Page 1

¼®¿ª´¶»

Í Ì Ë Ø ó¿

ß ËÒ×Ïß ÐÎÑÙÎßÓ ÜÑÞÎÑÊÑÔÖÒÑÙ ÆÜÎßÊÍÌÊÛÒÑÙ ÑÍ×ÙËÎßÒÖß

Ü®¿¹± ²¿³ ¶» ƒ¬± ª¿³ ³±‚»³± °®»¼-¬¿ª·¬· °±-»¾²« °±²«¼« ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ¦¿ ʿб²«¼¿ ¼±°«²-µ±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¿ Ê¿- ±¼ ëèôðð µ² б²«¼¿ ¼±°«²-µ±¹ õ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¿ Ê¿- ±¼ ïîîôðë µ²

‰¬± °±µ®·ª¿ °±´·½¿ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿á

¸ª¿ó ¬·½·ó °¿½·¶¿÷ · ¬®±ƒµ±ª·³¿ ¼±°´¿¬¿ ¦¿ ´·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ» ´·-¬» ´·¶»µ±ª¿ ø¼±°´¿¬¿÷ô ¿ µ±¶· -« ²¿-¬¿´· ¬»³»ó ³»ó ´¶»³ «°«¬²·½» ·´· ®»½»°¬¿ ±¼²±-²± ¼±¦²¿µ» ·¦¼¿²» ±¼ -¬®¿²» Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·ó ¹«®¿²¶»ò

· ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼òá « ½·¶»²· ó ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¶» °±ª±´¶²·¶»

·¶» ³¿ó ¦·ó ³» ±-·¹«®¿²·µ¿ò ˲·¯¿ ±-·¹«®¿²¶»ô µ¿µ± ¾· ³±¹´· ¼·®»µ¬²± °±¼³·®·¬· ²¿ª»¼»²· ·¦²±- ¦¼®¿ª-¬ª»²±¶ «-¬¿²±ª·ò

‰¬± °±µ®·ª¿ °±´·½¿ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿á

½·²ó ²¼·ó ²¿¼ «¹±ª±®»²·¸ ´·³·¬¿ µ±®·ƒ¬»²¶» «-´«¹¿ ·¦ª¿² «¹±ª±®²·¸ ³®»‚¿ ËÒ×Ïß ¦¼®¿ª¿-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿ Ó»¼ËÒ×Ïß -´«‚¾¿ íêë ¼¿²¿ îì -¿¬¿ ²¿ ¼¿²ÿ

ÕßÕÑ ÍÛ ÞÎÆÑ × ÖÛÜÒÑÍÌßÊÒÑ ÑÍ×ÙËÎßÌ× ÕÑÜ ËÒ×ÏÛá ‰¬± ¶» °±¬®»¾²± °±°«²·¬· ¦¿ «¹±ª¿®¿²¶» ±-·¹«®¿²¶¿á ÜÑÐËÒÍÕÑ

ÜÑÜßÌÒÑ

ÜÑÞÎÑÊÑÔÖÒÑ

ø¼±°«²-µ± õ ¼±¼¿¬²±÷

«°·¬²·µ ± ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ -¬¿²¶«

«°·¬²·µ ± ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ -¬¿²¶«

±¾®¿¦¿½ °±²«¼» ¼±°«²-µ±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ö

±¾®¿¦¿½ °±²«¼» ¼±¼¿¬²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ö

±¾®¿¦¿½ °±²«¼» ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ±´¶²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ö ±-·¹«

°±-´±¼¿ª½¿

°±-´±¼¿ª½¿

°±-´±¼¿ª½¿


´¿¬²·µ«ò

Ì®»¾¿¬» ¼±¼¿¬²» ·²º±®³¿½·¶»á

¦¼®¿ª´¶»

-µ·²«¬· ±¾®¿-½» - ©»¾ -¬®¿²·½» ·´· °®»«¦»¬· ±¾®¿-½» °±²«¼« µ±¼ ª¿ƒ»¹ -·²¼·µ¿¬²±¹ °±ª¶»®»²·µ¿

Ѿ®¿¬·¬» -» ³¿·´±³ ·´· ¬»´»º±²±³ ²¿ƒ·³ ¼¶»´¿¬²·½¿³¿ « ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶« ø¦¿ -ª¿µ« ®»¹·¶« °±-»¾ó ²¿ ±-±¾¿÷ × -·²¼·µ¿´²¿ ®»¹·¶¿

¬»´æ øðï÷ êíîí êîî ¤ º¿µ-æ øðï÷ êíîí êíð ¤ ³±¾æ øðçï÷ ëïëè ëïé ¤ »ó³¿·´æ -«¦¿²¿ò¾¿¶®¿³±ª·½à«²·¯¿ò¸®

×× -·²¼·µ¿´²¿ ®»¹·¶¿ Ó´¿¼»² Ó·¬®±ª·½¸ ¬»´æ øðï÷ êíîì îéî ¤ º¿µ-æ øðï÷ êíîí êèç ¤ ³±¾æ øðçç÷ îíííííî ¤ »ó³¿·´æ ³´¿¼»²ò³·¬®±ª·½à«²·¯¿ò¸® ××× · ×Ê -·²¼·µ¿´²¿ ®»¹·¶¿

¬»´òæ øðï÷ êíîí êïé ¤ º¿µ-æ øðï÷ êíîí êèç ¤ ³±¾æ øðçç÷ èèð ëéîì ¤ »ó³¿·´æ ¿²·¬¿ò½·¾»²»½µ·à«²·¯¿ò¸® ¬»´òæ øðï÷ êí îí êðç ¤ º¿µ-æ øðï÷ êí îí êèç ¤ ³±¾æ øðçï÷ êè èê ëìç ¤ »ó³¿·´æ -«²½¿²¿ò®»´¶·½°®»¹´»¶à «²·¯¿ò¸®

Ê · Ê× -·²¼·µ¿´²¿ ®»¹·¶¿ Ü¿²·¶»´¿ ܪ±®ƒ¿µ ¬»´æ øðï÷ êíîì îéî ¤ º¿µ-æ øðï÷ êíîí êèç ¤ ³±¾æ øðçë÷ èîí ðêîè ¤ »ó³¿·´æ ¼¿²·¶»´¿ò¼ª±®-¿µà«²·¯¿ò¸® ¬»´æ øðìé÷ ìîï íìê ¤ º¿µ-æ øðìé÷ ìîï íëî ¤ ³±¾æ øðçè÷ ïèèé ðïé ¤ »ó³¿·´æ ¼®¿¦»²ò³¿®·½à«²·¯¿ò¸®

°«¬»³ µ®»¼·¬²» µ¿®¬·½» ¬®¿¶²±¹ ²¿´±¹¿

‰¬± ²¿µ±² ¦¿°®·³¿²¶¿ °±²«¼»á

°«¬»³ ³¿·´¿æ ³»¼«²·¯¿à«²·¯¿ò¸® ¬»´»º±²-µ·æ øðï÷ êíîì îèé ·´· øðï÷ êíîì îéð

ÕßÕÑ ÐÑÜÒ×ÖÛÌ× ÐÎ×ÖßÊË Æß ÐÑÊÎßÌ ÒÑÊÝßá ¦¿½ ³±‚»¬»æ °®»«¦»¬· -¿ ª¿ƒ»¹ ײ¬®¿²»¬¿ ©©©ò«²·¯¿ò¸® ñ-»®ª·-ñ°®·¶¿ª¿ ƒ¬»¬¿ñ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»

ß¼®»-¿ ¦¿ ¼±-¬¿ª« °®·¶¿ª» ¦¿ °±ª®¿¬ ²±ª½¿ µ±¼ µ±®·ƒ¬»²¶¿ ª¿² «¹±ª±®²·¸ «-¬¿²±ó ª¿ · ¼±°«²-µ±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò ¤ ÜÆÑ ó ƒ¬»¬» ¤ Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïð ððð Æ¿¹®»¾ Õ±²¬¿µ¬·®¿¶¬» ²¿- - °±ª¶»®»²¶»³ÿ

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼òô Í¿ª-µ¿ ½»-¬» ïðêô ØÎ ó ïð ððð Æ¿¹®»¾ ײº± ¾®±¶æ øõíèë ï÷ êíîì îðð »ó³¿·´æ ·²º±à«²·¯¿ò¸®


ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëð

ÞßÞ×Òß ÙÎÛÜß öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ µ·®«®¹·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²« ·

èñîðïí Ƽ®¿ª-¬ª»²» «-¬¿²±ª» ÕßÎÔÑÊßÝ öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô °»¼·¶¿¬®·¶«ô ²»«®±´±¹·¶« · °-·¸·¶¿¬®·¶« þ¼®ò ܱƒ»²þô Ì®¹ Ðò Æ®·²-µ±¹ é

ÞÛÔ× ÓßÒßÍÌ×Πб´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ì®¹ -´±¾±¼» íí

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ì®¹ Ö±-·°¿ Þ®±¦¿ ë

ÞÖÛÔÑÊßÎ öб´·µ´·²·µ¿ ܱƒ»²ô ÖòÖò ͬ®±--³¿§»®¿ ì

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ®¿¼·±´±¹·¶«ô ®¿¼·±¬»®¿°·¶«ô ±²µ±´±¹·¶«ô ²»«®±´±¹·¶« · ²»«®±µ·®«®¹·¶« ÊËÎßô ß²¼®·¶¿ ‰¬¿³°¿® í

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ú ò Í«°·´¿ èß

Ó¿-¿®§µ±ª¿ ïë

ÕÎßÐ×ÒÍÕÛ ÌÑÐÔ×ÝÛ öÍ°»½·¶¿´²¿ ¾±´²·½¿ ¦¿ ³»¼·½·²-µ« ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« ÕÎßÐ×ÒÍÕÛ ÌÑÐÔ×ÝÛô Ù¿¶»ª¿ î ÕÑÐÎ×ÊÒ×Ýß

̱¬¸ô ÖòÖò ͬ®±--³¿§»®¿ í ÝÎ×ÕÊÛÒ×Ýß Ð±´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« · ±°-¬»¬®·½·¶«ô ±º¬¿´³±´±¹·¶«ô ®¿¼·±´±¹·¶«ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²« -¿ ¸»³¿¬±´±ƒµ±ó¾·±µ»³·¶-µ·³

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ú´±®·¶¿²-µ· ¬®¹ ïî

öб´·µ´·²·µ¿ Ó»¼·µ±´ô Ю»ƒ»®²±ª¿ ¾¾ Ю·ª¿¬²¿ ¹·²»µ±´±ƒµ¿ ±®¼·²¿½·¶¿ ¼®ò ³»¼ò Þ®¿²µ± Ê¿®¹¿ô Ü®ò Ϋ¼±´º¿ ر®ª¿¬¿ íì ÕËÌ×Òß Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô 묮¿ Õ®»ƒ·³·®¿ ×Ê ¾®ò ïí ÜßÎËÊßÎ

öб´·µ´·²·µ¿ ×ÒÌÛÎÓÛÜô ßò ‰»²±» ï Ô¶»µ¿®²¿ Ò·ª»- Ó·´±ƒô ³¿¹ò °¸¿®³ô Ì®¹ µ®¿´¶¿ ̱³·-´¿ª¿ ç

µ·®«®¹·¶«ô ͬ®³¿ «´·½¿ ïê б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ì®¹ µ®¿´¶¿ ̱³·-´¿ª¿ ïí

Õ²»¦¿ Ì®°·³·®¿ ì

ÜËÞÎÑÊÒ×Õ ÓßÕßÎÍÕß Ð±´·µ´·²·µ¿ Ý«¬·-ô Ê«µ±ª¿®-µ¿ îî б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ±°-¬»¬®·½·¶«ô ®¿¼·±´±¹·¶« · б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶«ô ¼»®³¿¬±´±¹·¶« · ª»²»®±´±¹·¶« ÑÚÌßÔÓËÍô Ò·µ±´» Ì¿-´» ì öƼ®¿ª-¬ª»²¿ «-¬¿²±ª¿ ¦¿ ³»¼·½·²« ®¿¼¿ô Ê«µ±ª¿®-µ¿ ïë ø°±¼®«‚²·½¿÷ ÜËÙÑÐÑÔÖÛ öб´·µ´·²·µ¿ ßÒßÔ×Æßô Ó¿¬·½» ¸®ª¿¬-µ» çí

öб´·µ´·²·µ¿ Ì«®¶¿µô Ú®¿²µ±°¿²-µ¿ îð Ô¶«¼»ª·¬¿ Ù¿¶¿ î

ÓßÌËÔÖ× Ò»³»½ô Ü¿´³¿¬·²-µ·¸ ¾®·¹¿¼¿ ¾ò¾ò

ƪ±²·³·®¿ íî б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶«ô ¼»®³¿¬±´±¹·¶« · ª»²»®±´±¹·¶« ÑÚÌßÔÓËÍô Õ®¿´¶¿ ƪ±²·³·®¿ ¾ò¾ò ø°±¼®«‚²·½¿÷ öƼ®¿ª-¬ª»²¿ «-¬¿²±ª¿ ¦¿ ³»¼·½·²« ®¿¼¿ô Ê´¿¼·³·®¿ Ò¿¦±®¿ ë Ò߉×ÝÛ

ѳ´¿¼·²-µ¿ îê

ÒÑÊß ÙÎßÜ׉Õß

öб´·µ´·²·µ¿ ÆßØ×ô Ë´·½¿ Í´±¾±¼» ¾ò¾ò ø°±¼®«‚²·½¿÷ ï


ÒÑÊÍÕß ÑÐßÌ×Öß Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ì®¹ Ê´¿¼·³·®¿ Ù±®¬¿²¿ ìñì

ÑÍ×ÖÛÕ Ü±³ ¦¼®¿ª´¶¿ Ñ-·¶»µô п®µ Õ®¿´¶¿ 묮¿ Õ®»ƒ·³·®¿ ×Ê ê б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ø®ª¿¬-µ» ®»°«¾´·µ» ìí б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« · ±°-¬»¬®·½·¶« · ±²µ±´±¹·¶« þ¼®ò Ô¿«ƒ·²þô ÖòÖò ͬ®±--³¿§»®¿ ïì

λ·-²»®±ª¿ «´·½¿ íï

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶« ÙØÛÌßÔÜËÍô Ù·¿®¼·²· ïë

Î×ÖÛÕß Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô ̱©»® Ý»²¬¿® øÖò Ðò Õ¿³±ª¿ èïñ¿÷ ͬ®±--³¿§»®±ª¿ ïíñï б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ²»«®±´±¹·¶« · °-·¸·¶¿¬®·¶« ×ÒÌÛÎÒÛËÎÑÒô Õ®»ƒ·³·®±ª¿ îî б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ®¿¼·±´±¹·¶« · ¹·²»µ±´±¹·¶« þïèèëþô Õ±®¦± íî λ°«¾´·µ» Ø®ª¿¬-µ» îñ×

öб´·µ´·²·µ¿ Ì«®¶¿µô Öò Öò ͬ®±--³¿§»®¿ ïêíô ø°±¼®«‚²·½¿÷

öË-¬¿²±ª¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²« -µ®¾ Ю± Ê·¬¿ ó Ó»¼·½·²¿ ®¿¼¿ô Ì®°·³·®±ª¿ î

µ®¿´¶¿ 묮¿ Õ®»ƒ·³·®¿ ×Ê ¾®ò ê

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ µ·®«®¹·¶«ô «®±´±¹·¶« · ±®¬±°»¼·¶« ‰µ´¿³»®¿ô É»²»¦»´±ª¿ î Ì®°·³·®±ª¿ í ÐßÕÎßÝ Ð±´·µ´·²·µ¿ ×ÒÌÛÎÓÛÜ øß³¾«´¿²¬¿ ³»¼·½·²» ®¿¼¿÷ô ͬ¿²µ¿

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ «®±´±¹·¶«ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²« · ¼»®³¿¬±´±¹·¶«· ª»²»®»±´±¹·¶« ¼®ò Ó¿®©¿²ô ͬ®±--³¿§»®±ª¿ ïçñ× öб´·µ´·²·µ¿ ÌÛÎÓÛô Í´¿ªµ¿ Õ®¿«¬¦»µ¿ êêÝ ø°±¼®«‚²·½¿÷ б´·µ´·²·µ¿ Ó»¼·µ±´ô Õ®»ƒ·³·®±ª¿ ìî ø°±¼®«‚²·½¿÷

öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ±°-¬»¬®·½·¶« · ·²¬»®²« ³»¼·½·²« ¼®ò

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶« þÍÊÛÌß ÔËÝ×Ößþô Ô¶«¼»ª·¬¿ ÎÑÊ×ÒÖ Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ë´ò Ó¿¬¬»± Þ»²«--· ¾¾ ÍßÓÑÞÑÎ öб´·µ´·²·µ¿ Ì«ƒ·² ¼ò±ò±ò ô Æò Ю·½» ì

п¦·²-µ¿ îí¾ ÐчÛÙß Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô λ°«¾´·µ» Ø®ª¿¬-µ» ï öб´·µ´·²·µ¿ ×ÒÌÛÎÓÛÜ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô °»¼·¶¿¬®·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ®¿¼·±´±¹·¶« · ³»¼·½·²« ®¿¼¿ô Ó¿¬·¶» Ù«°½¿ îï ÐÎÛÙÎßÜß Ð±´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« · ²»«®±´±¹·¶« ÐËÒÛÕô Üò ÐËÔß ßò ͬ·¹´·½¸·½ íï

Í×ÍßÕ Ù·²»µ±´±ƒµ¿ ±®¼·²¿½·¶¿ ¼®ò ³»¼ò Õ®»ƒ·³·® Þ«¬µ±ª·½ô Ó»¼·½·²-µ± ¾·±µ»³·¶-µ· ´¿¾±®¿¬±®·¶ ¼·°´ò ·²¹ò ‡»´¶µ¿ Ó«¸¿® · ¼·°´ò ·²¹ò Ü«²¶¿ ر®ª¿¬ô Õ®¿´¶¿ ̱³·-´¿ª¿ ï б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô ×ò Õò Í¿µ½·²-µ±¹ ïð б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶« ßÎßÔ×Ýßô Ì®¹ Ô¶ò б-¿ª-µ±¹ î ÍÛÔÝÛ öб´·µ´·²·µ¿ ÌÛÎÓÛô Юª· Ю·´¿¦ ת» Ô±´» η¾¿®¿ è ÍÛÍÊÛÌÛ Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Õ¿ƒ·²-µ¿ îè Ë-¬¿²±ª¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²« -µ®¾ ß²¿´·¦¿ Ô¿¾ô Õ¿ƒ·²-µ¿ îé¼

Ú·¦·µ¿´²¿ ¬»®¿°·¶¿ · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶¿ Ü®¿¹·½¿ л¸¿®¼¿ô öб´·µ´²·µ¿ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô «®±´±¹·¶« · ¹·²»µ´±¹«¶« þßÎÍ Ó»¼·½¿þô Ò·µ±´» Ì»-´» ç î

