Page 1


HC-58L คูลเลอรใหม นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ลงตัว

น้ำดื่ม Sprinkle ขอแนะนำ HC-58L คูลเลอรรุนใหม ล า สุ ด แก ส มาชิ ก ทุ ก ท า น เราเลื อ กสรรนวั ต กรรม ที่ลงตัว ทั้งดานการใชงานและดีไซนทันสมัย เพื่อใหคุณ มีน้ำดื่มสะอาดและสะดวกสบายที่สุด

เพียงแควางถังน้ำไวภายในคูลเลอร HC-58L ที่สะอาดและปลอดภัย แลวใสแกนทอสูบน้ำลงไป หลังจากนั้นก็วางใจใหเครื่องทำงานไปโดยอัตโนมัติ คูลเลอร HC-58L จะสูบน้ำขึ้นมาเก็บไวที่ถังพักทำน้ำรอนหรือน้ำเย็น และพรอมที่จะเสิรฟ ความสดชื่นใหคุณไดทันทีที่ตองการ • • • • • • • •

ไมตองเหนื่อยยกถังน้ำขึ้นคว่ำดานบนอีกตอไป ไมตองกลัวน้ำดื่มอันมีคาจะหกเลอะเทอะ มั่นใจไดในความสะอาดและสะดวกสบาย คูลเลอร HC-58L ออกแบบอยางทันสมัย โฉบเฉี่ยว เหมาะกับการใชงานในทุกมุมของบานและสำนักงาน สามารถวางอยูในบานไดอยางกลมกลืน เหมือนเปนของตกแตงบานชิ้นหนึ่ง ในหองนั่งเลน หองทำงาน หองอาหาร คุณก็สดชื่นกับน้ำดื่มสปริงเคิลไดทันที ไมจำเปนจะตองวางคูลเลอรหลบอยูในหองครัวอีกตอไป

คูลเลอร HC-58L เริ่มวางจำหนายแลว สมาชิกทุกทานสามารถสั่งจองลวงหนาได ผานทาง facebook fan page ใหม ของเราที่ Sprinkle Drinking Water หรือโทรฯ เขา Call Center 0-2712-7272


บทบรรณาธิการ ศักยภาพของมนุษย มีจดุ สูงสุดอยูท ใี่ ด ความอดทนของรางกาย, ความสรางสรรคของสมอง, และความเขมแข็งของจิตใจ ใน ขณะทีม่ หี ลายคนยอมรับและอดทนอยูภ ายใตกรอบของขีดจำกัดเดิมๆ ทีท่ กุ คนลวนเชือ่ วาพวกเราไมมที างทำไดเกินกวาไปนี้ แนนอน แตกม็ อี กี หลายคนพยายามทีจ่ ะทาทายและกาวขามขีดจำกัดนีไ้ ปใหได คุณเชือ่ ไหม? วาเปนเวลาหลายทศวรรษ นับตัง้ แตมมี หกรรมการแขงขันกีฬาระดับโลก ทีผ่ คู นสวนใหญเชือ่ วามนุษยเรา ไมมที างวิง่ ไดเร็วกวาขีดจำกัด 4 นาที ตอ 1 ไมล จนกระทัง่ เมือ่ ป ค.ศ. 1954 โรเจอร แบนนิสเตอร นักกรีฑาชาวอังกฤษ เปน มนุษยคนแรกทีส่ ามารถวิง่ ระยะ 1 ไมลได ในเวลา 3 นาที 59.4 วินาที! แลวหลังจากนัน้ มา นักกรีฑาจากทุกชาติ ก็ทะยอยสรางสถิตใิ หมกนั คนแลวคนเลา และเรือ่ งขีดจำกัด 4 นาที ตอ 1 ไมล ก็กลายเปนเรือ่ งลาสมัยทีน่ า ขบขันไปเลย เมือ่ ความเชือ่ เดิมถูกทำลายลง เมือ่ ขีดจำกัดเดิมถูกทาทายและกาวขามไปไดสำเร็จ ผูค นมากมายก็พรอมทีจ่ ะออกเดินทางครัง้ ใหม เพือ่ ไปสำรวจพรมแดนใหมของศักยภาพมนุษย นอกจากเรือ่ งศักยภาพทางรางกาย แนนอนวาในเรือ่ งของสมองและจิตใจคนเรา ก็สมควรทีจ่ ะตองถูกทาทาย สำรวจ และกาวขามไปดวยเชนกัน นิตยสาร fresh เลมนีเ้ ราจึงขอนำเสนอเรือ่ งการกาวขามขีดจำกัดของความคิดสรางสรรค เราไดสมั ภาษณกราฟกดีไซเนอรสาวแสนสวย ผูอ อกแบบลวดลายใหกบั กระเปาผาทีส่ มาชิกของเราชืน่ ชอบ เราไดรบั ความรวมมือจากนิตยสาร 247 free copy โดยไดขออนุญาตและเรียบเรียงบทสัมภาษณชายหนุม ผูถ อื เปนนักคิดนักเขียนคน สำคัญของไทย และเราไดรบั ความชวยเหลือจาก TCDC อนุเคราะหบทความสรุปเนือ้ หาจากงานสัมมนาครัง้ สำคัญของป และ แนนอนวายังมีเนือ้ หาสวนอืน่ ๆ ภายในเลม ทีค่ งเขมขนและถูกใจสมาชิกของเราเชนเดิม เราคงไมสามารถสอนวิธกี ารกระโจนขามขีดจำกัดของความคิดสรางสรรคแบบ How-to แตเราจะพาสมาชิกของเราทุก คน มาเยีย่ มเยือน สำรวจ และทองเทีย่ วไปยังพรมแดนของความคิดสรางสรรค ทัง้ ในเมืองไทยและในระดับโลก เพือ่ เปนแรง บันดาลใจใหคณุ มองออกไป และเตรียมตัวกาวขามมันไปดวยตัวเอง

4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24

Sprinkle’s Society My Neighborhood Edutainment Book Summary Innovation Green Living Health Tips Life Coach Creativity & inspiration Feature Interview 1 Trend Guru A Beautiful Trip Quick & Delicious SURVEY

ประกาศผล Reader Prize ฉบับที่แลว แนะนำ Hubba พื้นที่ทำงานแบบใหม หนัง เพลง หนังสือ แอพ วิเคราะหเทรนดเล็ก-เทรนดใหญ นวัตกรรมน้ำดื่มสำหรับผูยากไร ไอเดียเพื่อสิ่งแวดลอม สมองทำงานอยางไร ฝกสมองทั้งสองซีก คุยกับดีไซเนอรสาว Srinlim คมคิดน Creativities Unfold 2012 คุยกับประภาส ชลศรานนท ช็อปปงสินคา Hipsters มิลาน เมืองหลวงแฟชั่นโลก แนะนำรานอาหารใหมๆ รวมแชรความเห็นในแบบสอบถาม


My Neighborhood

เรื่อง : Kupchaka K. // ภาพ : Kanawat Jaiprom

‘HUBBA’ Coworking Space พื้นที่ทำงานและสังคมการแชรไอเดียดีๆ HUBBA ธุรกิจ Coworking Space ยานเอกมัย ที่เพิ่งเปดตัวไดไมถึงป แตดวย ไอเดียคอนเซ็ปตและโมเดลของการทำธุรกิจ ที่แปลกใหม ทำใหฮับบากลายเปนที่จับตา มอง และไดรับการยอมรับวาเปนบริษัท แหงแรกๆ ของประเทศไทยที่หันมาทำธุรกิจ ในเชิงสนับสนุนกลุมคนที่เรียกวา ‘Startup’ หรือผูประกอบการรายใหม “คำวา Startup หมายถึงผูที่เริ่มทำธุรกิจอะไรก็ได จะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร งานออกแบบ งาน ดีไซนก็ได แตตองมีความแปลกใหม มีความเปน Innovation หรือตองคิดหาวิธีทำอะไรที่มีอยูแลว ใหดีกวาเดิม” เปนคำจำกัดความสั้นๆ ของคำวา Startup ในมุมมองของ คุณชาล เจริญพันธ ผูรวมกอตั้ง และดำรงตำแหนง Managing Director “ฮับบา คือ Coworking Space เปนสถานที่ ที่มาแชรการทำงานรวมกัน ซึ่งคนสวนใหญที่มาใช บริการก็คือฟรีแลนซ คนเริ่มทำธุรกิจใหม ชาวตางชาติ ที่เขามาทำธุรกิจในประเทศไทย คนพวกนี้เขากำลัง เริ่มทำโปรเจ็กตอะไรใหมๆ กำลังฟอรมทีม หาไอเดีย ก็จะใชสถานที่ของเราเปนเหมือนออฟฟศนั่งทำงาน โดยไม ต อ งลงทุ น ไปเช า ออฟฟ ศ เสี ย ค า ตกแต ง ซอมแซม เพราะในการเริ่มทำธุรกิจใหม เขาก็ตองมี ตนทุนและความเสี่ยงสูงอยูมากพอแลว” สำหรับบรรยากาศในการทำงานที่ฮับบาก็จะ แตกตางจากออฟฟศทั่วไป สามารถนั่งทำงานตรงไหน ก็ได โดยมีอุปกรณอำนวยความสะดวกตางๆ ให พรอมใชงานได ไมวาจะเปนเครื่องพรินเตอร แฟกซ สแกนเนอร ปากกา กระดาษ หรื อ แม ก ระทั่ ง กระดาษโพสตอิท ที่มีวางไวตามจุดตางๆ มีหอง ประชุม อาหาร และเครื่องดื่มที่ใชระบบบริการแบบ Self Service นอกจากการใหบริการสถานที่แลว เปาหมาย ที่แทจริงของฮับบาก็คือการสรางชุมชนของกลุมคน ที่เปน Startup ดวยกัน เปนศูนยกลางและศูนยรวม ของคนที่ตองการมีธุรกิจของตัวเอง และเริ่มตนทำ อะไรใหมๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมอมรม ทำเวิรกช็อป เพื่อใหเกิดการแชรขอมูลความรูซึ่งกันและกัน

“ในชีวิตของผมไดเคยผานการเปน Startup ธุรกิจใหมมาแลว 4 ครั้ง จึงรูถึงความเหนื่อยยาก กวาจะทำใหเกิดไดตองเจอกับอุปสรรคเยอะมาก แถมยั ง ต อ งมี โ ชคช ว ยด ว ย ผมเลยอยากทำพื้ น ที่ ตรงนี้ขึ้นมา เพื่อใหคนที่เปน Startup ไดมารวมกัน มีสังคมของคนที่คิดอะไรคลายๆ กัน เพราะบางคน มีไอเดียแตไมมีทีมงานที่จะลงมือทำ หรือบางคน มีความสามารถแตยังไมรูจะเริ่มทำยังไง การเขามา เปนสวนหนึ่งของชุมชนนี้ จะชวยใหเรารูจักกับคน มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ใหเปนไปไดมากขึ้น” ฮั บ บามี ก ารจั ด กิ จ กรรมเวิ ร ก ช็ อ ปเพื่ อ ให สมาชิ ก ได ม ารู จั ก กั น ได ม าเล า ถึ ง โปรเจ็ ก ต ข อง แต ล ะคนว า มี อ ะไรบ า ง ใครมี ป ญ หาก็ ม าช ว ยกั น ระดมความคิดหาทางออก เพราะฮับบาไมใชแค พืน้ ทีก่ ารทำงาน แตมนั มีคณุ คาของสังคมรวมอยูด ว ย “การไดพบปะกับคนที่มีความคิดคลายๆ คุณ มีความชอบคลายๆ กัน ขอแคคุณเดินเขามา เรามี คนที่พรอมใหความชวยเหลือ และถาโปรเจ็กตของ คุ ณ ดี จ ริ ง เรามี ก องทุ น มี นั ก ลงทุ น มี ที่ ป รึ ก ษา ในการทำธุรกิจ ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณจะไดจากที่นี่”

5

ถ า คุ ณ กำลั ง มองหาพื้ น ที่ ท ำงานและสั ง คม ที่ แ ชร ไ อเดี ย ดี ๆ กั น ได ลองติ ด ต อ สอบถาม โทร. 0-2714-3388 หรื อ เข า ไปดู ร ายละเอี ย ดที่ www.hubbathailand.com

When You Think of Sprinkle… กลุมลูกคาสวนใหญของฮับบาจะเปนคนรุนใหมที่มี ไลฟสไตลแบบคนเมือง มีความคิดสรางสรรค ฉะนั้น ภาพลักษณขององคกรจึงเปนสิ่งสำคัญ ถือเปน First Impression ที่คนจะสัมผัสไดเมื่อเดินเขามา เรา จึ ง เน นการออกแบบในลั ก ษณะของความทั น สมั ย ดูดีมีดีไซน รวมถึงองคประกอบและการบริการเล็กๆ นอยๆ และเราเลือกใหน้ำดื่มสปริงเคิลเปนหนึ่งในการ บริการของเรา ดวยภาพลักษณของแบรนดที่เขากับ กลุมลูกคา การบริการที่ดี และคุณภาพความสะอาด ที่มั่นใจได


