z5+R7O*-Yg;-O< _ET+R'OD`+*%TILTE_$WgDI$S<$TE=ES<=EZ*`GR@S4;T8X*9T;ODT*LClTg _LCO_@YgObM9T;LCT-V$c6E[LX$_<Tb+`GR 9lT'ITC_%Tb+c=$S<_ETc6cCDT$ODT*_-;$TEb- OWª'[=O*9Wg+RbM'ITCLR6I$=ERMDS6`GR-IDG6$TEb-$ER6TK .Xg*+R_EVgC$S;b;-I*$GT*=M;T ;O$+T$;Wh 8T9T;c6_Mf;@;S$*T;%O*_ET`7*7SI6ID_'EYOg *`<<$ER,S<$ER_,*`GRCW$TEb-`$f6_+f79S;LCSDb;$TE <S;9X$ETD$TEL*;lhT$f%OODTc6`=G$b+_@ETR;W+g R_=;OW$LI;M;X*g %O*a'E*$TE=ES<=EZ*`GR@S4;T%O*_ET9W+g R_$V6%X;h b;GlT6S<7Oc= _ET+R=ES<=EZ*`GR@S4;T;lhT6YCg L=EV*_'VG_@YOg bM$T Ic=9S;'ITC_=GWDg ;`=G*%O*DZ'LCSD`GRMIS*IT+RLO6'GO* $S<'ITC7O*$TE%O*9T;LCT-V$6ID_-;$S;

 

%O<'Z5'ES< $F7IV9D_GTM:;T@E $EEC$TE<EVMTE


Contributors

OEE8@E -T‰=ERa'; 9W=g EX$KTOVLER6T;:ZE$V+`GR 'ITC'V6LET*LEE' _'D9lT:ZE$V+$TE6_$C $TE@S4;T _If<c.7 OV;_7OE_;f79WIW $TE7GT6OO;cG; ;O$+T$;Wh $lTGS*_7EWDC'ITC@EOCb;$TE9lTÐñÞïñòí %O*7SI_O* OD[6 I D7V67TC<GfO$%O*_%T9Wg ìçÞ÷÷ö«ñòêßéï«àìê

LC'V6 _O;$9IW>G O6W7a=E`$EC_COE`GR;S$%TI >S;7SICT_=;;S$_%WD;OVLERbM$<S ;V7DLTE`GROW$MGTD _If<c.7'I<*T;-ID6[`GÁæäæñÞéÊÞïèâñæëäbM_O_D;.Wg a)K5T`GRb-_IGTIT*=GZ$=; ÐñÞïñòí%O*7SI_O*'YO Äæëåòß«àìê

5F7 _GVJOZ7LTM$[G CS53;T$E9Wg>S;7SI_O*CT_=; ;S$_%WD;6T;$TEOO$`<<7$`7* _-WDg I-T‰_=;@V_JK b;_EYgO*$TE=ER6VK2*T;ÁÆÖ _=;_+T%O*'OGSC; b;;V7DLTE-S;h ;lT LTCTE87V67TC>G*T;c69_gW A.<Z' `A;_@+ÅììÁÆÖ

Contents ± ² ³ µ ®­ ®® ®¯ ®± ®³ ®µ ¯­ ¯® ¯¯ ¯²

ÐíïæëèéâðÐìàæâñö ÊöËâæäåßìïåììá ÂáòñÞæëêâëñ ÀïâÞñæóâ£Æëðíæïâ ÆëëìóÞñæìë Áâðæäë ÅìßßöÁÆÖ Ðàììí Æëñâïóæâô ÑïâëáÄòïò ÀììéÐíìñ Îòæàè£Áâéæàæìò𠾿âÞòñæãòéÑïæí ÏâÞáâïÍïæ÷â

L;S<L;Z;$V+$EECLET*LEE' `;R;lTLCT-V$<EVK9S aOGV'=ER_9Jc9D M;S*_@G*`O@Q`GRM;S*LYO6W _'Gf6GS<?$LCO* @S4;T'ITC'V6LET*LEE' ;IS7$EECbMCe cO_6WD$TEOO$`<< =ER6VK2%O*b-*TDe LTE'6WÑâàåÐñÞïñòí LSCBTK5°$[E[ÐñÞïñòí `A-Sg;GTLZ6 @T_9WgDIL8T;9WgLZ6'[G `;R;lTET;OTMTEOEOD _9WgDICZCc<=ER_9JOV;_6WD 7O<'lT8TC-V*ET*ISG


Sprinkle’s Society 51O_6 L3;L4=NCK1WG^;AGW/G= ;OAL;<N3.O1O_[.WL[5;OD A3 = A;K4N#==;.O] E?LE?L< 1K`".L3L=RB? W1=3. X9%K_3X?J.L32R=N#Y.<3dL3d`L.Q_;D5=N"WN?[5ZE4=NL=X 6SWL= A;"L3W8Q_GD=L"AL;DRD.%Q_3ZEK41R1 L3W=LEAK" A L#J[.= A;;QGK41 L3GOZ3YGLD/ G][5

Startup Weekend

­ÌÙÒÖÚ֝›œ=K`"1O_ ;lhT6YgCL=EV*_'VGL;S<L;Z;';M;ZCLTIEZ;bMCbM_EVgC7;:ZE$V+cP_9'MEYOÑâàåÐñÞïñòí6ID 'ITC'V6LET*LEE'`GR`E*<S;6TGb+6We*T;ÐñÞïñòíÔââèâëá¿Þëäèì语®¯'ESh*9Wg¯ +S6%Xh;_@YgOLS*LEE' LET*LTDLSC@S;:9T*:ZE$V+ `-EcO_6WD `GR;lTCT-ID$S;%<'V67ODO6 $V+$EEC7GO6*T;°IS;¯'Y;IS;JZ$E9Wg¶ªOT9V7D9Wg®®@FJ+V$TD;¯²²²L=EV*_'VG c6EIC<EV$TE;lhT6YgC<EE+Z%I6%;T6³­­.W.W_@YgOb-LlTMES<*T;;Wh

New KAZZ

LCT-V $ EMS L ­­®­± <EV KS 9 >GV7BS53IJV Ic9D+lT$S6M;X*g b; <EVKS9b;$GZC¾æðæëÑÞèÞìèÞ b;=ER_9Jc9Dc6+6S $V+$EEC_@YOg LT:TE5=ERaD-;-ID_MGYOaE*_EWD; b;8Vg;9ZE$S;6TE5aE*_EWD;IS6<T;ª `L*7lT<G9S@_L6f+OlT_BO7T@ERDT +S*MIS6LER`$I_CYgOIS;9Wg®ª¯:S;IT'C ¯²²².X*g ;lTh 6YCg L=EV*_'VGc6EI CL;S<L;Z; ;lhT6YgC%;T6³­­.W.W

4

¶Ìåå¾ÛÚÝßÏÌä

#K.Y="L=N#==; W8Q_GDL2L=-5=JY<%3

;V7DLTEËâôȾ××ÊÞäÞ÷æëâ ;V7DLTE@[6c6_GC`E$%O*c9D +S6$V+$EEC$WNTLS;9;T$TE a6DCW_._G<EV7WhM;ZCLTI9SgIA T_CYO*c9D CTEIC*T;ODT*'S<'Sg*_CYgOIS;9Wg®­@FJ+V$TD;¯²²²5J[;D$WNT b;EC ET-BS1+S;9E_$KC ETDc6+T$*T;;Wh9Sh*MC6;lT%Xh;9[G_$GTQ 8ITDbM$S<C[G;V:VCVET_'VGOOAcGA b;9[G$ERMCOCM‰V*OZ<GES7;ª ET-$S‰‰TLVEVIS4;T@EE5I6WL=EV*_'VGc6EICL;S<L;Z;;lhT6YgC%;T6 ³­­.W.W_@YgObM>[9Wg_%TEIC*T;c6ES<'ITCLZ%L6-Yg;$S;ODT*_7fC9Wg


My Neighborhood

_EYgO*¶ÈòíàåÞèÞÈ«««BT@¶ ÍÞññÞóââÌ«

ôYG?N5=JW1B[1<õ 6?N/:K-+<L;L/=*L3DS"DR. "+<19F5-< Ů#+8D0H*ůQ: 9$AĊ$-<*:9M!!Q: G!#+8D0H*=LHĊ+9" /:)H/Ċ/:GE-8 :+*5)+9"G!+89" !:!::<9L/(A)<(: 5:D=*!#+8D0=L#@Ą!552D+D-=* E !::23(:&*@F+#E-823+95D)+< :7-7 aE**T;OS;9S;LCSD%O*aOGV' =ER_9Jc9D 7Sh*OD[ b;;V'COZ7LTM$EEC<T*=ROV; c6ES<'ITCEICCYO 6 T ;$TE@S 4 ;T`GRIV +S D +T$<EV KS 9 DT-Sh ; ;l T +T$ 9SgIaG$ _CYgO>LT;EIC_%T$S<9S$KR%O*<Z'GT$E -TIc9D 6ID'ITC@EOC%O*_9'a;aGDW _'EYgO*CYO OZ=$E5OS;9S;LCSD`GRCT7E2T;$TE9lT*T;9lTbM >GV7BS53DT%O*aOGV'CWCT7E2T;L[*LZ67GO6CT Ll T MES < >C8Y O I T <Z ' GT$E'Y O = + +S D Ll T 'S ‰ b;$TE@S4;TO*'$E 6S*;Sh; _ET+X*_=6aO$TLbM$S< <Z'GT$Ec6`L6*'ITC'V6_Mf; 'lT`;R;lT_$WgDI$S< $TE9lT*T;`GRLBT@`I6GOCb;$TE9lT*T; 'Z5 OBV - T7V `L*JEW >[ +S 6 $TE? T D9ES @ DT$E<Z ' 'G O:V<TD8X*'ITCLlT'S‰b;$TE@S4;TO*'$E_@YgObMc6 CT7E2T;7TCMGS$LT$G`GR7E*$S<;aD<TD9WIg T*cI a6DCW@;S$*T;_=;A;_AO*LlT'S‰b;$TE%S<_'GYgO; _ET_;;;aD<TD$TELYgOLTE9Wg-S6_+; _@YgObM @;S$*T;_%Tb+L8T;$TE5%O*<EVK9S `GRCW_= TMCTD $TE9lT*T;b;9VJ9T*_6WDI$S;a6DCW$TEIT*`>;*T; `GR$GDZ9:9$Z 7;=_@YOg bM;aD<TDOO$CTLO6'GO* $S<'ITC7O*$TE%O*G[$'T

 $TE6[ ` G@;S $ *T;8Y O _= ; MS I b+Ll T 'S ‰ %O* O*'$E 'Z5OBV-T7V+X*c67Sh*OZ6C'7V$TE9lT*T;b; 7lT`M;*>[+ 6S $TE? TD9ES@DT$E<Z''GIT7O*CW'ITC _=;$GT*ERMIT*>[= ER$O<$TE`GR@;S$*T;_@YOg bM _$V6'ITCLC6ZG%O*9Sh*LO*? TD aOGV'=ER_9Jc9D_;;$TELET*9S$KRb;$TE 9lT*T;bMCT$%Xh; _ETCW$TE+S69lTÑïÞæëæëäÖâÞï ÍéÞë MEYO`>;$TE?$O<EC=ER+lT= _@YgO@S4;T JS$DBT@%O*@;S$*T;bM6DW *Vg %X;h `GRES$KTCT7E2T; %O*>GV7BS53DT%O*_ETbMOD[b ;ER6S<L[*LZ6LlTMES< b;LI;%O*>[<EVMTE$f+R_=;$TE_@VgC9S$KR`GRMT$ CW'ITC7O*$TE7lT`M;**T;bMCe _$V6%Xh; <EVKS9 %O*_ET+R_=6aO$TLbM$S<@;S$*T;9WgCWJS$DBT@ 9Wg + R_7V < a7_= ; >[ < EV M TE$ O ;9Wg + R_= 6 ES < <Z ' 'G BTD;O$_%TCT9lT*T; L;b+% O C[ G _@Vg C _7V C %O*<EV KS 9 aOGV ' ¥=ER_9Jc9D¦ +lT$S6 _%Tc=_DWgDC-Cc69Wg åññí·¬¬ ôôô«ìéæàªñåÞæéÞëá«àìê¬

5

When You Think of Sprinkle… ßG!:!8$A Ċ $ -< D/(9 č E -8$-< (9 č D&?L 5 2@ (:& +89"F- E!ĉ!5!/ĉ:D+?L5 /:)285:=LHĊ):+:! Ċ5):D#!đ 59!9"aD!ĉ D*= / 9"!Q:M ?)L 2#+<D -< ="L +<19

5D+: 92++D&?L5G3Ċ&!9 :!E-8$AĊ):<ĉ5 5D+: HĊ"+<F( Ċ/*D3@$-Ċ:! /:)285:E-8 :+"+< :+ =LHĊ @(:&à


Edutainment

DVD

±ÓÓÒÖÍ×É ¯ÍÒËÈÓÑ‘ù™øù’

°ÅÛÐÉ×בù™øù’ 9OC PTE6Wh >[ES<<9 _<; b;ÑåâÁÞïèÈëæäåñÏæðâð _%Tc6_G;M;S*6We OW$_EYgO*`GIb;= ¯­®¯ ;O$+T$ÔÞïïæìïð _9WD<$S< c-OT _GO<SA 9WgES<<9_6;$IT `78[$$G<ESJCW`GR 'ITC;TL;b+G6G*c=_EYgODe ÉÞôéâðð_=;M;S*`;I`$*L_7OE99Wg Tl ETDc6cC'O D6W_9TcE `7c6E<S 'R`;;L[*CT$8X*´«±¬®­+T$ÆÊÁ¿$TES;7W>G*T;+T$ +OM;PVGGa'9>[CW>G*T;+T$ÑåâÏìÞá_CYgO6[ÉÞôéâðð+< 'ITCE[LX$+ROX6OS6'GTDe$S<c66[ËìÀìòëñïöãìïÌéáÊâë 'V6ITI*$TEPOGGWI[6c6>[$lT$S<`GR;S$`L6*?CYO_DWgDCOW$MGTD ';_GD+T$M;S*_EYgO*;Wh

_6f$-TDªM‰V*OTDZ ®¯ '[M;Xg* 'ITCES$+Z$O$ +X*`O<9lTLS‰‰T+RM;Wc=OD[6ID$S;<;_$TR M;TM;S*6[+Y6-Y6CT$e`9<cCCWORcE6X*6[6_GD`7@O6[c=LS$@S$'Z5+R'ODe9Xg*9WgCW;S$`L6* ODT*<E[.IVGGVL_Of6_IVE6;OE7S;<VG_COE_ED`GR9VG6TLIV;7S;'ODea>GCTEIC8X* L$OE_@G*9Wgc@_ETRCT$e=ER@S;:a6D_<;+TCV;<EV9_9; ;O$+T$;Sh;M;S*DS*CW'lT'CCT$CTDBT@LIDe`<<IV;_9+`GRLc7G$lT$S<%O*_IL `O;_6OELS;9WgCW_O$GS$K5CT$e6[`GIc6cO_6WD_$WgDI$S<$TE$lT$S<JVG= _@WD<`;e6[+<`GI+R 7$MGZCES$_GDGR