ÍÔßÊÑÒÍÕ× ÞÎÑÜ Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ì®¹ б¾¶»¼» îç


Æ®·²-µ·ô Þ±®±ª-µ¿ é ÍÐÔ×Ì Ð±´·µ´·²·µ¿ ßÒßÔ×Æßô Ó±´·ƒµ·¸ ¸®ª¿¬¿ ì ø°±¼®«‚²·½¿÷ б´·µ´·²·µ¿ þÝ¿µ¬¿ƒþô ×-¬¿®-µ¿ í

Ô¶«¼»ª·¬¿ Ù¿¶¿ ïë Ю·ª¿¬²¿ ¼»®³¿¬±´±ƒµ±ª»²»®´±ƒµ¿ ±®¼·²¿½·¶¿ ¼®ò Ü«¾®¿ªµ¿

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« · ±°-¬»¬®·½·¶« þÝ·¬±þô Ó±´·ƒµ·¸ ¸®ª¿¬¿ ì

þÓ»¼·¼»®³þô ƪ±²·³·®±ª¿ éë öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ±®¬±°»¼·¶«ô

öб´·µ´·²·µ¿ ‡·ª¿ô Ñ°¬«¶-µ¿ ëî

ÊÛÔ×Õß ÙÑÎ×Ýß Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ðò Õ®»ƒ·³·®¿ ì öб´·µ´·²·µ¿ þÌÑÓ×þ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²« · ¹·²»µ±´±¹·¶«ô Ó¿¬·½» Ø®ª¿¬-µ» ìð

б´·µ´·²·µ¿ þÍ°¿´¿¬±þô Õ®´»‚·²¿ îê

¼®ò ³»¼ô -°»½ò ±º¬¿´³±´±¹·¶»ô Ó¿¬·½» Ø®ª¿¬-µ» ïð

Í°»½·¶¿´²¿ ¾±´²·½¿ ¦¿ «®±´±ƒµ» · µ·®«®ƒµ» ¾±´»-¬· Í¿´«-ô Ó±´·ƒµ·¸ ¸®ª¿¬¿ ì

³»¼òô -°»½ò ±º¬¿´³±´±¹·¶»ô Ó¿¬·½» Ø®ª¿¬-µ» ïð

öб´·µ´·²·µ¿ ÆßØ×ô 묮¿ ‰µ®´»½¿ îé ø°±¼®«‚²·½¿÷ öб´·µ´·²·µ¿ ØÇÙ×Û×ßô α±-»©»´¬±ª¿ ëì б´·µ´·²·µ¿ Ó»¼·µ±´ô ‰±´¬¿²-µ¿ ï ø°±¼®«‚²·½¿÷

Ê×ÎÑÊ×Ì×Ýß µ®¿´¶¿ ̱³·-´¿ª¿ é öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ²»«®±´±¹·¶«ô ®¿¼·±´±¹·¶«ó ̱³·-´¿ª¿ è б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶« · ·²¬»®²« ³»¼·½·²« ÚÑÕËÍô Ô¶«¼»ª·¬¿ Ù¿¶¿ íï

ÍÊò ×ÊßÒ ÆÛÔ×Òß öб´·µ´·²·µ¿ ÓÛÜ×ÎßÜô Ê´¿¼·³·®¿ Ò¿¦±®¿ êí ‰×ÞÛÒ×Õ Ù·²»µ±´±ƒµ¿ ±®¼·²¿½·¶¿ ¼®ò ³»¼ò Ó¿®·¶¿ Õ·³»®ô Ö»®µ¿ Ó¿½¸·»¼¿ ïè б´·µ´·²·µ¿ ß²¿´·¦¿ ó б-´±ª²¿ ¶»¼·²·½¿ ‰·¾»²·µô Ó¿¬·¶» Ù«°½¿ çí б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« Ó·µ«´¿²¼®¿ô Ó¿¬·¶» Ù«°½¿ ïðñ× öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ®¿¼·±´±¹·¶«ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ²»«®±´±¹·¶«ô ±®¬±°»¼·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶« · ±°-¬»¬®·½·¶« Ê·¬¿ô Ó¿¬·¶» Ù«°½¿ çí Ì×ÒÖßÒ Ð±´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ®¿¼·±´±¹·¶« · ¹·²»µ±´±¹·¶« þïèèëþô б¼®«‚²·½¿

Ê×ÒÕÑÊÝ× Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Øò Ü·»¬®·½¸¿ Ù»²-¸»®¿ î öË-¬¿²±ª¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²« -µ®¾ ÆÛËÍô ØòÜòÙ»²-½¸»®¿ ïê ÆÛËÍ ÐÎÑ ¼ò±ò±òô ØòÜò Ù»²-½¸»®¿ ïê ÊÎÙÑÎßÝ ÊËÕÑÊßÎ ÆßÞÑÕ

ÆßÜßΠб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« · °±®±¼²·ƒ¬ª± · ®¿¼·±´±¹·¶« ó

ËÓß٠б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ö¿¼®¿²-µ¿ ½»-¬¿ îî

п-½¿´·¿ í ß ÊßÎ߇Ü×Ò Ð±´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ±°-¬»¬®·½·¶« · ®¿¼·±´±¹·¶«ó

öб´·µ´·²·µ¿ ÍßÒËÍô Ы¬ Þ±µ¿²¶½¿ çí¿ óб´·µ´·²·µ¿ Ó»ƒ¬»®ô Ê»´»¾·¬-µ¿ ê í


ÆßÙÎÛÞ ÐÑÔ×ÕÔ×Ò×Õß

Õ·®«®ƒµ¿ ±®¼·²¿½·¶¿ ¼®ò Ö¿²µ± Ú·´¿ô ‰¬±-±±ª¿ ïê ³»¼·½·²« · ¹·²»µ±´±¹·¶« ËÎÑÝÛÒÌßÎô Ø»·²¦»´±ª¿ îð

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Êò ر´¶»ª½¿ ¾¾ øÍ·¹»¬÷ б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ù¿¶»ª¿ î½ Ð±´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô ×´·½¿ ëí б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô ×´·½¿ ìé

³»¼·½·²«ô Õ-¿ª»®-µ¿ ½»-¬¿ ìë Ó·®²¿ «´·½¿ ïê б´·µ´·²·µ¿ Õ´¿°¿² Ó»¼·½¿´ Ù®±«°ô ×´·½¿ ïçï б´·µ´·²·µ¿ ͬ»´¿ô Ю·¶»°±´¶-µ¿ ïç

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ü«¾®¿ª¿ îîï øб´¶¿²·½»÷

öб´·µ´·²·µ¿ Ú»²·¨ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ¼»®³¿¬±´±¹·¶«ô °-·¸·¶¿¬®·¶« · ¼·¶¿¹²±-¬·µ«ô ܱ¾±¶-µ¿ îè

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ѧ¿´¶-µ¿ ïíè

б´·µ´·²·µ¿ Õ±½·¶¿² Ø»®½·¹±²¶¿ ¦¿ ²»«®±´±¹·¶« · °-·¸·¶¿¬®·¶«ô

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô п®µ Ю·¶¿¬»´¶-¬ª¿ ¾¾ øÖ¿®«²÷ б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïìï б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ê´¿ƒµ¿ ïîï

б´·µ´·²·µ¿ Ю±Ò¿¬¿´ ¼ò±ò±ô Ì®¿¬·²-µ¿ íê öб´·µ´·²·µ¿ Ô»°¬·® ¼ò±ò±òô ×´·½¿ îëíñï б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¼»®³¿¬±´±¹·¶«ô ª»²»®±´±¹·¶« · µ·®«®¹·¶« -¿ ´¿-»®-µ·³ ½»²¬®±³ þÜ»®³¿²¹·±þô б¼ ¦·¼±³ ïð б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« ¼®ò ‡«¹¿¶ô

б´·µ´·²·µ¿ ÙØÛÌßÔÜËÍô Ý·¬§ Ý»²¬¿® øÖ¿²µ±³·® íí÷ б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±®¬±°»¼·¶«ô º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« · б´·µ´·²·µ¿ Ô¿¾±® ½»²¬¿® ¦¿ ³»¼·½·²-µ± ´¿¾±®¿¬±®·¶-µ«

б´·µ´·²·µ¿ ßÎ×ÌØÛÎß ÝÑÓÚÑÎÌô 묮±ª¿ ïîè б´·µ´·²·µ¿ ß´»®¹±ª·¬¿ô ̱³·-´¿ª±ª ¬®¹ îï

öб´·µ´·²·µ¿ ÒÛÓÛÌÑÊßô Ò»³»¬±ª¿ î

öб´·µ´·²·µ¿ Õª¿®¿²¬¿²ô Ò¶»¹±ƒ»ª¿ ì¿

öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ³»¼·½·²-µ« ³·µ®±¾·±´±¹·¶« -¿ °¿®¿¦·¬±´±¹·¶±³ô ¹·²»µ±´±¹·¶±³ô ·²¬»®²±³ ³»¼·½·²±³ô «®±´±¹·¶±³ · ³»¼·½·²±³

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ±°-¬»¬®·½·¶« · ·²¬»®²« ³»¼·½·²« Ø·´¿®«-ô Ê¿¬®±-´¿ª¿ Ô·-·²-µ±¹ î

³»¼·½·²« ®¿¼¿ò öб´·µ´·²·µ¿ þÍ·³¾»¨þ › ¦¿ «®±´±¹·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶« · ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô Õ±®¿²-µ¿ ïê б´·µ´·²·µ¿ ÍßÔÆÛÎ ¦¿ ³»¼·½·²-µ« ¾·±µ»³·¶« · ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ƪ±²·³·®±ª¿ îêò

Ô¿¾±®¿¬±®·¶ Þ®»§»®ô ×´·½¿ ïçï ÙÎßÓß ó ÓÛÜ ¼ò±ò±ò ¦¿ ±¾¿ª´¶¿²¶» ³»¼·½·²-µ» ¼¶»´¿¬²±-¬·ô Ù¿²¼¸·¶»ª¿ í б´·µ´·²·µ¿ Ю·³ò Ü®ò л¬¿® Ò±´¿ ¦¿ µ·®«®¹·¶« ·

öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ±°-¬»¬®·½·¶¿ · ·²¬»®²« ³»¼·½·²« б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²«ô ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« · ·²¬»®²« б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶«ô °±®±¼·´¶-¬ª±ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô «®±´±¹·¶«ô °-·¸·¶¿¬®·¶« · ¼»®³¿¬±´±¹·¶« · ª»²»®±´±¹·¶« þÊ×Ô×þô ×´·½¿ ïçï

Ю·³±®-µ¿ îëò б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ³»¼·½·²-µ« ³·µ®±¾·±´±¹·¶« - °¿®¿¦·¬±´±¹·¶±³ ÜÎò б´·µ´·²·µ¿ ×ÒÌÛÎÒÛËÎÑÒ ¼ò±ò±ò Ê´¿ƒµ¿ ïîê öб´·µ´·²·µ¿ ͪ»¬· αµô Ë´·½¿ ¹®¿¼¿ Ê«µ±ª¿®¿ îèì

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ µ·®«®¹·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ±¬±®·²±´±¿®·²¹±´±¹·¶«ô ¼»®³¿¬±´±¹·¶« · ª»²»®±´±¹·¶« þÒ±´¿þô Õ¿®¼·±´±ƒµ¿ °±´·µ´·²·µ¿ °®·³ò Ü®ò ת± Þ±¹¼¿²ô Þ«‚¿²±ª¿ ì

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ®¿¼·±´±¹·¶« · ²»«®±´±¹·¶« þÜ·¶¿¹²±-¬·µ¿ îðððþô

²»«®±´±¹·¶«ô °-·¸·¶¿¬®·¶«ô ¹·²»µ±´±¹·¶« · ±°-¬»¬®·½·¶«ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô Ì®¹ Ú®¿²½«-µ» ®»°«¾´·µ» ïî

б´·µ´·²·µ¿ Ó»¼·µ±´ô Ê·²±¹®¿¼-µ¿ îç ø°±¼®«‚²·½¿÷ б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±º¬¿´³±´±¹·¶«ô ³»¼·½·²« ®¿¼¿ · °-·¸·¶¿¬®·¶« ßÎßÔ×Ýß ¼ò±ò±òô ×´·½¿ ïëî

¼®ò Þ®¿²µ± ο¶¸ª¿¶²ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ íè

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ±®¬±°»¼·¶«ô º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« ·

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ¹·²»µ±´±¹·¶« · °±®±¼²·ƒ¬ª±ô ·²¬»®²« ³»¼·½·²« ·

б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« Û¬»´¿ô

ì

б´·µ´·²·µ¿ Ó¿²±´¿ô Ê¿®ƒ¿ª-µ¿ ï


ߨ·- ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶¿ ¼ò±ò±ò ¦¿ ±¾¿ª´¶¿²¶» ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¼¶»´¿¬²±-¬·ô ܱ¾®· ܱ´ ìç öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²«ô ¹·²»µ±´±¹·¶«ô ¼»®³¿¬±´±¹·¶« · ª»²»®±´±¹·¶«ô ±º¬¿´³±´±¹·¶«ô ³»¼·½·²« ®¿¼¿ · ƒ°±®¬¿ ·

ÑÎÜ×ÒßÝ×Öß

ø°±¼®«‚²·½¿÷ ÆÔßÌßÎ

¼¶»´¿¬²±-¬·ô Ô¶»ƒ²¶¿µ±ª»½ í

‡ËÐßÒÖß öб´·µ´·²·µ¿ ¦¿ ·²¬»®²« ³»¼·½·²« · ¹·²»µ±´±¹·¶« þп²¿½»¶¿þô

Æ»´·²-µ¿ ë Ì®¿¬·²-µ¿ îéñì ˲·Ó»¼·½ Ý»²¬¿® ¼ò±ò±òô Ý»²¬¿® ¦¿ ¾±´»-¬· ª®¿¬¿ · ¹´¿ª»ô Õ®«¹» ìì

Ô±ƒ·²¶-µ¿ ïê б´·µ´·²·µ¿ ¦¿ º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« · º·¦·µ¿´²«

Ë °®·³¶»²· ±¼ïìòïðòîðïíò

ë


Ì®¿¶²· ²¿´±¹ ¦¿

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

øß¼³·²·-¬®¿¬·ª²¿ ¦¿¾®¿²¿÷

צ¶¿ª¿ «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ · °±-´±¼¿ª½¿ б¼¿½· ± «¹±ª¿®¿¬»´¶« Ю»¦·³»ô ·³»

Ñ×Þ

Æ¿°±-´»² ²¿æ

Ì»´»º±²

бƒ¬¿²-µ· ¾®±¶

»ó³¿·´

Ó¶»-¬±

б¼¿½· ± °±-´±¼¿ª¿½« Ñ×Þ

б-´±¼¿ª¿½

Ͷ»¼·ƒ¬»

Ñ-±¾¿ ¦¿ µ±²¬¿µ¬

¬»´»º±²

»ó³¿·´

°± ±-²±ª· -µ´±°´¶»²±¹ «¹±ó ª±®¿ ± ܱ¾®±ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« -¿ ±-·¹«®¿¬»´¶»³ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Æ¿¹®»¾ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô · ¬±æ λ¼ò ¾®±¶

Þ®±¶ «¦¿-¬±°²·¸ ®¿¬»

Ѿ«-¬¿ª¿ -» °®±ª±¼· « µ±®·-¬ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò Æ¿¹®»¾ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ÓÞ ïììêìëîô Ñ×Þ éëêêëìëëíííô ²¿ ×ÞßÒ ØÎéçîìèìððèïëððïëîïíê ·³» °±-´¶»¼²¶»¹ ¬¿ »ó Ø®ª¿¬-µ±¹ ±µ« ±¼ è ¼¿²¿ ±¼ -¿¦²¿²¶¿ò ¿®¿¬»´¶¿ ±-·

×-°«²¶¿ª¿ -» « î °®·³¶»®µ¿ô -ª¿µ· °®·³¶»®¿µ ³±®¿ ¾·¬· °±¬°·-¿² · ±ª¶»®»² ±¼ -¬®¿²» б-´±¼¿ª½¿ · Æ¿°±-´»²·µ¿ò Ö»¼¿² °®·³¶»®¿µ ¦¿¼®‚¿ª¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò ¿ ¶»¼¿² б-´±¼¿ª¿½ò

·µ¿ µ±¶· ¶» ¿ «¹±ªó ² ¶« ¼ò¼ò


ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëð

б-»¾²· «ª¶»¬·

¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿

ïòïò ܱ°«²-µ± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» ¶» ¼±¾®±ª±´¶²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·ó ¹«®¿²¶»ò ïòîò ܱ°«²-µ± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» ¶» ±-·¹«®¿²¶» µ±¶·³ -» ±-·¹«®¿ª¿

ͬ±³¿¬±´±ƒµ« ¦¼®¿ª-¬ª»²« ¦¿ƒ¬·¬« « ³±¾·´²±¶ · º·µ-²±¶ °®±¬»¬·½· ±¼®¿-´·¸ ±-±¾¿å Ñ®¬±°»¼-µ¿ · ¼®«¹¿ °±³¿¹¿´¿å צ¼¿ª¿²¶» ´·¶»µ¿ °± ®»½»°¬«å Ô·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ» ´·-¬» ´·¶»µ±ª¿å

¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ µ¿± · «¹±ª±®»²· ·¦²±-· ±-·¹«®¿²¶¿ò צ²±-· ±-·¹«®¿²¶¿ °®»¼-¬¿ª´¶¿¶« ¹±®²¶« ¹®¿²·½« ±¾ª»¦» ±-·¹«®¿¬»´¶¿ « ¶»¼ó «ª¶»¬·ô °±´·½¿ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ · °±²«¼¿ ¦¿ -µ´¿ó °¿²¶» «¹±ª±®¿ ± ¼±°«²-µ±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« -¿ ¦¼®¿ªó -¬ª»²·³ «°·¬²·µ±³ -¿-¬¿ª²· -« ¼·± «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ò ïòëò ˹±ª±® ± ¼±°«²-µ±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« °®»³¿ ±ª·³ ˪¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ -µ´¿°¿ -» ²¿ ª®·¶»³» ±¼ ²¿¶³¿²¶» ¹±¼·²« ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò ïòêò ×-µ¿¦²·½¿ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¶» ·-°®¿ª¿ µ±¶« ·¦¼¿¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶ô ¿ ·-¬±³ -» ¼±µ¿¦«¶» -¬¿¬«- ±-·¹«®¿²·µ¿ « ¼±¾®±ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶«ò ïòéò Ì®±ƒ¿µ ·¦¼¿ª¿²¶¿ ·-µ¿¦²·½» -²±-· Ñ-·¹«®¿¬»´¶ò ïòèò Ò»-¬¿²¿µ ·´· ¹«¾·¬¿µ ·-µ¿¦²·½» ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² «-³»²± °®·¶¿ª·¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ±¼³¿¸ °± -¿¦²¿²¶«ô ¿ °±¬±³ · °·-³»²·³ °«¬»³ « ¼¿´¶ó ²¶»³ ®±µ« ±¼ è ¼¿²¿ò Ì®±ƒµ±ª» ·¦¼¿ª¿²¶¿ ²±ª» ·-µ¿¦²·½» -²±-· «¹±ó ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò

ÜÑÐÆÑ ïñîðïí

Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»÷ò

« ¦¼®¿ª-¬ª»²±¶ «-¬¿²±ª·ô ¾±´²·½·ô ´¶»µ¿®²·ô ·¬¼òô « µ±¶±¶ ¶» µ±®·-¬·± ²»µ± ±¼ °®¿ª¿ ·¦ ±¾ª»¦²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô ±¾ª»¦¿² ¶» «¦ ·-µ¿ó ¦²·½« ±¾ª»¦²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ °®·´±‚·¬· · ·-µ¿¦²·½« ¼±°«²ó -µ±¹¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò ÑÍÌÊßÎ×ÊßÒÖÛ ÐÎßÊß ×Æ ÑÍ×ÙËÎßÒÖß ìòïò Ю¿ª± ²¿ ²¿µ²¿¼« ¬®±ƒµ±ª¿ °¿®¬·½·°¿½·¶» · ¼±°´¿¬»ô -«µ´¿¼²± -µ´±ó °´¶»²±³ «¹±ª±®« ± ±-·¹«®¿²¶«ô ±-·¹«®¿²·µ ³±‚» ±-¬ª¿®·¬· «²«ó ¬¿® · ·¦ª¿² ³®»‚» «¹±ª±®²·¸ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ò ìòîò Ñ-·¹«®¿¬»´¶ -» ±¾ª»¦«¶» ·-°´¿¬·¬· ±-·¹«®¿²·µ« «¹±ª±®»²« ²¿µ²¿¼« ¦¿°®·³¿²¶¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ - °±¬®»¾²±³ ¼±µ«³»²¬¿½·¶±³òßµ± ¶» ¦¿ «¬ª®ó ²¿ · ³»¼·½·²-µ» ¼±µ«³»²¬¿½·¶» °±¬®»¾²± -¬¿²±ª·¬± ª®·¶»³»ô ®±µ ¦¿ ·-°´¿¬« ·´· ±¾¿ª·¶»-¬ ¼¿ ¶» ¦¿¸¬¶»ª ²»±-²±ª¿² ·¦²±-· í𠼿²¿ò ˵±´·µ±

ÍÕÔßÐßÒÖÛ ËÙÑÊÑÎß Ñ ÜÑÐËÒÍÕÑÓ ÆÜÎßÊÍÌÊÛÒÑÓ ÑÍ×ÙËÎßÒÖË

êë ¹±¼·²¿ò îòîò ܱ°«²-µ± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» ³±¹« «¹±ª±®·¬· -¿³± ±-±¾» µ±¶» ·³¿¶« -¬¿¬«- ±-·¹«®¿²» ±-±¾» ±¾ª»¦²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Ù«¾·¬µ±³ -¬¿¬«-¿ ±-·¹«®¿²» ±-±¾» ±¾ª»¦²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«ó ®¿²¶¿ ±-±¾¿ ¹«¾· -¬¿¬«- ±-·¹«®¿²·µ¿ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«ó ®¿²¶¿ò îòíò Ü«ƒ»ª²± ¾±´»-²» ±-±¾» ·´· ±-±¾» ´·ƒ»²» °±-´±ª²» -°±-±¾²±-¬· -» ²» ³±¹« ±-·¹«®¿¬·ò îòìò Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± µ±®»µ½·¶» °®»³·¶» - ±¾¦·®±³ ²¿ ®·¦·µ µ±¶· ±-·ó ¹«®¿²·µ ¦¿ ²¶»¹¿ °®»¼-¬¿ª´¶¿ ø¼±¾ô ¦¼®¿ª-¬ª»²± -¬¿²¶» ±-·¹«®¿²·µ¿÷ô µ¿µ± °®·´·µ±³ -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ¬¿µ± · °®·´·µ±³ °®±ó ¼«‚»²¶¿ ø±¾²±ª»÷ ±-·¹«®¿²¶¿ò îòëò ˹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ô ±¼²±-²± ±-·¹«®¿²·µô¼«‚¿² ¶» °®·´·µ±³ -µ´¿ó °¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ô µ¿± · ¦¿ ª®·¶»³» ²¶»¹±ª¿ ¬®¿¶¿²¶¿ô °®·¶¿ó

-ª±¶» ±¾ª»¦» « ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¶¿ª»ô ±¾ª»¦«¶» -» ·-°´¿¬·¬· ·¦²±- ²»-°±®²±¹ ¼·¶»´¿ ±¾ª»¦» ²¿ ·³» °®»¼«¶³¿ò

«-¬¿²±ª¿ « µ±¶±¶ ¶» ±-·¹«®¿²·µ ±-¬ª¿®·± ¬± °®¿ª±ò ìòìò Ò¿ ¦¿¸¬¶»ª Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ô ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² ¼±-¬¿ª·¬· -ª« ®»´»ª¿²ó ¬²« ³»¼·½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶«ô ¿ « -ª®¸« ¼±µ¿¦¿ ¼¿ ¶» µ±®·-¬·± ²»µ± ±¼ °®¿ª¿ ·¦ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿ƒ¬·¬» -«µ´¿¼²± -µ´±°´¶»²±³ «¹±ª±®« ± ±-·ó °¿½·¶¿ · ¼±°´¿¬¿ ¬» °®»¹´»¼ ³»¼·½·²-µ» ¼±µ«³»²¬¿½·¶» °«¬»³ -ª±¶»¹ ìòëò ˵±´·µ± ±-·¹«®¿²·µ ²¿ ¦¿¸¬¶»ª Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ ²» ¼±-¬¿ª· ¬®¿‚»²« ³»¼·ó ½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶« ·´· -» «¬ª®¼· ¼¿ ±-·¹«®¿²·µ ²·¶» ·³¿± ª¿´¶¿ó ²« ³»¼·½·²-µ« ·²¼·µ¿½·¶« ¦¿ ±¾¿ª´¶¿²¶» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹»ô ¿ ²±¶ «-¬¿²±ª·ô·-¬· ·³¿ °®¿ª± ®»¹®»-²» ²¿°´¿¬» ±¼ ±-·¹«®¿²·µ¿ò

¦¿¸¬¶»ª ¼±-¬¿ª·¬· -ª« °±¬®»¾²« ³»¼·½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶«ò

¹«®¿²¶¿ °®·³¶»²¶«¶» -» ²¿ «¹±ª±® ± ¼±°«²-µ±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·ó ¹«®¿²¶«ò ÆßÊΉÒÛ ÑÜÎÛÜÞÛ

ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÖÛ × ÜÑÐÔßÌÛ êòï

ïïçóçððð

Ì·-¿µæ ´·°¿²¶ô îðïíò

±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶«ô ¿ µ±¶« ¶» ±¾ª»¦¿² -²±-·¬· ±-·ó ±-·¹«®¿²·µ¿ « ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« ø°¿®¬·½·°¿½·¶¿÷ · ¬®±ƒµ±ª» ¼±°´¿¬¿ ¦¿ ´·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ» ´·-¬» ´·¶»µ±ª¿ ø¼±°´¿¬¿÷ô ¿ µ±¶· -« ²¿-¬¿´· ¬»³»´¶»³ ·¦¼¿²» «°«¬²·½» ·´· ®»½»°¬¿ô ±¼²±-²± ¼±¦²¿ó µ» ±¼ -¬®¿²» Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»ò

ßµ± -» ¬·¶»µ±³ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± -¬¿²¶» ±-·¹«®¿²·µ¿ ·¦³·¶»²· ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ -¿¦²¿²¶¿ ¦¿ ²¿ª»¼»²« °®±³¶»²« ±¾¿ª·¶»-¬·¬· «¹±ó ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ · °±¦ª¿¬· ¹¿ ¼¿ °®·¸ª¿¬· ²¿ª»¼»²« ·¦³¶»²« «¹±ó ª±®¿ò ßµ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ « ®±µ« ïì ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °®·³·¬µ¿

Ë °®·³¶»²· ±¼ ðïòðéòîðïíò -¬±³¿¬±´±¹·¶»å ܲ»ª²« ¾±´²·½« · ±°»®¿½·¶-µ» ¦¿¸ª¿¬» « ¼²»ª²±¶ ¾±´²·½·å ß³¾«´¿²¬²« º·¦·µ¿´²« ³»¼·½·²« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶«å


ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëð

б-»¾²· «ª¶»¬·

¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿

ÜÑÜÆÑ ïñîðïí

ÑÍ×ÙËÎßÒÖß ïòïò ܱ¼¿¬²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» ¶» ¼±¾®±ª±´¶²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·ó ¹«®¿²¶»ò ïòîò ܱ¼¿¬²·³ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ ±-·¹«®¿²¶»³ ±-·¹«®¿ª¿ -» ª·ƒ· -¬¿²¼¿®¼ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿ƒ¬·¬» « ±¼²±-« ²¿ -¬¿²¼¿®¼ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿ƒ¬·¬» ±¼²±-« ²¿ °®¿ª¿ ·¦ ±¾ª»¦²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô ¿ « ±°-»ó

-¬· ·´· °±-´¶»¼·½¿ ²»¦¹±¼»ô ¬» °®»ª»²¬·ª²» °®»¹´»¼» -«µ´¿¼²± ½±³ ±-·¹«®¿²¶¿ò

²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô µ¿± · «¹±ª±®»²· ·¦²±-· ±-·¹«®¿²¶¿ò צ²±-· ±-·¹«®¿²¶¿ °®»¼-¬¿ª´¶¿¶« ¹±®²¶« ¹®¿²·½« ±¾ª»¦» ±-·¹«®¿¬»ó

½» ݱ³º±®¬ô Ñ°¬·³¿´¿ô Û¨½´«-·ª»÷ò

²¶»³ ¬»µ-¬«æ ¹±¼·ƒ²¶· ´·³·¬÷ ±-·³ ¿µ± °±´·½±³ ±-·¹«®¿²¶¿ ²·¶» ¼®«ó

б-»¾²· «ª¶»¬·ô °±´·½¿ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ · °±²«ó ¼¿ ¦¿ -µ´¿°¿²¶» «¹±ª±®¿ ± ¼±¼¿¬²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« -¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ «°·¬²·µ±³ -¿-¬¿ª²· -« ¼·± «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ò ïòêò ˹±ª±® ± ¼±¼¿¬²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« °®»³¿ ±ª·³ ˪¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ -µ´¿°¿ -» ²¿ ª®·¶»³» ±¼ ²¿¶³¿²¶» ¹±¼·²« «ª¶»¬¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò ïòéò ×-µ¿¦²·½¿ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¶» ·-°®¿ª¿ µ±¶« ·¦¼¿ó ¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶ô ¿ ·-¬±³ -» ¼±µ¿¦«¶» -¬¿¬«- ±-·¹«®¿²·µ¿ « ¼±¾®±ó ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶«ò ïòèò Ì®±ƒ¿µ ·¦¼¿ª¿²¶¿ ·-µ¿¦²·½» -²±-· Ñ-·¹«®¿¬»´¶ò ïòçò Ò»-¬¿²¿µ ·´· ¹«¾·¬¿µ ·-µ¿¦²·½» ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² «-³»²± °®·¶¿ó ª·¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ±¼³¿¸ °± -¿¦²¿²¶«ô ¿ °±¬±³ · °·-¿²·³°«¬»³ « ¼¿´¶²¶»³ ®±µ« ±¼ è ¼¿²¿ò Ì®±ƒµ±ª» ·¦¼¿ª¿²¶¿ ²±ª» ·-µ¿¦²·½» -²±ó -· «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò

ÍÕÔßÐßÒÖÛ ËÙÑÊÑÎß Ñ ÜÑÜßÌÒÑÓ ÆÜÎßÊÍÌÊÛÒÑÓ ÑÍ×ÙËÎßÒÖË

²·µ¿ ¶» êë ¹±¼·²¿ò îòîò ͪ¿µ¿ ±-±¾¿ µ±¶¿ ‚»´· ¾·¬· ±-·¹«®¿²¿ ¼±¼¿¬²·³ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ ±-·ó ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Ù«¾·¬µ±³ -¬¿¬«-¿ ±-·¹«®¿²» ±-±¾» ±¾ª»¦²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ±-±¾¿ ¹«¾· -¬¿¬«- ±-·¹«®¿²·ó µ¿ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò îòíò Ü«ƒ»ª²± ¾±´»-²» ±-±¾» ·´· ±-±¾» ´·ƒ»²» °±-´±ª²» -°±-±¾²±-¬· -» ²» ³±¹« ±-·¹«®¿¬·ò îòìò Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± µ±®»µ½·¶» °®»³·¶» - ±¾¦·®±³ ²¿ ®·¦·µ µ±¶· ±-·¹«®¿²·µ ¦¿ ²¶»¹¿ °®»¼-¬¿ª´¶¿ ø¼±¾ô ¦¼®¿ª-¬ª»²± -¬¿²¶» ±-·¹«ó ®¿²·µ¿÷ µ¿µ± °®·´·µ±³ -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ¬¿µ± · °®·ó ´·µ±³ °®±¼«‚»²¶¿ ø±¾²±ª»÷ ±-·¹«®¿²¶¿ò îòëò Ñ-·¹«®¿²·µ ¶» °®·¶» -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ô µ¿± · ¦¿ ª®·ó ¶»³» ²¶»¹±ª¿ ¬®¿¶¿²¶¿ô ¼«‚¿² ¼±-¬¿ª·¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ²¿ ²¶»ó ¹±ª ¦¿¸¬¶»ª -ª« °±¬®»¾²« ³»¼·½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶« µ¿µ± ¾· ·-¬· ³±¹¿± °®¿ª±¼±¾²± · ·-¬·²·¬± «¬ª®¼·¬· ¦¼®¿ª-¬ª»²± -¬¿²¶» Ñ-·¹«®¿²·µ¿ ¬» -«µ´¿¼²± ¬±³» «¬ª®¼·¬·ô ±¼²±-²± °± °±¬®»¾· µ±®·ó ¹·®¿¬·ô ª·-·²« °®»³·¶» ±-·¹«®¿²¶¿ò

ïïçóèðçð

íòïò Ю»³¿ ±ª·³ ˪¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ «¹±ª¿®¿ -» ¶»¼²± ·´· ª·ƒ» ±-·¹«ó

°»¼« ¼ª¿ °«¬¿ ¹±¼·ƒ²¶» « -ª¿µ±¶ ±-·¹«®¿¬»´¶²±¶ ¹±¼·²· ø°±´·½¿ Õ·¼÷ò

¹¿ ø°±´·½» ݱ³º±®¬ô Ñ°¬·³¿´¿ô Û¨½´«-·ª»ô ݱ³°¿²§÷ò

µ» °®»¹´»¼» · °®»µ± ¹±¼·ƒ²¶»¹ ´·³·¬¿ô ¿ «¦ «ª¶»¬ -«¼¶»´±ª¿²¶¿

-¬ª»²·³ «-¬¿²±ª¿³¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ ²¿ ±-²±ª· ³»¼·½·²-µ» ·²¼·ó µ¿½·¶» · «¦ «ª¶»¬ ·¦ª®ƒ»²» ²¿®«¼‚¾» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» °«¬»³ Ó»¼ËÒ×ÏÛò

²±¶ «-¬¿²±ª· « µ±¶±¶ ¶» ±¾¿ª·± ¦¼®¿ª-¬ª»²« «-´«¹«ò ˵±´·µ± Ñ-·¹«®¿¬»´¶ °´¿¬· ¦¼®¿ª-¬ª»²±¶ «-¬¿²±ª· «µ«°¿² ¬®±ƒ¿µ «-´«¹»ô ±-·¹«®¿²·µ ³« ¶» ¼«‚¿² ª®¿¬·¬· ·¦²±- -«¼¶»´±ª¿²¶¿ « ¬®±ƒµ±ª·ó ³¿ « ®±µ« ±¼ ïì ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ ¦¿ °±ª®¿¬ ø®»¹®»-÷ò

²»¦¹±¼»ø²°®ò ´¿¾±®¿¬±®·¶-µ¿ ¼·¶¿¹²±-¬·µ¿æ ¸»³¿¬±´±¹·¶¿ô ¾·±ó µ»³·¶¿ µ®ª· · «®·²¿ô ®¿¼·±´±¹·¶¿æ ÎÌÙ °®»¬®¿¹»ô «´¬®¿¦ª«µµ±²ó -«µ´¿¼²± ¬ò ìòîòîòô ¿ « « ±°-»¹« · ¼± ¹±¼·ƒ²¶»¹ ´·³·¬¿ ±¼®»ó

²±¹ -»¹³»²¬¿ · ¶»¼¿² ÓÎ ¶»¼²±¹ -»¹³»²¬¿ « -ª¿µ±¶ ¼®«¹±¶

´·³·¬¿ -«µ´¿¼²± ±¼®»¼¾¿³¿ ¬ò ìòîòîò

®¿¬»´¶²±¶ ¹±¼·²·ô ¬» ËÆÊ ¼±¶µ· « -ª¿µ±¶ ¼®«¹±¶ ±-·¹«®¿¬»´¶²±¶ ¹±¼·²· ¦¿ ‚»²» -¬¿®·¶» ±¼ íð ¹±¼·²¿ ø°±´·½» ݱ³º±®¬ô Ñ°¬·ó ³¿´¿ô Û¨½´«-·ª»÷ò

ËÆÊ °®»¹´»¼ °®±-¬¿¬» « -ª¿µ±¶ ¼®«¹±¶ ±-·¹«®¿¬»´¶²±¶ ¹±¼·²· ¦¿ ³«ƒµ¿®½» -¬¿®·¶» ±¼ íð ¹±¼·²¿ ø°±´·½¿ Ñ°¬·³¿´÷ò

¹±¼·ƒ²¶» « -ª¿µ±¶ ±-·¹«®¿¬»´¶²±¶ ¹±¼·²· ø°±´·½¿ Õ·¼÷ò

ï


°®»¹´»¼¿ ø°±´·½» ݱ³º±®¬ô Ñ°¬·³¿´¿ô Û¨½´«-·ª»ô ݱ³°¿²§÷ò

íò

«-´«¹» °®±º·´¿µ-» °¿®¿¼±²¬²·¸ ¾±´»-¬· ø²°®òæ ±¼-¬®¿²¶·ª¿²¶» ³»µ·¸ · ¬ª®¼·¸ ¦«¾²·¸ ²¿-´¿¹¿÷ô ¦«¾¿ -¿ -»°¿®¿½·¶±³ - ¿²»-¬»¦·¶±³÷ò

µ» °±-¬«°µ» · °®»µ± ¹±¼·ƒ²¶»¹ ´·³·¬¿ô ¿ «¦ «ª¶»¬ -«¼¶»´±ª¿²¶¿

-¬ª»²·³ «-¬¿²±ª¿³¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ ²¿ ±-²±ª· ³»¼·½·²-µ» ·²¼·ó µ¿½·¶» · «¦ «ª¶»¬ ·¦ª®ƒ»²» ²¿®«¼‚¾» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» °«¬»³ Ó»¼ËÒ×ÏÛò