Edutainment

FILM Life of Pi : ผูกำกับ อัง ลี สรางจากนวนิยายขายดี ที่มีฉบับแปลเปนไทยแลว ในชื่อวา ‘การเดินทางของพาย พาเทล’ โดย ตะวัน พงศบุรุษ สำนักพิมพบลิส พับลิชชิ่ง หนังเรื่องนี้ เปนผลงานลาสุดของผูกำกับเอเชียที่โกอินเตอรใน ฝงฮอลลีวูด และประสบความสำเร็จกับ Brokeback Mountain (2005) เปนเรื่องแนวแฟนตาซีที่ผูเขียน ไดรับแรงบันดาลใจจากเพื่อนในวัยเด็กคนหนึ่ง เปน เด็กชายชาวอินเดียจากเมืองพอนดิเชอรรี ไดสำรวจ ประเด็นทางจิตวิญญาณตั้งแตในวัยเยาว เขามีชีวิต รอดจากเหตุการณเรือลม โดยอยูในเรือชูชีพเปน เวลา 227 วันกับเสือโครงเบงกอลชื่อ ริชารด พารเกอร ในนานน้ำมหาสมุทรแปซิฟก

Skyfall : ผูกำกับ แซม เมนเดส การผจญภัยครั้งที่ 23 ของ เจมส บอนด 007 และเปนผลงานครั้งที่ 3 ของ แดเนียล เคร็ก และได ฮาเวียร บารเด็ม นักแสดงสเปนวัย 43 ป เจาของรางวัลออสการนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมประจำป 2007 จาก No Country for Old Men (2007) กลับมารับบทตัวรายอีกครั้ง กำกับโดย แซม เมนเดส ผูกำกับอังกฤษที่ทำ หนั ง ดราม า ที่ มี ป รั ช ญาลึ ก ซึ้ ง อย า ง American Beauty (1999), Road to Perdition (2002) และ Revolutionary Road (2008) ทุนสราง 150 ลานดอลลารสหรัฐฯ คาดวามันจะเปนหนังแอ็คชั่นระเบิดเถิดเทิง ที่เต็มไปดวยประเด็นทางสังคม และนาจะเปนบอนดภาคที่ลุมลึก นาติดตาม

APP

MUSIC Regina Spektor

Taxi Reporter

ในรายการตอบโจทย ตอนภูมิทัศนประเทศไทย สถานี Thai PBS มาโนช พุฒตาล กลาวถึงอัลบั้มนี้ที่ตั้งไวโดนใจวา “What we saw from the cheap Seats” - พวกเรามองเห็นอะไรจากที่นั่งราคาถูก มารูจัก เรจินา สเปคเตอร สักนิด เธอเปนสาวเชื้อสาย รัสเซีย-ยิว เกิดที่มอสโก แตมาใชชีวิตเรียนดนตรีที่นิวยอรก เปนดาวเดนของ Manhattan School of Music ตามประวัติเลาวาเธอเก็บสั่งสมประสบการณมาพอสมควร เคยมีโอกาสแสดงในรายการโชวยอดนิยมอยาง Saturday Night Live งานชุดนี้เปนชุดที่ 6 ที่ไดรับเสียงตอบรับดีที่สุด มีเพลงในสไตลเทๆ ที่นักวิจารณเรียกวา “Baroque pop” แตอยาไปสนใจเลยครับวาคืออะไร ใหรูวางานชุดนี้มีเครื่องเปาเพราะๆ เพลงจังหวะสนุก เสียงรองนารักไมแพศิลปนอยาง Lenka หรือวา Colbie Caillat ที่คณุ เคยชอบ แนะนำใหเสิรช ฟงเพลง Don’t Leave Me (Ne Me Quitte Pas) สุดๆ อะ รับรองวาคุณตองขอฟงซ้ำ

ขอชื่ น ชมกลุ ม SiamSquared Technologies (Thailand) ที่ พั ฒ นาแอพฯ นี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ช ว ยให ผูโดยสารอุนใจขึ้นเมื่อขึ้นแท็กซี่ สามารถสงขอมูล ปายแท็กซี่เพื่อรองเรียนความประพฤติที่ไมเหมาะสม เช น ไม รั บ ผู โ ดยสาร ฝ า ฝ น กฎจราจร พู ด จา หยาบคาย หรือโกงคาโดยสาร โดยความสามารถ ของแอพฯ นี้ยัง Tag พิกัด GPS การเดินทางของ ผูโดยสาร และสงขอมูลไปยัง facebook ไดดวย มีผลดีตรงที่ชวยสกัดแท็กซี่เลว โดยขอมูลทั้งหมด ที่รองเรียนจะวิ่งไปที่กรมขนสงทางบก ดาวนโหลดฟรี ทั้ง iPhone และ iPad

BOOK No More No Less :

วงศทนง ชัยณรงคสงิ ห

หนังสือรวบรวมคำคม ของบรรณาธิการและนักเขียนขวัญใจเด็กแนว คัด ขอความเหลานี้มาจากสมุดบันทึกสวนตัว บางสวนจากทวิตเตอร คอนเซ็ปต ไมมากไมนอยจนเกินไป อานงาย เขาใจงาย ใหแรงบันดาลใจ และไอเดีย เล็กๆ นอยๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

6


Book Summary

เรื่อง : มนตรี บุญสัตย

เทรนดเล็ก-เทรนดใหญ Hi-Tech Hi-Touch เมื่อเร็วๆ นี้ ผูเขียนกลับไปอาน หนังสือ 2 เลม ที่เกี่ยวกับเทรนดของ สังคมเทคโนโลยี เลมแรกเขียนไวเมื่อ 3 ทศวรรษกอน และเลมหลังเขียนไว เมื่อ 5 ปกอน บทหนึ่งในหนังสือ Megatrends เลมแรก บอกไววา “Hi-Tech Hi-Touch” หรือที่เขาใจ งายๆ ไดวา “ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนา สูงขึ้นเทาใด มนุษยเราก็จะโหยหา สุนทรียสัมผัสมากขึ้นเทานั้น” ใจความนี้นาสนใจทีเดียว “Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives” เขียนขึ้นโดย จอหน ไนซบิตต (John Naisbitt) ตีพิมพครั้งแรกป 1982 (หรือ พ.ศ. 2525) เวลานั้น Megatrends ถือเปนหนังสือทำนายอนาคต ที่โดงดังมาก และมีอิทธิพลตอสังคมโลกในวงกวาง เนื่องจากจอหน ไนซบิตต เคยเปนที่ปรึกษาระดับสูง ดานเทคโนโลยีใหกับ IBM และบริษัทชั้นนำอยางโกดัก มากกว า นั้ น ยั ง นั่ ง เป น ศิ ษ ย เ ก า ระดั บ เกี ย รติ ย ศของ มหาวิทยาลัยฮารวารด นอกจากนี้เขายังเปนเพื่อน รวมรุนกับ อัลวิน ทอฟฟเลอร (Alvin Toffler) ผูเขียน The Third Wave (1980) ดังนั้น ปากเสียงของเขาคนนี้ จึงเปรียบไดกับเสียงแหงยุคสมัย เวลานั้นไนซบิตตอายุ 53 ป เขาบอกชาวโลก ผ า นหน า กระดาษว า อี ก 2 ทศวรรษ หรื อ ป 2000 เป นต นไป เทคโนโลยี ความเจริ ญก าวหน าจะส งให มนุษยเขาสูสภาวะ ‘Hi-Tech Hi-Touch’ นั่นคือ การ ใช ชี วิ ต จะเต็ ม ไปด ว ยเครื่ อ งไม เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย สะดวกสบายไปทุกดาน โดยเฉพาะโทรคมนาคม แต ภายในจิตใจของผูคนกลวงโบ ยังปรับตัวไมเทาทัน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี สปดของขอมูล ข า วสารมี ผ ลต อ ชี วิ ต ประจำวั น ในทางการเร ง เร า มนุ ษ ย เ ราเริ่ ม กลายสภาพพึ่ ง พาเทคโนโลยี ใ นการ แสดงออกและมี ป ฏิ สั มพั น ธ กั น เทคโนโลยี ทัน สมั ย แตทำใหคนกระดาง และกระหายอยากไดสัมผัสตอกัน มากขึ้น ตัดภาพมาที่วันนี้ ปรากฏการณที่อธิบายเรื่อง ทำนอง Hi-Tech Hi-Touch ไดดีก็เชน เคยไหมครับ ที่เขาไปในเฟซบุคของใครแลวพบวาหนุมสาวเจาของ โปรไฟล มีเพื่อนหลายรอยคน บางรายหนักขอกวา มีเพื่อนเปนพัน ทวาแตละวันพวกเขายังบนขรมบอกวา เหงา แขวนเพลงเศราๆ ติติงสังคมไปทุกดานเพื่อหา แนวรวม บางก็ถายรูปจานขาวตัวเองที่กินคนเดียว กม ลงถายเทาตัวเองไปวันๆ เพื่อรอคอมเมนตปฏิสัมพันธ จากเพื่อนในคอนแทคลิสต หรือผูชายบางคนก็มุงมั่นถายภาพคนรักของ ตัวเองมาลงอยูตลอดเวลา ราวกับคุณคาความสุขจาก

การถูกคอมเมนต ถูกคลิกไลค มีคุณคามากกวาการ ทำหนาที่เปนคนรักที่ดี คนประเภทนี้ปฏิบัติราวกับ กำลังแสดง Exhibition เพื่อเรียกแขกและบอกวาขานี่ ...คูล มีวัยรุนไมนอยมีไลฟสไตลแบบนี้ จนเรื่องทำนอง นี้ ถู ก สะท อ นออกมาแล ว ในตอนหนึ่ ง ของภาพยนตร รัก 7 ป ดี 7 หน ผูเขียนมองไปรอบๆ เรามีเทคโนโลยีสูงสง มีดีไวซ ชั้นดี แตผูใชบางกลุมกลับมีจิตใจที่แหวงเวา พยายาม ใชเทคโนโลยีพาตัวเองไปหาสัมผัสจากใครสักคน หรือใชเทคโนโลยีปรนเปรอตัวเองสูการเปน Somebody เพื่อจะไดสัมผัสจากคนสวนใหญ วัดจากปริมาณของ Like บนเฟซบุค หรืออินสตาแกรมที่เริ่มเปนดัชนีบงชี้ ปริมาณความสุขของคนคนนั้นได สวน Microtrends: The Small Forces Behind Today’s Big Changes วางจำหนายในป 2007 เขียน โดย มารค เจ. เพนน (Mark J. Penn) ปจจุบันมารค อายุ 57 ป เขาเคยทำงานใหกับ บิล คลินตัน และ โทนี่ แบลร เพราะเขาเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการ ทำรีเสิรชสำรวจความคิดเห็นของประชากรเพื่อนำไปสู การวางนโยบายของสังคมเมือง แกน Microtrends บอกเลาผูอานวา หากโลก เมื่อ 20 กวาปกอน วิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลง ด ว ย Megatrends ที่ เ ป น สิ่ ง ใหญ ๆ ไม ว า จะเป น เทคโนโลยีการสื่อสารระดับโครงสราง เชน คอมพิวเตอร เมนเฟรม หรือจานดาวเทียม ฯลฯ แตโลกในยุคตอไป ซึ่งจากปจจุบันไปอีก 5-10 ปขางหนา โลกเราจะพลิก โฉมไปเพราะสิ่งเล็กๆ สิ่งเล็กๆ ที่มารคพูดถึง เชน การที่ปจจุบันมีคนกลุมเล็กๆ เริ่มตนเขียน Blog (หรือ Fanpage) พอคนกลุมเล็กๆ นี้มีการรวมตัวกันมากขึ้นๆ มีความเหนียวแนน พวกเขาก็กลายเปนสื่อมวลชน อี ก แขนงหนึ่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพมากในการรายงานเรื่ อ ง ตางๆ ไปสูผูอาน เปนตน ไอเดียของมารคนาสนใจตรงที่เขาสรุปวา ทั่ว ทุกภูมิภาคของโลก คนรุนใหมตางมีความเปนปจเจก กันมากขึ้น มากชนิดที่ไมเคยพบมากอนในประวัติศาสตร จนทำใหมีพฤติกรรมกลุม ความเชื่อ ความชอบ

7

รสนิยม แยกยอยเปนกลุมเล็กๆ หรือ Subculture มากมาย และหลากหลายนี้ เ อง ที่ จ ะสร า งความ เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมได ไมวาจะเปนการมี สวนรวมทางการเมืองที่คนกลุมเล็กๆ ไดผลักใหเกิด การเปลี่ ย นแปลง หรื อ ระบบเศรษฐกิ จ ที่ จ ะมี สิ น ค า เฉพาะกลุมมากขึ้น เกิด New Economics ชุมชน ธุรกิจเฉพาะ ไปจนถึงความบันเทิงเฉพาะกลุม ฯลฯ พูดงายๆ วามันจะไมมีอะไรใหญกวาใคร แต จะมีการกระจัดกระจายเต็มไปหมด ผมทึ่ ง หนั ง สื อ 2 เล ม ที่ พู ด ถึ ง เรื่ อ ง Trends เหมือนกัน แตมีอายุหางกัน 25 ป มีแนวคิดหนึ่งที่มา บรรจบกันในเรื่องเดียวกัน นั่นคือ ทั้งไนซบิตตและ มารค เจ. เพนนบอกผูอานวา ไมวาโลกจะเดินทางไป ขางหนาอยางไร หรือมีอะไรเปนสิ่งเรา สิ่งที่มนุษย ตองพึงกระทำ คือ ความเขาใจในตัวเอง เพื่อรักษา ดุลยภาพของตัวเราตอสิ่งตางๆ ที่ตัดสลับหมุนเวียน เข า มาเป น พลวั ต การใช ชี วิ ต ที่ ทั บ ซ อ นกั น หลาย บทบาทหลายสถานะในบริ บทของสั งคมเทคโนโลยี ที่ ท ำให เ รามี ตั ว ตนได ม ากกว า หนึ่ ง เขี ย นอย า งนี้ อาจเขาใจไดงายกวาวา จะอยูรวมกับเทรนดใหญหรือ เทรนดเล็กได คุณตองรูจัก ‘ทางสายกลาง’ ไมมาก ไมนอย พอดี...พอดี

