Page 1

บทที่ 8 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดารงชีวติ สังคมอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีสงู ทาให้ มนุษย์พ้นจากข้ อจากัดของสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ ได้ มากขึ ้น มนุษย์สามารถดัดแปลงธรรมชาติให้ เป็ นประโยชน์ เช่น การสร้ างเขื่อน ระบบ ชลประทาน การใช้ ป๋ ยเคมี ุ การสร้ างเครื่ องจักรกลต่าง ๆ การทาให้ ที่ดนิ กันดารกลายเป็ นที่เพาะปลูก ได้ สิ่งเหล่านี ้ทาให้ สงั คมอุตสาหกรรมเพิ่มผลผลิตา่ ง ๆ ได้ มากมาย เป็ นเหตุให้ บทบาทที่ไม่เกี่ยวกับ การผลิตอาหารมีจานวนมากขึ ้น การใช้ เครื่ องจักรกลในการกสิกรรม ทาให้ ชาวนาว่างงานต้ องเข้ า หางานทาในเมืองมากขึ ้น ตัวอย่างในปี 1800 สหรัฐอเมริกามีประชากรที่ทาอาชีพกสิกรรมและ เหมืองแร่อยูถ่ ึง 70% ในปี 1900 เหลือเพียง 30% แสดงว่าผู้คนเข้ ามาหางานทาในเมืองกันมาก การที่ประชากรมาแออัดกันในเมืองมาก ๆ เป็ นผลอย่างหนึง่ ของความเจริญทางอุตสาหกรรมและ พาณิชย์ ระดับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อองค์กรสังคม กล่าวคือ ถ้ าสังคมมีเทคโนโลยีสงู ขึ ้น การทา อะไรแต่ละอย่างต้ องอาศัยความรู้มาก แต่ละคนไม่สามารถที่จะมีความรู้พอที่จะทุก ๆ อย่างได้ จงึ ต้ องมีการแบ่งงานกันทาตามความถนัด และแต่ละคนก็มีความชานาญพิเศษเฉพาะในงานของตน การแบ่งงานกันทานี ้ยิ่งซับซ้ อนมากขึ ้น แม้ แต่จ ะสร้ างบ้ านต้ องอาศัยสถาปนิก ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปูน ช่างสี ช่างไฟฟ้า ช่างประปา อาหารก็ต้องอาศัยชาวไร่ชาวนาโดยผ่านพ่อค้ า ไม่มีใครทา อะไรได้ ทกุ อย่างเหมือนสังคมที่มีเทคโนโลยีต่า 8.1 อิทธิพลของเทคโนโลยี สามารถแยกออกได้ เป็ น 2 ด้ าน คือ 8.1.1 อิทธิพลของเทคโนโลยีมนุษย์ เทคโนโลยีชว่ ยให้ มนุษย์มีความสามารถมากขึ ้น สามารถเอาชนะธรรมชาติ สามารถมีชีวิต ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น เทคโนโลยีชว่ ยให้ มนุษย์ทางานได้ มากขึ ้น เดินทางได้ เร็วขึ ้น มองเห็นได้ ไกลกว่า ความสามารถที่ตาของมนุษย์จะเห็นได้ สามารถติดต่อและสื่อความ หมายกันได้ โดยไม่ต้องเดินทาง มาพบกัน ฯลฯ ตัวอย่างผลแห่งเทคโนโลยี ทาให้ มนุษย์สามารถเเนวทางได้ ถึงวันละ 408,000 ไมล์ โดยทางอากาศ มนุษย์ได้ อาศัยเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร ทาให้ ได้ อาหารมากขึ ้น เทคโนโลยีสงู ขึ ้นก็จะ ผลิตอาหารเพิ่มขึ ้น ในสมัยก่อนมนุษย์ใช้ ก้อนหิน กิ่ง ไม้ หรื อหอก ย่อมจับสัตว์ได้ จานวนหนึง่ แต่ เมื่อมนุษย์ได้ พฒ ั นาเทคโนโลยีให้ สงู ขึ ้น ใช้ ธนู ใช้ เครื่ องจับสัตว์ประเภทอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า มนุษย์ มนุษย์ก็สามารถจับสัตว์ ล่าสัตว์ได้ มากขึ ้น และต่อมาก็ได้ พฒ ั นาขึ ้นเรื่ อย ๆ ไป ในที่สดุ