LIKED

LISTENNING BEACON .TI;66;7EW%O*ÑôìÁììïÀæëâêÞÀéòß _=;ÆëáæâÏìàè 9WgL6bL LROT6 LIT* A* `GICO*aG$b;`*6WCT$e cCMC;MCO*_MCYO; @I$@O*`;I_6WDI$S<I*OYg;e 8Tb'E_'D-O< ÑìòïæðñÅæðñìïö OSG<ShC-Z6$O; 'Z57O*GO* OSG<SCh GTLZ6%O*@I$_%T¿âÞàìë9lTc6'5Z BT@6W 9S6_9WDC%O*_6VCcCLR6Z6%TGC9S<'ITCLlT_Ef+ b;OSG<ShC`E$ `7GR_@G*DTI° ;T9W_JK _=6A*7O; _-Te A*c= `7*7SIc= aD$'GX*c=M;T $ER+$ `GI'ODOO$c=_>-V‰aG$%O*$TE 9lT*T;9WgaM6ETD 6;7EW%O*I*;Wh+R9lTbM aG$%O*'Z5LIT*cLI `GR$GS<_=;M;ZC LTIOW$'ESh*_@G*9Wga66_6;CT$e'YOÑåâ ÔìïéáÆðÔÞñàåæëä$S<Ðéââí¾éìëâ

<I0R V-]-7J20M4 MGS*+T$9Wga._-WDGCW_6WDc6ES<'ITC;VDCCT$%Xh;eLS*'C OO;cG;`<<_If<<OE69Wg_$V6%Xh;CT$O;$f'ODe `>IG* -I*MGS*e_ET'*cC'ODc6_%T_If<<OE6@S;9V=6O7'OC $S;LS$_9TcE`GI;O$+T$+R_%Tc=6[_,@TR$ER9[`;R;lT %O*_,GVCc9D©LDTC©LT:EcCLTCTE87TCOT;'ITC_Mf; 9Wg_EWD*_=;7S<e DTI_=;EODe 'ITC_Mf;c6OW$`GI @OCT_+O_A.<Z'`A;_@+`M*;Wh 9Wg'OD_GYO$$ER9[6We _6f6e CTbMOT;OW$9W E[LX$6W9WgcC7$$ER`L+T$@S;9V= `GI'ES< `GR'V6IT7Oc=9Wg;WgOT++R_=;`MG*EIC_EYgO* 6ETCT%O*LS*'COO;cG;OW$`M*


ÊÖÓ¾ÉÂËÑÆËÂÐ »ÅÖѦÓÈÍÉ×

ϾÁÆËÄ ¦ÉÅÙØÍÊÙÐ §ÖÉÅØÙÖÉ×

_;YhO_EYgO*IT6ID_6f$M;ZC';M;Xg*9Wg?;.lhTe 8X*>[M‰V*';M;Xg* CT7GO6¥b;BT@?;<T*'Y;OO$+ROWaE7V$6ID¦ `GIIS;M;Xg* ?;_=;+EV*_%Tc6_+OLTIGX$GS<+T$'ITC?;9WgaE*_EWD;`7b- IT+Rc6`OC_:O*TDe.R9WgcM;_@ETR_:O6S;CW@GS*_Of$._Cf; _M;YO:EEC-T7V 'ITCES$`GR'ITCIT<MITC%O*M;ZCLTI'[;Wh +R_=;ODT*cE 8Tb'E cC O T ;$f 7 TCc=6[ 9Wg a E* BT@D;7Ec6 _@ETRIT ¿âÞòñæãòéÀïâÞñòïâð >G*T;%O*;S $ _%W D ; ER6S<_<L7_.G_GOE%O* `'CW$TE_.WD`GRCTEª $T_E7 L7TMG c68[$ LE T *_= ; BT@D;7E _EW D <E O D`G I $R,TD _= ; $ER`L9Sg I aG$- I * IT_G;c9;=;Wh °ª®°ª®° AOECbM‰e$S<Ñôæéæäåñ

IS;IT_G;c9;=;WhODTGYC'I*MIT;b+c=6[M;S*.OC<Wh$S;;R.OC<Whžž ;Wg_=;ES$`E$@<7Sh*`7c66[M;S*7SIODT* CS;;TES$+S<b+CT$e LlTMES<M;S*.OC<WhaE`C;7V$ 'O_C6WhLET*+T$;I;VDTD%TD6W%O*cO`.f'`CE_EWD;¥b;<T;_ET_9T9Wg9ET<DS*cCCWb'E`=G¦@GfO7 _EYgO**TDCT$_@WhD;CT$`7.Xh*CT$`'.OC<WhM;ZC7$MGZCES$LTI9WgDS*_=;';=$7V_CYgO'Z5CW'ITCES$ 7SI+ROZ;%Xh; $lT$S<a6D a+;T:T; _GOIW; 9Wg_'D9lTM;S*-WIV7%O*';_=;CR_Ef*bM$GTD_=;M;S*`;IAG$[6 c=c6'YO_EYOg *²­¬²­`L6*bM_Mf;-S68X*Lc7G`GR`;I9T*`=G$e`>G*e%O*_%Tc6ODT*-S6_+;_%T _GYO$I*Ñåâ¿éÞàèÈâöðCT_=;ÌÐÑ`GR9Wg;TES$CT$e'YO_OT+OM;CSGa'IV-M;TaM6e_G;6ID 'V6IT@ER;T*'[; +hW R9lTbMIDS EZ; c9D'GS*g c6`;eMGS*+T$9W=g $ O ;_@V*g 'GS*g Ñôæéæäåñ7O;OILT;$S;CT

30V<þ;21Q<M"< F2\"K·ÍÐÍÇÓÒºÅÐÐÉݘ .K:> K·ÉÅÖÇÌDK62

_EYO*aE+; @[;>G MEYO9WgE[+S$$S;b;-YgO $ER9V* @[;>G _'D9lT*T;b; 7lT`M;*ÎòÞëñæñÞñæóâ¬ÍïìáòàñÊÞïèâñæëäÊÞëÞäâï9WgÄììäéâ Æëà«LMES2O_CEV$T8YOIT;Wg'YO7SI+EV*_LWD*+EV*CT_%WD;6ID7SI_O* LlTMES<_GC<9_EWD;:ZE$V+EO;e+T$ÐæéæàìëÓÞééâö<O$_GT MGS$'V6%O*-TIÑâàåÐñÞïñòí>T;_EYOg *ETI'ITC$GTc6$GT_LWD'ITC'V6 LET*LEE' `GR'ITC_-YgOCSg;9Wg+R$ERa+;7SIG*c=9lT*T;DVg*bM‰ LET* 'ITC'V6bM$GTD_=;LV;'TMEYO<EV$TE9Wg%TD$ER+TDOO$c=c69SgIaG$ ODT*_-;PVI_G77ª`@'$TE6DTP[ž>[b M$Tl _;V6$[_$VGOR_C.O;6O7'OC `GR`;;O;9Wg%T6cCc6_GD'YOL7WA +fO<L `GR CTE$ .S$_'OE_<VE$ ;O$+T$=ERIS7V'ITC_=;CT%O*`7GR'; _%TDS*IV_'ETRM8X*E[=`<< :ZE$V+ `GR$E5WJX$KT%O*'ITCLlT_Ef+ _=;M;S*LYOEICMGS$$TE7GT6 MGS$$TE<EVMTELlTMES<;S$:ZE$V+b;aG$DZ'6V+V7OGODT*`9+EV* 7TCGTÐâÞïàåMT?;_=;$TEEI<EIC=ERL<$TE59Tl *T;%O* $ER9V*@[;>G7Sh*`7$TI`E$9Wg_%Tc=8X*6V;`6;.VGV'O;ISG_GD+;c6_%T 9lT*T;$S<<EVKS99Wg_=;M;Xg*b;J[;D$GT*`M*@TDZ;IS7$EECODT*$[_$VG _;YhOMT9Wg;TL;b+9WgLZ6 'YO$TEO:V<TD_<YhO*MGS*'ITC'V6%O*>GV7BS53 7T*e%O*$[_$VGIT@I$OS+,EVDR%T*b;;S;h _%T_%f;<EV$TE`=G$eOO$CT bM_ETb-CT$CTD_@YgOORcE `GR@I$_%T;Sh;$l TGS*IT*`>;+R>GS$6S; aG$c=9T*cM; OT;`GI;lTCT=ERDZ$7b-$S<:ZE$V+7SI_O* `GRIT*`>; LlTMES<O;T'7c6_GD


Creative & Inspire

CT? $ <EV M TE 'ITC'V6LET*LEE'$S;_8ORž D/-:D3K! !D ĉJ G3Ċ29)(:1č55 =/= D+:)9 8 <H#D5/ĉ:

!D3-ĉ:!=M&<D01D3!?5 /ĉ:G + >-:3-9 E3-) )= /:) < 2+Ċ:2++ č58H+=J55 ):2Aĉ29 )Eĉ+AĊH3)-ĉ8ŧŧ/ĉ: /:)D ĉ E""!9M! %Ă %! 9 ! HĊ E-8Ċ : @ &5)= D/-:G3Ċ F5 :2 9 " 2)5 9 / D5/9 ! -8D-K -8!Ċ 5 * -5Q : :)/< = :+"+< 3 :+ /:) < 2+Ċ:2++ č9ĉ5H#!=M 9!D58ŧ

®« CZ*CSg;9Wg+R?$?;'ITC'V6LET*LEE';Sh;_=;LVg* 9Wg?$$S;c6cC7O*EO@ELIEE'_@WD*ODT*_6WDI ¯« 9lT*T;9Wg_$WgDI$S<$TELET*LEE'b;$ER<I;$TE ?$?;;S;h 8T_ETc69Tl _=;*T;=ER+lTc=6ID$f+R6W °« MS6_=;';%WhL*LSD `LI*MT'ITCE[bMCe 7Sh* 'lT8TC$S<9Z$ODT*cCCO*%TC_EYOg *_Gf$e;ODe ±« $GT_LWgD* -O<'ITC9T9TD 96GO*9lTORcE bMCe6IDIV:W$TEbMCe_@YgOMT>GGS@:bMC ²« CS;g b+b;7SI_O*$GTDOCES<'ITCGC_MGI8YOIT $TE9Wg_ETc6CWaO$TLLET*LEE' 96GO* `GR `LI*MT_=;ET*ISGb;7SI_O*OD[`GI ³« MT_IGTIT*b;$TE?$'V6`GR_EWD;E[ORcEbMCe OD[_LCO _%W D ;<S ; 9X $ =ER+lT IS ; bL < Gf O $MEY O a._-WDGCW_6WD$fc6 9lTbMc6ODT*;OD IS;GR®-Vh; DYg;$ER6TK_=GTbM_@YgO;IT6_L;ORcE %Xh;CT7Sh*7; `GI'Z5_OTCTIT67O7TC +V;7;T$TE+;_7fC$ER6TK`>;;Sh; M;WOO$+T$CZCCO*_6VCe %O*7SI_O* 6ID$TE@[6MEYO_%WD;ORcE$f7TCa6DcC b-'lTIT>CMEYO,S;<OD_$V;c=GVL7®­'lT8TC*TDe$S<7SI_O*_-;,S; _=;';ODT*cE,S;CT+T$cM;,S;ES$b'E ,S;-YOg ORcEQGQ`GI7O<'lT8TC_MGT;Wh 6ID-YgO_@G*MEYO-YgOM;S*9Wg;X$%Xh;CTc6 ´« CO*aG$b;`*6_W LCO_@ETR$TECO*aG$b;`*ET D 9lTbMM6M[ %T6'ITC$ER7YOEYOE; _=;JS7E[ %S6%IT*'ITC'V6LET*LEE' µ«MS69lT*T;_=;9WC ES<A*'ITC'V6_Mf;%O*>[OYg; $TEES<A*cO_6WD+T$';OY;g +R-ID7ODO6cO_6WD %O*7SI_O* ¶«9Z$=‰MT CW'lT7O<9Wg8[$7O*CT$$IT® _LCO OD T EW < 6 I ;LEZ = 7O<'lT 8TC b- _ IGT'V 6 bM DTI;T;%Xh;OW$;V6MT'lT7O<OYg;e`GRGO*_6V; c=DS*9T*OO$bMC ®­«MS69lTÊæëáÊÞí`GR;lTÊæëáÊÞíCTb-b; $TE9lT*T;_=;=ER+lT9lTbM_ET;lT$ER<I;$TE 'V6b;MSIOO$CT+S6_EWD*_=;BT@BTD;O$MSI ®®«'V6OO$c=b;`;I$IT* CO*aG$ODT*EO<6T; cCaA$SL6lT6Vg*G*c=b;'ITC'V6MEYO'ITC_-YgO 9WgCWOD[_6VC ®¯«_EWD;E[ÐæõÅÞñðÑâàåëæîòâ$TEMT'lT7O<%O* =‰MT+T$³CZCCO*

8

 ÏâáÅÞñ'lT7O<+T$'ITCE[LX$ ÔåæñâÅÞñ'lT7O<+T$%O_9f++EV* ÖâééìôÅÞñ'lT7O<b;`*6W ¿éÞàèÅÞñ'lT7O<b;`*ETD ÄïââëÅÞñ'lT7O<OY;g e9W'g 6V OO$CTc6 ¿éòâÅÞñLEZ=EIC9Z$'lT7O< ®°«CO*MT`E*<S;6TGb+_@ETR'ITC'V6LET*LEE' cCc6+[e $f>Z6%Xh;CT+T$$GT*MSI_ET';_6WDI CS;CW 9WgCT+T$BTD;O$6ID

/:) <2+Ċ:2++ čD < >M!@!=M :++9"+AĊF- +5"9/ E+"9!:-G :+GĊD3@$-(:*G!9/D+:


58H+=LD#Ä&#x2018;!5@#2++ G! :+%Ä&#x201A; 2)5 $S*IG_EYgO*'ITC ;T_-YgO8YOb;$TE 9lT*T; CO*MT>[-IDMEYO 9WC*T;bMCT-ID LE T *LEE' ` 9; 7SI_O* MI*`7_EYgO* _*V;ETDc6

E[LX$ITcCCW_IGT 7GO6_IGT

CSI`7EOES<'lTLSg* MEYOEOES<'ITC_Mf; +T$G[$'TCT$_$V;c=


Innovation

Green Gadgets [GW.O<5=JE<K.3dL`

!9 55 E""$-<(9č2)9*G3)ĉ H)ĉHĊ Q:!>> /:)Ċ5 :+ 5$AĊGĊ:!D&=*5*ĉ:D=*/5= E-Ċ / Eĉ *9 Ċ 5 Q : !> > :+GĊ +9 & *: +=L )= 5 *A ĉ 5 *ĉ: Q : 9  E-8)= /:)+9 " $< 5"ĉ 5 2<LE/-Ċ5)F- +ĉ/) 9! E KDK2:+&9D3-ĉ:!=2M +Ċ: >!M ):Ċ/*H5D=*ĉ:*J":<!M D3)?5! 9"/< = :Q #ď!ē @"<!Eĉ)!9 HĊ$-89ĉ/*G3ĊD+:#+83*9!Q:M HĊ+<J-53:?5M ):GĊ !9 3+?5-5AH/ĊD#đ!9/5*ĉ: /:) < 2+Ċ:2++ čG3)ĉJ

a8ž_+T=GT;OD OT*GT*CYO9Wgb-;lhT+T$a8=GT9O*_IGT 'Z5GT*CYO`GICO*_+T=GT;OD9Wg;T L*LTE;Whc=6ID$f+RE[LX$ITa8ež-T* ;TL*LTE_LWD+EV*e `GI'Z5$f+Rc6EW< GT*bM_LEf+cIe b-;lhT=EVCT5;ODe CV_-;;Sh; =GT;ODOT++R%T6;lhT7TD 7OM;T7O7T_GD$fc6 _CYgOb-*T;_LEf+ ;lTh 9V*h $f+R8[$=GODG*9OER<TD;lhTLI; ;lTh bMC$+f R8[$=C%X;h c=cIb;a8=GT;OD OW$'ES*h _=;$TEOD[E I C$S;9S*h ';`GR=GT OD T *- I D_MGY O _$Yh O $[ G +EV * e 6[ E TD GR_OWD69Wg_If<c.7%O*6Wc._;OE åññí·¬¬ ôôô«öÞëéò«àìê¬

