Page 1

Spøttrup Velkommen til Vestsalling Wilkommen in Westsalling Welcome to Vestsalling


Kære besøgende i Vestsalling

Velkommen til et af de smukkeste og mest spændende steder i Danmark, Vestsalling, som er en del af Skive kommune. Her ved Limfjorden kan du opleve en storslået natur, hvor fjorden kan vise sig fra forskellige sider, blå og indbydende til frådende grøn og sort med skumdækkede bølgetoppe og heftig strøm, som æder af kysten i store bidder. Heldigvis er den som oftest rolig og smuk om sommeren og indbyder her med sit lave vand ved Hostrup, Vadum, Knud og Nymølle til dejlige badeture for både voksne og børn. Gå en tur langs stranden, i de mange plantager og enge, eller ad en af de mange markerede stier, der findes i området. Turene er beskrevet andetsteds i denne brochure. Lej en havkajak og nyd en tur på fjorden. I mange af områdets landsbyer er der petanque- og tennisbaner. Du kan besøge en af de mange herregårde og kirker på egnen, eller besøg Dan­marks bedst bevarede middelalderborg, Spøttrup, der står strunk, omkranset af sine volde og vog-

2

tet af soldater og andet godtfolk, eller du kan i fred og ro nyde lokalkoloritten i de mange små landsbyer. Overnatningen kan finde sted i sommerhus, på campingpladsen eller du kan leje dig ind på bed and breakfast. Hvis du foretrækker en mere primitiv overnatning kan dette også lade sig gøre i en af de mange shelters, der findes i området. Se kortet side 26. Gå til ro i soveposen med stjernerne som natlampe og vågn op til bølgeskvulp og mågeskrig. Du kan tage på kunsttur og besøge de mange lokale kunstnere, der gladeligt åbner deres døre for dig og samtidig kan du handle i de små charmerende gårdbutikker. Har du cyklen med på ferie, giver det dig og din familie en masse spændende muligheder. F.eks. er der mulighed for at cykle ad den nyetablerede cykelsti, der er lagt i det oprindelige spor, hvor toget kørte af sted ad den gamle Vestsallingbane. Stien fører dig langs marker, hvor køerne står og glor, og videre gennem skov og krat helt ind til Skive Banegård. Fang fisk i fjorden, i vandløb eller Put and Take og sørg således selv for aftensmaden, eller nyd ganske enkelt naturen med alt, hvad den byder på af sjældne planter, fugle- og dyreliv. Du er meget velkommen til at deltage i nogle af de mange arrangementer, som Spøttrup Turistforening arrangerer sommeren igennem. Se www.spottrupturist.dk Lige meget hvor netop din interesse ligger, byder Spøttrup Turistforening dig hjerteligt velkommen til Vestsalling!

Liebe Gäste in Westsalling Willkommen in West­ salling, einer der schönsten und interessantesten Gegen­ den Dänemarks, die ein Teil der Skive Kommune ist. Hier am Limfjord können Sie eine großartige Natur erleben, wo sich der Fjord ganz unterschiedlich zeigen kann, manchmal blau und einladend, manchmal grün und schwarz mit gischtgedeckten Wellenkämmen und heftiger Strömung, die große Stücke der Küste zerfrißt. Zum Glück ist er im Sommer meist ruhig und schön und lädt mit seinem seichten Wasser bei Hostrup, Vadum, Knud og Nymølle sowohl Erwachsene als Kinder zum Baden ein. Machen Sie einen Spaziergang am Strand, in den vielen Wäldern oder auf den Wiesen oder auf einem der vielen markierten Wanderwegen, die es in der Gegend gibt. Eine Beschreibung dieser Wanderungen finden Sie anderswo im Prospekt. Mieten Sie einen Kajak und genießen Sie eine Fahrt auf dem Fjord. In vielen der Ortschaften der Gegend gibt es Petanque- und Tennisplätze. Sie können die vielen Gutshöfe