• Megatrends เลมแปลเปนภาษาไทย ชื่อวา “เมกาเทรนดทางสายใหญ สูอนาคต” แปลโดย สันติ ตั้งรพีพากร พิมพครั้งแรก ตุลาคม 2532 โดย สำนักพิมพรวมทรรศน • Microtrends แปลเปนไทยในชื่อ ‘เทรนดจิ๋วพลิกโลก’ โดย โตมร ศุขปรีชา และ ภาสกร ประมูลวงศ สำนักพิมพจีเอ็มบุคส (2552)


Innovation

Midomo โซเชียลเอ็นเตอรไพรส เพื่อความยั่งยืน บริษัทเรดบัตตันดีไซน (Red Button Design) ออกแบบเครื่องกรองน้ำพลังลอหมุน เพื่อแจกจายใหกับคนยากจนในทวีปแอฟริกา ที่ขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและ ถูกสุขลักษณะ วิธีการทำงานของ Midomo เครื่องนี้มันเจงมากๆ ตัวเครื่องมีลักษณะ เปนถังน้ำขนาดใหญ 2 ถังแยกกันเปนชั้นบนและชั้นลาง ประกอบเขากับตัวรถเข็น ธรรมดาๆ โดยติดตั้งโซและฟนเฟองจากลอของรถเข็น ตอเขาสูระบบปมน้ำ เพื่อดันน้ำดิบที่อยูภายในถังชั้นบนใหผานเขาสูเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก และสง น้ำกรองเขาไปเก็บไวในถังน้ำชั้นลาง ถือเปนผลงานดีไซนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตประจำวันของผูใชเปนอยางดี เพราะชาวแอฟริกันที่อยูในชนบท ทองถิ่นทุรกันดารมากๆ พวกเขาจะตองเข็น ถังน้ำออกไปไกลหลายกิโลเมตร เพื่อตักน้ำดิบจากคลอง แลวคอยนำมากรอง หรือตมที่บานของตนเอง การใชเครื่อง Midomo จะชวยใหเขากรองน้ำได ตลอดเวลาที่เดินเข็นรถกลับมาบาน แถมยังใชพลังงานจากลอที่หมุนใหเปน แรงดันน้ำเขาเครื่องกรองไดอีกดวย ตนทุนคาผลิตเครื่อง Midomo ตกอยูคันละ 160 เหรียญสหรัฐฯ และ คาไสกรองน้ำอีก 25 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อคำนวณเปนตนทุนของน้ำกรองสะอาด แลว ตกอยูที่ประมาณ 3 เซนตตอลิตรเทานั้น น้ำกรองนี้พอใชดื่มกินไดตาม มาตรฐานขององคการอนามัยโลก บริษัทเรดบัตตันดีไซน ทำการระดมเงินทุนเพื่อผลิต Midomo ออกแจก จาย ดวยการทำสรอยขอมือเล็กๆ ออกขายออนไลนในราคาเสนละ 275 ยูโร หรือประมาณหมื่นกวาบาท สรอยทำจากเงินสเตอริงและโทปาซสีฟา ออกแบบ โดย Alex Monroe รานจิวเวลรี่ชื่อดังระดับโลก ทุกเสนทำดวยมือของชาง

ผูชำนาญ ประกอบดวยการประดับประดาตางๆ ที่ สื่อความเปนผูหญิง มีสัญลักษณของน้ำ การศึกษา ความราเริง และความรุงโรจน ถื อ เป น โมเดลการกุ ศ ลที่ น า สนใจ และไม เพียงแคนั้น บริษัทเรดบัตตันดีไซนยังดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบโซเชียลเอ็นเตอรไพรส หมายถึงองคกร ธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อหากำไรแบบพอประมาณ และ เน น ขายสิ น ค า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ สร า งประโยชน สู สังคม นอกจาก Midomo แลว บริษัทเรดบัตตัน ดีไซนยังออกแบบอุปกรณเจงๆ อีกมากมายเพื่อ ชวยเหลือสาธารณประโยชน ถือเปนโมเดลธุรกิจ ที่นาสนใจ และโซเชียลเอ็นเตอรไพรสแบบนี้นาจะ เปนเทรนดที่มาแทนนโยบายแบบ CSR อยางที่เรา เห็นองคกรยักษใหญทั่วไปทำกันในปจจุบัน ถาสนใจเครื่อง Midomo และตองการสั่งซื้อ ชวยอุดหนุนสรอยขอมือ ลองเขาไปดูรายละเอียดที่ http://www.midomobracelet.org

LifeSaver จากมหันตภัยธรรมชาติ สูนวัตกรรมใหม หลังจากเหตุการณสึนามิในทวีปเอเชีย และเหตุการณ พายุ เ ฮอร ริ เ คนแคทรี น าในสหรั ฐ อเมริ ก า ไมเคิ ล พริตชารด ผูเชี่ยวชาญดานระบบบำบัดน้ำชาวอังกฤษ เล็งเห็นแนวโนมความสำคัญของน้ำดื่ม เขาไดสราง กระติกน้ำ LifeSaver ขึ้นมา ถือเปนนวัตกรรมใหม ลาสุดและสะดวกที่สุดในการกรองน้ำดื่มในภาวะฉุกเฉิน หลักการทำงานของกระติกน้ำ เริ่มจากการใส น้ำปนเปอนเขาไปที่กนกระติก แลวใชแรงแขนดันปมน้ำ ภายในให ล อดผ า นไส ก รองน้ ำ ชนิ ด ต า งๆ แล ว แต จะเลือกนำมาใช กระติกน้ำ LifeSaver ขายดีในหมู นักเดินปาผจญภัย ตอมามีการผลิตเปนถังน้ำสะพายหลัง ขายให กั บ กระทรวงกลาโหมสหรั ฐ ฯ เพื่ อ นำไปให ท หารที่ ปฏิบัติการในแอฟริกาไดใชงานกัน จนเมื่อบริษัทมีผล ดำเนิ น การที่ ดี ก็ มี ก ารประยุ ก ต ใ หม ใ ห ก ลายเป น แกลลอนกรองน้ำขนาดใหญ แจกจายใหกับชาวบาน ในถิ่นทุรกันดารในแอฟริกา หลั ก การทำงานของแกลลอนกรองน้ ำ LifeSaver ก็คลายๆ กับกระติกน้ำ โดยการใสน้ำ ปนเปอนเขาไปทางดานหนึ่ง ใชแรงแขนดันปมน้ำให

ผานไสกรองชนิดตางๆ และมีชองเล็กๆ เปดให น้ำสะอาดพุงออกมา แกลลอนกรองน้ำนี้จุน้ำได 18.5 ลิตร และ ไสกรองมีอายุการใชงานประมาณ 20,000 ลิตร เมื่อคำนวณเปนตนทุนของน้ำกรองสะอาด ตกอยู ที่ประมาณ 15 เซนตตอลิตร

8

Stellenbosch University’s HOPE Project มหาวิทยาลัยสเตลเลนบอช ประเทศแอฟริกาใต ออกแบบ เครื่องกรองน้ำที่ใชงานงายที่สุดในโลก โดยทำใหมันมี ลักษณะคลายถุงชาเล็กๆ วิธีการใชงานคือนำขวดน้ำที่มี ปากแคบมาใสน้ำปนเปอนจนเต็ม แลวนำเครื่องกรองน้ำ แบบถุงชานี้ใสตามลงไป คว่ำขวดลง แลวปลอยใหมัน ตกลงมาปดปากขวด และปลอยใหน้ำหยดผานออกมา ถุงชาเคลือบดวยฟลมบางๆ บรรจุยาฆาเชื้อโรค หลายชนิด ทอดวยเสนใยไฟเบอรระดับนาโน ภายในถุงชา บรรจุไวดวยแอคติเวทคารบอน เสนใยพอลิเมอรอีกหลาย ชนิด ถุงชา 1 ถุง กรองน้ำได 1 ลิตร ใชเสร็จแลวทิ้งเลย เมื่อถุงชานี้มาขยุมรวมกันที่ปากขวด มันจะกลาย เปนไสกรองน้ำที่มีขนาดเพียงไมกี่นาโนเมตร ชวยกรอง สิ่ ง สกปรก เชื้ อ แบคที เ รี ย และไวรั ส ได ดี ใ นระดั บ หนึ่ ง นวั ต กรรมแบบนี้ จ ะใช ไ ด ดี ม ากในยามเกิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ละ เหตุการณฉุกเฉิน


Green Living

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ซูเปอรคาร พลังไฮบริด

ประหยัดไว แมไมใชในยาม สงคราม คนสวนใหญคุนเคยกับภาพโปสเตอรลุงแซมชี้นิ้วมาที่ ผู ช ม เพื่ อ เชิ ญ ชวนให ไ ปสมั ค รเป น ทหารในช ว ง สงครามโลก แตจริงๆ แลวในชวงเวลานั้น มีภาพ โปสเตอร ที่ น า สนใจอี ก มากมาย เพื่ อ รณรงค ใ ห กั บ ประชาชนทั้งผูชาย ผูหญิง เด็ก หรือผูใหญ ไดรวม กั นลงมื อทำสิ่ งต างๆ เพื่ อชวยชาติ อย างเชนภาพ โปสเตอรรณรงคประหยัดอาหารชิ้นนี้ สรุปสิ่งที่แมบาน ผู อ ยู แ นวหลั ง ทุ ก คนควรช ว ยกั น ในยามศึ ก สงคราม คื อ การกิ น อยู อ ย า งประหยั ด และใช ท รั พ ยากรอย า ง คุมคาที่สุด ภาพโปสเตอรนี้ใชเตือนใจเราไดตลอด เพราะถึงแมในตอนนี้จะไมมีสงคราม แตเรามีปญหา สิ่งแวดลอมและวิกฤติทรัพยากรดานตางๆ ลองอาน แตละขอและทำตามกันดูนะ

ไมใชเฉพาะซิตี้คารเทานั้นที่หันมาใชระบบเชื้อเพลิง แบบไฮบริ ด บริ ษั ท รถยนต ร ะดั บ โลกกำลั ง นำ เทคโนโลยีไฮบริดของตน มาใสไวในรถทุกระดับตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งรถระดับซูเปอรคาร การนำระบบ ไฮบริดมาใสไวในซูเปอรคารของตน ถือเปนการยืนยัน ความเหนื อ ชั้ น สมรรถนะ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ เทคโนโลยีใหมลาสุด Peugeot Onyx เปดตัวที่งานปารีส มอเตอร โชว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 สรางความตื่นตะลึง ใหกับผูเขาชมงานไดมากที่สุด นับเปนซูเปอรคารเพื่อ สิ่งแวดลอมอยางสมบูรณแบบคันแรกของโลก อัตรา การบริ โ ภคน้ ำ มั น เพี ย ง 25 กิ โ ลเมตร/ลิ ต ร ใช เครื่ อ งยนต น้ ำ มั น เบนซิ น ขนาด 1.6 ลิ ต ร ร ว มกั บ มอเตอรไฟฟา 88 กิโลวัตต เผยใหเห็นแนวโนมของอุตสาหกรรมรถยนต ระดับโลก วากำลังกาวออกจากพลังงานน้ำมัน และ เข า สู ก ารใช พ ลั ง งานไฟฟ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น สะอาดขึ้น และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

สารพัด แก็ดเจ็ตไฮเทค ชวยรักษา สิ่งแวดลอมได อยางไร ? เทคโนโลยีสมัยใหม ไมใชคูตรงขามของสิ่งแวดลอม อันบอบบาง เราสามารถเลือกซื้อและเลือกใชสินคา แก็ดเจ็ตไฮเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน และเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมอยางมากอีกดวย

1. Digitization

เฟอรนิเจอรจาก กากกาแฟรีไซเคิล ครั้งแรกในประเทศไทย สตารบัคส รวมมือกับ ดร. สิ ง ห อิ น ทรชู โ ต อาจารย แ ละนั ก ออกแบบเพื่ อ สิ่งแวดลอมชื่อดังของไทยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนานำเอา กากกาแฟที่ ใ ช แ ล ว จากร า นสตาร บั ค ส ม าผลิ ต เป น เฟอรนิเจอรเพื่อใชภายในรานสตารบัคส สาขาเมกา บางนา ซึ่งถือเปนรานสตารบัคสที่มีพื้นที่ใหญที่สุด ในประเทศไทยเวลานี้ ขั้นตอนการผลิต คือนำกากกาแฟไปอบจนแหง ผสมกับพอลิเมอรเบส กลุมโพลีเอสเตอร ใชสีจากกาก กาแฟธรรมชาติซึ่งไมไดปรุงแตง แลวนำมาอัดขึ้นรูป เปนเฟอรนิเจอรไดเลย ถาคุณมีโอกาสแวะไป ใหลอง มองหาโต ะ กลาง (Community Table) 2 ตั ว เคานเตอรปรุงเครื่องดื่ม (Condiment Bar) 2 ตัว และโตะกลม 5 ตัว นั่นแหละคือโตะที่ผลิตจากกาก กาแฟ รับรองวานั่งแลวจะมีความสุขระหวางจิบกาแฟ มากขึ้นกวาเดิม

9

ไมวาเพลง หนัง หนังสือ ภาพ จดหมาย หรือ แมกระทั่งแผนที่ แปลงมันใหกลายเปนไฟลดิจิตอล แลวโหลดเก็บไวในแก็ดเจ็ตชิ้นโปรด ตอไปนี้เราไมตอง ใชพลาสติกและกระดาษมากมายเพื่อใชเปนสื่อบันทึก แลว

