Page 1

H O MEF A NG U I D E 2 0 1 6 / 1 7S E A S O N


CARDI FFCI TY FC WELCOMETO CARDI FFCI TY FOOTBALLCLUB

0 2


CARDI FFCI TY FC HOW TO GETTO CARDI FFCI TY STADI UM

0 3


CARDI FFCI TY FC HOW TO GETTO CARDI FFCI TY STADI UM

0 4


CARDI FFCI TY FC TI CKETI NFORMATI ON

0 5


CARDI FFCI TY FC MEMBERSHI PI NFORMATI ON

0 6


CARDI FFCI TY FC THEJOURNEY

0 7


CARDI FFCI TY FC JOURNEY & ACTI VI TI ES

0 8


CARDI FFCI TY FC COUNTDOWN TO YOUR MATCHDAY

0 9

( *basedonaSat ur day3pm KO) .


CARDI FFCI TY FC SEASONALHOSPI TALI TY MEMBERSHI PS

1 0


CARDI FFCI TY FC MATCHDAY HOSPI TALI TY

1 1

Car di f fCi t yFCi spr oudt oof f erawar dwi nni nghospi t al i t ypackagesandoneoft hef i nestmat chdayhospi t al i t y exper i encesi nt heChampi onshi p. Whet hery ouar eent er t ai ni ngval uedcust omer s,r ewar di ngst af forsi mpl yt r eat i ngy our sel f ,f r i endsorf ami l y , wehavear angeoff ant ast i chospi t al i t ypackagesavai l abl et osui ty ourneedswi t hpr i cesst ar t i ngf r om asl i t t l e as£59+VAT. Forf ul ldet ai l sont hehospi t al i t ypackagesonof f erpl easevi si tt heCl ub’ scommer ci alwebsi t ewww. car di f f ci t y hospi t al i t y . com orcal lt hecommer ci aldepar t menton0845 345 1405. Fur t heri nf or mat i on r egar di ng ourSonySui t e,Fost er ’ s Lounge and Capt ai ns Lounge mat chdayhospi t al i t y packagescanbef oundi nt hecomi ngpages.


䌀䄀刀䐀䤀 䘀䘀  䌀䤀 吀夀  䘀䌀 䴀䄀吀䌀䠀ⴀ 䐀䄀夀  䠀伀匀倀䤀 吀䄀䰀䤀 吀夀  倀䄀䌀䬀䄀䜀䔀匀

㄀ ㈀


CARDI FFCI TY FC THEBLUEBI RD -MATCHDAY PROGRAMME

1 3

Ever ymat chday ,Car di f fCi t ysuppor t er scangett hei rhandsont heCl ub’ sOf f i ci almat chdayPr ogr amme – onceagai nnamed‘ TheBl uebi r d’ ,i nl i newi t hi t shi st or i cr oot s. Wi t h excl usi ve i nt er vi ews,pl ay er st at s,i n dept h anal y si s ofbot ht eams and st unni ng i mager y ,‘ The Bl uebi r d’i sal way sagr eatr eadbef or eandaf t ert hegame. Thepr ogr ammecost s£3. 00 andi savai l abl ef oral lf i r stt eam f i xt ur es. ‘ TheBl uebi r d’canbeboughtonmat chday sf r om wi t hi nCar di f fCi t ySt adi um andt heCl ubSuper st or e,as wel las ext er nalpr ogr amme boot hs shoul dy ou wi sh t or ead al lt he l at estCar di f fCi t y news bef or e ent er i ngCCS. The Super st or er et ai ns anyl ef t overcopi es whi ch ar e made avai l abl et o pur chase ata l at erdat e.To pur chaseonl i ne,vi si twww. car di f f ci t y f cst or e. com


