Page 1

De Schoolgids 2013 - 2014

Openbare Basisschool De Springplank Hazerswoude-Dorp www.springplank-hd.nl

1


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD van OBS De Springplank

3

VOORWOORD SOPORA

4

1. DE SCHOOL 1.1 De locatie 1.2 Het Bestuur 1.3 Continurooster 1.4 Buitenschoolse opvang 1.5 De Brede school 1.6 Sponsoring 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Onze visie 2.2. Het openbaar onderwijs, doelen en uitgangspunten 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 De organisatie van het onderwijs 3.2 De samenstelling van het team 3.3 De activiteiten van de kinderen “Het lespakket” 3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De plaatsing van een kind op school 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 4.3 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.4 De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het v.o. 4.5 Bijzondere activiteiten en festiviteiten 4.6 Schoolmelk 4.7 De collectieve schoolverzekering 5. DE LEERKRACHTEN 5.1 Wijze van vervanging van leerkrachten 5.2 Begeleiding en inzet van stagiaires o.a. van PABO´s en R.O.C. 5.3 Scholing van leerkrachten 6. DE OUDERS 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 6.2 Contact en overleg leerkracht en ouders m.b.t. het kind 6.3 Contacten met ouders in geval van gedragsproblemen 6.4 Medezeggenschapsraad 6.5 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 6.6 De ouderraad 6.7 Schoolplan 7.DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS INDE SCHOOL 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1 Cijfers over de specifieke zorg voor leerlingen 8.2 Doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs 9. OVERIGE INFORMATIE 9.1 Schooltijden 9.2 Gymrooster 9.3 Vakantierooster 2013-2014 9.4 Urentabel 2013-2014 9.5 Leerplichtwet/extra verlofdagen 9.6 Schorsing en/of verwijdering van leerlingen 9.7 Spreekuren 10. NAMEN 10.1 Van de school 10.2 Schoollocaties 10.3 Schoolbestuur 10.4 Medezeggenschapsraad 10.5 Ouderraad 10.6 Externe personen

5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 11 11 13 14 24 25 25 26 27 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 42 42 42 43 44 45 46 46 46 46 48 48 49 49 49

2


VOORWOORD VAN OPENBARE BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 2013-2014. In deze schoolgids geven wij zoveel mogelijk informatie over de gang van zaken op de Springplank. Het is een gids die geschreven is voor de ouders die nu een kind op de Springplank hebben, maar ook voor hen die ge誰nteresseerd zijn in de school, zoals toekomstige ouders. Ouders worden t.a.v. belangrijke gebeurtenissen, zoals contactavonden etc. op de hoogte gehouden door middel van een jaarkalender en De Nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt elke maand ontvangt u digitaal. U vindt de schoolgids ook op onze website. Hier kunt u ook de maandelijkse Nieuwsbrief lezen. We streven er als school naar om de berichtgeving naar de ouders te digitaliseren. In het schooljaar 2013-2014 gaan we dit verder uitwerken. Onze website is te vinden op : www.springplank-hd.nl Wij hopen dat u deze gids met veel interesse zult lezen. Mocht u bepaalde zaken missen of heeft u nog suggesties, laat het ons gerust weten. Het team en de medezeggenschapsraad.

3


VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR/ BESTUURDER VAN SOPORA Het openbaar onderwijs ressorterend onder SOPORA kenmerkt zich door een grote diversiteit aan pedagogisch didactische uitgangspunten. Daarnaast verschillen de scholen ook in omvang. Het is aan de ouders om een school te kiezen voor hun kind. In veel gevallen is dat de school in de buurt. Het openbaar onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. Recht op toegankelijkheid, respectvol omgaan met pluriformiteit, openheid, ontplooiingskansen voor een ieder en communicatie gericht op kwaliteitsverbetering worden gezien als onvervreemdbare aspecten van ons openbaar onderwijs. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn wil op een toegankelijke, inzichtelijke en toetsbare wijze komen tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De kinderen kunnen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, in onze scholen op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze optimaal ontwikkelen. De meetbare kwaliteit van personeel, huisvesting en leermiddelen is hiermee onverbrekelijk verbonden. Wij werken aan wat kwalitatief deugdelijk is voor de leerkracht en het kind. Het openbaar onderwijs van SOPORA wil hiermee bereiken dat de kinderen die onze scholen verlaten een goede basis hebben voor verdere ontplooiingskansen, die mogelijkheden bieden om in de samenleving gemotiveerd oplossingsgericht, te werken en te leven. H. de Roode Directeur Bestuurder Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn

4


1. DE SCHOOL 1.1 De locatie De openbare basisschool ”De Springplank” is op 1 september 1970 opgericht. Het is één van de vier openbare basisscholen in Rijnwoude. Rijnwoude bestaat uit 4 kernen. In de kern Hazerswoude-Dorp is ”De Springplank” gevestigd. In 2013 bestaat de school 43 jaar. De Springplank ligt aan de rand van de kern van het dorp. In de directe omgeving van de school bevinden zich de sporthal, het zwembad “De Hazelaar” en het Groene Hart College.. Aan de zuidzijde van de school is de schooltuin. Tevens bevindt zich daar het gebouw van Stijntje Stoer. Dit is een kinderdagverblijf waar voor- en naschoolse opvang mogelijk is. In samenwerking met SOPORA heeft de school een regeling getroffen voor deze opvang. Informatie hierover kunt U vinden in deze schoolgids. Het adres van Openbare Basisschool De Springplank is: Sportparklaan 5, 2391 AX Hazerswoude-Dorp, Tel.: 0172-589890 Website: www.springplank-hd.nl E-mail:schoolleider@springplank-hd.nl

5


1.2 Het bestuur Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn, afgekort SOPORA. Deze stichting is per 1 januari 2004 officieel gestart. De stichting heeft meerdere openbare basisscholen onder haar hoede in Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Ter Aar, Liemeer, Nieuwkoop, Zoeterwoude en Boskoop. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 7 leden. De namen zijn terug te vinden op de website van SOPORA. Het centrale management is gehuisvest aan de: Prins Bernardlaan 14a 2405, 2405 VT Alphen a/d Rijn Telefoon : (0172)501119 E-mail : info@sopora.nl De leiding op de Springplank is in handen van de schoolleider, de heer John van Straelen. 1.3 Continurooster Eén van de kenmerken van onze school is, dat we werken met een continurooster. Dit houdt in, dat de kinderen elke dag een lange aaneengesloten periode op school zitten met daarin twee of drie pauzes. Alle kinderen eten daarom tussen de middag op school. In groep 1 en 2 begeleidt op maandag, dinsdag en donderdag een ouder het overblijven. Om de continuïteit van het overblijven op maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 uur tot 12.15 uur te garanderen, zijn wij sterk afhankelijk van ouderhulp. In navolging van de wet kan de leerkracht in die tijd een half uurtje pauzeren. Voor de groepen 1 t/m 3 is er ’s middags een extra mogelijkheid om buiten te spelen vanwege het continurooster. Deze pauze duurt langer dan die voor de groepen 4 t/m 8. De voordelen van het continurooster zijn: de kinderen leggen slechts één maal de afstand van huis naar school, en omgekeerd, af. Ondanks dat er naar de school een fietsveilige route loopt, ondervang je hiermee, dat de kinderen tijdens het spitsuur meer onderweg zijn. alle kinderen zijn al om 14.30 uur vrij. De tijd om te spelen na schooltijd is hierdoor aanzienlijk langer. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. werkende ouders hoeven geen oppas voor tussen de middag te zoeken. tussen de middag gratis op school overblijven. De schooltijden vindt u in hoofdstuk 9 van deze gids. Het aantal leerlingen per 1 oktober 2013 bedraagt ongeveer 175 leerlingen. Er zijn 3 fulltime leerkrachten en 8 parttime leerkrachten werkzaam. Op vrijdag is er een vakleerkracht gymnastiek aan de school verbonden.

6


1.4. Buitenschoolse opvang 1.4 Vóór en/of na sch

Een groot aantal werkende ouders maakt voor hun kinderen al gebruik van buitenschoolse opvang: vóór of na school en in schoolvakanties. De school heeft voor die opvang afspraken met Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn (SKA) gemaakt. SKA heeft vijf BSO-locaties in Rijnwoude: Stijntje Stoer in Hazerswoude-Dorp, Het Kasteel en Lancelot in Koudekerk aan den Rijn, ZieZo in Hazerswoude-Rijndijk en Oranjestijn in Benthuizen. De basisscholen in de woonkernen zijn gekoppeld aan de BSO in die woonkern. Voor- en naschoolse opvang De locaties bieden voor- en naschoolse opvang; alleen bij Lancelot is geen voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang voor leerlingen van de Michaëlschool in Hazerswoude-Dorp is in de school zelf (Vroege Vogels). Alle BSO’s zijn sfeervol ingericht zodat kinderen zich er snel thuis voelen. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen bij de scholen op en brengen ze er ’s morgens naar toe. Elke dag is er een programma voorbereid, gericht op de leeftijd en interesses van de kinderen. Kinderen zijn vrij om te kiezen: meedoen of zelf iets bedenken. BSO-tijd is vrije tijd! Vakantieopvang In de schoolvakanties is er vakantieopvang en dan werken de BSO’s in de verschillende kernen regelmatig samen zodat ze een afwisselend en attractief programma kunnen aanbieden. Lunches en uitstapjes zijn bij vakantieopvang bij de prijs inbegrepen. Vakantieopvang is ook los en per vakantie af te nemen; een mooie gelegenheid om kennis te maken met de opvang van SKA. Informatie en aanmelden Voor meer informatie over buitenschoolse opvang bij SKA of om uw kind aan te melden kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Klantenservice (0172 424 824) of op onze website: www.skaonline.nl. Daar vindt u een online aanmeldformulier; u kunt ook eerst een informatiepakket aanvragen.

1.5 De Brede School

Brede School Rijnwoude is geen gebouw maar een vorm van samenwerking tussen basisscholen, kinderopvang, welzijnswerk, verenigingen en clubs. In Rijnwoude betekent Brede School: activiteiten voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Brede School Rijnwoude wil kinderen (3 t/m 12 jaar) op een leuke mannier kennis laten maken met sport, spel, muziek, toneel, dans, creatieve vaardigheden, techniek, natuur enzovoorts. 7


Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, fotocursussen, computercursussen en voor de ouders: opvoedingsondersteuning, opvoedspreekuur, thema-avonden, workshops etc. vallen ook onder de Brede Schoolactiviteiten. Er is dus een heel breed aanbod aan activiteiten. Brede School Rijnwoude heeft hierbij een aantal doelen op het oog:

• • • •

Kinderen op een leuke manier kennis laten maken met allerlei activiteiten om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de Brede Schoolactiviteiten. Daarom zijn veel activiteiten gratis en sluiten ze aan op de schooltijden. Activiteiten voor de jongste kinderen vinden veelal onder schooltijd plaats. Door mee te doen aan verschillende activiteiten trainen kinderen hun sociale vaardigheden en bereiden zij hun sociale omgeving uit. Ze leren bijvoorbeeld om voor zichzelf op te komen, samen te spelen/ delen, rekening te houden met elkaar, complimentjes te geven etc. Brede School probeert de activiteiten zo dicht mogelijk in de buurt van de kinderen te organiseren

De projectorganisatie ligt bij Stichting MOOI, die zorgt ervoor dat de plannen uitgevoerd worden. Vanuit MOOI is er een coördinator aangesteld die de contacten onderhoudt en de verbinding legt met de basisscholen, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en al die verschillende clubs, verenigingen en organisaties. De coördinator is samen met alle partners verantwoordelijk voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Hoe kan je mee doen aan de Brede Schoolactiviteiten? Een schooljaar is verdeeld in drie blokken. In elk blok wordt een aantal activiteiten aangeboden voor kinderen van verschillende leeftijden. Enkele weken voor de start van het blok kunnen kinderen zich via de website van de Brede school (www.bredeschoolrijnwoude@stichtingmooi.nl) inschrijven voor de activiteiten. Alle deelnemers die geplaatst zijn voor een activiteit, krijgen minstens 1 week voordat een activiteit start via de mail of per post een brief, de zogenaamde plaatsingsbrief. Let op! Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van Brede School buiten schooltijden.