2. Consolidation แก็ดเจ็ตชิ้นเดียวทำไดทุกอยาง สารพัดประโยชน อเนกประสงค อยางเชนสมารทโฟนเพียงเครื่องเดียว เราใชโทรศัพท ฟงเพลง เลนเกม ดูหนัง อานหนังสือ นาฬกาปลุก กลองถายรูป หรือแมกระทั่งไฟฉาย

3. Resell/Reuse เมื่ อ ซื้ อ แก็ ด เจ็ ต มาใช ก็ ต อ งใช ใ ห คุ ม ค า ใน ระยะเวลาที่ยาวนาน ถึงแมจะมีรุนใหมกวา ดีกวา ออกมาสูตลาด เราก็ควรใชมันตอไปจนกระทั่งพังคามือ หรืออยางนอยก็นำไปประกาศขายเปนสินคามือสอง ใหคนอื่นนำไปใชตอในราคาประหยัด

4. Community Sharing แก็ ด เจ็ ต ชิ้ น เดี ย วแบ ง กั น ใช ง านได ห ลายคน ภายในครอบครัวเดียวกัน ออฟฟศเดียวกัน หองเรียน เดียวกัน สามารถแชรแก็ดเจ็ตรวมกันถาจำเปน รวม เงินกันซื้อ และแบงกันใชงานใหไดประโยชนสูงสุด

5. Customization นอกจากการแบงปนกันใชงาน เทคโนโลยียังลด ความซับซอน และชวยสรางสินคาและบริการที่เฉพาะ เจาะจงกับตัวเราได เชนการเลือกชิ้นสวนประกอบ ภายในรถยนต จักรยาน ไปจนถึงสินคาที่ซับซอนอยาง คอมพิวเตอร ใหพอดีกับความตองการและกำลังเงิน ในกระเปาของเรา


Health Tips

ทฤษฎีสมองซีกซาย-ขวา สมอ

พัฒนา

มีความคิด

จิตสำนึก

เก็บบันทึก ขอมูล

และอารมณ

งซีก

พลังจิต

สมองประกอบดวย สมองซีกซาย และสมองซีกขวา ทำงานพรอมๆ กัน แตมีหนาที่แตกตางกัน มีบางเรื่องที่ สมองซีกซายเปนผูสั่งการอยางเดียว หรือสมองซีกขวา สั่งการอยางเดียว

ความจำ

เชิงสรางสรรค

ซาย

สรางขอมูล

ในเชิงตรรกะ

อ ม ส

า ว ข ก ี ซ ง

ทำหนาที่

ตัอยดางมีสิจิตนสำนึใจก

ควบคุมระบบ

ประสาท

จิตใต สำนึก

ควบคุมดูแล พฤติกรรมของมนุษย

ควบคุมดูแล พฤติกรรมของมนุษย

การใชตรรกศาสตร และการใชเหตุผล เชิงคณิตศาสตร

คิดแบบคูขนาน คิดหลายเรื่องพรอมกัน

การคิด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การคิดวิเคราะห แยกแยะ

การเห็นเชิงมิติ กวาง ยาว ลึก

การคิดสังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม

การใชภาษา ที่มีทั้งการอาน และการเขียน

** การใชสมองทั้งสองซีกอยางสมดุล ทำใหเราสามารถใชชีวิตอยูไดอยาง ปกติสุข ไมสุดโตงไปทางดานใดดานหนึ่ง มีวุฒิภาวะทางอารมณ ทำงาน สำเร็จ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางปรองดอง

10

ความคิดสรางสรรค

ความรัก ความเมตตา รวมถึงสัญชาตญาณ


Life Coach

บริหารสมองทั้ง สองซีกใหสมดุล หลายคนไมสามารถใชสมองสองซีกไดดนี กั จึงมักจะมีปญ  หาในชีวติ ทัง้ ๆ ทีค่ นเหลานีม้ คี วามสามารถสูง ถึงขัน้ เปน อัจฉริยะในดานใดดานหนึง่ เลยทีเดยี ว เราสามารถฝกและปรับปรุงการใชสมองทัง้ สองซีกใหสมดุลไดดว ยวิธที ี่ ไมยากนัก ลองทำตามดูสกั หนอยสิ วาดภาพในใจ เวลาวางๆ ก็ลองปดทีวี ปดคอมพิวเตอร และ วางสมารทโฟนลง นั่งนิ่งๆ หลับตาแลวจินตนาการวา คุ ณ กำลั ง อยู ท า มกลางผู ค น อาจจะเป น ที่ โ รงเรี ย น ออฟฟศ ศูนยการคา สวนสาธารณะ หรือสถานที่ใดๆ ก็ได ที่เปนแหลงชุมชน มีคนพลุกพลาน บริหารสมองซีกขวา ใหจินตนาการสถานที่นั้น ใหขยายกวางออกไปใหไดมากที่สุด เหมือนการถาย ภาพดวยเลนสมุมกวาง บริหารสมองซีกซาย ใหจินตนาการรายละเอียด ของจุดสนใจ เชนบุคคล วัตถุ หรือการลงมือทำอะไร สักอยาง ทามกลางสถานที่นั้นๆ

เกมกระดาน ฝกเลนเกมกระดานทั้งหลายใหเปนและชำนาญ มันเปนการจำลองสถานที่ในจินตนาการแบบเดียวกับ การวาดภาพในใจนั่นแหละ รวมไปถึง Board Game ชนิดตางๆ ที่ปจจุบันวางขายกันแพรหลาย ตัวตอภาพ หรือจิ๊กซอวเปนเกมที่บริหารสมองทั้งสองซีกพรอมกัน ในขณะที่ Sudoku และ Crossword ใชเนนบริหาร สมองซีกซายเทานั้น

สำหรั บ การเล น หมากรุ ก และหมากฮอส ใช บริหารสมองทั้งสองซีกได โดยระหวางเลนควรทำดังนี้ บริหารสมองซีกขวา มองสถานการณของเกม ในภาพกวาง ดูภาพรวมการวางหมาก ตำแหนงของ หมากทุกตัว รวมถึงตำแหนงที่วางเปลาดวย บริหารสมองซีกซาย ใหโฟกัสไปที่การเคลื่อน หมากของคูแขงแตละตา วาเขากำลังทำอะไร คิด อะไร และคาดเดาวาจะเกิดผลอยางไร เราจะโตตอบ ไปอยางไร

ในชีวิตประจำวัน ตามปกติ เมื่ อ เจอป ญ หาอะไรเข า มาในชี วิ ต ประจำวัน เรามักจะมีแนวโนมที่จะตอบโตและแกไข ดวยวิธีเดิมๆ ที่คุนเคย สำหรับคนที่ใชสมองซีกขวา มักจะแกโดยการมองภาพรวม สรุปประเด็นปญหา วางกฎเกณฑ แลวคอยลงมือแกไข สวนคนที่ใชสมอง ซีกซาย มักจะรวดเร็ว ฉับไว และทำตามสัญชาตญาณ เมื่อรูเชนนี้แลว เพื่อจะบริหารสมองทั้งสองซีก เราก็ ตองปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาในชีวิตประจำวันเสีย ใหม หยุ ด ชะงั ก ทั น ที เ มื่ อ รู ตั ว ว า กำลั ง ทำอะไรตาม สมองซีกที่ตัวเองถนัด

11

บริหารสมองซีกขวา ฝกใช Gut Feeling หรือ สิ่งที่เปนสัญชาตญาณ ความคิดแวบแรกที่เขามาในหัว ลองเชื่อและทำตามดูบาง บริหารสมองซีกซาย คิด วิเคราะห แยกแยะ วางแผน รอเวลาใหเนิน่ ชาลงสักหนอย แลวคอยลงมือทำ

The Stroop Test ฝกการทำงานประสานกันระหวางสมองสอง ซีก ไดดวยวิธี The Stroop Test ลองหาสี เมจิกมาหลายๆ สี เพื่อใชเขียนคำศัพทของสีที่ แตกตางกัน เชนใชสีเขียวเขียนคำวา “แดง” ใช สีแดงเขียนคำวา “เหลือง” ทำแบบนี้ไปจนเต็ม ทั้งหนากระดาษ แลวนำขึ้นมาอานไปเรื่อยๆ บริหารสมองซีกขวา อานตามสีที่ตาเห็น บริหารสมองซีกซาย อานตามคำที่เขียน


Creativity & Inspiration

เรื่อง : Kupchaka K. // ภาพ : Kanawat Jaiprom

งานศิลปะ ของคนสรางสรรค ‘เอิ้น-ศริญญา ลิมปทองทิพย’

นับยอนกลับไปเมื่อ 3 ปที่แลว จากจุดเริ่มตนในการเขาประกวด โครงการ Talent Thai ของ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย มาจนถึง วันนี้ ดีไซเนอรสาวไฟแรง เอิ้น-ศริญญา ลิมปทองทิพย กอตั้งแบรนด SRINLIM ที่มีเอกลักษณในเรื่องของสีสัน สดใส บวกกับลายเสนกราฟก ซึ่งถือเปนจุดเดนสำคัญที่ทำให แบรนดของเธอเริ่มเปนที่รูจัก ในวงกวางมากขึ้น

“แรงบันดาลใจสวนใหญมาจากสิ่งรอบตัว ประสบการณ การเดินทาง ไดดู ไดเห็นที่มักจะไดมาแบบไมรูตัว เหมือนเราเก็บไวในลิ้นชัก อยากใชเมื่อไรก็สามารถดึงออกมาใชไดเลย” ศริญญานั่งคุยกับ fresh แบบสบายๆ ในตอนสายของเชาวันหนึ่ง ที่มาของการออกแบบชิ้นงานทุกชิ้น มาจากสายตาอันเฉียบคมที่เธอไดผสมเอาความเปนตัวเองลงไปดวย เชนเดียวกับดีไซเนอรหลายๆ คน ที่มักหยิบจับเรื่องราวใกลตัวมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ผลงานชิ้นเอกที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุดของดีไซเนอรสาวคนนี้ก็คือ LIKAY Collection เพราะนอกจาก จะนำเสนอถึงศิลปวัฒนธรรมไทยแลว ยังสามารถผสมผสานใหเขากับยุคสมัยไดอยางลงตัว “คอลเลกชั่นลิเก เกิดขึ้นจากมุมมองของคนสวนใหญที่มักจะตีความคำวาลิเกในแงลบ แตจริงๆ มันมี ความนารัก มีความเปนพื้นบานที่อยูกับคนไทยมานาน เอิ้นวานาจะทาทายดีนะ ถาเราจะสรางผลงานสักชิ้น เพื่อปรับมุมมองของคำวาลิเกที่ดู ‘ลิเก ลิเก’ ใหดูดีและทันสมัยมากขึ้น” จากความทาทายที่ไมเหมือนใครนี้เอง ทำใหผลงานของเธอดูโดดเดนและมีเอกลักษณ บวกกับฝไม ลายมือและความตั้งใจ ทำใหวันนี้เธอมีโอกาสเขาใกลคำวาโกอินเตอรมากขึ้น “อยากใหคนตางชาติไดรูจัก อยากรูวาเขาจะยอมรับผลงานของเราไดหรือเปลา”

12


แมจะเปนดีไซเนอรหนาใหม แตผลงาน ของเธอก็ไดมีโอกาสไปปรากฏใหชาวตางชาติ ไดเห็นตามที่เธอตั้งใจมาแลว ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ ทำใหงานของเธอเปนที่ฮือฮาและไดรับความ สนใจนั้น คงเปนเพราะมุมมองการนำเสนอของ ชิ้นงานที่กำลังไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ “ตอนนี้เทรนดของงานดีไซนเริ่มกลับมา สูจุดที่เรียกวา Back to Basic จากที่กอนหนานี้ เคยไปไกลแบบสุดโตงมาแลว ก็เริ่มกลับมา มองหาอะไรที่เปนทองถิ่นมากขึ้น อยางพวก เกาอี้สานยานลิเภา ที่เราดูวาเชยมากเลย แต พอไปอยูเมืองนอกกลับแพงมากๆ แสดงใหเห็น วาของพื้นบานที่ดูธรรมดา ถามีการออกแบบ เพิ่มอีกนิดนึง มันก็สามารถไปไดไกล แครูจัก เอามาพัฒนา เชน การทำใหมันดูโมเดิรน หรือ ดัดแปลงใหเหมาะกับการใชงานในปจจุบันให มากขึ้ น เปลี่ ย นหน า ตาของบรรจุ ภั ณ ฑ ใ หม ก็ชวยใหสินคาชิ้นนั้นดูมีมูลคามากขึ้นไดแลวคะ” • เมื่ อ ยกเอาคอลเลกชั่ น ลิ เ กของศริ ญ ญา มาเป น กรณี ตั ว อย า ง fresh พบว า เธอ ทำงานไดอยางนาสนใจ • หยิ บ เอาวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย มาใสในชิ้นงาน • ดึงลักษณะความโดดเดนของเครื่องประดับ ตกแตงของเครื่องแตงกาย ที่ประดับอยูบน ตัวชุดลิเกออกมา • ปรับสีใหม เพื่อใหเขากับยุคสมัย จนมั น กลายเป น ความลงตั ว ระหว า ง ความเปนไทยกับความโมเดิรน ที่ฝรั่งเห็นแลว นาจะชอบ นี่คือตัวอยางของการนำแรงบันดาลใจ และความคิดสรางสรรคมาผสานเขาดวยกัน อยางลงตัว “เราเองก็รูสึกสนุกและมีความสุขไปกับมัน เพราะการทำงานตรงนี้ คื อ เราเป น ดี ไ ซเนอร เปนคนที่ทำงานสรางสรรค ทำงานในดานบวก แกปญหาในสิ่งที่ไมดีใหดีกวาเดิม เพื่อใหคน ดูแลวแฮปป ถาเขาแฮปปเราก็ประสบความ สำเร็จแลว” ศริญญากลาวพรอมกับรอยยิ้ม