und Kirchen besichtigen, durch die die Gegend gekennzeichnet ist, oder die am besten erhaltene Mittelalterburg Dänemarks besuchen, die Burg Spøttrup, die aufrecht da steht, von seinen Wällen umkränzt und von Soldaten und braven Leuten bewacht, oder Sie können in aller Ruhe das Lokalkolorit in den vielen kleinen Dörfern erleben. Übernachten können Sie im Ferienhaus, auf dem Camping­ platz oder bei Privaten, die Fremdenzimmer vermieten. Be­­ vorzugen Sie eine primitivere Form von Unterkunft, ist dies in einem der vielen Unterkunftshütten im Blockstil möglich. Siehe Plan auf S. 26. Schlafen Sie hier unter den Sternen im Schlafsack ein und erwachen Sie bei Wellenschlag und Möwengeschrei. Sie können die vie­len ­­­ örtlichen Künstler besuchen, die Ihnen gern ihre Tür öffnen, und zugleich können Sie in den vielen reizvollen Hofläden einkaufen. Haben Sie das Fahrrad mitgebracht, haben Sie und Ihre Familie viele interessante Möglichkeiten. Z.B. können Sie auf der neu angelegten Fahr­radweg fahren, der auf dem ursprünglichen Eisen­­­


Dear visitor to Vestsalling, Spøttrup

bahngleis der ehemaligen ”Vest­ sallingbane” verläuft. Der Weg führt Sie an Feldern entlang, wo Kühe weiden, und weiter durch Wald und Gebüsch bis zum Bahn­ hof von Skive. Fangen Sie Fische im Fjord, in Wasserläufen oder beim Put and Take, und besorgen Sie so selbst das Mittagessen, oder genießen Sie einfach die Natur mit ihren seltenen Pflanzen sowie der Vogel­ fauna und dem Tierleben. Außerdem laden wir Sie herzlich ein an einigen der vielen Veranstaltungen teilzunehmen, die der Frem­­denverkehrsverein Spøt­­trup Turistforening durch den Sommer hindurch organisiert. Siehe www.spottrupturist.dk Egal wofür ausgerech­net Sie sich interessieren, heißt Sie der Frem­­denverkehrsverein Spøt­trup Turistforening in Westsalling herzlich willkommen!

Welcome to one of the most beautiful and exciting places in Denmark, Vestsalling, a part of Skive Municipality. Here by the Limfjorden you can experience an impressive nature, where the inlet reveal itself in varying tempers from blue and inviting, smooth sea to foaming green and black wave crests and powerful currents that eats its way into the coast. Fortunately it is most often calm and beautiful during the summer season and is with its shallow water at Hostrup, Vadum and Nymølle inviting to wonderful swims both for children and adults. Take a walk along the beach, in the many plantations and meadows or along one of the many marked paths, you can find in the area. The walking tours are described elsewhere in this brochure.

Rent a sea kayak and enjoy a trip on the inlet. In many villages in the area you will find petanque courts as well as tennis courts. You can visit one of the many manors and churches, which the district are characterized by, or you can visit, Spøttrup, the best preserved medieval castle in Denmark. It stands erect surrounded by its ramparts and guarded by soldiers and other good people. Or you can in quiet peace enjoy the local atmosphere in the many small villages. Overnight accommodation can be chosen between holiday cottage, camping site or you can stay in Bed & Breakfast. If you prefer a more primitive solution; this can also be arranged in one of the many shelters found in the area. See the map page ??? Settle down for the night in your sleeping bag with the stars as your night light and wake up to the sound of the waves lapping and sea gulls screaming. You can go on an art tour and visit the many local artists, who cheerfully will open their doors

for you, and at the same time you can be shopping in the small charming farm shops. Bringing your bicycle with you on your holiday will open a lot of exciting opportunities for you and your family. As an example you will be able to ride on the recently established cycle path laid out in the original track, where the train used to run on the old Vestsalling railroad. The cycle path takes along pastures, where the cattle are staring at you, and further through forest and thicket and all the way into Skive station. Catch a fish in the inlet, in the streams or in a Put and Take, thus providing your self with dinner, or simply enjoy the nature with all what it offers of rare plants, birdand wildlife. You are very welcome to participate in some of the many events that Spøttrup Turistforening organize through the whole summer season. Further information at www.spottrupturist.dk No matter what is in your special interest, Spøttrup Turist­ forening bid your very welcome to Vestsalling!

