__MAIN_TEXT__

Page 1

Vestsalling 2021


Velkommen – Wilkommen – Welcome

Digitale turistinformationer Digital Touristeninformation Digital tourist information — Limfjords Camping og Vandland — Spøttrup Borg — Gyldendal Havn — Brugsen i Lihme — Min Købmand i Lem.

2

Kære gæst og turist Hjerteligt velkommen til Vestsalling – et af de naturmæs­ sigt smukkeste og kultur­mæs­sigt mest spændende ste­der i Dan­ mark med gode oplevelser for hele familien. Her finder du både fjorden med børnevenligt badevand, små hyggelige plantager, spæn­ dende borge og herregårde. Et dejligt havnemiljø, et rigt og spændende kunstnermiljø, som kan besøges, og hyggelige små landsbyer med aktive og venli­ ge borgere. Her er der mulighed for aktiv ferie med fiskeri, cykling og van­ dring på nogle af de mange sti­ er i området, besøg på Spøttrup Borg med riddere og drabanter og andet middelalderfolk. Også ren afslapning og mulighed for at nyde den smukke natur, hvis det er det, man allerhelst vil. Kig blot nærmere i den bro­ chure, du nu sidder med i hæn­ derne, for at læse om de mange spændende tilbud. Rigtig god fornøjelse Susanne Jensen, formand, Spøttrup Turistforening

Liebe Gäste und Besucher Herzlich willkommen im west­ lichen Teil von Salling – natur­ mäßig eins der schönsten und kulturmäßig eins der spannend­ sten Gebiete Dänemarks mit schönen Erlebnisangeboten für Groß und Klein. Hier finden Sie den Fjord mit kinderfreundlichen Stränden, kleine Waldgebiete, spannende Burgen und Herrensitze, schöne Hafenatmosphäre, ein interes­ santes Künstlermilieu, sowie kleine Dörfer mit aktiven Bür­ gern. Wir bieten eine Fülle von Möglichkeiten, die Natur aktiv zu erleben: Angeln, Radfahren und Wandern auf den vielen Fuß- und Radwegen. Besuchen Sie auch die mittelalterliche Burg Spøttrup mit ihren Rittern, Trabanten und übrigen Bewoh­ nern. Wenn Sie durch einen Ausflug in die Natur Ruhe und Entspannung suchen, dann sind Sie bei uns im westlichen Teil von Salling genau richtig. Blättern Sie durch diese Broschüre und holen Sie sich Tipps für Ihren Urlaub. Viel Vergnügen. Susanne Jensen, Vorsitzende, Spøttrup Tourismusverein

Dear Visitor We wish you a warm welcome to the Western part of the Salling region – one of the greatest places for natural scenery and exciting culture in Denmark offering great experi­ ences for the whole family. Here you find the fjord with child-friendly beaches, small wooded areas, exciting castles and manor houses, a lovely harbour, a thriving art scene and small villages with active people. The area offers outstan­ ding opportunities for an acti­ ve holi­day with fishing, cycling and walking on the many trails and a visit to the medieval cast­ le Spøttrup with its knights, hal­ berdiers and other medieval people. If you are seeking peace and quiet in the midst of the countryside then you will find it here, too. Have a look through this bro­ chure to get some inspiration for your holidays. Enjoy yourself. Susanne Jensen, chairman, Spøttrup Tourism Association


Museer / Museen / Museums Vestsalling eneste tilbageværende i Dan­ mark. Oplev også maskiner og værktøj benyttet i træindustrien de seneste 150 år. Her er også en spændende samling af mere end 50 træskulpturer og 100 forskel­ lige træsorter fra hele verden, hvoraf de 10 er udryddede.

Spøttrup Borg. Spøttrup Borg er selv­­følgelig ho­ved­­­attrak­tio­ nen, men vi har også et par små interessante museer med me­ get engagerede folk bag. Der­for er de på fornemste vis formidle­ re af en egnskultur, som rækker langt ud i verden. Polakkasernen Ved Spøttrup Borg og Spøttrup Sø, som i 1994 blev genskabt ef­ ter at have været afvandet siden 1800-tallet, ligger »Polakkaser­ nen«. Dette lille hus var bolig for polske landarbejdere, der arbej­ dede på Spøttrup i 1930´erne. I dag findes her en udstilling om, hvordan Spøttrup Sø blev genskabt, samt om fugle­livet i søen. Her er P-plads med borde og bænke. Jens Væver Museet I Krejbjerg ligger Jens Væver Mu­ seet. Jens Væver var opfinder af snurrevoddet. Du kan læse mere om denne spændende person på museet. Her er der fri ad­gang. Spøttrup Lokalarkiv, Ramsing Hvis du gerne vil vide noget om egnens historie, kan du tage på lokalhistorisk arkiv i Ramsing. Se åbningstider på www.spottruplokalhistorisk-arkiv.dk Træmuseet, Oddense I Oddense ligger et spændende træmuseum. Træmuseet er et arbejdende museum, som ud­ stiller dansk fremstillede ma­ skiner og værktøjer. En såkaldt ”slyngdreje­bænk” er måske den

Die Burg Spøttrup ist natürlich die Haupt­­­ attraktion, aber wir haben auch ein paar kleine interessante Mu­ seen mit sehr engagierten Mitarbeitern, die daher die be­ sten Vermittler der lokalen Kultur sind, die bis weit in die Welt hin­ aus reicht. Polakhus Bei der Burg Spøttrup und dem Spøttruper See, der 1994 wie­ der erschaffen wurde, nachdem er seit dem 19. Jahrhundert ent­ wässert war, liegt das »Polakhus«. Dieses kleine Haus diente als Wohnung für die polnischen Land­ arbeiter, die in den 30er Jahren in Spøttrup arbeiteten. Heute gibt es hier eine Aus­ stellung über die Neuschaffung des Spøttruper Sees und über das Vogelleben im See. Es gibt einen Parkplatz mit Tischen und Bänken.

Jens Væver Museet / Jens-VæverMuseum / Jens Væver Museet.

Polakkasernen / das Polakhus / Polakkassernen.

Welt, von denen 10 jetzt ausge­ storben sind.

life in the lake. Here is a parking place with tables and benches.

The castle Spøttrup Borg is of course the main attraction, but we have also a few small in­ teresting museums run by very committed people. Therefore, they are in the most distinguis­ hed way the communicators of a regional culture which stretches far beyond Den­mark’s borders.

Jens Væver Museet In Krejbjerg you can see the museum Jens Væver Museet. Jens Væver was the inventor of the ring net. Here there is free access. Træmuseet in Oddense In Oddense you find Træmuseet, an interesting working museum showing woodworking machi­ nery and tools made in Denmark. A so-called interlacing lathe may be the only one left in Denmark. Besides, the museum exhibits machinery and tools used in the wood working industry during the past 150 years and a col­ lection of more than 50 wooden sculptures and over 100 different timbers from all over the world, 10 of which are from extinct trees.

Jens-Væver-Museum In Krejbjerg liegt das Jens-VæverMuseum. Jens Væver war der Er­ finder der Drehwate. Im Museum können Sie mehr über diese in­ teressante Person erfahren, der Eintritt ist frei.

The Polish barracks »Polakkassernen« is situ­ ated at the castle Spøttrup Borg and the lake Spøttrup Sø, which was reestablished in 1994 after being drained since the 1800s. This little house was the living quarters for Polish farmhands who worked at Spøttrup in the 1930s. Today there is an exhibition about the re-estab­ lishment of the lake Spøttrup Sø and about the bird

Das Holzmuseum In Oddense Træmuseet – das Holzmuseum In Oddense finden Sie das Holzmuseum, ein arbeiten­ des Museum, das in Dänemark hergestellte Maschinen und Werkzeuge ausstellt. Eine sogen­ annte „Schleuder-Drehbank“ ist vielleicht die einzige ihrer Art in Dänemark. Hier kön­ nen Sie auch Maschinen und Werkzeuge sehen, die während der letzten 150 Jahre in der Holzindustrie benutzt worden sind. Das Museum bietet auch eine Sammlung von mehr als 50 Holzskulpturen und 100 ver­ schiedenen Holzarten aus aller

Træmuseet, Oddense / Das Holzmuseum In Oddense / Træmuseet in Oddense.

3


Velkommen til middelalderen / Willkommen im Mittelalter

Åbningstider 2021: April - oktober Se åbningstider online www.spottrupmiddelalderborg.dk Öffnungszeiten 2021: April - oktober siehe Öffnungszeiten online www.spottrupmiddelalderborg.dk Opening hours 2021: April - october see opening hours online www.spottrupmiddelalderborg.dk Entré/Eintritt/Entrance Under 18 år: Gratis/Kostenlos/Free. Voksne/Erwachsene/Adults 80 dkk. Studerende 50 dkk. Grupper (min. 10) 60 dkk. Borgen 6A 7860 Spøttrup Tlf. +45 97 56 16 06 Facebook: @spoettrupborgmuseum

4

SPØTTRUP BORG ET FORSVARSVÆRK FRA 1500-TALLET Eine Festung aus dem 16. Jahrhundert A fortification from the 16th century


Welcome to the Middle Ages

Spøttrup Borg er anlagt robust bag dobbelte voldgrave. Borgen er byg­ get i middelalderen som et forsvars­værk med vindebroer, kanon­huller og vægter­ gange. En sti fører op på volden, hvor der er en fantastisk udsigt til Spøt­trup Sø og med Limfjorden i baggrunden. I parken lig­ ger Borgens smukke urtehave med bl.a. hi­ storisk kendte lægeplan­ter. Her ligger også Traktørstedet Borgen, hvor kaffe og kage kan nydes i Borgens skygge.

Die solide Burg Spøt­trup Borg ist hinter dem doppelten Wallgraben gelegen. Die Burg wurde im Mittelalter als Verteidigungsanlage mit Zug­­ brücken, Kanonen­öf­f­nun­­­g­en und Wehrgängen er­ baut. Ein Fuß­ weg führt zum Wall. Von dort aus können die Besucher die schöne Aussicht über den See Spøttrup Sø mit dem Lim­fjord im Hintergrund genießen. Im Park gibt es den schönen Kräutergarten mit his­ torischen Heilpflanzen. Hier finden Sie auch Traktørstedet Borgen, in dem Besucher leckeren Kaffee und Kuchen im Schatten der Burg genießen können.

The solidly built castle Spøttrup Borg is sur­ rounded by a double moat. The fortified castle was built in the Middle Ages with drawbridges, cannon holes and parapet walks. A path is leading up unto the rampart from where there is a fantastic view to the lake Spøttrup Sø with the Limfjord in the background. In the park you find the castle’s beautiful herb gar­ den with medicinal plants. Traktørstedet Borgen is a cozy place to enjoy coffee and cake in the shadow of the castle.

5


Overnatning – Übernachtung – Accommodation

Limfjords Camping, Ålbæk. Langs kysten i Vest­ salling ligger der over 900 sommerhuse placeret på skønne parceller. En stor del af husene kan lejes. Spørg hos de lokale handlende. Er du til campingliv, kan du ikke komme udenom Limfjords Cam­ping og Vandland. En vel­­

organiseret topmoderne cam­ pingplads. Her kan du overnatte i alt – lige fra dit lille medbragte telt til skønne luksushytter med eget toilet. Pladsen ligger i na­­ turskønne omgivelser helt ned til den meget børne- og handi­ capvenlige Ålbæk­strand. På Hostrup Hovedgaard er der

stemning og atmosfære. Der er 20 dobbeltværelser, hvoraf 11 er med eget bad og toilet. Desuden er der køkkenadgang. Udsigten fås ikke meget bedre, om det så er til Limfjorden, mark eller skov. Som et kuriosum har alle værelser navn efter en kendt Limfjordsforfatter. Der er lige­ ledes mulighed for at leje stedet til fester m.v. In Vestsalling kön­­nen wir mit Übernachtung jeder Art dienen. Entlang der Küste von Westsalling giebt es sehr gelegende 900 Ferienhäu­ ser. Einige dieser Häuser wer­ den wermietet. Fragen Sie bei den Einheimis­c­h­en. Wenn Ihnen der Sinn nach

Camping steht, muss Limfjords Camping & Vandland (Erleb­ nisbad) (16) genannt werden. Ein gut organisierter und top­ moderner Campingplatz. Hier können Sie ganz nach Ihren Wünschen übernachten, sei es in Ihrem kleinen mitgebrach­ ten Zelt oder in der schönen Luxushütte mit eigener Toi­lette. Der Campingplatz liegt in na­ turschöner Umgebung und er­ streckt sich bis zu dem sehr kinderfreundlichen und behin­ dertengerechten Ålbæk Strand. Angenehme Stimmung und Atmosphäre findet man auf dem Gutshof Hostrup Hovedgaard. Es gibt dort 20 Doppelzimmer, von denen 11 ein eigenes Bad und WC haben. Der Ausblick ist einmalig, sei es auf den Limfjord, Feld oder Wald. Als ein Kuriosum sind alle Zimmer nach bekannten Schriftstellern aus der Limfjordgegend benannt. Es gibt Kochgelegenheit. Es besteht auβerdem die Möglichkeit hier Feiern abzuhalten. In Vestsalling we can of­ fer you all kinds of ac­ commodation. Along the coast in Vestsalling more than 900 summer cottages are situated on pretty lots. Some of the cottages can be rented. Enquire at the local shops. If you like camping, your best bet is Limfjord’s Camping and Waterland (19). A well organised very modern campground. Here you can stay overnight in dif­ ferent ways ranging from your own little tent to beautiful lux­ ury cottages with their own toi­ lets. The campground is located

Bed and Brekfast / Privat overnatning/Privatzimmer /Private accomodatation Navn/Name Ejere/ Adresse Tlf./tel. Name Inhaber Adresse Tel. Name Owners Address Tel.

6

Mail Mail Mail

Hjemmeside Website Website

Balling Bed & Henrik Posthusvej 2a +45 20 49 55 52 hjemmeservice@ Breakfast Sørensen Balling vestsalling.dk 7860 Spøttrup

www.vestsalling.dk

Bed & Breakfast Britta og Spøttrup Jens

www.bedandbreakfastoverblik.dk

Betrykvej 3, Vejby 7860 Spøttrup

+45 51 19 65 47 bridjensen@ +45 97 56 83 96 hotmail.com


Overnatning – Übernachtung – Accommodation

in beauti­ful nature all the way down to the very child-friend­ ly and handicap-friendly Ålbæk beach. In “Hostrup Hovedgaard” (Hos­­ trup Manor) you will find spirit and atmosphere. It has 20 dou­ ble rooms of which 11 have their bath and toilet. The view cannot

be found much better whether it is to the “Limfjorden” or to fields and forest. As a matter of curiosi­ ty all the rooms are named after a well-known “Limfjord” author. You will have access to a kitchen. It is also possible to rent the whole place for parties etc.

I Vestsalling er der flere steder mulighed for at overnat­ te gratis i shelters – hytter, som er bygget af bjælker og uden komfort. Ud over dette kan man også slå sit medbragte telt op her. Der er mulighed for toiletbesøg i nærliggende toiletbyg­ ning, hvor der også er rindende vand. Der findes shelters ved Hos­trup strand, Hostrup Hovedgård, Gyldendal, Vadum strand, Nymølle strand, Grusgraven i Hvidbjerg, Håsum, Ved Bustrup og i Oddense. In Westsalling besteht an mehreren Orten die Möglich­ keit kostenlos in Unterkunftshütten zu übernachten, die im Blockhüttenstil gebaut und ohne eigentlichen Komfort sind. Außerdem kann man hier auch sein mitgebrachtes Zelt aufstellen. In der Nähe gibt es Toilettenhäuschen mit fließen­ dem Wasser. Solche Anlagen gibt es am Strand von Hostrup, Gyldendal, Vadum und Nymølle, in Hvidbjerg bei der Kiesgrube, Håsum, bei Bustrup und Oddense. In Vestsalling it is possible several places to stay over­ night free of charge in shelters – log huts, which are primitive. Besides, here you can also pitch your tent you have brought along. There are lavatory facilities in a lavatory building nearby with running water. Sites are located at the beach Hostrup Strand, Gyldendal, Nymølle Strand, Vadum Strand, the gravel pit in Hvidbjerg, Bustrup and in Håsum and Oddense.

7


Herregårdsegnen / Der Gutshöfe / The manor areaarea re, hvilket hovedsageligt skyldes forskellig jordbonitet rundt om Hostrup. Der er i dag 68 ha godt ler-muldet agerjord og 110 ha skov og naturarealer. Naturpleje med kreaturer og heste samt fo­ dermarker giver store mulighe­ der for et varieret plante- og dy­ reliv. En ornitolog kan på en god sommerdag tælle over 100 for­ skellige fuglearter under van­ dring på Hostrups stier. Herregården Bustrup / Der Gutshof Bustrup / The manor Bustrup. Kun få steder i Danmark ligger herregårdene så tæt som i Salling. Vestsalling alene har fem herregårde – alle med oprindelse tilbage i middelalderen: Spøttrup, Kaas, Hos­­trup, Bustrup og Kær­gårds­­ holm. Herregårdenes historie, byg­ ninger og nutidige anvendel­ se er så vidt forskellige, at de til­ sammen udgør, hvad man kan kalde en typisk dansk herre­ gårdshistorie. Spøttrup Borg er med sin tillukkethed og bastan­ te forsvarsværker fra 1400-­tallet en lands­kendt vandborg. Herregården Kaas Siden 1500-årene har den røde hovedbygning på herregården Kaas ligget afsides og ensom og vogtet over et ene­stående na­ turområde, hvor den opmærk­ somme strandvandrer uden besvær kan føle sig hensat til fjerne tider. Fra Kaas udgik nog­ le af landets mægtigste mænd,

der blev kongens fortrolige råd­ givere. – Kaas tjener i nutiden som privatbolig. Hostrup Hovedgaard er nu omdannet til et moderne center for fester, ferie og konfe­ rencer med plads op til 100 gæ­ ster og med 20 dobbeltværelser. Hostrup ligger naturskønt mellem Venø Bugt og Sdr. Lem Vig. Der er anlagt et stisystem, hvorfra der kun er ca. 400 m ned til stranden samt adgang til Langodde en smal halvø, ude i Sdr. Lem Vig. Selve hovedbygningen er fra 1741. Den blev opført med bin­ dingsværks ydermur og strå­ tag. Tilbage står nu bindings­ værksmuren som indervæg, hvoraf nogle af murstenene er soltørrede sten. Sit nuværende udseende fik hovedbygningen omkring år 1900 med tre grund­ murede fløje og svungne gavle. Hostrups historie går tilbage til det 15. århundrede, men hi­ storien er usikker på grund af svagt økonomisk funderede eje­

Hostrup Hovedgård / Gutshof in Hostrup / The manor Hostrup Hovedgård.