䌀䄀刀䐀䤀 䘀䘀  䌀䤀 吀夀  䘀䌀 䌀䄀刀䐀䤀 䘀䘀  䌀䤀 吀夀  匀唀倀䔀刀匀吀伀刀䔀

㄀ 㐀

吀栀攀  䌀愀爀 搀椀 昀 昀   䌀椀 琀 礀   匀琀 愀搀椀 甀洀  匀甀瀀攀爀 猀琀 漀爀 攀  椀 猀  氀 漀挀愀琀 攀搀  椀 渀  琀 栀攀  䜀爀 愀渀搀猀琀 愀渀搀  渀攀砀琀   琀 漀  琀 栀攀  吀椀 挀欀攀琀   伀昀 昀 椀 挀攀⸀ 吀栀攀 䌀氀 甀戀 愀氀 猀漀 栀愀猀 愀 昀 愀渀琀 愀猀琀 椀 挀 伀渀氀 椀 渀攀 匀琀 漀爀 攀 ⴀ  眀眀眀⸀ 挀愀爀 搀椀 昀 昀 挀椀 琀 礀 昀 挀猀琀 漀爀 攀⸀ 挀漀洀 ⴀ  眀栀攀爀 攀 礀 漀甀 挀愀渀 猀栀漀瀀 昀 爀 漀洀 琀 栀攀  挀漀洀昀 漀爀 琀   漀昀   礀 漀甀爀   漀眀渀  栀漀洀攀Ⰰ   漀昀 昀 攀爀 椀 渀最  愀  搀攀氀 椀 瘀攀爀 礀   漀爀   挀漀氀 氀 攀挀琀 椀 漀渀  猀攀爀 瘀椀 挀攀  琀 漀  洀愀欀攀  猀甀爀 攀  礀 漀甀  最攀琀   琀 栀攀  猀攀爀 瘀椀 挀攀  琀 栀愀琀   礀 漀甀  眀愀渀琀   ⴀ   眀栀攀渀  礀 漀甀  眀愀渀琀   椀 琀 ⸀   匀栀漀甀氀 搀  礀 漀甀  戀甀礀   漀渀氀 椀 渀攀Ⰰ   礀 漀甀  挀愀渀  挀漀氀 氀 攀挀琀   礀 漀甀爀   椀 琀 攀洀猀  琀 栀攀  猀愀洀攀  搀愀礀   昀 爀 漀洀  琀 栀攀  猀琀 漀爀 攀⸀   䤀 渀  愀搀搀椀 琀 椀 漀渀Ⰰ   猀栀漀甀氀 搀  礀 漀甀  眀椀 猀栀  琀 漀  挀漀氀 氀 攀挀琀   漀渀  愀  洀愀琀 挀栀ⴀ 搀愀礀 Ⰰ   氀 攀琀   甀猀  欀渀漀眀  眀栀攀爀 攀  礀 漀甀  猀椀 琀   愀渀搀  礀 漀甀爀   瀀爀 漀搀甀挀琀 猀  眀椀 氀 氀   戀攀  氀 攀昀 琀   昀 漀爀   礀 漀甀  琀 漀  挀漀氀 氀 攀挀琀   昀 爀 漀洀  琀 栀攀  渀攀愀爀 攀猀琀   洀攀爀 挀栀愀渀搀椀 猀攀  猀琀 愀氀 氀 ⸀ 吀漀  椀 洀瀀爀 漀瘀攀  猀攀爀 瘀椀 挀攀  氀 攀瘀攀氀 猀Ⰰ   眀攀  愀氀 猀漀  栀愀瘀攀  愀  渀甀洀戀攀爀   漀昀   爀 攀琀 愀椀 氀   戀漀漀琀 栀猀  椀 渀  琀 栀攀  最爀 漀甀渀搀  漀渀  愀  洀愀琀 挀栀ⴀ 搀愀礀   眀栀椀 挀栀  愀爀 攀  猀椀 琀 甀愀琀 攀搀  椀 渀  愀氀 氀   猀琀 愀渀搀猀  漀昀   琀 栀攀  猀琀 愀搀椀 甀洀⸀ 䤀 昀   礀 漀甀  愀爀 攀  瘀椀 猀椀 琀 椀 渀最  甀猀  椀 渀  猀琀 漀爀 攀  戀甀琀   搀漀  渀漀琀   眀椀 猀栀  琀 漀  焀甀攀甀攀  瀀爀 攀ⴀ 洀愀琀 挀栀Ⰰ   漀渀攀  漀昀   漀甀爀   搀攀搀椀 挀愀琀 攀搀  琀 攀愀洀  眀椀 氀 氀   琀 愀欀攀  礀 漀甀爀   瀀爀 漀搀甀挀琀 猀  愀渀搀  攀渀猀甀爀 攀  琀 栀愀琀   琀 栀攀礀   愀爀 攀  愀琀   礀 漀甀爀   渀攀愀爀 攀猀琀   洀攀爀 挀栀愀渀搀椀 猀攀  猀琀 愀氀 氀   昀 漀爀   礀 漀甀  琀 漀  瀀甀爀 挀栀愀猀攀  愀琀   栀愀氀 昀 ⴀ 琀 椀 洀攀⸀


CARDI FFCI TY FC FAN ENGAGEMENTMANAGER & SLO

1 5


CARDI FFCI TY FC SUPPORTERS GROUPS

1 6


䌀䄀刀䐀䤀 䘀䘀  䌀䤀 吀夀  䘀䌀 匀唀倀倀伀刀吀䔀刀匀  䜀刀伀唀倀匀

㄀ 㜀


CARDI FFCI TY FC SOCI ALMEDI A,VI DEO & THEOFFI CI ALAPP

1 8


CARDI FFCI TY FC HI STORY

1 9

Car di f fCi t yFC pl ayatCar di f fCi t ySt adi um,havi ng moved f r om f or mer homeNi ni anPar ki n2009.Ni ni anPar kwast hehomeoft heBl uebi r dsf or al mosta cent ur y ,wi t ht he t eam havi ng f i r stst ar t ed pl ay i ng t her ei n 1910. Car di f fCi t yFCi st heonl ynonEngl i shcl ubt ohavewont heF. A.Cup,l i f t i ng t hef amoust r ophyi n1927.TheBl uebi r dsal sohaveani mpr essi ver ecent hi st or yi n cup compet i t i ons,r eachi ng t he 2008 F. A.Cup Fi nal& 2012 LeagueCupf i nal . Havi ngbeenamemberoft he2013/14Bar cl ay sPr emi erLeague,Car di f f Ci t yFC cur r ent l ycompet ei nt heSkyBetChampi onshi p – a di vi si on t he Cl ubwoni n2013. Formor ei nf or mat i onvi si twww. car di f f ci t y f c. co. uk/cl ub/hi st or y


CARDI FFCI TY FC CONTACTUS

2 0

CARDIFF CITY HOME FAN PACK 2016/17  
CARDIFF CITY HOME FAN PACK 2016/17  
Advertisement