3


Museer / Museen Museums Vestsallings skønne/ natur

Spøttrup Borg er selvfølgelig hoved­attraktionen, men vi har også et par små interessante museer med meget engagerede folk bag. Der­for er de på fornemste vis formidlere af en egnskultur, som rækker langt ud i verden. I Krejbjerg ligger Jens Væver Museet. Jens Væver var opfinder af snurrevoddet. Du kan læse mere om denne spændende person på museet. Her er der fri ad­gang. Ved Spøttrup Borg og Spøttrup Sø, som i 1994 blev genskabt efter at have været afvandet siden 1800-tallet, ligger »Polakkasernen«. Dette lille hus var bolig for polske landarbejdere, der arbejdede på Spøttrup i 1930´erne. I dag findes her en udstilling om, hvordan Spøttrup Sø blev genskabt, samt om fugle­livet i søen. Her er P-plads med borde og bænke.

4

Die Burg Spøttrup ist natürlich die Haupt­­­attraktion, aber wir haben auch ein paar kleine interessante Mu­seen mit sehr engagierten Mitarbeitern, die daher die besten Vermittler der lokalen Kultur sind, die bis weit in die Welt hinaus reicht. In Krejbjerg liegt das Jens-Væver-Museum. Jens Væver war der Erfinder der Drehwate. Im Museum können Sie mehr über diese interessante Person erfahren, der Eintritt ist frei. Bei der Burg Spøttrup und dem Spøttruper See, der 1994 wieder erschaffen wurde, nachdem er seit dem 19. Jahrhundert entwässert war, liegt das »Polakhus«. Dieses kleine Haus diente als Wohnung für die polnischen Land­ arbeiter, die in den 30er Jahren in Spøttrup arbeiteten. Heute gibt es hier eine Ausstellung über die Neuschaffung des Spøttruper Sees und über das Vogelleben im See. Es gibt einen Parkplatz mit Tischen und Bänken.

Træmuseet i Oddense The castle Spøt­ trup Borg is of course the main attraction, but we have also a few small interesting museums run by very committed people. Therefore, they are in the most distinguished way the communicators of a regional culture which stretches far beyond Den­ mark’s borders. In Krejbjerg you can see the museum Jens Væver Museet. Jens Væver was the inventor of the ring net. The Polish barracks »Polakkassernen« is situ­ated at the castle Spøttrup Borg and the lake Spøttrup Sø, which was re-established in 1994 after being drained since the 1800s. This little house was the living quarters for Polish farmhands who worked at Spøttrup in the 1930s. Today there is an exhibition about the re-estab­ lishment of the lake Spøttrup Sø and about the bird life in the lake. Here is a parking place with tables and benches.

Polakkasernen.

I Oddense ligger et lille spændende træmuseum. Museet har en stor samling af maskiner til bearbejdning af træ fra tiden omkring 1915 til ca. 1980 samt en stor samling af håndværktøj fra forskellige håndværkere. Desuden er museet i besiddelse af Danmarks måske største samling af billedskærerarbejder. Hver vinter undervises der på museet i forskellige former for træbearbejdning såsom trædrejning, billedskærerarbejde og restaurering af gamle møbler. Desuden arbejdes der med fremstilling af armbrøster, middelalderskamler, sværd og skjolde og meget andet til Spøttrup Borgmuseum, så levendegørelsesgrupperne på Spøttrup har noget at arbejde med i sommersæsonen. Siden 1999 har der været afholdt skulpturog drejesymposier med deltagelse af internatio-

nale kunstnere fra hele verden. Fem gange er det blevet til indtil nu. I 2008 kom kunstnere fra Japan, Argentina, Bulgarien, Holland og Norge. Der var mulighed for at se, hvorledes store egekævler blev til smukke kunstværker, at se en træklods blive forvandlet til den spindelvævstyndeste skål på drejeskiven, og at se, hvorledes kunsterne kunne bruge drejejernene på imponerende vis. Kunstnerne bor nær museet i en uge, hvor man kan komme og se det imponerende arbejde med at fremstille de smukke, enorme og imponerende kunstværker. Alle helt fantastiske. Dette symposium er intet mindre end en verdensbegivenhed. De fremstillede skulpturer og drejekunsten er udstillet på museet. Det næste symposium finder sted i uge 25 i 2010.