1.6 Sponsoring Onderwijs is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het is belangrijk, dat dat voor iedereen duidelijk is, maar het team van de Springplank en de MR staan niet negatief tegenover fondswerving of sponsoring. Nu en wellicht in de toekomst zijn er steeds meer zaken waar onvoldoende budget voor is. Fondswerving en sponsoring zijn beide manieren om aan extra geld te komen om juist aanvullende doelen te realiseren.

8


2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Visie van OBS de Springplank Op onze school vinden wij het belangrijk dat elk kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Zowel waar het gaat om kennis en vaardigheden, als op sociaal en creatief gebied. -

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving.

-

We werken er naar toe dat onze leerlingen als zelfstandige kinderen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel onze school verlaten.

Hierbij

is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en team een belangrijk uitgangspunt. Onze uitgangspunten daarbij zijn: Maatwerk per kind indien noodzakelijk en haalbaar Structurele aandacht voor sociaal emotionele ontwikkelingen (geïntegreerd). Zichtbaar maken van sociaal emotioneel gedrag; bijvoorbeeld, samenwerking tussen jongere en oudere kinderen. Bereiken van de kerndoelen voor kennis en vaardigheden. Het onderwijs aan De Springplank is “openbaar”. Dit betekent o.a. dat er geen onderscheid gemaakt wordt naar godsdienstige overtuiging. Ieder kind, van welke achtergrond dan ook, is welkom op onze school. Als de omstandigheden het toestaan kunnen ook kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking worden toegelaten. Hiervoor is een speciaal toelatingsbeleid ontwikkeld. Dit beleid is op te vragen bij de schoolleider. Het uitgangsbeleid hierbij is altijd of we het kind die hulp en aandacht kunnen geven, die voor het kind noodzakelijk is.

2.2 Het openbaar onderwijs, doelen en uitgangspunten Algemeen De school stelt zich als doel de ontwikkeling van elk kind te stimuleren en probeert daartoe ieder kind voor te bereiden op en toe te rusten voor de dagelijkse en toekomstige taken. Dit gebeurt via het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden, kennis en houdingsaspecten. Daarnaast zal het onderwijs, zowel voor de dagelijkse schoolpraktijk als voor de volwassenheid waarop kinderen zich voorbereiden, de rechten van het kind en de rechten van de mens als richtlijn nemen. Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. We blijven hierin als openbare school neutraal.

9


Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) aan. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek “godsdienstonderwijs” elders in de schoolgids.

Door het samenbrengen van kinderen met een verschillende overtuiging hopen wij één van onze doelstellingen te verwezenlijken, nml. kinderen op te voeden tot volwassenen die respect en tolerantie hebben voor hun medemens. Niet apart maar samen, is dan ook het devies van onze openbare school, wat zich ook manifesteert in de activiteiten die wij organiseren, zoals crea-middagen, een kerstmaaltijd, het grote schoolproject en veel aspecten gedurende de lessen van Leefstijl. Een bijzonder project op onze school is het `Maatjesproject”. Meer informatie hierover leest u hieronder. Bijzonder Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. Dit heeft voor de school de consequentie dat naast het leren ook aandacht geschonken dient te worden aan sociaalemotionele aspecten. Wij streven er dan ook naar om voor kinderen een sfeer te scheppen waarin ze zich veilig voelen, waardoor ze vertrouwen in de leerkrachten, in elkaar en in zichzelf krijgen. Hierdoor zal het leren ook een stuk gemakkelijker gaan. Daarnaast streven we ernaar de kinderen te leren samenwerken en zich voor elkaar verantwoordelijk te voelen. Vandaar ons devies: “niet apart maar samen”. Dit proberen we o.a. te bereiken via het “Maatjesproject”. Wat houdt dit in? Alle kinderen krijgen elk jaar een maatje uit een andere groep. Zo hebben de kleuters (mini-maatjes) een maxi-maatje uit groep 7 of 8 en de kinderen van groep 3 een midden maatje in groep 5 etc. Gedurende het schooljaar is er een aantal momenten waarop de maatjes samen bezig zijn. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een speciale kennismaking dag met het nieuwe maatje om elkaar beter te leren kennen. 10


Tutorlezen Ook bij het tutorlezen helpt een leerling een andere leerling bij het oefenen van technisch lezen. Dit gebeurt twee maal in de week.

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

3.1 De organisatie van de school De Springplank is een school in beweging. Daarmee bedoelen wij, dat we nieuwe ideeën en gedachten die in onderwijskringen ontstaan, niet zonder meer verwerpen of klakkeloos overnemen. Wij proberen die dingen in de school te integreren, die wij als wezenlijke verbeteringen zien, zonder dat we met onze leerlingen experimenteren. Drie jaar geleden zijn we gestart met het project “Afstemming”. Uitgangspunt hierbij is om nog beter aan te sluiten bij het kind en de individuele mogelijkheden van het kind. Schoolorganisatie Op onze school werken we met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen over het algemeen met leeftijdsgenootjes bij elkaar zitten. Elk nieuw schooljaar kunnen zij doorgaan naar de volgende groep, mits dit verantwoord is. Het kan voorkomen, dat een leerling een eigen leerlijn heeft en daardoor voor een vak in een hogere of lagere groep les krijgt. Dit is afhankelijk van het niveau van de leerling. De aangeboden leerstof kan te gemakkelijk of te moeilijk zijn voor de leerling.

11


Groepering Ook wij hebben als school te maken met bezuinigingen. In het schooljaar 2013-2014 hebben we sinds jaren combinatieklassen. ´s Morgens een 3-4 combinatie en ´s middags een 2-3 combinatie. Alle combinatiegroepen hebben elke dag wel minimaal twee uur les in een enkelvoudige groep. Dus niet in een combinatieklas. Het aantal groepen dat we maken is afhankelijk van het aantal leerlingen op onze school en het beleid van SOPORA. Dit beleid wordt niet alleen door de school bepaald, maar meer nog door het bovenschools management (SOPORA).

Groepsgrootte De groepsgrootte varieert per schooljaar. Deze is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op school aangemeld wordt en het aantal leerlingen dat in een specifieke groep aanwezig is. We proberen er echter zoveel mogelijk voor te zorgen, dat er een verantwoorde verdeling ontstaat. Ruim voor de start van het nieuwe schooljaar brengen we de ouders op de hoogte van de nieuwe groepsindeling. Het brainstormen gebeurt i.s.m. de MR van de school, maar de schoolleiding beslist uiteindelijk hoe de groepsverdeling er uit zal zien.

Verjaardagen en traktaties Verjaardagen zijn voor de kinderen een groot feest. Als de kinderen hun verjaardag in de groepen 1 of 2 vieren, mag er 1 ouder tijdens de viering aanwezig zijn. Neem hierover altijd even contact op met de leerkracht. In de groepen 3 t/m 8 gaan de ouders niet meer mee de klas in. Rond de pauzes mogen de kinderen de klassen rond met een leuke kaart. De leerkrachten zetten hierop hun naam met een daarbij horende felicitatie. Wij stellen het zeer op prijs, indien bij een verjaardag van uw kind gezonde traktaties worden meegegeven. 12


Dinsdag en donderdag “Fruitdagen” Elke dinsdag en elke donderdag is het fruitdag. Dat wil zeggen, dat alle kinderen op deze dag voor de kleine pauze (10.15u-10.30u.) een stuk fruit meenemen. Dus geen reep, koek, chips e.d. Met deze “regel” proberen we de kinderen te helpen een gezonder voedingspatroon te ontwikkelen. Het fruit wordt zo meegegeven, dat de kinderen het direct kunnen opeten! “Hapklaar” dus. 3.2 De samenstelling van het team De volgende personen werken in de school: schoolleider groepsleerkrachten (fulltime/parttime) leerkracht(en) met aandacht voor extra zorg aan een groepje leerlingen of een individuele leerling. vakleerkracht gymnastiek interne begeleider logopediste leerkracht voor de begeleiding van kinderen die wat meer aan kunnen. administratief medewerkster op vrijwillige basis rugzakbegeleiders Dit jaar zijn dat twee teamleden van onze school. De schoolleider De schoolleider heeft de leiding over de school. Hij is daarnaast ook nog interne begeleider en geeft les. Tot zijn taken behoren o.a.: het contact onderhouden met ouders, andere scholen, instanties, de gemeente en het bestuur; ondersteunen en begeleiden van het team; vergaderingen voorzitten en voorbereiden etc. De groepsleerkracht De groepsdocent houdt zich voornamelijk bezig met het gebeuren in en om de klas. De taken zijn o.a. lesgeven, voorbereiden van lessen, nakijken, rapporteren, vergaderingen bijwonen, contacten met ouders onderhouden. Daarnaast is hij/zij teamlid en ontwikkelt in samenspraak met anderen mede het schoolbeleid. De vakleraar De vakleraar is iemand die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Bij ons op school geeft naast de leerkracht een vakleraar een aantal uren per week gymnastiek.

De interne begeleider Met behulp van een zogenaamd leerlingvolgsysteem worden de kinderen gevolgd in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Vier maal per jaar worden de kinderen door de groepsleerkracht en interne begeleider besproken. Mocht blijken dat er stagnaties of problemen in de ontwikkeling zijn, dan wordt er een hulpprogramma gestart. In samenwerking met de groepsleerkracht gaat de interne begeleider een hulpprogramma opzetten om te proberen de achterstand te verkleinen of weer ongedaan te maken. Voor kinderen die wat meer aankunnen, wordt gezocht naar lesstof die wat meer uitdagend is en meer op hun eigen niveau. Bij de uitvoering van het hulpprogramma wordt soms ook de hulp van de ouders ingeroepen.

13


De zorgleerkracht De zorgleerkracht is bij ons op school een groepsleraar, die uren heeft om kinderen met leeren gedragsproblemen te begeleiden. Soms is het een groepsleerkracht die dyslectische kinderen extra ondersteunt bij het voorbereiden van moeilijke leestoetsen. Een andere keer gaat het om leerlingen die problemen hebben met de Nederlandse taal of leerlingen bij wie een stagnatie in het rekenproces optreedt. De extra hulp komt tot stand in samenwerking met de groepsleraar en de interne begeleider. De extra hulp kan ook in de klas plaats vinden. Soms hebben kinderen ook wat extra ondersteuning in hun gedrag nodig. In samenwerking met meester John geeft de zorgleerkracht Sociale Vaardigheidstraining onder schooltijd. Deze extra lessen gebeuren onder schooltijd en worden om het jaar georganiseerd. Leerkracht begeleider van begaafde leerlingen Voor de kinderen die wat meer aan kunnen wordt er op donderdagmiddag een programma aangeboden waarin zij wat meer uitdaging krijgen. We starten met de kinderen van groep 6 en 7 en willen het daarna eventueel uitbreiden naar jongere leerlingen. Voor de leerlingen van groep 8 is er het project ` pre-gymnasium college.

3.3 De activiteiten van de kinderen: “Het lespakket” Groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 ligt het accent op het spelend leren en het ontwikkelen van de creativiteit. Doorgaans worden alle activiteiten aangeboden in projectvorm. Voor een uitgebreide beschrijving van het werken in de groepen 1 en 2 is een apart boekje beschikbaar. Elke morgen wordt gestart met een kringactiviteit, zoals een vrij kringgesprek, een verhaal voorlezen of vertellen, een versje of liedje aanleren. Daarna volgt een combinatie van activiteiten. Tijdens deze activiteiten zijn de kinderen met zeer uiteenlopende onderdelen bezig. Dit varieert van het werken met expressiemateriaal (tekenen, knutselen e.d.), het gericht werken met puzzels, lotto’s en constructiemateriaal, tot het spelen in hoeken (bouwhoek, leeshoek, themahoek enz.)