8

Herregården Bustrup var fra gammel tid en ret bety­ delig ejendom, men er ændret i sin indretning for at tilpasse sig sin nutidige anvendelse som skole og opholdssted. Der er galleri og fitness. Gå ikke glip af den spændende planetsti ved Bustrup. Bustrup blev købt af staten i 1900-tallet til udstykning, men alligevel er det lykkedes at bevare et impo­ nerende bygningskompleks. Kærgårdsholm fik i begyndelsen af 1700-årene en trefløjet borggård omgivet af en voldgrav med to vinde­ broer. Efter landboreformerne udstykkedes Kær­gårds­holm, og der kunne blive fire proprietær­ gårde ud af den gamle herre­ gård. Herefter flyttedes gården til sin nuværende plads, hvor den drives med egnens gamle hovederhverv: kvægopdræt. Karakteristisk for områdets herregårde er beliggenheden i randområderne ned til store engarealer med god græsning og høslæt – baggrunden for eg­ nens tidligere studeavl.

Nur an wenigen Stellen in Dänemark liegen die Guts­ höfe so dicht wie in Sal­­ ling. Vestsalling al­ leine hat fünf Herren­sitze, die alle im Mittelalter entstanden sind: Spøttrup, Kaas, Hostrup, Bustrup und Kærgårdsholm. Die Geschichte, die Ge­bäude und die jetzige Nutz­ ung der Gutshöfe sind so verschieden­ artig, dass sie zusammen die Ge­ schichte typisch dänischer Herrengüter veranschaulichen. Die Burg Spøttrup ist mit ihrer Abgeschlossenheit und ihren massigen Ver­ teidi­ gungs­ einrichtungen aus dem 15. Jahrhundert die im ganzen Land be­kannte Wasserburg. Der Gutshof Kaas Seit dem 16. Jahrhundert lag das rote Herrenhaus des Guts­ hofes in Kaas abgelegen und beherrschte ein einzigartiges Naturgebiet, wo sich der auf­ merksame Strand­wanderer mühelos in ferne Zeiten ver­ setzt fühlen kann. Von Kaas stammen einige der mächtig­ sten Männer des Landes, die Vertraute und Ratgeber des Königs waren. Heute dient Kaas als Privat­woh­­nung. Der Gutshof Hostrup ist jetzt ein modernes Center für Feiern, Urlaub und Konferenzen mit Raum für bis zu 100 Gästen und mit 20 Dobbelzimmern geworden. Hostrup ist zwischen der Venø Bugt (Bucht) und der Sdr. Lem Bugt naturschön gelegen. Auf Fuβwegen gelangt man an den 400 m entfernten Strand und an Langodde, eine schmale Landzunge in der Sdr. Lem Bugt. Das Herrenhaus selbst stammt aus dem Jahre 1741. Es wurde mit Fachwerkauβenmauer und Strohdach erbaut. Geblieben ist die Fachwerkmauer als Innenmauer, von der einige der Mauersteine sonnenge­ trocknete Steine sind. Sein jetziges Aussehen erhielt das Herrenhaus um 1900 herum mit drei aus Stein gebauten Flügeln und geschwungenen Giebeln.


Herregårdsegnen / Der Gutshöfe / The manor area Die Geschichte Hostrups geht in das 15. Jh. zurück, aber ist wegen schwach finanziell fundi­ erten Besitzer unsicher, welches hauptsächlich auf unterschiedli­ che Bodenqualität um Hostrup herum zurückzuführen ist. Heute gibt es 68 ha gutes Ackerland mit humosem Tonboden und 110 ha Wald und Naturgebiete. Landschaftspflege mit Vieh und Pferden sowie Futteracker bereiten groβe Möglichkeiten für ein variiertes Pflanzenund Tierleben. So kann ein Ornithologe an einem günstigen Sommertag beim Wandern auf den Fuβwegen Hostrups über 100 verschiedene Vogelarten zählen. Der Gutshof Bustrup der von alters her ein recht beachtlicher Besitz war, ist nun stark verändert worden, um sei­ ner jetzigen Nutzung als Schule und Heimstätte gerecht zu wer­ den. Bustrup wurde im 20. Jahr­ hundert vom Staat zwecks Par­ zellierung ge­­kauft, dennoch ist es ge­­lungen, einen imposanten Gebäude­kom­plex zu bewah­ ren. Kærgårdsholm bekam Anfang des 18. Jahr­hun­­ derts einen dreiflügeligen Burg­ hof, um­­geben von einem Bur­ graben mit zwei Zugbrücken. Nach den Agrarreformen wur­ de Kærgårdsholm parzelliert, und aus dem altem Herren­ gut konnten 4 Bauernhöfe ge­ schaffen werden. Da­­nach wur­ de der Hof an seinen jetzigen Standort verlegt, wo man den alten Haupterwerb der Gegend, die Viehzucht, betreibt. Charakteristisch für die Guts­ höfe der Gegend ist die Lage in den Randgebieten an große Weiden mit gutem Grasen und guter Heumahd grenzend – der Hintergrund der früheren Ochsenzucht der Gegend. There are only a few places where the ma­ nors are lo­cated so closely as in Sal­ ling. Vestsalling alone has five manors all dating back

to the Middle Ages: Spøttrup, Kaas, Hos­ trup Hovedgård, Bustrup, and Kærgaardsholm. The histories of the manors, their buildings and present usa­ ge differ so widely that all to­ gether they represent what could be called a typically Da­ nish manor history. Spøttrup Borg The castle Spøttrup Borg with its cloistered appe­ ar­ ance and stout defences from the 1400s is the island fort of nation-­­­wide fame. The manor Kaas Since the 1500s, the red main building of the manor Kaas has been in a remote and solita­ ry place guar­ding a unique na­ ture area where the watchful beach wanderer without diffi­ culty may feel carried back to ti­ mes long gone by. Kaas foste­ red some of Den­ mark’s most po­werful men who became the king’s confidential advisers. In present times, Kaas serves as a private dwelling. The manor Hostrup is now redecorated into a modern center for parties, holiday and conferences with room for 100 guests and with 20 double rooms. Hostrup is placed in beau­ tiful nature between Venø Bugt (Venø Bay) and Sønder Lem Vig (Sønder Lem Creek). A system of paths has been laid out with only about 400 m to the beach as well as access to Langodde, a narrow peninsula, in Sdr. Lem Vig. The main building is from 1741. It was constructed with timber frame outer walls and thatched roof. The timber walls now remain as inner walls, where some of the bricks are sun-dried. The present appearance was given to the manor around 1900 with three brick-built wings and tortuous gable ends. The history of Hostrup can be dated back to the 15th century but is quite uncertain because of economically weak founded owners, which mainly is due to poor soil quality around the esta­ te. Today the estate has 170 acres

Spøttrup Borg / Die Burg Spøttrup / The castle Spøttrup Borg. of good loamy farm land and 275 acres of forestry and natu­ ral resorts. Nature preservation with cattle and horses as well as forage plant fields provide with great opportunities for a varied vegetation and wildlife. Thus, on a good day, an ornithologist can count more than a hundred dif­ ferent species while walking on the paths of Hostrup. The manor Bustrup, which in former times was quite a considerable estate, has now changed drastically to adapt to its present use as a school and residence. The Danish Govern­­ ment bought Bus­ trup in the 1900s for parcelling out, but ne­

vertheless they have succeeded in maintaining an impressive building complex. Kærgårdsholm At the beginning of the 1700s, Kærgaardsholm made a threewing court­yard surrounded by a moat with two drawbridges. After the Danish land reforms, Kærgaardsholm was parcelled out, and the old manor was turned into four large farms. It is characterstic of the local manor houses that they are situated in the peripheral areas down to large meadow areas with good grazing and hay harvest – the background for the region´s former steer breeding.

Herregården Kås / Der Gutshof Kås / The manor Kås.

9


Kirkerne / Die Kirchen / The churches In den östlichen Gewölben findet man Fresk­­­ en von ca. 1550. Den Alt­­artisch schmückt eine Täfelung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Kanzel ist aus dem 17. Jahrhundert. Eine Beson­derheit in Bezug auf diese Kirche ist, dass der Zehnte erst um 1955 aufgehoben wurde. Die Kirche von Oddense ist werktags von8 - 16 Uhr geöffnet.

Die Kirche von Lem

Lem Kirke / Die Kirche von Lem / The church Lem. Alene i Vestsalling findes der 13 kir­ ker. Du kan læse nærmere om dem på www.ferievedlimfjorden.dk Vi har valgt at bringe en kort omtale af nedenstående kirker, da de hver især er meget interessante.

Oddense kirke opført i 12. årh. Bestod oprindeligt af kor og skib i romansk stil. Tårnet er føjet til i middelalderen. Der har engang været to våbenhuse, hvor det sydlige nu er væk. Fun­­ damenter af et sakristi er fundet nord for koret. I de østlige hvælv findes kalkmalerier fra ca. år 1550. Alterbordet dækkes af et pa­ nel fra midten af 1600-tallet. Prædikestolen er fra det 17. årh. En speciel ting omkring kirken er, at tiendet her først blev ophævet om­­kring 1955. Oddense kirke er åben hver­dage fra 8 - 16.

Lem Kirke Interessant i bygningshistorie. Skib, kor og korrunding er bygget omkring år 1200 i ro­­ mersk rundbuestil af granitkvadre, som er rige på skulpturel ud­ smyk­ ning. Rundt om i kirkens mure findes i alt 15 billedkvadre fore­ stillende fabeldyr, heste og mennesker. Apsis – korrundingen – er bevaret i oprindelig romansk stil. Be­mærk fisketegnet (kristent sym­­bol) og soltegnet (he­ densk symbol) i søjlernes fodstykke. Tårnet og våbenhuset delvis i go­tisk stil

10

er bygget senere i middel­alderen. I kirken ses foruden kalkmalerier en inskription på bageste stolestade. Døbefonten er prydet med romansk løvværk. Kirken er res­ tau­ reret i 1964-65.

Lihme kirke en af Jyllands ældste stenkirker fra 1100-tal­ let bygget af kvadre i uens størrelse. To stenfigurer er anbragt ved korets østende. På nord- og sydsiden to af sind forskellige løver. Et mindre vå­ben­hus er opført ved nord­portalen. Kirkerummet er længere og smallere end normalt – et engelsk træk. I kirken findes kalk­malerier fra starten af det 15. årh. Døbefonten anses for at være samtidig med kirkens opførelse. Kirken er åben på hverdage fra 8 - 17.

Interessantes aus der Baugeschichte: Schiff, Chor und Apsis wurden ungefähr im Jahr 1200 aus Granit­ quadern im römischen Rundbogenstil mit viel Skulpturenschmuck ge­baut. Ringsum an den Wän­den der Kirche findet man insgesamt 15 Bild­quader, die Fa­ beltiere, Pferde und Menschen darstellen. Die Apsis – die Chorumrund­ung – ist im ursprünglichen ro­­manischen Stil erhalten. Achten Sie auf das Fischsymbol (christ­lich) und das Sonnensymbol (heidnisch) am Fuß der Säulen. Der Turm und das Waffenhaus sind teilweise in gotischem Stil und wurden später im Mittelalter dazugebaut. In der Kirche findet man außer Fresken eine Inschrift auf der letzten Stuhlreihe. Das Tauf­becken ist mit romani­schem Blattwerk verziert. Die Kirche wurde 1964/65 restauriert.

Die Kirche von Lihme stammt aus dem 12. Jahr­hundert und ist eine der ältesten Steinkirchen Jüt­lands. Sie ist aus verschieden großen Quadern ge­ baut. Am Ostende des Chores sind zwei Stein­figuren angebracht. Auf der Nord- und Südseite fin­ det man zwei Löwen in unter­ schiedlicher Gemütsverfas­sung. Am Nordportal steht ein kleineres Waffenhaus. Der Kirchenraum ist län­ ger und schmaler als normal, eine englische Eigenheit. In der Kirche finden Sie Fresken vom Beginn des 15. Jahrhunderts. Das Taufbecken stammt vermutlich aus der Zeit des Kirchen­ baues. Die Kirche ist werktags von 8 - 17 Uhr geöffnet.

Allein in West­ salling gibt es 13 Kirchen. Nähere Infor­mationen gibt es auf www.ferievedlimfjorden.dk Beschreib­ung von einigen der Kirchen, die jede für sich sehr interessant sind.

Die Kirche von Oddense wurde im 12. Jahrhundert erbaut und be­ stand ur­­sprünglich aus Chor und Schiff in romanischem Stil. Der Turm wurde im Mit­ tel­ alter hinzugefügt. Es gab früher zwei Waffenhäuser, aber das südliche ist nicht mehr erhalten. Nördlich vom Chor wurden die Fun­damente einer Sakristei gefunden.

Alteret i Rødding kirke / Altar, Die Kirche von Rødding / Altar, The church Rødding.


Kirkerne / Die Kirchen / The churches

Lihme Kirke

Lihme kirke. Kirken er en herskabskirke, bygget af en lokal bonde, og indviet til Sct. Vincentius. På nord og sydsiden findes to forskellige løver, den ene blidt slumrende, den anden et grumt vilddyr. Rundt om døbefonden er der hugget figurrelieffer, i alt fem motiver. Et af disse motiver er i 1998 brugt som motiv på de nye 500 kr. sedler.

Die Kirche von Lihme. Die Kirche ist eine Herrschaftskirche und wurde von einem Bauern des Ortes errichtet. Sie wurde zu Skt. Vinzenz eingeweiht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen, der eine schlummert sanft, der andere stellt ein grimmiges Raubtier dar. Rings um den Taufstein ist ein Figurenrelief mit insgesamt fünf Motiven herausgearbeitet. Eines davon wurde 1998 als Motiv für den neuen 500-Kronen­Schein verwendet.

The church Lihme kirke. The church is a church of a former state­ly home, built by a local farmer and dedicated to Sct. Vincentius. The northern and southern parts of the church show two different lions, one slumbering softly, the other a fierceful wild beast. Figure reliefs have been carved round the baptismal font, in all, five motifs. In 1998 one of these motifs was used as the motif for the new DKK 500 banknotes.

In Vestsalling 13 churches are situated. You can learn more about them on www.ferievedlimfjorden.dk

Oddense kirke is open weekdays 8 a.m. - 4 p.m.

We have chosen to bring a brief presentation of the following churches since each of them are very interesting.

Interesting building history. Its nave, choir and chevet were built about 1200 in a Romanesque style of gran­ite ashlar, rich in sculptural decorations. The church walls have in all 15 picture squares representing fabulous animals, horses, and people. The chevet has been preserved in its original Romanesque style. Notice the fish symbol (Christian symbol) and sun symbol (heathen symbol) in the base of the columns. The tower and the porch partially in a Gothic style were built later in the Middle Ages. Apart from the murals, the church shows an inscription on the rearmost pew. The baptismal font is decorated with Romanesque foliation. The church was restored in 1964 - 65.

The church Oddense kirke

was built in the 12th cen­tury. Originally it consis­ted of a choir and nave in a Roma­ nesque style. The tower was added in the Middle Ages. Once it had two porches, but the south­ern one is now gone. Remnants of a sacristy have been found to the north of the choir. The east­ern vaults show murals from about 1550. The altar table is covered by a panel from the middle of the 1600s. The pulpit is from the 17th century. One special thing about this church is that the tithes were not abolished till about 1955.

The church Lem Kirke

The church Lihme kirke One of Jutland’s oldest stone churches from the 1100s, built of ashlar gran­ite of uneven sizes. Two stone figures have been placed at the eastern part of the choir. Two lions of different natures are seen at the northern and south­ ern parts of the church. A minor porch has been erected at the northern portal. The interior of the church is longer and narrower than normal – an English fea­ture. The church has murals from the beginning of the 15th century. The baptismal font is considered to be contemporary with the erection of the church. The church is open weekdays 8.00 a.m. – 5 p.m.

11


Gårdbutikker / Hofläden / Farm shops Gårdbutikker Et særkende for Vest­ salling er de mange hyggelige gårdbutikker. Egnens største plante og blom­ sterhandel ”Lundly” ligger i Kjærgårdsholm. 1 (Se ann. side 19). På Dalagergård lige uden for Rødding by i retning mod Krej­ bjerg finder man mange forskel­ lige kreative ting. Her kan man handle i Hobbybutikken eller nyde en smagsprøve på Snapsekongen af Sallings snapse (2). På Engvej uden for Ramsing ligger Spøttrup Bigård, hvor der frem­ stilles og sælges ”Biprodukter” såsom honning, honningsæber og -cremer samt bivoksvraps. (5) På Øster Hærup Strandvej uden for Lihme ligger Strand­ 5

vejensgeder, besøgsgård og gårdbutik. Her kan I komme tæt på geder, heste, æsler, lamaer, ka­ niner og marsvin. Desuden er der en lille gårdbutik med mohair og merino garn og diverse pro­ dukter tilknyttet hertil. (6) Mangler hunden eller katten noget til ferien, findes det hos Balling katte- og hundepension i V. Balling 7 (- se ann. side 17). Hofläden Ein Merkmal für West­ ­ salling sind die vielen, gemütli­ chen Hofläden. Das größte Pflanzen- und Blumengeschäft der Gegend liegt in Kjærgårdsholm (1). Auf dem Hof Dalagergård direkt auβerhalb der Stadt Rødding in Richtung Krejbjerg findet man viele verschiede­

Bigården med mange bi-produkter

ne, kreative Ideen. Hier kann man im Laden Hobbybutikken einkaufen oder eine Kostprobe der Kräuterschnäpse des Schnapskönigs von Salling pro­ bieren (2). Spøttrup Bigård (Bienenhof ) auf Engvej außerhalb Ramsing produziert und verkauft Bienen­ produkte wie Honig, Honig­seife und Honigcreme sowie auch Bienenwachs-Wraps. (5) Auf Øster Hærup Strandvej außerhalb Lihme liegt der Besuchsbauernhof Strand­vej­ ens­geder & Besøgs­gård (Buren­ ziegenhof). Hier sind Ziegen, Pferde, Esel, Lamas, Kaninchen und Meerschweinchen. Im Kleinen Hofladen finden Sie Mohair- und Merinogarne sowie verschiedenes Zubehör. (6) Braucht der Hund oder die 4

Honning · Sæbe · Creme Bivoks wraps mm. Et hyggeligt sted at besøge! RING så vi kan aftale en tid Mobil 2286 0728, 2063 6020.

Køb anpart i en økologisk Spøttrupstud og få kød og gode oplevelser samtidig med at du støtter et godt projekt.

www.spoettrupbigaard.dk

Engvej 15, Ramsing, 7860 Spøttrup

Fonden Spøttrup Studegård udbyder anparter i økologiske stude, der afgræsser engarealerne omkring Spøttrup Sø.