²±¶ «-¬¿²±ª· « µ±¶±¶ ¶» ±¾¿ª·± ¦¼®¿ª-¬ª»²« «-´«¹«ò ˵±´·µ± Ñ-·¹«®¿¬»´¶ °´¿¬· ¦¼®¿ª-¬ª»²±¶ «-¬¿²±ª· «µ«°¿² ¬®±ƒ¿µ «-´«¹»ô ±-·¹«®¿²·µ ³« ¶» ¼«‚¿² ª®¿¬·¬· ·¦²±- -«¼¶»´±ª¿²¶¿ « ¬®±ƒµ±ª·ó ³¿ « ®±µ« ±¼ ïì ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ ¦¿ °±ª®¿¬ ø®»¹®»-÷ò ìòíò ÑÎÌÑÐÛÜÍÕß × ÜÎËÙß ÐÑÓßÙßÔß

°®±¬»¦»ô ·¬¼ò÷ µ±¶¿ ²·-« °®·¦²¿¬¿ ±¾ª»¦²·³ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ ±-·ó ¹«®¿²¶»³ ·´· -« °®·¦²¿¬¿ô ¿´· ²·‚»¹ -¬¿²¼¿®¼¿ô · ¬± « ±°-»¹« ·

ìòëò Ú×Æ×ÕßÔÒß ÌÛÎßÐ×Öß

ìòëòîò Í¿³±°®·¼®‚¿¶ ±-·¹«®¿²·µ¿ ·¦²±-· íðû ±¼ ¬®±ƒµ¿ -ª¿µ» «-´«¹»ò ±²¿®²±ò Þ±®¿ª¿µ -» -³¿¬®¿ -¬¿½·±²¿®²·³ «µ±´·µ± ±-·¹«®¿²·µ ¾±®¿ª· « «-¬¿²±ª· ø¾±´²·½¿ô ¬±°´·½» · -´ò÷ ²¿¶³¿²¶» îì¸ò ìòêò ÓßÔ× ÑÐÛÎßÝ×ÖÍÕ× ÆßØÊßÌ×

´¿²¬²·¸ô ³¿´·¸ ±°»®¿½·¶-µ·¸ ¦¿¸ª¿¬¿ ø²°®òæ ¿¬»®±³·ô º«®«²µ«´±ó ¦¿ô ª»®«µ»ô ¾·±°-·¶»ô µ·®»¬¿‚¿ô ´¿-»®-µ¿ ±°»®¿½·¶¿ ¸»³»®±·¼¿ô

¹«®¿²¶¿ò ìòêòîò Í¿³±°®·¼®‚¿¶ ±-·¹«®¿²·µ¿ ·¦²±-· íðû ±¼ ¬®±ƒµ±ª¿ -ª¿µ±¹ ¦¿¸ª¿¬¿ò

ìòíòîò Í¿³±°®·¼®‚¿¶ ±-·¹«®¿²·µ¿ ¶» íðû ±¼ ½·¶»²» °±³¿¹¿´¿ò

¼®«¹·³ °±³¿¹¿´·³¿ Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«ó ®¿²¶»ò ¼®ò ³»¼·½·²-µ¿ °±³¿¹¿´¿ ¿µ± ¶» °®±¬»µ¿± °®±°·-¿²· ®±µ «°±ó ¬®»¾» °±³¿¹¿´¿ °®»³¿ ±¼®»¼¾¿³¿ Ю¿ª·´²·µ¿ ± ±®¬±°»¼-µ·³ · ¼®«¹·³ °±³¿¹¿´·³¿ Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·ó °®¿ª± ²¿ ¶»¼²± °±³¿¹¿´± ø·´· °¿®÷ -ª¿µ» ¼®«¹» ¹±¼·²»ô ±-·³

³¶»²· ¼·±°¬®·¶¿ò Ю±³¶»²¿ ¼·±°¬®·¶» ¼±µ¿¦«¶» -» ±¼¹±ª¿®¿¶«ó

Þ±®¿ª¿µ -» -³¿¬®¿ -¬¿½·±²¿®²·³ «µ±´·µ± ±°»®¿½·¶-µ· ¦¿¸ª¿¬ ¦¿¸¬·¶»ª¿ ¾±®¿ª¿µ « «-¬¿²±ª· ø¾±´²·½·÷ ²¿¶³¿²¶» îì¸ò ìòéò Í×ÍÌÛÓßÌÍÕ× ÐÎÛÙÔÛÜ× ìòéòïò ÑÍÒÑÊÒ× Í×ÍÌÛÓßÌÍÕ× ÐÎÛÙÔÛÜ

®¿¼¿å -²·³µ¿ »´»µ¬®±µ¿®¼·±¹®¿³¿å «´¬®¿¦ª«µ ±®¹¿²¿ ¬®¾«¸¿å «-´«¹» ³»¼·½·²-µ±ó¾·±µ»³·¶-µ±¹ ´¿¾±®¿¬±®·¶¿æ °®»¬®¿¹» µ®ª·æ -»¼·³»²¬¿½·¶¿ô µ±³°´»¬²¿ µ®ª²¿ -´·µ¿ô ÙËÕô µ®»¿¬·²·²ô ¾·´·®«¾·²ô ¬®¿²-¿³·²¿¦» ñßÍÌô ßÔÌô ÙÙÌñô µ±´»-¬»ó ®±´ô ¬®·¹´·½»®·¼·ô ØÜÔô «®¿¬·å µ±³°´»¬²¿ °®»¬®¿¹¿ «®·²¿ò ìòéòîò ÐÎщ×ÎÛÒ× Í×ÍÌÛÓßÌÍÕ× ÐÎÛÙÔÛÜ ó ó ó

¾·¬· -¬¿®·¶· ±¼ í ³¶»-»½¿ò -·-¬»³¿¬-µ±¹ °®»¹´»¼¿ò ø¹±¼·ƒ²¶· °±¼´·³·¬÷ò ìòíòêò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² µ±¼ -µ´¿°¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ±-·ó ¹«®¿¬»´¶« °®·¶¿ª·¬· µ±®·ƒ¬»²¶» ±®¬±°»¼-µ±¹ ·´· ¼®ò ³»¼·½·²-µ±¹ °±³¿¹¿´¿ò

²± ·´· «²·ƒ¬»²± ¦¾±¹ ²¿³¶»®» ·´· µ®¿¶²¶» ²»°¿‚²¶» ±-·¹«®¿²·µ¿ò

°®±ƒ·®»²±¹ -·-¬»³¿¬-µ±¹ °®»¹´»¼¿æ Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ÐÔËÍ ß «¦ ±-²±ª²· -·-¬»ó

²¿ ·´· ³¿³±¹®¿º·¶« ¦¿ -¬¿®·¶» ±¼ ìð ¹±¼·²¿ò Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ×ÜÛßÔ ß «¦ ݱ²¬®±´

Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ÛÈÌÎß ß «¦ ݱ²¬®±´ - ´»¼±³ô °«³°·½» ¦¿ ·¦¼¿¶¿²¶» ³´·¶»µ¿ô ƒ¬®½¿´¶µ» ¦¿ ·-°·®¿²¶»

ìòìò ÍÌÑÓßÌÑÔщÕÛ ËÍÔËÙÛ

¹¿ô »®¹±³»¬®·¶« ·´· ËÆÊ -®½¿ ²¿ ·²¼·µ¿½·¶«ò Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ÓßÈ× ß «¦ ݱ²¬®±´ ÐÔËÍ

¬®·¶¿ ·´· ËÆÊ -®½¿ ²¿ ·²¼·µ¿½·¶«ò Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ÐÔËÍ Þ «¦ ±-²±ª²· -·-¬»ó Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ×ÜÛßÔ Þ «¦ ݱ²¬®±´

ìòìòîò Í¿³±°®·¼®‚¿¶ ±-·¹«®¿²·µ¿ ·¦²±-· íðû ±¼ ¬®±ƒµ¿ -ª¿µ» «-´«¹»ò -«æ ïò «-´«¹» ·¦ ®»-¬±®¿¬·ª²» -¬±³¿¬±´±¹·¶» ø²°®òæ ·-°«²· ¦«¾·¶«÷ô îò ·²¬»®¼·-½·°´·²¿®²» «-´«¹» ø²°®òæ °®»¹´»¼ô °±²±ª²· °®»ó ¹´»¼ô ±®¬±°¿²¬±³±¹®¿º-µ± -²·³¿²¶»ô ´±µ¿´²· ó ·²¬»®±®¿´²· î

¶« ·´· ËÆÊ -®½¿ ²¿ ·²¼·µ¿½·¶«ô -¬±´·½« ²¿ ±µ«´¬²± µ®ª¿®»²¶» ²¿ Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ÛÈÌÎß Þ «¦ ݱ²¬®±´ Ю±ƒ·®»²· -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ ݱ²¬®±´ ÓßÈ× Þ «¦ ±-²±ª²· -·-¬»ó


-¬¿¬»ô ÐÍßô «®±´±ƒµ· °®»¹´»¼ô -¬±´·½« ²¿ ±µ«´¬²± µ®ª¿®»²¶»ô ìòéòíò Ì·¶»µ±³ ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô ±-·¹«®¿²·µ ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¶»¼¿² -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼ « ¼ª·¶» ¹±¼·²» ±-·¹«®¿²¶¿ô ±-·³ ¿µ± ²·¶»

êòìò Ó»¼·½·²-µ¿ ¼±µ«³»²¬¿½·¶¿ -» ¼±-¬¿ª´¶¿ ²¿ ¦¿¸¬¶»ª Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ô ¿ ³±®¿ -¿¼®‚¿ª¿¬· -ª» °±¼¿¬µ» °±¬®»¾²» ¼¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ±¼®»¼· ±-²±ª · ª·-·²« -ª±¶» ±¾ª»¦»ò

ÑÍÌÊßÎ×ÊßÒÖÛ ÐÎßÊß ×Æ ÑÍ×ÙËÎßÒÖß

¦«³·¶»ª¿ -» °®±ª¶»®¿ ½·¶»²¿ ±¾¿ª´¶»²·¸ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-´«¹¿ · °®»¹´»¼ ³»¼·½·²-µ» ¼±µ«³»²¬¿½·¶» ±¼ -¬®¿²» ±ª´¿ƒ¬»²±¹ ³»¼·½·²-µ±¹ ±-±ó ¾´¶¿Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò

ëòïò Ю¿ª± ²¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²« ¦¿ƒ¬·¬« ±-·¹«®¿²·µ ³±‚» ±-¬ª¿®·¬· «²«¬¿® · ·¦ª¿² ³®»‚» «¹±ª±®²·¸ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿ ËÒ×ÏÛ « λ°«¾´·½·

¬· ¦¼®¿ª-¬ª»²« «-´«¹« µ±¶« ¶» «¹±ª±®·± °«¬»³ Ó»¼ËÒ×ÏÛô ·-¬· ¶» ±¾ª»¦¿² ²¿¶µ¿-²·¶» îì -¿¬¿ °®·¶» «¹±ª±®»²±¹ ¬»®³·²¿ ±¬µ¿¦¿¬· «¹±ó

¦»³-¬ª« øÛ«®±°¿÷ò

-·´»ò Ë °®±¬·ª²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ¶» ±ª´¿ƒ¬»² ²¿°´¿¬·¬· «¹±ª±®²« µ¿¦²« « ·¦²±-« ±¼ ïððôðð µ² °± «¹±ª±®»²±¶ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¶ «-´«¦·ò

¶¿ô ³¿´· ±°»®¿½·¶-µ· ¦¿¸ª¿¬·ô -·-¬»³¿¬-µ· °®»¹´»¼· · ¼®«¹» ¦¼®¿ª-¬ª»²»

²¿µ±² ¶¿ª´¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²·µ¿ ¼»‚«®²±¶ ³»¼·½·²-µ±¶ ¬»´»º±²-µ±¶ -´«‚¾·

¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò

½·²-µ±¶ ·²¼·µ¿½·¶· «¹±ª¿®¿ - «¹±ª±®²·³ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ «-¬¿²±ª¿³¿ ¬»®³·² ±¾¿ª´¶¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹»ò ëòìò צ²·³²±ô °±-¬«°½·ô -¬±³¿¬±´±ƒµ» «-´«¹»ô º·¦·µ¿´²¿ ¬»®¿°·¶¿ · ³¿´· ±°»®¿½·¶ó -µ· ¦¿¸ª¿¬· ±¾¿ª´¶»²· ·¦ª¿² «¹±ª±®²» ³®»‚» ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ó ª¿ô ±-·¹«®¿²·µ -» ²» ³±®¿ °®·¶» ±¾¿ª´¶¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» ¶¿ª·ó

-²« ¦¼®¿ª-¬ª»²« «-´«¹«÷ô ¿ ²¿¶ª·ƒ» ¼± «¹±ª±®»²±¹ ¹±¼·ƒ²¶»¹ ´·³·¬¿ ³»¼·½·²-µ« ·²¼·µ¿½·¶« ¦¿ °®»¼³»¬²« ¦¼®¿ª-¬ª»²« «-´«¹«ò Æ¿ ±-¬ª¿ó ®»²¶» °®·¶» ²¿ª»¼»²±¹ô ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² ¼±-¬¿ª·¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ²¶¿ô ±¼²±-²± ±¾²±ª» ±-·¹«®¿²¶¿ «µ±´·µ± ¶» °®»³·¶¿ ¦¿ ²±ª± ±-·¹«®¿ó ëòëò Ò¿ ¦¿¸¬¶»ª Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ô ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² ¼±-¬¿ª·¬· -ª« ³»¼·½·²ó ®¿²¶«ô ±¼²±-²± ²¿¶µ¿-²·¶» è ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ·-¬»µ¿ °®»¬¸±¼²±¹ «¹±ó ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ò -¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò -¬ª»²» ¦¿ƒ¬·¬» «¦®±µ±ª¿²· ²»¦¹±¼±³ò êòïò Ó»¼ËÒ×Ïß ¶» ²¿ ®¿-°±´¿¹¿²¶« ±-·¹«®¿²·½·³¿ ³»¼·½·²-µ·³ -¿ª¶»ó ¬±³ · ²¿®«¼‚¾±³ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» -ª¿µ±¹ ¼¿²¿ ±¼ ð ¼± îì -¿¬¿ ¼²»ª²±ò Þ®±¶ ¬»´»º±²¿ Ó»¼ËÒ×ÏÛ ²¿´¿¦· -» ²¿ ·-µ¿¦²·½· ±-·¹«ó ®¿²·µ¿ò êòîò ×-°´¿¬¿ ±-·¹«®²·²» ¦¿ ·¦ª®ƒ»²» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» ±-¬ª¿®»²» ¾»¦

²¶¿ò ÆßÊΉÒÛ ÑÜÎÛÜÞÛ èòïò ßµ± -» ¬·¶»µ±³ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± -¬¿²¶» ±-·¹«®¿²·µ¿ ·¦³·¶»²·

¼±µ«³»²¬¿½·¶» °±¬®»¾²± -¬¿²±ª·¬± ª®·¶»³»ô ®±µ ¦¿ ·-°´¿¬« ·´· ±¾¿ó ª·¶»-¬ ¼¿ ¶» ¦¿¸¬¶»ª ²»±-²±ª¿² ·¦²±-· í𠼿²¿ò ˵±´·µ± Ñ-·¹«®¿¬»´¶

®±µ« í𠼿²¿ ±¼ -¿¦²¿²¶¿ ¦¿ ²¿ª»¼»²« °®±³¶»²« ±¾¿ª·¶»-¬·¬· «¹±ó ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ · °±¦ª¿¬· ¹¿ ¼¿ °®·¸ª¿¬· ²¿ª»¼»²« ·¦³¶»²« «¹±ó ª±®¿ò ßµ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ « ®±µ« ïì ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °®·³·¬µ¿

¦» « ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¶¿ª»ô ±¾ª»¦«¶» -» ·-°´¿¬·¬· ·¦²±- ²»-°±®²±¹ ¼·¶»´¿ ±¾ª»¦» ²¿ ·³» °®»¼«¶³¿ò

Ë °®·³¶»²· ±¼ ðïòðéòîðïíò

Ì·-¿µæ ´·°¿²¶ô îðïíò

¶» ±-·¹«®¿²·µ µ±®·-¬·± ²»µ± ±¼ °®¿ª¿ ·¦ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿ƒ¬·¬» -«µ´¿¼²± -µ´±°´¶»²±³ «¹±ª±®« ± ±-·¹«®¿²¶«ò

í


б²«¼¿ ó ܱ¼¿¬²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

ÍÌËØ

ð î ¾®±¶ °±²«¼» ø«°·-«¶» ËÒ×Ïß÷

Ñ-±¾²· °±¼¿½·

Ю»¦·³»ô ·³»ô ¬·¬«´¿

˹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ñÑ-·¹«®¿²·µ

Ö» ´· «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ¸®ª¿¬-µ· ¼®‚¿ª´¶¿²·²á

¼¿

²»

бƒ¬¿²-µ· ¾®±¶

ßµ± ²·¶»ô µ±¶»¹ ¶» ¼®‚¿ª´¶¿²-¬ª¿á

‚»²-µ±

³«ƒµ±

Ó¶»-¬±

Þ®±¶ ¬»´»º±²¿

ܱ-¬¿ª²¿ ¿¼®»-¿

Û󳿷´ ¿¼®»-¿

Ò¿¦·ª ¾¿²µ»

б¼¿½· ± ½¶»²·µ« Ò¿¦·ª °®±¹®¿³¿

ð ï

Ì®¿¶¿²¶» ±-·¹«®¿²¶¿ ¶» ï ¹±¼·²«ò

ݱ³º±®¬ ¾·´± µ±¶» -°»½·¶¿´²±-¬· ¼± ïòðððôðð µ² ¹±¼·ƒ²¶» ø¾»¦ ¼±¼¿¬²·¸ ¼±°´¿¬¿÷

Ü·¶¿¹²±-¬·½µ· °±-¬«°½·

¾·´± µ±¶» ª®-¬» ¼± íòðððôðð µ² ¹±¼·ƒ²¶» ø¾»¦ ¼±¼¿¬²·¸ ¼±°´¿¬¿÷

Ò¿ª»¼»²» «-´«¹» ·¦²¿¼ ´·³·¬¿

ËÒ×Ïß °¿®¬·½·°·®¿ ëðû

Ó»¼·½·²-µ· -¿ª¶»¬·

Ó»¼ËÒ×Ïß -´«‚¾¿ ¼»‚«®²¿ íêë ¼¿²¿ îì -¿¬¿ ¼²»ª²±

Ò¿ª»¼»²» «-´«¹» ·¦ª¿² ËÒ×Ïß ³®»‚» «-¬¿²±ª¿

·¦ª¿² «¹±ª±®²» ³®»‚» ËÒ×Ïß ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿

ËÒ×ÍÛÈ °®»³·¶¿ ‚»²»ñ³«ƒµ¿®½·

±¼¶»¼²±³÷ êìôðë µ²

ïèéôëç µ²

íêçôêç µ²

éíîôðë µ²

È µ®»¼·¬²¿ µ¿®¬·½¿

-·¹«®¿²¶¿ · ײº±®³¿½·¶»