14


Daarna is er een kleine pauze. Vervolgens is er een spel- of gymles in het speellokaal. Tijdens de spelles worden o.a. zang-, dans-, tik- en wedstrijdspelletjes gedaan. Een gymles bestaat vaak uit klimmen en klauteren, springen, gooien en vangen, m.b.v. toestellen en andere materialen. Als het mooi weer is, wordt er buiten gespeeld. Ook daar is allerlei speelmateriaal voor beschikbaar. Na de lunch gaan de kinderen meestal ook even naar buiten.

Taal/lezen-Engels in groep 1 en 2 In groep 1 en 2 werken we met de “Kleuterplein” als voorbereiding op het onderwijs in groep 3. Het is meer dan voorbereidend reken- en taalonderwijs. Het is een “totaalmethode” waarin naast rekenen en taal ook aandacht is voor de motorische ontwikkeling, muziekonderwijs, wereldoriëntatie, voorbereidend schrijven en de sociaal emotionele ontwikkeling. De methode is opgebouwd rond aantrekkelijke thema’s, die kleuters aanspreken en motiveren. Handpop Raai de kraai speelt hierbij een belangrijke rol. Hij vliegt met de kinderen door de verschillende thema’s heen. Elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Differentiatie speelt daarbij een belangrijke rol. Op een speelse manier laten we de kinderen ook kennis maken met de Engelse taal. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dat heel speels via de methode `Take it Easy`. Door middel van liedjes en spelletjes komen de kinderen in aanraking met Engelse woorden. Aan het eind van groep 2 willen we dat de kinderen bekend zijn met de cijfers en veel letters, zodat de overgang naar groep 3 m.b.t. het lezen gemakkelijker verloopt. We gebruiken hier ook o.a. de Klankkast voor.

15


Groep 3 t/m 8 Lezen Lezen is één van de belangrijkste dingen die je leert in groep 3. Wij gebruiken de geïntegreerde taal/leesmethode “Veilig leren lezen”. Deze sluit aan bij de “Kleuterplein”, waarmee in groep 1 / 2 wordt gewerkt. “Veilig leren lezen” is een structuurmethode, dat wil zeggen, dat de kinderen de klanken leren aan de hand van zorgvuldig gekozen woorden. Elke leeskern wordt geïntroduceerd met een ankerverhaal, met de daarbij behorende taalactiviteiten. De kinderen oefenen vervolgens met diverse materialen zoals het klikklakboekje, het computerprogramma en spelletjes. Het leesniveau van de kinderen kan in de beginperiode al sterk uiteenlopen. Daarom wordt er gedifferentieerd gewerkt. Er zijn drie niveaugroepen: - de maangroep: hierin werken de meeste kinderen; het is de zogenaamde basisgroep. - de zongroep: hierin werken de kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen. Ze lezen en werken op hun eigen niveau met hun eigen zonmaterialen. - de stergroep: deze kinderen worden in de klas extra begeleid vanwege hun moeizame leesontwikkeling. Na ongeveer 6 maanden leesonderwijs, wordt in groep 3 begonnen met het “tutorlezen”. Onder begeleiding van een geoefende lezer lezen de kinderen twee keer per week heel intensief op hun eigen niveau. Deze vorm van lezen wordt in principe voortgezet tot het begin van groep 6. De kinderen die achterblijven in hun leesontwikkeling krijgen tijdens het tutorlezen extra aandacht van een leerkracht in een klein groepje.

Vanaf groep 4 komen de volgende leesvormen aan bod: technisch lezen: de leestechniek wordt verder geoefend. begrijpend lezen: hierbij beantwoorden de kinderen vragen over een gelezen tekst studerend lezen: bij deze vorm leren de kinderen een uittreksel maken leesbevordering: de kinderen worden enthousiast gemaakt voor het lezen Voor de eerste drie genoemde leesvormen hanteren wij de methode “Goed gelezen”. Hierbij wisselen instructielessen en zelfstandige werklessen elkaar af. 16


Nederlandse taal In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor Nederlands de methode “Taal Actief”. Het is de nieuwste versie en volgens de nieuwe spelling geschreven. In Taal Actief wordt aandacht besteed aan taalbeschouwing, stellen, spreken/luisteren/gesprek en informatie verwerken. Binnen de methode wordt er gedifferentieerd gewerkt. Dat wil zeggen dat de kinderen op meerdere niveaus werken. Zij die wat meer hulp nodig hebben, krijgen andere oefenstof dan de kinderen die wat meer aankunnen. Er is hierbij ook veel aandacht voor zelfstandig werken. Een paar keer in de week is er ook aandacht voor spelling. Ook hier werken de kinderen weer op hun eigen niveau. De kinderen kunnen de woordjes thuis extra oefenen, als dit noodzakelijk is. In de hoogste groepen is er ook aandacht voor ontleden en de werkwoorden. Indien kinderen de klassikale leerlijn spelling niet kunnen volgen is er voor deze kinderen een speciale leerlijn spelling. We maken hierbij gebruik van de denkwijze van PI Spello. Schrijven We gebruiken hiervoor de methode “Zwart op wit”.De activiteiten van groep 1 /2 worden zo opgebouwd dat de bewegingen eerst heel groot zijn en dan langzamerhand steeds kleiner worden. De oefeningen worden aangeboden via de thema’s van de seizoenen. In groep 3 beginnen we pas met het “echte”schrijven d.w.z. letters in verbonden schrift en tussen lijntjes. Tot en met groep 8 wordt aandacht besteed aan het verbonden schrift en het eigen handschrift. Er is veel aandacht voor de schrijfhouding, de pengreep en de schrijfbeweging. Engels Alle kinderen op de Springplank krijgen Engels. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dat heel speels via de methode `Take it Easy`. Door middel van liedjes en spelletjes komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal. In de groepen 5 en 6 wordt er gewerkt met de methode “Early Start” en in de groepen 7 en 8 met de methode “Hello World”. De beide methodes sluiten goed aan bij het Engels in het voortgezet onderwijs. Passief kennen de kinderen al heel veel woorden, maar via veel auditieve lessen, luisteren en vooral spreken, wordt de actieve woordenschat vergroot. De thema’s die in de methode worden behandeld, sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Rekenen Met rekenen beginnen we al in groep 1 en 2. Dit gebeurt op speelse wijze. De kinderen doen ervaringen op met hoeveelheden. Door sorteren en ordenen van groepjes, vergelijken ze verzamelingen op kleur, vorm en aantal. Steeds meer komt de nadruk te liggen op het samenvoegen, vergelijken van aantallen en het splitsen en verdelen van verschillende voorwerpen. Bij alles wordt materiaal gebruikt: de lengte van de klas wordt uitgedrukt in voetstappen en het gewicht in het aantal spijkers. Als handreiking hiervoor worden: “Kleuterplein” en “de Cijfermuur” gebruikt. . In groep 3 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van de methode “Pluspunt”. De nieuwste uitvoering biedt meer dan voor heen mogelijkheden om te differentiëren. Na het aanbieden van nieuwe leerstof gaan de kinderen eerst veel oefenen, voordat de nieuwe oefenstof wordt getoetst. Er is veel aandacht voor het verwerven van inzicht (Hoe en waarom reken je dit zo uit) en het automatiseren. Leerkracht gebonden lessen en lessen waar de kinderen zelfstandig moeten werken worden regelmatig afgewisseld.. Tijdens de instructie maken de leerkrachten gebruik van de rekensoftware voor het digibord.

17


Vanaf groep 6 wordt er nog meer gedifferentieerd qua niveau. Niet ieder kind krijgt dan dezelfde oefenstof aangeboden. Er wordt gewerkt in 3 niveaus. Voor de zeer goede rekenaars is er de mogelijkheid om versneld het rekenblok te verwerken. Als aanvullend materiaal wordt ook de methode “Kien “gebruikt.

Kennisgebieden In de groepen 1 en 2 worden de zaakvakken geïntegreerd aangeboden en niet als afzonderlijke vakken. Dit alles weer binnen de methode “Kleuterplein”. In groep 1/2 kijken de kinderen naar Koekeloere. In de groepen 3 en 4 maken we gebruik van de methode “Naut”. Het is een methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek als een geheel worden aangeboden. Als leuke aanvulling wordt o.a. het tv-programma "Huisje, boompje, beestje" aangeboden. Op een speelse manier maken de kinderen kennis met hun woonomgeving en hun eigen geschiedenis. In de groepen 5 t/m 8 worden de kennisgebieden afzonderlijk aangeboden.

Aardrijkskunde In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode “De Blauwe Planeet” . De methode behandelt acht thema’s die elk jaar weer terugkomen maar dan op een ander niveau. Dit verhoogt de herkenbaarheid. De methode biedt lesstof aan op het gebied van kennis, vaardigheden en topografie. Hierbij denken we aan Nederland, Europa en de wereld. Tevens leren ze gebruik te maken van de atlas en leren ze een kaart te lezen.

18


Geschiedenis Op onze school wordt “Bij de tijd” voor de groepen 5 t/m 8 als geschiedenismethode gebruikt . De methode sluit goed aan bij de Canon van de geschiedenis. De geschiedenis wordt verdeeld in 10 tijdvakken. Van elk tijdvak leren de kinderen enkele belangrijke kenmerken en belangrijke personen. In de loop van de 4 schooljaren komen de thema’s ook nog een keer terug in een andere groep. Om het geheel te verlevendigen, maken we regelmatig gebruik van diverse tvprogramma's en websites. De kinderen brengen elk jaar een bezoek aan een museum. De onderwerpen die bekeken worden, sluiten aan bij de aangeboden lesstof in dat schooljaar.