163

ก็กลายเป็ นเทคโนโลยีการเลี ้ยงสัตว์ได้ มีการพัฒนาไปเรื่ อย ๆ จากการใช้ พนั ธุ์พื ้นบ้ านไปเป็ นการ คัดพันธุ์ การหาพันธุ์ใหม่ การให้ อาหารที่มีคณ ุ ภาพ ฯลฯ ในด้ านการเพาะปลูก ถ้ าสามารถผลิตเครื่ องมือที่ดีขึ ้น เช่น สามารถผลิตและใช้ ไถ รู้จกั ใช้ ปุ๋ย การชลประทานก็จะช่วยเพิ่มผลผลิ ตให้ สงู ขึ ้น พัฒนาการทางเทคโนโลยีถึงระดับใช้ ไถ จัดได้ วา่ เป็ นช่วงของการปฏิวตั เิ กษตรกรรม ในด้ านการอุตสาหกรรม ก็ในทานองเดียวกัน การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมเริ่มเมื่อมนุษย์สามารถ คิดประดิษฐ์ เครื่ องจักรได้ และนาเอาเครื่ องจักรมาใช้ แทนแรงคน แรงสัตว์ เทคโนโลยีการพลังงาน เป็ นเทคโนโลยีที่สาคัญอย่างหนึง่ ที่ชว่ ยให้ มนุษย์มีความสามารถ สูงขึ ้น จากการรู้จกั นาเอาพลังงานต่าง ๆ มาใช้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน ้ามันและแก๊ ส ธรรมชาติ พลังงานจากน ้าตก ฯลฯ เทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ก็มีความสาคัญเพิ่มความสามารถและสร้ างคุณภาพชีวิตให้ แก่มนุษย์ เช่นกัน เป็ นต้ นว่าเทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม ฯลฯ สรุปได้ วา่ เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยพื ้นฐานเพื่อดารงชีวิตที่ดีขึ ้นของมนุษย์ในสภาวะแวดล้ อม ธรรมชาติ ช่วยให้ มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ช่วยเพิ่มพลังความสามารถของมนุษย์ 8.1.2 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อสังคม มนุษย์สร้ างเทคโนโลยีขึ ้นมาเพื่อเป็ นสิ่งช่วยในการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ มีชีวิตความ เป็ นอยูด่ ีขึ ้น สังคมเจริญขึ ้น และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า เทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่ชว่ ยให้ สงั คมเจริญ สังคมใดมีเทคโนโลยีสงู กว่าจะเจริญก้ าวหน้ ากว่ าสังคมที่มีเทคโนโลยีต่ากว่า ซึง่ อาจวัดได้ จากความ สะดวกสบายในการดาเนินชีวิต วัดจากประสิทธิภาพในการผลิต เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมาใช้ ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมมากมาย เช่น 1. ช่วยในการปรับสภาพแวดล้ อมให้ นา่ อยูอ่ าศัย 2. ช่วยให้ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ ้น 3. ช่วยให้ มีการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย 4. ช่วยให้ ประชากรมีคณ ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น 5. ก่อให้ เกิดเครื่ องอุปโภคบริโภคมากขึ ้น 6. เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ให้ สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีแม้ จะมีประโยชน์แก่มนุษย์ แต่ถ้าไม่ร้ ูจกั หรื อใช้ ไม่เหมาะสมก็อาจ ก่อให้ เกิดปั ญหาได้ เหมือนกัน เช่น การจับปลาโดยใช้ ระเบิด การมีโรงจักรไฟฟ้าพลังปรมาณูแต่ใช้

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (SS 2253) : .ประสาตร์ สิ ทธิ เลิ ศ

มฉก.0301/6945(47)


164

ไม่เป็ น ไม่ร้ ูจกั ควบคุมดูแลอาจทาให้ เกิดการรั่วของสารกัมมันตรังสี การนาเอาพลังปรมาณูไปใช้ ใน การสู้รับกัน สรุปได้ วา่ ผลเสียที่อาจเกิดจากเทคโนโลยี ได้ แก่ 1. ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทาลาย จนกระทัง่ อาจเกิดการเสียสมดุลธรรมชาติ 2. เกิดมลภาวะ 3. ทาลายชีวิตและทรัพย์สิน ดังนัน้ เราจะพบว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมาย เทคโนโลยีจะอานวย ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราอาจติดต่อถึงกันได้ ภายในเวลาไม่กี่วินาที เราอาจพบหน้ ากันได้ ในเวลาเพียงชัว่ โมงเดียว แม้ จะอยูห่ า่ งกันคนละมุมโลก เราสามารถจะผลิตเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ได้ มากมาย มีคณ ุ ภาพสูงและด้ วยเวลาอันรวดเร็ว แต่เทคโนโลยี อาจให้ โทษแก่มวลมนุษย์ได้ อย่างมาก เช่น การใช้ อาวุธนิว เคลียร์ ในการทาสงคราม การทาลาย ทรัพยากรโดยไม่คานึงถึงการเสียสมดุลธรรมชาติ การใช้ สารพิษโดยขาดความรู้ สรุป อิทธิพลของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อมทางสังคม มีผลต่อสังคมมนุษย์เป็ นอย่างมาก คือ เทคโนโลยีเป็ นการนาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ กบั ทรัพยากรให้ เป็ น ประโยชน์ที่สดุ นอกจากนันแล้ ้ วเทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่มนุษย์คดิ ค้ นและประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่ออานวยความ สะดวกสบายให้ แก่ตนเอง เทคโนโลยีอาจอยูใ่ นรูปธรรมและนามธรรม อีกทังได้ ้ มีการพัฒนาขึ ้นมา โดยลาดับ จากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีชว่ ยทาให้ มนุษย์มีความสามารถสูงขึ ้น ส ามารถ เอาชนะปั ญหาต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทาให้ มนุษย์ทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติได้ มากและรวดเร็วขึ ้น ฉะนันเทคโนโลยี ้ จงึ มีทงประโยชน์ ั้ และผลเสียที่อาจจะ เกิดขึ ้นได้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ จงึ ควรรู้จกั ใช้ ให้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (SS 2253) : .ประสาตร์ สิ ทธิ เลิ ศ

มฉก.0301/6945(47)


165

8.2 คาถามท้ ายบท ให้ ทา่ นทาคาถามอัตนัย จานวน 2 ข้ อ ข้ อ 1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างไรบ้ าง พร้ อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อความ ชัดเจน ข้ อ 2. เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมอย่างไรบ้ าง จงอธิบายแยกเป็ นประเด็น 

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (SS 2253) : .ประสาตร์ สิ ทธิ เลิ ศ

มฉก.0301/6945(47)

บทที่ 8 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต  
บทที่ 8 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต  
Advertisement