Urbane Wing : คอลเลกชั่น เป ด ตั ว แบรนด SRINLIM ที่ ไ ด แ รงบั น ดาลใจมาจาก ธ ร ร ม ช า ติ ใ ก ล ตั ว ที่ เ ห็ น แล ว ก็ ป ง เลย มี ทั้ ง หมอน โซฟา และที่นั่งบีนแบ็ก

LIKAY : ผลงานที่ไดรับการ พู ด ถึ ง มากที่ สุ ด โดดเด น ที่ ความคิ ด สร า งสรรค ใ นการ ออกแบบใหมีความลงตัวของ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย และ ความร ว มสมั ย ที่ มี ทั้ ง สี สั น และความแวววาวของเครื่องประดับไดอยางสวยงาม

Self-Similarity : คอลเลกชั่นลาสุด ที่ ไ ด ไ อเดี ย มาจากการดู ส ารคดี เปนงานลายฟอรมของสิ่งมีชีวิตที่ซ้ำ ในตัวของมันเอง ตามหลักทฤษฎีของ นักชีววิทยาชาวเยอรมัน

ถุงผาของสปริงเคิล ภาพนกยูงรำแพนคือสัญลักษณที่แสดงออกถึง ความรัก เปนเรื่องราวความรักของนกยูงที่กำลัง จีบกัน เลนกัน คุยกัน เหมือนเปนการ Sharing Nice Time ดวยกัน อยากใหคนเห็นแลวอมยิ้ม มีความสุข ไปกับมัน ที่สำคัญ เปนการแสดงออกถึงความเปน เอเชียไดดี เพราะนกยูงจะมีเฉพาะในแถบเอเชียเทานั้น

13


Feature

เรื่อง : ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC : Thailand Creative & Design Center)

นิตยสาร Fresh ไดเขารวมสัมมนาในงาน Creativities Unfold 2012 จัดโดยศูนยสรางสรรค งานออกแบบ (TCDC : Thailand Creative & Design Center) และเราไดความอนุเคราะห ขอมูล สรุปยอใจความสำคัญจากวิทยากรที่เปนดีไซเนอรชั้นนำระดับโลก มาเผยแพรใหผูอานได นำไปพิจารณาและลองประยุกตใชในการทำงานของตนเอง

1. Dieter Rams เรียบแตมากประโยชน Dieter Rams หนึ่งในนักออกแบบอุตสาหกรรมที่ ทรงอิทธิพลในชวงยุคศตวรรษที่ 20 กลาววางาน ออกแบบไม ไ ด เ ป น หน า ที่ ข องนั ก ออกแบบภายใน องคกรเทานั้น แตงานออกแบบเปนหนาที่รับผิดชอบ ของพนักงานภายในองคกรทั้งหมด หนาที่สำคัญ ของนักออกแบบก็คือจะตองศึกษาทุกขั้นตอนของ กระบวนการผลิต เพื่อนำมาใชเปนขอมูลหลักในการ พัฒนาผลิตภัณฑ และผูประกอบการตองพรอมที่จะ เสี่ยง เพื่อการเปนผูนำทางธุรกิจมากกวาผูตาม บั ญ ญั ติ 10 ประการ สำหรั บ งานออกแบบของ Dieter Rams งานออกแบบที่ดี คือ • นวัตกรรม • ผลิตภัณฑที่มีประโยชน • ความสวยงาม • ความซื่อสัตยสุจริต • สามารถทำใหผลิตภัณฑเปนที่ เขาใจงาย-ใชงานงาย • ยอมไมกอความรำคาญกับผูใชงาน • จะมีอายุการใชงานที่ยืนยาว • จะตองใสใจในรายละเอียด ในทุกจุดของงานออกแบบ • จะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม • จะตองออกแบบใหนอยที่สุด เทาที่จะทำได 5 มุมมองแนวคิดการออกแบบที่ Dieter Rams ใชเปนแนวทางหลักในการออกแบบประกอบไปดวย 1) The Functional Dimension นักออกแบบจะตอง ศึกษาความตองการของผูใชที่มีความซับซอนและ หลากหลายมากขึ้ น เพื่ อ ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห นึ่ ง ชิ้ น สามารถสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ผู บ ริ โ ภคอย า ง สูงสุด

14

2) The Communicative Dimension ทุ ก ผลิตภัณฑของงานออกแบบจะตองสามารถสื่อสาร ไดดวยตัวเอง 3) The Aesthetic Dimension ความสวยงามของ ผลิ ต ภั ณ ฑ คื อ การสร า งให ห นึ่ ง ชิ้ น งานน า สั ม ผั ส นาใชงาน และเปนสวนหนึง่ ของการใชชวี ติ ประจำวัน 4) The Temporal Dimension เราควรออกแบบ ผลิตภัณฑใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 5) The Ecological Dimension การออกแบบที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมจะตองเปนงานออกแบบที่ ‘นอย แตดีกวา (Less but Better!)’ และความเรียบงาย คือกุญแจของความสำเร็จ

2. Idris Mootee กระบวนการคิ ด เชิงออกแบบ Idris Mootee คือผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมกลยุทธ ที่มีชื่อเสียง ดวยประสบการณกวา 25 ปในการให คำปรึ ก ษาผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท 500 แห ง ในด า น กลยุทธและนวัตกรรม กอนหนานี้ เขารับผิดชอบ กลยุทธระดับโลกใหกบั ลูกคา อาทิ Nike, Nintendo, Intrawest, BMW และ AOL ปจจุบันดำรงตำแหนง ประธานกรรมการบริษัท Idea Couture ซึ่งเปน หนวยงานที่ไดรับรางวัลดานการนวัตกรรมกลยุทธ การออกแบบประสบการณ และความเขาใจของ ลู ก ค า โดยมี ส าขาที่ ซ านฟรานซิ ส โก โตรอนโต วอชิงตัน ดี.ซี และเซี่ยงไฮ Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิง ออกแบบที่ผสานสององคความรูคือ ‘ความรูทาง ธุรกิจ’ ที่เนนทำความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และปจจุบันและวิเคราะหเพื่อศึกษาแนวโนมทิศทาง ในอนาคต เขากับ ‘ความรูทางการออกแบบ’ ที่เนน การจิ น ตนาการ เป ด กว า งทางความคิ ด ในการ


ค น คว า หาความเป น ไปได ใ หม ๆ เพื่ อ ที่ จ ะเข า ใจ ปญหา รวมถึงความตองการของผูบริโภคแลวจึง ออกแบบสิ น ค า และบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองและให ทางออกใหดีที่สุด ทั้ ง นี้ ก ารทำความเข า ใจความต อ งการของ ผูบริโภคแคในปจจุบันไมเพียงพออีกตอไป ในการ สร า งโอกาสที่ ดี ที่ สุ ด เราต อ งสามารถวิ เ คราะห ถึ ง ปญหา และความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ แมในบางกรณีผูบริโภคอาจยังไมตระหนักถึงปญหา นั้นดวยซ้ำ หัวใจของ Design Thinking คือการใชวิสัยทัศนในการอานความตองการของลูกคาและตอบ โจทยใหไดเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเปดตลาดใหม เพื่อนำเสนอสินคาและบริการที่สามารถเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูบริโภคไปจากเดิมดวยนวัตกรรม จากการออกแบบ

3. อนุ วั ต ร เฉลิ ม ไชย นวั ต กรรมและ การออกแบบ อนุวัตร เฉลิมไชย แบรนดไดเร็กเตอรคนแรกของ เอสซีจี ผูอยูเบื้องหลังการสรางแบรนดกระเบื้องและ สุขภัณฑ ‘COTTO’ ใหแข็งแกรงในระดับ Global Brand เขาร ว มกั บ ที ม COTTO Trendsetter ถอดรหัส Lifestyle Trend จนสามารถพัฒนา Trend Book ไดเปนของตัวเอง ในงาน Milan Design Week ที่ ผ า นมา อนุ วั ต รนำ Marmo Granito

กระเบื้องแกรนิโตที่ถือเปน Signature Collection ของ COTTO ที่ เ หมื อ นหิ น จริ ง อย า งน า ทึ่ ง ด ว ย Patented Technology และสร า ง Global Footprint ใหกับผูชมหลายหมื่นคน นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ทางการออกแบบเปนเรื่องที่แยกออกจากกันไมได เพราะสองสิ่งนี้กลายเปนปจจัยสำคัญในการสราง โอกาสทางธุรกิจ โดยชวยเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและ บริการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเปนตัวชวยที่ทำให งานดีไซนกลายเปนความจริง เปนสินคาที่สามารถ ผลิตออกสูตลาดไดจริง ทั้ ง นี้ ก ารจะประสบความสำเร็ จ ทางธุ ร กิ จ อยางยั่งยืนนั้น Cotto ไมเพียงใหความสำคัญกับ นวัตกรรมและการออกแบบที่ดีเทานั้น แตใหความ สำคัญกับการ ‘เปนเจาของ’ ในเทคโนโลยีและองค ความรูเรื่องการออกแบบ โดยมีกระบวนการการ ศึกษาและวิเคราะหกระแสเทคโนโลยีและกระแสงาน ดีไซนทั้งในและตางประเทศ เพื่อทำความเขาใจ เทรนด (Trend Decoding Process) และที่ ส ำคั ญ กว า นั้ น นอกจากการเข า ใจ เทรนดแลว คือการเขาใจความตองการที่แทจริงของ ผูบริโภค เพราะในปจจุบันการตอบสนองดานการใช งานไมเพียงพออีกตอไป สินคาตองตอบโจทยทาง อารมณและเขาถึงความตองการในดานไลฟสไตล มากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมและการสรางสรรคใหมๆ มี สวนชวยเปนอยางมากในการเพิ่มคุณคาและสราง มูลคาใหกับสินคาและบริการ

4. Birgit Mager นวัตกรรมสรางมูลคา ใหงานบริการ Birgit Mager เป น อาจารย ค นแรกที่ ส อน ‘การ ออกแบบเพื่อการบริการ’ ที่ K ln International Sc Ö

15

hool of Design (KISD) เธอไดพัฒนาทฤษฎีและ แนวทางปฏิ บั ติ ข องการออกแบบเพื่ อ การบริ ก าร อยางตอเนื่อง ในป 2004 ไดกอตั้งเครือขายการ ออกแบบเพื่อการบริการ ซึ่งเปนเครือขายขององคกร และธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มุงพัฒนาการออกแบบ เพื่ อ การบริ ก าร เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู แ ละความ เชี่ ย วชาญในศาสตร แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ด า นการ สรางนวัตกรรมและการปรับปรุงการบริการ Service Design Network หรือเครือขายการ ออกแบบการบริการ ไดถูกยกระดับสูอีกแขนงหนึ่ง ของงานออกแบบ ที่กลายเปนปจจัยสำคัญที่จะนำ มาซึ่งโอกาสใหกับธุรกิจได ตัวอยางที่เห็นชัดเจน คื อ โครงการจากเครื อ ข า ยการออกแบบบริ ก าร ‘Customer Journey’ กระบวนการของการออกแบบบริการ มีขั้น ตอนสำคัญดังนี้ • เริ่ ม ต น ตั้ ง แต ก ารสำรวจตลาดและ วิเคราะหขอมูล • คิ ด ค น การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารที่ เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย • กำหนดขอบเขตของโครงการ ว า จะ ลงมือปฏิบัติที่ไหนและเมื่อไหร และ • ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยคื อ การสั ง เกตการณ เชิงลึก และลงมือสัมภาษณบริบทรอบขาง เพื่อได ชุ ด ข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ สำหรั บ นำมาออกแบบการ บริการไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพราะการสรางนวัตกรรมการออกแบบ จะช ว ยสร า งและส ง เสริ ม ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ สิ น ค า นั้นๆ มีประโยชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคกร นับเปนศาสตรแขนงใหม ที่สามารถสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ ได


Interview

เรื่อง : Meeritdee A. // ภาพ : กฤตพล วิทยวองไว

ดอกไมดวงตา ของ ประภาส ชลศรานนท ‘ผมชอบมองดู ด อกไม บ าน’ ประภาสขยาย ความว า ดอกไม บ านนั่ นคื อ ทุ ก งานที่ มั น เกิ ด ขึ้ น จากความคิ ด ซึ่ ง เขาจะตื่ น เต น แทบทุ ก ครั้ ง ที่ ดอกไม ทุ ก ดอกในแปลงสวนดอกไม แห ง ความ คิ ด จะเปลี่ ย นผ า นจากดอกตู ม กลี บ หุ บ ไปสู ก าร บานสะพรั่ ง ยามที่ ส ำเร็ จ ออกมาเป นชิ้ นงานแบบ รู ป ธรรม แต ในระหว า งทางก็ มี ก ระบวนการที่ ทำให เ กิ ด สิ่ ง เหล า นี้ ที่ ส ร า งขึ้ นจากสิ่ ง ที่ เรี ย กว า ‘ประสบการณ ’

เมื่อมองผานแวนใสกรอบเหลี่ยม ลึกเขาไปในดวงตาของชายผูนี้ เขา คือนักคิดแหงยุคสมัย งานของเขาทั้งงานเขียน งานเพลง งานเบื้อง หลังรายการทีวี และอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย ลวนแลวแตไดรับการ ยอมรับในเชิงการสรางสรรคมาเปนเวลาไมต่ำกวา 2 ทศวรรษ จน ทำใหใครหลายคนตางยกยองใหเขาเปนไอดอล เขาคือ ‘ประภาส ชลศรานนท’ ทีมงาน fresh มีโอกาสไดนั่งคุยกับเขา ในชวงเวลาที่ผลงานอะ นิเมชั่นเรื่องแรกของเขากำลังจะออกฉายในอีกไมนาน