Natuur en techniek Voor natuur en techniek, waaronder ook gezondheidseducatie valt, gebruiken we in de groepen 5 t/m 8 de methode ” Leefwereld”. Deze methode gaat niet alleen over mensen, dieren, planten en dingen, maar ook over techniek. Als extra aanvulling voor techniek gebruiken we ook de techniektorens. Om alles te verlevendigen hebben we een schooltuin. Vooral groep 7 werkt in deze schooltuin. Verkeer Voor alle groepen maken we gebruik van de methode “Wegwijs”. In de praktische en theoretische lessen leren de kinderen zich veilig in het verkeer te bewegen. In de groepen 5, 6 en 7 wordt de theorie op een speelse wijze toegepast via simulaties en oefeningen binnen een computerprogramma. De kinderen van groep 7 doen mee aan een theoretisch en praktisch verkeersexamen. Hiervoor kunnen zij een diploma halen. Vanaf vorig schooljaar is er iets meer dan in het verleden aandacht voor verkeer in de praktijk. Waar moet je opletten als je in ons dorp op de fiets naar school gaat en waar en met wie moet je rekening mee houden. Er wordt ook geoefend in de praktijk en niet alleen verkeer leren vanuit een boek. 19


Godsdienst en Geestelijke stromingen Binnen onze school bieden wij ook Godsdienstig of Humanistisch VormingsOnderwijs (GVO of HVO) aan. Veel ouders en verzorgers willen namelijk graag dat hun kinderen meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. Hun kind kan dan ervaren wat dit in het leven van alledag kan betekenen. GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVOorganisaties. De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn geen kosten aan deze lessen verbonden. In onze school kunnen wij dit schooljaar de volgende vormen van GVO of HVO aanbieden: • protestants-christelijk godsdienstonderwijs GVO) • humanistisch vormingsonderwijs (HVO) Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl Dit schooljaar zal gestart worden met twee groepen HV(één groep kinderen uit groep 3 en 4 en één groep kinderen uit 5 t/m 8 . Daarnaast komt er één groep PC voor kinderen uit 3 t/m 5. Halverwege dit schooljaar wordt er weer een inventarisatie opgemaakt waar de belangstelling ligt bij de ouders voor het schooljaar 2013-2014. Op grond van nieuwe cijfers wordt gekeken of de school weer in aanmerking komt voor deze regeling. Elk jaar moet de school een nieuwe aanvraag doen. Er zijn ook mogelijkheden voor RK en Islam. Of aan de wens van de ouders kan worden voldaan, hangt af van het aantal kinderen dat deel wil nemen. 20


De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de godsdienstlessen. Wij vinden het belangrijk, dat alle kinderen naast de traditionele godsdiensten, ook kennis nemen van andere geestelijke stromingen. Deze komen daarom terug tijdens de geschiedenis- en aardrijkskundelessen in groep 5 t/m 8. We besteden aandacht aan de volgende thema's: Christendom, Islam, Hindoeïsme, Jodendom en Boeddhisme. Ook het humanisme komt binnen de lessen aan bod. Leefstijl: bevordering sociaal-emotionele ontwikkeling De methode “Leefstijl” richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden. We werken d.m.v. deze methode aan het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag en aan het stimuleren van allerlei vaardigheden. Dit kunnen zijn : het vergroten van het zelfvertrouwen, het nemen van beslissingen, het luisteren naar een ander, het uiten van gevoelens, het leren van je fouten, het respecteren van een ander, het leren oplossen van conflicten, kritisch denken, doelen stellen enz. De methode werkt met thema’s en wordt gebruikt in groep 1 t/m 8. De kinderen leren vooral door te doen en achteraf te reflecteren n.a.v. ervaringen in de lessen. Dit om er zo optimaal mogelijk van te kunnen leren en het te gebruiken in de praktijk. Omdat we dit aspect van opvoeden en leren zeer belangrijk vinden, wordt er per week minstens 1.00 uur in elke groep aandacht aan besteed. Ook op onze school komt helaas pestgedrag in welke vorm dan ook voor. We proberen het op allerlei manieren te voorkomen en hanteren hierbij een door MR en team opgezet “Pestprotocol”. Dit document is door ouders bij de schoolleider op te vragen. Creatieve vakken Creatieve vakken zijn vakken als: tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie. De creatieve vakken nemen een belangrijke plaats op de Springplank in. Elke leerling heeft vanaf groep 4 krijgt bijvoorbeeld de kans om een eigen schilderij te maken en mee naar huis te nemen. Naast eigen ideeën van de leerkracht, maken we gebruik van tv-series en de methode ”Uit de kunst!”.

21


Voor de vakken muziek en drama wordt gebruik gemaakt van de methode “Moet je doen�. Naast deze lessen hebben we ook creatieve middagen. Op deze middagen worden kinderen in staat gesteld om in kleine groepjes in aanraking te komen met onderwerpen die in de klas niet zo gauw aangeboden worden (solderen, breien, koken, banden plakken etc.). Hierbij willen we graag aansluiten bij de belangstelling van de kinderen. Verder wordt ook aandacht besteed aan musicals, toneelstukken, een talentenshow enz. Een bijna ieder jaar terugkomende voorstelling is de kerstmusical. Hieraan doen kinderen van groep 1 t/m 8 mee. Daarnaast houden we ook geregeld een dansdag voor alle groepen. Bij mooi weer is er een demonstratie midden in het dorp op het Ambachtsplein. In dit schooljaar zal er ook veel aandacht zijn voor koken tijdens de creatieve momenten. We beschikken nu over een prachtiger keuken met 8 kookplaten.

22


Zwemmen en gymnastiek Zwemmen Sinds het schooljaar 2005-2006 is er geen schoolzwemmen meer in de gemeente Rijnwoude. Er is wel sprake van een vangnetregeling. "Uitgangspunten vangnetregeling schoolzwemmen gemeente Rijnwoude". Een leerling die aan het eind van groep 5 nog geen zwemdiploma A heeft, komt in aanmerking om buiten schooltijd een zwemdiploma A of een daarmee vergelijkbaarzwemdiploma te behalen; De basisscholen inventariseren deze leerlingen en melden deze bij de gemeente. De gemeente schrijft de ouders van de betreffende leerlingen aan en brengt hen op de hoogte van het feit dat zij hun kind op kosten van de gemeente gedurende maximaal 1 (school)jaar of 40 lesweken zwemlessen kunnen laten volgen in een bad naar keuze; Van het gestelde maximum kan de gemeente afwijken, als in het kind gelegen factoren ter nadere bepaling door het college het de leerling niet mogelijk maken binnen de gestelde tijd het zwemdiploma te behalen; Dan wordt deze termijn –eenmalig - met maximaal een halfjaar of 20 lessen verlengd; De kosten van de zwemlessen worden aan de ouders terugbetaald nadat zij de op de zwemlessen betrekking hebbende kaartjes bij de gemeente hebben ingediend. Gymnastiek De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sporthal. De groepen krijgen les van een vakleerkracht en/of hun eigen leerkracht. Voor deze lessen moeten de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen. Zonder gymkleding kunnen de kinderen geen gymles krijgen. Voor het gymonderwijs gebruiken wij de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”. Hierin komen alle aspecten van het vak zoveel mogelijk aan bod (sporten als hockey, basketbal, werken met turntoestellen, atletiek, tik- en wedstrijdspelen.) Er wordt vaak in circuitvorm gewerkt. De kinderen zijn dan verdeeld in kleine groepjes met diverse onderdelen tegelijkertijd bezig. Op vrijdag geeft de vakleerkracht gymnastiek. Op de andere dagen de eigen leerkracht. Wanneer de kinderen dit jaar precies gymnastiek hebben kunt u lezen achter in de schoolgids. Huiswerk De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen structureel huiswerk mee naar huis. Dit kan verschillen van één vak in groep 6 tot drie vakken in groep 8. We streven er zo veel mogelijk naar om geen huiswerk te geven voor de maandag en direct na de vakantie. We willen door het geven van huiswerk bereiken dat ze een goede voorbereiding hebben op de middelbare school. We willen graag dat ze leren hoe ze hun tijd in moeten delen én dat ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor het maken en verzorgen van het werk. Het werk bestaat meestal uit het leren van bijvoorbeeld geschiedenis of het maken van opgaven uit de verschillende vakgebieden. Dit gebeurt als extra oefening. Kinderen uit de andere groepen krijgen in principe geen huiswerk, tenzij het echt noodzakelijk is om thuis nog wat meer te oefenen. Vanaf groep 5 bereiden de kinderen thuis wel hun spreekbeurt voor.

23


3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Onze school bestaat uit een aantal klaslokalen en een aantal ruimtes voor overige activiteiten. De school beschikt over: 7 klaslokalen. Deze worden vooral gebruikt voor het ”normale” lesgeven. 5 digitale schoolborden. Met deze borden kan de leerkracht de les ondersteunen met beeld en geluid. Daarnaast nog een verrijdbaar digitaal school bord. Deze is overal inzetbaar. Voor elke 5 kinderen is er een goede computer beschikbaar. Voor de groepen 1 en 2 is er een apart speellokaal waarin dagelijks spel- en gymlessen worden gegeven. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen gym in de naastgelegen sporthal. De aula is een ruimte waarin vnl. gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden (musicals, ouderavonden enz.). Ook kunnen hier handvaardigheid- en technieklessen, kooklessen en godsdienstlessen worden gegeven. De bibliotheek grenst aan de aula. De bibliotheek heeft een uitgebreid assortiment aan boeken. Hier kunnen kinderen wekelijks boeken lenen die ze op school lezen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een aparte bibliotheek. De kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen de boeken maximaal drie weken mee naar huis nemen. Het documentatiecentrum bevindt zich in de zijvleugel. Het documentatiecentrum voorziet de leerlingen van informatie voor spreekbeurten en werkstukken. Deze informatieve boeken mogen ze mee naar huis nemen. Enthousiaste en kundige ouders dragen zorg voor de bibliotheek en het documentatiecentrum. In het documentatiecentrum wordt ook vaak gewerkt in kleinen groepjes. De ruimte wordt ook gebruikt door de logopediste. De personeelskamer is te vinden aan de noordzijde van het gebouw. Dit schooljaar wordt deze ruimte als klaslokaal gebruikt. Op sommige momenten worden de combinatieklassen uit elkaar gehaald en dient deze ruimte dan als klaslokaal. De directiekamer. De RT-ruimte. Sinds de verbouwing beschikt de school over een aparte RT-ruimte. Hier krijgen de kinderen extra hulp en ondersteuning. Hier is ook de orthotheek voor de leerkrachten.

De school beschikt over veel computers. De computers bevinden zich in de aula, in de gangen en in de lokalen. Gemiddeld genomen is er voor elke 5 kinderen een computer. De computers worden bij verschillende activiteiten ingezet. Dit varieert van het leren bedienen van de muis in groep 1 en 2, tot het leren tekstverwerken in groep 8. In alle groepen staan computers ter ondersteuning van de lessen bij o.a. het rekenen en spelling. De computers worden ook gebruikt voor het opzoeken van informatie. Binnen de school is een netwerk aangelegd waarmee de leerkrachten en kinderen tevens toegang hebben tot internet. Dit netwerk is afgelopen schooljaar geheel vernieuwd. Op het computernetwerk is een applicatie geïnstalleerd, waarmee ongewenste websites geweerd worden. Het beheer van de computers is in handen van het bedrijf “Station to Station”. Dit bedrijf heeft veel ervaring met het gebruik van computers in het basisonderwijs.

24


4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De plaatsing van een kind op school Eén keer per jaar, meestal in februari, is er op onze school, een ”open dag”. Nieuwe ouders zijn dan van harte welkom om een kijkje te nemen in de school. Voor de ouders die al een kind op school hebben is er een andere speciale “open” ochtend. Zij mogen dan de lessen volgen in de klassen van hun kinderen. Ook in de loop van het schooljaar kunt u altijd een kijkje komen nemen op school. In een gesprek zullen we uw vragen beantwoorden en onduidelijkheden proberen weg te nemen. De aanmelding voor kinderen van groep 1 Via een aanmeldingsformulier kunnen de ouders hun kind(eren) opgeven. Zij ontvangen van het bovenschools administratiebureau en van de school een aanmeldingsbevestiging. Kinderen die aangemeld zijn voor groep 1, mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 10 x één dagdeel naar school. Dit zijn de kennismakingsbezoekjes. De leerkracht van groep 1 neemt na de aanmelding contact op met de ouders om data af te spreken voor deze bezoeken. Wanneer het kind kort voor of net in de zomervakantie 4 jaar wordt, is ons advies geen gebruik te maken van de kennismakingsperiode. Er ligt dan nml. een te lange periode tussen de bezoekjes en de eerste schooldag. Als het kind 4 jaar is, mag het elke dag naar school. De keuze van de plaatsing in de nieuwe groep wordt door de school bepaald. Hierbij proberen we rekening te houden met allerlei omstandigheden zoals het aantal jongens en meisjes in de groep of al aanwezige broers of zussen in de klas. De ouders van groep 1 krijgen ook een kennismakingsboekje uitgereikt, waarin allerlei praktische informatie staat. Daarnaast krijgen ze gedurende een week een fotoboekje in bruikleen, waarmee zij samen met hun kind het eerste bezoek aan de basisschool op een aardige manier kunnen voorbereiden. Voor kinderen die tussentijds in groep 2 t/m 8 worden aangemeld, wordt bij de aanmelding het tijdstip van het eerste schoolbezoek afgesproken. Enige dagen voor de eerste schooldag ontvangen nieuwe leerlingen een welkomstkaart van hun groepsleerkracht. Ziektemelding Als uw kind ziek is, willen we dit graag vóór 8.30 uur weten. Bij verzuim zonder bericht van de ouders wordt er uiterlijk 8.45 uur contact opgenomen met de ouders door de leerkracht. Mocht een kind op school ziek worden, dan worden de ouders hierover telefonisch op de hoogte gesteld. De ouders moeten dan hun kind zelf komen ophalen van school. Geen enkel kind mag onder schooltijd alleen naar huis gaan zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de ouders. Ophalen van de kinderen na schooltijd De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen nooit alleen naar huis gaan zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de ouders. Als er niemand is om het kind op te halen na schooltijd, dan wacht het kind in het eigen klaslokaal op de persoon die het kind komt ophalen.