«¹±ª¿®¿¬»´¶« ±-·¹«®¿²¶¿ò µ±®·ƒ¬»²¶» °±¼¿¬¿µ¿ ª»¦¿²·¸ «¦ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶«ò Ò¿°±³»²»æ

²·µ¿ò Ò¿ ¬»³»´¶« °±¬°·-¿²» -«¹´¿-²±-¬· ± °®·¸ª¿¬« ²±ª» °®»³·¶»ô ²¿-¬¿ª´¶¿ -» °±-¬«°¿µ «¹±ª¿®¿²¶¿ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Æ¿ «¹±ª¿®¿²¶» ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ °®»³¿ °±-»¾²±¶ °±²«¼· ³±´·³± Ê¿- ¼¿ °±°«²¶»²· ±¾®¿¦¿½ б²«¼» ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¼±-¬¿ª·¬» °±ƒ¬±³ ·´· µ±²¬¿µ¬·®¿¶¬»æ °±ƒ¬±³ ²¿ ¿¼®»-«æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶»ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ô ²¿ ¾®±¶»ª»å

Ó¶»-¬± · ¼¿¬«³

б¬°·- °±-®»¼²·µ¿

È

б¬°·- «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ñÑ-·¹«®¿²» ±-±¾»


ײº±®³¿½·¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶« ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-²±ª²· °±¼¿½· ± Ñ-·¹«®¿¬»´¶« Ñ-·¹«®¿¬»´¶æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Ͷ»¼·ƒ¬»æ Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ Ì»´òæ ðïñêíîì îððô Ú¿¨æ ðïñêíîì îë𠸬¬°æññ©©©ò«²·¯¿ò¸®ô »ó³¿·´æ ·²º±à«²·¯¿ò¸® ÓÞÍ ðèîðçéïìðò ÓÍæïììêìëîô Ñ×Þæ éëêêëìëëííí îìèìððèóïëððïëîïíê Ю¿ª± µ±¶» -» °®·³¶»²¶«¶» ²¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« · «ª¶»¬· ±-·¹«®¿²¶¿

¼²»ª²±ò ͪ» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» «¹±ª±®»²» ±¼¿¾®¿²±³ ¬¿®·º±³ «¹±ª¿®¿¶« -» ¾»¦

¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô б-»¾²· «ª¶»¬· ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ · б-»¾²· «ª¶»¬· ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Ò¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« °®·³¶»²¶«¶« -» °±¦·¬·ª²· °®±°·-· λ°«¾´·µ» Ø®ª¿¬-µ»ò б¬°·-·ª¿²¶» °±²«¼» б¬°·- «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿²·µ¿ ²¿ °±²«¼· -³¿¬®¿ -» °±¬°·-±³ ²¿ °±´·½·ò ˵±´·µ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿²·µ ²·-« ·-¬» ±-±¾» °±²«¼« ³±®¿ °±¬°·-¿¬· · ±-·¹«®¿²·µô ¿ ¦¿ ¼¶»½« ¼± ïèó¬» ¹±¼·²» ‚·ª±¬¿ · ²¶·¸±ª ¦¿µ±²-µ· ¦¿-¬«°²·µò

¦¿ ·-°´¿¬« ·´· ±¾¿ª·¶»-¬ ¼¿ ¶» ¦¿¸¬¶»ª ²»±-²±ª¿² ·¦²±-· í𠼿²¿ò

б¼²±-·¬»´¶ °±²«¼» ª»¦¿² ¶» «¦ ±ª« °±²«¼« ±-¿³ ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ µ±¶»¹ ¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶

Ю»-¬¿²¿µ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«

-»¬ ¼¿²¿ò Ê®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« Ò¿ª»¼»²± ¶» ²¿ °±²«¼· · °±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò Ѽ¹±ª±®²±-¬ ¦¿ ·¦¶¿ª» ¼¿²» ²¿ °±²«¼· › °·-¿²· ±¾´·µ ·¦¶¿ª¿ Ò¿ °·¬¿²¶¿ ·¦ °±²«¼» ³±®¿ -» ±¼¹±ª±®·¬· ·-¬·²·¬± · ½¶»´±ª·¬±ô « -«°®±¬²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ³±‚» ±¼¾·¬· °±²«¼« ·´· ¦¿¸¬·¶»ª¿¬· °±²·ƒ¬»²¶» ·´· ®¿-µ·¼ «¹±ª±®¿ô ±¼²±-²± ±¼¾·¬· ·-°´¿¬« ±-·¹«®²·²»ò Æ¿ ·-°®¿ª²±-¬ ¶» ±¼¹±ª±®¿² °±¼²±-·¬»´¶ °±²«¼»ô ·¿µ± ²·¶» -¿³ ·-°«²¶¿ª¿± °±²«¼«ò

°±¬®»¾²± ¶» ±¼¶¿ª·¬· ²¿¶µ¿-²·¶» îì -¿¬¿ °®·¶» ¼±¹±ª±®»²±¹ ¬»®³·²¿ « °®±¬·ª²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ²¿°´¿¬» «¹±ª±®²» µ¿¦²»ò Ì®±ƒµ±ª» ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-´«¹¿ ±-¬ª¿®»²·¸ ¾»¦ °±-®»¼±ª¿²¶¿ Ó»¼ËÒ×ÏÛ ±-·¹«®¿²·µ -µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶« ¬®»¾¿ ¼±-¬¿ª·¬· ²¿ ¿¼®»-« ²¿¶¾´·‚»¹ «®»¼¿ ·´· -¶»¼·ƒ¬» « Æ¿¹®»¾«ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ò ×-°´¿¬¿ ±-·¹«®²·²» ¦¿ ·¦ª®ƒ»²» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹»

±¾ª»¦» « ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¶¿ª»ô ±¾ª»¦«¶» -» ·-°´¿¬·¬· ·¦²±- ²»-°±®ó ²±¹ ¼·¶»´¿ ±¾ª»¦» ²¿ ·³» °®»¼«¶³¿ò з-¿²±¶ °®·¶¿ª· °±¬®»¾²± ¶» °®·´±‚·¬· ·-°®¿ª»ô ³»¼·½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶«ô ±¬°«-²¿

Ю»-¬¿²¿µ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« ³±‚» ²¿-¬«°·¬· · «-´·¶»¼ -³®¬· «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¿ ª®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ¿µ± ±-·¹«®¿²¿ ±-±¾¿ ²» -¬«°· ²¿ ³¶»-¬± «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô «-´·¶»¼ -³®¬· ±-·¹«®¿²» ±-±¾» ¦¿ ª®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô «-´·¶»¼ ²»°´¿ó

«¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« ±¼ -¬®¿²» «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ²¿°´¿¬·ó ¬· «¹±ª±®²« µ¿¦²« -«µ´¿¼²± «ª¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò Æ¿-¬«°²·µ

¦¿¸¬·¶»ª¿¶« °·-¿²« °±¬ª®¼« ±¼ -¬®¿²» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò б¼²±-·¬»´¶ °±²«¼» ±¾ª»¦«¶» -» Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ±¼³¿¸ °®·¶¿ª·¬· -ª» °®±³¶»²» ¦¼®¿ª-¬ª»ó ͪ» ±-±¾» µ±¶» -ª±¶ °®¿ª²· ·²¬»®»- ½®°» ·¦ «¹±ª±®¿ ± ¼±¾®±ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·ó ±-·¹«®¿²¶¿ò °®±·¦´¿¦» ·´· -« « ª»¦· - «¹±ª±®±³ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ®·¶»ƒ·¬· -°±®¿¦«³²±ô « ³·®²±³ °±-¬«°ó µ« µ±¼ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò Í«¾¶»µ¬· ·¦ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« · ±-¬¿´· µ±®·-²·½· «-´«¹¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ °±¼²±-» -ª±¶» °®·¬«‚¾» °·-¿²·³ °±¼²»-µ±³æ › ²¿ ¿¼®»-« -¶»¼·ƒ¬¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò › ïðððð Æ¿¹®»¾ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ·´· › ²¿ ¿¼®»-« °®±¼¿¶²±¹ «®»¼¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò ·´· º¿¨ó±³ ²¿ ¾®±¶ êíîì îëð ·´· »ó³¿·´±³ ²¿ ¿¼®»-« ·²º±à«²·¯¿ò¸®ò ³·¶¿ô ±¼²±-²± °®»³·¶-µ· ±¾®±µò

³¶»-»½¿ò Ю¿ª± ±¼-¬«°¿²¶¿ б²«¼·¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ±¼-¬«°¿²¶¿ ±¼ °±²«¼»ô ±¼²±-²± ±¼ -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«ó

Æ¿ ª¿´¶¿²±-¬ ±¼-¬«°¿²¶¿ ¦¿¸¬·¶»ª¿ -» °·-¿²· ±¾´·µò °± «¹±ª±®»²±³ °¿µ»¬« ±-·¹«®¿²¶¿ ²¿ª»¼»ó ²· -« ²¿ °±²«¼· · °±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò

°±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò

¶»´¿ ±¼´«µ« ²¿ µ±¶« -» °®·¬«‚¾¿ ±¼²±-· · ¬± « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¬«‚¾»ò ª« ¼±¼¿¬²·¸ ¼±µ¿¦¿ò б¼²±-·¬»´¶ °®·¹±ª±®¿ µ±¶· ²·¶» ¦¿¼±ª±´¶¿² ±¼´«µ±³ ± °®·¬«‚¾· ³±‚» °±¼²·¶»¬· ‚¿´¾« « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ ±¼´«µ» ± °®·¬«‚¾·ò í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ ‚¿´¾»ò ˵±´·µ± °±ª¶»®»²-¬ª± ±½¶»²· °±¬®»¾²·³ô ±ª´¿ƒ¬»²± ¶» ¬®¿‚·¬· ¼±¼¿¬²» ¼±µ¿¦»ò

³·®»²¶» µ±¼ Ø®ª¿¬-µ±¹ «®»¼¿ ¦¿ ±-·¹«®¿²¶» ·´· µ±¼ ²»µ» ¼®«¹» ±®¹¿²·¦¿½·¶» ¦¿ ³·®»²¶» « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ô °®»³¿ °®»¬¸±¼²±³ °·-¿²±³ -°±®¿¦«³« «¹±ª±®²·¸ -¬®¿²¿ · «ª¶»¬·³¿ ·¦ ¬±¹ -°±®¿¦«³¿ò Ю·¶»¼´±¹ ¦¿ ³·®»²¶» ¼±-¬¿ª´¶¿ -» Ý»²¬®« ¦¿ ³·®»²¶» °®· Ø®ª¿¬-µ±³ «®»¼« ¦¿ ±-·¹«®¿²¶» ·´· µ±¼ ²»µ» ¼®«¹» ±®¹¿²·¦¿½·¶» ¦¿ ³·®»²¶» « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ « °·-³»²±³ ±¾´·µ«ò ßµ± ¬· -°±®±ª· ²» ¾«¼« ®·¶»ƒ»²· ³·®»²¶»³ « ®±µ« ê𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °±¼²±ƒ»²¶¿ °®·¶»¼´±¹¿ ¦¿ °±µ®»¬¿²¶» °±-¬«°µ¿ ³·®»²¶¿ ·´· « ¼®«¹±³

ܱ-¬¿ª¿ °±´·½» ±-·¹«®¿²¶¿ ¿¼®»-«ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² °®·´·µ±³ °±°«²¶¿ª¿²¶¿ -ª±¶·¸ °±¼¿¬¿µ¿ «°·ó ·¦²±-· ïûò

²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿÷ò ¾®±ó ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô °±¼³·®«¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò б®»¦²» ±´¿µƒ·½» ²¿ °®»³·¶« ¦¿ ¼±¾®±ª±´¶²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» µ±®·-¬» -» -«µ´¿¼ó ²± ±¼®»¼¾¿³¿ Æ¿µ±²¿ ± °±®»¦« ²¿ ¼±¸±¼¿µò

¼»‚«®²» ³»¼·½·²-µ» ¬»´»º±²-µ» -´«‚¾» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ › Ó»¼Ë²·¯¿ô ®¿-°±´±‚·ª» îì -¿¬¿

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

ª·ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ³±‚» ²¿µ²¿¼²± µ±²¬¿µ¬·®¿¬· ËÒ×ÏË ²¿ ¬»´ò ðèððñîðð ððï ·´· ²¿ »ó³¿·´ ¿¼®»-«æ ·²º±à«²·¯¿ò¸® «µ±´·µ± °±´·½« ²·¶» ¹®»ƒµ±³ ¦¿°®·³·± · ¦¿¬®¿‚·¬· ²¶»ó ¦·²« °±²±ª²« ¼±-¬¿ª«ò ¸®ª¿¬-µ±³ ¶»¦·µ«ò ͪ» ½·¶»²» ø°®»³·¶» ±-·¹«®¿²¶¿÷ -« ·¦®¿‚»²» « µ«²¿³¿ò Ò¿¼¦±®²± ¬·¶»´± Ò¿¼¦±® ²¿¼ °±-´±ª¿²¶»³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ °®±ª±¼· Ø®ª¿¬-µ¿ ¿¹»²½·¶¿ ¦¿ ²¿¼¦±® º·²¿²½·¶ó -µ·¸ «-´«¹¿ -¿ -¶»¼·ƒ¬»³ « Æ¿¹®»¾«ò


б²«¼¿ ó ܱ°«²-µ± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

Ñ-±¾²· °±¼¿½·

ÍÌËØ

ð î ¾®±¶ °±²«¼» ø«°·-«¶» ËÒ×Ïß÷

Ю»¦·³»ô ·³»ô ¬·¬«´¿

˹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ñÑ-·¹«®¿²·µ

Ö» ´· «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ¸®ª¿¬-µ· ¼®‚¿ª´¶¿²·²á

¼¿

²»

ßµ± ²·¶»ô µ±¶»¹ ¶» ¼®‚¿ª´¶¿²-¬ª¿á

‚»²-µ±

бƒ¬¿²-µ· ¾®±¶

Ó¶»-¬±

Þ®±¶ ¬»´»º±²¿

³«ƒµ± ܱ-¬¿ª²¿ ¿¼®»-¿

Û󳿷´ ¿¼®»-¿

Ò¿¦·ª ¾¿²µ»

б¼¿½· ± ½¶»²·µ«

ð ï

צ²±- ±-·¹«®¿²¶¿ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×Öß · ÜÑÐÔßÌß ²¿-¬¿´·¸ « ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶«ò

Ì®¿¶¿²¶» ±-·¹«®¿²¶¿ ¶» ï ¹±¼·²»ò

°®»³·¶¿ ëèôðð µ²

µª¿®¬¿´²¿ °®»³·¶¿ ïéðôðð µ²

°±´«¹±¼·ƒ²¶¿ °®»³·¶¿ ííëôðð µ²

¹±¼·ƒ²¶¿ °®»³·¶¿ ±¼¶»¼²±³÷ êêíôðð µ²

È µ®»¼·¬²¿ µ¿®¬·½¿

± ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« ø°¿®¬·½·°¿½·¶¿÷ · ¬®±ƒµ±ª» ¼±°´¿¬¿ ¦¿ ´·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ» ´·-¬» ´·¶»µ±ª¿ ø¼±°´¿¬¿÷ô ¿ µ±¶· -« ²¿-¬¿´· ¬»³»´¶»³ ·¦¼¿²» «°«¬²·½» ·´· ®»½»°¬¿ô ±¼²±-²± ¼±¦²¿µ» ±¼ -¬®¿²» Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»ò צ²±- °¿®¬·½·°¿½·¶» ¼»º·²·®¿² Æ¿µ±²±³ ± ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« ±¼²±-· -» ²¿æ Ƽ®¿ª-¬ª»²« ¦¿ƒ¬·¬« °®«‚»²« µ±¼ ·¦¿¾®¿²±¹ ¼±µ¬±®¿ °®·³¿®²» ¦¼®¿ª-¬ª»²» ±´²·½« · µ·®«®ƒµ» ¦¿¸ª¿¬» « ¼²»ª²±¶ ¾±´²·½·å ¶» ´·¶»µ¿ °± ®»½»°¬«å Ô·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ»ô -·¹«®¿²¶¿ · ײº±®³¿½·¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶«

±-·¹«®¿²¶¿ò °±¼¿¬¿µ¿ ª»¦¿²·¸ «¦ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶«ò Ò¿°±³»²»æ ±-·¹«®¿²¶¿ ¶» ×ÞßÒ ØÎéçîìèìððèïëððïëîïíêò

Æ¿ «¹±ª¿®¿²¶» ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ °®»³¿ °±-»¾²±¶ °±²«¼· ³±´·³± Ê¿- ¼¿ °±°«²¶»²· ±¾®¿¦¿½ б²«¼» ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¼±-¬¿ª·¬» °±ƒ¬±³ ·´· µ±²¬¿µ¬·®¿¶¬» æ °±ƒ¬±³ ²¿ ¿¼®»-«æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶»ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ô ²¿ ¾®±¶»ª»å

Ó¶»-¬± · ¼¿¬«³

б¬°·- °±-®»¼²·µ¿

б¬°·- «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ñÑ-·¹«®¿²» ±-±¾»


ײº±®³¿½·¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶« ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-²±ª²· °±¼¿½· ± Ñ-·¹«®¿¬»´¶« Ñ-·¹«®¿¬»´¶æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Ͷ»¼·ƒ¬»æ Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ Ì»´òæ ðïñêíîì îððô Ú¿¨æ ðïñêíîì îë𠸬¬°æññ©©©ò«²·¯¿ò¸®ô »ó³¿·´æ ·²º±à«²·¯¿ò¸® ÓÞÍ ðèîðçéïìðò ÓÍæïììêìëîô Ñ×Þæ éëêêëìëëííí îìèìððèóïëððïëîïíê Ю¿ª± µ±¶» -» °®·³¶»²¶«¶» ²¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« · «ª¶»¬· ±-·¹«®¿²¶¿

¼²»ª²±ò ͪ» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» «¹±ª±®»²» ±¼¿¾®¿²±³ ¬¿®·º±³ «¹±ª¿®¿¶« -» ¾»¦

¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô б-»¾²· «ª¶»¬· ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ · б-»¾²· «ª¶»¬· ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Ò¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« °®·³¶»²¶«¶« -» °±¦·¬·ª²· °®±°·-· λ°«¾´·µ» Ø®ª¿¬-µ»ò б¬°·-·ª¿²¶» °±²«¼» б¬°·- «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿²·µ¿ ²¿ °±²«¼· -³¿¬®¿ -» °±¬°·-±³ ²¿ °±´·½·ò ˵±´·µ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿²·µ ²·-« ·-¬» ±-±¾» °±²«¼« ³±®¿ °±¬°·-¿¬· · ±-·¹«®¿²·µô ¿ ¦¿ ¼¶»½« ¼± ïèó¬» ¹±¼·²» ‚·ª±¬¿ · ²¶·¸±ª ¦¿µ±²-µ· ¦¿-¬«°²·µò

¦¿ ·-°´¿¬« ·´· ±¾¿ª·¶»-¬ ¼¿ ¶» ¦¿¸¬¶»ª ²»±-²±ª¿² ·¦²±-· í𠼿²¿ò

б¼²±-·¬»´¶ °±²«¼» ª»¦¿² ¶» «¦ ±ª« °±²«¼« ±-¿³ ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ µ±¶»¹ ¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶

Ю»-¬¿²¿µ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«

-»¬ ¼¿²¿ò Ê®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« Ò¿ª»¼»²± ¶» ²¿ °±²«¼· · °±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò Ѽ¹±ª±®²±-¬ ¦¿ ·¦¶¿ª» ¼¿²» ²¿ °±²«¼· › °·-¿²· ±¾´·µ ·¦¶¿ª¿ Ò¿ °·¬¿²¶¿ ·¦ °±²«¼» ³±®¿ -» ±¼¹±ª±®·¬· ·-¬·²·¬± · ½¶»´±ª·¬±ô « -«°®±¬²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ³±‚» ±¼¾·¬· °±²«¼« ·´· ¦¿¸¬·¶»ª¿¬· °±²·ƒ¬»²¶» ·´· ®¿-µ·¼ «¹±ª±®¿ô ±¼²±-²± ±¼¾·¬· ·-°´¿¬« ±-·¹«®²·²»ò Æ¿ ·-°®¿ª²±-¬ ¶» ±¼¹±ª±®¿² °±¼²±-·¬»´¶ °±²«¼»ô ·¿µ± ²·¶» -¿³ ·-°«²¶¿ª¿± °±²«¼«ò

°±¬®»¾²± ¶» ±¼¶¿ª·¬· ²¿¶µ¿-²·¶» îì -¿¬¿ °®·¶» ¼±¹±ª±®»²±¹ ¬»®³·²¿ « °®±¬·ª²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ²¿°´¿¬» «¹±ª±®²» µ¿¦²»ò Ì®±ƒµ±ª» ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-´«¹¿ ±-¬ª¿®»²·¸ ¾»¦ °±-®»¼±ª¿²¶¿ Ó»¼ËÒ×ÏÛ ±-·¹«®¿²·µ -µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶« ¬®»¾¿ ¼±-¬¿ª·¬· ²¿ ¿¼®»-« ²¿¶¾´·‚»¹ «®»¼¿ ·´· -¶»¼·ƒ¬» « Æ¿¹®»¾«ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ò ×-°´¿¬¿ ±-·¹«®²·²» ¦¿ ·¦ª®ƒ»²» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹»

±¾ª»¦» « ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¶¿ª»ô ±¾ª»¦«¶» -» ·-°´¿¬·¬· ·¦²±- ²»-°±®ó ²±¹ ¼·¶»´¿ ±¾ª»¦» ²¿ ·³» °®»¼«¶³¿ò з-¿²±¶ °®·¶¿ª· °±¬®»¾²± ¶» °®·´±‚·¬· ·-°®¿ª»ô ³»¼·½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶«ô ±¬°«-²¿

Ю»-¬¿²¿µ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« ³±‚» ²¿-¬«°·¬· · «-´·¶»¼ -³®¬· «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¿ ª®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ¿µ± ±-·¹«®¿²¿ ±-±¾¿ ²» -¬«°· ²¿ ³¶»-¬± «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô «-´·¶»¼ -³®¬· ±-·¹«®¿²» ±-±¾» ¦¿ ª®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô «-´·¶»¼ ²»°´¿ó

«¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« ±¼ -¬®¿²» «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ²¿°´¿¬·ó ¬· «¹±ª±®²« µ¿¦²« -«µ´¿¼²± «ª¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò Æ¿-¬«°²·µ

¦¿¸¬·¶»ª¿¶« °·-¿²« °±¬ª®¼« ±¼ -¬®¿²» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò б¼²±-·¬»´¶ °±²«¼» ±¾ª»¦«¶» -» Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ±¼³¿¸ °®·¶¿ª·¬· -ª» °®±³¶»²» ¦¼®¿ª-¬ª»ó ͪ» ±-±¾» µ±¶» -ª±¶ °®¿ª²· ·²¬»®»- ½®°» ·¦ «¹±ª±®¿ ± ¼±¾®±ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·ó ±-·¹«®¿²¶¿ò °®±·¦´¿¦» ·´· -« « ª»¦· - «¹±ª±®±³ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ®·¶»ƒ·¬· -°±®¿¦«³²±ô « ³·®²±³ °±-¬«°ó µ« µ±¼ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò Í«¾¶»µ¬· ·¦ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« · ±-¬¿´· µ±®·-²·½· «-´«¹¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ °±¼²±-» -ª±¶» °®·¬«‚¾» °·-¿²·³ °±¼²»-µ±³æ › ²¿ ¿¼®»-« -¶»¼·ƒ¬¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò › ïðððð Æ¿¹®»¾ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ·´· › ²¿ ¿¼®»-« °®±¼¿¶²±¹ «®»¼¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò ·´· º¿¨ó±³ ²¿ ¾®±¶ êíîì îëð ·´· »ó³¿·´±³ ²¿ ¿¼®»-« ·²º±à«²·¯¿ò¸®ò ³·¶¿ô ±¼²±-²± °®»³·¶-µ· ±¾®±µò

³¶»-»½¿ò Ю¿ª± ±¼-¬«°¿²¶¿ б²«¼·¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ±¼-¬«°¿²¶¿ ±¼ °±²«¼»ô ±¼²±-²± ±¼ -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«ó

Æ¿ ª¿´¶¿²±-¬ ±¼-¬«°¿²¶¿ ¦¿¸¬·¶»ª¿ -» °·-¿²· ±¾´·µò °± «¹±ª±®»²±³ °¿µ»¬« ±-·¹«®¿²¶¿ ²¿ª»¼»ó ²· -« ²¿ °±²«¼· · °±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò

°±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò

¶»´¿ ±¼´«µ« ²¿ µ±¶« -» °®·¬«‚¾¿ ±¼²±-· · ¬± « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¬«‚¾»ò ª« ¼±¼¿¬²·¸ ¼±µ¿¦¿ò б¼²±-·¬»´¶ °®·¹±ª±®¿ µ±¶· ²·¶» ¦¿¼±ª±´¶¿² ±¼´«µ±³ ± °®·¬«‚¾· ³±‚» °±¼²·¶»¬· ‚¿´¾« « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ ±¼´«µ» ± °®·¬«‚¾·ò í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ ‚¿´¾»ò ˵±´·µ± °±ª¶»®»²-¬ª± ±½¶»²· °±¬®»¾²·³ô ±ª´¿ƒ¬»²± ¶» ¬®¿‚·¬· ¼±¼¿¬²» ¼±µ¿¦»ò

³·®»²¶» µ±¼ Ø®ª¿¬-µ±¹ «®»¼¿ ¦¿ ±-·¹«®¿²¶» ·´· µ±¼ ²»µ» ¼®«¹» ±®¹¿²·¦¿½·¶» ¦¿ ³·®»²¶» « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ô °®»³¿ °®»¬¸±¼²±³ °·-¿²±³ -°±®¿¦«³« «¹±ª±®²·¸ -¬®¿²¿ · «ª¶»¬·³¿ ·¦ ¬±¹ -°±®¿¦«³¿ò Ю·¶»¼´±¹ ¦¿ ³·®»²¶» ¼±-¬¿ª´¶¿ -» Ý»²¬®« ¦¿ ³·®»²¶» °®· Ø®ª¿¬-µ±³ «®»¼« ¦¿ ±-·¹«®¿²¶» ·´· µ±¼ ²»µ» ¼®«¹» ±®¹¿²·¦¿½·¶» ¦¿ ³·®»²¶» « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ « °·-³»²±³ ±¾´·µ«ò ßµ± ¬· -°±®±ª· ²» ¾«¼« ®·¶»ƒ»²· ³·®»²¶»³ « ®±µ« ê𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °±¼²±ƒ»²¶¿ °®·¶»¼´±¹¿ ¦¿ °±µ®»¬¿²¶» °±-¬«°µ¿ ³·®»²¶¿ ·´· « ¼®«¹±³

ܱ-¬¿ª¿ °±´·½» ±-·¹«®¿²¶¿ ¿¼®»-«ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² °®·´·µ±³ °±°«²¶¿ª¿²¶¿ -ª±¶·¸ °±¼¿¬¿µ¿ «°·ó ·¦²±-· ïûò

²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿÷ò ¾®±ó ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô °±¼³·®«¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò б®»¦²» ±´¿µƒ·½» ²¿ °®»³·¶« ¦¿ ¼±¾®±ª±´¶²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» µ±®·-¬» -» -«µ´¿¼ó ²± ±¼®»¼¾¿³¿ Æ¿µ±²¿ ± °±®»¦« ²¿ ¼±¸±¼¿µò

¼»‚«®²» ³»¼·½·²-µ» ¬»´»º±²-µ» -´«‚¾» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ › Ó»¼Ë²·¯¿ô ®¿-°±´±‚·ª» îì -¿¬¿

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

ª·ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ³±‚» ²¿µ²¿¼²± µ±²¬¿µ¬·®¿¬· ËÒ×ÏË ²¿ ¬»´ò ðèððñîðð ððï ·´· ²¿ »ó³¿·´ ¿¼®»-«æ ·²º±à«²·¯¿ò¸® «µ±´·µ± °±´·½« ²·¶» ¹®»ƒµ±³ ¦¿°®·³·± · ¦¿¬®¿‚·¬· ²¶»ó ¦·²« °±²±ª²« ¼±-¬¿ª«ò ¸®ª¿¬-µ±³ ¶»¦·µ«ò ͪ» ½·¶»²» ø°®»³·¶» ±-·¹«®¿²¶¿÷ -« ·¦®¿‚»²» « µ«²¿³¿ò Ò¿¼¦±®²± ¬·¶»´± Ò¿¼¦±® ²¿¼ °±-´±ª¿²¶»³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ °®±ª±¼· Ø®ª¿¬-µ¿ ¿¹»²½·¶¿ ¦¿ ²¿¼¦±® º·²¿²½·¶ó -µ·¸ «-´«¹¿ -¿ -¶»¼·ƒ¬»³ « Æ¿¹®»¾«ò


б²«¼¿ ó ܱ¾®±ª±´¶²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

Ñ-±¾²· °±¼¿½·

ÍÌËØ

ð î ¾®±¶ °±²«¼» ø«°·-«¶» ËÒ×Ïß÷

Ю»¦·³»ô ·³»ô ¬·¬«´¿

˹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ñÑ-·¹«®¿²·µ

Ö» ´· «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ¸®ª¿¬-µ· ¼®‚¿ª´¶¿²·²á

¼¿

²»

ßµ± ²·¶»ô µ±¶»¹ ¶» ¼®‚¿ª´¶¿²-¬ª¿á

‚»²-µ±

³«ƒµ±

бƒ¬¿²-µ· ¾®±¶

Ó¶»-¬±

Þ®±¶ ¬»´»º±²¿

ܱ-¬¿ª²¿ ¿¼®»-¿

Û󳿷´ ¿¼®»-¿

Ò¿¦·ª ¾¿²µ»

б¼¿½· ± ½¶»²·µ« Ò¿¦·ª °®±¹®¿³¿

ð ï

Ì®¿¶¿²¶» ±-·¹«®¿²¶¿ ¶» ï ¹±¼·²«ò

ݱ³º±®¬ õ ¾·´± µ±¶» -°»½·¶¿´²±-¬· ¼± ïòðððôðð µ² ¹±¼·ƒ²¶» ø¾»¦ ¼±¼¿¬²·¸ ¼±°´¿¬¿÷ ¾·´± µ±¶» ª®-¬» ¼± íòðððôðð µ² ¹±¼·ƒ²¶» ø¾»¦ ¼±¼¿¬²·¸ ¼±°´¿¬¿÷

Ü·¶¿¹²±-¬·½µ· °±-¬«°½· Ò¿ª»¼»²» «-´«¹» ·¦²¿¼ ´·³·¬¿

ËÒ×Ïß °¿®¬·½·°·®¿ ëðû

Ó»¼·½·²-µ· -¿ª¶»¬·

Ó»¼ËÒ×Ïß -´«‚¾¿ ¼»‚«®²¿ íêë ¼¿²¿ îì -¿¬¿ ¼²»ª²±

Ò¿ª»¼»²» «-´«¹» ·¦ª¿² ËÒ×Ïß ³®»‚» «-¬¿²±ª¿

·¦ª¿² «¹±ª±®²» ³®»‚» ËÒ×Ïß ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿

´·¶»µ±ª» -¿ Þ ´·-¬»÷ ËÒ×ÍÛÈ °®»³·¶¿ ‚»²»ñ³«ƒµ¿®½·

±¼¶»¼²±³÷ ïîîôðë µ²

íëéôëç µ²

éðìôêç µ²

ïòíçëôðë µ²

È µ®»¼·¬²¿ µ¿®¬·½¿

± ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«ó ³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« ø°¿®¬·½·°¿½·¶¿÷ · ¬®±ƒµ±ª» ¼±°´¿¬¿ ¦¿ ´·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ» ´·-¬» ´·¶»µ±ª¿ ø¼±°´¿¬¿÷ô ¿ µ±¶· -« ²¿-¬¿´· ¬»³»´¶»³ ·¦¼¿²» «°«¬²·½» ·´· ®»½»°¬¿ô ±¼²±-²± ¼±¦²¿µ» ±¼ -¬®¿²» Ø®ª¿¬-µ±¹ ¦¿ª±¼¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶»ò צ²±- °¿®¬·½·°¿½·¶» ¼»º·²·®¿² Æ¿µ±²±³ ± ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« ±¼²±-· -» ²¿æ Ƽ®¿ª-¬ª»²« ¦¿ƒ¬·¬« °®«‚»²« µ±¼ ·¦¿¾®¿²±¹ ¼±µ¬±®¿ °®·³¿®²» ¦¼®¿ª-¬ª»²» ±´²·½« · µ·®«®ƒµ» ¦¿¸ª¿¬» « ¼²»ª²±¶ ¾±´²·½·å ¶» ´·¶»µ¿ °± ®»½»°¬«å Ô·¶»µ±ª» - ¼±°«²-µ»ô -·¹«®¿²¶¿ · ײº±®³¿½·¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶«

±-·¹«®¿²¶¿ò °±¼¿¬¿µ¿ ª»¦¿²·¸ «¦ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶«ò Ò¿°±³»²»æ

²·µ¿ò Ò¿ ¬»³»´¶« °±¬°·-¿²» -«¹´¿-²±-¬· ± °®·¸ª¿¬« ²±ª» °®»³·¶»ô ²¿-¬¿ª´¶¿ -» °±-¬«°¿µ «¹±ª¿®¿²¶¿ ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Æ¿ «¹±ª¿®¿²¶» ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ °®»³¿ °±-»¾²±¶ °±²«¼· ³±´·³± Ê¿- ¼¿ °±°«²¶»²· ±¾®¿¦¿½ б²«¼» ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ¼±-¬¿ª·¬» °±ƒ¬±³ ·´· µ±²¬¿µ¬·®¿¶¬»æ °±ƒ¬±³ ²¿ ¿¼®»-«æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶»ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ô ²¿ ¾®±¶»ª»å

Ó¶»-¬± · ¼¿¬«³

È

б¬°·- °±-®»¼²·µ¿

б¬°·- «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ñÑ-·¹«®¿²» ±-±¾»


ײº±®³¿½·¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶« ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-²±ª²· °±¼¿½· ± Ñ-·¹«®¿¬»´¶« Ñ-·¹«®¿¬»´¶æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Ͷ»¼·ƒ¬»æ Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ Ì»´òæ ðïñêíîì îððô Ú¿¨æ ðïñêíîì îë𠸬¬°æññ©©©ò«²·¯¿ò¸®ô »ó³¿·´æ ·²º±à«²·¯¿ò¸® ÓÞÍ ðèîðçéïìðò ÓÍæïììêìëîô Ñ×Þæ éëêêëìëëííí îìèìððèóïëððïëîïíê Ю¿ª± µ±¶» -» °®·³¶»²¶«¶» ²¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« · «ª¶»¬· ±-·¹«®¿²¶¿

¼²»ª²±ò ͪ» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹» «¹±ª±®»²» ±¼¿¾®¿²±³ ¬¿®·º±³ «¹±ª¿®¿¶« -» ¾»¦

¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô б-»¾²· «ª¶»¬· ¼±¼¿¬²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ · б-»¾²· «ª¶»¬· ¼±°«²-µ±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò Ò¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« °®·³¶»²¶«¶« -» °±¦·¬·ª²· °®±°·-· λ°«¾´·µ» Ø®ª¿¬-µ»ò б¬°·-·ª¿²¶» °±²«¼» б¬°·- «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿²·µ¿ ²¿ °±²«¼· -³¿¬®¿ -» °±¬°·-±³ ²¿ °±´·½·ò ˵±´·µ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿²·µ ²·-« ·-¬» ±-±¾» °±²«¼« ³±®¿ °±¬°·-¿¬· · ±-·¹«®¿²·µô ¿ ¦¿ ¼¶»½« ¼± ïèó¬» ¹±¼·²» ‚·ª±¬¿ · ²¶·¸±ª ¦¿µ±²-µ· ¦¿-¬«°²·µò

¦¿ ·-°´¿¬« ·´· ±¾¿ª·¶»-¬ ¼¿ ¶» ¦¿¸¬¶»ª ²»±-²±ª¿² ·¦²±-· í𠼿²¿ò

б¼²±-·¬»´¶ °±²«¼» ª»¦¿² ¶» «¦ ±ª« °±²«¼« ±-¿³ ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ µ±¶»¹ ¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶

Ю»-¬¿²¿µ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«

-»¬ ¼¿²¿ò Ê®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« Ò¿ª»¼»²± ¶» ²¿ °±²«¼· · °±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò Ѽ¹±ª±®²±-¬ ¦¿ ·¦¶¿ª» ¼¿²» ²¿ °±²«¼· › °·-¿²· ±¾´·µ ·¦¶¿ª¿ Ò¿ °·¬¿²¶¿ ·¦ °±²«¼» ³±®¿ -» ±¼¹±ª±®·¬· ·-¬·²·¬± · ½¶»´±ª·¬±ô « -«°®±¬²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ³±‚» ±¼¾·¬· °±²«¼« ·´· ¦¿¸¬·¶»ª¿¬· °±²·ƒ¬»²¶» ·´· ®¿-µ·¼ «¹±ª±®¿ô ±¼²±-²± ±¼¾·¬· ·-°´¿¬« ±-·¹«®²·²»ò Æ¿ ·-°®¿ª²±-¬ ¶» ±¼¹±ª±®¿² °±¼²±-·¬»´¶ °±²«¼»ô ·¿µ± ²·¶» -¿³ ·-°«²¶¿ª¿± °±²«¼«ò