แรงบันดาลใจ เราเริ่มตนดวยคำถามพื้นๆ ที่วากระบวนการทางความคิดสรางสรรค มีที่มาที่ไปอยางไร “คุณรูไหมวาในตอนที่ผมเขียนเพลงเที่ยวละไม ผมไมไดเขียน ตอนอยูบนรถไฟ หรือนั่งอยูริมทะเลอะไรทั้งนั้น ผมเขียนตอนนั่งอยู บนโตะทำงานนี่ หลังจากผานการเที่ยว เคี่ยวกรำมาอยางเขมขนแลว หลายทริป ทั้งขึ้นเขาลงหวยในวัยหนุมกับกลุมเพื่อน ถาหากเราอยาก วาดภาพอะไรขึ้นมาซักรูปหนึ่ง อยางเชนรูปทะเล ผมหารูปทะเลให คุณเลยเปนรอยรูป ไมพอแคนั้น ถายรูปทุกซอกทุกมุม มาใหคุณดู เปนตัวอยาง กับอีกวิธีหนึ่งก็คือผมพาคุณไปนั่งริมทะเล พาไปตกปลา

16


ไปวายน้ำ ผมเชื่อวาวิธีนี้เมื่อคุณกลับมาคุณจะตอง วาดรู ป ได ส วยกว า การนั่ ง ดู รู ป แล ว วาดตามแบบ เพราะภาพที่ ว าดนั้ น มั น ออกมาจากจิ ต วิ ญ ญาณ ออกมาจากขางใน นั่นคือแรงขับที่เกิดขึ้น ซึ่งผม อยากจะชี้ใหเห็นวาประสบการณนำไปตอยอดเปน ชิ้นงานไดอยางไร” ประภาสยังกลาวตอไปอีกวาวิธีตนทางที่วานี้ เปนวิธีคิดแบบเตา และแบบเซน ที่เนนการผสาน ชีวิตใหเปนเนื้อเดียวกับธรรมชาติ ซึ่งเขาเชื่อวาถา มนุษยสามารถเชื่อมตอรางกายตนเองใหเปนเนื้อ เดียวกับทุกอยางที่อยูรอบตัว ก็จะสามารถทำอะไร ออกมาไดดีเสมอ “ในปจจุบันมีหนังสือ How-to ที่บอกขั้นตอน ใหคุณทำ ผมปฏิเสธวิธีการนี้ ดังนั้นคุณจะสังเกตได วาในคอลัมนคุยกับประภาส ผมจะไมแนะนำแบบ How-to เพราะมันงายไป ผมไมเชื่อวาของงาย สำเร็จรูปจะเปนของดี แลวชีวิตผมเลือกทางยากมา ตลอด ทางยากที่วาคือสมมุติเราจะวาดรูปเปด เรา ตองเห็นเปด และนั่งสังเกตเปดใหรูจริง จึงจะมา วาด”

สหวิทยาการ นอกเหนือจากการนำประสบการณมาใชเปนแรง บันดาลใจเพื่อการสรางสรรค การเรียนสรรพวิชาใน เชิงสหวิทยาการ ก็เปนอีกหนึ่งวิธีของเขาที่จะชวย ขัดเกลาความคิด และการกระทำใหกลมกลอมใน ทุกมิติ ประภาสตอบคำถามนี้โดยยกตัวอยาง “นาย ไขเจียว” เพลงที่เขาแตงใหกับวงเฉลียง “ในวั ย หนุ ม ถ า จะให ดี น ายไข เ จี ย วต อ ง สามารถทำสิ่งเดียวใหไดดีที่สุด นั่นคือการเจียวไข ซึ่งผมกำลังพูดถึงการทำอะไรใหดีคุณตองตั้งใจกับ มันอยางเต็มที่ แตเกินกวานั้นผมเชื่อวาถานายไข เจียวรูเรื่องดาราศาสตร รูเรื่องคน รูเรืองการถักโค รเชต รูเรื่องกวีบาง ผมเชื่อวาเขาจะเจียวไขอรอย กวานี้อีก ดังนั้นแนวคิดสหวิทยาการเปนเรื่องที่ผม ใหความสำคัญมาก เพราะความรูตางๆ สุดทายถา คุณยิ่งรูมาก ศึกษามาก ทุกอยางจะรอยรัดเปน ขมวดเดียวกัน สงเสริมซึ่งกันและกัน และคลี่คลาย ออกในวันที่ตองนำมาใช” ดังนั้นจะสังเกตไดวางานทุกชิ้นของประภาส จึงเต็มไปดวยแงมุมของความรูที่ถูกนำมาผสมกัน อยางหลากหลาย ยกตัวอยางใหชัดก็นาจะเปนเพลง ‘เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ’ที่ประภาสนำเอา ปรากฏการณทางดาราศาสตรมาเปนตนทุนในการ สรางเนื้อหา ออกมาเปนเพลงนารักๆ ซึ่งกลาวถึง ดาวสองดวงที่ดึงดูดเขาหากัน เปรียบไดกับความรัก ของหญิงชายบนโลกใบนี้ เขาเชื่อวาวัฏจักรของสิ่งที่ ยิ่ ง ใหญ มั ก จะนำมาอธิ บ ายวั ฏ จั ก รของสิ่ ง เล็ ก ได เสมอ เพราะทุกอยางลวนสอดประสาน และเกิดขึ้น จากตนทางเดียวกันทั้งสิ้น แตเคยสงสัยไหม วาในเวลาของชีวิตมนุษยที่ มี จ ำกั ด จะแสวงหาความรู ใ นหลายศาสตร ไ ด อยางไร

คำถามนี้ประภาสตอบไดอยางแยบคายโดย ยกคำกลาวของหลวงปูดุลย อตุโลที่วาหากเรายังมี เวลาสำหรับหายใจ เราก็ยังมีเวลามากมายในการ ศึกษาเชนกัน ซึ่งเขาก็ยึดถือหลักการเชนนี้ ประกอบ กับการเปดใจตนเองใหกวางเพื่อรองรับความคิดและ วิทยาการใหมโดยไมเกี่ยงงอน

ยักษ ดวยกระบวนการและวิธีคิดดังกลาว ไดออกดอก ออกผลกลายเปนงานชิ้นใหมที่สรางความนาตื่นตา ใจในวงการบันเทิง ภาพยนตรอะนิเมชั่นฟอรมใหญ ที่ อ า งอิ ง พื้ น หลั ง ของเนื้ อ หาจาก ‘รามเกี ย รติ์ ’ ตำนานเทพปกรณัมอันโดงดังเรื่องหนึ่งของเอเชีย “การทำแอนิเมชั่นเปนความใฝฝนของผมตั้ง แตสมัยเด็กที่ดูการตูนแลวอยากวาดการตูน พอวาด แลวก็อยากใหตัวการตูนขยับได ดวยความตั้งใจ สวนตัว ผมอยากนำเอาวรรณกรรมเอเชียซักเรื่อง หนึ่ ง มาเล า ใหม แต จ ะเอาเรื่ อ งอะไรล ะ นั่ น เป น คำถาม ก็นั่งคัดเลือกกับทีมงานจนไดขอสรุปวาเรา อยากเอาเรื่องรามเกียรติ์มาทำ โดยยืมตัวละครที่เรา ชอบมาแค 3-4 ตัว ยืมนิสัย ยืมแกนที่รบกันแหลก มาเขียนเรื่องใหม โดยสมมุติวานี่คืออีกหนึ่งอวตาร ของรามเกียรติ์ที่เกิดขึ้นทุกวัน ไมเวนแมแตโลกของ หุนยนต” ประภาสเลาตอถึงรามเกียรติ์ฉบับของเขา วา หนุมานและทศกัณฐในภพชาตินี้จะตองเปนเพื่อนกัน หลังจากที่ในภพชาติอื่นเปนคูขัดแยง ทั้งสองเดิน ทางเพื่ อ สร า งมิ ต รภาพและเพื่ อ ต อ สู กั บ พระเจ า ผู สรางในนาม ‘Ram’ ผูมีความตั้งใจทำลายทุกอยาง “ผมคิดวาคนที่เปนศัตรูกัน เขาเปนศัตรูกันก็ เพราะมีคนบอกใหเขาเปนศัตรูกันนะ คือไมไดเริ่ม เปนศัตรูดวยตัวเองนะ ซึ่งผมก็เชื่อวาเราเปนคนพุทธ ที่มีความเชื่อพื้นฐานผูกโยงกับเรื่องเวียน วาย ตาย เกิด คนบางคนอาจตองเคยเปนศัตรูกันกับใครบาง คนในอวตารหนึ่ง หรือในภพชาติหนึ่ง ดังนั้นในอีก ภพชาติหรืออีกชวงเวลาเขาทั้งสองอาจจะไมใชศัตรู กั น ก็ ไ ด อั น นี้ คื อ เหตุ ผ ลที่ ห นึ่ ง อั น ที่ ส องคื อ ผม ปรารถนาใหคนที่เปนศัตรูไมเปนศัตรูกัน”

งานคือการปฏิบัติธรรม สำหรับประภาาส เขาทำหนังเรื่องนี้คลายกับ การมาปฏิ บั ติ ธ รรม เพราะด ว ยเวลาการสร า งที่ ยาวนานเนื่องจากทางทีมงานรวมถึงไดนำเทคโนโลยี ที่เรียกไดวาดีที่สุดของเมืองไทยมาสรางภาพยนตร เรื่องนี้ ดังนั้นจึงทำใหการสรางกินเวลากวา 5 ป ซึ่ง ในระหวางทางทำใหเขาพบเห็นอะไรมากมาย จาก ความคาดหวั ง ที่ ม ากมายก็ เ ริ่ ม ถู ก ตั ด ทอนจนเป น ความปลอยวาง “สิ่งที่ผมครุนคิดมากที่สุดคือคิดถึงโดยวันคืน นั่นคือเรื่องความสัมพันธของมนุษย เนื่องจากเรา ผานชีวิตมาเยอะ เราจึงไดเห็นความสัมพันธของ มนุษย เราก็อยากพูดเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ สวนเรื่อง ที่ ผ มศรั ท ธา ผมศรั ท ธาในความเชื่ อ ศรั ท ธาใน ศรัทธา ผมชอบมองความศรัทธาของคน เพราะใน สิ่งนั้นมีพลังอันยิ่งใหญ ไมตองเอาอะไรมากหรอก เชนวันที่ผูคนไปรอเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวที่สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตฯ เราจะเห็นสายตา ของคนที่มีศรัทธาตอพระองค ผมศรัทธาในสายตา เหลานั้น รวมถึงทุกเรื่องที่เขาศรัทธาครับ” ประภาสจบคำพูดดวยสีหนานิ่งสงบ พรอม กับการสนทนาที่ดำเนินมาถึงในชวงทาย ดวยทีทา สงบนิ่งเขาย้ำชัดๆอีกครั้งวา ถึงแมวาเขาจะปลอย วางเรื่องราวอะไรไดหลายเรื่องก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่ยัง สามารถผลั ก ดั น ให ชี วิ ต เขาดำเนิ น ต อ ไปอย า งมี ความสุ ข นั่ น คื อ การสร า งงานใหม อ ยู ต ลอดเวลา ตราบเทาที่เขายังมีแรงคิด แรงทำ เขาก็ทำมันไป เรื่อยๆ เพื่อสรางสรางดอกไมดอกใหมใหบานใน สวนแหงความคิดสวนตัวอยูเสมอ ซึ่งเราก็หวังเชนนั้นวาจะไดเห็นรูปแบบงาน ใหมๆ ที่นาตื่นตาตื่นใจ เต็มเปยมดวยความคิด สรางสรรคของประภาสตอไป

ยักษ Yak เรื่องราวการผจญภัยของเจาหุนกระปอง 2 ตัว ที่ ถูกลามติดกันไวดวยโซที่ผลิตจากวัสดุพิเศษ ที่ตัด อยางไรก็ ไมขาด เจาหุนตัวใหญ ถูกเรียกวา “นา เขียว” และ เจาตัวเล็กสีมวง ถูกเรียกวา “เจาเผือก” เรื่องราวความสนุกจึงเริ่มตนขึ้นเมื่อทั้ง 2 จะตอง ออกเดิ น ทางเพื่ อ ตามหาความทรงจำ ที่ เ กิ ด ขึ้ น พรอมมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน ผลงานภาพยนตรแอนิเมชั่นโดย ประภาส ชลศรา


Trendguru

เรื่อง / ภาพ : Thiti Thimapan

10 06 08 01 04

สําหรับผูทํางานสรางสรรค ก็ตองใชเคร•่องไมเคร•่องมือมากมาย เพ•่อจะไดมีแรงบันดาลใจ และตองแตงกายให Hip สักหนอย คนรอบขางจะไดรูจักและเขาใจตัวตนของเรา

11

Hipsters Gone Wild 1 2  3

09

4  5 6 7 8 9

05

10

03 11

เสื้อผาสําหรับฤดูหนาว +T$ÄÞí รองเทาผาใบหนัง LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÂïêâëâäæéáì×âäëÞ กระเปาถือและสะพาย LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÄòààæ โตะทํางานไมและกระจก โดย Zanotta LO<8TCETDGR_OWD6c69Wg½Åìêâ พรม LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÆȾ กระจกติดผนัง LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÆȾ ตูติดผนัง โดย Flou LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÉÆÊ อารมแชรโลหะ โดย Emeco LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÀïÞãñ โคมไฟติดเพดาน โดย Tom Dixon LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÁâàìïÊÞïñ เครื่องเสียง iPod, iPhone รุน The Parrot โดย Starck LO<8TCETDGR_OWD6c69WgæÐñòáæì โนhตบุค Samsung Series 9 LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÐÞêðòëä

• @Home อาคาร S31 สุขุมวิท 31 โทร. 02 662 2999 • Craft อาคาร Noble Solo ทองหลอ โทร. 02 714 9040 • Decor Mart Design Center ทองหลอ 19 โทร. 02 365 0789-93 • Ermenegildo Zegna ชั้น M Siam Paragon โทร. 02 610 9355-9 • Gap ชั้น 1 Siam Paragon โทร. 02 610 9000 • Gucci ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 02 254 2925 • IKEA บางนา-ตราด โทร. 02 708 7999 • iStudio ทุกสาขา • LIM สุขุมวิท 51 โทร. 02 662 6376-77 • Samsung สอบถามรายละเอียดไดที่ หางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป

02 07


1 เสื้อผาสําหรับฤดูหนาว +T$ÄÞí 2 ผาพิมพสําหรับตกแตงทั่วไป LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÆȾ 3 โตะทํางานไม โดย Case LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÀïÞãñ 4 อารมแชรไมบุผา LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÆëáâõÉæóæëäêÞéé 5 เทียนหอม โดย Fornasetti LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÐâÞðìëð 6 หมอนอิง LO<8TCETDGR_OWD6c69Wg×âë 7 โคมไฟตั้งพื้น โดย Christian Liaigre LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÀåïæðñæÞëÉæÞæäïâ 8 รองเทาสนสูง LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÑÌÍÐÅÌÍÒëæîòâ 9 กระเปาสะพาย LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÊÞëäìÑìòàå 10 กลองดิจิตอล Samsung NX1000 LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÐÞêðòëä 11 เครื่องเสียง iPod, iPhone โดย Bose  LO<8TCETDGR_OWD6c69WgæÐñòáæì 12 แวนกันแดด LO<8TCETDGR_OWD6c69WgÊÞëäìÑìòàå

04 07

02

10 11

01

12 09

06 05

08

03

• • • • • • • • • • •

Christian Liaigre ชั้น 2 The Promenade โทร. 02 655 0385 Craft อาคาร Noble Solo ทองหลอ โทร. 02 714 9040 Gap ชั้น 1 Siam Paragon โทร. 02 610 9000 Index Livingmall ทุกสาขา โทร. 02 417 1111 Mango Touch ชั้น 1 Central Plaza Grand พระราม 9 โทร. 02 103 5999 IKEA บางนา-ตราด โทร. 02 708 7999 Seasons เอกมัย 20 โทร. 02 715 0845 TOPSHOP Unique ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด โทร. 02 613 1660 Zen ชั้น 7 แผนกสินคาตกแตงบาน โทร. 02 100 9999 iStudio ทุกสาขา Samsung สอบถามรายละเอียดไดที่หางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป


A Beautiful Trip

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

จับตา เทรนดใหมๆ มองหา แรงบันดาลใจ เยือนมิลาน เมืองหลวง แฟชั่นโลก

มิลาน หรือที่คนอิตาลีเรียกวา มิลาโน เปนเมืองหลวงของแควน ลอมบารเดีย อยูทางภาคเหนือของ ประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น สถาปตยกรรม และงานศิลปะ ถูกขนานนามใหเปนเมืองหลวงแฟชั่น ของโลก เชนเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน เพราะที่นี่ เปนศูนยกลางดานธุรกิจ การคา การเงิน เปนที่ตั้งของตลาดหุน สำนักงานใหญบริษัทชั้นนำของ อิตาลี และที่สำคัญคือ เปนแหลง กำเนิดของแบรนดแฟชั่นอิตาลี โดยดีไซเนอรชั้นนำระดับโลก อยาง Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani and Dolce & Gabbana

เลือกหากอนที่ใดๆ ในโลก แถมยังมีรานคาแบบ เอาตเลตมากมาย แฝงตัวอยูตามจุดตางๆ เพื่อขาย สินคาคอลเลกชั่นเกา แตยังสภาพดีอยู ในราคาที่ถูก ลงไปกวาครึ่ง แลนดมารคสำคัญที่สุดของมิลาน คือ ดูโอโม (Duomo) มหาวิหารที่ใหญเปนอันดับสองของโลก รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรในกรุงวาติกัน เริ่มใน ป ค.ศ. 1813 จากภายนอกมองดูจะเต็มไปดวย ทุกๆ ป ที่นี่จะมีการจัดงานมิลานแฟชั่นวีค 2 ครั้ง โดยหอการค า แฟชั่ น แห ง ประเทศอิ ต าลี (The National Chamber for Italian Fashion) ในชวง เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม สำหรับสปริงและซัมเมอร คอลเลกชั่น และกันยายน-ตุลาคม สำหรับออทัม และวิ น เทอร ค อลเลกชั่ น ถื อ เป น ช ว งเวลาที่ เ มื อ ง แหงนี้เต็มไปดวยสีสัน มีชีวิตชีวา และคึกคักไปดวย สื่อมวลชน นายแบบ นางแบบ ดีไ ซเนอร และ นักธุรกิจจากทั่วโลก ที่เดินทางมาเพื่อติดตามเทรนด แฟชั่นในซีซั่นที่จะมาถึง ในขณะที่ชวงเวลาอื่นๆ ของป ที่นี่จะเปนสวรรค ของนักชอปปง เพราะเต็มไปดวยช็อปแบรนดเนม สุดหรูหรา ที่มีสินคาคอลเลกชั่นใหมลาสุดใหเลือกซื้อ

20


ยอดแหลม ที่มีจำนวนมากถึง 135 ยอด ถือเปน ลักษณะสำคัญของสถาปตยกรรมแบบกอธิค ที่ยอด แหลมแสดงใหเห็นถึงความพยายามของมนุษยที่จะ สื่อสารขึ้นไปถึงพระเจาเบื้องบน บนยอดที่ สู ง ที่ สุ ด จะมี รู ป ป น มาดอนนิ น า ทำดวยทองคำ สูง 4 เมตร ภายในมหาวิหารโออา กวางขวาง และยังถูกใชประกอบศาสนพิธีอยูเปน ประจำ นักทองเที่ยวสามารถเขาชมฟรี ถายภาพ ภายในไดตามสมควร โดยไมใชแฟลช และตอง สำรวม ใหเกียรติสถานที่เปนอยางมาก ระมัดระวัง เรื่องการแตงกาย (หามใสกางเกงขาสั้น กระโปรง สั้น และเสื้อผาโปเปลือย คลายการเขาชมวัดของ ไทยเรานั่ น แหละ) และไม ค วรไปส ง เสี ย งอึ ก ทึ ก ภายใน ดานหนามหาวิหารจะเปนลานจัตุรัสปอาซซา เดล ดู โ อโม (Piazza del Duomo) ถื อ เป น ศูนยกลางเมือง มีถนนตางๆ ตัดผานและนำไปสู ย า นธุ ร กิ จ การค า ศู น ย ก ารค า ร า นรวงทั น สมั ย ภัตตาคาร ธนาคารขนาดใหญ ถามาเยือนในชวง ที่มีการจัดงานมิลานแฟชั่นวีค บริเวณนี้จะมีการ ตั้งเวทีการแสดง มีแคตวอลกแฟชั่นโชว และมีการ จัดบูธแสดงสินคาลอมรอบอยู ส ว นด า นข า งของจั ตุ รั ส จะมี ท างเดิ น เข า สู กัลเลเรีย วิตโตริโอ เอมานูเอเล (Galleria Vittorio Emmanuelle) เป น ศู น ย ก ารค า แบบโอเพ น แอร

ที่หรูหราอลังการที่สุดของเมืองมิลาน กอสรางดวย โครงเหล็กและกระจกโคงเปนโดม ตั้งแตป ค.ศ. 1877 ซึ่งชาวเมืองมิลานไดบำรุงรักษาเอกลักษณ ของที่ นี่ เ อาไว เ ป น อย า งดี จึ ง ยั ง เห็ น การประดั บ ตกแตงลวดลายตางๆ ปูนปนทั้งนูนสูงและนูนต่ำ ภายในเปนรานคาของแบรนดดังๆ ครบถวน สินคา คอลเลกชั่นใหมมาวางขายที่นี่กอนที่ใดในโลก และ เมื่อเทียบราคาแลว ถูกกวาในบานเราอยางมาก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในฐานะของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ สามารถเรียกคืนภาษีดวย เมื่อเดินทะลุออกจาก กัลเลเรีย วิตโตริโอ เอมานู เ อเล ไปจนถึ ง ถนนมองเต นาโปลี โ อเน (Monte Napoleone) ก็จะเจอจัตุรัสปอาซซา เดล ลา สกาลา มีรูปปนของลีโอนารโด ดาวินชี และ ลูกศิษยของเขาตั้งอยู ฝงตรงขามถนนมีโรงละคร สกาลา เดิ น ไปเดิ น มาในละแวกนี้ ก็ จ ะมี ร า นรวง สินคาแบรนดเนมอีกมากมายใหเลือกชอปตามสบาย อย า งไรก็ ต าม ถ า คุ ณ ไม ไ ด ค ลั่ ง ไคล สิ น ค า แบรนดเนม และไมมีงบชอปปงมากมายนัก แต อยากจะมองหาสิ น ค า ไลฟ ส ไตล ที่ เ ป น ของใช กระจุ ก กระจิ ก เทรนดี้ และให ไ อเดี ย บรรเจิ ด ๆ ขอแนะนำใหแวะไปที่ ลา รีนาเซนเต (La Rinascente) หางสรรพสินคาขนาดใหญยักษ อยูใกลๆ กั บ ดู โ อโมนั่ น แหละ ถ า เราหั น หน า เข า หาดู โ อโม ลา รีนาเซนเต จะอยูลึกเขาไปดานหลัง ทางซายมือ

21

ลา รีนาเซนเต มีเจาของคือ เครือเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น (CRC) นั่นเอง หางนี้เกาแก มานับรอยปแลว มีการเปลี่ยนมือเจาของหลายทอด จนเปนของเครือเซ็นทรัลเมื่อไมนานมานี้เอง เขาไป เดิ น แล ว คุ ณ จะหลงรั ก เพราะมั น คื อ เซ็ น ทรั ล ที่ แปลกตาไปกวาเดิม เต็มไปดวยของเทรนดี้มากมาย กอนกลับบาน ถาอยากหาขนมอรอยๆ หรือ ของฝากคนทางบาน ขอแนะนำใหขึ้นไปชั้นบนสุด เปนศูนยอาหารและมีซูเปอรมารเก็ต ขายเบเกอรี่ และวัตถุดิบทำอาหารมากมาย สปาเกตตี พาสตา ซอส ครี ม ไวน กาแฟชั้ น เลิ ศ ฯลฯ แวะซื้ อ หา นำกลับมาปรุงเองที่บาน และอีกจุดคือชั้นลางสุด ขายเครื่องครัว ถวยกาแฟเกๆ เครื่องชงกาแฟเกๆ และเครื่อง Nespresso ที่กำลังอินเทรนดสุดๆ ใน ตอนนี้ หาซื้อไดในราคาที่ถูกกวาในเมืองไทยมากเลย โดยรวมๆ แลว ในบริเวณดูโอโม กัลเลเรีย วิตโตริโอ เอมานูเอเล และถนนมองเต นาโปลีโอเน เปนกลางใจของมิลาน เมืองแหงแฟชั่น ถึงแมคุณจะ ไมไดตองการชอปปงสินคาแบรนดเนมเลย คุณก็ สามารถเดิ น ชมศิ ล ปะโบราณ ถ า ยภาพ หาร า น กาแฟหรือรานไอศกรีมสักแหง สั่งเอสเปรสโซสักแกว หรื อ เจลาโตสั ก ถ ว ย มานั่ ง ละเลี ย ดและซึ ม ซั บ บรรยากาศแบบมิลานไดตลอดทั้งวันไมมีเบื่อ สำหรับผูที่คนหาแรงบันดาลใจ มองหาไอเดีย ใหมๆ และตองการจับเทรนดกระแสโลก มิลานเปน เมืองทองเที่ยวที่เหมาะที่สุด ลองไปเยือนสักครั้ง สัมผัสความหรูหราฟูฟา เต็มไปดวยกลิ่นอายของ แฟชั่น ดีไซน และแรงบันดาลใจ แลวนำกลับมา สรางสรรคผลงานหรือธุรกิจของเราเอง