25


Schoolfietsroute Op de onderstaande kaart staat de meest veilige fietsroute aangegeven van en naar school vanuit plan-zuid. Op deze route zijn twee oversteekpunten die extra aandacht vragen: -de oversteek van de Burgemeester Warnaarkade en -de oversteek van de Dorpsstraat bij de Egelantier.

Gebruik van een mobiel op school door de kinderen De kinderen mogen een mobiel mee naar school nemen als dat noodzakelijk is. Dit mobieltje is gedurende de hele dag van 8.30 uur tot 14.30 uur uit. Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen zelf als ze een mobiel mee naar school nemen d.w.z. de school kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij verlies, schade en/of diefstal. De kinderen mogen hem wel afgeven aan de leerkracht aan het begin van de schooldag, maar ook dan is de school hier niet verantwoordelijk voor. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem) Groep 1 en 2: Al vanaf het eerste begin volgen wij de ontwikkeling van het kind door middel van observaties. Pas in een later stadium kunnen we de kinderen daarnaast ook beoordelen naar aanleiding van het gemaakte werk en door middel van toetsen. In groep 1 en 2 wordt op speelse wijze toegewerkt aan een goede ondergrond voor de start in groep 3. Met behulp van observatielijsten en de Cito-toetsen “Taal voor kleuters ” en “Rekenen voor kleuters” die in januari worden afgenomen, wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd. Leerlingen die op bepaalde onderdelen uitvallen, worden extra begeleid. Vanaf groep 1 wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd.

26


Groep 3 t/m 8: Naast de methodegebonden toetsen hanteren wij ook methodeonafhankelijke toetsen. Hiermee kan bekeken worden of er voldoende groei is met betrekking tot de vorderingen en hoe de ontwikkeling van de leerlingen is in vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland. Wij gebruiken voor de groepen 3 t/m 8 het Citoleerlingvolgsysteem voor technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Het maken van de Cito-toetsen is verplicht op onze school. We houden hierbij wel rekening met het individuele niveau van de leerling. De resultaten van de CITO toetsen worden ook op het leerlingenrapport vermeld. De kinderen van groep 8 maken in februari de “Eind Cito-toets�. De uitslag van deze toets wordt als afronding gebruikt bij het advies van de school voor het voortgezet onderwijs. De score op de toets is slechts gedeeltelijk van invloed op dit advies. Overlegsituaties over de kinderen Vier maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht over de kinderen. Indien het overleg daartoe aanleiding geeft, kan besloten worden tot diepgaander onderzoek of het opstellen van een hulpprogramma. Op de rapportvergaderingen bespreken de teamleden met elkaar de vorderingen en het gedrag van de kinderen. Het cursusjaar beslaat over het algemeen 40 schoolweken. We hebben deze weken verdeeld in drie perioden. Aan het eind van elke periode krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee. Een deel van de vakken wordt uitgedrukt in cijfers, een ander deel in woorden. De "10 minuten gesprekken" Deze gesprekken worden kort na de uitreiking van de rapporten georganiseerd. Bij het rapport zit een invulstrookje, waarop u kunt aangeven of u een gesprek wilt hebben met de leerkracht van uw kind. Het laatste (derde) "10 minuten gesprek" vindt plaats kort voor de zomervakantie. Dit gesprek is facultatief. U wordt hiervoor uitgenodigd indien het voor u of voor de leerkracht van belang is. U mag altijd zelf aangeven, dat u een gesprek wilt hebben met de leerkracht. Bij de overweging van doubleren in een groep wordt getracht samen met de ouders de beste oplossing voor het kind te vinden.

4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Als er zich belemmeringen voordoen in de ontwikkeling van een leerling, zullen wij alles in het werk stellen om het onderwijs aan te passen aan de mogelijkheden van die leerling. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de klas zelf. Indien noodzakelijk gaat de leerling naar de zorgleerkracht. Voor wat extra ondersteuning in het contact met andere kinderen bieden wij op school onder schooltijd voor sommige kinderen ook een SOVA-Training (speel-en praatgroep) aan. Dit is bedoeld voor ongeveer 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Deze speelpraatgroep kan bij voldoende belangstelling elk jaar starten. Meestal echter om de twee jaar. Mocht nog meer ondersteuning nodig zijn, dan kan de school deze ook aanvragen bij de school voor speciaal basisonderwijs. Preventieve ambulante begeleiders geven de leerkrachten advies. Soms is het ook mogelijk een rugzakje aan te vragen d.w.z. de school krijgt van buitenaf extra ondersteuning bij een specifieke problematiek van een leerling. De aanvraag hiervoor geschiedt altijd vanuit de ouders in samenwerking met de school. Informatie hierover is op te vragen bij de IB -er van de school.

27


Pas als blijkt, dat binnen de school geen mogelijkheden zijn te scheppen om een optimale ontplooiing te garanderen voor het kind, gaan we in overleg met de ouders en de Schoolbegeleidingsdienst plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs adviseren. Het kind wordt dan aangemeld bij een speciale commissie. Er dient een onderwijskundig rapport overlegd te worden, waarin staat beschreven op welke wijze de leerling op de basisschool is begeleid. De commissie besluit op grond van dat rapport en eventueel aanvullend onderzoek of het kind geplaatst wordt in het speciaal onderwijs. Omgekeerd is het ook mogelijk, dat leerlingen uit het speciaal onderwijs teruggeplaatst worden op onze school. In dit geval zal in samenwerking met de oude school, de interne begeleider en de leerkracht een programma worden samengesteld, waardoor de leerling op zijn niveau optimaal kan functioneren. Langdurig zieke kinderen: als blijkt dat uw kind door ziekte gedurende een lange tijd niet op school kan komen, is het van belang dat op tijd te melden. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voorgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een coördinator Onderwijs Zieke Kinderen van de MHR. Het is niet alleen een wettelijke verplichting om voor elk kind ook als hij langdurig ziek is, goed onderwijs te geven, maar we vinden het belangrijk dat uw kind in zo’n situatie een goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Wij staan open voor de plaatsing van een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking. De integratie in een ”normale schoolomgeving” achten wij in het belang van het gehandicapte kind en de overige kinderen op onze school. We gaan pas tot plaatsing over, indien aan een aantal door de school opgestelde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de schoolleider. Opvang allochtone leerlingen In de afgelopen jaren is al ruime ervaring opgedaan met de opvang van een aantal allochtone kinderen op De Springplank. Afhankelijk van de leerling en de ervaring in het onderwijs wordt er eventueel een hulpprogramma opgesteld.

Weer Samen Naar School Het Weer Samen Naar School (WSNS) beleid wil basisscholen in staat stellen extra zorg te besteden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, zodat zij in het reguliere basisonderwijs kunnen blijven. Hiertoe heeft onze school een samenwerkingsverband gesloten met een school voor Speciaal basisonderwijs in Alphen a/d Rijn. Binnen deze samenwerkingsvorm wordt op velerlei manieren getracht passend onderwijs voor kinderen te realiseren. De scherpe scheiding basisen speciaal basisonderwijs is daardoor iets minder duidelijk. In de toekomst zullen door deze maatregel misschien kinderen minder snel naar een school voor speciaal basisonderwijs verwezen worden. Aanwezige voorzieningen Aan onze school zijn personen/instanties verbonden die ingeschakeld kunnen worden bij de extra zorg voor bepaalde leerlingen. Dat zijn: 1. Schoolbegeleidingsdienst MHR Voor kinderen met gedrags- en/of leerproblemen, kan in overleg met de ouders, de hulp van andere instantie worden ingeroepen. Onze school werkt o.a. samen met MHR (voorheen schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland & Rijnstreek). 28


MHR heeft onderwijsadviseurs in dienst. Onderwijsadviseurs zijn professionals als onderwijskundigen, organisatiedeskundigen, psychologen en orthopedagogen. Zij adviseren en/of begeleiden bij onderwijsontwikkeling en schoolontwikkeling zoals onderwijsvernieuwingsprojecten, onderwijsveranderingen, visie- en beleidsontwikkeling, management- en organisatieveranderingen, ondersteuning van de leerling en leraar, keuzen van onderwijsmethoden en –methodieken en ICT-trajecten. Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen. In eerste instantie echter zullen wij vanaf dit schooljaar gebruik maken van een eigen orthopedagoog. Zij is in dienst bij Sopora en werkt alleen voor de scholen van Sopora. Haar naam is Judith Numeijer. 2. Zorginstellingen Zorg Advies Team Een aantal keren per jaar komt de interne begeleider van de school samen met vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg, de GGD ( schoolarts) en Maatschappelijk Werk bijeen. Dit gebeurt onder leiding van de MHR. Ze vormen samen het zogeheten Zorg Advies Team (ZAT). Binnen dit team kunnen problemen rondom kinderen besproken worden. Dit kunnen problemen op school en/of in de thuissituatie zijn. Soms komen school en ouders zelf niet tot een goede oplossing en kan het ZAT team een bijdrage leveren aan de juiste begeleiding van een kind en/of de ouders. De interne begeleider vraagt vooraf toestemming aan de ouders om de situatie van het kind te bespreken in dit team. Juist doordat er verschillende scholen en hulpverleningsinstanties bij dit overleg aanwezig zijn, kunnen er waardevolle adviezen gegeven worden over de hulp aan het kind op school en/of de thuissituatie. Ook is het mogelijk om met één van de deskundigen een gesprek te regelen om advies te krijgen over eventuele hulp. Dit betekent niet dat het kind dan al het hulpverleningstraject ingaat of moet. Het is juist een gesprek “voor de voordeur”, zoals men dat noemt. Het is een vrijblijvende mogelijkheid om deskundig advies in te winnen. 3. Logopedie op school Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak en de stem. Het is belangrijk dat problemen met spreken of verkeerde mondgewoonten zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten en eventuele vervolgacties (uitnodiging voor een gesprek, plaatsing op de controlelijst). De gegevens worden met de leerkracht en /of de jeugdarts besproken. Voorlichting De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van groep één en twee over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project “Mondje dicht, beter gezicht” in de kleutergroepen worden aangeboden. Meer informatie kunt u vinden op: www.ggdhm.nl www.cjgrijnwoude.nl. Het virtuele Centrum voor Jeugd en Gezin is een website met informatie over opgroeien en opvoeden. Ouders kunnen ook online vragen stellen.