Das Holzmuseum in Oddense In Oddense liegt ein kleines, interessantes Holzmuseum. Das Museum hat eine große Sammlung von Maschinen zur Bearbeitung von Holz aus der Zeit um 1915 herum bis ung. 1980 sowie eine große Sammlung von Handwerkzeug von verschiedenen Handwerkern. Außerdem besitzt das Museum Dänemarks vielleicht größte Sammlung von Schnitzwerken. Jeden Winter gibt es im Museum Kurse in verschiedenen Formen für Holzbearbeitung wie z.B. Holzdrechseln, Bild­ schnitzerei und Res­tau­ rierung von alten Möbeln. Darüber hinaus be­­ schäf­­tigt man sich mit der Herstellung von Arm­­brusten, Mit­tel­alter­ schemeln, Schwertern und Schilden und vielem mehr für das Burg­museum Spøttrup, alles Reqvisite für die Leute, die in der Sommersaison die Burg Spøttrup beleben. Seit 1999 finden Skulpturen- und Drechs­ ler­symposien mit der Teil­ nahme internationaler Künst­­ler aus aller Welt statt – bis jetzt fünfmal. 2008 kamen Künstler aus Japan, Argentinien, Bulgarien, Holland und Norwegen. Da konnte man beobachten, wie große Eichenkloben zu schönen Kunstwerken bearbeitet wurden, wie ein Holzklotz auf der Drehscheibe in die hauchdünnste Schale

verwandelt wurde, und wie die Künstler die Drechslereisen auf imposante Weise hantierten. Die Künstler arbeiten für eine Woche im Museum, und in dieser Zeit kann man die beeindruckende Arbeit mit der Herstellung der schönen, riesigen und eindrucksvollen Kunstwerke verfolgen. Alle einmalig. Dieses Symposion ist nichts weniger als ein Weltereignis. Das nächste Symposion wird 2010 in der Ka­­len­ derwoche 25 stattfinden.

“Træmuseet” in Oddense A small interesting wood museum is situated in Oddense. The museum has a large collection of machinery for working up wood from around the year 1915 up until around 1980 plus a large collection of hand tools for various workmen. Besides, the museum possesses the maybe largest collection of carved works in Denmark. Every winter there is education in various skills of working up wood such as wood turnery, wood carving and restoration of old furniture. In addition some are working with manufacturing of crossbows, medieval footstools, swords, shields and many other items for the Spøttrup Castle Museum, so that the vitalization groups on Spøttrup Castle have something to work with during the summer season. Since 1999 sculpture and wood turnery symposiums have been held with participation of internationally recognized artists from all over the world. Five times it has been held yet. In 2008 artists from Japan, Argentina, Bulgaria, Holland and Norway attended. There was opportunity to watch how large oak logs turned in to beautiful works of art, to see a wooden block be transformed into a cobwebby bowl on the turning lathe,

thus showing how impressively the artists mastered their tools. The artists stay nearby the museum for one week, where you can come and watch the striking work of creating these beautiful, huge and fantastic pieces of art. All of them are ama-

zing. This symposium is nothing less than a worldwide event. The sculptures and the wood turnery works are exhibited in the museum. The next symposium will be held in week no. 25 in 2010.

5


Rødding – Æblets by i Salling 10.000 æbletræer inden 2017. Så klare er målene. Rødding skal være kendt på sine æbler. Men det med æbler er ikke en ny tanke i Rødding – der har i mange år været en slotshave ved Spøttrup Borg, som Slots- og Ejendomsstyrelsen netop i disse år genskaber dele af. Et andet godt afsæt for æbler er, at Danmarks mest kendte æbleforsker – professor Anton Pedersen fra Landbohøjskolen – er født og opvokset i Volling ganske tæt ved Rødding. Ved besøg på Volling Kirkegård kan man i dag se hans gravsted. Og hvad skal så alle disse æbler bruges til? Først og fremmest ændres landskabet, så der kommer mange flotte træer til gavn for dyr og mennesker. Frugten skal selvfølgelig nydes af borgere og besøgende på alle mulige tænkelige måder. Til at spise og drikke, men også gerne som en samlende kraft i forhold til aktiviteter, kunstneriske ideer og meget mere. Kulinarisk er to af områdets spisesteder kraftig involveret – Spøttrup Kro (www.buffen.dk) og Traktørstedet Borgen ved Spøttrup Borg (www.traktoerstedet-borgen. dk).