_9T_MDWD<ªCYOGT* cC b - % O*bMC O RcE 8 T _6V ; 9T*c=7 T * =ER_9J<ODe +R_Mf;ITCWMSI$O$`<<_9T _MDWD<bMb-$S;9SgIc=7TCMO*;lhTLT:TE5R 7T*e%O6W=ER$TELlT'S‰%O*CS;$f'OY 'ITC LROT69Wg_ET+Rc6cC7O*b-;VhICYOCTLSC>SL $S<MSI$O$ `GR%O6WOW$=ER$TE'YO-ID =ERMDS6;lhTc6CT$$IT²­¢ b;%5R9Wg_ET $l T GS * AO$L<[ $f L TCTE8MDZ 6 ;lh T c6 9S ; 9W 8 T ;l T MS I $ O $;Wh C T7V 6 7Sh * BTDb;< T ;$S ; CT$%Xh; $f+R-ID=ERMDS6;lhTc6ODT*CT$ 6[ETDGR_OWD69Wg åññí·¬¬ôôô«êâñÞâããæàæâëñ« àìê¬

9Wg=[@Yh;$S;GYg;b;MO*OT<;lhT OO$`<<CT_@YgO-ID =ERMDS6;lhT 6IDIV:W$TE9Wg'O;%T*b+ETDLS$M;OD _+T@Yh;=Z Ce 'GYg;e 9Wg_Mf;OD[;Wh ;O$+T$+R-ID $S;GYg;`GI CS;+RLET*'ITCElT'T‰bM$S<_ET7GO6 $TEOT<;lTh `GR8T_ETOT<;T;_$V;c==Z C`GR'GYg; +R'ODe D$7SIL[*%Xh;c=_EYgODe +;_ET`9<+RcC LTCTE8DY;OT<;lhT7Oc=c6 9Sh*MC69Wg9lTc=$f6ID 'ITCMIS*6W7OaG$`GRLVg*`I6GOCMEO$;R 6[ETD GR_OWD69Wgåññí·¬¬ôôô«æëâôæáâÞ«àìê¬

_IGT_ET_=6;lhTOO$+T$$O$cCIT+R9WgOT*GT*CYOMEYO9Wg?$<SI_ETcC_'D E[_GDIT;lhTcMGOO$CTCT$;OD_9TcE`GI _ET_@WD*`'$R=EVCT5;lhT+T$ ER6S<;lTh `E*MEYO_<T`';Sh;MSI$O$=ERMDS6;lTh æоÓÂ+RCW7SI_G%6V+V7OG 'OD<O$=EVCT5;lhT9WgcMG>T;$O$OO$CT _=;$TE$66S;bM_ETb-;lhT bM;ODG*c6 MGO6cA_=;`<<ÉÂÁ b-cA+T$`<7_7OEWg$O;_Gf$e +X * =GO6BS D `GR=ERMDS 6 OD T *CT$ 6[ E TDGR_OW D 69Wg åññí·¬¬ôôô« áâðæäëðôÞë«àìê

OO$`E*$S;M;OD

ET6;lhT`<<@O6W_= R

ODTOT<;T;

$O$$66S;

_'EYg O *b- B TDb;< T ;L I ;bM‰ OO$`<<CT_@Yg O Ol T ;ID'ITC LR6I$ `GR_= 6 aO$TLbM _ ET LTCTE8b- * T;MEY O <EV a B'LVg * 7T*ec67TCb+.X*g OT++R7TCb+ _ETCT$_$V;c=_LWD6IDMSI$O$;lhTÑôæðñÑÞí+X*OO$`<<CT6ID'ITC'V6 9WgLI;9T*c=_GD'YOMSI$O$;Wh+R_=;_$GWDI9Wg`%f*CT$$IT+R<V6_@YgO_=6 b-;lhTc67O*OO$`E*MCZ;MGTDEO< 'Z5+R_$V6'ITCDS<DSh*-Sg*b+CT$%Xh; `GR<V6_=6;lTh `'_Gf$;OD_@WD*@Ob-*T;_9T;Sh;6[ETDGR_OWD6$TE6Wc.; c69Wgåññí·¬¬ôôô«öÞëèìáâðæäë«àìê¬

=ZC $6-S$a'E$`<<=ERMDS6;lTh CWbM_Mf;$S;c6 9SgIc=9WgCWbM_GYO$$6¯=Z CLlTMES<-lTER:ZER M;S$`GR:ZER_<T`7b;'ITC_=;+EV*_ETCS$ +R@<IT=EVCT5;lhT9Wg=GODOO$CTcC7E*$S< 'ITC7O*$TE%O*_ET_LWD9W_6WDI=ZC -lTER_<T $f=GOD;lhT;OD_$V;c= =Z C-lTERM;S$$f=GOD ;lTh CT$_$V;c=c=eCTeb;9WLg 6Z $f7O *$6=ZC -l T ERM;S $ _@W D *=Z C _6W D Ic=_GD_@Yg O 'ITC LROT6 9lTcC_ETcCOO$`<<=Z C$69Wg=ES< =EV C T5;lh T c6 O D T *@O6W _ = R 7TC'ITC 7O*$TE%O*_ET_GDGRÍâïãâàñÃéòðå 'YO 'l T 7O< 6[ E TDGR_OW D 69Wg åññí·¬¬ôôô« âàìãïæâëá«àìê¬

10

CT;OT<;lTh OS;7ETD _=;OW$M;X*g `$f6_+f7cO_6WD9Wbg +ETDCT$e_@YOg $TE=ERMDS6;lTh CT;OT<;lhTÄïââëÔÞïïæìï OO$`<<bM_=;M;TC`MGC 6[;T$GSI7O;_EVgC7;OT<;lTh CS;+R`A<G*c=6[_MCYO;cCCW OS;7ETD `7_CYgOOT<;lhT;T;%Xh;e CS;+R'ODe @O*7SI %Xh;e +;$GTD_=;M;TC`MGCCTLR$V6LR_$T7SI_ET7GO6 _IGT 8Tb'EcC-O<b+ $fEW<e OT<;lTh `GI_-f67SIOO$c= +T$MO*;lhT;Wh_LWD _+TCT;OT<;lhT;Wh<O$$S<_ETåññí·¬¬ êìàìéìàì«àìê¬


Design

_EYgO*¶$O*<EE5T:V$TE

ÇëêÝÊåãÝîå

ÁòåÝ꨿äîåïðåÝêÈÝßîëåô `A-Sg;6Wc._;OE-YgO6S* 'EVL_7WD; GT'ESI. _CYgOCT OO$`<<%I6;lhT`E `GI+R_=;;lhT`E:EEC6Te c6 ODT*cE ;Wg'YO;lTh `E_O_IWD* 'OG_G$-Sg;@V_JK ET'T %TD%I6GR®­ _MEWD‰LMES2Q `;;O;IT>[.YhOc= LI;bM‰_@YgO$TELRLC

ÐÝïéÝêåÝêÎÝåêóÝðáî ;lhT6YgC9Wg$lTGS*+R$GTD_=;_9E;6`;e b;=;WhMEYO=M;T 'YO;lhT?;<EE+Z%I6 _@ETR;S$6YgCLI;bM‰bM'ITC_Mf;IT CS;CWEL-T7V6W$IT;lhT`E `GRbM'ITC E[LX$ITLROT6$IT;lTh `E _@ETR?;7$ +T$A T`GI;lTCT<EE+Z%I6_GDCS;+X* cC=;_=O ;ORcE$f7TC9WOg D[< ;@Y;h 6V; ET'T%TD%I6GR®®_MEWD‰LMES2Q

½íñÝàáßë

;lhT6YgC<EE+Z%I6

9Wg`@*9WgLZ6b;aG$ !QM:@ 3*)= @ ĉ:5*ĉ:HĊ)5 Ċ:) 3+?5?L)E""<M /Ċ:Ċ: @+AĊ/ĉ: D)?L5!Q:):"++@ /5*ĉ:&<=&<9! E-Ċ/8)=)A- ĉ:2A> !:!=MHĊ !=L ?5!QM:?L)"++@ /=L)=Q:3!ĉ:*+< G!ĉ:#+8D0ŎŚōśŐ+/"+/)):G3Ċ @ HĊQ: /:)+AĊ9 D&?L58D#đ!H5D=*G! :+ 2+Ċ:2++ čE-8G2ĉ)A- ĉ:D&<L)G3Ċ 9" @ J @+ < 5 @HĊ

½èðÝéåîÝêëÃëèà¾ëððèá %OD$bM%I6;Wh ;Wg'YO ;lh T 6Yg C <EE+Z % I69Wg CW ET'T`@*9WgLZ6b;aG$ 'Y O %I6GR ³­©­­­ _MEWD‰LMES2Q _=; >G*T;JVG=R9lT+T$ 9O*'lT¯±È OT*OV* E[ = BT@+T$JV G = ; 'GTLLV $ %O*OV 7 TGW 'YO¾êâáâìÀé⪠êâëñâÊìáæäéæÞëæ

¾èåêã %I6;lh T =ER6S < 6 I D'EV L 7S G ÐôÞïìóðèæ +lT;I;®­©­­­ -Vh; ;Sg;9lTbMCS;7O*CWET'T%I6GR ¯©³­­_MEWD‰LMES2Q

<EV KS 9 ;lh T `E + T$=ER_9J `';T6T 9Wg CW ' ITC7Sh * b+ +R%TD%I6`$ICT$$IT+R %TD;lhT6YgC _%Tc=_LTRMT >[>GV7%I6`$I-Sh;_GVJ+T$ =ER_9JLaGIW_;WD9Wg9lT_'EYgO*`$ICT;T;$IT³­­= _@YgO>GV7%I6;lTh LZ6ME[MET;Wh%TDb;ET'T®¯_MEWD‰ LMES2Qa6D_MCYO;$S<ITCW;lhT`E_=;%O*`8C

ÁôëñïåÝÃëèà 6IDLI;>LC%O*OR7OC +T$:T7Z9O*'lT`9 >[>GV7 O T * I T 9l T b M ;lh T 6Yg C CW 'Z 5 LC<S 7V _ = ; LTE`O;7Wh _O++Vh* G6$TE_LYgOCLGTD %O*_.GG7T*eb;ET*$TD c6 ET'T%I6GR¯±©­­­ _MEWD‰LMES2Q

Òááê

­¬ÐäëñïÝê྿ `'-YgO$f;TL;b+`GI ;lhT6YgC9Wg9lT+T$B[_%T;lhT`%f* %ShIaG$_M;YO7SI_G%®­©­­­=$O;'EVL7$TG$f'YO OTDZ%O*$O;B[_%T;lhT`%f*;W_h O*8Tc6GO*GVCh ELLS$OX$ '*_MCY O ;;Sg * c9C `C--W ; D O ;$GS < c=8X*DZ'$O;=ERIS7ªV JTL7E _ GD9W _ 6W D I ET'T_@WD*®±_MEWD‰ LMES2Q

;lhT6YgC9Wg$GSg;CT+T$;lhT9R_GGX$ _$f<CT+T$PTITD <;,GT$ER<ZIT _=;`<<ÀìëàâëñïÞñâá'YObMG$[ 'T .YhOCT`GI;lTCT>LC$S<ORcE$fc6 _@YgObM$GTD_=; ;lhT9WgCW`E:T7Z+T$b79R_GGX$ ET'T®³«´² _MEWD‰ 7O%I6<EE+Z®OO;.

ÄáèèëÇåððõ LlTMES<LTIe LTI$PSGaMG 'V77Wh %TI%O*_'EYgO*b- 9Z$ODT*EO<7SI+R7O*CWaGa$`CI;OD;TES$7SI;Wh =ER6S<OD[ `C$ER9Sg*;lhT6YgC$f@GT6cCc6 CS;_=; ;lTh 6YCg 9WCg %W I6ME[METLZ6e?T%I6CWC*$Z0`$I'EVL7SG =ER6S<6IDET'T®­­_MEWD‰LMES2Q

11

;lh T 6Yg C +T$A ; `G;6 -Yg O Óââë CT+T$ Óââë Âêìëâë MEYO@ER`C'*'T 7TC7l T ;T;%O*-TI`G=ª `G;6 ;lTETDc6LI;M;Xg* CO<bM$TE$ZJGCS;+X*c6ES< 'ITC;VDCb;_MGT_._G<EV7Wh ER6S<aG$_LVEA7TCaE*`EC -Sh;;lT9SgIaG$`GR_=;;lTh 6YgC 9Wg _ LV E A b;M T *LEE@LV ; ' T `PEEO6 ET'T%I6GR¯° _MEWD‰LMES2Q


Hobby DIY

_EYgO*·ÅììÁÆÖ·ãÞàâßììè«àìê¬ÅììÁÆÖäòïòBT@·ËæíåòëÍ«

=J0L"=.3d`L GK/Y3;K/N

D+:@ !5"#-A Ċ ! H)Ċ H /Ċ =L 55''Ā0Eĉ )=#ď3: :+-?) +!QM:Ċ!H)ĊD#đ!#+8Q: *<LD/-: /9!3*@2@29#:3č3+?5/9!3*@ D0 :-*:/JĊ!H)ĊE2!+9 5 D+: H)ĉ+5 Eĉ5*ĉ:D&<LD#đ! 9/-!D-< #-A Ċ!H)ĊH# D&+:8 +9M!=MD+:!Q: D5:H5D= * :+Q : +8:=L H )ĉ Ċ5+!QM:):%: H)ĉD?L5):-5 A /< = Q : 9 ! 9M ĉ : *E-8E2! #+83*9

¯ºƒ¥•q „©–›ÏË´ §´¬—¶ƒ¬©¤È­¥¹¯ƒ§m¯‰£·Ÿ´c–¬›¶™¥»ÃœœÅ–ƒÉƖn †³——¯¥qƒ¥¥Æƒ¥—²» Œ¹¯ƒÆ­£ ¥£ ¥¶œœ¶Ë›„¯‰—ƒÃ—m‰—´£—n¯‰ƒ´¥