29


Contact De school kan u informeren over de naam en de bereikbaarheid van de logopedist, die in principe elke twee weken de school van uw kind bezoekt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden. Tel. (071) 516 33 42 of mailen naar jgz@ggdhm.nl

4. De GGD en uw kind Jeugdgezondheidszorg op school De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Dat doen we op de basisscholen onder andere door alle kinderen van groep 2 en 7 te onderzoeken. U kunt ook zelf contact met ons opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ouders, kinderen en jongeren kunnen terecht op de CJG’s met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken meerdere organisaties samen zoals de GGD Hollands Midden en Kwadraad (algemeen maatschappelijk werk). Voor meer informatie: CJG advies: (088) 254 23 84 Virtueel CJG Online is informatie te vinden en te krijgen via het virtuele CJG: www.cjgrijnwoude.nl. Het is ook mogelijk online vragen te stellen. Zorg voor leerlingen De jeugdarts of jeugd verpleegkundige neemt deel aan het Zorgadviesteam. Indien nodig overleggen zij met de leerkracht, huisarts of andere instanties. Een gezond schoolleven De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. Meer informatie Kunt u vinden op website www.ggdhm.nl. Contact De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op onze website staat vermeld welke JGZ medewerkers aan de school van uw kind verbonden zijn. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden. Tel. : (0172) – 236 230 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of mailen naar jgzalphen@ggdhm.nl.. 5. Schoolmaatschappelijk werk Folders hierover zijn te vinden bij de hoofdingang van de school. Dit schooljaar is Brenda Hootsen onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij werkt bij Kwadraad. Zij zit regelmatig in CJG in Hazerswoude Dorp. Ze ook naar school, waar ze kan met u afspreken op school. U kunt haar rechtstreeks benaderen of via de school. Dit gebeurt d.m.v een aanmeldingsformulier.

30


6. Het “kriebelteam“ Hoofdluis komt nog altijd regelmatig voor op school en daarom is het “Kriebelteam “ opgericht om de strijd tegen de hoofdluis aan te gaan. De woensdag na iedere vakantie komen er ouders in de klas om de kinderen te controleren op hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan gaat er naar iedere ouder uit die klas een brief. Hierin wordt het constateren van hoofdluis in de klas gemeld en tevens het verzoek om de kinderen thuis extra te controleren. De ouders van het kind met hoofdluis worden meteen op de hoogte gebracht en verzocht om het kind direct op te halen en het kind en de mensen in de omgeving te behandelen. Hoofdluis kan bij iedereen de kop op steken en wordt vaak als gênant ervaren. Toch is het erg belangrijk om er open over te zijn en aan iedereen met wie het kind in contact is geweest,te melden dat er hoofdluis is ontdekt .Dat kan de verspreiding beperken. Als er problemen blijven in een klas gaat het kriebelteam vaker controleren. Heeft u over dit alles nog vragen, dan kunt u altijd naar school komen. We hebben informatie van de GGD en er zijn flyers op school met informatie over de behandeling.

4.4 De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben de keuze uit vele scholen. Wij adviseren de leerlingen en hun ouders bij deze keuze. Om tot een verantwoorde keuze te komen worden er veel activiteiten georganiseerd: 1.

Een algemene voorlichtingsavond over de gehele procedure rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs. Soms valt deze avond samen met de informatieavond aan het begin van het schooljaar voor groep 8. 2. Een scholenmarkt: een aantal scholen uit de gemeente Rijnwoude organiseert een scholenmarkt. Hiervoor worden die scholen uitgenodigd waarvan onze kinderen het meest gebruik maken na het basisonderwijs. U kunt hier terecht voor een eerste kennismaking met die scholen voor dat u die scholen gaat bezoeken. 3. Een eerste gesprek met ouders en eventueel kind. Hierin wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Dit gebeurt aan het eind van groep 7. 4. Bezoek scholen: meestal in januari kunnen ouders en leerlingen de verschillende scholen bezoeken. 5. Het tweede gesprek: in februari/maart vindt weer een gesprek plaats met de leerkracht van groep 8 en/of de schoolleider. Op grond van de schoolprestaties, bevindingen van de leerkracht en de eindtoets CITO toetsuitslag wordt een definitief schooladvies gegeven door de school. Soms zijn ouders het niet eens met het schooladvies van de school. In het advies naar de school van het vervolgonderwijs zal dat in het verslag worden opgenomen. Het voortgezet onderwijs bepaalt dan de definitieve keuze. De overdracht naar de andere scholen gebeurt digitaal. De keuze van de school voor voortgezet onderwijs ligt bij de ouder. De school voor vervolgonderwijs beslist na aanmelding van het kind door de ouders over de plaatsing op hun school. De basisschool stuurt dan een digitaal inlichtingenformulier en het aanmeldformulier naar de desbetreffende school.

31


4.5 Bijzondere activiteiten en festiviteiten Voor elk schooljaar wordt een planning gemaakt van alle bijzondere gebeurtenissen. Dat kunnen zijn: sportevenementen meestal buiten de schooltijden om. Deze worden georganiseerd voor alle basisscholen uit Rijnwoude. Dat zijn dit schooljaar: een schaak- en damtoernooi een sportochtend voor de groepen 5 t/m 8 (onder schooltijd) een slagbaltoernooi voor groep 8 een voetbaltoernooi atletiek voor groep 4. sportochtenden voor de groepen 7 en 8 van alle scholen van SOPORA schoenzetavond voor groep 1 en 2 sinterklaasfeest kerstmusical en een kerstmaaltijd talentenshow vlak voor de voorjaarsvakantie paasontbijt of paaslunch maatjesdag aan het begin van het schooljaar creatieve ochtenden/middagen schoolreisjes voor de groepen 1 en 2 en 3 t/m 5 tweedaags schoolreisje voor groep 6 en 7 werkweek voor groep 8 schoolsport/spelletjesdag voor alle groepen van de eigen school het jaarlijkse project voor de hele school, vaak met een afsluitende tentoonstelling voorleeswedstrijd in de Kinderboekenweek de verjaardag van de groepsleerkracht afscheidsavond van groep 8 het ene jaar een braderie en het andere jaar een dansdag. en allerlei andere dingen die spontaan ontstaan gedurende het schooljaar.

32


4.6 Schoolmelk. Voor de pauzes bestaat er voor de kinderen de mogelijkheid halfvolle melk, chocolademelk, aardbeien drinkyoghurt of optimel te drinken. Deze dranken worden geleverd door Campina en op school gekoeld bewaard. Inschrijf- en wijzigingsformulieren voor de schoolmelk zijn op school te verkrijgen. Bij elke ingang op het prikbord hangt een plastic hoesje met daarin de formulieren. U dient het ingevulde formulier zelf naar Campina op te sturen. U kunt uw kind ook via internet aanmelden. Op de website www.schoolmelk.nl vindt u alle informatie. Campina is ook telefonisch bereikbaar: 0900-2356355 4.7 De collectieve schoolverzekering. De stichting SOPORA heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel vrijwilligers ) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Sommige andere kosten zijn ook gedeeltelijk meeverzekerd. De verzekering is een aanvullende verzekering. In eerste instantie zal een beroep worden gedaan op de eigen verzekering van het kind en de ouders.

33


5. DE LEERKRACHTEN 5.1 Wijze van vervanging van leerkrachten Op de school zijn fulltime en parttime leerkrachten werkzaam. De leerkrachten die fulltime werken hebben recht op compensatie-uren. In het schooljaar 2013-2014 nemen deze leerkrachten hun compensatie-uren op vrijdagmiddag. Een andere leerkracht neemt de groep over en de leerkrachten staan dan niet voor hun eigen groep. Dit jaar geldt dit voor de groep 6. Op onze school zijn ook parttime leerkrachten werkzaam. Zij kunnen geen gebruik maken van compensatie-uren. In geval van afwezigheid van een leerkracht, proberen wij tijdig voor vervanging te zorgen. Indien er geen vervanging is, worden de kinderen zo mogelijk verdeeld over de andere groepen. Pas in uiterste nood sturen we de kinderen naar huis. U wordt dan altijd minimaal een dag van tevoren in kennis gesteld. 5.2 Begeleiding en inzet van stagiaires o.a. van PABO’s en het R.O.C. Steeds meer wordt er door de Hoge Scholen en het ROC een beroep gedaan op de basisscholen om stageplaatsen ter beschikking te stellen voor aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten . Wij voldoen graag hieraan. Op onze school kunt u daarom stagiaires tegenkomen. 5.3 Scholing van de leerkrachten In samenwerking met de Sopora-academie besteden we elk jaar aandacht aan verschillende onderwerpen zoals de keuze van nieuwe methodes of scholing over een specifiek onderwerp. Elk jaar kunnen leerkrachten cursussen volgen om hun vakbekwaamheid bij te houden. Dit kan zowel in teamverband plaatsvinden als individueel.

6. DE OUDERS 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders Onze school heeft regelmatig contact met ouders. Dit gebeurt op veel manieren: kindgerichte contacten en schoolgerichte activiteiten. Bij de kindgerichte contacten gaat het over de eigen kinderen. Bij schoolgerichte contacten is het in het algemeen de bedoeling de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. De contacten worden onderhouden via ouderavonden, de schoolkrant en de Nieuwsbrief. De samenwerking komt ook tot uitdrukking bij feestelijke activiteiten. De formele kant van ”samen denken” van ouders en leerkrachten vindt plaats in de medezeggenschapsraad. De school verwacht van de ouders betrokkenheid bij activiteiten die in het belang van hun kind en de school georganiseerd worden. Er zijn echter wel uitdrukkelijke regels voor het toepassen van de onmisbare ondersteunende werkzaamheden van de ouders. Zo blijft de eindverantwoordelijkheid bij de leerkracht liggen.

34


Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Voorlichtingsavond In september/oktober wordt in elke groep een voorlichtingsavond gehouden, waarbij iedere leerkracht informatie geeft over het jaarprogramma in de groep. Nieuwsbrief Maandelijks worden de ouders over de gang van zaken ge誰nformeerd via de Nieuwsbrief. Open ochtend Onze school organiseert 2 open ochtenden. Op de eerste ochtend kunnen ouders van nieuwe leerlingen een kijkje nemen in alle groepen. De tweede open ochtend wordt gehouden voor ouders die al leerlingen bij ons op school hebben. Deze "open" ochtenden worden meestal in februari/maart gehouden en worden enige weken van tevoren in de plaatselijke krant aangekondigd. Ouderactiviteiten Niet bij alles kunnen de ouders een helpende hand bieden, maar o.a. bij de ontwikkelingsspelletjes, het werken met de taalleesset, de bibliotheek, het documentatiecentrum en de creatieve middagen maken we dankbaar gebruik van de hulp van ouders. Ook bij verschillende feestelijke activiteiten zoals schoolreisjes, sportdagen, excursies en de jaarlijkse feesten wordt de hulp van ouders gevraagd. Sinds een paar jaar hebben we het begrip klassenouder in het leven geroepen. Deze ouder is een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders in de klas als het om praktische zaken gaat.

35


6.2 Contact en overleg leerkracht en ouders over kind betreffende leervorderingen en/of bij problemen. Bij aanvang van het schooljaar vindt een “oudervertelavond” plaats tussen de ouders en leerkracht(en). Dit gesprek is bedoeld om de leerkracht(en) te wijzen op speciale aandachtspunten, die voor uw kind van belang zijn. Het contact tussen de school en de ouders over de ontwikkeling van uw kind vindt plaats door 3 maal per jaar “10 minuten gesprekken“ te organiseren. Er is dan de mogelijkheid de resultaten van het werk te bekijken en de ontwikkeling van het kind te bespreken. De "10 minuten gesprekken" worden gekoppeld aan het rapport. Bij het rapport zit een invulstrookje, waarop u kunt aangeven of u een gesprek wilt hebben met de leerkracht van uw kind. Dit herhaalt zich bij het tweede rapport. Het laatste (derde) "10 minuten gesprek" vindt plaats tussen het tweede en het derde rapport in. Dit is meestal eind mei of begin juni. Voor dit gesprek worden de ouders uitgenodigd door de leerkracht. Mochten de ouders toch graag met de leerkracht willen spreken, dan kunnen zij dat kenbaar maken via de invulstrook. Uiteraard kunnen ook tussentijdse afspraken gemaakt worden met de leerkrachten. Incidenteel gaan wij op huisbezoek bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van het kind of op verzoek van de ouders. Mochten ouders gescheiden zijn, dan overleggen we het liefst met beide ouders tegelijkertijd. Mocht dit niet kunnen, dan is er voor beide ouders een eigen mogelijkheid om met de leerkracht van hun kind te praten. Wettelijk is de school dit ook verplicht, tenzij het een en ander schriftelijk anders is vastgelegd bijvoorbeeld via een rechter.