Mange borgere arbejder i disse år i fritiden med at pode, udplante og vedligeholde æbletræer af de gode gamle sorter. Plantningen af alle disse træer sker i tæt samarbejde med Skive Kommune, der har stillet arealer til rådighed. Udnyttelsen af frugten sker ligeledes i et fællesskab, hvor også de lokale institutioner for børn og ældre får deres andel. De æbler, der ikke kan spises, bliver mostet i byens store mobile mosteri. Se mere på www.aebletsby.dk og www.æblesamling.dk Men det er ikke alene med baggrund i havebrugsbevægelsen, at dette sker. Det er i første række for at sikre og udvikle Rødding som et godt sted at bo og besøge. Med dette initiativ fortsættes en sædvanlig måde at skabe aktiviteter på – nemlig ved selv at tage initiativet samt tage ansvar for at området udvikler sig til at være et spændende sted at opholde sig. Rigtig mange søger tilbage til ”rødderne” og har et ønske om at se/vide hvor råvarerne kommer fra. Tanken ”fra jord til bord” har aldrig stået stærkere i folks verden. Dette forsøger vi i Rødding at hjælpe med ved vores æbleprojekt, som vil give megen glæde i mange år frem.

Rødding – die Stadt des Apfels

10.000 Apfelbäume bis 2017. Das ist das Ziel. Rødding soll für seine Äpfel bekannt werden. Aber das mit den Äpfeln ist in Rødding kein neuer Gedanke – schon seit Jahren gibt es einen Schlossgarten bei der Burg Spøt­ trup, von dem gegenwärtig das Schloss- und Grundeigentumsamt (Slots- og Ejendomsstyrelsen) gerade Teile wiederherstellt. Ein anderer günstiger Absprung für Äpfel ist, dass Dänemarks bekanntester Apfelforscher – Professor Anton Pedersen von der Landwirtschaftlichen Hochschule – in Volling bei Rødding geboren und aufgewachsen ist. Auf dem Friedhof in Volling kann man heute seine Grabstätte besuchen. Und was ist dann die Absicht mit diesen ganzen Äpfeln? Zunächst wird die Landschaft durch die vielen schönen Bäume zum Wohle der Tiere und Menschen verändert. Das Obst soll natürlich auf jede erdenkliche Weise von Bürgern und Gästen genossen werden. Zum Essen und Trinken, aber auch gern als eine versammelnde Kraft im Hinblick auf Aktivitäten, künst-

lerische Ideen und vieles mehr. Kulinarisch gesehen sind zwei der Restaurants der Gegend beteiligt – Spøttrup Kro (www.buffen.dk) und Traktørstedet Borgen bei der Burg www.traktoerstedet-borgen. dk). Viele Bürger sind in diesen Jahren in der Freizeit damit beschäftigt Apfelbäume der guten alten Sorten zu propfen, aus­­zupflanzen und zu erhalten. Das Anpflanzen all dieser Bäume erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Skive Kommune, die Flächen zur Verfügung gestellt hat. Die Verwertung des Obstes erfolgt ebenso in einer Gemeinschaft, wo auch die örtlichen Einrichtungen für Kinder und Senioren ihren Anteil haben. Die nicht genießbaren Äpfel werden in der großen, mobilen Mosterei der Stadt ausgepresst. Siehe www.aebletsby.dk und www.aeblesamling.dk. All dies geschieht aber nicht nur vor dem Hintergrund der Garten­ baubewegung. Ganz vorne steht die Sicherung und Entwicklung von Rødding als einem guten Ort zum Wohnen und Besuchen. Mit dieser Initiative wird eine übliche Weise fortgesetzt neue Aktivitäten zu schaffen – und zwar indem man selbst die Initiative ergreift


Rødding-Town of the Apple in Salling

und zugleich die Verantwortung dafür übernimmt, dass sich die Gegend zu einem interessanten Ort entwickelt, wo man sich gerne aufhält. Sehr viele kehren zu den ”Wurzeln” zurück und möchten wissen, woher die Rohwaren kommen. Der Gedanke ”aus der Erde auf den Tisch” war im Bewusstsein der Leute noch nie stärker. In Rødding versuchen wir mit unserem Apfelprojekt dazu beizutragen, das auf viele Jahre hinaus Freude bereiten wird.