°±¬®»¾²± ¶» ±¼¶¿ª·¬· ²¿¶µ¿-²·¶» îì -¿¬¿ °®·¶» ¼±¹±ª±®»²±¹ ¬»®³·²¿ « °®±¬·ª²±³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ²¿°´¿¬» «¹±ª±®²» µ¿¦²»ò Ì®±ƒµ±ª» ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-´«¹¿ ±-¬ª¿®»²·¸ ¾»¦ °±-®»¼±ª¿²¶¿ Ó»¼ËÒ×ÏÛ ±-·¹«®¿²·µ -µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶« ¬®»¾¿ ¼±-¬¿ª·¬· ²¿ ¿¼®»-« ²¿¶¾´·‚»¹ «®»¼¿ ·´· -¶»¼·ƒ¬» « Æ¿¹®»¾«ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ïðððð Æ¿¹®»¾ò ×-°´¿¬¿ ±-·¹«®²·²» ¦¿ ·¦ª®ƒ»²» ¦¼®¿ª-¬ª»²» «-´«¹»

±¾ª»¦» « ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¶¿ª»ô ±¾ª»¦«¶» -» ·-°´¿¬·¬· ·¦²±- ²»-°±®ó ²±¹ ¼·¶»´¿ ±¾ª»¦» ²¿ ·³» °®»¼«¶³¿ò з-¿²±¶ °®·¶¿ª· °±¬®»¾²± ¶» °®·´±‚·¬· ·-°®¿ª»ô ³»¼·½·²-µ« ¼±µ«³»²¬¿½·¶«ô ±¬°«-²¿

Ю»-¬¿²¿µ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« ³±‚» ²¿-¬«°·¬· · «-´·¶»¼ -³®¬· «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ¦¿ ª®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ¿µ± ±-·¹«®¿²¿ ±-±¾¿ ²» -¬«°· ²¿ ³¶»-¬± «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô «-´·¶»¼ -³®¬· ±-·¹«®¿²» ±-±¾» ¦¿ ª®·¶»³» ¬®¿¶¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô «-´·¶»¼ ²»°´¿ó

«¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« ±¼ -¬®¿²» «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ²¿°´¿¬·ó ¬· «¹±ª±®²« µ¿¦²« -«µ´¿¼²± «ª¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò Æ¿-¬«°²·µ

¦¿¸¬·¶»ª¿¶« °·-¿²« °±¬ª®¼« ±¼ -¬®¿²» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò б¼²±-·¬»´¶ °±²«¼» ±¾ª»¦«¶» -» Ñ-·¹«®¿¬»´¶« ±¼³¿¸ °®·¶¿ª·¬· -ª» °®±³¶»²» ¦¼®¿ª-¬ª»ó ͪ» ±-±¾» µ±¶» -ª±¶ °®¿ª²· ·²¬»®»- ½®°» ·¦ «¹±ª±®¿ ± ¼±¾®±ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·ó ±-·¹«®¿²¶¿ò °®±·¦´¿¦» ·´· -« « ª»¦· - «¹±ª±®±³ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ®·¶»ƒ·¬· -°±®¿¦«³²±ô « ³·®²±³ °±-¬«°ó µ« µ±¼ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò Í«¾¶»µ¬· ·¦ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« · ±-¬¿´· µ±®·-²·½· «-´«¹¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ °±¼²±-» -ª±¶» °®·¬«‚¾» °·-¿²·³ °±¼²»-µ±³æ › ²¿ ¿¼®»-« -¶»¼·ƒ¬¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò › ïðððð Æ¿¹®»¾ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ·´· › ²¿ ¿¼®»-« °®±¼¿¶²±¹ «®»¼¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò ·´· º¿¨ó±³ ²¿ ¾®±¶ êíîì îëð ·´· »ó³¿·´±³ ²¿ ¿¼®»-« ·²º±à«²·¯¿ò¸®ò ³·¶¿ô ±¼²±-²± °®»³·¶-µ· ±¾®±µò

³¶»-»½¿ò Ю¿ª± ±¼-¬«°¿²¶¿ б²«¼·¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ±¼-¬«°¿²¶¿ ±¼ °±²«¼»ô ±¼²±-²± ±¼ -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«ó

Æ¿ ª¿´¶¿²±-¬ ±¼-¬«°¿²¶¿ ¦¿¸¬·¶»ª¿ -» °·-¿²· ±¾´·µò °± «¹±ª±®»²±³ °¿µ»¬« ±-·¹«®¿²¶¿ ²¿ª»¼»ó ²· -« ²¿ °±²«¼· · °±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò

°±´·½· ±-·¹«®¿²¶¿ò

¶»´¿ ±¼´«µ« ²¿ µ±¶« -» °®·¬«‚¾¿ ±¼²±-· · ¬± « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¦¿°®·³¿²¶¿ °®·¬«‚¾»ò ª« ¼±¼¿¬²·¸ ¼±µ¿¦¿ò б¼²±-·¬»´¶ °®·¹±ª±®¿ µ±¶· ²·¶» ¦¿¼±ª±´¶¿² ±¼´«µ±³ ± °®·¬«‚¾· ³±‚» °±¼²·¶»¬· ‚¿´¾« « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ ±¼´«µ» ± °®·¬«‚¾·ò í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ¦¿°®·³¿²¶¿ ‚¿´¾»ò ˵±´·µ± °±ª¶»®»²-¬ª± ±½¶»²· °±¬®»¾²·³ô ±ª´¿ƒ¬»²± ¶» ¬®¿‚·¬· ¼±¼¿¬²» ¼±µ¿¦»ò

³·®»²¶» µ±¼ Ø®ª¿¬-µ±¹ «®»¼¿ ¦¿ ±-·¹«®¿²¶» ·´· µ±¼ ²»µ» ¼®«¹» ±®¹¿²·¦¿½·¶» ¦¿ ³·®»²¶» « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ô °®»³¿ °®»¬¸±¼²±³ °·-¿²±³ -°±®¿¦«³« «¹±ª±®²·¸ -¬®¿²¿ · «ª¶»¬·³¿ ·¦ ¬±¹ -°±®¿¦«³¿ò Ю·¶»¼´±¹ ¦¿ ³·®»²¶» ¼±-¬¿ª´¶¿ -» Ý»²¬®« ¦¿ ³·®»²¶» °®· Ø®ª¿¬-µ±³ «®»¼« ¦¿ ±-·¹«®¿²¶» ·´· µ±¼ ²»µ» ¼®«¹» ±®¹¿²·¦¿½·¶» ¦¿ ³·®»²¶» « λ°«¾´·½· Ø®ª¿¬-µ±¶ « °·-³»²±³ ±¾´·µ«ò ßµ± ¬· -°±®±ª· ²» ¾«¼« ®·¶»ƒ»²· ³·®»²¶»³ « ®±µ« ê𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °±¼²±ƒ»²¶¿ °®·¶»¼´±¹¿ ¦¿ °±µ®»¬¿²¶» °±-¬«°µ¿ ³·®»²¶¿ ·´· « ¼®«¹±³

ܱ-¬¿ª¿ °±´·½» ±-·¹«®¿²¶¿ ¿¼®»-«ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² °®·´·µ±³ °±°«²¶¿ª¿²¶¿ -ª±¶·¸ °±¼¿¬¿µ¿ «°·ó ·¦²±-· ïûò

²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿÷ò ¾®±ó ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô °±¼³·®«¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò б®»¦²» ±´¿µƒ·½» ²¿ °®»³·¶« ¦¿ ¼±¾®±ª±´¶²± ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» µ±®·-¬» -» -«µ´¿¼ó ²± ±¼®»¼¾¿³¿ Æ¿µ±²¿ ± °±®»¦« ²¿ ¼±¸±¼¿µò

¼»‚«®²» ³»¼·½·²-µ» ¬»´»º±²-µ» -´«‚¾» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ › Ó»¼Ë²·¯¿ô ®¿-°±´±‚·ª» îì -¿¬¿

ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëï

ª·ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ñ±-·¹«®¿²·µ ³±‚» ²¿µ²¿¼²± µ±²¬¿µ¬·®¿¬· ËÒ×ÏË ²¿ ¬»´ò ðèððñîðð ððï ·´· ²¿ »ó³¿·´ ¿¼®»-«æ ·²º±à«²·¯¿ò¸® «µ±´·µ± °±´·½« ²·¶» ¹®»ƒµ±³ ¦¿°®·³·± · ¦¿¬®¿‚·¬· ²¶»ó ¦·²« °±²±ª²« ¼±-¬¿ª«ò ¸®ª¿¬-µ±³ ¶»¦·µ«ò ͪ» ½·¶»²» ø°®»³·¶» ±-·¹«®¿²¶¿÷ -« ·¦®¿‚»²» « µ«²¿³¿ò Ò¿¼¦±®²± ¬·¶»´± Ò¿¼¦±® ²¿¼ °±-´±ª¿²¶»³ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ °®±ª±¼· Ø®ª¿¬-µ¿ ¿¹»²½·¶¿ ¦¿ ²¿¼¦±® º·²¿²½·¶ó -µ·¸ «-´«¹¿ -¿ -¶»¼·ƒ¬»³ « Æ¿¹®»¾«ò


ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò¼ò Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê ïð ððð Æ¿¹®»¾ ¬»´ò øðï÷ êíîì îð𠺿µ- øðï÷ êíîì îëð

Ñ-·¹«®¿¬»´¶æ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶» ¼ò ¼òô Æ¿¹®»¾ò ˹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿æ ±-±¾¿ µ±¶¿ ¶» - ±-·¹«®¿¬»´¶»³ -µ´±°·´¿«¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶«ò Ñ-·¹«®¿²·µæ ²¿ ·-°«²¶»²¶» «¹±ª±®»²» ±-·¹«®¿¬»´¶²» ±¾ª»¦»ò Ю»³·¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿æ °´¿¬·¬· °± «¹±ª±®« ± ±-·¹«®¿²¶«ò ±-¬ª¿®»²· ®·¦·µ µ±¶· ¶» °±µ®·ª»² ±-·¹«®¿²¶»³ò Ñ-·¹«®²·²¿æ б´·½¿ ±-·¹«®¿²¶¿æ ·-°®¿ª¿ ± -µ´±°´¶»²±³ «¹±ª±®« ± ±-·¹«®¿²¶«ò ×-µ¿¦²·½¿ ±-·¹«®¿²¶¿æ ·-°®¿ª¿ µ±¶« ·¦¼¿¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶ · µ±¶±³ ±-·¹«®¿²·µ ±-¬ª¿®«¶» °®¿ª¿ ·¦ -µ´±°´¶»²±¹ «¹±ª±®¿ ¬» µ±¶¿ ¼±µ¿¦«¶» ²¶»¹±ª -¬¿¬«- ±-·ó ¹«®¿²·µ¿ò Ñ-·¹«®¿¬»´¶²¿ ¹±¼·²¿æ

¼·± «¹±ª±®¿ ± ¼±¾®±ª±´¶²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« µ±¶»¹¿ ¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ -µ´±°·± - ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶»³ ¼ò¼ò ø« ¼¿´¶ó ²¶»³ ¬»µ-¬« Ñ-·¹«®¿¬»´¶÷ò Ñ-·¹«®¿²· ®·¦·½· · ¼®«¹» ±¼®»¼¾» « -µ´¿ó

¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿

ÑÐÆÑ ïñîðïí

¹±¼·²»ò

Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ²·¶» « ±¾ª»¦· ²· ²¿ µ¿µª« ·-°´¿¬« ²¿µ²¿¼» ·¦ ±-·¹«®¿²¶¿ò

б-»¾²·³ «ª¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ·ñ·´· °±´·½±³ò

²¿ -²¿¹« °®±³¶»²» «¹±ª±®¿ò

б-»¾²·³ «ª¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò ÍÐÑÍÑÞÒÑÍÌ Æß ÑÍ×ÙËÎßÒÖÛ îòïò Ñ-·¹«®¿²·µ±³ ¼±¾®±ª±´¶²±¹ ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ ³±‚» °±-¬¿¬·

îòîò

îòíò

îòëò

¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶« -«µ´¿¼²± Æ¿µ±²« ± ±¾ª»¦²±³ ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶«ò Ë °®¿ª·´« -» ±-·¹«®¿ª¿¶« ¦¼®¿ª» ±-±¾» ¼± ²¿ª®ƒ»²·¸ êë¹±¼·²¿ ‚·ª±ó

˪¶»¬²± ¦¼®¿ª» ±-±¾» ¬» ±-±¾» µ±¶» ²·-« ¦¼®¿ª»ô ³±¹« -» ±-·¹«®¿¬· ¬»³»´¶»³ °®±½¶»²» ±ª´¿ƒ¬»²·¸ ±-±¾¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ô -«µ´¿¼²± ¦¼®¿ªó -¬ª»²±³ -¬¿²¶«ò

·´· °±-´¶»¼·½¿ ²»¦¹±¼» µ±¶¿ ²·¶» « ²»°±-®»¼²±¶ ª»¦· - ¼±¬¿¼¿ƒ²¶·³

ª·´·³¿ ³»¼·½·²-µ» ¦²¿²±-¬· -³¿¬®¿ °®·³¶»®»²·³ ¦¿ °±²±ª²± «-°±ó

-«¹´¿-²±-¬ ¦¿µ±²-µ±¹ ¦¿-¬«°²·µ¿ò Ü«ƒ»ª²± ¾±´»-²» ±-±¾» · ±-±¾» ´·ƒ»²» °±-´±ª²» -°±-±¾²±-¬· ²» ³±¹« -» ±-·¹«®¿¬·ò ¿°-±´«¬²± ²»-°±-±¾²·³ ¦¿ ±-·¹«®¿²¶»ò

·²º¿®µ¬±³ · ²¿ ²»¦¹±¼» «-´·¶»¼ ³±‚¼¿²·¸ «¼¿®¿ ¬» ¼«ƒ»ª²·¸ °±®»ó

®¿¦´±¹» ±¼¾·¶¿²¶¿ °±²«¼»ò ÌÎßÖßÒÖÛ ÑÍ×ÙËÎßÒÖß

ƒ¿²» ²»¦¹±¼±³ ²» -³¿¬®¿¶« -» °±-´¶»¼·½±³ ²»¦¹±¼»ò ó ó ó

íòíò

« ¦®¿µ±°´±ª-¬ª«ô ±-·³ ¿µ± -» ®¿¼· ± °«¬²·µ« ²¿ ®»¼±ª²±³ ´»¬«å ²¿-¬¿´·³ -«¼¶»´±ª¿²¶»³ ·´· ¬®»²·²¹±³ « -°±®¬-µ·³ ²¿¬¶»½¿²¶·ó ³¿ - ³±¬±®²·³ ª±¦·´·³¿å °®·´·µ±³ -«¼¶»´±ª¿²¶¿ ²¿ -µ·¶¿ƒµ·³ ²¿¬¶»½¿²¶·³¿ ·´· ª±‚²¶¿³¿ ¾±¾¿ µ¿± · °®·´·µ±³ -´±¾±¼²±¹ °»²¶¿²¶¿ ·´· ´»¬¿ ¦³¿¶»³å

Ñ-·¹«®¿²¶» °®»-¬¿¶» ¦¿ -ª¿µ±¹¿ °±¶»¼·²±¹ ±-·¹«®¿²·µ¿ ·-¬»µ±³ îì󬱹 -¿¬¿ ¼¿²¿ µ±¶· ¶» ²¿ °±´·½· ²¿ª»¼»² µ¿± ¼¿² ·-¬»µ¿ ±-·¹«®¿ó ²¶¿ò

ïïçóèðèð

²¿¼±µ²¿¼·¬· ¬®±ƒµ±ª» µ±¶· ²¿-¬¿²« «-´·¶»¼ ³»¼·½·²-µ±¹ ¬®»¬³¿²¿ ·´· ²±¹ -¬¿²¶¿ ±-·¹«®¿²·µ¿ °®·¶» -µ´¿°¿²¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ô ¿µ± ¼®«¹¿ó -¬ª»²±³ «°·¬²·µ« ¬» ¶» ·¦ª®ƒ»²¿ °®±½¶»²¿ ®·¦·µ¿ · °®·¸ª¿¬ « ±-·ó


¹«®¿²¶» °®»³¿ ·¦³¶»²¶»²·³ «ª¶»¬·³¿ ó²°®ò ¼±°´¿¬¿µô °±-»¾²· ó

ó ó

¬®±ƒµ±ª» ³»¼·½·²-µ·¸ «-´«¹¿ ¦¾±¹ °®»ª»²¬·ª²» ¦¼®¿ª-¬ª»²»

çòïò Ñ-·¹«®¿²·µ ¶» ¼«‚¿² ±¾¿ª·¶»-¬·¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ ± ²¿-¬«°¿²¶« ±-·¹«®¿ó

³¶»®» ²» -´«‚» ±¬µ´¿²¶¿²¶« °±-´¶»¼·½¿ ²»¦¹±¼»å

¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶« -ª» ¼±µ¿¦» · ·²º±®³¿½·¶» ± ±µ±´²±-¬·³¿ ·¦ µ±¶·¸ -»

¬»®¿°·¶-µ» °»¼¿¹±¹·¶»å ·³°´¿²¬¿½·¶» ¦«¾· ¬» - ²¶·³¿ «-µ± °±ª»¦¿²» ³¶»®» · °±-´¶»¼·½»ô «µ±´·µ± ²» -´«‚» ±¬µ´¿²¶¿²¶« °±-´¶»¼·½¿ ²»¦¹±¼»å ¾±´»-¬· · ²»¦¹±¼» ø°±-´¶»¼·½» ²»¦¹±¼¿÷ µ±¶» ²¿-¬«°» ·´· -» °±¹±®ƒ¿¶« ¦¾±¹ µ±²¦«³·®¿²¶¿ ¿´µ±¸±´¿ ·´· ±°±¶²·¸ ¼®±¹¿ ·´· -»

Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò çòìò

Ì®±ƒµ±ª» ¦¿ ·-°´¿¬« ²¿µ²¿¼» ·¦ ±-·¹«®¿²¶¿ · ¬®±ƒµ±ª» °®·¶»ª±¼¿ -²±ó -· «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò

¬» ¦¿ ³¶»®» · µ«®» ±¼ª·µ¿ª¿²¶¿å

ó

-ª» ±¾´·µ» «³¶»¬²» ±°´±¼²¶»ô µ¿± ƒ¬± ¶» ²°®ò ·²óª·¬®±óº»®¬·´·¦¿½·ó ¶¿ ·´· ·²-»³·²¿½·¶¿å

ÐÎÛÓ×Ößô ÐÎ×ÍÌÑÖÞÛ × ÌÎщÕÑÊ× Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ¶» ¼«‚¿² °®·³·¬· °®»³·¶« ±¼ -ª¿µ» ±-±¾» µ±¶¿ ·³¿ °®¿ªó

ó

°±µ«ƒ¿¶»³ ·¦ª®ƒ»²¶¿ ¦¿µ±²±³ µ¿‚²¶·ª» ®¿¼²¶»å °®±³¶»²» -°±´¿å

ó

¾±´»-¬· · ²»¦¹±¼» · ²¶·¸±ª» °±-´¶»¼·½» «¦®±µ±ª¿²» ®¿¬²·³

ó ó

³¿ ¶» ¿µ¬·ª²± -«¼¶»´±ª¿± ±-·¹«®¿²·µå -¬®¿¼¿ª¿²¶¿ « ±¾·´¶»‚»²±³ ³·²-µ±³ °±´¶«å -¬®¿¼¿ª¿²¶¿ « °±¬®»-«å