36


6.3 Contacten met ouders in geval van gedragsproblemen Wij streven ernaar problemen zoveel mogelijk binnen de groepsorganisatie op te lossen. Indien nodig raadplegen we de schoolbegeleidingsdienst of een andere instantie voor deskundig advies en/of hulp. Klachtenprocedure Indien ouders het niet eens zijn over een genomen beslissing op school en het betreft hun kind, dan dient men zich in eerste instantie tot de leerkracht te wenden. Komt u er niet uit dan kunt u zich wenden tot de schoolleider. Deze zal trachten in overleg met de leerkracht en ouders tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad (MR). De afhandeling van klachten binnen de MR staat beschreven in paragraaf 6. “Klachtenregeling openbaar primair onderwijs ” Er is een ”klachtenregeling openbaar primair onderwijs ”. Dit houdt in dat ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het schoolbestuur en het personeel van de school. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling door de school en de MR niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het schoolbestuur en de school immers signalen van ouders en leerlingen. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn om het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren. Sinds 1 januari 2004 zijn wij via SOPORA aangesloten bij LKC (Landelijke Klachtencommissie) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs, Postbus 162, 3440 AD Woerden. Men kan zich dan wenden tot de contactpersonen binnen of buiten de school. De klachtenregeling gaat ervan uit dat het schoolbestuur tenminste één contactpersoon per school benoemt. Mevrouw J.Verdonk (groepsleerkracht) is door het schoolbestuur benoemd als contactpersoon voor de Springplank. Zij heeft als taak de klager te horen en door te verwijzen naar de juiste personen en instanties. Tevens heeft het schoolbestuur twee externe vertrouwenspersonen benoemd, die geen deel uitmaken van de school en als eerste aanspreekpunt bij klachten fungeren. De personen wisselen soms van functie. U kunt de namen opvragen bij de school en de Medezeggenschapsraad. De vertrouwenspersoon kan de klager desgewenst bijstaan bij het indienen van een klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon in overleg met de klager besluit tot het indienen van een klacht, dan doet hij/zij dat bij de daarvoor ingestelde onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is zodanig samengesteld, dat er voldoende (juridische, sociaal-medische en onderwijskundige) deskundigheid aanwezig is om de verschillende soorten klachten te behandelen. 6.4 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit zeven personen: drie vertegenwoordigers van de leerkrachten en drie vertegenwoordigers van de ouders. Per geleding worden er verkiezingen gehouden om de vertegenwoordigers voor een periode van drie jaar aan te wijzen. Naast deze drie ouders zit er nog ouder in de GMR. Hij vertegenwoordigt onze school in de GMR. Een medezeggenschapsraad voor alle scholen van Sopora. Leden van de MR zijn éénmaal herkiesbaar. De vergaderingen zijn openbaar en de data hiervan zijn te vinden op de jaarkalender en in de Nieuwsbrief. De notulen zijn te vinden op de prikborden en via de website. De medezeggenschapsraad heeft verschillende soorten taken. De MR brengt op de algemene ouderavond in oktober verslag uit van haar activiteiten. Vragen waarmee ouders naar de medezeggenschapsraad kunnen stappen 37


1. Geschillen tussen ouders en de leerkracht Dat kan gaan over uw kind, over het lesprogramma of over de lessen. In een dergelijk geval gaat u normaal gesproken eerst naar de leerkracht. Het kan echter zijn, dat u vragen blijft houden of dat u ontevreden bent over de reactie van de leerkracht. In dat geval legt u uw vraag of probleem voor aan de schoolleider. Als uw probleem daarna nog steeds niet is opgelost, komt u naar de medezeggenschapsraad. 2. Suggesties. Mogelijk hebt u ideeën over de wijze, waarop het onderwijs op de school moet worden verzorgd. Misschien hebt u ideeën over de inrichting en/of omgeving van de school. Deze vernieuwende ideeën zijn van harte welkom in de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad kan ze bespre ken en afwegen en voorleggen aan de directie of het bevoegde gezag. 3. Het godsdienstonderwijs. De MR is belast met de invulling van het godsdienstig onderwijs. De Springplank heeft zich aangemeld bij GVO/HVO. Deze organisatie draagt zorg voor de invulling van het godsdienstig onderwijs. Bij voldoende belangstelling kan gekozen worden uit humanistisch, katholiek en protestants onderwijs. Jaarlijks wordt de belangstelling gepeild. Wat doet de medezeggenschapsraad nadat u aandacht hebt gevraagd voor uw probleem/vraag? De leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zullen meestal eerst onderling overleggen over de door u gestelde vraag c.q. het door u beschreven probleem. Zij kunnen tot de conclusie komen, dat er inderdaad sprake is van een zaak die nader onderling overleg vraagt. De voorzitter van de medezeggenschapsraad zal dan samen met de leerkracht, de schoolleider en de ouders een bijeenkomst organiseren om het een en ander te bespreken en toe te lichten. Uitkomst van een dergelijk overleg kan zijn, dat de partijen een beter begrip voor elkaar hebben. Uitkomst kan ook zijn, dat er een speciale deskundige van buiten zal worden benaderd om een onafhankelijk oordeel te geven over de problematiek. 6.5 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR is een schooloverstijgend orgaan dat de bundeling behelst van alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen in Alphen en omstreken. Iedere medezeggenschapsraad vaardigt in principe één lid af naar de GMR. De GMR voert overleg met het bestuur over algemene bovenschoolse zaken en het Centraal Management van SOPORA. 6.6 Ouderraad De ouderraad is samengesteld uit ouders van leerlingen en een afgevaardigde van het team. Zij heeft tot doel het samen met de leerkrachten organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het paasfeest en de sportdag. Hiertoe wordt regelmatig met elkaar vergaderd. Leden van een ouderraad worden gekozen op de jaarlijkse ouderavond. Zij blijven drie jaar deel uitmaken van de ouderraad en kunnen worden herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Om verschillende activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan alle ouders een financiële bijdrage van ca. EUR 31,- per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld. Het bedrag kan tijdens een algemene oudervergadering aangepast worden. Tenminste één maal per jaar - in oktober - organiseert de ouderraad een ouderavond op school. De ouderraad brengt dan verslag uit over haar activiteiten in het afgelopen jaar en legt verantwoording af over de besteding van de financiële middelen. 38


6.7 Schoolplan Het schoolplan is het beleidsplan van de O.B.S. De Springplank. Het schoolplan is een vijfjarig beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2011-2015. Ouders kunnen bij de directeur het schoolplan inzien of aanvragen.

7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL

7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs op school Het team heeft een onderwijskundig plan gemaakt. Deze actiepunten zijn ook terug te vinden in het Schoolplan. Dit plan is op te vragen bij de schoolleider. De actiepunten voor het schooljaar 2013-2014 zijn: implementatie van de nieuwe methoden “Engels in de onderbouw” en “Kleuterplein”. Voortgang afstemmend onderwijs met o.a. handelingsplannen in de groep en zorgleerlingen in de klas. Verkeerseducatie in de praktijk i.s.m. MHR Starten op donderdagmiddag met een groep begaafde leerlingen. Verder ontwikkeling van het gebruik van digiborden in de klas. Oriëntatie op een nieuwe methode taal.

39


7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 1. Andere basisscholen In samenwerking met andere basisscholen uit de gemeente Rijnwoude worden er regelmatig sportcontacten tussen de scholen onderling georganiseerd. Deze activiteiten vinden soms onder en soms na schooltijd plaats. Groep 8 onderhoudt contacten met de groepen 8 van de andere basisscholen in het dorp met het oog op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het jaarlijkse eindfeest met de drie dorpsscholen is altijd een enorm succes. Zo leren zij al wat andere kinderen kennen om mee naar de nieuwe school te fietsen. Vanaf 2010 zijn er ook sportwedstrijden tussen de scholen van SOPORA. Dit geldt voor de groepen 7 en 8. 2. Bibliotheek De leerlingen uit groep 3 en 7 bezoeken de bibliotheek in het Dorpshuis. De leerlingen uit groep 3 gaan er één maal per schooljaar naar toe. Zij krijgen vooral uitleg over het opzoeken van een leesboek. Bij groep 7 ligt het accent op het Internet. In groep 6 wordt ook ieder jaar een kinderboekschrijver of illustrator uitgenodigd. In de onder- of middenbouw gebeurt dit incidenteel. De hele school doet ook mee aan het leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek “De toren van 8”. Het “vrij”lezen van boeken wordt hierbij gestimuleerd 8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

8.1 Cijfers over de specifieke zorg voor leerlingen Doorverwijzing naar het speciaal onderwijs In de afgelopen jaren zijn nauwelijks leerlingen doorverwezen naar de speciale school voor basisonderwijs. De afgelopen 10 jaar zijn slechts 4 leerlingen doorverwezen. Dat is heel weinig gezien het landelijk verwijzingspercentage van ongeveer 2.4 %. We proberen altijd in eerste instantie een oplossing op de school te vinden, voordat wij doorverwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs in de regio. We doen dit bijvoorbeeld door een aangepast programma voor het kind te maken. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Doublures Het afgelopen schooljaar hebben 2 leerlingen het advies gekregen om een jaar langer in dezelfde groep te blijven.

40


8.2 Doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs De kinderen uit groep 8 kregen de afgelopen jaren het volgende schooladvies. Het eerste getal is het aantal kinderen, het tweede getal is het percentage kinderen (ongeveer).

Type onderwijs

2008-2009

2009-2010

2010-2011

VWO / Gymnasium

6-25%

3-14%

3 - 11%

3 -13%

6-25%

8-35%

10 - 37%

9 - 39%

8-33.3%

8-35%

12 - .44.5%

8 - 35%

7 -35%

4-16.7%

1-5%

2 - 7.5%

2-9%

3 -15%

-

1-5%

-

HAVO VMBO gemengd/ theoretisch VMBO kader/beroeps

VMBO BASIS LWOO

41

2011-2012 2012-2013

1 - 4%

5 – 25% 3 -15%

2 - 10%


9. OVERIGE INFORMATIE 9.1 Schooltijden Groep 1 t/m 4: Maandag, dinsdag en donderdag: Woensdag Vrijdag

8.30 - 14.30 uur 8.30 - 12.15 uur 8.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Woensdag:

8.30 - 14.30 uur 8.30 - 12.15 uur

9.2 Gymrooster 2013-2014 Maandag : 08.30 - 09.15 uur 09.15 - 10.00 uur 10.15 - 11.00 uur 11.00 - 12.00 uur 12.30 - 13.30 uur

groep 5 groep 8 groep 6 groep 3 / 4 groep 7

groepsleerkracht groepsleerkracht groepsleerkracht groepsleerkracht groepsleerkracht

Vrijdag: 08.30 - 9.30 uur 09.30 - 10.15 uur 10.30 - 11.15 uur 11.15 - 12.00 uur 12.30 - 13.30 uur 13.30 - 14.30 uur

groep groep groep groep groep groep

vakleerkracht vakleerkracht vakleerkracht vakleerkracht vakleerkracht vakleerkracht

5 7 3 4 8 6

42


9.3 Vakantierooster 2013-2014 Groepen Klokuren per week Klok uren per jaar Extra i.v.m. 30-9 Totaal aantal jaaruren Herfstvakantie 21/10 t/m 25/10 - 2013 Kerstvakantie 23/12 /2013 t/m 3/1- 2014 Voorjaarsvakantie 17/2 t/m 21/2 - 2014 Paasvakantie 18/4 t/m 21/4 2014 Meivakantie 28/4 t/m 5/5 2014 Hemelvaartvakantie 29/5 t/m 30/5 2014 Pinkstervakantie 9 t/m 13 juni 2014 Zomervakantie21/7 t/m 29/8 - 2014 Extra vrije uren: Vrije middagen op: 20/12/2013 en 22/7/2014 Sopora studiedag 12 maart 2014

1 en 2 22.25 1144.00 5.00 1162.00

3 23.00 1183.00 5.25 1201.25

4 23.75 1222.00 5.50 1240.50

22.25 44.50 22.25 10.00 27.25 10.00 22.25 133.50

23.00 46.00 23.00 10.50 27.50 10.50 23.00 138.00

23.75 47.50 23.75 11.00 29.25 11.00 23.75 142.50

Nvt

3.75

5 t/m 8 25.75 1326.00 5.50 1344.50 25.75 51.50 25.75 11.00 31.25 11.00 25.75 154.50

Nvt

Nvt

4.00

3.75

3.75

3.75

Dit rooster staat ook in de jaarkalender en wordt extra vermeld in de Nieuwsbrief en op onze website.