1/4 stud koster 3.900,00 kr. 1/8 stud koster 1.950,00 kr. Du får hhv. 60 eller 30 kg. kød til efteråret inkl. slagtning. For yderligere oplysninger kontakt Finn D. Andersen, tlf. 22 20 37 07 eller se: www.scorenstud.dk

2 3

6

Rettrup Kær Friland DIT VALG AF LOKALE RÅVARER

FIND OS HER www.rettrupkærfriland.dk Rettrup Kærvej 8, 7860 Spøttrup

Vi har altid et stort udvalg af friske produkter

12

Katze etwas für den Urlaub, ist es bei Balling Katzen- und Hundepension in V. Balling (7) erhältlich. Farm shops One characteristic of Vest­salling is its many cosy farm shops dealing in all sorts of qua­ lity goods. The region´s biggest plant and flower shop is located at Kjærgårdsholm (1). In “Dalagergård” just outside Rødding town you can have many different creative ideas. Here you can shop in the hobby shop or just enjoy the nature and surroundings e.g. the lovely apple orchard. Maybe you want to taste one of the snaps made by “The Snaps King of Salling” (2). Spøttrup Bigård (bee yard) on Engvej outside Ramsing is pro­ ducing and selling bee products such as honey, honey soaps and honey creams as well as beeswax wraps. (5) On Øster Hærup Strandvej out­ side Lihme you find Strand­ vejensgeder & Besøgsgård (goat farm free to visit). Here are goats, horses, donkeys, llamas, rabbits and guinea pigs. In our small farm shop we sell mohair and merino yearns and various crafting supplies. (6) If Your dog or Your cat needs anything for the holiday, you can find it at Balling cat and dog kennel in V. Balling. They deal in everything for your pets (7).

Strandvejensgeder Besøgsgård og gårdbutik

Øster Hærup Strandvej 27, Lihme 7860 Spøttrup · Tlf. 2327 3770 I stalden har vi geder, heste, æsler, lamaer, kaniner og marsvin. I butikken har vi mohair og merino garn, lammeskind og ting som er håndlavet. Åbent alle weekender i juli og aug. eller efter aftale. Følg os på FB Strandvejensgeder


Overnatning – Übernachtung – Accommodation

2

2

4 7 3 1

SILDEDRÆTTET

5 6

1 3

Gallerier og kunsthåndværkere / Galerien und kunsthandwerker Galleries and craftsmen Den smukke og afveks­ lende natur i Vestsalling giver inspiration til mangt og meget, og området er rigt repræ­ senteret af dygtige kunsthånd­ værkere, glasmagere og billed­­­­ kunst­nere – mange med eget gal­ leri og udstilling.

Die schöne und ab­ ­ wechslungsreiche Natur von Westsalling inspiriert zu Manchem, und die Gegend bie­ tet eine Vielfalt von gekonnten Kunsthandwerkern, Glas­machern, – viele mit eigener Galerie und Ausstellung. The beautiful and vary­ ing nature in Vestsalling gives inspiration to a great many things, and the area is richly represented by gifted craftsmen, glassmakers, – many with their own gallery and exhibition.

2

3

billedkunstner

Lone Boe Nielsen Galleri Kamillen

Frilandsvej 31 · Rødding Tlf. 24 61 34 61

Foreningen har 30 medlemmer indenfor kunst, kunsthåndværk, gourmet og antik/retro. Se adresser og telefonnumre på hjemmesiden eller besøg vores galleri og butik i på Rødding torv overfor Brugsen. Mandag lukket. Tirsdag-fredag kl. 14.30-17.00. Lørdag kl. 10.00-13.00. Søndag fra kl. 10.00-13.00 Der er altid kaffe på kanden.

www.spøttrupcirklen.dk

1

EM Glud Keramik Nørregårdvej 3 Grove 7860 Spøttrup facebookside: EM Glud keramik

www.grove-norregaard.dk

13


Åben døre/Tage der offenen Türe/Open Doors

Åbne døre VESTSALLING kunst og specialiteter

7. o g 8 . august 2021 k l. 11-16 Åbne Døre i Vestsalling – kunst og specialiteter Den 7. og 8. august 2021 slår kunstnere og spæn­ dende gårdbutikker dørene op til deres værksteder og vil fremvise og fortælle om deres kunst og specialprodukter lige fra maleri, smykker, keramik og glas til bi- og honning­ produkter. Værkstederne vil være åbne fra kl 11 - 16. Læs nærmere og se folderen på www.spottrupturist.dk, hvor kortmateriale mm. kan ses. Tage der offenen Türe in Westsalling – Kunst und Spezialitäten Am 7. und 8. August 2021 öffnen Künstler und lokale Hof­ läden ihre Türen, um ihre Kunstwerke und hofeigene Produkte zu präsentieren, von Malerei, Schmuck, Keramik und Glas bis Bienen- und Honig­produkten. Die Werkstätte und Hofläden werden von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein. Weitere Informationen und Kartenmaterial auf www.spot­ trupturist.dk. Open Doors in West Salling – Art and Homemade Produce On August 7 and 8, 2021 artists and local farm shops open their doors to visitors to show and tell about their artwork and homemade produce. The range will include paintings, jewelry, ceramics and glass as well as bee products and specialty honeys. The workshops will be open from 11 am to 4 pm. You find more information and maps etc. at www. spottrupturist.dk.

14

Gyldendal Havn / Gyldendal Havn er en privat havn i det sydvestlige Salling. Havnen er smukt beliggende ud til Venø Bugt, hvorfra der er rig mulighed f­or mange dagsture til de omkringliggende havne kombineret med en smuk tur rundt om Venø. Havnen er velanlagt med flydebroer med tilhørende ag­terpæle og Y-bomme og flere langsskibs pladser. Endvidere findes en rampe til søsætning af trailerbåde. Havnen kan besejles både dag og nat. Havnens gæstebåde er vel­ kommne til at bruge Gyldendal Bådelaug´s Klubhus og alle omkringliggende faciliteter såsom bor­ de / bænkepladser, grill terrasser, shelters og naturligvis toi­letterne. Havnen har indrettet en plads specielt for mobil-homes, der na­ turligvis også må benytte samtlige faciliteter. Der er rig mulighed for traveture i baglandet og i sommerhus om­ rådet. Gå en tur til den nyanlagte sø i baglandet, som giver en fan­ tastisk udsigt over både sø, havn og fjord. Der forefindes shelters. Fjordens flotteste udsigt kan iøvrigt nydes fra Restaurant og Café Gyldendal Havn. Der findes en fin badestrand specielt for børn syd for havnen, hvorfra der kun er 25 meter til gratis bad og toilet. Spøttrup Havkajak Klub har eget klubhus nord for havnen, hvor man kan leje havkajakker. Gyldendal Hafen ist ein privater Hafen im südwestlichen Teil von Salling. Der Hafen ist schön gelegen an der Venø Bucht, und Segler kön­­nen Tagesfahrten zu den Nach­barhäfen sowie eine Rundfahrt um die Insel Venø vom Gylden­dal Hafen aus machen. Der Hafen ist gut eingerichtet mit Floßbrücken und dazuge­ hörigen Achterpfählen, Y-Bäu­men und mehreren Langschif­f plätzen. Außerdem gibt es eine Sliprampe, worüber Trailerboo­te zu Wasser gelassen werden können. Der Hafen kann bei Tag und Nacht an­ gelaufen werden. Gastsegler dürfen das Klub­haus des Bootsvereins sowie alle son­ stigen Einrichtungen benutzen, z.B. Tische/Bänke, Grillterrassen, Übernachtungs­shelter und Toiletten. Am Hafen gibt es einen Platz speziell für Wohnmobile, die natürlich auch sämtliche Einrichtungen benutzen dürfen. Im Hinterland und Ferien­hausgebiet gibt es viele Wan­derwege. Unweit des Hafens finden Sie einen neuangelegten See mit schö­ nem Blick auf den See, Hafen und Fjord. Hier finden Sie auch Übernachtungsshelter. Die schönste Aussicht gibt es aber vom Restaurant og Café Gyldendal Havn. Südlich des Hafens liegt ein schöner, kinderfreundlicher Bade­ strand mit kostenloser Dusche und Toilette in nur 25 m Entfernung vom Strand. Der Spøttrup havkajak Klub hat ein eigenes Klubhaus nörd­lich des Hafens, und hier können Seekajaks gemietet werden.


Gyldendal Hafen / Gyldendal Harbour Gyldendal Havn, the private harbour in the south western part of Salling, is beautifully situated at the bay of Venø Bugt. From the harbour sailors can make a day trip to the neighbouring harbours or a trip around the island Venø. The harbour has landing stages with stern fasts, Y-beams and several long ship berths. Besides, there is a slipway by which boats can be moved to and from the water. The harbour is open 24 hours a day. Visiting yachters are welcome to use the club house and all surrounding facilities such as tables, benches, barbeque terraces, shelters and toilets. There is also a special place for mobile homes with access to all facilities. The area offers great walking opportunities in the surround­ings and the holiday house area. From the newly created lake there is a magnificent view of the fjord and the harbour. Here you find shel­ ters. You can also enjoy the view of the area from the Restaurant og Café Gyldendal Havn. South of the harbour you find a great child friendly beach with free shower and toilet only 25 metres away. At the club house of Spøttrup Havkajak Klub you can rent sea kayaks.

Udlejning af havkajakker Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070 Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301 Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup www.spottruphavkajaklaug.dk · Spøttrup Havkajak Klub

GYLDENDAL HAVN Tlf. 21 90 70 52 Leje af bådplads Søsætning ved rampe Mobilhome parkering Udlejning af cykler

15


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... BALLING

Balling

Bypark

Gar

tne

rh.

Landsbyen Balling har med op­ land ca. 1400 indbyggere. Balling er centralt beliggende med kun 12 km til Skive, 28 km til Nykøbing Mors og 30 km til motorvejsfrakørsel ved Holste­ bro. Til Vestsallings dejlige bade­ strande er der kun 10-15 km til Nymølle, Hostrup, Vadum og Ålbæk. Der er en række store virk­ somheder belliggende i byen, bl.a. Danmarks største truck­ firma, metalvarefabrikker, in­ dustrilakering, entreprenør­fir­ ma, der bl.a. er storleverandør af vindmølle­ fundamenter til hele norden samt firmaer der

er under­ leverandører til bl.a. vindues­ industri mm. Desuden er der traktorsalg og -service. Dette suppleres af en række mindre virksomheder indenfor håndværk og service­området. Der en selvstændig spare­ kasse. Indkøb kan klares i en af byens mange forretninger, apo­ tek, slagter, m.fl. Desuden er Vestsallings største dagligvare­ forretning be­lliggende i Balling. Byen har også en tandlæge­ klinik. Der er børnehave og sko­ le med overbygning. Over­byg­ ningen omfatter også elever fra Rød­ding og Lem Skole. Ved skolen er placeret idræts­ center, multibane og idrætshal, som bruges flittigt af en stor og meget aktiv idrætsforening. Pulsen i Salling Pulsen i Salling er et flagskib og et samlingspunkt for lokal­ områdets befolkning og for Sal­ lings turister. Centeret indeholder idræts­ hal, fitness og spinning facilite­ ter. Cafe, varmvands/well­ ness område og multisal til foredrag, koncerter og selskaber. Des­uden er der mødelokaler og værkste­ der til kreative tiltag og et stort fællesområde til leg og hygge. Sidst men ikke mindst er der i og ved centret integreret et sund­heds­hus med læger, fysio­ tera­peuter og andre behandlere.

Balling Bypark.

16 16

Balling bypark Midt i Byen er der etableret stor flot bypark, der bl.a. danner rammen om Sct. Hans og park­ fest.


– med Pulsen og den smukke bypark

Pulsen. I byparken er der en stor fugle­ voliere samt diverse legeredska­ ber og en stor flot sø. Der er bor­ de og bænke, så man kan nyde sin kaffe i den smukke park. Tæt ved byparken ligger by­ ens aktivetscenter, der er ram­ men om diverse akti­ viteter. Ligeledes er der petanqueba­ ner. Fra Byparken udgår Overne­ dermølle natursti, der bl.a. pas­ serer forbi Balling Kirke samt et naturområde med ned­ lagte vandmøller. Man kan også gå, løbe eller tage cykel­ tur ad Vestsallingstien, der er etableret, hvor den nedlagte Vestsallingbane lå. www.balling-by.dk

Salling Auto A/S Tlf. 97 56 46 99 Falkevej 10, 7860 Spøttrup Hesthøjvej 15, 7870 Roslev automester@sallingauto.com www.sallingauto.com

Balling Apotek Vestergade 1, Balling 7860 Spøttrup

9756 4422 www.sparekassenballing.dk

Besøg

Tegn feriehusabonnement til fitness og wellness

Tlf. 97 56 40 13 Fax 97 56 42 62

Besøg Vestsallings største dagligvareforretning Besuchen Sie das größte Lebensmittelgeschäft von Vestsalling Visit Vestsalling’s largest grocery store atesse. Slagter og delik likatesse. Åbent alle dage 6.30-20.00 Metzger und De licacy.

Butcher and de

Søndergade 5, Balling Tlf. 9756 4014 OK BENZIN

Kun 499 kr. for 12 måneder!

7

PULSEN I SALLING Stadion Alle 3 – Balling 7860 Spøttrup Tlf. 82 13 48 00 info@pulsenisalling.dk www.pulsenisalling.dk

Balling el a/s ling El A/S

Nørregade 8, Balling, 7860 Spøttrup Knudsen 97 56 42 44 · 40 80 66 66 · www.ballingel.dk 8, Balling,vk@ballingel.dk 7860 Spøttrup

2 44 · 40 80 66 66

● Vaccinerede hunde og katte i pension ● Bokse med løbegårde ● Daglige lufteture ● Vinteropvarmning ● Salg af hunde- og katteartikler ● Salg af foder

Vester Ballingvej 11 · 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 45 17 ballinghundkat@godmail.dk · www.balling-hundogkat.dk

v/ Henrik Sørensen, Søndergade 13 B, Balling

Tlf. 20 49 55 52

17


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... RAMSING

Luftfoto over Ramsing.

Ramsing Ramsing ligger højt placeret på Sallings moræneplateau med vid udsigt mod syd Ramsing er den idylliske

landsby med faciliteter som vuggestue, børnehave, forsam­ lingshus, sportsaktiviteter og håndværksvirksomheder. I for­

TØMRERMESTER MARTIN JØRGENSEN

Tømrerarbejde udføres inden for

— Nybyggeri, ombygning og renovering — Zink tagrender og tagarbejde — Isætning af vinduer og døre

MULDVARPEBEKÆMPELSE Ved brug af kulilte

Pris fra 500,- + moms

Kontaktes på tlf. 51 68 08 06 18

bindelse med vuggestuen og børnehaven er en stor sports­ plads samt en multibane, som er åben for offentligheden. Ramsing er præget af et usædvanligt sammenhold. I sin moderne udformning ses det bedst i Onsdagshuset, hvor der hver onsdag i perioden sep­ tember til maj er fællesspisning på Ramsing skole. Der mødes sædvanligvis 60-90 mennesker. I byen er der sportsplads med tennisbane, minihal til gymna­ stik og badminton. Ramsing har en meget be­ søgt og velfungerende ung­ domsklub, som huser unge fra hele Skive og opland. Fra Ramsing er der en cykel­ sti, Vestsallingbanen, mod vest med forbindelse til Lem og Rød­ ding og mod øst til Balling og Skive. Er man på Cykeltur på den skønne Vestsallingbane, kan man passende nyde et op­hold i Ramsings store og flotte nyop­­ rettede bypark, som er placeret midt i byen. I byparken findes ”Kronprins Frederiks eg”, som blev skænket til byen af Kron­­

Knuds Auto ApS Engvej 6, Ramsing 7860 Spøttrup, Tlf. 27 71 10 71 www.knudsauto.dk

TOTALSERVICE Vi servicerer alle bilmærker...

prinsen i 2003, da han havde væ­ ret protektor for organisationen ”Plant et træ” i 15 år. På byens legeplads, som lig­ ger bag forsamlingshuset, fin­ der man foruden en legeplads til børnene en petanquebane samt fodboldbane til fri afbe­ nyttelse. Desuden er der et stort mad­ pakkehus, som er til fri afbenyt­ telse. Ramsing er en landsby i ud­ vikling og i løbet af året til­ bydes forskellige begiven­ heder og foredrag – besøg Håsum/­Ramsings hjemmeside og læs nærmere om kommen­ de events. På hjemmesiden kan man bl.a. også leje fors­am­lings­ huset, bestille tid på den uden­ dørs tennisbane eller melde sig til Onsdagshuset. Velkommen til Håsum/Ramsing. www.haasum-ramsing.dk Ramsing kirke I 1991 blev et nyt klokkespil til cirka 1 million kroner indvi­ et. Klokkespillet er fuldauto­ matisk, der består af 25 klok­ ker, og styres via en computer. Computeren har et depot på 120 melodier - både traditionel­ le salmer og viser til årets gang i naturen. Ramsing kirke var den tredje kirke i Danmark, der fik installeret fuldautomatisk klok­ kespil. Klokkespillet kan høres kl. 07.45 – 09.45 – 12.00 – 16. 45 og 20.30.


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... HÅSUM/RETTRUP Blomsterdekorationer Altid friske blomster Stauder · Stedsegrønne mv.

Håsum Det lille lokalsamfund Håsum er det første man kommer til på kanten af Håsum Enge og Sdr. Lem Vig. Området er et stort naturområde med ferske enge, Trævel Å, Sdr. Lem Vig og Geddal Enge fuglereservat. I området er der et stort gå-, cykel- og ridestinet, som forbinder Lem, Sdr. Lem, Hostrup, Ramsing og Ejsing-Egebjerg. Håsum Kirke nedenfor Klokkehøjen er et

Velkommen hos

Rettrup godt udgangspunkt med gode parkeringsforhold, hvorfra man skal krydse Landevejen og via Lægårdvej finder ind i stisyste­ met. Området er fra gammel tid priviligeret ved at have de 2 herregårde, Kjærgårdsholm og Bustrup. På Bustrup findes der i dag bl.a. et fitnesscenter og gal­ leri, som er åbne for publikum. Tæt ved Bustup findes en meget

GARTNERIET LUNDLY v/ Lars, Bo og John Olesen Holstebrovej 463 · Rettrup · Tlf. 97 56 61 07 naturskøn lerdue-bane og en stor rideklub. Rundkørslen ved Kjærgårds­ holm prydes af det smukke søpindsvin, lavet af kunstneren Poul E. Nielsen, Lihme. Håsum Forsamlingshus’ Ven­ ner afholder hvert år kræmmer­ marked. En tilbage­ vendende be­givenhed den første weekend i september med et stort antal besøgende og en fantastisk

markedstemning med basis for en god handel. På markedsplad­ sen er der hele året mulighed for overnatning i shelters, og der er adgang til toiletter. Hvis man kommer med hest og vogn, er der også mulighed for, at hesten kan få en velfortjent pause med græsning og friskt vand.

Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... Hvidbjerg

Hvidbjerg Landsbyfællesskab kun 5 km fra Skive På overgangen fra smelte­ vands­­­sletten til det frodige mo­ ræne­ landskab i Salling lig­ ger Landsbyen Hvidbjerg med udsigt over marker, enge og

skov. Lokalområdet, som ud­ over Hvid­bjerg dækker Rettrup og Brøn­dum, er kendt for stort sammenhold og mange socia­ le aktiviteter og også med plads til familier, der ønsker ro og god plads. Hvid­bjerg og Skive er forbundet med cykelsti. Gennem de seneste år har man­ ge børnefamilier valgt at bo­ sætte sig i lokalområdet, hvilket har givet mulighed for at fast­ holde børnehave og vuggestue i Hvidbjerg. Det store rekreative område i den Gl. Grusgrav med

toiletfaciliteter, shelter og lege­ plads benyttes dagligt af bør­ nene, ligesom her afholdes flere fællesarrangementer som fx St.

Hans fest. Området har adgang via Kløvermarken. En omfattende jordfordeling i Hvidbjerg og Rettrup resultere­ de bl.a. i, at en tidligere sø blev genskabt i 2004. Rettrupkær Sø ligger nu som en velplejet sø på smeltevandssletten syd for Rettrup. Søen har et rigt fugle­ liv og er på frivilligt initiativ og i samarbejde med kommunen forbundet med Hvidbjerg by via en natursti gennem BrøndumHvidbjerg plantage. En del af stisystemet er desuden anlagt som ridesti i Plantagen. Yderligere information om lo­ ­ kal­­­området – herunder bygge­ grunde – findes på www.hvid­ bjergborgerforening.dk

Tømremester og snedker i Spøttrup

- godt håndværk

Munkesø Tømrerfirma Holstebrovej 456, DK-7860 Spøttrup Telefon: 2466 5834 Email: christian@toemrermunkesoe.dk

19


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... LEM

Lem – en by med liv og skøn natur Lem er en meget aktiv lands­ by med et rigt foreningsliv med mange forskellige arrange­ menter. Lem har en velfungerende skole med børnehave og SFO, en køb­mandsbutik med medi­ cin-håndkøbsudsalg, posthus

og med nøgleudlevering til de mange udlejningssommerhuse i nærområdet, et forsamlingshus, et grill-hus med lejlighedsvise musikarrangementer, pizzeria, et solcenter, frisør, autoværk­ sted med OK-tank, rideskole- og stutteri, lystbådehavn i nærom­ rådet, håndværksvirksomheder. Byens Kulturhus, der er sam­

menbygget med skolen på Vejby­ vej, danner rammen om mange forskelligartede aktivi­ teter og rummer en minihal, gymnastiksal, auditorium, ung­ domslokale, mødelokaler, kiosk­ område og et stort køkken. Kommer du som turist til Lem er der masser af aktivitetsmulig­ heder for hele familien. Du kan gå en tur på Kløver­ stierne, der blev indviet i som­ meren 2015 og som alle har ud­ gangspunkt fra købmanden på Torvet. De markerede stier er på 2,5, 5, 7,5 og 10 km og alle forsynet med oplysninger på ruter­ne om interessante steder og natur­forhold. Trænger du til motion og leg, står et nyere børnevenligt akti­ vitets- og legeområde ved sko­ len, børnehaven og Kulturhuset til rådighed for alle. Her finder du boldbaner og en multibane

Hostrup Hovedgaard En perle ved Limfjorden til fester, konferencer og ferie

www.hostruphovedgaard.dk Tlf. 8666 7870 · 4046 6053 20

med bander og mål. Mellem skolen og købmanden finder du fire petanquebaner til fri rådig­ hed. En ny stor naturlegeplads med madpakkehytte, shelter mm. ved Hostrup Hovedgård står også til fri benyttelse. Er du til fitness er du vel­ kommen til frit at benytte byens udendørs fitnessområde. Området, der også rummer en mindre legeplads, finder du bag Ældrecentret på Hostrupvej. Er du mere til indendørs motion kan du besøge fitness-centret på herregården Bustrup. Har du bare brug for at slappe af er du velkommen til at bruge byens bålhytte bag Ældrecentret, hvor du kan tænde bål, spise din mad eller bare læse en god bog i skyggen. For de vandglade er der rig mulighed for en dukkert ved den børnevenlige Hostrup Strand, hvor der er opsat han­ dicapbadebro, og hvor børnene har god mulighed for krabbe­ fangst. For naturelskere er Sdr. Lem Vig-området syd for byen et must. Her finder du en fanta­ stisk natur med et rigt dyreliv og rige vandrermuligheder på flere afmærkede stier. Ved pum­ pestationen er der endvidere mulighed for frit at fiske skaller og aborre. Har du lyst til at overnatte i Lem-nærområdet findes der primitive muligheder med shel­ ter, bålplads og bord/bænkesæt til fri benyttelse ved Hostrup Hovedgård og Hostrup strand, hvor der også er offentligt toilet. Ønsker du overnatning under mere komfortable forhold, kan du leje en eller flere lejligheder i forpagterboligen til den gamle herregård Hostrup.


– en by med liv og skøn natur

Lem

Er du mere til kultur, må du ikke snyde dig selv for et besøg på den gamle herregård Bustrup med bl. a. galleri. På byens Torv finder du en Hejre udført i jern af den lokale og anerkendte kunstner Poul Erik Nielsen. Hejren er belyst i den mørke tid. Den meget interessante og anseelige Lem Kirke fra omkring år 1200 er absolut et besøg

værd. Se nærmere i afsnittet under kirker i brochuren. Offentlige toiletter findes ved p-pladsen ved købmanden midt i byen. Byen har to Hjertestartere, der er placeret på hjørnet af købmandsbutikken og ved Kulturhuset. Læs mere om Lem-området på www.lemby.dk

BUSTRUP.DK Vesterbrogade 1, Lem . Tlf. 97 56 80 03 - mere lokalt bliver det ikke...

Nyd den fredfyldte egn

“Frisk bagerbrød hver dag” “Frisches Brot jeden Tag”

Mens vi ta’r os af dine pengesager BUSTRUP.DK DEJLIGE  NATURSTIER   MODERNE  FITNESSCENTER   UDSTILLINGER  OG  GALLERI   DAGSKOLE  OG  OPHOLDSSTEDER   SOCIALPÆDAGOGISKE  PROJEKTER   SØNDER  LEMVEJ  3,  7860  SPØTTRUP  

www.sparv.dk

Lem Tømrer- & snedkerforretning A/S

Post-shop 7-20

Ringvej 2 - 4 · Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 81 71 · Mobil 20 44 55 71 www.lemtoemrer.dk

NYBYGNING · TILBYGNING OMBYGNING 21


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... LIHME

Lihme er et af Sallings mest be­ søgte turistmål og et godt sted at bo og leve. Her kan man søge hen, når livet skal nydes, opleves og leves. Lihme ligger næsten om­kranset af Limfjorden, med den natur­ skønne halvø Kås med hede og skov mod vest, Ålbæk med Limfjordscamping lige uden­

Fotograf: Claus V. Mikkelsen, Lihme

22

for landsbyen mod nord. Her er både indendørs badeland, fjorden med udspringsflåde, hyggelige fiskerhuse og sel­ ve campingpladsen med cafe­ teria, hytteudlejning, mini­ golf m.m. Mod syd ligger Gyldendal Havn, med rige udfoldelsesmu­ ligheder, tre shelters i et rekre­ ativt na­ turområde, børneven­

lig sand­­strand, kajakudlejning, restau­ rant og café med en af Sallings flotteste udsigter over fjord og havn. Engagerede Lihmeboere Borgerne interesserer sig for hinanden, omgivelserne, om­ rådets udvikling og skaber så attraktivt og skønt et levested

Fotograf: Claus V. Mikkelsen, Lihme

som muligt. Livet næres af en­ gagerede fællesskaber og et rigt foreningsliv. Dagli’Brugsen i Lihme, med en lille Café og Lihme Medborgerhus samler lokalsamfundet og servicerer turisterne. Der er motionsrum til fri benyttelse for borgerne. Medborgerhuset rummer bl.a. Lihmesamlingen, en lo­kal sam­


– en landsby med liv og udsigt

Lihme

ling under Skive Mu­se­­­um med både stednære ar­kæ­o­logiske fund, geologi og naturhistorie. Lihme Med­­bor­gerhus er skabt af om­rå­dets foreninger i stær­ ke fæl­lesskaber, ligesom om­gi­ velserne med sportsplads, ten­ nisbaner, petanque, shel­ter, og daginstitutionen Fjord­­bo giver mulighed for op­levelse, aktivi­ tet og gode lege­mulig­heder for børn. Oplandet til Lihme rummer 1/5 af Skive Kommunes som­ merhuse. De ligger ned til el­ ler tæt på fjorden i naturskøn­ ne om­ givelser. Fællesskaberne mel­lem Lihmeboerne, sommer­ hus­ejerne og områdets fo­r­e ­ ninger har skabt et stinet, så området rigtig kan nydes og op­ leves til fods, på cykel el­ ler til hest. Der er lavet forbin­ delse til Vestsallingstien, som er den gamle jernbane, der er omdannet til sti og bl.a. fører til Spøttrup Borg og Skive.

klokkespil og en døbefont, som dateres tilbage til tiden for byg­ ning af kirken tæt på overgan­ gen fra vikingetid til kristendom. Døbefontens relief­udsmykning har da også været afbilledet på Danmarks 500-kronerseddel. Interesserer man sig for lands­ byudvikling, er Lihme en velbe­ varet landsby, der består af be­ byggelser fra tre tidsaldre; den gamle landsby i den sydlige del af byen, andelsbyen med velbe­ varede rødstenshuse, der do­ minerer bykernen og to par­cel­ huskvarterer fra 1970-­erne. Hver bydel rum­mer arki­tektoniske og kultur­hi­sto­riske træk, som for­ tæller om Lihmes historie og er med til at give byen identitet. Fotograf: Poul Erik Nielsen, Lihme.

K. AGGERHOLM A/S Amtsvejen 20, Brodal 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 80 34

www.kaggerholm.dk Natur, historier og kultur Lihmeområdet rummer både natur, historie og kultur. Fjord­ en, strandengene, Kås og mo­ rænelandskabet med bakker, slugter og strand­enge er et be­ søg og et kik værd. Gravhøjene med udsigts­punkter vidner om, at her har levet mennesker si­ den sten­alderen. Fund fra både stenalder og bronzealder kan ses i Lihme Medborgerhus, hvor Lihmesamlingen har til huse. Lihme Kirke, Danmarks æld­ ste fungerende kirke vidner li­ geledes om et gammelt kultur­ område. Kirken har et unikt

l R  eparationer af alle bilmærker l R  eparation og service på aircondition l R  eparationer af frontruder l U  dskiftning af frontruder l Forsikringsskader l Reservedele l Tilbehør l Dæk

Ålbækvej 1 · LIHME · 7860 Spøttrup · tlf. 97 56 00 08

ÅBEN HVER DAG 7.30-19.00 Tips og lotto · Apoteks udsalg Frisk brød fra håndværksbager

OK benzin/ diesel Automat til sedler og kort

v/Clem & Søn

52 17 57 05 · 21 40 09 88 Kc@clemogson.dk Murerarbejde · Flisearbejde Forsikringsskader · Reparation

23


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... KREJBJERG

Hvis du vælger Krejbjerg som mål for din udflugt, kan du nyde din medbragte mad ved bordene udendørs - både på Vævertorvet ved Jens Væver Museet og uden for orangeriet. Er vejret lidt tvivlsomt, kan du trække ind i orangeriet, hvor du har 60 kvadratmeter i sydlandsk klima.

24

Alle er velkomne, alt er gratis, og medbringer du selv trækul eller briketter, kan du også gril­ le. Stor legeplads og boldbaner er der også. Se nærmere på www.krejbjerg.dk


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... ODDENSE Oddense

Tin

gag

10 km nordvest for Skive, gennemskåret af Holstebrovejen ligger Oddense centralt place­ ret I Salling. Befolkningstallet er på ca. 700 indbyggere. Oddense har med sin centrale placering i Salling og et stærkt fællesskab god grobund for til­ flytning af nye til lokalområdet. Træmuseet Især som turist kan du posi­ tivt besøge Træmuseet; egnens ældste møbelfabrik. Træmuseet er et arbejdende museum, som udstiller dansk fremstillede maskiner og værktøjer. En så­ kaldt ”slyngdrejebænk” er må­ ske den eneste tilbageværende i Danmark. Oplev også maski­

er

ner og værktøj benyttet i træin­ dustrien de seneste 150 år. Også spændende samling af mere end 50 træskulpturer og 100 for­ skellige træsorter fra hele ver­ den, hvoraf de 10 er udryddede. HP´s fiskesø er også et be­ søg værd. Dagligt udsættes der bæk- og regnbueørred i søen. HP Vestergaard etablerede fi­ skesøen i 2003, efter at den hav­ de været grusgrav i cirka 10 år. OddenseHus, Sport & Kultur er placeret tæt på byens skole og kirke. Byens nye samlings­ punkt med kulturelle oplevel­ ser i kombination med sports­

lige aktiviteter inde som ude. OddenseHus blev renoveret og moderniseret i januar 2015. Oddense er en relativt stor landsby med skole og børne­ have, kirke og ældrecenter pla­ ceret meget tæt på hinanden i den sydlige del af byen. Der er en del ældre byhuse især langs den gennemgående ho­ vedvej. I den nordlige del af byen finder vi byens dagligvarebutik; Dagli´ Brugsen Oddense, der betjener det lokale opland og turister. Naturen Byen har naturen tæt ved, og

det nyder de fleste. Der er rundt i byen lavet gode cykel- og vandrestier, som bliver flittigt brugt. Op igennem 90´erne blev na­ turlegepladsen ved skolesko­ ven, skolesøen og shelters etableret. Det hele er forbundet af gode stier. Området imellem HP´s Fiske­ sø og Gravene besøges ofte på lokale gåture. Her har lokale kræfter lavet vandrestier igen­ nem tæt skov og over mindre åløb. I skumringen og om afte­ nen kan det være nødvendigt at have en lommelygte med. www.fællesskabetsby.dk

Strøget 16 A Oddense · DK-7860 Spøttrup Tel. +45 97 58 10 49 · +45 97 57 91 42 Åben: Juli-august: tirs & tors. 10 -16. · Open: July-august, Tue & Thu 10 am to 4 pm. Öffen: Juli-august, Di & Do 10 - 16 Uhr. · Entré: Entrance / Eintritt: DKK 50,-. Rundvisning efter aftale.

25


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... RØDDING Rødding

Rødding – Æblets by I mere end 10 år har Rødding været kendt som ”Æblets by”. En gruppe frivillige startede pro­ jektet med ”Pometet”, som er en samling af frugttræer belig­ gende nær Spøttrup Borg, og der er blevet plantet æbletræ­ er i tusindvis i hele området. I kølvandet kom Æblefestivalen

lørdag i uge 41, og i 2021 by­ der Æblefestivalen ud over mostning på foredrag om æb­ ler, cidereksperter, Streetfood og masser af ekspertviden. Festivalen trækker hvert år man­ ge folk til fra både nær og fjern. Hele uge 42 byder desuden på en række af aktiviteter i områ­ det. www.aeblefestival.dk Æbleforeningen har i løbet af året aktiviteter med pode- og beskærerkurser, mostning, be­ søg af skoleklasser og rundvis­ ninger i Pometet. Både turister og lokale er meget velkomne til at deltage i de mange aktivi­ teter, der er knyttet til æblerne i Rødding. (læs mere på www.aebletsby.dk eller Facebook). BizzArt Byens kultur og erhvervshus, som kaldes BizzArt, ejes i fæl­ lesskab af byens borgere. Der

Traktørstedet Borgen

Borgen 6 B · 7860 Spøttrup ·Tlf. 2477 8855

Åben alle dage fra 1.5.-31.8 kl. 11-15 og kl. 17-21

Sommertilbud: 2 retters menu + 1 glas vin kr. 245,-

Borgergade 19 Rødding 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 10 10

ÅBEN ALLE DAGE 7.30-19.45

HOBBY- HUSET

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK Åbent: Mandag-fredag 7.00-17.00 · Lørdag 8.00-12.00

26


– byen ved Spøttrup Borg / æblets by er indrettet kontorer til erhverv og iværksættere. Lejerne er ty­ pisk folk, der ønsker at bo i net­ op Rødding, men som også gerne vil have et arbejdsfæl­ lesskab og mødelokaler til rå­ dighed. Samtidig er huset mø­ dested, galleri og butik for de mange lokale kunstnere i SpøttrupCirklen. Mangler du en souvenir eller gave, er dette ste­ det. Der er åbent tirsdag til fredag kl. 14.30-17 og i weekenden fra kl. 10-13. (Se mere på Facebook). De mange strande – Nymølle, Knud Strand og Vadum I omegnen af Rødding er der ikke mindre end tre strande, man kan boltre sig på. Nymølle, hvor skorstenen fra det gam­ le teglværk troner i landskabet, men også en strand, hvor der gemmer sig et shelter og et par fantastiske klatretræer for bør­ nene. Desuden huser Nymølle den forholdsvis nyetablere­ de teglværkshavn, hvor man har mulighed for at trække sine både op og ned ad vandet. Knud Strand har den fine sand­ strand neden for skrænten. På toppen af skrænten ligger Pavillonen Knud Strand, som fungerer som restaurant (for åbningstider se hjemmesiden www.pavillionenknudstrand.dk

eller Facebook). Stedet har gen­ nem generationer været et yn­ det udflugtsmål og mødested. På Vadum strand har du også mulighed for at sove i shelters, bade eller gå en tur langs den lange strandkant. Spøttrup Kulturhal Kulturhallen er byens sports­ hal og rummer mange aktivi­ teter. Her er klatrevæg, fitness­ center, bikingcykler og 2 haller, som man kan leje til fx en fami­ lie-idrætsdag. Der er også en café, hvor man kan købe mad og drikke og nogle dage stør­ re måltider (læs mere på www. spottrupkulturhal.dk eller Face­ book). Udendørs findes der boldbaner, tennisbaner, padel­ tennis, petanque og crossfitredskaber. Hallen arrangerer også koncerter, foredrag m.m. Spøttrup Borg Danmarks bedst bevarede mid­

Aktiviteter i 2021 - 22 Kom til mostedage - flere lørdage i sep./okt. Cider - konkurrencer, workshops, kurser Besøg Pometet – genbank for sorter Gå på opdagelse – der er 6.000 æbletræer her… www.aebletsby.dk

Æblefestival lørdag i uge 41

- fordi vi elsker æbler www.aeblefestival.dk

delalderborg ligger lige i bag­ haven og er bestemt et be­søg værd med museet, urte­haven og naturlegepladsen. Mellem borg­ en og fjorden har vi et naturom­ råde Spøttrup Sø med et meget rigt fugleliv. På græsareal­ erne rundt om søen finder man stu­ dene, der fra historisk tid var en del af borgen. Studene er an­ partsejede i projekt ”Scor en

stud”. www.scorenstud.dk. Den gamle studegård Ny Spøttrup, som ligger på Heden 19 er også et besøg værd. Her kan man spi­ se sin madpakke i ”æ Beeshus”. Du kan læse meget mere om byen på hjemmesiden www. roddingby.dk eller facebook si­ den: ”Rødding-Spøttrup”. Vi glæder os til at se dig!