TIP * á¹Ð¹íÒãˌ㪌¢Ç´ª¹Ô´ãÊ à¾×èͨÐä´ŒÁͧàËç¹ÃдѺ¹íéÒÀÒÂ㹪Ѵਹ ­´ƒ—n›Æ£n™·Ê§»ƒ—n¯‰ƒ´¥›ÏË´£´ƒ†©¥ÂŠ´²¥»Å­mŬmŒ¹¯ƒ„›´– Å­m„¸Ë› ¹Ê¯Œm©¤–»–›ÏË´¥¶£´•£´ƒ„¸Ë› * ¡ÃеÔ꺢ŒÒÇà˹ÕÂÇ¡çàÍÒÁÒ·íÒ໚¹¡Ãжҧ¢Í§àÃÒä´ŒµÒÁÃÙ»¹Õé †¥³œ§¯‰™Ï´–»

12


Ōn†³——¯¥q—³–„©–¯¯ƒÂ|›¬m©›

Š´²¥»™·ÊŸ´„©–¬Ï´­¥³œ ¥n¯¤ÂŒ¹¯ƒÆ­£ ¥£§‰Æ Ōn—²»ÂŠ´²§‰Æƒm¯› çn©—´£–n©¤ƒ¥¥Æƒ¥

¥n¯¤ÂŒ¹¯ƒÆ­£ ¥£çn©£³–£Å—nŸ´„©–

¥²ƒ¯œŒ¶Ë›¬m©›—m´‰È„n´–n©¤ƒ³› Ōn¬m©›ƒn›„©–|›’´›ƒ¥²˜´‰ ¬m©›´ƒ„©–Å­n†©ÏÊ´§‰§m¯¤Å­nŒ¹¯ƒ ƒ§³œ­³©§‰çn©Å¬m—n›Æ£n§‰ƒ¥²˜´‰ —ƒÃ—m‰ƒ¥²˜´‰Å­n¬©¤‰´£–n©¤ ¥¶œœ¶Ë›„¯‰—ƒÃ—m‰—m´‰È—´£ Š¶›—›´ƒ´¥„¯‰†º•¯‰

¥n¯£›Ï´ÆÅŒn‰´›Æ–n§¤Ä–¤Å¬m›Ë´Ï §‰ Ɲ™·Ê’´›Š›Â—É£§m¯¤Å­nŒ¹¯ƒŒm©¤ –»–›ÏË´„¸Ë›£´™Ï´Å­n–¶›Œºm£Œ¹Ë›—§¯–©§´


Scoop

TECH STARTUP W=þ_;/3%OAþ/2R=N#[HW1 D+!č @+ <E!/G3)ĉ):>H*E-Ċ/ŧ 3-:*#ā):!=M :+D+<L)Ċ!Q: @+ < -:* D#đ ! D+?L 5 !ĉ : 2!GE-8G -Ċ 9 / @ !): >M ! F*D&:85*ĉ : *<L  :+D+<L ) Ċ ! @ + < E"" ļōŋŐĻŜʼnŚŜŝŘDĉ! :+G3Ċ"+< :+D/K" 5!D!č 3+? 5 2+Ċ : F)":*-č E 5&&-< D 9L ! >L D#đ ! F5 :2: @+ <=LD <E-8 *:*9/: :+ D < >M! 52):+čF'!E-8EK"D-K "+< 19 *9 1č G3ĉ G!#ď @ "9 ! H)ĉ /ĉ : 8D#đ ! ĮʼnŋōŊŗŗœŲ įŗŗŏŔōŲ ļşőŜŜōŚ KD *D#đ! ļōŋŐĻŜʼnŚŜŝŘ): ĉ5!E-Ċ/9M!9M!E-Ċ/D+:8Q: 5*ĉ:H+>82:):+D+<L)Ċ! @+ <Ċ/*H5D=* D-K JG3Ċ -:*D#đ!"+<19*<LG3ĉG!39/G !HĊ 9MF- E""!=M

LEZ=`;I'V66We +T$ÁæðïòíñÒëæóâïðæñö ÁæðïòíñÒëæóâïðæñö _=;-YgO'OEL_EWD;± LS=6TM _@YgOLET*IV:W'V6`GRIV:W9lT*T;bM>[';9WgL;b+ÐñÞïñòí a6DCWIV9DT$E'YO $ER9V* @[;>G >[_'D>T;*T;9Wg ÄììäéâLlT;S$*T;bM‰9WgLMES2O_CEV$T`GR+T$;Sh; $fC=W ERL<$TE5LET*ÐñÞïñòíc=@EW_.;7%O9Z;+T$ $O*9Z;7T*eb;ÐæéæàìëÓÞééâöCT`GI $ER9V*@[;>G_L;OIT+Z6_EVgC7;%O*$TE_=; ÑâàåÐñÞïñòíMEYO$TE_=;>[=ER$O<$TE'IECW ®«'ITC_=;ÂóÞëäâéæðñ'YO_-YOg CS;g b;'ITC'V6 %O*7;_O*'ITCJES9:T;Wh+R9lTbMLTCTE86X*6[6bM >[';'GOD7TCMEYOCTEIC$GZCc6

 ¯«'ITCCZ*CSg;CZ*CT6=ETE8;TMEYO_EWD$IT ÍÞððæìë _@ETRCS;+R-ID>GS$6S;bM_6V;c=%T*M;T b;_IGT9Wg_M;YgODMEYO9Ob+ %S;h 7O;7OCT'YO$TE';MT=‰MT9W`g 9+EV*%O* >[' ;OT++R_EVCg +T$b;-WI7V =ER+lTIS;%O*7SI_O*MEYO ';b$G-V6`GIMT9T*`$=‰MT;Sh;LVg*;Wh+R=ER$O< $S;_=;cO_6WD_EVgC7;_@YgOLET*:ZE$V+ cO_6WD:ZE$V+9W6g W 'IE+R7O*-ID`$=‰ MT7T*e `GRCWGS$K5R6S*;Wh ®« LET*:ZE$V++T$=‰MT9Wg7SI_O*CW ¥ÐàïÞñàå ÖìòïÌôëÆñàå¦


   

Òðâïð·>[b-'YOb'E Ëââáð·@I$_%T7O*$TEORcE Òðâð·@I$_%T+Rb->GV7BS539Tl ORcEc6<T * ÃâÞñòïâð·OO$`<<A_+OE9Wg+Tl _=; LlTMES<>GV7BS53

ÅòêÞëªÀâëñâïâáÁâðæäë

 ¯«LET*:ZE$V+_@YgO%+S6'ITCcCCW=ERLV9:VBT@ `GR'ITCDZ*DT$9Wg'ODE<$I;>[';¥ÂéæêæëÞñæëä ÆëâããæàæâëàöÞëáÅÞððé⦠ °« LET*:ZE$V+_@YgO_=GWgD;`=G*GS$K5R$TE 6l T _;V ; $TE:Z E $V + MEY O <EV $ TE_6V C e¥ÑïÞëðãìïê ¿òðæëâðð¬ÍïìáòàñÉìäæà¦

_EVgCG*CYO9lT.Rž

 MGS*+T$;Sh;$fODTMDZ6`'ITCWcO_6WD _@ETR'lTIT ÐñÞïñòíMCTD8X*$TE_EVCg G*CYO9lT.Rž;lTcO_6WD;S;h CT96GO*`GR9lTIV+DS ';MT'ITC_Mf;+T$$GZC G[$'T _= TMCTDIT>[b-7O<L;O*ODT*cE$S<cO_6WD%O*_ET _%T_Mf;6ID$S<`7GRA_+OE$TEb-*T;>GV7BS53`GR <EV$TEMEYOcC _EWD;E[bM_EfI >V6@GT6bM_EfI =ES<7SIbM_EfI _EVCg +T$bMGO*_%WD;ÐàâëÞïæì+lTGO*$TEb-*T;%O* >[b -G*b;$ER6TK'Z5+R_Mf;BT@$TEb-*T;%O*>[b - _= TMCTD%O*'Z5'ETIeIT

 +T$;Sh;bM_GYO$$GZC7SIODT*+T$';OYg;e 9WgOD[;O$ 9WC*T;%O*_ET_GYO$';9Wbg $G_'WD*$S<$GZC _= TMCTD `GILSCBTK56ID`<<LO<8TC9Wg+RMT'lT7O<%O* 'lT8TC%T*7;c6 bMA*'ITC'V6_Mf;%O*$GZC7SIODT*bMCT$ 9WgLZ6ODTCSIMC$CZ;OD[$S<cO_6WD%O*7SI_O*_@ETR LI;bM‰ÐñïÞïñòíLTCTE8MTcO_6WDMEYO`$c%cO_6WD 6ID'ITC_Mf;+T$$GZC7SIODT*b;%Sh;7O;;Wh 'lT8TC9Wgb-'IE_=;'lT8TC=GTD_=6 bM'; 9Wg_ETLSCBTK5OO$'ITC_Mf;CT$e9Sh*;Wh_@ETR`$; %O*$TEOO$`<<_;;C;ZKD_=;J[;D$GT*¥ÅòêÞëª ÀâëñâïâáÁâðæäë¦ 9Sh * MC6;Wh + R8[ $ LEZ = OO$CT_= ; _EYg O *ETI %O*>[b- ¥ÒðâïÐñìïö¦ _@YgObM_%Tb+O*'EIC%O* =ERL<$TE59LWg ET*%X;h LlTMES<>[b -+T$;S;h %S;h 7Oc= 'YO LET*¥¿òæéᦷLET*bM_EfI9WLg 6Z ODTEO+; >GV7BS53LC<[E5 =GODCS;OO$CTbM_EfI `GR7O_;YOg *9WLg 6Z _9T9W+g R9lTc6 IS6>G¥ÊâÞðòï⦷;lTLV*g 9WLg ET*%X;h CTc=_$f< A6`<f'`GRIS6>Gb;6T;7T*e9WOg DT$E[ _EWD;E[ ¥ÉâÞï릷;lT%OC[G9Wcg 6CT_EWD;E[_ @YOg ;lTc=LET*¥¿òæéá¦A_+OEbMCe7Oc=  ODT*cE$f7TC9Z$%S;h %O*$TE=ES<=EZ*MEYOLET* A_+OE$TEb-*T;7T*e 7O*'V6_EYgO*$TEMTETDc6 `GR'IEbM'ITCLlT'S‰$O;$TEG6'Tb-+TD

'Z5LC<S7V%O*ÐñÞïñòí9Wg6W MT$7O*c=;lT_L;O_@YgO%O9Z;+T$;S$G*9Z;L8T<S; $TE_*V;ODT*ÓÀ¥ÓâëñòïâÀÞíæñÞ馩;S$G*9Z;9SIg c= ODT*¾ëäâéÆëóâðñìï`GR>[<C_@TR:ZE$V+9Wg_EWD$IT ÆëàòßÞñìï`GROW$CT$CTD MEYOL*_%TEICa'E*$TE=ER$I6`%*%S;7T*e '5R$EEC$TE`GR_+ T %O*9Z ; CS $ +RCW C T7EIS 6 LlTMES<@V+TE5TÐñÞïñòí6ID'Z5LC<S7V6S*7Oc=;Wh  ®«OS7ET$TEb-*T;+EV*%O*>[b- ¯«'Z5BT@9WC*T; °«7SI>GV7BS53;TL;b+

 ±«MGS$2T;9T*LS*'C_-;c6E<S $TEL;S<L;Z;+T$ >[CW-YgO_LWD*_=;7; ²«GS$K5R%O*7GT6 ³«_= TMCTDL[*LZ6%O*>GV7BS53 ´«E[=`<<$TE;lT_L;O µ«$TE;lT_L;OLSh;e9Wgc6b+'ITC'EO<'GZC MGS*+T$;Sh; _CYgOÐñÞïñòí $GTD_=;:ZE$V+ bM‰%Xh;cCIT+R6ID$TEa=EaC7a)K5T_*V;G*9Z; +lT;I;>[b-*T; MEYOODT*cE$f`GI`7 MT$'V6+R %DTD:ZE$V+b;%Sh;7Oc= a6D_,@TRODT*DVg* 8T_=; >GV7BS53LTD_If<MEYOaC<TDG`O@Q MGS$b;$TE @V+TE5T$TI_6V;7Oc=6[+T$OS7ET9W>g b[ -$GS<CTb-.lhT ¥ÏâñâëñæìëÏÞñ⦠ 'IE+ROD[b;ER6S<ODT*;OD°­ _=OE_.f;7 $O;;Sg;$f`=GITcO_6WD:ZE$V+c6ES<$TEDOCES<`GR CWaO$TL_7V<a77Oc=`GI+X*+R%DS<%DTD%;T6:ZE$V+ 7Oc= ãïâðå %ObM$lTGS*b+`GR%ObM-TIÐñÞïñòí 9Z$';a-'6W

E!8!Q:E3-ĉ ĉ:/2:+ =L Q : :!E"" īŗşŗŚœőŖŏ ĻŘʼnŋō İĽĪĪĩļŐʼnőŔʼnŖŌ ŐŜŜŘśĢŵŵşşşŴŎʼnŋōŊŗŗœŴŋŗŕŵ ŐŝŊŊʼnŜŐʼnőŔʼnŖŌ D/K " ĉ : /E-8" /:)Ċ : ! @ + < < < 52Q:3+9" !H* ŐŜŜŘĢŵŵŜŐŝŕŊśŝŘŴőŖŴŜŐ ŐŜŜŘĢŵŵōŏŏőŌōʼnŴŋŗŕŵ ĩıĻ ļŐō ĻŜʼnŚŜĽĸ $AĊG3Ċ"+< :+F+09&č )?5?5=LG3Ċ :+2!9"2!@! ŐŜŜŘĢŵŵşşşŴʼnőśŴŋŗŴŜŐŵŜŐōśŜʼnŚŜŝŘ ĬőśŚŝŘŜĽŖőŞōŚśőŜš ŐŜŜŘĢŵŵŌőśŚŝŘŜŝŖőŞōŚśőŜšŴŋŗŕŵ


Interview

_EYgO*¶LC'V6_O;$9IW>G

;R;;G"G"%LA TECH STARTUP °²²ÔÏÐÌ‘¿ÓàØÍÞÀÛ 2<L2Q: 9 5:/ ĻŜʼnŚŜŝŘ ?5 Ċ5)A- ĉ:/2:+ E-8 5!D! 9L!$AĊ !G!E// @+ <=LD =L*/ Ċ5 G!ĉ/ aųb #ā):!=M=L +8E2 ĻŜʼnŚŜŝŘ Q:-9):E+ K)=D/K"Hč=LD#đ!E3-ĉ Ċ5)A- ĉ:/2:+E-8E3-ĉ @)!D2)?5!G3Ċ$AĊ !HĊD Ċ:):+9"E-8+ĉ/))?5D/K"+89"F- Dĉ!ļōŋŐīŚŝŖŋŐŴŋŗŕŵĻŜʼnŚŜŝŘśE-8 ĵʼnśŐʼnŊŔōŴŋŗŕŵĻŜʼnŚŜŝŘśG! :+<:) ĉ:/2:+"+<19D <G3)ĉ:Ċ !D F!F-*=E-8)=īŚŝŖŋŐŊʼnśōŴ ŋŗŕD#đ!:! Ċ5)A-"+<19D3-ĉ:!=M: 9L/F-  2Q:3+9"G!D)?5H*D+: K)=D/K"Hč 5:/ĻŜʼnŚŜŝŘD < >M!):3-:*E3ĉEĉ=L)= /:)E5K =' D#đ!=L+AĊ9 9!E-8!ĉ:2!G): =L2@G!5!!=M ?5ĭįįőŌōʼnŴŋŗŕE-8ļŐŝŕŊŝŘŴőŖŴŜŐ!<*2:+ ŎŚōśŐD+:HĊ)=F5 :2&A @* 9"=)$AĊ ĉ59ME-8AE-D/K"9bE3ĉ!=MD&?L5G3ĊD :D-ĉ:>)@))5D =L*/ 9" ĻŜʼnŚŜŝŘG!D)?5H*+/)H#>E!/F!Ċ)G!5!: 