43


9.4 Urentabel 2013-2014 Groep Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling 1. Zintuiglijke ontwikkeling 2. Lichamelijke ontwikkeling

Nederlandse taal 1. Ned. Taal 2. Schrijven 3. Lezen 4. Rekenen en Wiskunde Engelse taal Kennisgebieden w.o. 1. Aardrijkskunde w.o. maatsch. verhoudingen . 2. Geschiedenis w.o. Staatsinrichting en geestelijke stromingen 3. Biologie w.o. natuurkunde en gezond gedrag 4. Combinatie 1 t/m 3 wereldoriĂŤntatie Sociale redzaamheid w.o. 1. Soc. Emotionele ontwikkeling 2. Gedrag in het verkeer Expressie w.o. 1. Bevordering taalgebruik 2. Tekenen 3. Muziek 4. Handvaardigheid 5. Spel en beweging 6. Dramatische Vorming Pauze Totaal aantal uren per week

1

2

3

4

5

6

7

8

4.30 4.00

4.30 4.00

1.30

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

2.30 0.30 0.30

2,30 0.30 0.30

3.00 2.30 3.30

5.00 1.30 3.30

5.15 1.30 3.15

4.45 1.00 4.00

5.00 1.00 3.00

5.00 0.45 2.45

0.30

0.30

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

0,30

0,30

0,30

0,30

0.45

0.45

1.00

1.00

1.00

1.15

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

0.30

1.15

1.15

1.30

1.15

0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

0.30 1.00 1.45 1.00 2.15 0.30

0.30 1.00 1.45 1.00 2.15 0.30

0.45 1.15 1.00

1.00 0.45 1.00

0.45 0.45 1.00

1.00 0.45 1.00

1.00 0.45 1.00

1.00 0.45 1.00

0.30

0.30

0.45

0.30

0.30

0.30

22.25

22.25

1.15 23.00

1.15 23.45

1.15 25.45

1.15 25.45

1.15 25.45

1.15 25.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

Godsdienstonderwijs (niet verplicht)

44


9.5 Leerplichtwet/extra verlofdagen Als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar school, omdat het op de eerste schooldag van de volgende maand leerplichtig wordt. Ouders mogen een vijfjarig kind ten hoogste vijf uren per week thuis houden. Dit moet tijdig worden doorgegeven aan de leerkracht. De school is geen voorstander van een regelmatig gebruik van deze regel in verband met voortgang van het onderwijs. Deze uren mogen niet gespaard worden. Zodra het kind zes jaar is geworden houdt deze regel op. Uw kind is dan volledig leerplichtig. De schoolleider van de school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim. Er kan dan eventueel proces-verbaal worden opgemaakt. Informatie m.bt. verlof is ook te vinden in het folderreek bij de hoofdingang. Als uw kind door een of andere omstandigheid van school moet verzuimen, is daar altijd toestemming van de school voor nodig. Het verzoek moet zes weken voorafgaand aan het verlof schriftelijk worden ingediend. Hierna ontvangt u ook schriftelijk antwoord. De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen via de website of bij de leerkracht of de schoolleider. Richtlijnen voor verlof 1. Alleen op grond van gewichtige omstandigheden kan worden besloten in te stemmen met een verzoek om extra schoolverlof. De leerling heeft geen recht op extra schoolverlof. 2. Wanneer verlofaanvragen voor een leerling de 10 schooldagen per schooljaar niet overschrijden, beslist de schoolleider. 3. Voor verlof van meer dan 10 dagen heeft men toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. 0172-140172

45


4. Bij afwijzing van een verzoek is daartegen beroep mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht. Wil men deze procedure kunnen starten, dan is het van belang de aanvraag voor verlof minstens 6 weken voorafgaande aan het verlof te hebben ingediend. 5. Men krijgt geen schoolverlof de dagen voorafgaande aan een vakantie. 6. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van de het nieuwe schooljaar vallen. Geen gewichtige omstandigheden kunnen zijn: een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om. Het wordt alleen toegestaan als een werkgeversverklaring wordt overlegd. Daarbij dient het (aantoonbaar) de enige vakantie van het gezin in een schooljaar te zijn. de wens eerder met vakantie te gaan of later terug te komen. het bezoeken aan een pretpark, tentoonstelling of een ander evenement buiten schoolverband om. Met nadruk willen wij stellen dat de school zich zal houden aan deze richtlijnen. Wij willen er streng op toezien, dat de regels worden nageleefd.

9.6 Schorsing en/of verwijdering van leerlingen Schorsing Indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft, kan de schoolleider besluiten de leerling voor ĂŠĂŠn of meerdere dagen de toegang tot de school te ontzeggen. De schorsing komt altijd tot stand in overleg met SOPORA en de leerplichtambtenaar. Een beslissing tot schorsing wordt pas genomen, nadat de ouders in de gelegenheid zijn gesteld hun visie op het geheel te hebben gegeven. Verwijdering Indien een kind wegens ernstige gedragsproblematiek niet langer op de school te handhaven is of wanneer uit onderzoek blijkt dat het kind niet langer op de basisschool kan blijven, dan kan de leerling van school worden verwijderd. Er zal dan in samenwerking met ouders en derden gezocht worden naar ander passend onderwijs. Binnen deze procedure wordt ook de Inspectie van het Onderwijs betrokken. 9.7 Spreekuren Met de schoolleider kunt u telefonisch of mondeling een afspraak maken. Wilt u spreken met een leerkracht, neem dan vooraf even contact met hem/haar op over het tijdstip. Het kan immers niet goed uitkomen i.v.m. andere overlegsituaties.

10. NAMEN 10.1 Van de school O.B.S. De Springplank Sportparklaan 5 2391 AX Hazerswoude Telefoon: 0172-589890 Website: www.springplank-hd.nl E-mailadres: schoolleider@springplank-hd.nl RABObankrekening: 1095.65.789 t.n.v. J. van Straelen 46


Schoolleider: Dhr. John van Straelen Busken Huetstraat 23 2394 TD Hazerswoude 071-3412645 Emailadres: schoolleider@springplank-hd.nl

Teamsamenstelling en taken: Groep 1:

op maandag t/m woensdag: op donderdag en vrijdag:

juf Brenda de Kloet juf Marion van Spronsen

Groep 2:

op maandag en dinsdag: juf Joan Vermeulen op donderdag en vrijdag: juf Marian van Brink op woensdag wisselen de leerkrachten ’s Middags wordt groep 2 gecombineerd met groep 3.

47


Groep 3:

Juf Trees van Wieringen. ’s Morgens van 8.30u. -10.15u. krijgt groep 3 les van juf Trees. Na de kleine pauze wordt groep 3 gecombineerd met groep 4 en na de middagpauze met groep 2.

Groep 4:

juf Trees van Wieringen ’s Morgens van 8.30u.- 10.15u. krijgt groep 4 les van meester John. Na de kleine pauze wordt groep 4 gecombineerd met groep 3. `s Middags zitten ze niet gecombineerd bij juf Trees in de klas.

Groep 5:

op maandag t/m donderdagmorgen juf Evelien Stammeshaus op donderdagmiddag en op vrijdag juf Leonie van Dijk

Groep 6:

meester Rob Looijenstein

Groep 7:

juf Jolande Verdonk

Groep 8:

op maandag t/m woensdag: op donderdag en vrijdag:

- Dhr.Hans Porreij: - Dhr, John van Straelen: - Juf Jolande Verdonk: Juf Trees van Wieringen, Juf Karlijn: - Juf Jolande Verdonk: - Juf Evelien Stammeshaus : - Mevr.Mary Ketting: - Dhr. A. Taufiq

juf Juul Molenaar juf Karlijn van Meggelen

Vakleerkracht gymnastiek op vrijdag IB’er (Interne Begeleider)

Allen zijn bedrijfshulpverlener en EHBO-er Vertrouwenspersoon Op donderdagmiddag plusleerlingen Vrijwillig administratief medewerkster Conciërge

10.2 Schoollocaties Sporthal Landvliethal Sportparklaan 13 2391 AX Hazerswoude Telefoon: 0172-589971

10.3 Schoolbestuur Centraal Management Prins Bernardlaan 14a 2405 VT Alphen a/d Rijn Telefoon: 0172-501119 Fax: 0172-501152 E-mail:info@sopora.nl Postadres : Postbus 2053 2400 CB Alphen a/d Rijn

48


10.4 Medezeggenschapsraad Samenstelling kan veranderen na 1-11-2012 Voorzitter Dhr. T. De Groot : tjeerd.degroot@tno.nl Secretariaat: MR O.B.S. de Springplank Sportparklaan 5 2391 AX Hazerswoude-Dorp Deze functie is in handen van een vertegenwoordiger van het schoolteam. Overige medezeggenschapsraadleden Namens de ouders: Dhr. W. Grootscholten ( tevens afgevaardigde naar de GMR Dhr. D. Renne Namens het team: Mevr. Leonie van Dijk Mevr.E. Stammeshaus Mevr. M. van Brink 10.5 Ouderraad Samenstelling per 1-11-2013 Het rekeningnummer van de OR is : Rabobank 32.59.07.056 Voorzitter Mevr. M. Schrameijer Secretaris Mevr. M Schrameijer Penningmeester Mevr.E Paardekooper Leden Mevr. J. Dam Mevr. N. Dekker Mevr. M. v.d. Werken Mevr. P. Lourier Mevr. M. Verheul Mevr. A. Vleeschdraager Mevr. K. Pelle Afgevaardigde namens het team: Jolande Verdonk 10.6 Externe personen Rijksinspectie Zoetermeer Inspectie van het onderwijs e-mailadres: Info@owinsp.nl /website: www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

49


Schoolbegeleidingsdienst MHR Midden-Holland en Rijnstreek Antwerpseweg 2 Postbus 2188 2800 BH Gouda Tel.: 0182-556556 www.mhr.nl Het JGZ-team voor OBS De Springplank Team Jeugdgezondheidszorg Mevr. E. Hoekman, jeugdarts Mevr. L. Minderman, assistente JGZ Mevr. E. Nikken sociaal verpleegkundige JGZ Contact: Telefoon: 0172-236233 Email: jgzalphen2@ggdhm.nl Website: www.ggdhm.nl

Schoollogopedie GGD Zuid Holland Noord Postbus 1437 2302 BK Leiden t.n.v. mevr. G. van Dijk tel.: 06-51524644

50

Laatste versie schoolgids20132014  

De Schoolgids 2013-2014 Openbare Basisschool De Springplank Hazerswoude - Dorp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you