FROKOST MENU AFTEN MENU TAKE AWAY

Kan bestilles og afhentes i åbningstiden.

ISKIOSK

Se vort spændende menukort og åbningstider på vores hjemmeside eller på facebook.

Stort udvalg i godt kød til grillen Mad ud af huset Prøv vores lækre grillmenu Kun dansk okse- og svinekød Salgs optimering af fast ejendom for hurtigere salg (kører i hele Danmark) Tømrer, algebehandling, handymand 2758 9762 (døgnkald)

www.skottenborg e-mail kurt@skottenborg.dk

Knud Strandvej 5, 7860 Spøttrup Tlf. 4076 5500 www.pavillonenknudstrand.dk facebook: Pavillonen Knud Strand 27


Cykelsti / Fahrradweg / Cycle Path ”VESTSALLINGBANEN”

Her på Skiveegnen er der store muligheder for at tage cyklerne i brug. Bl.a. på den gamle jernbanestrækning, Vestsallingbanen, eller ”SydvestJens”, som den også blev kaldt. Her er der etableret en 27 km lang cykelsti, som starter i Skive og forløber igennem et natur­ skønt område med masser af natur og kulturelle seværdighe­ der såsom herregårde, gamle kirker, gravhøje, m.m.. Fra Skive kommer du gennem lands­

byerne Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem og Rød­ding, æblets by. Du kommer tæt på Spøt­ trup Borg, og derfra er der ikke langt til Knud og Vadum strand. Undervejs er der opstillet bordebænkesæt, hvor du kan nyde madpakken. Du kan også besøge den lokale købmand undervejs eller nogle af de spændende kunstnere el­ ler gårdbutikker. Dejligt er det, at der på denne strækning, som er asfalteret, så godt som ingen stigninger er. Så du mærker ikke, at turen er 27 km lang. Der er anlagt ridesti langs med asfalt­ stien, så er du på ride­ferie, kan det også lade sig gøre. Kort over Vestsallingbanen fås på bibliote­ ket i Skive eller i informationen på Spøttrup Borg. –En rigtig dejlig måde at være sammen med familien. Raqdfahren In der Skive Gegend gibt es gute Möglichkeiten fürs Radfahren. Unter anderem auf der früheren Eisenbahn, Vest­ sallingbanen. Vor ein paar Jahren wurde der 27 km lange Radweg angelegt. Er startet in Skive und

verläuft durch naturschöne Land­ schaft mit vielen kulturel­ len Sehenswürdigkeiten wie z.B. Herrensitzen, alten Kirchen, Grab­ hügeln u.v.m. Von Skive fahren Sie durch die Dörfer Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem und Rødding – Dorf der Äpfel. Sie kommen dicht an der Mit­ telalterburg Spøttrup vorbei, und von dort aus gibt es nicht weit zu Knud Strand und Vadum Strand. Entlang dem Radweg gibt es Tische-Bänke, wo Sie das mitgebrachte Essen genießen können. Sie können auch den lokalen Kaufmann oder einige der spannenden Hofläden und Künstler besuchen. Der asp­hal­tierte Radweg hat so gut wie keine Steigungen, und man merkt kaum, dass er 27 km lang ist. Entlang dem Radweg gibt es ein Reitweg – Urlauber kön­ nen also auch mit Pferd anre­ isen. Bei der Bibliothek in Skive oder der Touristinformation in Spøttrup Burg sind Karten über den Radweg Vestsallingstien erhältlich. Radfahren – herrlich wenn Sie mit der Familie Urlaub machen!

The Bike In the Skive region there is ample opportunity to use your bike, f.inst. on the former rail­ road Vestsallingbanen (the West Sal­ling Track). A couple of years ago, the 27 km long cycle track was established. It starts in Skive and runs through a beautiful area with lots of natural and cultural attractions such as manors, old churches, mounds etc. From Skive you pass the villages of Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem and Rødding – town of the apples. Besides, you pass the medieval castle Spøttrup, which is situated close to the beaches Knud Strand and Vadum Strand. On the way you find table and bench sets where you can enjoy your pack­ ed lunch. You can visit the local shops, some of the exciting work­ shops of the local artists or farm shops. The cycle track is paved and has next to no climbs so you hardly notice that it is 27 km long. Maps of the area are available at the library in Skive or the tourist information in Spøttrup Castle.

Mod Skive →

Den blå linie er en ny cykelsti fra Balling til Rødding. Die blaue Linie zeigt den neuen Radweg zwischen Balling und Rødding. The blue line shows the new bike route between Balling and Rødding.

28


JENLE –THISE – ROSLEV OG SKIVE - en del af Skive Kommune livet på Jenle i Aakjærs tid, små biografer og meget andet. Der er ligeledes cafe.

Naturen omkring Jenle er åben hele året for besøgende og van­ dreturen i Jeppe Aakjærs poeti­

ske landskab er netop åbnet – og er en af de officielle danske digter ruter.

- smag forskellen...

Vi brygger Jeppe Aakjærs gård Jenle ligger i Østsalling 12 km nord for Skive. Foto: Tove Forsberg. Her boede en af Danmarks be­ rømte digtere og samfundsrev­ sere Jeppe Aakjær fra 1907 til sin død i 1930. Stedet fungerer i dag som mu­ seum for Jeppe og Nanna Aakjær, og i kunstnerboligen kan man få en rundvisning. Her skrev Jeppe Aakjær en betyde­ lig del af sine kendte værker i arbejdsværelset på førstesalen med udsigt over fjorden. Hovedbygningen er opført i 1906-07 og navnet Jenle bety­ der ”ensom” eller ”alene”, hvil­ ket var betegnelsen for gårdens beliggenhed dengang. Over alt på Jenle emmer det af Nanna Aakjærs flotte udsmyk­ ninger. – og i Jenles Museum som består af ”Forsamlingshuset”, ”Limfjordssalen”, ”Laden” og Høloftet finder arrangemen­ ter sted. Der er også perma­ nente og skiftende udstillinger. Museet indeholder effekter fra

det bedste øl

Nørregade 19, 7870 Roslev Tlf. 97 57 14 00 www.spottrup-ugeavis.dk www.sallingavis.dk

- til dig der kan smage forskel ...

Kvalitet siden 1876

VELK OMMEN I T H ISE OST EB UT IK T HIS E ME JE R I

TH I SE D A I RY

TH I SE M O L K EREI

I mejeriets ostebutik kan du smage på ostene, og du finder hele mejeriets økologiske sortiment på hylderne.

If you would like to buy cheese from the organic and unique range of products, please visit our cheese shop at our dairy in Thise.

Wollen Sie unsere Thise Bio Käse- und Molkereiprodukte kaufen, kommen Sie bitte in unserem Käseladen in Thise vorbei.

ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN: Tirs-Fredag/Tues-Friday/Diens-Freitag .........

kl. 10.00 - 17.00

Lørdag/Saturday/Samstag .............................

kl. 8.30 - 12.00

W EL C O M E W IL LK O M M EN

UGE/WEEK/WOCHE 27-32

M E J E R I M E D PA S S I O N

Åben mandag/ Open monday/ Montag geöffnet .........10.00 - 17.00

S U N D S Ø R E V E J 6 2 · T H I S E · D K - 7 8 7 0 R O S L E V · W W W.T H I S E . D K

Aakjærselskabet byder velkommen til Jenle... Besøg Jenle...

Jeppe Aakjærs hjem og den dejlige natur...j

● Rundvisning ● ● Arrangementer,

Museum ● Café som f.eks. Jenlefesten, litteraturdag, Aakjær aften, koncerter, foredrag og arbejdende værksteder ● Digterruten ● Trolderuter Vi har daglig åbent i sommerperioden, se nærmere på vores hjemmeside. Der er åbent for selskaber i perioden 31. marts til 31. oktober. Se mere på www.jenle.dk

Aakjærs Kunstnerhjem ”Jenle” Jenlevej 6 . 7870 Roslev . Tlf. 24 26 00 25 GPS: 56.665063 - 9.086529

29


Sommerhusområder / Ferienhausgebiete / Cottage areas

lle

pa

rke

n

�oulsen � �ester �oulsen Kom godt videre�� �ester v��nna �estergaard �jendomsmægler, ���

www.skp-el.dk Sdr. Boulevard 7 · 7800 Skive Tlf. 97 52 23 00

LYS · VARME VARMEPUMPER STOR BUTIK I SKIVE

30

Ringvej 1 Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00

B�lling

N����

B�lling

N����

v��nna �estergaard �jendomsmægler, ��� �e�jerg

Kom godt videre�

Næstildvej 1B, Oddense �e�jerg 7860 Spøttrup Næstildvej Tlf. 97 58 111B, 00 Oddense E S�g 7860�5�9 �osen��ven �7 7860 Spøttrup 786@edc.dk �u har du chancen for at erhverve

Tlf. 97 58 11 00 786@edc.dk

en god og velholdt Evilla i 1 plan, til S�g 7860�5� en meget attraktiv pris. �remstår vedligeholdt, hvor �osen��ven �7 bl.a. taget er blevet malet ca. 4 år og �u har du for chancen forsiden, at erhver


Sommerhusområder / Ferienhausgebiete / Cottage areas

Ibsenvej

Vi servicerer vore kunder med alt inden for

EL · VVS · KLOAK Gadekæret 11A Vejby · 7860 Spøttrup

VVS · 97 56 63 66

EL · 97 56 80 40

Jens Nørgaard · Tom Jensen · Peter Hansen · Brian Krarup

Alt i maskiner til haven og sommerhuset

www.salling-traktor.dk www.husqvarna.dk

Nyholmvej 14, Volling 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 43 22

31


Besøg Vestsallings dejlige strande / Die schönen SträndeBesu er i sommerhalvåret god mulig­ hed for at købe en is eller lidt at drikke og spise. Faciliteter: Udspringsponton, badebro, borde/bænke, skral­ despande, redningspost og redningskrans ved parkerings­ pladsen, handicaprampe, toilet, udendørs bruser ved toiletbyg­ ningen.

Fra Sønder Lem Vig til Nymølle finder du nogle af Limfjordens bedste strande. Her er plads til alle. Kendetegende for de fleste strande er, at du skal et par me­ ter ud i vandet, før du møder sandbund. Vi vil anbetale, at der bruges badesko. Ved alle strande gælder, at hun­ de skal føres i snor fra 1. april til 30. september. Se kortet side 13 Sdr. Lem Vig (ved fjorden) Parkerer du ved slusen, finder du en næsten uberørt strand. Der er fin forstrand med delvis fint­kornet sand. Meget lavvan­ det, men fin sandbund. Hostrup Strand Kører du ned ad Teglgårdsvej, er der parkeringsplads, shel­ ter, teltplads og toilet på ven­ stre side. Stranden her er meget sten­et, men går du en 2-3 meter ud, er der fin sandbund og en god vanddybde. Fortsætter du langs stranden, er der fine parkeringsforhold. Flere steder er der opsat bade­ broer, og strandbredden veks­ ler mellem sten og sandstrand. Slæbested i strandens syd­ lige ende. Badebro med ram­ pe for kørestolsbrugere. Borde/ bænke ved P-pladsen og slæ­ bestedet. Gyldendal strand Fin strandbred med sand, no­ get lavvandet. Gode parkerings­

32

forhold. Der er restaurant og mulighed for at købe is mm. I baglandet er der shelters. Faciliteter: Grillpladser, re­­­­s­­tau­­­rant på havnen, borde/ bænke. Skraldespand på havnen og i nærheden af badebroen. Toilet på havnen. Spøttrup Havkajak Laug samt sejlklubben har klubhus på havnen. Sildedrættet ved Kås Går du til højre, er stranden me­ get stenet. Går du til venstre, skal du igennem en låge, da der er fritgående køer her. Køerne er meget fredelige, men kan være noget nysgerrige. Her er der fintkornet sand og kun en kort bræmme med sten. Vandet har en dybde på ca. 1-1,5 meter her ikke langt fra land. Bemærk at der kun er plads til 6-7 biler på parkeringspladsen ved Silde­ drættet. Ålbæk Strand Ålbæk Strand er en handicap­ venlig strand med blåt flag. Stranden er velegnet til familie­ udflugter og byder på gode muligheder for en dejlig gåtur og vandaktiviteter for hele familien. Ved stranden er der udsat en udspringsponton med både vippe og rutchebane. Aktiviteterne henvender sig til stærke svømmere, da der er en god svømmetur ud til ponto­ nen. På Ålbæk strand finder man ligeledes en lille klynge gamle fiskerhuse, som kan dateres helt tilbage til enevældens tid. Limfjords Camping og Vand­ land ligger ved stranden og der

Vadum Strand Der kan parkeres langs stranden. Badebro. Fintkornet sand og græsbevoksning. Der er shelter. Meget velbesøgt strand, men der er plads til alle. Børnevenlig sandstrand. Grus og sten kan forekomme. Området er veleg­ net til windsurfing. Bil­kørsel er tilladt. Knud Strand Fine parkeringsforhold, men det er ikke muligt at køre ned på stranden, da skrænterne her er meget stejle. Trappe ned til stranden. Del­ vis ler og sand på stranden. Badebro. Redningskrans. I om­ rådet findes også det nybyggede og hyggelige lille kaffe- og spise­ sted ”Den Gamle Pavillon.” Ny Mølle Strand Meget gode parkeringsforhold. Shelter. Badebro. Bådophaler­ plads. Temmelig stenet strand­ bred, men meget fin vanddybde. Borde og bænke og græsom­ råde. Redningskrans. Toiletter. Skraldespand. Skorsten til minde om Nymølle Teglværk, som lå hér til lige efter 2. verdenskrig. Von Sønder Lem Vig bis nach Nymølle finden Sie einige der besten Strände am Limfjord. Hier gibt es für jeden genug Platz. Es ist aber kennze­ ichnend für die meisten Strände, dass der Sandboden erst ein paar Meter vom Ufer entfernt beginnt. Wir empfehlen deshalb Badeschuhe. Es gilt überall, dass Hunde vom 1. April bis 30. September an der Leine geführt werden müssen. Siehe die Karte auf Seite 13

Sdr. Lem Vig (am Fjord) Wenn Sie an der Schleuse parken, finden Sie einen fast unberührten Strand. Der schöne Vorstrand besteht teilweise aus feinkörnigem Sand. Das Wasser ist sehr flach mit einem feinen Sandboden. Hostrup Strand Wenn Sie Teglgårdsvej her­ unterfahren, gibt es links einen Parkplatz, Übernacht­ ungsshelter und WC. Der Strand ist steinig, aber wenn Sie 2-3 m ins Wasser hinausgehen, finden Sie Sandboden und eine gute Wassertiefe. Wenn Sie am Strand weitergehen, gibt es gute Parkmöglichkeiten. An mehre­ ren Stellen gibt es Badestege, und der Strand wechselt zwi­ schen Stein- und Sandstrand. Am südlichen Ende gibt es eine Sliprampe sowie einen Badesteg mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer. Tische/Bänke am Parkplatz. Gyldendal strand Feiner Sandstrand, ziemlich flach. Gute Parkmöglichkeiten. Es gibt ein Restaurant und die Möglichkeit, Eis u.ä. zu kaufen. Im Hinterland gibt es Übernachtungsshelter. Einrichtungen: Grillplätze, Restaurant am Hafen, Tische/ Bänke, Mülltonne am Hafen und in der Nähe des Badestegs. WC am Hafen. Spøttrup Havkajak Laug und der Segelklub haben Klubhäuser hier. Sildedrættet ved Kås Nach rechts ist der Strand steinig. Nach links müssen Sie durch eine Zauntür zu einer Weide mit freigehenden Kühen. Die Kühe sind neugierig aber freundlich. Der Strand besteht aus feinkörnigem Sand und nur einem schmalen Streifen mit Steinen. Unweit des Ufers ist das Wasser 1-1,5 m tief. Der Parkplatz hat nur Platz für 6 bis 7 Autos. Ålbæk Strand Dem behindertengerechten Ål­bæk Strand ist die blaue Flagge verliehen. Der Strand ist der ideale


Visit the beautiful beaches of the Western part of Salling Ort für Familienausflüge und bie­ tet gute Wandermöglichkeiten und Wasseraktivitäten für die ganze Familie. Es gibt es einen Sprungponton mit Sprungbrett und Wasserrutsche. Aktivitäten sind für geübte Schwimmer, denn der Ponton liegt ein gutes Stück vom Ufer entfernt. Am Strand liegt eine Gruppe alter Fischerhäuser, die aus der Zeit des Absolutismus datieren. Limfjords Camping und Vandland liegt direkt am Strand. In den Sommermonaten gibt es Imbissmöglichkeiten auf den Campingplatz. Einrichtungen: Sprungpon­ ton, Badesteg, Tische/Bänke, Müll­tonnen, Rettungsposten und Rettungsring am Park­platz, Behindertenrampe, Toi­lette, Außen­­dusche am Toiletten­ge­ bäude. Vadum Strand Sie können entlang dem Strand parken. Kinderfreundlicher Sandstrand. Dieser naturbelas­ sene Strand besteht aus Kies und Steinen. Das Gebiet eig­ net sich gut zum Windsurfen. Autofahren erlaubt. Knud Strand Gute Parkmöglichkeiten, ob­ wohl Sie nicht direkt zum Strand fahren können, da es hier Stei­lufer gibt. Eine Treppe führt zum Strand. Teilweise Lehm und Sand am Strand. Badesteg und Rettungsring. In der Umgebung finden Sie auch das neulich renovierte kleine Café „Den Gamle Pavillon“ (Der alte Pavillon), das eine gemütliche Stimmung bietet. Ny Mølle Strand Sehr gute Parkmöglichkeiten. Übernachtungsshelter, Bade­ steg und Bootsrampe. Ziemlich steiniges Strandufer mit guter Wassertiefe. Tische/Bänke auf Rasen. Rettungsring, Toiletten, Mülltonne. Der Schornstein ist ein Denkmal zur Erinnerung an das Ziegelwerk, das bis ende der 1940-er hier stand.

