Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

KONCEPT ODREDBI PREMA TEZAMA ZA ZAKON O POVREMENIM POSLOVIMA - ZA RAD RADNE SKUPINE 1.

Naziv propisa

Zakon o povremenim poslovima

2.

Comment [MG1]: Odlukom ministra od 27.08.2013., brišu se riječi „i privremenim“

Materija koja se namjerava propisom urediti

·

Odrediti predmet uređenja Zakona – opće odredbe o:

·

vrsti pravnih odnosa koji se uređuju ovim Zakonom,

·

svrsi zakonskog uređenja,

·

pojedinačnim ciljevima (radi pojašnjenja svrhe Zakona),

·

eventualna izuzeća od primjene odredbi Zakona.

Ovim se Zakonom, s ciljem stvaranja suvremenog pravnog instituta tržišta rada i smanjenja pojave nelegalnog rada te jačanja radne aktivnosti stanovništva i izbjegavanja rizika socijalne isključenosti i siromaštva, određuje značenje povremenih poslova, odnosno uređuje temelj i sadržaj posebnog obveznog odnosa koji se između sudionika sklapa radi izvedbe određenih povremenih poslova, a čija obilježja i obavljanje nisu drugim posebnim propisima određena i uređena kao oblik radnih ili drugih obveznih odnosa. ·

Odrediti pojmove koji će se u smislu ovoga Zakona koristiti:

·

pojam povremenih poslova,

Povremeni poslovi su poslovi koji se pojavljuju s vremena na vrijeme i čija je namjena vremenski ograničena, jer se njihova svrha postiže se jednokratnim izvršenjem ili njihovim kratkotrajnim obavljanjem.


Povremeni poslovi mogu biti: jednostavni poslovi, odnosno poslovi niže složenosti njihovih zadaća i niže razine potrebnih vještina i znanja, odnosno jednostavni i rutinski poslovi koji se obavljaju izvođenjem jednostavnih zadaća, uz uporabu jednostavnih alata i uz fizički napor, vezani izravno uz neku stvar ili zahtijevaju samo fizičku angažiranost izvođača, odnosno oni poslovi koji se ne obavljaju grupirani i organizirani u okviru nekog zanimanja, već kao njegov dio; pomoćni poslovi i to jednostavni pomoćni poslovi ili pomoćni poslovi više složenosti, za obavljanje kojih su potrebna i odgovarajuća stručna znanja i vještine, koji u odnosu na neki drugi posao ili djelatnost predstavljaju dopunski posao, odnosno pomoćnim aktivnostima podržavaju obavljanje nekog zanimanja ili neke djelatnosti (usluge) te koji su u pravilu i razmjerno manje gospodarske vrijednosti. Obilježje povremenih poslova određenih ovim Zakonom u odnosu na okolnosti pod kojima se obavljaju, je da su to oni poslovi koji nastaju kao rezultat nepredvidivih okolnosti ili skokova aktivnosti unutar neke djelatnosti, uslijed čega u pravilu nisu u tehnološkom ili organizacijskom smislu povezani kao skup poslova određenog zanimanja, niti se obavljanje takvih poslova može ponuditi, odnosno jamčiti rad u dužem trajanju. Obilježje povremenih poslova određenih ovim Zakonom, je također takvo, da se obavljaju osobno i samostalno, odnosno njihovo obavljanje nije bitno određeno odnosom subordinacije izvođača posla u odnosu na naručitelja posla.

·

vrste povremenih poslova,

Vrste jednostavnih povremenih poslova su osobito:

Comment [MG2]: Dakle, ugovor se može sklopiti i za povremene poslove koji nisu navedeni, ali imaju propisana Uobilježja

·

ČIŠĆENJE, PRANJE, GLAČANJE, OSNOVNO ODRŽAVANJE KUĆANSTVU (metenje i usisavanje prašine, pranje i poliranje podova i ostalih površina, pranje prozora i ostalog kućanskog inventara)

·

NABAVLJANJE KUĆNIH POTREPŠTINA I POMAGANJE U PRIPREMI, KUHANJU I POSLUŽIVANJU JELA I PIĆA U KUĆANSTVU

·

POSLOVI OSNOVNOG ODRŽAVANJA OKUĆNICA I PROSTORA OKO STAMBENIH ILI DRUGIH OBJEKATA (metenje, čišćenje površina, čišćenje snijega, održavanje nasada i travnjaka)

·

OSTALI POSLOVI ČIŠĆENJA (čišćenje tepiha, namještaja, zidova, bazena, slivnika, metalnih ili drugih površina od onečišćenja, vozila, poljoprivrednog zemljišta, šipražja i raslinja u šumi, životinjskih nastambi)