/+/<2@ <(<F*:

EGGidea.com ÂÄÄæáâÞ $O7Sh*a6D IEIVLZ9:V BV‰a‰DT* `GR @S2IE>O*`>I.Xg*9Sh*'[_=;_@YgO;$S;7Sh*`7LCSD_EWD; CMTIV9DTGSD IEIVLZ9:V_=;O6W7>[EIC<Z$_<V$6V+V7OG CTE_$f77Vh*%O*6W`9' _%TL[`I6I*a._-WDGCW_6WD b;DZ'`E$e%O*_CYO*c9D=++Z<;S _=;IV9DT$E@V_JK bM$S<CMTIV9DTGSD M;ID*T;9Sh*BT'ES2`GR_O$-; CT$CTD _=;9Wg=EX$KT6T;$GDZ9:bM$S<`<E;6 6S*e`GRDS*_=;'OGSC;VL7=ER+lT;V7DLTEÄÊ¿æ× $EZ*_9@:ZE$V+`GRÍìðæñæìëæëä6ID @S2IE>O*`>I=++Z<S;6[`GÂÄÄæáâÞ_7fC7SI`GR 9lT*T;_=;ÆëàòßÞñìï-IDIT*$GDZ9::EZ $V+ÐñÞïñòí MGTD`M* +T$'ITCE[9WgLSg*LCCT+T$$TE9lT*T;$S< O*'$Eb;MGTDe %;T6 7GO6LV<$IT=9Wg>T;CT 7Sh*`7<EVKS9ÐñÞïñòí %;T6_Gf$b;=ER_9J <EVKS9 %TC-T7Vb;B[CVBT'¾ðæÞÍÞàæãæà c=+;8X*<EVKS9 %;T6bM‰ER6S<aG$<I$$S<=ERL<$TE5$TEG*9Z; b;:ZE$V+MGTDODT* 9lTbM_%Tb+'ITC7O*$TE%O* Âëñïâíïâëâòï6ID$S;b;ER6S<M;Xg*

fresh :7O;9Wg$O7Sh*_If<ÂÄÄæáâÞ%Xh;CT@I$'Z5 CO*_Mf;$ER`LMEYO'ITC7O*$TEÐñÞïñòíODT*cE

fresh : -TIÐñÞïñòí _%TCT_DWgDC-C_;YhOMT6T;b6 c6<T*

@S2IE¶=$7V>C_=;';9Wg-O<';MT`;I:ZE$V+bMCe 6T;_9'a;aGDWOD[= ER+lTDO;c=-I*=ERCT5$GT*= ¯­®® CW%TI$TE_%TL[7GT6MZ;%O*ÉæëèâáÆë 7TC CT6IDÄïìòíìë`GR×öëäÞb;-I*=GTD=`GR OW$%TI9WgEO;`E*b;-I*;Sh; $fM;WcC@;9Wg_$WgDI$S< ÃÞàâßììè_EWD$IT+R%DS<+R_=GWDg ;`=G*ORcE9WM;X*g $fPYOPT .Xg*`9<+R9Z$_If<b;_CYO*c9D9Wg_$WgDI%O* $S<_9'a;aGDWOV;_7OE_;f7 +R7O*@[68X*-YgO_MGT;Wh `9<+R9Z$IS; >C+X*_EVgC7Sh*'lT8TC 9lTcC_CYO*c9D cCCWLYgO9Wg@[68X*_EYgO*;Wh`<<_,@TR_+TR+*<T* _@ETR _MGT;Wh$f'YOÐñÞïñòíb'E+RE[ITÐñÞïñòí9Wg_ET_%WD; %TI8X*IS;M;Xg*OT++R_7V<a7MEYOOT++R7TD+T$c= _GD$fc6_-;$S;=ER$O<$S<-I*;S;h CW*T;¾ÆÐÐñÞïñòí Ôââèâëá_$V6%X;h b;=ER_9Jc9D;T+R_=;'ES*h `E$e LlTMES<*T;9Wg_$WgDI$S<ÐñÞïñòía6D_,@TR_GD_Mf;IT c9D_ET8X*_IGT7Yg;7SI_EYgO*ÐñÞïñòí`GI

@S2IE¶-YOg ITÂÄÄ`=G7E*7SI$f'OY c%_=;LS‰GS$K5 9Wgb-$S;CT$_$WgDI$S<$TE7Sh*7;:ZE$V+`7+EV*eDOCT +T$°IGW'YOÂõíéìïâñåâæáâÞªÄâñæñðñÞïñâ᪠ÞëáÄïìôòí`=GIT';MTcO_6WD_EVgCG*CYO9lT.R `GR7ODO6_7V<a7$GZC _= TMCTD'YO';9W$g Tl GS*';MT :ZE$V+bMCe6T;_9'a;aGDWCW@GS*CW`@L-S;g <T*'; 7O*$TECTMTcO_6WDbMCe <T*';7O*$TE`E* <S;6TGb+ `7DS*cCE[+R9lTORcE6W <T*';7O*$TE _%TCT7EI+LO<ITcO_6WD;S;h eCWb'E9lTc=`GIMEYODS* -TIÐñÞïñòí 7O*$TE`E*<S;6TGb+9T*:ZE$V+ +Z6 =ER$TDcO_6WDCT$%Xh; a6D9Wg%O<_%7+RcC+lT$S6 `'<e OD[`'_EYgO*OV;_7OE_;f7 MEYOaC<TDG`O@ª @GV_'-Sg;_9T;Sh; `7+R%DTDc=b;6T;Íïìáòàñ£ ÆëëìóÞñæìëÁâðæäë 9Wg_$WgDI$S<_9'a;aGDW MEYO$TE @S4;T=ERL<$TE5>[b- a6D_ET7Sh*_= TMCTDbM_If< _ET_=;J[;D$GT*cO_6WD¥ÆáâÞÅòߦbM$<S ';EZ; bMC b;c9D _ET@DTDTC_LTRMT_EYgO*%O*:ZE$V+_$V6bMC +T$9Z$CZCaG$ cCb-`' ÐæéæàìëÓÞééâö ODT*;OD 7O*_=;:ZE$V+9Wg_$V6bMC+EV*e 9WgDS*cCc68[$@[68X* b;LYgO$ER`LMGS$ MEYOcC$f7O*CW ¿òðæëâððÊìáâé 9Wg;TL;b+ ;O$+T$;WhDS*CW'O;_9;79Wg_=;<9'ITC IV_'ETRM_-V*$GDZ9:+T$>[_ %WD;9WCg T+T$MGT$MGTD I*$TE 9Sh*_+T%O*:ZE$V+ >[<EVMTE ;S$$TE7GT6 ';9Wg'ElgTMIO6b;I*$TE-ID$S;LGR_IGTCT`<*=; =ERL<$TE5`GR`;I'V6

IEIVLZ9:V¶>CITb;-I*;Sh;CW$TEG*9Z;b;:ZE$V+bMCe 6T;_9'a;aGDWODT*CMTJTGb;+W; CW_*V;9Z;c=G*9Wg _IWD6;TC_=;@S;GT; LV*'a=EcC7O*@[68X* `7;T `=G$9Wgc9D_ET8[$CO*%TC_EYgO*;Whc= 9lTcC_%T8X*cC L;b+=ER_9J_ET8T_=6¾ÂÀ_CYgOcE'ITC7Yg;7SI b;_EYOg *;IS7$EEC<T;_ET$f+RL[= ER_9JOY;g cCc6`GI _EYgO*@I$;WhLlT'S‰CT$;R'ES<LET**T;LET*ETDc6 _%T=ER_9JCMTJTGc6_ET+X*7O*MS;CTaA$SL$S;b; _EYgO*;IS7$EEC_EYgO*'ITC'EW_O9WA$TE;lTcO_6WDL6 bMC+T$9SgIaG$CT7W`>bM_EWD;E[$S;_=;$E5WJX$KT


Ñåòêßðòí«æë«ñå

&9/+$ĉ5E$Ċ/ IEIVL9Z :V¶>CL;b+$TE>LC>LT;6T;$TE7GT6_%T$S< $TE@S4;T>GV7BS53 ¥ÍïìáòàñÁâóâéìíêâëñ¦ IT+R9lTODT*cEbM_$V6%Xh;ODT*+EV*+S* `GI_ET+X* +RL[';OYg;c6 LVg*9Wg_ET'IE+R7ERM;S$bMCT$e 'YO $ER<I;$TE'V69T*:ZE$V+CW';cC;O D;R'ES<9Wbg ? ?; ODT$9lT:ZE$V+ ODT$CW:ZE$V+_=;%O*7SI_O* `7_CYgO cC_'DcCCW=ERL<$TE5 $TE7Sh*c%bMc6$O;$f_=; LVg*9WgLlT'S‰ 8T_ET7Sh*c%cCc6 _ET$f+< 9W;Wh_ETOT+ +R7O*=ES<Ðàìíâ $TECO*_@VgCOW$M;OD _@ETR ÐñÞïñòí LI;bM‰$f'YO';`<<Äââè ';9Wg_%WD; `O@Q _%WD;a=E`$EC_$*e CS$cCCW=ERL<$TE5 b;_EYgO*:ZE$V+ _@ETR@S4;T>GV7BS53ODT*_6WDI CW'ITC'V6_-V*_9';V'L[* `7LV;'T9Wg%TDc6b;aG$;Wh +Z6_EVgC7;LlT'S‰LZ6 'YO$TE_OT7SI>[<EVaB'MEYO>[b- CT$O;'ITC7O*$TE%O*>[b-7O*CT$O;$TELET* >GV7BS53 _ET7O*7Sh*a+9D%O*>[b-bMc6_LWD$O; `GIb-@GS*6T;_9';V'9Wg_ETCW _%TCTb-b;$TE`$c% 6S*;Sh;ÊÞïèâñæëä +R_%TCTCW<9<T9LlT'S‰ 8X* Íïìáòàñ_ET+R6W`'cM;8TcCCW ÊÞïèâñæëä_ET7TD `;;O; %TDcCc6 cCCW';E[+S$ cCCWb'E.YhO ';9Wg _=GWgD;`=G* 6X*`;I'V6:ZE$V+ `;I'V6$TE7GT6CT b-c6 ';;Sh;+R=ERL<'ITCLlT_Ef+ _@ETR_%TCO* 'ITC7O*$TE%O*G[$'TLlT'S‰$IT'ITC7O*$TE%O* 7SI_O*E[I T b'E$S;`;'OY G[$'T%O*_ET+EV*e8TC7SI_O* bMc6IT 9lTcC_%T7O*CT.YOh LV;'T%O*_ET'lT8TC@I$;Wh 'YOÃòëáÞêâëñÞé%O*$TE7GT69S*h ;S;h 8T7O<cCc6 ODT_@Vg*'V6LET*>GV7BS53_GD'ES<_LWD_IGT @S2IE¶ _ET9Sh*'[`GR9WC*T;';OYg;e CW*T;=ER+lT 9Wg7O*9lT +X*DS*cCMIS*>G9T*6T;ETDc6_7fC9Wg;S$ b;-I*`E$;Wh ODT*cE$f7TCb;ERDRDTIÂÄÄæáâÞ +R7O*CWETDc6_@YgOMGO_GWhD*7SI_O*bMOD[EO6c6 `GR_7V<a7c66IDaC_6G:ZE$V+9Wg_ETc6IT*`>;$S;cI $fCMW GTDO*'=ER$O<a6D_ET+RCW_If<c.7ÂÄÄæáâÞ _=;`$;MGS$ MGS*+T$;Sh;$f+R_@VgCOW$<9<T9M;Xg* 'YO_=;ÆëàòßÞñìï MEYO>[bM'Tl =EX$KTbM$S<_MGT ÐñÞïñòí 9Sh*MGTD a6DCO*ITÐñÞïñòí LI;bM‰ 'IECZ*LET*LEE'>GV7BS53bM_7fC9Wg `GRbM_ET-ID bM'lT=EX$KT6T;OYg;e

Ñåòêßðòí«æë«ñå $O7Sh*a6D$GZC>[9lT*T;b;I*$TE cO9W`GR:ZE$V+MGTD'; .Xg* OE;Z- _GVJLZIEE5$V+ M;Xg*b;>[EIC$O7Sh* `GR_=;>[6[`G_;YhOMTb;_If<c.7 ÑåòêßðÒí 9Sh*MC6 OE;Z-_=;>[`7*@fO'_$f7<Z' _EYgO* $TE7GT6¯«­ `GR $TE7GT6¯«® c6ES< 'ITC;VDCb;$GZC-TIÐñÞïñòí `GR>[L;b+6V+V7OG CTE_$f77Vh* ;O$+T$;Wh _:ODS*'GZ$'GWOD[b;I*$TE :ZE$V+a9E'C;T'C 6T;@S4;T:ZE$V+`GR>GV7BS53 CT$IT®¯=_:O_=;OV;AG[_O;_.OE-OYg 6S*b;9IV7_7OE b--YgO½êæêââ fresh : 'Z5CO*_Mf;$ER`LMEYO'ITC7O*$TEb;_EYgO* ÐñÞïñòíODT*cE<T*

_7EWDC@EOC$O;_%TMT;S$G*9Z; ;O$+T$;Wh$f'IE +RCWW'ITCE[_<YhO*7;LlTMES<ÐñÞïñòíCYObMC ODT$`;R;lTbM_%Tñåòêßðòí«æë«ñå b;_If< %O*_ETCW<9'ITC`;R;lTM;S*LYOLlTMES<ÐñÞïñòí CW`MG*%OC[G7T*e9W;g T L;b+`GR%TIOS@_69GTLZ6 _-;b'E.YhOMZ;b'E b'E.YhO$V+$TEb'E CW*T;LSCC;T ORcE<T* _ETDS*CWETD$TE9WIW9T*-O*ÐíïæëäËâôð b;-I*ÑåÞæéÞëáÀÞëÁì 9Wg+R;lT_L;OcO_6WD `GR`;I'V 6 :Z E $V + 9Wg ' ;c9D$f 9l T c6 C T`< * = ; $S ; 8YO_=;ETD$TE9WIW`M*`E$%O*c9D_ET9WgL;S<L;Z; ÐñÞïñòíCW$TE+S6OW_I;9_-V‰ÐñÞïñòí`GR;S$G*9Z; 7T*=ER_9JCT`<*=;=ERL<$TE57T*e `GR E I C$S < LYg O 7 T *=ER_9JER6S < B[ CV B T'OD T *⯴ Ñâàåæë¾ðæÞ+T$LV*'a=E`GRÐñÞïñòíÁÞñæëä+T$ ‰Wg=Z ; ;lT_L;O%TI'ETIb;`I6I*ÐñÞïñòí c9D OO$c=<T*