Quick & Delicious

เรื่อง : TnT // ภาพ : กฤตพล

Kloset Café หากใครที่ยังหลงใหลในรสชาติของอาหารไทย ขอเชิญมาลองอาหารไทยในรูปแบบฟวชั่นกันดูบางที่ราน Kloset Café ของ คุณแกม-มลลิกา เรืองกฤตยา ดีไซเนอรและเจาของแบรนด Kloset กับเพื่อนๆ บรรยากาศภายในรานดูนารักดวยโทนสีฟาพาสเทล ใหอารมณสบายๆ เหมือนกินขาวอยูที่บาน อีกทั้งยังมี กิมมิคเกๆ ตามผนังรานกับภาพเพนตในรูปมุมตางๆ ของบาน อยางเชน มุมชั้นวางของหองครัว และมุม หนังสือของหองนัง่ เลน ก็ยงิ่ เพิม่ ความโดดเดนใหหลายๆ คนหลงรักรานนีไ้ ดไมยาก ในสวนของเมนูอาหาร แมจะเปนอาหารไทยฟวชั่น แตรสชาติก็จัดจานไมเบา เมนูเดนที่ตองลองคือ สปาเกตตีไสอั่ว ถือเปนเมนูซิกเนเจอรของรานเลยทีเดียว ดวยความพิเศษตรงที่เสนสปาเกตตีแบบ Angel Hair นำมาลวกเบาๆ เพื่อใหคงความกรุบกรอบนิดๆ ผสมผสานกับเครื่องเทศรสจัดจานและไสอั่ว จัดเปนสวนผสม ที่ลงตัวกลมกลอม ตามมาดวยขาวผัดน้ำพริกหนุมหมูยอคอหมูทอด เมนูรสเขมขนถูกใจคอน้ำพริก และ ลาบ แซลมอนทอด รสแซบดวยน้ำยำรสเด็ดถึงใจ ตบทายดวยพุดดิ้งนมทอด กรอบนอกนุมใน อรอยลิ้นเปนที่สุด

+ Kloset Café ซอยเอกมัย 5 (หรือทองหลอ 10) เปดบริการทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 0-2711-6019 facebook.com/ CafeandEtcetera

Patisserie Mori Osaka สำหรับเลมนี้ขอเอาใจคนรักขนมเคกกันบาง กับรานเคกเทรนดใหมลาสุดสไตลญี่ปุนแบบโอซากา Patisserie Mori Osaka เดนตรงที่การแตงหนาเคกดวยครีมสดเนื้อเบา ตกแตงโดยใชผลไมสด ฝมือของเชฟชาวญี่ปุนที่มีประสบการณมากกวา 30 ป Mr. Muneyoshi Mori รับรองใครที่ชอบกินเคกสไตลนี้เปนตองถูกใจ ในสวนของบรรยากาศใหอารมณแบบญี่ปุนฟวชั่น เนนเฟอรนิเจอรไมในโทนสีน้ำตาลครีม เพิ่มความนารักดวยเกาอี้ สีพาสเทล ดูกุกกิ๊กสดใสเหมาะสำหรับเมนูหวานๆ อยางเคกเปนที่สุด หากใครมีโอกาสไดมาอัพเดทความอรอยกันที่นี่ ขอแนะนำใหลองชิม Chocolate Bavarois เมนูซิกเนเจอรของทางราน เดนตรงเนื้อครีมแบบ Milk Chocolate สอดไสดวย เคกวานิลลากับครีมสด กัดเพียงคำแรกก็รูสึกไดถึงความอรอยล้ำ ตามดวย Choco Banana เมนูสำหรับคนรักกลวย และ Lemon Mousse มูสผลไมสดรสหวานอมเปรี้ยว นอกจากจะมีเคกหลากหลายใหไดลองชิมกันแลว ที่นี่ยังมีเครื่องดื่ม เลิศรส ไมวาจะเปน เฟรปเป สมูทตี้ อิตาเลียนโซดา และกาแฟ ชา Dilmah หลากกลิ่น ใหไดจิบกันเพลินๆ อีกดวย

22

+ Patisserie Mori Osaka ตั้งอยูที่ Royal City Avenue (RCA) ตรงขาม Route 66 ถนนพระราม 9 เปดบริการ ทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0-2641-5770 และ facebook.com/ patisseriemoriosaka


Survey

Share your opinion and win! เพียงสงความคิดเห็นกลับมา รางวัลใหญมูลคารวมกวา 4430,000 บาท าท อาจเปนของคุณ! รางวัลที่ 1 MacBook Pro 13 นิ้ว มูลคา 39,900 3 , 00 บาท จำนวน นวน 1 รางวั ร วลล

รางวัลที่ 2 เครื่องทำน้น้ำรอน-เย็น รุน TSHC-110 (2 หัววกกอก) มูลคา 6,490 บาท จำนวน 5 รางวัล

รา ลที่ 3 กระเปาผา รางวั Sprinkle Design by Srinlim Sp มูลคา 200 บาท จำนวน 1,000 รางวัล จำ

เงื่อนไขการรับรางวัล 1. สมาชิกที่กรอกแบบสอบถามจะตองเปนสมาชิกน้ำดื่มสปริงเคิล ยังคงใชบริการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันเทานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัล 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ผูโชคดีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานอาคารโฮมเพลส ซอยทองหลอ 13 และมอบรางวัลภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผูโชคดี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยสามารถตรวจสอบไดทางเว็บไซต www.sprinkle-th.com 4. ผูที่ไดรับรางวัลสามารถรับรางวัลสูงสุดไดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น 5. รางวัล ไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 7. ผูที่ไดรับรางวัลตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป ตองชำระภาษีหัก ณ ที่จาย 5% 8. เฉพาะรางวัลที่ 1-2 หากผูที่ไดรับรางวัลไมมารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 9. การสงของรางวัลที่ 3 จะสงใหพรอม รอบน้ำของสมาชิกที่ไดรางวัล 10. ติดตอรับรางวัลไดที่ฝายการตลาด อาคารโฮมเพลส ชั้น 11 ซอยทองหลอ 13 ไดตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เอกสารที่ตองใชในการรับรางวัล (กรณีมูลคารางวัลตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป) • บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประชาชน • นิติบุคคล/หางราน : สำเนาหนังสือรับรองหนาแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: info@sprinkle-th.com


กรุณาสงแบบสอบถามกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย หรืออีเมลมาที่ info@sprinkle-th.com

SPRINKLE MEMBERSHIP’S SURVEY 2012 เรียน สมาชิกสปริงเคิลทุกทาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท เอ็ม วอเตอร จำกัด ผูผลิตน้ำดื่มสปริงเคิล ขอความกรุณาทานสมาชิก รวมตอบแบบสอบถามดานลางน ี้และสงกลับมายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ จะจับสลากมอบโชคใหญ ปลายป เพื่อเปนการขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น เพศ

ชาย

หญิง

อายุ

15-25 ป

26-35 ป

36-45 ป

46-55 ป

55 ปขึ้นไป

ลักษณะการรับบริการน้ำดื่มสปริงเคิล รับดวยตนเอง ตั้งถังหนาบาน/หอง

ฝากนิติบุคคล

ชองติด Label

การใหบริการในอนาคต ในอนาคตน้ำดื่มสปริงเคิลมีแผนที่จะเปลี่ยนการใชระบบคูปองใน ปจจุบันเปน Electronic Coupon และจัดเก็บยอดคูปองไวในระบบ คอมพิ ว เตอร ท า นสมาชิ ก สามารถเช็ ก ยอดคู ป องของท า นได ผานทาง www.sprinkle-th.com หรือ Call Center โดยที่บริษัทฯ จะสง SMS หรือ E-mail แจงการสงน้ำและยอดคูปองคงเหลือใหทาน สมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการสงน้ำหรือซื้อคูปอง

บานพักอาศัย คอนโดมิเนียม/อพารตเมนต บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

ทานสมาชิกมีความคิดเห็นอยางไรกับบริการตอไปนี้

เหตุใดจึงเลือกใชบริการน้ำดื่มสปริงเคิล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สะดวก สะอาด ประหยัด มั่นใจในคุณภาพ เพื่อนแนะนำ การบริการที่ดี อื่นๆ ......................................................................

1. การเปลี่ยนคูปองไปเปน Electronic Coupon ขอเสนอแนะ............................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

นิตยสาร Fresh 1. ความพอใจตอเนื้อหาในนิตยสาร Fresh ดีมาก ดี ปานกลาง

2. การแจงสงน้ำและยอดคูปองผาน SMS ขอเสนอแนะ............................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

เห็นดวย

ควรปรับปรุง

2. ทานชอบเนื้อหาประเภทใดในนิตยสาร Fresh โปรดเรียงตามลำดับดวยการใส หมายเลข 1-5 ไวดานหนาประเภทเนื้อหา หนัง เพลง หนังสือ แอพฯ แนะนำหนังสือ เทรนดสิ่งแวดลอม นวัตกรรมใหมๆ ไอเดียออกแบบ เกร็ดความรูสุขภาพ แนะนำสุขภาพจิต

สัมภาษณบุคคล รานอาหาร โปรโมชั่นรานอาหาร แนะนำรานอาหาร ชอปปง แฟชัน่ และแก็ดเจ็ต เดินทางทองเที่ยว บทความพิเศษ

3. กรุณาแนะนำหัวขอทีท่ า นสนใจ และบุคคลทีท่ า นตองการให Fresh สัมภาษณในปหนา ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

ไมเห็นดวย

3. การแจงสงน้ำและยอดคูปองผาน E-mail ขอเสนอแนะ............................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 4. การตรวจสอบยอดคูปอง และประวัติการสงน้ำผาน www.sprinkle-th.com ขอเสนอแนะ............................................................................................................. ................................................................................................................................. ในอนาคตหากน้ำดื่มสปริงเคิลมี Mobile Application ทานสมาชิกอยากใหมี Function อะไรบาง .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................


วันหยุดนี้ คุณมี

น้ำดื่มเพียงพอหรือยัง

บริษทั เอ็ม วอเตอร จำกัด จะพักการสงน้ำดืม่ สปริงเคลิ ในวันหยุดประจำป ดังตอไปนี้ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม วันปยมหาราช วันพุธที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันจันทรที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นป

จึงขอแจงใหกับสมาชิกน้ำดื่มทุกทาน ไดโปรดตรวจเช็ก ปริมาณน้ำดื่มของทานใหเพียงพอ หากทานตองการสั่งน้ำ ดื่มเพิ่ม กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 2

สปริงเคิลเชิญชมการผลิตน้ำดื่ม

สมาชิกใหม

Water Pump เหลือ 175 บาท/เครื่อง จากราคาปกติ 350 บาท รับสิทธิพิเศษทันที เมื่อสมัครสมาชิก และชำระ ค า มั ด จำตั้ ง แต 3 ถั ง ขึ้ น ไป ถั ง ละ 200 บาท (ได รั บ คื น เมื่ อ ยกเลิ ก การเป น สมาชิ ก ) และซื้ อ คูปองน้ำดื่มสปริงเคิล 12 ถัง ถังละ 65 บาท หรือซื้อคูปองน้ำดื่มสปริงเคิล 24 ถัง ถั ง ละ 62 บาท (ไม ร วม VAT 7%) ตั้ ง แต วั น นี้ 30 ธันวาคม 2555 * คามัดจำถังจะไดรับคืนเมื่อบอกเลิกสมาชิก เงื่อนไข

• รายการสงเสริมการขายนี้ จำกัดเฉพาะการซื้อคูปอง ในครั้งแรก โดยชำระคาคูปองและคามัดจำถัง น้ำดืม่ สปริงเคิล ขัน้ ต่ำ 3 ถังขึน้ ไป เรียบรอยแลว • Water Pump ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

และจัดสงระดับมืออาชีพ เชิญพิสจู นคณุ ภาพระดับสากลของน้ำดืม่ สปริงเคิล ในรูปแบบ วิดโี อออนไลนไดแลววันนี้ เพือ่ สรางความมัน่ ใจไดเต็มเปย ม ทัง้ ในดานความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวกสบาย คุณสามารถเขาชมกระบวนการผลิต และการจัดสงระดับ มืออาชีพ จากประสบการณการทำงานมานานกวา 25 ปของเรา ไดแลววันนีท้ ี่ www.sprinkle-th.com และ www.facebook.com/ sprinkledrinkingwater หรือสมาชิกทานใดตองการชมในรูปแบบ DVD แจงความประสงคไดที่ Call Center 0-2712-7272

หมดเขต 10 ธั น วาคม

การชำระเงินคาน้ำดื่ม กับพนักงานสงน้ำของบริษัทฯ บริษัท เอ็ม วอเตอร จำกัด ขอแจงใหสมาชิก ทราบวา สมาชิกสามารถชำระเงินกับพนัก งานสงน้ำของบริษัทฯ ไดโดย 1. ตองขอตนฉบับใบเสร็จรับเงินและตนฉบับ ใบกำกับภาษี จากพนักงานทุกครั้ง 2. ตองจายเงินใหกับพนักงานที่แตงกายแบบ ฟอรมของบริษัทฯ เทานั้น


Fresh up your life เ ่องทำน้ำรอน-น้ำเย็น ราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก เครื ขของน้ ำ ดื่ ม สปริ ง เคิ ล สิ น ค า คุ ณ ภาพถั ง เก็ บ น้ ำ เป น สสเตนเลสได ม าตรฐานสำหรั บ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า เพื่ อ บบริโภค รับประกันการใชงานคอมเพรสเซอรนานถึง 5 ป

เครื่องทำน้ำเย็น รุน TSCO-110 และ TSC0-120

ราคาปกติ เครื่องละ 5,990 บาท ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสปริงเคิล เหลือเพียง 4,990 บาท

เครื่องทำน้ำรอน-น้ำเย็น รุน TSHC-110 และรุน TSHC-120

ราคาปกติ เครื่องละ 6,490 บาท ราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิกสปริงเคิล เหลือเพียง 5,990 บาท

พิเศษ บริการสงฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รีบจองดวน ตั้งแตวันนี้ เปนตนไป (สินคามีจำนวนจำกัด หมดแลวหมดเลย)

สนใจสั่งซื้อสินคา ติดตอโดยตรงที่ บริษัท เพียวละมุน จำกัด เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 167 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท 0-2917-3045-9 โทรสาร 0-2917-3155, 0-2917-1725 www.puramun.co.th

fresh ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2555  

นิตยสารจากน้ำดื่มสปริงเคิล