·

POSLOVI UTOVARA I ISTOVARA MATERIJALA, ALATA, OPREME U RUDARSTVU, GRAĐEVINARSTVU, PROIZVODNJI I PROMETU

·

ČIŠĆENJE STROJEVA, OPREME I ALATA

·

ČIŠĆENJE RADNOG MJESTA I KORIŠTENOG MATERIJALA I UKLANJANJE OSTATAKA

·

POSLOVI RUČNOG UTOVARA I ISTOVARA VOZILA, RUČNOG PRENOŠENJA ROBE TE PUNJENJE POLICA ILI IZLOŽBENOG PROSTORA

·

JEDNOSTAVNI POSLOVI PRUŽANJA USLUGA NA JAVNIM MJESTIMA (NOŠENJE REKLAMNIH PORUKA, PRANJE AUTOMOBILSKIH PROZORA, DIJELJENJE LETAKA I BESPLATNIH NOVINA, ČIŠĆENJE SNIJEGA, OČITAVANJA BROJILA)

Vrste pomoćnih povremenih poslova su osobito: ·

POMOĆNI POSLOVI U PRIPREMI I POSLUŽIVANJU HRANE I PIĆA

·

ČIŠĆENJE U UREDIMA, HOTELIMA I OSTALIM OBJEKTIMA (metenje i usisavanje prašine, pranje i poliranje podova i ostalih površina, pranje prozora i ostalog inventara)

·

PRANJE, GLAČANJE U HOTELIMA I OSTALIM OBJEKTIMA

·

POSLOVI OSNOVNOG ODRŽAVANJA U HOTELIMA I OSTALIM OBJEKTIMA (spremanje, raznošenje i postavljanje stvari i potrepština, kupljenje smeća i odlaganje otpada, metenje i čišćenje vanjskih površina, čišćenje snijega, održavanje pripadajućih nasada i travnjaka, košnja trave)

·

ČIŠĆENJE KUHINJE I PRANJE POSUĐA U HOTELIMA I OSTALIM OBJEKTIMA

·

POMAGANJE U PRIPREMI, POMAGANJE U PRIPREMI NAMIRNICA ZA KUHANJE I

·

POMAGANJE U POSLUŽIVANJU JELA I PIĆA U HOTELIMA I OSTALIM OBJEKTIMA

·

pojam osobe koja obavlja povremene poslove,

Izvođač posla je fizička osoba – zaposlena osoba, student, korisnik mirovine, nezaposlena osoba odnosno druga osoba koja ima potrebu za povremenim prihodom od obavljenog posla bez stalne obveze rada i koja se ugovorom o obavljanju


povremenih poslova obvezuje za naknadu naručitelju obaviti povremeni posao, ·

pojam osobe za koju se povremeni poslovi obavljaju,

Naručitelj posla je fizička ili pravna osoba koja ima potrebu da mu druga fizička osoba obavlja i izvede određeni povremeni posao i koja se ugovorom o obavljanju povremenih poslova, za izvedeni povremeni posao obvezuje platiti naknadu izvođaču posla ·

vrsta ugovora za obavljanje povremenih poslova,

Ugovor o obavljanju povremenih poslova

·

vrste isprava - vrijednosnih papira vezanih uz sadržaj pravnih odnosa koji se uređuju ovim Zakonom,

Vrijednosni kupon je pisana isprava koju izdaje ministarstvo nadležno za financije i koja glasi na određenu nominalnu vrijednost izraženu u kunama, odnosno vrijednosni papir namijenjen plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja, poreza, prireza, administrativnih troškova te, po nalogu, isplati novčane tražbine iz ugovora o obavljanju povremenih poslova. ·

druge definicije vezane uz sadržaj ugovora koji se uređuje ovim Zakonom

Nominalna vrijednost vrijednosnog kupona je vrijednost jednaka zbroju plaćenih iznosa naknade iz ugovora o obavljanju povremenih poslova, doprinosa za obvezna osiguranja, poreza i prireza te iznosu administrativnih troškova. Javna ustanova – isplatitelj naknade je javna ustanova koja je ovlaštena za poslove prodaje vrijednosnih kupona naručitelju posla i poslove isplate naknade izvođaču posla, uz pravo takve javne ustanove na naknadu za rad. Poslove prodaje može obavljati i druga pravna osoba temeljem ugovora s ministarstvom nadležnim za financije.

·

Odrediti sadržaj pravnog odnosa – pretpostavke za sklapanje ugovora o povremenim poslovima; sadržaj ugovora o privremenim poslovima:

·

prava i obveze ugovornih strana,

Ugovorom o obavljanju povremenih poslova izvođač posla se obvezuje obaviti određeni posao za naručitelja posla, a naručitelj posla se obvezuje izvođaču posla za takav obavljeni posao platiti naknadu određenu na vrijednosnom kuponu koji je sastavni dio toga ugovora, putem naloga naznačenog na tome vrijednosnom kuponu i


sa svim bitnim sastojcima sukladno ovome Zakonu. Ugovor o obavljanju povremenih poslova mora sadržavati: ·

podatke o naručitelju poslova,

·

podatke o izvođaču poslova,

·

podatak o povremenim poslovima,

·

podatak o trajanju (datum početka i završetka) i mjestu obavljanja povremenog posla.