OE;Z-¶b;-I*9Wg_ET_EVgC7;_=6ñåòêßðòí«æë«ñå'YO _CYgO=GTD= ¯­®­ _ET_=;_If<%TI`GR<9'ITC6T; :ZE$V+6V+V7OG .Xg*M;Xg*b;MSI%OBTDb7:ZE$V+6V+V7OG $fCLW I ;%O*ÐñÞïñòíOD[` 7`E$9S*h 9W7g O;;S;h ÐñÞïñòí DS*cCc6_=;$ER`L DS*cCCWb'EE[+S$`<<7O;;Wh `7 _@ETR9WC*T;MGTD';L;b+b;_EYgO*ETI%O*ÐñÞïñòí `GR_ET$f_Mf;ITCW`MG*%OC[G+T$7T*=ER_9JOD[ CT$CTD`7@OCO*DO;$GS<CT9W<g T ;_ETb;_IGT;S;h `9<cCCW_GDa6Db;-I*`E$_ETDS*cCc6`D$MCI6;Wh OO$CTbM_Mf;-S6e `7CW$TE`;R;lTcO_6WDÐñÞïñòí b;7T*=ER_9J`GRc9DCT_EYgODe ODT*LClgT_LCO +;$ER9Sg*IS;=ES<6Wc.;'ESh*bM‰ +X*`D$OO$CTbM _=;MCI6MC[MT*TD%Xh; -S6_+;CT$%Xh; `GR_@VgC _;YhOMTbMCT$%Xh; -TIÐñÞïñòí9Wg_=;$GZC_= TMCTD%O*_ET$GZC`E$ 'YO';9WOg DT$_=;>[= ER$O<$TE$fODT$';MT`;I'V6 ODT$MT<9'ITC$E5WJX$KTb;7T*=ER_9J EIC8X* `E*<S;6TGb+7T*e b;$TEOO$CTLET*:ZE$V+_=; %O*7SI_O*$GZC 9WLg O*'YO>[9 _Wg =;ÐñÞïñòíc=`GI`GR 7O*$TEOS@_67%OC[G%TILTE7T*eb;I*$TE_EWD;E[ MGS$$TE6lT_;V;:ZE$V++T$<9LSCBTK5%O*ÐñÞïñòí ETDOYg;e `GR _EWD;E[b;_EYgO*%O*_*V;9Z; +T$<9 LSCBTK5%O*ÓâëñòïâÀÞíæñÞé fresh :_EYgO*ETI9WgÐñÞïñòíb;c9D'IEE['YOORcE<T* OE;Z-¶'IEE[+S$ÐñÞïñòíb;c9D`GRÐñÞïñòíb; 7T*=ER_9J9Wg;TL;b+ _>YgOcI_=;cO_6WD `GR;lTc= =ERDZ$7b-7Oc6 CW`;I'V6$TE6lT_;V;:ZE$V+ -I* _IGT9WgDT$GlT<T$`GR$TE$TI>T;OZ=LEE'7T*e CTc6ODT*cEORcE'YO=++SD`M*'ITCLlT_Ef+OW$LVg* 'YO<9'ITCLSCBTK5@I$;S$G*9Z;_@YgObMÐñÞïñòí c69ET<8X*=++SDb;$TE_GYO$G*9Z; `GRORcE9Wg'IE

ag

5+!@D-<02@/++ < fresh : b;7O;;Wh ñåòêßðòí«æë«ñå CW$TEMTETDc6 ODT*cE<T* OE;Z-¶b;`*%O*aC_6G:ZE$V+b;%5R;Wh _ET'YOLYOg 6T; :ZE$V+6V+7V OG`GRCW:EZ $V+_9E;;V*g 6IDODT*cE$f7TC b;O;T'7_ETCW`>;b;$TE_7V<a7b;OW$MGTDLI; a6D9Z$eLI;+R7O*7O<a+9DMSIb+MGS$%O*_ET'YO LET*LS*'CL;S<L;Z;`GR>GS$6S;bM:ZE$V+6V+V7OG %O*c9D_7V<a7DVg*%Xh;c=


Trendguru

_EYgO*ÂŤBT@Âś Thiti Thimapan

07 10 04 05

Smart Casual The Smart Startup

03

D[/??dL?G"1O_=J$K4=JW$"? G"/KAX?JDR:L8#dLW53G< L";LDdLE=K4 3E3R ;DLA1O_dL?K"GGW.N31L"/L;AL;73G"/KAWG"8X^.W#^/W1 L1O_ #dLW53X?JZ%"L3/N./ GDQ_GDL=G< L";O5=JDN12N:L8DS"DR. W5.ZEY?[.WE^3BK<:L81O;_ GO <SZ 3/KAR-X?JYGLD1O<_ "NÄ&#x17D; ZE} Z32R=N# G"R-

02

08 11

09 12 01

MenĂ&#x2022;s ­_LYhODY6@VC@GTD// Playhound ÂŽ_LYhO_-Vh7=$GTD// Playhound ÂŻ$T*_$*DW;LLWOO; // H.E. °`I;$S;`66// H.E. Âą>T@S;'O@VC@GTD// H.E. ²EO*_9TM;S*MZC%O// Gucci Âł$ER_= TLR@TDM;S*=CGTD// Gucci ´GlTa@* // Yamaha PDX-11 Âľ$GO*6V+V7OG// Fuji X-E1 ­a9EJS@9CYO8YO// HTC Windows Phone 8S ­­_LYhO>T=ER+lTF6[$TG// ck ­Ž.O*ĂĽĂ&#x152;Ă?Ă // Jack Spade

06


WomenÕs

06

­_6EL>T@VC@GTD// Milin ®LEODG[$=6$GCLW9O*// Boss ¯_LYhO_-Vh77S67OGTD // Greyhound °EO*_9TM;S*L;L[* // Greyhound ±MCI$M;S*// Hermes` ²c6OTEWgM;S*`GR_'L // iPad Hermes` ³_LYhO_-Vh7>T-WAO*@VC@GTD// Playhound ´$T*_$*>T@VC@GTD+Z6// GAP µa;7<Z'`GR`9f<_Gf7// Sony VAIO Duo11 ­¬GlTa@* // iPhone Dock Philips ­­_LYhO>T=ER+lTF6[$TG// Gerard Dare

11 02 07

01

05 04 08

09

03 10

L8T;9Wg+S6+lTM;TD ¾ëïï ¿ëÝßä-Sh;­_.f;9ESG_IVG6a9Eª¬©®²±¯©­­­­ ýÌ9Z$LT%T ÃáîÝîàÀÝîá-Sh;®ÈñôáÃÝèáîåá_.f;9ESG-V6GC  a9Eª¬©®³µ¯©³³³³ ÃîáõäëñêàËîåãåêÝè-S;h ­LDTC@TET$O;a9Eª¬©®­®µ©°¯±´ ` h;ÉLDTC@TET$O;a9Eª¬©®­®µ©°´¬¬©­ Äáîéáï-S Éåèåê-Sh;®_.f;9ESG-V6GCa9Eª¬©®²±±©³´­® ÐËÌÏÄËÌÑêåíñá-Sh;­_.f;9ESG_IVG6a9Eª¬©®²­¯©­²²¬ ßç-Sh;®LDTC6VL'SA_IOEWga9Eª¬©®²±´©¬®­°©± Ãñßßå-Sh;­ÈñôáÃÝèáîåá_.f;9ESG-V6GC a9Eª¬©®³µ¯©³³³³ ĪÁªÞõÉÝêãë`>;$_LYOh >T<ZEKZ ¿áêðîÝèÀáìÝîðéáêðÏðëîá `GRÖáê9Z$LT%T ÆÝßçÏìÝàá-Sh;­_.f;9ESG_IVG6a9Eª¬©®²±¯©­­­­ ÌèÝõäëñêàÞõÃîáõäëñêà-Sh;­LDTC@TET$O; a9Eª¬©®²­¬©³´µ° ½ììèá¨Êåçëê¨Ìäåèåìï¨Âñæå¨Äп¨ÈèÕÝéÝäÝ`GRÏëêõ LO<8TCETDGR_OWD6c69Wg`>;$_'EYgO*b-cAA T  MT*LEE@LV;'T-Sh;;lT9SgIc=


Cool Spot

_EYgO*·ÑëÑ

Water Library

¨LT%T+TC+ZEWL`'IE-Sh;¯8«@‰Tc9 CYhO$GT*IS;·®®«°­ª®±«°­;« CYhO_Df;®´«°­ª¯¯«­­;« ¥D$_I;IS;OT9V7D¦a9E«­ª¯®³­ª²®µµ ¨LT%T9O*MGO7Sh*OD[b;a'E*$TE ÑåâÄéÞðð.OD9O*MGO®¯ _=6®µ«­­ª­®«­­;«¥D$_I;IS;OT9V7D¦ a9E«­ª¯´®±ª¶¯¶¯©­µª¶¯­²ª­°®µ

MT$b'E9Wg$lTGS*CO*MTET;OTMTE'O;_.f=7_$cC_MCYO;b'E -YgO%O*ÔÞñâïÉæßïÞïö '*+R7O*>Z6%X;h CT_=;OS;6S<Ñìí²_=;`;6IDcO_6WDLZ6`MI$`;I9W_g ;ECV7@Y;h 9W`g M*;Wh bM_=;`MG*EIC;lTh `E+T$9SgI9Z$CZCaG$_@YgOLZ%BT@9Wg6W%O*';$EZ*8X*%Sh;+S69lT$S;_=; _C;[GVL7_GD9W_6WDIa6Dc69lT$TE_=67SI'ESh*`E$%Xh;9WgLT%T+TC+ZEWL`'IELET*'ITC a66_6;6ID6Wc.;%O*ÔÞñâï¿Þï$GT*ET;9Wg8[$`7*`7CLWLS;6ID%I6;lTh `Eb;E[=9E* 7T*e IT*_EWD*ETD$S;c=7TC-Sh;`$I6[_$`=G$7TcC_<T _@VgC'ITC-V'%Xh;OW$;V66ID $TE+S6ÉæäåñæëäLR9O;bM_Mf;'ITC`IIITI+T$%I6`$ILWLS;7T*e9WgGI;_=;;lTh `E +T$`MG*LlT'S‰%O*aG$cCIT+R_=;?ESg*_JLcOE`G;6OV7TGW;OE_IDMEYO‰Wg=Z ; b;LI;%O*_C;[OTMTE_=;`<<AI-Sg; =EZ*a6D?CYO%O*_-AM;ZC-TILV*'a=E >['ElgTMIO6OD[b;I*$TEOTMTECT;T;ODT*ÅÞæÈÞéÇìåÞïæ _+T%O*ET*ISGDO6_DWgDC ÑåâÍâïãâàñÊâÞ鯭­¶+T$LV*'a=ECW_LVEA9Sh*`<<_=;_.7_C;[6V;_;OE.Xg*+R9lT$TE _=GWgD;9Z$e¯_6YO;`GR`<<LSg*_=;+T;e7TC`77O*$TE ;O$+T$;WhÔÞñâïÉæßïÞïöDS*c6_=6LT%TbMC%Xh;9Wg.OD9O*MGOa6D+RCW'ITC `7$7T*$S;9Sh*9T*6T;6Wc.;$TE7$`7*9Wg6[ME[MET`GRaC_6VE;%Xh;c=+;8X*<EEDT$TJ BTDb;ET;$f_EWD<_$ODT<O$b'Ea6D+R_LVEA_=;_.7_C;[®¯'OEL$S<cI;µ`$I 9Wg8[$'S6LEECT_=;ODT*6WIT_%T$S;`;;O;$S<EL-T7V%O*OTMTE `MI$`;I6IDLc7G ÀåâãðÑÞßéâ 'YO+RCW9Wg;Sg*_@WD*@OLlTMES<®­ ';_9T;Sh; .Xg*G[$'T+RMS;M;T_%TMT _-A 9lTbMCO*_Mf;$TE9lTOTMTE%O*_-Ab;`7GR%Sh;7O;$S;_@GV;e b;%5R9Wg_-A $f_=;$TE8YOaO$TLEIC@[6'ZD`GRO:V<TD8X*OTMTEb;`7GR+T;EIC8X*`;R;lT%S;h 7O; $TE$V;OTMTE9Wg8[$7O*$S;ODT*b$G-V6OW$6ID ;S<_=;E[=`<<%O*ET;OTMTE`;IbMC 9WgCS$+RcC'OD_Mf;b;_CYO*c9D_9TcME;S$ `7cCIT+RLT%TcM;LVg*9Wg_MCYO;$S;+;$GTD_=;CT7E2T;%O*ÔÞñâïÉæßïÞïö c=`GI$f'YO'ITC_OTb+bLb;_EYgO*OTMTE`GR_9';V'b;$TE9lTOTMTE_@YgObMc6EL-T7V OO$CT8[$b+>[-VC 9Z$e IS;+RCW$TELET*LEE'_C;[bMCe %Xh;CT_@YgO_L;OEL-T7V 9Wcg C_MCYO;b'EbM'5Z c6LCS >SL$S<=ERL<$TE5bMCeb;$TEES<=ER9T;OTMTE9WEg <S EO* cC_MCYO;9Wcg M;eODT*`;;O;

20


Quick & Delicious

_EYgO*¶ÑëÑ««BT@¶$F7@G©$T‰+;TIS4;C*'GJEW

Yakuzaaa

§ÕÝçñöÝÝÝ-S;h ®L;TCAZ7.OG `AE*'.ODJZBET-­¤@MGaD:V; .OD´¥ _=6­¬ª¬¬©®®ª¬¬ ;ª a9Eª¬©®²­±©°¯¬­MEYOóóóª õÝçñöÝÝݪßëé

Coffee Model

§¿ëââááÉëàáè OD[ERMIT* .OD=ER6V@S9:­®`GR­°8;; =ER6V@S9:_=6­¬ª¬¬©®®ª¬¬;ª a9Eª¬©®²­µ©³³´´ MEYOóóóª âÝßáÞëëçªßëé«¿ëââááÉëàáè

MT$bM@[68X*_L;M%O*ET;ÀìããââÊìáâé $f ' *+RM;W c C @ ; <EEDT$TJ%O*E T ;9Wg _ = ; @Yh;9Wg$IT* aG* CW7;cCbM‰bMEC_*T 7S6$S< 'ITC`OOS6%O*E8ET<;9O*8;; @EOC6ID _AOE;V_+OELc7GIV;_9+`GR%O*LRLC`<< DO;DZ'9Wg9Sh*LZ6`;I`GR_9LR6Z67T EIC8X* CW@Yh;9WgbM';BTD;O$c6_%TCTb-+S6$V+$EEC MEYO`L6*>G*T;JVG=ROW$6ID ;O$+T$;Wh DS*_=;%ZC9ES@D%O*_MGT;S$A*_@G*DZ'_$T 9WgLTCTE8CT';`>;_LWD*_$T_$f<+lT;I;CT$ `GICTGO*_=6A*$S; c6OTEC5`<<DO;DZ' .XC.S<$GVg;OTD`M*'ITCMGS*$S;ODT*_7fC9Wg b;LI;%O*_C;[ _+T%O*ET;8YO'7V9WgIT _C;[`<<cM;9Wg$V;`GIOEOD$fODT$+R`<*bM G[$'Tc6GCVh EL6IDODT*'T=[-aV ;`$I;W9h 7Wg AW O* +;`;;;ZC c6OTEC5>LC>LT;9Sh*AO*`GR $T`A_=;M;Xg*_6WDI$S; MEYO+R_=;a$a$_Df; L[7E_%C%;9Wg9Sh*MIT;`GRMOCCS;ODT*G*7SI 6YgC'[$S<_'E=_'$9Wg9lTODT*=ER5W7 'ODe <EE+*IT*_EWD*$S;9WGR-S;h ET66IDL7EO_<OEEWg .OLELMIT;GRCZ;$f_=;OW$M;X*g _C;[DTC<TD 9Wg;TGVhCGO*cC_<T