From Sønder Lem Vig to Nymølle you find some of the best beaches at the Limfjord – there is plenty of room for everyone. At most of the beaches you must walk a couple of metres into the water before you reach a sandy bot­ tom. We recommend bathing shoes. Dogs are to be on a leash from 1 April to 30 September. See the map on page13 The Beach at Sdr. Lem Vig (by the fjord) If you park at the floodgate you find an almost untouched beach with a fine foreshore of partly fine sand. Very shallow with fine sandy bottom. The Beach at Hostrup If you drive down the Teglgårdsvej there is a parking space, shelter, tent place and toilet to your left. The beach Hostrup Strand is a pebble beach but if you walk 2 to 3 metres into the water, you reach a fine sandy bottom and a good water depth. If you continue along the beach there are good parking facilities. There are several jet­ ties and the beach changes bet­ ween pebbles and sand. At the southern end of the beach there is a slipway and a jetty with a ramp for wheel­ chairs as well as tables and ben­ ches at the parking space.

The Beach at Gyldendal Fine beach with sand, somewhat shallow. Good parking. Re­ ­ staurant and it is possible to buy ice cream etc. Shelters near­ by. Facilities: Barbecue terrace, restaurant at the harbour, tables and benches, waste baskets at the harbour and near the jetty. Toilet at the harbour. Spøttrup Havkajak Laug and the sailing club have clubhouses at the har­ bour. Sildedrættet ved Kås If you go to the right the beach is a pebble beach. If you go to the left, you must enter through a gate as there are free-range cows on the beach. The cows are friendly although they are often very curious. Here, the beach is sandy with only a narrow strip of pebbles. Not far out the water is 1-1½ metre deep. There is only room for 6 to 7 cars at the par­ king space. The Beach at Ålbæk Handicap friendly beach with a Blue-Flag award. The beach is great for family outings, and the whole family can enjoy a stroll or the water activities. The beach has a bathing raft with dive board and slide. The new activi­ ties are for strong swimmers as the raft is placed in some distan­ ce from the coast. At Ålbæk you also find a small group of old fisherman’s huts dating back to the period of Danish absolutism. At Limfjords Camping og

Vand­land you can buy ice cream as well as something to eat and drink in the summer season. Facilities: Bathing raft, jetty, tables and benches, waste baskets, life post and life ring at the parking lot, handicap ramp, toilet and outdoor shower at the toilet building. The Beach at Vadum Parking along the beach with a jetty. Sandy beach and grass. Shelter. Much visited beach with room for everyone. Child friendly sandy beach. Gravel and pebbles occur. Great for wind­ surfing. Cars allowed on the beach. The Beach at Knud Strand Fine parking, however, you can­ not drive direct to the beach as the slopes here are very steep. Stairs to the beach, which con­ sists of clay and sand. Jetty and life ring. In the area you will also find the small cozy café “Den Gamle Pavillon” (The old Pavillon) which has lately been refurbished. The Beach at Ny Mølle Good parking. Shelter, jetty and slipway. A pebble beach with good water depth. Tables and benches on a grass area. Life ring, toilet, waste basket. At the beach there is a chimney to commemorate the Nymølle brickworks in operation here till just after the Second World War.

33


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Balling Nedermølle / Overmølle Er du kørende i bil, kan du parkere på P-pladsen ved Balling Bypark (på Nørregade). Stien er afmærket og starter på Nyvej overfor Plejehjemmet. (se Balling kort på side 16). Turens første del går gennem opdyrket landbrugsland med smuk ud­sigt over det åbne land. Efter et par kilometer kommer man til et engareal, hvor stien

går gennem et skønt naturom­ råde, og stien løber også gen­ nem et tæt stykke nåleskov. Lige efter dette skovområde krydses landevejen, og stien fortsætter langs en markvej et kort stykke. Herefter fortsætter stien langs et vandløb med enge og et me­ get smukt landskab formet af is­ tiden for ca. 12.000 år siden. Der er stadig spor efter 3 møller, som gennem tiden har været

i engene. Vandmøller kendes fra omkring 1100 tallet, og her på stedet har vi de første op­ tegnelser fra 1393, hvor Balling Nedermølle nævnes i et skøde. Nedermøllen er således nævnt før Spøttrup Borg i historien. Det er også mærkeligt at tænke på i dag, når man går langs den beskedne å, der går langs en del af naturstien, at dette vandløb kunne forsyne 3 møller med vand. Stien slutter ved en asfalteret

vej (Nedermøllen) og her drejes til venstre og der fortsætters op ad bakken, hvor man på toppen har gården Nedermøllen på sin højre hånd (jo, det er rigtigt, Nedermøllen ligger oppe på bakken, men da Nedermøllen i sin tid lå nede ved åen og var den nederste af de tre vand­ møller, giver det mening. Der fortsættes mod Balling Kirke og grusvejen følges ned forbi kirken over bækken. Herfra går der en sti venstre om N.C. Nielsen og videre til Villaparken. Når du nu alligevel er i Balling så kig ind i Balling Bypark. Det er en meget dejlig park, og du kan evt. nyde din medbragte mad på en af bænkene – eller tag et kig ind i ”Pulsen”. Turen er på ca. 7 km. Fahren Sie mit dem Auto, können Sie auf dem Parkplatz am Balling Bypark (Stadtpark) an der Nørregade parken. Der Wanderweg ist marki­ ert und beginnt am Nyvej dem Pflegeheim gegenüber. (Siehe Plan über Balling auf Seite 16). Der Weg ist markiert und be­ ginnt am Spurvevej gegenü­ ber dem Pflegeheim. Der er­ ste Teil der Wanderung geht durch kultiviertes Ackerland mit schönem Blick auf die of­ fene Landschaft. Nach ein paar Kilometer gelangt man an ein Wiesengebiet, wo der Weg durch ein schönes Naturgebiet und durch einen dichten Nadelwald verläuft. Umittelbar nach diesem Waldgebiet über­ quert man die Landstraße, und der Weg verläuft weiter an einer kurzen Strecke einen Feldweg entlang. Danach setzt sich der Weg entlang einen Bach fort mit Wiesen und einer sehr schönen Landschaft, die vor rd. 12.000 Jahren in der Eiszeit ge­ staltet wurde. Es gibt immer noch Spuren von drei Mühlen, die es im Laufe der Zeit auf den Wiesen gab. Wassermühlen kennt man ung. seit dem 12. Jahrhundert, und in dieser

34


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Gegend haben wir die ersten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1393, wo Balling Nedermølle in einer Auflassungsurkunde er­ wähnt wird. Balling Nedermølle wird demnach zeitlich vor der Burg Spøttrup in der Geschichte erwähnt. Es ist auch merkwürdig heute daran zu denken, wenn man am kleinen Flüßchen entlangläuft, das an einem Teil des Natur­ weges entlang fließt, dass die­ ses Flüßchen drei Mühlen mit Wasser versehen konnte. Der Weg endet an einer asphaltierten Straße (Nedermøl­ len = Niedermühle), und hier biegt man nach links ab und geht weiter die Anhöhe hinauf, wo man oben den Hof Neder­ møllen rechterhand hat (doch, es stimmt, Nedermøllen = die Niedermühle) liegt oben auf der Anhöhe, aber da Neder­ møllen damals am Fluss lag und die un­ terste der drei Wassermühlen war, gibt es doch einen Sinn). Sie gehen weiter in Richtung Balling Kirke und folgen dem Kiesweg an der Kirche vorbei bis zum Pfarrhaus. Von hier aus ver­ läuft ein kleiner Fußweg links um das Pfarrhaus herum, und man gelangt zu Villaparken. Da Sie sich sowieso in Balling befinden, besuchen Sie mal den Balling Bypark, der ein sehr schöner Park ist, wo Sie den eventuell mitgebrachten Pick­ nick auf einer der Bänke ge­ nießen dürfen.

trail runs through a beautiful nature area, and the trail also runs through a dense stretch of conifers. Right after this wood­ land, it crosses the highway, and the trail continues along a gravel road for a short stretch. Then the trail continues along a stream with meadows and a very beautiful landscape for­ med by the ice age approx. 12,000 years ago. There are still traces of three mills which were once located in the meadows. Water mills are known from about the year 1100, and in this area we have the first recorded mill from 1393, where the mill “Balling Nedermølle” is stated in a deed of conveyance. Thus “Nedermøllen” is recorded in history before the castle “Spøt­ trup Borg”. It is also strange to imagi­ ne today when you are walking along the modest stream run­ ning along part of the nature trail that this water course could provide three mills with water. The trail ends at an asphalted road (“Nedermøllen”), here you turn left, and you continue up the hill where on the top you will have the farm “Nedermøllen” on your right hand (it is true that “Nedermøl­ len” is situated on the hill, but since in former times “Nedermøllen” was situated down at the stream and was at

the very bottom of the three wa­ ter mills, it makes sense. You continue towards the church Balling Kirke and follow the gravel road past the church down to the Vicarage. From here a path runs on the left side of the vicarage, and you will get to “Villaparken”.

While you are in Balling, then drop into the town park “Balling Bypark”; it is a very pretty park, and you may enjoy a picnic lunch on one of the benches. The trip is 7 km long.

Die Wanderung ist 7 km lang. Weitere Informationen finden. You can start at diffe­ rent places, but in this description the trip starts at “Nyvej Parker”, it is possible to leave the car at the car park near Nørregade (see the town map of Balling page 16). The trail is marked and starts at “Spurvevej” opposite the nur­ sing home. The first part of the trip runs through cultivated agricultural land with a beauti­ ful view of the open area. After a few kilometres you will get to a meadow area where the

35


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Gyldendal Vendal / Kås Sønderhøje

Turen starter ved Vendal Høj, hvor der er en fan­ tastisk udsigt over Limfjorden  til Struer, Thyholm, Jegindø, Od­ de­sund  mm. Selve højen er formentligt fra ældre bronzealder fra ca. 2500 år siden. Man følger stien med velan­ lagte gangbroer til Vendal som­ merhusområde, hvor stien går til stranden. Går man mod syd, kommer man til Gyldendal Havn. Går man mod nord langs stranden, kan man, hvor ind­ hegningen starter, følge mark­ vejen til landevejen tilbage til udgangs­punktet. Man kan også følge stranden til Sildedrættet og følge vejen til Kås Hovedgård. Her kan man se den smukke hovedbygning, der er opført i 1635, men gårdens historie går tilbage til 1300 tal­ let. Følg derefter vejen tilbage til Vendal Høj, hvor man under­vejs kan se de markante bronceal­ derhøje Sønderhøje. Sønderhøje Du kan følge en afmærket natur­ sti mellem vigepladsen ved Kås Hovedgård op til Sønderhøje. Fra Sønderhøje kan du se den flotte udsigt over Limfjorden og resten af Halvøen Kås. Fra Sønderhøje kan du følge naturstien videre ned til Silde­ drættet. Herfra kan du gå ad ve­ jen tilbage til vigepladsen. Du kan også fortsætte langs stran­ den rundt om halvøen og tilba­ ge igen (ca. 15 km). Der er ikke offentlig adgang til Kås Hovedgård, men bygning­ erne kan betragtes fra vejen. Sildedrættet er et offentligt bade- og opholdsareal.

36


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Die Wanderung beginnt an der Anhöhe von Vendal, Vendal Høj, die u.a. eine phantastische Aussicht über den Limfjord, Struer, Thyholm, Jegindø und Oddesund bietet. Die Anhöhe selbst stammt wahr­scheinlich aus der Bronze­ zeit vor ca. 2500 Jahren. Man folgt dem Wanderweg mit seinen Stegen bis zu dem Ferienhausgebiet Vendal, wo der Weg sich bis zum Strand erstreckt. In Richtung Süden kommt man zum Gyldendal Havn. Gegen Norden am Strand entlang kann man, dort wo die Einzäunung anfängt, dem Feld­ weg zurück zur Landstraße zum Ausgangspunkt folgen. Man kann auch am Strand ent­ lang bis zu Sildedrættet laufen und dem Weg zum Herrensitz Kås Hovedgård folgen. Das schöne Herrenhaus wurde 1635 er­­ richtet, aber die Geschichte des Herrensitzes geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Folgen Sie danach dem Weg zur Anhöhe

von Vendal zurück, wo man unterwegs an den markanten Hügeln aus der Bronzezeit, Søn­ derhøje, vorbeikommt. Sønderhøje Sie können einem markierten Naturweg zwischen der Aus­ weichstelle bei Kås Hovedgård bis nach Sønderhøje folgen. Von Sønderhøje aus haben Sie einen wunderschönen Blick über den Limfjord und die Halbinsel Kås. Von Sønderhøje können Sie dem Naturweg bis zum „Silde­ drættet“ weiterfolgen. Von hier aus können Sie die Straße en­ tlang bis zur Ausweichstelle zurücklaufen. Sie können auch am Strand weiterlaufen, um die Halbinsel herum und wie­ der zurück (ca. 15 km). Zum Kås Herrenhof ist kein öffentlicher Zutritt, aber die Gebäude kann man von der Straße aus be­ trachten. „Sildedrættet“ ist ein öffentliches Gebiet zum Baden und Verweilen.

The trip starts at the mound Vendal Høj which offers a fantastic view of the inlet Limfjorden to Struer, Thy­ holm, Jegindø, Oddesund, etc. The mound itself is probably from the early Bronze Age ap­ prox. 3500 years ago. You fol­ low the path with well-placed footbridges to the Vendal sum­ mer cottage area where the path leads to the beach. If you walk southwards, you will get to the harbour Gyldendal Havn. If you walk northwards along the beach you can – where the fen­ cing starts - follow the field lane back to the road back to the st­ arting point. You can also follow the beach to the area called “Sildedrættet” and follow the road to the ma­ nor Kås Hovedgård. Here you can see the pretty main buil­ ding erected in 1635, but the hi­ story of the manor goes back to the 14th century. Then follow the road back to

the mound Vendal Høj and no­ tice on your way the characteri­ stic Bronze Age mounds – Søn­ derhøje. Sønderhøje You can follow a marked nature trail along the lay-by at the ma­ nor Kås Hovedgård up to Søn­ derhøje. From Sønderhøje you can en­ joy the impressive view of the inlet Limfjorden and the rest of the peninsula Kås. From Sønderhøje you can follow the nature trail further down to “Sildedrættet”. From here you can follow the road back to the lay-by. You can also continue along the beach around the peninsula and back again (approx. 15 km). There is no public access to the manor house Kås Hovedgård, but it is possible to look at the buildings from the road. “Sildedrættet” is a public ba­ th­­­­­ing and relaxation area.

37


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

Hostrup Hovedgård Ruten kan passende begynde ved P-pladsen Birkedal. Her kan man følge stien til naturlegepladsen og videre til Hostrup Hovedgård. Fra Hostrup Hovedgård går der en sti fra parken – syd om forpagterboligen – hvor man går på nordsiden af træerne. Ved engen er der en klaplåge, hvor man går ind i hestefolden og følger den høje markvej op over diget og hen mod klaplågen, som åbner ud mod Limfjorden. Her går man til venstre i strandkanten helt ned til kanalen. Man fortsætter til venstre langs kanalen og passerer til sidst Hostrupvej og følger ruten nævnt nedenfor. I stedet for at gå ad stien syd om forpagterboligen, kan man også gå ad en nyetableret træbro, der fører igennem et spændende ellekrat, og som ender på stien til føromtalte klaplåge. Ruten kan også begynde på parkeringspladsen ved pumpehuset. Her følger man Hostrupvej et kort stykke mod nord. Derefter går man til højre mellem kvægfolden og grantræerne nord for kanalen. Stien går mod øst; og denne sti følger man udenfor hegnet, med eltrådene på venstre hånd. På højre hånd er der skiftevis træer, kanal og rørskov. Hen over grøfterne er der anlagt små gangbroer, som kun er beregnet for gående. Stierne følges, indtil man kommer

38

til marken. Herfra følger man syd-enden af marken, hvor vigen altid er på højre hånd. Efter marken kommer engen ved Langodde, hvor man følger vigen. Her skal man det første stykke passe på med små vandhuller (anvend gummistøvler). På selve Langodde er der tørt; og her er det planen, at der vil blive opsat borde og bænke helt ude på spidsen. Herefter går det mod nord; først langs vigen og senere langs skelgrøften til højre på marken. På skellet mellem marken og den vandlidende eng er der et lille pumpehus. I huset findes bænke med bord til fire personer. På engen fortsættes mod nord. Her er gummistøvler også påkræ­ vet, da der en stor del af året står vand. Ved nord-enden kan man selv vælge, om man tager vejen tilbage til Hostrup eller går ind gennem skoven. Da det er en natursti, kan vand, frost og blæsevejr hurtigt ødelægge stien. Derfor er al færdsel på eget ansvar. Kreaturerne skal to steder træde stier ud i vigen, således at vadeog svømmefuglenes unger lettere kan komme ind og ud i vigen. Dette bevirker, at man to steder skal ind i folden et kort stykke vej. Rigtig god tur ud i naturen ved Hostrup.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Der Parkplatz Birke­dal ist ein guter Aus­gangspunkt für eine Wanderung zum Naturspielplatz und weiter zum Herrensitz Hostrup Hovedgaard. Vom Park des Herrensitzes führt ein Wan­ derweg zur Bucht hinunter. Hier verläuft ein Wanderweg vom Park am Hostrup – südlich um die Pächterwohnung herum – wo man an der Nordseite der Bäume entlang läuft. An der Wiese ist eine Tür, wodurch man in den Pferdepferch gelangt und dem hohen Feldweg über den Deich und zur nächsten Tür folgt, die sich auf den Limfjord zu öffnet. Hier läuft man nach links am Strand bis zum Kanal. Man geht weiter links am Kanal entlang und passiert zuletzt den Weg Hostrupvej und folgt der unten erwähnten Route. Statt den Pfad südlich von der Pächterwohnung zu nehmen, kann man über die neue Holzbrücke gehen. Dieser Weg führt durch ein schö­ nes Erlengebüsch und endet auf dem Pfad, der zu der oben erwähnten Zauntür führt. Die Wanderfahrt kann auch am Parkplatz beim Pumpenhaus beginnen. Hier folgt man dem Hostrupvej eine kurze Strecke in nördlicher Richtung. Danach biegt man zwischen dem Viehpferch und den Tannen nördlich des Kanals rechts ab. Der Wanderweg ver­ läuft nach Ost, und diesem Weg folgt man außerhalb dem Zaun mit den Stromleitungen links. Rechts gibt es wechselweise Bäume, Kanal und Schilfwald. Über den Gräben gibt es kleine Stege, die nur für Fußgänger vorgesehen sind. Man folgt den Wanderwegen, bis man an das Feld gelangt. Von hier aus läuft man am Südende des Feldes, wo die Bucht stets rechts ist. Nach dem Feld kommt die Wiese bei der Landzunge Langodde, wo man der Bucht folgt. Hier muss man am Anfang auf kleine Tümpel achten (Gummistiefel tragen). Auf der Langodde ist es trocken; und hier ist die Aufstellung von Tischen und Bänken auf der Spitze der Landzunge geplant. Danach geht es in Richtung Norden; zuerst der Bucht entlang und später entlang den Raingraben rechts auf dem Feld. Am Rain zwi­ schen dem Feld und der nassen Wiese steht ein kleines Pumpenhaus. Es gibt hier Bänke und Tisch für 4 Personen. Auf der Wiese gehen Sie in nördlicher Richtung weiter. Auch hier sind Gummistiefel einen Großteil des Jahres wegen Wasser nötig. Am Nordende hat man die Wahl entweder die Straße nach Hostrup zurück zu nehmen oder durch den Wald zu laufen. Da es jedoch ein Naturfußweg ist, können Wasser, Frost und win­ diges Wetter schnell Scha­den anrichten. Deshalb ist das Betreten überall auf eigene Verantwortung. Das Vieh muss an zwei Stellen in die Bucht treten, so dass die Jungen der Wat- und Schwimmvögel leichter in die und aus der Bucht gelangen können. Dieses bewirkt, dass man an zwei Stellen eine kurze Strecke durch den Pferch laufen muss. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen in der Natur bei Hostrup.

pump house. Here you follow Hostrupvej a short way to the north and then you turn right between the cattle pen and the spruces north of the canal. The path runs to the east. Follow this path outside the fence so that you have the fencing wire on your left hand. On you right hand you will find trees, canal and cane brakes alternating. Small footbridges are built over the ditches. Follow the path until you reach the field. From here you walk along the south end of the field always with the creek on your right hand. At the end of the field you will meet the meadow at “Langodde”. Be aware of the small water holes the first distance of the way (rubber boots recommen­ dable). On “Langodde” itself the ground is dry, and it is the plan to set up tables and benches on the very end of the point. From here the route runs to the north; at first along the creek and later along the boundary ditch on your right hand in the field. On the dividing line between the field and the waterlogged meadow you will find a small pump house. Here are benches and a table for four persons. Cross the meadow in a northern direction. Here rubber boots are also highly recommended since it is flooded a large part of the year. At the north end you can choose between whether to fol­ low the road to Hostrup or walk through the forest. However, since it is a natural path it can easily be ruined by water, frost and wind. Therefore all traffic is on one’s own responsibility. Two places along the route the cattle are meant to tread paths into the creek provi­ ding the chickens of the wading and web-footed birds with easier access to the water. This means that you two times will have to cross the pen for a short distance. We wish you a pleasant trip into the nature surrounding Hos­trup.