·

oblik i način sklapanja ugovora i njegovo trajanje,

Ugovor o obavljanju povremenih poslova sklapa se prije početka obavljanja posla, u propisanom pisanom obliku, u tri primjerka. Ugovor o obavljanju povremenih poslova se smatra sklopljenim nakon što propisani obrazac s upisanim podacima, potpišu ugovorne strane naručitelj posla i izvođač posla.

·

rokovi i uvjeti vezani uz sadržaj pravnog odnosa,

Smatra se da je naručitelj posla ispunio svoju obvezu plaćanja naknade iz ugovora o obavljanju povremenih poslova izvođaču posla, predajom prvog primjerka ugovora s vrijednosnim kuponom koji glasi na ugovoreni novčani iznos naknade. Prihvatom vrijednosnog kupona izvođač posla stječe pravo na ispunjenje novčane tražbine upisane na tome vrijednosnom kuponu.

·

način propisivanja najnižeg iznosa plaće/osnovice za obračun doprinosa,

Ministar nadležan za rad će, uz suglasnost ministra nadležnog za financije, za svaku kalendarsku godinu, a najkasnije do 31. prosinca tekuće kalendarske godine, objaviti visinu osnovice za obračun doprinosa, visinu administrativnih troškova i nominalne vrijednosti vrijednosnih kupona za narednu kalendarsku godinu. Osnovica za obračun doprinosa se propisuje i objavljuje sukladno posebnim propisima.

·

način obračuna i uplate obveznih doprinosa i poreza,


Naručitelj posla koji namjerava sklopiti ugovor o obavljanju povremenog posla, dužan je kupnjom vrijednosnog kupona i propisanog obrasca ugovora, za izvođača toga posla, unaprijed platiti doprinos na osnovicu za mirovinsko osiguranje, doprinos za mirovinsko osiguranje ne temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja), doprinos za zdravstveno osiguranje i za zaštitu zdravlja na radu i iznos naknade iz ugovora u korist računa Državnog proračuna RH te iznos administrativnih troškova u korist računa javne ustanove – isplatitelja naknade.

·

način izdavanja i korištenja isprava i vrijednosnih papira vezanih uz primjenu ovoga Zakona,

Vrijednosni kupon izdaje ministarstvo nadležno za financije. Javna ustanova – isplatitelj naknade dužna je izvođaču posla, na temelju podnesenog vrijednosnog kupona, na kojem su naznačeni i popunjeni svi potrebni podaci koji čine bitne sastojke toga vrijednosnog papira, sukladno odredbama ovoga Zakona te po nalogu naznačenog naručitelja posla, isplatiti novčanu tražbinu naznačenom izvođaču posla na ime naknade za obavljeni povremeni posao iz ugovora o obavljanju povremenih poslova.

·

primjena drugih posebnih propisa,

Posebni propisi koji uređuju obvezne doprinose te poreze i prireze. ·

zaštita prava,

Prava stečena temeljem ugovora o obavljanju povremenih poslova izvođač posla ne može predajom vrijednosnog kupona, odnosno njegovim raspolaganjem kao vrijednosnim papirom, prenijeti na drugu osobu. Isplatu novčane tražbine na ime naknade za obavljeni posao može zahtijevati samo izvođač posla osobno, odnosno u njeno ime samo osoba koju on za to ovlasti. Tijelo nadležno za provedbu mirovinskog osiguranja evidentirat će za izvođača posla – osiguranika razdoblje njegova rada po osnovi ugovora o obavljanju povremenih poslova. Izvođač posla koji je sklopio ugovor o povremenim poslovima osigurava se na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti pri obavljanju povremenih poslova.

·

propisivanje ovlaštenja za donošenje podzakonskih propisa te rokova za njihovo donošenje.


Ministar nadležan za rad će, uz suglasnost ministra nadležnog za financije, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti pravilnik kojim će se urediti sadržaj i oblik ugovora o obavljanju povremenih poslova i vrijednosnog kupona.

·

Nadzor nad primjenom Zakona:

·

upravni nadzor,

·

inspekcijski nadzor.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja ministarstvo nadležno za rad. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i ne temelju njega donesenih propisa obavlja tijelo državne uprave nadležno za inspekciju rada, a u dijelu obračuna i naplate doprinosa za financiranje obveznih osiguranja te obračuna i plaćanja poreznih obveza tijelo državne uprave nadležno za financije.

·

Odredbe o prekršajnoj i materijalnoj odgovornosti:

·

određivanje prekršaja,

·

propisivanje novčanih kazni za pravne i fizičke osobe.

·

Prijelazne odredbe i završne odredbe:

·

određivanje mjerodavnog prava na pravne odnose uređene ovim Zakonom (u odnosu na subjekte, vrijeme nastanka i sadržaj pravnog odnosa),

·

stupanje na snagu.

11 9 13 koncept odredbi prema tezama zakon o povremenim poslovima teze  
11 9 13 koncept odredbi prema tezama zakon o povremenim poslovima teze  

KONCEPT ODREDBI PREMA TEZAMA ZA ZAKON O POVREMENIM POSLOVIMA - ZA RAD RADNE SKUPINE

Advertisement