21

DT$[.T@[68X*'lT;WhMGTD';7O*;X$8X*`$*-TDM;ZC -TI‰Wg=Z ;LZ6aM6 @EOCEODLS$_7fC`>;MGS* `7IS;;Wh DT$[.T+R9lTbM'Z5_=GWgD;b+ _@ETR9Wg;WgCW`7OTMTE ‰Wg=Z ;'Z5BT@6W 7Sh*OD[<;-Sh;¯ %O*L;TCAZ7.OG ÃïÞëè b;.ODLTDGC 'O;_.f=7%O*ET;'YOÊÞëª ÊÞëÇÞíÞëâðâÈæñàåâë.[-<V OD`GR@;S$*T;%O*9W;g Wg +X*`7*7SI+S6_7fCLc7G.TC[cEa<ET5%O*‰Wg=Z ;EIC9Sh* $TE7$`7*$fc6OTEC5`<<‰Wg=Z ;6IDa7RcCLWOO; ;Sg*L<TDCWCZC8TDE[=_-f$OV;_$e@EOC@EfO@LZ6`;I _%T$S<<EEDT$TJ`<<`C;e%O*ET;c6_=;ODT*6W b;LI;%O*OTMTECW9*Sh `<<+T;6I;Lc7G‰=Wg ;Z `GR_=;_.7_C;[ OVgCL<TDET'TDOC_DT LlTMES<_C;[ `;R;lT7O*cC@GT6ÏÞæëßìôÏìéé .V$_;_+OE%O* 9T*ET;_C;[;_Wh =;CT$V.-[ 9V aWg =R6IDM;T9W`g 7$7T*$S; ´-;V6bMc6OVgCOEOD8X*´Lc7G6ID$S;cCIT+R_=; `.GCO;9[;T=GT$R@*=GTMCX$ORaI'Ta6QGQ ÖÞèò÷ÞÞÞÐÞéÞá >S$L6e OS6`;;9E*B[_%TcA aEDM;T6ID=[O6S `GRc%$*Z `GRÈÞñðòÐÞëá%TI‰W=g ;Z OS6`;;LO6cL6IDMC[9O6 'GTDCV;V`PC_<OE_$OE OEOD`<<`MI$`;I8[$b+'OOTMTE‰Wg=Z ;_=;9WgLZ6


A Beautiful Trip

_EYgO*¬BT@·_;7E;BT`$I`L*:EECDT_;.a$IT

&˜/˜8˜;R;[4 Z3;R;&P_"/G"8ĊDS#3 : +@D&7"<!H#)@)H" ŮĵŝŕŊʼnőůE ĉc9L/F) K>2!:)"<!9+:#= 0</8< 5)@)H"3+?5?L5 D<)"5)D"*čŮĪŗŕŊʼnšů E-Ċ/(:&=LD3K! ?5D#đ! 2!:)"<! !: -:J

!E ?52=29! 5 2!:)"<!!=M$AĊ !A= Eĉ9/2/*3-ĉ5G!E""D : D&+:8!=L ?55<!D=*GĊ =LD :"5 /ĉ:+/*E-8D+<

$TE_DYO;OV;_6WD'ES*h `E$CZCc<_=;7SI_GYO$9W;g T L;b+ _@ETR_=;_CYO*J[;D$GT*$TE'T%TD$TE_*V;`GR$TE 'C;T'C%O*OV;_6WD+X*CW'ITCLR6I$L<TD`GRLROT6 `8CDS*7V69R_GOW$6ID `CITETD$TEa9E9SJ;%O*c9D +R@T_9WDg ICZCc<OD[< T *`7_ETDS*cC-6S IT+R_9WDg ICZCc< b;`<<cM;6W_EYgO*9Wg'Z;e_$WgDI$S<CZCc<'YO_CYgOLO*= $O; CW$TEIV;TJ$EEC_%Tc=$ET6DV*b;aE*`ECME[ J[;DDVI aE*@DT<TG`GRL8T;WE8cA +;_+f<7TD_=; EODe _EWD$IT-fO$aG$ _EYgO*9WgE[ODT*9WgLO*'YOCZCc< _=;_CYO*J[;D$GT*$TE'TLCSD9Wg_=;OT5T;V'C_$T%O* OS*$FK9lTbMCW7X$LIDe`<<OS*$FKMGTD7X$`GRCW $TEIT*ER<<`GR>S*_CYO*cI6W$IT9WgOYg; `GR_EYgO*9WgLTC 'YO%Xh;-YgO_EYgO*<OGGWI[6@O7SI9W_6WDI _OTGR ,S;CT_@YgO @VL[+;LTCLVg*;Wh@O MT$CZCc<bMCZCCO*9Wg6W $TE_9WgDI OV;_6WDLI;OYg;e%O*OV;_6WD+Rc=cM;_LWD %5R9WDg ;Y EO>T;LI;7EI+';_%T_CYO*`<<$GTe $GSIe ;Wg_=;$TEGZD_6WgDIOV;_6WD'ESh*`E$ BT@7lTEI+ AT6MGS*>[';6ID$ER<O*9lTbMMIT6e 7Sh*b+IT8T8[$ AT6MGS*+EV*e+REO*bM6S*cI$O;.Xg*CS;$fcC-IDORcE

22

MEO$`7$fcCE[+R9lTORcEc6;Wg,S;cC8[$AT6MGS*ž`GR $f>T;LI;7C«CT`<<cCDT$ORcE_%T7EI+IW.T`GI =ER9S<7ET +T$;Sh;$fOO$CTES<$ER_= T`GI_6V;_6WgDI OO$CTMT`9f$.Wg .Xg*_CYgO_+O@Wg`9f$.Wg$f7O*EW<8TDE[= _@ETRE8_$Tc6b+CT$e _MCYO;E8=GT$ER= O*_CYgO DWgLV<$IT=$O; CS;;T_Of;6[_MCYO;E8`O;9W'IVg*<; 8;;c6+EV* _9WgDI<V;%O*<T*$O$`OE@T8X*CZCc<7O;7WM;Xg* @O6W,S;_GD_GYO$aE*`ECb$GL;TC<V;_=;aE*`EC_Gf$e @S$_6WgDI`7ET'T$f_$YO<LO*@S;<T9$RIT@S$6WM;OD 'T`9f$.WgLO*EOD$IT<T9 _CYgOc=8X*M;TaE*`EC7O* EO*MT`C+T $_@ETRCS;_MCYO;MO*`8I_$TeCW';`%$ M;T7T;T$GSIDY;OD[M;TMO*`8I_$YO<LV< `GRM;T OT'TE$f-Yh;`,RCS;'YOM;T7GT6L6ž`7@I$9Wg'ODDY; M;TaE*`EC$GT*6X$$GT*6Yg;_MGT;Sh;7T*_-YhO_-V‰`GR =GO<=ERaGCbM,S;E[IT;Wg`MGR'YOaE*`EC bMG*CTc6 `GR$TE_-f$OV;aE*`EC_Gf$e`7@DTDTC7$`7*bM<7[ $V `<<9Wg,S;_GYO$CT$f_=;c=`<<_DYO$_Df; `79Z$ODT* $f_EWD<EOD6W


 _-TIS;`E$b;CZCc< OTMTE_-T%O*aE*`EC9Wg _LVEA8X*MO*'YO%;C=*=*M;Xg*`>;`GR-fO$a$`G7 EO;+Y6eM;Xg*`$I`';Sh;+EV*ež`7cC_=;cEDS*$V; ORcEcC'O DG*,S;7$G*$S<aE*`EC_-TE8`9f$.W9g *Sh IS; @T_9WgDICZCc<`<<bM'E<b;M;Xg*IS; ET'T`=6EOD <T9+TD9T*6I;_O*OW$EOD$IT<T9ET'T@OES<c6 $f_GDc6`9f$.Wg7V6`OECTEOES<8X*aE*`EC ';%S<@[6 OS*$FKc66W _-;_6WDI$S<EW_.A-Sg;aE*`EC`GR'; OV;_6WDCT$CTD7TCET;OTMTE`GRL8T;9W9g O *_9WDg I +Z 6 `E$9Wg ,S ; bM ' ;E8@Tc='Y O < T ;%O* CMT7CR'T;:WM;S*LYOCT$CTD9Wgc6OT;7Sh*`7_6f$ MGOMGOC`GRCWLI ;9lTbM';OT;9SIg aG$CWOMV*LT O*JT_Gf$e=ER6S<b+<T;%O*9T;CW%;T6LTC-Sh; c6 % ODY C M;S * LY O _G C _6W D I$S < 9Wg ' T;:W - O<O T ; LI;CT$_=;BTKTOS*$FK`GRc6_Mf;M;S*LYO7;,<S< MGTD_GC9W<g T ;_ETcCC$W TE`=GLI;9W=g ER9S<b+9WLg 6Z LI;M;Xg*'YO MO*_%WD;M;S*LYO%O*'T;:W 5 9Wg.Xg* $GSg;'ITC'V6OO$CT_=; `E*6Gb+ bM';9SgIaG$ MDV<DY;g LS;7VBT@b;b+bM`$$;S ;W'g OY _EVCg 7;-CCZCc< b;LI;9WgLID*TC`GI;R +T$;Sh;';E8@Tc=9Wg ÄÞñâôÞöìãÆëáæÞ LET*_=;9WEg RGX$9WOg ;V _6WD_=;OVLER+T$OS*$FK;SDDR 'ITCMCTD+X*L[*CT$ LI;BT@9Wg7T_Mf;_=;_MCYO; =ER7[-DS 7V6EVC9R_G9WCg ;W $@VET<'S<'S*g CT$@Oe$S< ';OV;_6WDCT;S*g _G;CT-CIVI9R_G`%$CZ*_DOR+EV*e ÄÞñâôÞöìãÆëáæÞ OD[7E*%TC$S<aE*`ECME[9WgLZ6 %O*CZCc<9Wg_$V6_M7ZLR_9YO;%IS‰ ,S;8YOaO$TL_%Tc=-C6T;b;ME[`<<$V;%T6 aE*`ECOYg;e b;OV;_6WD`<<LV<e _9T 7$`7*6ID 6O$cCL6+lT;I;CT$9T*_%T7O*L`$;$ER_= T`GR CWET;%TD%O*`<E;6_;C7T*e_CYgO_%Tc=_-f$ET'T $ER_= TMGZDL IV77O*$f@<IT`@*CT$e`GRcCCW $TE'Y;BTKWbM`$;S$9O*_9WgDI%O<TD_GD

 +T$;Sh ; ';E8@Tc=a.;- O == * %O*CZ C c< DT;a'GT<T¥ÀìéÞßÞÀÞòðâôÞö¦7GT69WgbM‰ 9WgLZ6 GS$K5R_MCYO;LlT_@f* ET'T8[$$IT=ERCT5 'EXg*M;Xg* ,S;+S6$TE9lT?;bM_=;+EV*OW$LO*_EYgO*'YO .YhOLTMEW`<<OV;_6WDbL.R @S<GR_+f6EOD$IT<T9 LI;-Z6LlT_Ef+`<<-Z6`.$`%$>[M‰V* -Z6GR_$YO< LTC@S;<T9;O$+T$;WDh *S %;.YOh 7R_$WD*LW`<<OV;_6WD CTOW$DWLg <V $ITG[$MGT$MGTD%;T6ET'T7Oc=7OCT $f_MGYO`'LTC@S;$IT<T9 CZCc<b;M;Xg*IS;7<9TD6ID$TE6[M;S*OV;_6WD b;aE*M;S*OV;_6WD ET'T7SjI=ERCT5M;Xg*EOD<T9 ';6[M;T`;; ISDEZ;`7*7SILCSDbMC M;S*_=;_EYgO* @ER_O$-O<;T*_O$LO*'; ';M;Xg*MIT; ';M;Xg* _=EWhDI cCE[+R_GYO$b'E6W LO*LTILID9Sh*LO*'; ;S $ `L6*9Z $ ';`L6*_$ * `7 ` Of ' 7Vh * _DORCT$ `L6*OO$9T*7TCT$+;7Ta=;_CYOg M;S*c=8X*'EX*g _EYOg *CW $TE@S$'EX*g `GR_CYOg M;S*8X*7O;7G$';`%$MSI_ETR GS;g aE*$TE<EV$TE7T*eLZBT@CT$=ER9S<b+OW$_EYOg * IS;`E$ _CYgOc6LSC>SLCZCc<+X*E[IT<OGGWI[6 cCc6MCTD'ITCITCWaE*M;S*CT$CTD MEYO-Sh;6W 9SIg _CYO*b<=6M;S*=GVIIO;<EEDT$TJ_$WDg I$S<M;S* $f9SgIe c= `7_%TB[CVb+9Wg_=;J[;D$GT*>GV7M;S* BTKTPV;6W9WgbM‰9WgLZ6 LI;<T;_CYO*9WgM;T7T`<< OS*$FK$fCWcCCT$_9T<T;_CYO*M;T7T:EEC6Te >S*_CYO*$f6WM;OD7E*9Wg7V69R_G `77X$L[*CT$CTD 9lTbM_%TcCCW9Wg@S$LTD7T7O*OTJSDEVC9R_G_=;+Z6 -ZC;ZC9O6LTD7T

bc

 ÊÞïæëâÁïæóâ 8;;_GWD<-TDMT6+X*_=;+Z6 -ZC;ZC%O*';`%$9WgOO$CT9O68O;'ITCaE`C;7V$ $S;_7fC9Wg `GR';`%$$fMIS*IT$TE$O$TEETD+RcC _$V6%Xh;OW$@I$_%T9lT@V:WETl GX$$TEL[‰_LWD9Z$e'E< EO<=`7-WIV7DS*7O*6lT_;V;7Oc=_MCYO;_6VC LlTMES<;S$9O*_9WDg ICZCc<'YO=ER7[LO[ ;V _6WDb7 9WCg _W CYO*OY;g eCT$CTD9W'g ;c9DcCE+[ $S `GRLID$IT 9Wg'V6 b;`<<9Wg_ET7O*@VL[+;7Oc=OW$ `GR$f_=;OW$'ESh*9Wg$TE_6V;9T*9lTbMc6E[IT 9Z$_CYO*b;aG$'YO_CYO*@V_JK%O*_ET+EV*e <V;c=CZCc< `;R;lTbMb-<EV$TELTD$TE<V; ¾Ýêãçëç½åî_@ETR`L;+RLR6I$L<TDb-_IGT <V;_@WD*`'°-SgIaC*_JKe$f8X*9WgMCTD+O*7SjI _'EYgO*<V;a9Eª¬©®®³¬©²²µµMEYO¿Ýèè¿áêðáî ­³³­¤óóóªÞÝêãçëçÝåîªßëé¥ _CY O *Ll T 'S ‰ 9T*6 T ;_9'a;aGDW % O*OV ; _6W D _CYO*OYg;e 'YO _CYO*_+;c;¤_6VC-YgOCS9ETL¥ _= ; J[ ; D $ GT*:Z E $V + 9T*7O;b7 % O*OV ; _6W D OZ7LTM$EECMGS$'YODT;D;7¨ÅШ¿Ýèè¿áêðáî¨ LV*g 9O¨=[;.W_C;7_=;_CYO*$TEJX$KT¤CMTIV9DTGSD CS9ETLCWOTDZ_$T`$9WgLZ6%O*OV;_6WD¥ _=;_CYO* `M*$TE`@9D`GR$TE>GV7DT `GR_=;_CYO* BT@D;7EBTKT9CVN9Wbg M‰_=;OS;6S<LO*EO*+T$ CZCc< ;O$+T$;WDh *S CW_CYO*_<*$TG[E[ -YOg _6VC<S*$TGOE _=;J[;D$GT*%O*OZ7LTM$EEC9Wbg -_9'a;aGDW%;Sh L[* OT9V_9'a;aGDWOI$TJLTEL;_9JOV_Gf$9EO;V$L $TE<V;`GROI$TJOS;6S<LTCc6`$_CYO*cP_6OET<S6 8YO_=;_CYO*ÅÐ bM‰_=;OS;6S<LO*EO*+T$ <S*$TGOEMT$'Z5c=_9WgDICZCc<LTCTE87Oc= _9WgDI9Sh*LTC_CYO*;Whc6*TD 9Sh*9T*E8cA E8<SL `GR_'EYgO*<V;7V67OaE*`ECbM+O*7SjIbMc6


Share Your Opinion and Win Congratulations!!