The parking place Birkedal is a great place to start your walk. You can follow the footpath to the natural playground and continue to the manor Hostrup Hovedgaard. From the park of Hostrup Hovedgaard a footpath leads down to the water. From the park at Hostrup a path runs – to the south of the tenant’s house – where you pass the north side of the trees. At the meadow there is a gate through which you enter the horse pen and follow the field lane over the bank towards the gate opening to the “Limfjorden”. Here you turn left and walk on the beach all the way to the canal. Then turning left along the canal continue until you cross Hostrupvej (Hostrup Road) and follow the route mentioned below. Instead of taking the route south of the tenant house you can follow the path over the new wooden bridge leading through the beautiful alder thicket and ending on the path to the fence gate mentioned above. The route can also take its beginning at the parking space at the

39


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Hvidbjerg Plantage Rettrupkær Sø

Hvidbjerg Plantage er på ca. 43 ha. I dag frem­ står plantagen som en spæn­ dende blandingsskov. På østsi­ den af Rønbjergvej er træarterne hoved­sagelig fyr, gran og birk, mens der på den vestlige side af vejen også vokser hassel, lærk, normanns-gran, eg og bøg. Der er et rigt fugleliv i plantagen, ikke mindst på grund af de man­ ge redekasser, som er sat op af Hvidbjerg Skole. Man kan være heldig at se rådyr og – i sjæld­ ne tilfælde – dådyr i og omkring plantagen. Jagthytten I den vestlige del af plantagen findes en jagthytte ved det, der i lokale munde kaldes ”Skrå­ vejen”. Jagthytten er altid åben og kan frit benyttes af alle for­ bipasserende, blot man for­lader hytten i den stand, man fandt denne. Skovsøen Den lille skovsø umiddelbart syd for jagthytten er kunstigt anlagt i 1996, for at der selv i tør­ re somre er drikkevand til plan­ tagens vilde dyr og fugle. Jagtforeningen holder fælles­ jagt i Plantagen 4 gange om året. Det er første lørdag i månederne: Oktober, november og decem­ ber, Sidste fællesjagt, en rævejagt, er 2. lørdag i januar. Disse dage er Plantagen lukket for offentlighe­ den. Der vil være skiltning herom.

40

Ridestien I 2005 er anlagt en 3,4 km. lang hestetrampesti i hele planta­ gens udkant. Kommer man til plantagen med heste­ trailer er P-pladsen ved Rønbjergvej et godt udgangspunkt. På en del af vandreruten i Hvidbjerg Plantage følger man ridestien. Her skal man være opmærksom på ryttere og på at stien kan være ujævn og smattet i vådt vejr. Rettrupkær Sø Rettrupkær Sø er oprindelig dannet af smeltevand efter sidste istid. Søen voksede dog langsomt til og blev til en mose. Ejeren af Bomhus købte i 2004 en del af jorden fra Hvidbjerg Mosebrug, og fik med hjælp fra amtet genoprettet søen, som en del af vandmiljøplan II. Ved indvielsen af søen den 8. november 2004 gav den nye ejer søen det passende navn Rettrupkær Sø. Rettrupkær Sø ligger i dag hen som en lavvandet sø med et rigt fugleliv, som har ind­ fundet sig forbløffende hur­ tigt efter søens genoprettel­ se. Der kan observeres både vade-, svømme- og strandengs­ fuglearter ved søen, bl.a. klyder, ryler, rødben og flere arter af lappedykkere. Der er desuden observeret både fiske- og hav­ ørn i området. Fugleobservationspost Rettrupkær Sø er privat ejet og der er ingen adgang til selve søen, men man får en god udsigt over søen og de omkringliggende enge, som græsses af kreaturer, fra det lille fuglerepos nord for søen. Der er også fin udsigt over søen fra Rettrup Kærvej. Vandreturen er på 3 km. Turstart: P-pladsen ved Røn­ bjergvej eller p-pladsen ved Rettrup Kærvej. Afmærkning: Pæle markeret med gule tre­ kanter. Handicapvenlig: Nej.

Hvidbjerg Plantage ist ca. 43 ha groß. Heute ist der Wald ein interessanter Mischwald. Auf der Ostseite der Straße Rønbjergvej gibt es hauptsächlich die Baumsorten Kiefer, Fichte und Birke, während man auf der westlichen Seite der Straße auch Hasel, Lärche, Nordmannstanne, Eiche und Buche findet. Es gibt im Wald ein reiches Vo­ gelleben, nicht zuletzt wegen der vielen Nistkästen, die die Schule in Hvidbjerg aufgehängt hat. Wenn man Glück hat, kann man Rehe und, seltener, Dam­ wild im Wald und dessen Nähe sehen. Die Jagdhütte Im westlichen Teil des Waldes gibt es eine Jagdhütte am ”Skrå­ vejen”, wie die Einheimischen sagen. Die Jagdhütte ist im­ mer zugänglich und darf von al­ len Passanten frei benutzt wer­ den, wenn man bloß die Hütte so verlässt, wie man sie vorge­ funden hat. Der Waldsee Der kleine Waldsee unmittelbar südlich der Jagdhütte ist künst­ lich und wurde 1996 angelegt, damit auch in dürren Sommern die wilden Tiere und die Vögel des Waldes Trinkwasser finden. Der Jagdverein hält viermal im Jahr am ersten Samstag in folgenden Monaten im Wald eine Jagd ab: Oktober, Novem­ ber und Dezember – die letz­ te Jagd, eine Fuchsjagd, findet am zweiten Samstag im Januar statt. An diesen Tagen ist der Wald für die Öffentlichkeit ab­ gesperrt. Beachten Sie bitte die Beschilderung darüber. Der Reitweg 2005 wurde ein 3,4 km langer Reitweg am ganzen Waldrand angelegt. Kommt man am Wald mit Pferdetrailer an, ist der Park­ platz am Rønbjergvej ein guter Ausgangspunkt. Auf einem Teil der Wanderroute im Hvidbjerg Wald folgt man dem Reitweg. Hier sollte man auf Reiter aufmerksam sein und darauf, dass der Weg bei nas­

sem Wetter uneben und schmi­ erig sein kann. Rettrupkær See Rettrupkær See wurde ur­ sprünglich durch das Schmelz­ wasser nach der letzten Eiszeit geschaffen. Der See verwuchs aber langsam und wurde zu Moor. Der Besitzer von Bomhus kaufte 2004 einen Teil des Lan­ des von Hvidbjerg Mosebrug (Moorbetrieb), und mit Hilfe des Kreises gelang es ihm den See als Teil des Wasserschutzplans II wiederherzustellen. Bei der Einweihung des Sees am 8. No­ vember 2004 gab der neue Be­ sitzer dem See den passenden Namen Rettrupkær Sø. Rettrupkær See ist heute ein seichter See mit einem reichen Vogelleben, das sich über­ ra­ schend schnell nach der Wie­ derherstellung des Sees einge­ funden hat. Man kann am See sowohl Wat-, Schwimm- als auch Strandwiesenvogelarten beo­ bachten, u.a. Säbelschnäbler, Strandläufer, Rotschenkel und mehrere Arten von Lap­ pen­ tauchern. Außerdem hat man im Gebiet sowohl Fisch- als See­ adler gesehen. Vogelbeobachtungsposten Rettrupkær See ist im Privat­ besitz, und zum See selber ist kein Zutritt, aber man hat einen guten Blick über den See und die umherliegenden Wiesen, wo Rinder weiden, von dem kleinen Vogelpodest nördlich des Sees. Auch vom Weg Ret­ trup Kærvej aus hat man einen guten Ausblick über den See. Die Wanderung ist 3 km lang. Beginn der Wanderung: Park­ platz am Rønbjergvej oder Park­ platz am Rettrup Kærvej. Markierung: Mit gelben Dreie­ cken markierte Pfähle. Behindertengerecht: Nein.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

The plantation “Hvid­ bjerg Plantage” is the size of about 108 acres. Today the plantation shows itself as a very interesting mixed forest. On the eastside of Rønbjergvej the tree species are mainly pine, fir and birch, whereas hazel, larch, Nordmann fir, oak and beech are growing on the westside of the road. You will find a rich bird life in the plantation not least cau­ sed by many nesting boxes that are placed in the trees by Hvid­ bjerg School. You can even have the luck to see roe deer, and on rare occasions, fallow deer in and around the plantation.

provide drinking waters for the plantation wildlife even in dry summers. There are hunting parties in the plantation four times a year. It is the first Saturday in the months: October, November and December. The last hunting party is a fox hunt that will be held on the second Saturday of January. On these days the plan­ tation is closed for the public. Signs with this information will be posted.

Jagthytten (the hunting lodge) In the west part of the planta­ tion is placed a hunting lodge near the locally called “Skråvej­ en”. The hunting lodge is always open and can freely be used by any passer-by if only left in the same condition as it was found.

Ridestien In 2005 a 3,4 km bridle path was laid out along the total fringe of the plantation. If you arrive to the plantation with a horse trailer, the parking area at Rønbjergvej would be a good starting point. A good part of the hiking trail is following the bridle path. So watch out for riders and that the path can be bumpy and slippery in wet weather conditions.

Skovsøen The little forest lake immediately south of the hunting lodge is artificially laid out in 1996 to

Rettrupkær Sø The lake, Rettrupkær Sø, was ori­ ginally formed by melting water after the last Ice Age. However,

the lake slowly became choked and turned into a marsh. In 2004 the owner of Bomhus bought a part of the land from Hvidbjerg Mosebrug, and with the assistance of the county the lake was re-established as a part of The Water Environment Act II. At the inauguration of the lake the 8th of November the new owner gave it the suitable name Rettrupkær Sø. Today Rettrupkær Sø is a shallow lake with a rich bird life that has appeared remarkable fast after the re-establishment of the lake. One can observe waders, web-footed birds and tidal meadow species such as avocets, sandpipers, redshanks and several species of grebes. Furthermore both osprey and

white-tailed eagle have been spotted in the area. Bird observation tower The lake is privately owned and there is no access to the lake it­ self, but you can have an excel­ lent view over the lake and the surrounding meadows, grassed by livestock, from the small bird observation tower north of the lake. You can also have a fine view of the lake from Rettrup Kærvej. The hike is approximately 3 km. Starting point: The parking area at Rønbjergvej or that at Rettrup Kærvej. Marking: Poles marked by yellow triangles. The trail is not suitable for disabled persons.

41


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Sdr. Lemvej-Vigen Biegen Sie von Sdr. Lemvej in den Weg Vigen (”Håsum 3 km”) ein und fol­ gen Sie Vigen ein paar hun­ dert Meter nach Osten. Der Bach Bustrup Bæk kreuzt hier den Weg in einer idyllischen Wiesen- und Auengebiet. Hier gibt es eine Infotafel. Gehen Sie weiter am Vigen entlang bis zur Kreuzung Vigen und dem Weg zum Vogelturm in Sdr. Lem Vig im Süden und dem Gutshof Bustrup Hovedgård im Norden.

Håsum enge

kikkert. Der er opsat Infotavle ved fugletårnet.

Sdr. Lemvej- Vigen Drej af fra Sdr. Lemvej ind af vejen Vigen (”Håsum 3 km”) og følg Vigen et par hundrede meter mod øst. Bustrup Bæk krydser her vejen i et idyllisk engområde. Her er opsat Infotavle. Fortsæt ad Vigen frem til vejkrydset Vigen og vejen ud til fugletårnet i Sdr. Lem Vig mod syd og Bustrup Hovedgård mod nord.

Vigen til Lægårdvej Følger man videre vejen Vigen mod øst, kommer man til et bord-bænkesæt ved den så­ kaldte Præsteskov. Følger man Lægårdvej mod nord, ender man oppe ved Håsum Kirke.

Vejen ind til Bustrup Følger man vejen i skovbrynet ind til Bustrup Hovedgård, kom­ mer man forbi bakken Galge­ bjerge, hvortil der fører en blind arm af stisystemet. Galgebjerge var indtil 1940’erne skovbevok­ set. Fort­sætter man videre ad vejen ind til Bustrup Hovedgård ad en nu næsten tilgroet sti/vej, vil man opleve en klassisk flot herregårdsymmetri.

Fra Lægårdvej ud i engene omkring Trævel Å Fra Lægårdvej fører der en nyeta­ bleret vej ud gennem eng­ene over Trævel Å. Her er der ved broen neden for Læ­ gårdvej chance for at iagttage Isfugle. Der er nærmest garan­ ti for at se fiskehejre og mus­ våge. Længere ud mod sydøst er vejen stadig under istand­ sættelse. Her tilrådes fornuf­ tigt fodtøj. Følger man vejen/ stien videre ud gennem enge­ ne, kommer man tæt på bakke­ draget Grønkjær med Nyholm Plantage på Hardsysselsiden.

Vejen ud til Fugletårnet Følger man vejen fra krydset på Vigen ud til Fugletårnet i kan­ ten af skovbrynet til Bustrup Skov, kommer man snart ud i åbent ter­ræn, som kan minde om Vejlerne i Thy eller Tipperne ved Ringkøbing Fjord i mindre ud­ gave. Ved Fugletårnet er der rig mulighed for at studere fugleli­ vet. Dansk Ornitologisk Forening har i sin seneste fugletællingsrap­ port, feb. 2004 optalt 202 forskel­ lige fugle i fugleområdet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. I begyn­ delsen af 1990’erne var det tilsva­ rende tal 130. Husk at medbringe

Om Byengen ved Kjærgårdsholm På et tidspunkt forgrener ve­ jen sig i et T-kryds. Følger man vejen mod nord over mod Sallingsiden kommer man først over den såkaldte Brændevins­ rende videre om til den an­ den bro over Trævel Å. Her kan man skimte den gamle borg­ banke til den gamle hoved­ gård Kjærgårdsholm. Ved broen er der opsat et bord-bænke­ sæt. Herfra fører vejen/stien op til Lande­vejen ved ”ER Cyk­ ler & Knallerter” og Håsum Sportsplads.

42

Der Weg zu Bustrup Hovedgård Folgt man dem Weg am Waldrand bis zu Bustrup Ho­ vedgård, kommt man an der Anhöhe Galgebjerge vorbei, wozu ein blinder Teil des Weg­ systems führt. Geht man weiter in Richtung Bustrup Hovedgård auf einem jetzt fast zugewach­ senen Pfad, wird man eine klas­ sisch schöne Herrensitzsymme­ trie erleben. Der Weg zum Vogelturm Folgt man dem Weg von der Kreuzung am Vigen bis zum Vogelturm am Waldrand bis Bustrup Skov, gelangt man bald ins offene Gelände, das den Vejlerne in Thy oder Tipperne am Ringkøbing Fjord ähnlich ist. Am Vogelturm gibt es gute Mög­ lichkeiten, das Vogelleben zu studieren. In seiner letzten Bestandsaufnahme vom Februar 2004 hat der ornitho­ logische Verband Däne­ marks, Dansk Ornitologisk Fore­ning, 202 ver­ schiedene Vö­gel im Vogelgebiet Geddal Strand­enge/Sdr. Lem Vig aufge­zählt. Am Vogelturm gibt es eine Infotafel.