ó

¾±´»-¬· »²¼»³·¶-µ·¸ ·´· °¿²¼»³·¶-µ·¸ ®¿¦´±¹¿ò

ø¦¼®¿ª-¬ª»²¿ °±³¿¹¿´¿÷ò

¦¼®¿ª-¬ª»²·³ «-¬¿²±ª¿³¿ ø·´· ±¼¶»´·³¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿÷ò ̱ ª®·¶»¼· ¦¿ «-´«¹» µ±¶» -» °®±ª±¼» ²¿µ±² ƒ¬± Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ¼±-¬¿ª· °·-¿ó

Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ ¬» °®±½¶»²» ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ -¬¿²¶¿ · ±½¶»²» ®·¦·µ¿ò

ïðòìò Юª¿ °®»³·¶¿ ¼±-°·¶»ª¿ ¼± ¼¿²¿ -¬«°¿²¶¿ ²¿ -²¿¹« «¹±ª±®¿ ± ±-·ó ¹«®¿²¶«ò ²±¹ °®±³»¬¿ô °®·-¬±¶¾· ¦¿ «°´¿¬²·½» · -´ò Ûª»²¬«¿´²» ¬®±ƒµ±ª» ¦¿ °®·-¬±¶¾»ô °±®»¦» · ¼®«¹¿ ¦¿µ±²±³ °®±°·-¿²¿ ¼¿ª¿²¶¿ ²¿ °®»³·ó ¶« · ¼±¼¿¬²» ·¦¼¿¬µ» ·¦ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« µ±¶· -« ²¿-¬¿´· «-´·¶»¼ °±-¬«°¿²¶¿ «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ô ±¼²±-²± ±-·¹«®¿²·µ¿ô -²±-· «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ò

ïðòéò ßµ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ·´· ¼®«¹¿ ±-±¾¿ µ±¶¿ ·³¿ °®¿ª²· ·²¬»ó

ïðòèò Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± °®· ·-°´¿¬· ±¼¾·¬· ±¼ ²¿µ²¿¼» -ª« ¼± ¬¿¼¿

-¬®¿²» ±-·¹«®¿¬»´¶¿ò ïðòïðò ˵±´·µ± ¶» -«±-·¹«®¿²± ¼·¶»¬» ²¿ª®ƒ·´± ïèò ¹±¼·²« ‚·ª±¬¿ ±¼ ïò -´·ó ±¼®¿-´« ±-±¾«ò

±¾¿ª·¶»-¬·ò Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ò ²¿³¶»®²± ·´· °®·¶»ª¿®±³ò

éòîò

· б-»¾²·³ «ª¶»¬·³¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò Ю¿ª¿ °± -µ´±°´¶»²±³ «¹±ª±®« ± ±-·¹«®¿²¶« ³±‚» µ±®·-¬·¬· ¶»¼·²±

ïïòïò ßµ± «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ·´· ¼®«¹¿ ±-±¾¿ µ±¶¿ ·³¿ °®¿ª²· ·²¬»ó ®»-ô °®»³·¶« µ±¶¿ ¶» ¼±-°¶»´¿ ²¿µ±² -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ ²» °´¿¬·

±-·³ ·-°´¿¬» ±-·¹«®²·²» ¿µ± ¶» ±-·¹«®¿²·µ «³®± °®·¶» °±¼²±ƒ»²¶¿

ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« °®»-¬¿¶» °± -¿³±³ ¦¿µ±²« ²¿µ±² ·-¬»µ¿ ®±µ¿ ±¼

-¬· °®»³·¶»ò

±ª·¸ ˪¶»¬¿ -³¿¬®¿ -»æ ó ±¬µ¿¦ °®·³¶»²» ²»µ·¸ ±¼ б-»¾²·¸ «ª¶»¬¿å

ÑÞÊÛÆß ÐÎ×ÖßÊÔÖ×ÊßÒÖß ÐÎ×ÖÛ ÍÕÔßÐßÒÖß ËÙÑÊÑÎß Ñ ÑÍ×ÙËÎßÒÖË ïîòïò ܱ ¬®»²«¬µ¿ -µ´¿°¿²¶¿ «¹±ª±®¿ «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ · ±-·¹«®¿ó ±½¶»²« ®·¦·µ¿ô ¿ µ±¶» -« ·³ °±¦²¿¬» ·´· ·³ ²·-« ³±¹´» ±-¬¿¬· ²»°±ó ¶» ±-·¹«®¿¬»´¶ °±-¬¿ª·± °·¬¿²¶» « б²«¼· · Ƽ®¿ª-¬ª»²±³ «°·¬²·µ« ¬»

˹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶«ô ¼®«¹¿ «¹±ª±®²¿ -¬®¿²¿ ·³¿ °®¿ª± ®¿-µ·ó

¦¿ -µ´¿°¿²¶» ±-·¹«®¿²¶¿ò

ƒ»²¶» ¦¿¸¬¶»ª¿ò

²« °®·¶¿ª« ·´· ²¿³¶»®²± °®»ƒ«¬·± ²»µ« ±µ±´²±-¬ ¬¿µª» °®·®±¼» ¼¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ²» ¾· -µ´±°·± «¹±ª±® ¼¿ ¶» ¦²¿± ¦¿ °®¿ª± -¬¿²¶» -¬ª¿®·ô Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ³±‚» ¦¿¸¬·¶»ª¿¬· °±²·ƒ¬»²¶» «¹±ª±®¿ò


°®»³·¶» ¦¿ ®¿¦¼±¾´¶» ¼± ¼¿²¿ °±¼²±ƒ»²¶¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ ¦¿ °±²·ƒ¬¿¶ «¹±ó

Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ³±‚»ô °± -ª±³ ·¦¾±®«ô « ®±µ« ±¼ ³¶»-»½ ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ µ«ò

²¶¿ °±¼²±-» -ª±¶» °®·¬«‚¾»æ ¿÷ «-³»²± ²¿ ¦¿°·-²·µæ ó « -¶»¼·ƒ¬« ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðê « Æ¿¹®»¾«ô ¾÷ °·-¿²·³ °±¼²»-µ±³æ ó ²¿ ¿¼®»-« -¶»¼·ƒ¬¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿²¶¿ ¼ò¼ò › ïðððð Æ¿¹®»¾ô Í¿ª-µ¿ ½»-¬¿ ïðêô ó °«¬»³ º¿¨¿ ²¿ ¾®±¶ ðï ñ êíîì îëï ·´· ó »ó³¿·´±³ ²¿ ¿¼®»-« ·²º±à«²·¯¿ò¸®ò Ю·¬«‚¾¿ ¬®»¾¿ -¿¼®‚¿ª¿¬·æ

-¬¿¶» ²¿µ±² ·-¬»µ¿ ïì ¼¿²¿ ±¼ µ¿¼¿ ¶» ±-·¹«®¿¬»´¶ -ª±¶« ·¦¶¿ª« °®·±°ó ª¿®¿¬»´¶ ²» °®·¸ª¿¬· °®·¶»¼´±¹ « ®±µ« ±¼ ïì ¼¿²¿ ±¼ µ¿¼¿ ¹¿ ¶» °®·ó ³·±ò

¾÷

°±-¬«°µ« « µ±¶»³ ¶» ¼±²»-»²¿±¼´«µ¿ ¦¾±¹µ±¶» -» °®·¬«‚¾» °±¼²±ó

¼¿ ²¿ ª®·¶»³» ¼± µ®¿¶¿ ®¿¦¼±¾´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò ²±-¬ ·´· ²»°±¬°«²±-¬ °®·¶¿ª» ·´· ²¿µ±² ¬±¹¿ô ¿´· °®·¶» ®¿-µ·¼¿ «¹±ª±®¿ô ³·¶¿ µ±¶» ¾· ¬®»¾¿´± °´¿¬·¬· °®»³¿ -¬ª¿®²±³ ®·¦·µ«ò ïîòìò ˵±´·µ± ¶» «¹±ª±® -µ´±°´¶»² ¦¿ ª·ƒ» ±-·¹«®¿²·µ¿ ¬¿¼¿ -» ±¼®»¼¾» ²±¹ ±-·¹«®¿²·µ¿ô ¼±µ « ±¼²±-« ²¿ ±-¬¿´» ±-·¹«®¿²·µ» «¹±ª±® ±-¬¿¶» ²»°®±³·¶»²¶»²ò ÑÍÌßÔ× ÎßÆÔÑÆ× Æß ÐÎÛÍÌßÒßÕ ËÙÑÊÑÎß

·´· ²¶»¹±ª±¹ ¦¿µ±²-µ±¹¦¿-¬«°²·µ¿ô ±¼²±-²±ô ¬ª®¬µ«ô -¶»¼·ƒ¬» · ·³» · °®»¦·³» ±¼¹±ª±®²» ±-±¾» °±¼²±-·¬»´¶¿ °®·¬«‚¾» µ±¶· ¶» °®¿ª²¿ ±-±ó ¾¿ô ®¿¦´±¹» °®·¬«‚¾» · ¦¿¸¬¶»ª» °±¼²±-·¬»´¶¿ °®·¬«‚¾»ô

¼÷

¼¿¬«³ °±¼²±ƒ»²¶¿ °®·¬«‚¾» · °±¬°·- °±¼²±-·¬»´¶¿ °®·¬«‚¾» ±¼²±ó -²± ±-±¾» µ±¶¿ ¹¿ ¦¿-¬«°¿ò

ÒßÜÔÛ‡ÒÑÍÌ ÍËÜß ïêòïò ˹±ª¿®¿ -» ²¿¼´»‚²±-¬ -¬ª¿®²± ²¿¼´»‚²±¹ -«¼¿ « Æ¿¹®»¾«ò ÆßÍÌßÎß ïéòïò ᬮ¿‚·ª¿²¶¿ «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ñ±-·¹«®¿²·µ¿ ¦¿-¬¿®·¶»ª¿¶« ¦¿ ¹±¼·²» « µ±¶±¶ ¶» °±¬®¿‚·ª¿²¶» ²¿-¬¿´±ò

«¹±ª±®¿ ± ¹®«°²±³ ±-·¹«®¿²¶«ô «¹±ª±® °®»-¬¿¶» -¿³± « ±¼²±-« ²¿ ¬±¹ ±-·¹«®¿²·µ¿ò ïíòîò ˵±´·µ± -» «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ·´· ±-·¹«®¿²·µ¿ -³¶»-¬· « «-¬¿²±ó

°®»¬¸±¼²±³ -¬¿ªµ«ò

ª± °±¼²·¶»¬· ¦¿¸¬¶»ª ¦¿ ®¿-µ·¼ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« - °±-´¶»¼²¶·³ ¼¿²±³ ³¶»-»½¿ « µ±¶»³ ¶» °±¼²»-»² ¬¿µ¿ª ¦¿¸¬¶»ª Ñ-·¹«®¿¬»´¶«ô «¦ °±¬ª®¼« ± -³¶»ƒ¬¿¶« « ¬« «-¬¿²±ª«ò ïíòíò Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ·³¿ °®¿ª± ®¿-µ·²«¬· «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶«ô ¾»¦ ±¬µ¿¦²±¹ -» °®·³¶»²¶«¶« ²¿ «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« ¬±´·µ± ¼¿ ¾· ±ª· «ª¶»¬·¾·´· « °±¼¿¬µ»ô °±-»¾·½» -·³«´·®¿²¶»³ ¾±´»-¬·ô ¼±³±¹²» ·´· °±µ«ƒ¿

·´· ¦¾±¹ ²»³¿®¿ô ²» -´·¶»¼· «°«¬» ± °±-¬«°¿²¶« µ±¶» ¶» ±¼®»¼·±

¹±ª±¹ ±¬µ¿¦¿ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ¿ «¹±ª¿®¿¬»´¶ ²·¶» ±-·¹«®¿²·µô «¹±ª±® ± ±-·¹«®¿²¶« ³±‚» ±-¬¿¬· · ²¿¼¿´¶» ²¿ -²¿¦· «µ±´·µ± ±-·¹«®¿ó ²·µ °®»«¦³» ±¾ª»¦» «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ø°®±³¶»²¿ «¹±ª¿®¿¬»ó ´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿÷ô ¿ Ñ-·¹«®¿¬»´¶ ¼¿ -ª±¶ °®·-¬¿²¿µò

ïìòïò ͪ» ·¦¶¿ª» · ±¾¿ª·¶»-¬· «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ ³±®¿¶« -» °±¼²·¶»¬· Ñ-·¹«®¿¬»´¶« « °·-¿²±³ ±¾´·µ«ô « -¶»¼·ƒ¬» ±-·¹«®¿¬»´¶¿ô ±-·³ «µ±´·µ±

°·-¿ ·´· -·¹«®²» »´»µ¬®±²-µ» ±ª¶»®»ô ±-·¹«®¿¬»´¶ ³±‚» ¦¿¬®¿‚·¬· °±²±ªó ¦¿ ¼±-¬¿ª´¶¿²¶» ·¦¶¿ª» -³¿¬®¿ -» ·-°±ƒ¬±ª¿²·³ «µ±´·µ± -» ¦¿¸¬¶»ª« ¦¿ °±²±ª²·³ ¼±-¬¿ª´¶¿²¶»³ ·¦¶¿ª» « ¦¿¬®¿‚»²±³ ±¾´·µ« «¼±ª±´¶· « °®·ó ³¶»®»²±³ ®±µ«ò ïìòîò ˵±´·µ± ¶» «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ °®±³·¶»²·± ¿¼®»-« ¾±®¿ª·ƒ¬¿ô ¿ ¼¿ ¬±ª¿²¶¿ ª±´¶» Ñ-·¹«®¿¬»´¶¿ ¼±ª±´¶²± ¶» °±-´¿¬· ¼±°·- ²¿ °±-´¶»¼²¶« °±¦²¿¬« ¿¼®»-« «¹±ª¿®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ò ÐÑÍÌËÐßÕ Æß Ó×ÎÒÑ ÎÖÛ‰ßÊßÒÖÛ ÍÐÑÎÑÊß Íª» ±-±¾» µ±¶» -ª±¶ °®¿ª²· ·²¬»®»- ½®°» ·¦ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« °®ª»²-¬ª»ó ¦» ·´· -« « ª»¦· - «¹±ª±®±³ ± ±-·¹«®¿²¶«ô ®·¶»ƒ·¬· -°±®¿ó¦«³²±ô « ³·®²±³ °±-¬«°µ« µ±¼ ±-·¹«®¿¬»´¶¿ò Í«¾¶»µ¬· ·¦ «¹±ª±®¿ ± ±-·¹«®¿²¶« · ±-¬¿´· µ±®·-²·½· «-´«¹¿ ËÒ×Ïß ±-·¹«®¿ó

¾·¬²·¸ °®±³¶»²¿ ²¿ ¬®‚·ƒ¬«ô ±¼²±-²± °®±³¶»²¿ «ª¶»¬¿ µ±¶· ²¿ ¾·´± °±¬®»¾²» ·¦³¶»²» ±ª·¸ «ª¶»¬¿ · ½¶»²·µ¿ · ± ²¶·³¿ ±¾¿ª·¶»-¬·¬· «¹±ª¿ó ®¿¬»´¶¿ ±-·¹«®¿²¶¿ « ®±µ« í𠼿²¿ ¬» ¹¿ °®· ¬±³» °±¦ª¿¬·²¿ °±¬°·-·ó ª¿²¶» ¿²»µ-¿ «¹±ª±®¿ò ïèòîò ˹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ·³¿ °®¿ª± « ®±µ« í𠼿²¿ ²¿µ±² °®·³·¬µ¿ ¹«®¿²¶«ò ßµ± -» «¹±ª¿®¿¬»´¶ ±-·¹«®¿²¶¿ ²» ±¼¿¦±ª» ²¿ °·-¿²· °±¦·ª ¦¿ °±¬°·-·ª¿²¶» ¿²»µ-¿ «¹±ª±®« ·´· ²» ±¬µ¿‚» «¹±ª±®ô -³¿¬®¿ -» ¼¿ ¶» °®·¸ª¿¬·± °®»¼´±‚»²» ·¦³¶»²» «¹±ª±®¿ò ÆßÊΉÒÛ ÑÜÎÛÜÞÛ

ÒßÜÆÑÎ îðòïò Æ¿ ²¿¼¦±® ±-·¹«®¿¬»´¶¿ ²¿¼´»‚²¿ ¶» Ø®ª¿¬-µ¿ ¿¹»²½·¶¿ ¦¿ ²¿¼¦±® º·²¿²½·¶-µ·¸ «-´«¹¿ -¿ -¶»¼·ƒ¬»³ « Æ¿¹®»¾«ò

Ë °®·³¶»²· ±¼ ðïò -®°²¶¿ îðïíò


ÿþýüûüú ûü ùýø÷üöõ ôýÿóòÿöü ñø÷ðïðî÷ü íùüýôøúøùüúø÷ü øû ÿþöðûîÿì ûëýüöêôöðîÿì ÿêøìõýüî÷üé ûëýüöêôöðîð õêñõìð øûöüî õìÿöÿýîð èýðçð õîøæðé èðëøúøîêòü ùÿèüìüñüå ÿîíìûëûêéèç íæýîÿëûþçûå äëéãýâéå ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ýâéå

ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

ûàëéæûå ááááááááááááááááááááááááááááááá

êéè ßëíçå ááááááááááááááááááááá

íæýîÿëûþû íæíßû Þ íæýîÿëûþýÝå äëéãýâéå ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ýâéå

ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

ûàëéæûå ááááááááááááááááááááááááááááááá

êéè ßëíçå ááááááááááááááááááááá

àûêÿâ ëíÜéþçûå áááááááááááááááááááááá ßëíç íæýîÿëûþé íæíßé äëý ÛããíÞÿå ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá äíàûÚý í äíèýÚýå ìëæêû êûëýÙé àíßëíìíèçþíî ãàëûìæêìéþíî íæýîÿëûþçû ßëíç äíèýÚé àíßëíìíèçþíî ãàëûìæêìéþíî íæýîÿëûþçû

æäéÚýÙýÝûÚýçû ãàëûìæêìéþýÛ ÿæèÿîûå ßëíç ÿæêûþíìû ìëæêû ãàëûìæêìéþé ëûØÿþû ýãàûìûþçû ÿæèÿîé×êëíÖÝíìû

àûêÿâ þûæêûþÝû ÿæèÿîé

ýãþíæ ÿæèÿîé × Ýþ

ÿÝÿäûþ ýãþíæ êëíÖÝíìûå ßûþÝû ý ßëíç êéÝÿÕéî ëûØÿþû þû Ýíçý Õé ßýêý ýãìëÖéþû ÿäèûêû êëíÖÝíìû

àûêÿâÔ âçéæêí å áááááááááááááááááááááááááááááááá äíêäýæ íæýîÿëûþýÝûå áááááááááááááááááááááááááááá

ÿþýüû úùø÷öõôóòñ ðïðï

Ponuda uniqua samo za članove stuh a  

Samo za Članove S T U H -a UNIQA PROGRAM DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Drago nam je što vam možemo predstaviti posebnu ponudu dobrov...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you