5 5"&+8 @ Ä&#x2030; : !2):< =L HÄ&#x160; +5 E""25":) ÄťĹ&#x2DC;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ?ÄľĹ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x160;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x203A;Ĺ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2DC;Ă?Ĺ&#x203A;ÄťĹ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x17E;Ĺ?ĹĄb`abG!!<*2:+ Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ?Ĺ&#x203A;Ĺ? "9"@-: )Ĺł 9!/: ) beee D&?L5D+:8HÄ&#x160;!Q: -9 " ):#+9 " #+@ @ (:&E-8"+< :+G3Ä&#x160; = *<L >M ! H# D&?L5D#Ä&#x2018;! :+5"E!!QM:G 5Ä&#x2030;:!2):< :"+<19 D5K)/5D5+Ä? Q: 9 HÄ&#x160;Q: :+9"-: D&?L5)5"F

G3Ä&#x2030;E-8HÄ&#x160;+:*!:)Ä&#x2030;:!2):< $AÄ&#x160;F =9Ä&#x2030;5H#!=M

ÄľĹ&#x2030;Ĺ&#x2039;ÄŞĹ&#x2014;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;ĸĹ&#x161;Ĺ&#x2014;ac!</M )A- Ä&#x2030;:ciŲi``":Q:!/!a+:/9- "+<19Ĺ´2)D =*+<D+<+3922):< `ebbbĹľa

D +?L5Q:!Q:M +Ä&#x160;5!ĹłD*K!+@Ä&#x2030;!ğĝİčųaa` )A- Ä&#x2030;:fŲdi`":Q:!/!e+:/9-

" Ĺ´/9 =!5F + +3922):< gdbb`

" Ĺ´D52Ĺ´&=Ĺ´D52Ĺ´5<NĹŽH*E-!Ä?ĹŻ +3922):< dd`ce

3 Ĺ´+92E2+3922):< eahec

@(A)</9!Ä?<+8 + @- +3922):< dfgab

3 Ĺ´68DÄ&#x160;&:<*Ä?+3922):< dacc`


RōʼnŌōŚPrize

=9Wg®°_GC9Wg®·C$ET'CªCW;T'C¯²²³

7O<8[$CWET*ISG

3dL` .Q;_ D5=N"WN?X?J3N/<DL=ÑÝÐÞÓ%A3R-;L= A;D3R /G4dL0L;" L<]X?J?R3=L"AK?#LW=LW8O<"RD "dL/G4WL;L G3AK31O_£R;:L8K32  ¡

!QM:?L)2#+<D <-E-8!<*2:+ŎŚōśŐ/! @):+ĉ/)2!@ 5" Q::)ĉ:*J: D!?M53:(:*G!D-ĉ) E-Ċ/-@Ċ!+9"+:/9-: D+:D&=* @2ĉ Q:5"D Ċ:): ĉ5!/9!=Lbh @)(:&9! čbeef 3!92?5bD-ĉ)=L:/ļōŋŐĻŜʼnŚŜŝŘ /+5ĉ:!Ü"D+=*! @+ <+Ċ5!J: ĻőŔőŋŗŖ ľʼnŔŔōšÝE-8Ü:)-ĉ:ĻōʼnŚŋŐ3:%ď!ÝG + ?5$AĊD =*! ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

2:!=L:Q :!E""īŗşŗŚœőŖŏĻŘʼnŋō9M5*Aĉ=L 5*D5 )9*d)=?L5/ĉ:58H+

:+%Ă /:) < E"" ĻőŠ İʼnŜś ļōŋŐŖőřŝō #+8 5"Ċ/*3)/ 2=58H+"Ċ:

ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

D+:D+=*) 5+:/9-H/ĊG3Ċĉ:!$AĊ5ĉ:!=LF =9ĉ5H#!=M

7S67TCEOD=EZ

őĸʼnŌĵőŖő+@ĉ!şőĠűŋōŔŔŝŔʼnŚafįĪ )A- ĉ:b`Ųe``Q:!/!a+:/9-

"9+ Q:!9- ĻŜʼnŚŊŝŋœś īŗŎŎōō īʼnŚŌ )A- ĉ:bŲ```":Q:!/!b+:/9-

+8D#ć:$Ċ: ĻŘŚőŖœŔō ĬōśőŏŖ Ŋš ĻŚőŖŔőŕ 55 E""-:*$Ċ:F* @0+<:-<)#Ĉ5ų <&*č)A- ĉ:b``":Q:!/!c``+:/9-

=R-L=G=L<?JWGO<.ZE0S/G"%K.W#3 -YOg ªL$ZG¬<EVK9S ««MCTD_G%LCT-V$« OTDZERMIT* ¯­ª°­=°®ª±­=±®ª²­=²®ª³­=_@J -TD M‰V* 9WOg D[ «« a9EJS@9 •E;L<WE/R <EVKS9Q+R9lT$TE+S<,GT$CO<ET*ISGbM$S<>[a-'6Wb;IS;9Wg®CW;T'C¯²²³`GR=ER$TJETD-YgOb;_If<c.7ôôô«ðíïæëèéâªñå«àìêBTDb;IS;9Wg®®CW;T'C¯²²³ >[a-'6W9Wgc6ES<ET*ISGC[G'T7Sh*`7®©­­­<T9%Xh;c=7O*_LWDBTKWMS$59Wg+TD²¢ <EVKS9Q%OL*I;LV9:Vk$TE_=GWgD;`=G*%O*ET*ISGa6DcC7O*`+*bM9ET<GI*M;T ET*ISGcCLTCTE8`G$_=;_*V;L6c6


Z4G3R}L/W?1O_53™“3”š¡›¤5-#™E?KDO_ 0L7LD "Z35=JW1B[; /G"63P/=L[5=C-O<L=

4=þL=2R=N#/G4=K4

"+<19D5K)/5D5+čQ: 9ŮE$! -A Ċ:29)&9! čů bddŵcfe5*/<(:/=+92<dc E /2!:)"<!D 5!D)?5 +@D&7a`ba`

Member-Get Member ä$AĊE!8!Q:2):< G3)ĉ 3)D aa)=!: )beef a9EJS@9a9EJS@9COY 8YO««`A$.««OW_CG«

äG"2)9 +2):< !QM:?L)2#+<D <-Ů +@:E'đ č3+?5E!"E$!=LG3Ċ92ĉůE'đ č`ųbeccųdfc` a9EJS@9a9EJS@9COY 8YO««`A$.««OW_CG«« 200 62 7S67TCEOD=EZ

Ű3):*D3@ aŴG! +==L&!9 :!"+<197D#đ!$AĊ92<!GD-?5 ?M5!QM:?L)2#+<D <-G3Ċ 9""+<197?5/ĉ:&!9 :!D#đ!"@

-D=*/ 9""+<197 H)ĉ)=2< <PHĊ+9"+:/9-E!8!Q:2):< G3)ĉ bŴG! +==L$AĊE!8!Q:E-8$AĊ2)9 +2):< G3)ĉG3Ċ92ĉ!QM:?L)G!=L5*AĉD=*/ 9!$AĊE!8!Q:H)ĉ)=2< <PHĊ+9"+:/9-E!8!Q:2):< G3)ĉ cŴ$AĊE!8!Q:2):< G3)ĉ2:):+GĊ=L5*AĉD=*/ 9"$AĊ2)9 +2):< G3)ĉ+:*D?5!3+?52):< #ď@"9!HĊ dŴ$AĊE!8!Q:2):< G3)ĉH)ĉ2:):+GĊ A#5+ĉ/) 9"2):< G3)ĉ+:*5?L!3+?52):< #ď@"9!HĊ

¥@S<LI;;Wh%Xh;`GI_Df<7V6$S<6T;MGS*_@YgOL*c=EK5WD¦


/9!3*@!=M @)=

!QM:?L)D&=*&53+?5*9

"+<19 D5K)/5D5+čQ: 98&9 :+2ĉ!Q:M ?)L 2#+<D -< G!/9!3*@#+8Q:#ā9ĉ5H#!=M /9!59 :+=L a) +: ) /9!9!+č=L be @)(:&9! č 

/9! >M!#āG3)ĉ /9!):"A:

> 5EĊG3Ċ 9"2):< !QM:?L)@ ĉ:!HĊF#++/DK #+<):!Q:M ?L)

5ĉ:!G3ĊD&=*&53: ĉ:!Ċ5 :+29L!QM:?L)D&<L) +@:EĊG3Ċ "+<197+:"-ĉ/3!Ċ:5*ĉ:!Ċ5*b29#:3č

D5=N"WN?W%N}%;L=6?N/3d`L.Q_; 

D;L%NZE; 

ÂÌßÐÝ»àØÛWE?QGœ¢ 4L1šW=ā_G" #L=LL5/Nž ›4L1

=K4DN12N8NWBC1K31OW;Q_GD;K=D;L%NX?J%dL=J L;K.#dL/K`"X/ ž0K"P`3[50K"?J››4L1“[.=4K Q3 W;QG_ <W?NL=W53D;L%N”X?J&QG` S5G"3dL` .Q;_ D5=N"WN?œ0K"0K"?J¡ 4L1E=QG&QG` S5G"3dL` .Q;_ D5=N"WN?Ÿ0K"0K"?J¡4L1“[; =A;Á¬¿¢” /K`"X/ AK33O`˜žœ;O3L;  ¡ • L;K.#dL0K"#J[.=K4Q3W;Q_G4GW?ND;L%N D?L5!H

 ETD$TEL*_LEVC$TE%TD;Wh +lT$S6_,@TR$TE.YhO'[=O* b;'ESh*`E$a6D-lTER'T'[=O*`GR'TCS6+lT8S*  ;lTh 6YCg L=EV*_'VG%S;h 7lTg °8S*%X;h c=_EWD<EOD`GI  <EVKS9Q%OL*I;LV9:Vk$TE_=GWgD;`=G*_*YgO;c% a6DcC7O*`+*bM9ET<GI*M;T

X?J#K.D "=J.K4;QGGL%O8

_-V‰@VL+[ ;'5Z BT@ER6S<LT$G%O*;lTh 6YCg L=EV*_'VG b;E[=`<< IV6WaOOO;cG;c6`GIIS;;Wh _@YgOLET*'ITCCSg;b+c6_7fC_=DC 9Sh*b;6T;'ITCLROT6 =GO6BSD `GR'ITCLR6I$L<TD 'Z5LTCTE8_%T-C$ER<I;$TE>GV7 `GR$TE+S6L*ER6S< CYOOT-W@+T$=ERL<$TE59Tl *T;CT;T;$IT¯²=%O*_ETc6 `GIIS;;Wh9Wg ôôô«ðíïæëèéâªñå«àìê `GRôôô«ãÞàâßììè« àìê¬ðíïæëèéâ«ñåMEYOLCT-V$9T;b67O*$TE-Cb;E[=`<<ÁÓÁ `+*'ITC=ERL*'c69Wg ÀÞééÀâëñâï­ª¯´®¯ª´¯´¯

3)D aa)=!: )beef

:+Q:+8D<! ĉ:!QM:?L) 9"&!9 :!2ĉ!QM: 5"+<197 3<MBJ0VF]:@FV.F<"cKJ-FW" !YD C:K$M0<K3 @ KC:K$MCK:K</$cK<IV!M2J372J!K2C !2c_K F!3<MBJ0HZ- X-; œ™ /G"G/3$4K4Z4WD=^#=K4W"N3X?J/3$4K4 Z4dLK4:LCO#L83K"L31R=K`" ™ /G"# L<W"N3ZEK483K"L31O_X/ "L<X449G=; G"4=NCK1IW1 L3K`3

7S67TCEOD=EZ


Fresh up your life V ^F!0cK2c_K< F2–2c_KV;]2 <KK7MVAB CcKD<J3C:K$M V<P F!2c_ K -P^ : C4<M ! VM > CM 2 K Q , 9K7/J ! V] 3 2c_ K V4 2 CCV.2V>CZ- :K.<)K2CcKD<J3V<PF^ !Y$ Z88KV7PF^ 3<MX9 <J34<IJ2K<Y$ !K2F:V7<CV%F<2K2/O!ü4

W=Q_G"1dL3d`LW<^3 =R 3¹¸¨´—ùùšX?J¹¸¨š—ùúš

=LL5/NW=Q_G"?J —¤¤›4L1 =LL8NWBCW$8LJD;L%ND5=N"WN?WE?QGW8O<"Ÿ—¤¤›4L1

W=Q_G"1dL3d`L=G3—3d`LW<^3 =R 3¹¸­¨—ùùšX?J=R 3¹¸­¨—ùúš

=LL5/NW=Q_G"?J¡—Ÿ¤›4L1 =LL8NWBCW$8LJD;L%ND5=N"WN?WE?QGW8O<" —¤¤›4L1

8NWBC3<MK<C !8<NY2V.<Q!V07HW>I4<M:,*> <N3"F!- @2.J_!W. @J22N_V42. 2Z4 ‘CM2 K:N"cK2@2"cKJ-D:-W> @D:-V>;’

D3Z#DK_"&Q`GDN3L/N./ GY.</="1O_ 4=NCK1W8O<A?J;R3#dLK. W?1O_œ&G<=L;dLXE"œ¡¢033=L;dLXE"XA"DJ8L3DS" W/DJ8L3DS"=R"W18Iœ›Ÿ› Y1=BK81›˜¤œ¢˜ž›Ÿ ˜¤Y1=DL=›˜¤œ¢˜žœ  —›˜¤œ¢˜œ¢  www.puramun.co.th

TSCO-120 TSHC-110

นิตยสาร Fresh ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2556  

ปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และการปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ทีมงานเราจะทำให้ fresh อัดแน่นไปด้วยสีสัน ความรู้ แรงบันดาลใจ ร...

Advertisement