Vigen bis Lægårdvej Geht man weiter am Vigen ent­ lang gegen Osten, kommt man am sogenannten Præsteskov zu einem kleinen Rastplatz mit Tisch und Bänken. Folgt man Lægårdvej in nördlicher Richtung, endet man bei Håsum Kirke. Von Lægårdvej in die Wiesen um Trævel Å herum Von Lægårdvej führt ein neu angelegter Weg durch die Wie­ sen und über den Bach Trævel Å. Hier an der Brücke unter­ halb Lægårdvej hat man viel­ leicht das Glück, Eisvögel zu beobachten. Beinahe garanti­ ert kann man Fischreiher und Mäusebussarde erleben. Weiter gegen Südosten wird der Weg noch ausgebessert. Folgt man dem Weg weiter durch die Wiesen, kommt man eng an den Hügel­ zug Grønkjær mit dem Wald Ny­holm Plantage an der Hardsys­selseite heran. Rund um Byengen bei Kjærgårdsholm Irgendwann verzweigt sich der Weg in eine T-Kreuzung. Folgt man dem Weg gegen Norden auf die Sallingseite zu, über­ quert man erst einen kleinen Bach, die sogenannte Brænde­ vinsrende (”Schnapsrinne”) und danach weiter zu der anderen Brücke über Trævel Å. Hier lässt sich die alte Burganhöhe des al­ ten Herrensitzes Kjærgårdsholm ahnen. Bei der Brücke findet man einen Tisch mit Bänken zum Rasten. Von hier führt der Weg bis zur Landstraße bei ”ER Cykler & Knallerter”.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Sdr. Lemvej-Vigen Turn off from Sdr. Lemvej onto the road Vigen (“Hå­ sum 3 km”) and follow Vigen a few hundred metres to­ wards the east where the brook­ let Bus­trup Bæk crosses the road in an idyllic meadow area. Here you will find an in­ formation plaque. Continue along Vigen to a cross­roads: Vigen and the road out to the Bird Tower in the inlet Sdr. LemVig to the south and the manor Bustrup Hovedgård to the north. The road into the manor Bustrup Hovedgård If you follow the road at the edge of the woods into Bustrup Hovedgård you will pass the hill Galgebjerge, and you can get a closer look at it if you follow a path system to its end. Up to the 1940s Galgebjerge was co­ vered by woods. If you continue along the road up to Bustrup Hovedgård along an almost overgrown path/road you will discover a view of a classic im­ pressive manor symmetry. The road out to the Bird Tower If you follow the road from the crossroads of Vigen out to the Bird Tower at the edge of the woods of Bustrup Skov, you will soon get into an open area which may remind you of Vejlerne in Thy or Tipperne at the inlet Ringkøbing Fjord in a mi­nor way. At the Bird Tower you will have a great opportuni­ ty to study the bird life. In its la­ test bird tally report of February 2004, the Danish Ornithological Society registered 202 different birds in the bird area Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. At the beginning of the 1990s the cor­ responding figure was 130. Re­ member to bring along binocu­ lars. An information plaque has been erected at the Bird Tower. Continue along Vigen to the road Lægårdvej If you continue along the road Vi­ gen to the east, you will get to a table and bench set at the woods called Præsteskov. If you follow

along Lægårdvej to the north, you will end up at the church Håsum Kirke. From Lægårdvej into the meadows around the stream Trævel From Lægårdvej a newly estab­ lished road leads through the meadows across the stream Trævel Å. Here at the bridge below Lægårdvej you will have a chance to watch kingfishers. You almost have a guarantee of being able to watch herons and

buzzards. Further towards the southeast, the road is still under construction so practical foot­ wear is recommended. If you follow the road/path further through the meadows, you will get close to the uplands Grøn­ kjær with the plantation Nyholm Plantage near Hardsyssel. Round Byengen at Kjærgårdsholm At a certain point, the road branches off in a junction. If you follow the road to the north

towards Salling, you will first pass the socalled “Brændevins­ rende” and continue to the se­ cond bridge across the stream Trævel Å. Here you can have a glimpse of the old castle hill of the old manor Kjærgårdsholm. At the bridge a table-bench set has been set up. From this spot the road/path leads to the road “Landevejen” at ”ER Cykler & Knallerter”.

43


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

Nymølle

Nymølle / Ginnerup / Jættestuen Ved udløbet af Rødding Å lå tidligere en møl­ le, hvoraf der intet er tilba­ ge. Møllen omtales i 1541 som “Nøy Møll”, deraf stednavnet Nymølle. Derimod har man be­ varet skorstenen som et min­ de om det teglværk, der lå her og var en meget stor arbejds­ plads. Nymølle Teglværk lavede moler­sten og stoppede først sin produktion umiddelbart efter 2. verdenskrig. Foruden teglvær­ ket har Nymølle været udskib­ ningssted for Spøttrup. Færge­ stedet fungerede også som overfartssted til Sillerslev på Mors. I Ginnerup Plantage finder man en samling af store, velbe­ varede gravhøje fra perioden 2500-2000 f.Kr. Blandt høje­ ne er Sallings eneste tilgænge­ lige jættestue. Jættestuen blev i 1910 undersøgt og restaure­ ret. Så i dag kan man kravle ind i

44

den – hvis man tør. En afmærket sti fører fra P-pladsen ved vejen ind til højen. Turen langs stranden åbner mu­lighed for mange spænden­ de oplevelser (dyreliv, sjæld­ ne fugle, fossiler m.m.) i et helt unikt limfjordslandskab. Vandreturen er på 8,6 km. An der Mündung des Baches Rød­ ding lag früher eine Mühle, von der aber nichts übriggeblieben ist. Die Mühle wird 1541 als »Nøy Møll« erwähnt, daher auch der Ortsname Nymølle. Dagegen hat man den Schornstein der Ziegelei, die hier lag und ein wichtiger Arbeitgeber war, als Andenken bewahrt. Die Ziegelei Nymølle stellte Kieselgur her und hörte erst unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Produktion auf. Außer der Ziegelei gab es bei Ny Mølle auch einen Schiffsverladeplatz, der auch als Fährstelle nach Sillerslev auf Mors diente. In der Plantage Ginderup gibt

es einige große, gut erhalt­ene Grabhügel aus der Zeit 25002000 vor Chr. Zwischen den Hügeln liegt Sallings einziges zugängliches Hünengrab. Das Hünengrab wurde 1910 unter­ sucht und restauriert. Heute kann man das Hünengrab also von innen besichtigen, wenn man sich traut. Ein markier­ ter Pfad führt vom Parkplatz am Weg zum Grabhügel. Die Wanderung am Strand ent­ lang bietet die Möglichkeit für viele interessante Erlebnisse (Tierleben, seltene Vögel, Fos­ silien usw.) in einer einzigarti­ gen Lim­fjordlandschaft. Die Wanderung ist 8,6 km lang. At the mouth of the brook Rødding Å there was earl­ier a mill, but no­thing of it has been left today. The mill is mentioned in 1541 as »Nøy Møll« (i.e. new mill), thus the name »Nymølle«. On the other hand, the chimney has been preserved as a rem­ nant of the brick- works which

was located here and which was a very big working place. The brickworks Nymølle Teglværk made moler bricks and did not stop its production till shortly after World War II. Apart from the brickworks, Nymølle has also been a shipping point for Spøttrup. Besides, the ferry pla­ ce worked as a ferry station to Sillerslev on the island of Mors. In the plantation Ginderup Plantage you will find a collec­ tion of large, well preserved mounds from the period 2500 - 2000 B.C. Among the mounds, Salling has the only accessible gallery grave. In 1910 the galle­ ry grave was exam­ined and re­ stored. So today you can crawl into it if you dare to. A marked path leads from the park­ing place at the road into the mound. The trip along the beach offers many exciting ex­ periences (animal life, rare birds, fossils, etc.) in quite a unique Limfjord scenery. The walking tour is 8.6 km.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

Spøttrup Sø Spøttrup Borg er lan­ dets bedst bevare­ de borg fra senmiddelalderen. Borg­ en er opført omkring år 1500. I borgparken findes et for­ nemt anlæg med en af landets største samlinger af lægeurter. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994 ef­ ter i mere end 100 år at have væ­ ret tørlagt. Det røde pumpehus på vestsiden af søen er nu fug­ letårn med udstillingsrum. Det såkaldte »Polakhus« på øst­siden rummer en fin udstilling om søen og dens historie. Gul rute er ca. 3,1 km. Blå rute ca. 3,8 km. Turen hele vejen rundt om søen er ca. 7 km.

Die Burg Spøttrup ist die am besten erhal­ tene spätmittelalterliche Burg Dänemarks. Die Burg wurde um das Jahr 1500 errichtet. Im Burg­ park gibt es eine beachtliche Anlage mit einer der größten Arzneikräuter­sammlungen des Landes. Vor der Burg liegt der Spøt­ truper See, den es seit 1994 wie­ der gibt, nachdem er mehr als 100 Jahre tro­ckengelegen hat­ te. Das rote Pumpenhaus auf der Westseite des Sees ist jetzt ein Vogelturm mit Ausstellungs­ raum. Das sog. “Polakhus” auf der Ostseite beherbergt eine schöne Ausstellung über den See und seine Geschichte. Die gelbe Route ist ca. 3,1 km lang. Die blaue Route ist ca. 3.8 km. Die Länge der Route rund um den See beträgt rund 7 km.

The castle Spøttrup Borg is Denmark’s best preserved castle from the late Middle Ages. The castle was erected about 1500. The cast­ le park offers one of Den­mark’s largest and most dis­tinguished collections of medical plants. In front of the castle, you will see the lake Spøttrup Sø which was reestablished in 1994 af­ ter being drained for more than

100 years. The red pump house on the west­ern side of the lake is now a bird tower with exhibi­ tion rooms. The socalled »Polish house« on the east­ern side con­ tains a fine exhibition about the lake and its history. The yellow route is around 3.1 km long, the blue route around 3.8 km. The path that goes all the way around the lake is 7 km long.

45


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Ålbæk Strand og Halvøen Kås

Ålbæk und die Halbinsel Kås Ålbæk - the peninsula Kås

Halvøen Kås er fredet og huser en vejrbidt natur, der på grund af århundreders tilhørsforhold til herregården Kås har bevaret mange oprinde­ lige elementer. Det er et enestå­ ende landskab med en græshe­ de med 18 gravhøje og en af landets meget få oprinde­ lige naturskove. Fredningen af halv­ øen Kås er gennemført i 1941. Områdets græssende kreatu­ rer og får giver et godt indtryk af, hvordan Salling må have set ud dengang, hvor studeavlen var egnens vigtigste aktiv. For Kås Hovedgård var naturligvis fra gammel tid en udpræget stude­ gård ligesom alle hovedgårde i Salling. Hovedbygningen er op­ ført i 1635, men gårdens historie går helt tilbage til 1300-tallet. Vandreturen er på 10 km.

Die Halbinsel Kås steht unter Na­tur­schutz. Ihre verwitterte Natur hat aufgrund der jahrhundertealten Zuge­ hörigkeit zum Herrensitz Kås viele ur­­ sprüngliche Züge be­ wahrt. Die Landschaft hier ist einmalig mit ihrer Grasheide mit 18 Grabhügeln und einem der sehr wenigen urtümlichen Wäl­ der hierzulande. 1941 wurde die Halbinsel Kås unter Naturschutz gestellt. Die weidenden Rinder und Schafe hier geben einen guten Eindruck davon, wie Salling zu der Zeit ausgesehen hat, als die Vieh­ zucht der wichtigste Erwerbszweig der Gegend war. Denn auf dem Gutshof Kås war natürlich von alters­ her die Viehzucht bestimm­ end, wie auch bei den ande­ ren Ritter­­ gütern von Salling. Das Haupt­ge­bäude wurde 1635 er­­ richtet, aber die Geschichte des Gutes geht weit zurück bis ins 14. Jahrhundert. Die Wanderung ist 10 km lang.

46

The peninsula Kås is preserved and is cha­ racerised by weather-beaten nature which has maintained many original elements due to its affiliation to the manor Kås. It represents unique scenery with a grass heath containing 18 grave mounds and one of Denmark’s very few original na­ tural woods. The preservation of the peninsula Kås took place in 1941. The area’s grazing cattle and sheep give you a good impres­ sion of the former appearan­ ce of Salling. In those days steer breed­ing was this region’s most important occupation because from days of old the manor Kås Hovedgård was of course a typi­ cal steer manor like all the ma­ nors of Salling. The main buil­ ding was erected in 1635, but the history of the manor goes all the way back to the 1300s. The walking tour is 10 km.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Kløverstierne Lem Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar­ bejde mellem Danmarks IdrætsForbund, Danske Gymnastik– og Idræts­ foreninger, Dansk Firmaidræts­ forbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner. Udviklingen af stierne er finansieret af Nor­ dea-fonden og Tips– og Lot­ to­ mid­lerne til Friluftsliv. Mere information om Kløver­ stierne, deres forløb og seværdig­ heder kan findes via dette link: kløverstier.dk eller via denne QR-kode: QR-kløverstier Stierne udspringer fra en stan­ der i et bycentrum og forløber i fire forskellige længder. Hver rute har sin egen farve­ kode. Grøn er 2,5 km, blå 5 km og rød 8,2 km. Den sorte er 10,5 km og viser den lokale by og oplan­ dets indhold af natur, kulturmiljø og friluftsoplevelser. Der vil rundt på kløverstierne være udvalgte stop-op-steder med informationstavler, hvor man kan læse en historie om ste­ det og nyde udsigten. Die Wanderwege Kløver­ stierne (Kleepfade) sind durch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lan­ des­­sportbünden und Sport­ fach­ verbänden, dem dänisch­ en Freiluftrat und zehn Pilot­ gemeinden entstanden. Der Bau der Wanderwege wurde über Zuschüsse von der dänischen Stiftung Nordea Fonden und Lotto- und Totogeldern finanziert. Der Start der Wanderwege erfolgt am Ständer mitten in der Stadt. Die Wanderwege ver­ laufen in vier verschiedenen Richtungen und sind mit vier verschiedenen Farben marki­ ert. Die grüne Route ist 2,5 km lang, die blaue Route 5 km, und die rote Route 8,2 km lang. Die 10,5 km lange schwarze Route führt durch die Stadt und deren nächste Umgebung mit schöner Natur, Kulturlandschaften und Erlebnissen im Freien. Auf ausgewählten Stellen entlang den Routen gibt es

Infotafeln. Je nach Standort informieren die Tafeln über die Geschichte des Ortes, und gleich­ zeitig kann die schöne Aussicht genossen werden. The creation of the clover paths (Kløverstierne) in Denmark involves a number of Danish sports federations, the Danish Outdoor Council and 10 pilot municipalities. The develop­ ment of the paths is financed by the Nordea Foundation and through receipts from the Danish football and lottery pools. A post in the town centre marks

the starting point of the clover path system, and the routes run in four different directions. Each route has its own colour code. The green route is 2.5 km long, the blue route 5 km long, and the red route is 8.2 km. The 10.5 km black route runs through the town and takes you into the surroundings with beautiful scenery, cultural treasures and outdoor activities. Information boards are pla­ ced along the routes on selected stops, where you can learn more about the history of the place and enjoy the view.

47


Oplysninger / Hinweise / Information Ambulance - Brand - Politi: Tryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Krankenwagen - Feuer - Polizei: Wählen Sie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Ambulance – Fire – Police Dial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2

Apotek | Apotheken | Pharmacy Balling Apotek,

Vestergade 1 . . . . . . . . . . 97 56 40 13

Dyrlæger | Tierarzt | Vets: Skive Dyrehospital

Elskjærbakken 5, 7800 Skive . . . . . . . . . . . 97 51 30 45

Gyldendal Havn:

Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 70 52 www.gyldendalhavn.dk

Lægevagten | Ârztliche bereitschaft | Emergency medical service: Resenvej 25, 7800 Skive Hverdage kl. 16.00-08.00 og lørdag/søndag samt helligdage . . . . . 70 11 31 31 Werktags nach 16 Uhr. Sa, So und Feiertage: . . . 70 11 31 31

Praktiserende læge Andersen, Åse Østerbrogade 4, Lem Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 83 55 Mandag til Fredag 8.00 -16.00 / Ons. 17.00 til 19.00. Balling Lægeklinik ​Stadion Alle 1, Balling ​Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 10 40 ​Åben alle hverdage kl. 9.00-15.30 www.ballinglægeklinik.dk

Balling Postbutik Dagli’ Brugsen, Søndergade 5, Balling . . . . . . . . . . . . . . 97 56 40 14 Lem Postbutik Lem Købmandsgård Vesterbrogade 1, Lem . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 80 03 Oddense Postbutik Dagli’ Brugsen, Gravene 1, Oddense . . . . . . . . . . . 97 58 10 12 Rødding Postbutik Dagli’ Brugsen, Borgergade 19, Rødding . . . . . . . . . . . . 97 56 10 10 Lihme Postbutik Dagli’ Brugsen, Ålbækvej 1, Lihme . . . . . . . . . . . . . . 97 56 00 08 Shell Kjærgaardsholm Landevejen 54, Kjærgaardsholm 7860 Spøttrup . . . . . 97 56 61 35

Renovation | Müllabfurh:

Nomi 4S Kåstrupvej 20-22 . . . . 97 58 12 88 Åben ma-to. 9-15, fre. 9-12. Genbrugspladsen: Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00. Lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00 - 17.00. Lukket den 24., 25., 26., 31. december samt 1. januar.

Pulsen, Stadion Allé 3, Balling, 7860 Spøttrup, Åbningstider, se: www.balling-by. dk/vand-velvaere-2/abningstider

Limfjords Camping & Vandland Åbningstider, se: www.limfjords.dk - vandland

Sygehus | Krankenhaus | Hospitals

Regionshospitalet Viborg, Skive Heibergs Allé 4, 8800 Viborg Resenvej 25, 7500 Skive Telefon . . . . . . . . . . . . . 78 44 00 00

Udgiver | Herausgeber | Published by: Spøttrup Turistforening. www.spottrupturist.dk Fotos: Susanne Jensen m.fl. Layout og grafisk fremstilling: Alsbjerg Grafisk, Balling. Tryk: Vinderup Bogtrykkeri. Udgiver påtager sig ikke noget ansvar for annonceteksternes rigtighed, samt øvrige oplys­ninger, der er indhentet.

R

TT

Læger | Ârzte | Medical Centers

Posthus | Postamt | Postoffices

Svømmehaller | Erlebnisbäder | Indoor Swimming Pools

SPØ

Weekdays after 4 pm. Sat., Sun and holidays . . . . . . . 70 11 31 31

Tryk/Wählen Sie/Dial . . . . . . . 1-1-4 Politistation . . . . . . . . . 96 15 14 48

IN G

Lystbådehavne | Häfen | Harbours

Politi | Polizei | Police

EN

Aften og weekendvagt: . . . . . . 97 52 15 66

Tandlæge | Zahnärzte | Dentists Ørnevej 1, Balling . . . 97 56 40 50 Tandlægevagt weekender og helligdage: Henvisning til vagthavende kan fås oplyst på tlf. . 70 10 20 30

Turistinformation | Touristinformationen | Touristinformation (v/ Spøttrup Borg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 16 06 www.spottrupmiddelalderborg.dk Skive Bibliotek Østergade 25, 7800 Skive. . . . . . . . . . 99 15 70 00 Mandag-fredag . . kl. 08.30-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . . kl. 10.00-13.00 www.skivebibliotek.dk

UP

TU RISTF

OR

Tak til alle vore annoncører, Spøttrup Borgmuseum samt øvrige sponsorer.

Profile for ildtom

Vestsalling 2021  

Turistbrochure

Vestsalling 2021  

Turistbrochure

Advertisement