10.000 apple trees before 2017! That is how clear the objective is. Rødding is to be known for its apples. However, the thought of apples in Rødding is not new. In many years an orchard has existed by Spøttrup Castle, which the “Slots- and Ejendomsstyrelsen” (The administration of castles and estates in Denmark) just in these years is re-establishing parts of. Another good reason for apples in Rødding is that the most famous Danish scientist specialised in apples, Professor Anton Pedersen from the “Landbohøjskolen” (The Royal Veterinary and Agricultural University), was born and raised in Volling near Rødding. Visiting the churchyard in Volling you can see his grave and headstone. And what is then the purpose of all these apples? First and foremost it will change the landscape, so that more beautiful trees will be for the benefit of animals and people. The fruit is naturally to be consumed by citizens and visitors in any imaginable way. It is meant for eating and drinking, but also as a unifying force in forms of activities, creative ideas and lots of other things. Culinary two of the local restaurants are strongly involved, namely Spøttrup Kro (www.buffen.dk) and Traktørstedet Borgen at Spøttrup Castle www.traktoerstedet-borgen.dk). Many citizens are these years working with grafting, planting out and cultivating apple trees of the good old species. The planting of all these trees is performed in close cooperation with Skive Municipality that has placed the necessary land at disposal for the project. The utilization of the fruit is also made in community, where

also the institutions for children and senior citizens get their share. The apples that can not be eaten are to be pressed in the town’s large mobile cider mill. For further information look at www.aebletsby.dk and www.aeblesamling.dk However, this is not happening alone on the background of the gardening movement. It is first and foremost to secure and further develop Rødding as a good place to live in and visit. By this initiative a traditional way of creating activities is continued; namely by taking the first step your self and taking responsibility for that the area evolves into an exciting place to stay. Quite many people are seeking back to the “roots” and have the

wish to see and know where food “raw materials” are coming from. The thought “from earth to table” has never been stronger in peoples mind. We in Rødding try to enhance this with our apple project, from which we expect much joy in the years to come.

7


Was machen wir,

Hvad skal vi finde på, når det regner En far ringede en regnvejrsdag i sommeren og spurgte: ”Hvad skal jeg og min søn lave her, når nu det regner, og vi ikke kan komme til stranden?” Og hvad laver man, når regnen strømmer ned udenfor? Tag på Spøttrup Borg og gå rundt i de gamle middelaldersale, i fangekælderen og på det spændende loft. Borgen er levendegjort i mange weekends sommeren igennem. Hold øje med arrangementerne på www.spottrupborg.dk. Forbered Jer i solskinsdagene og saml muslinger og sten på stranden. Medbring opslagsbøger hjemmefra og find ud af, hvilke muslinger I har fundet. Mange af stenene har en spændende historie, da de er blevet ført hertil fra vore nabolande af smelteisen under istiden. Hvis du gerne vil vide noget om egnens historie, kan du tage på lokalhistorisk arkiv i Balling. Se åbningstider på www.spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk Du kan også besøge Limfjords

8

Camping & Vandland på Ålbækvej og have sjov i vandrutschebanen og i bassinet. Besøg det lille træmuseum i Oddense, se de mange gamle redskaber, og hvis du er heldig, kan du måske prøve at arbejde med et stykke træ. Se www.traemuseet.dk Der er mange kunsthåndværkere på denne egn. Lav en kunsttur og kig på keramik, smedearbejde, filt, malerier, strik, glaskunst og meget mere. Både for voksne og børn. Se nærmere her i brochuren på side 26. Besøg en eller flere af de 13 kirker. Her er mange små krummelurer fra middelalderen. F.eks. unikke kvadre på kirken i Lem og motivet på vores 500 kr. seddel finder du på døbefonden i Lihme kirke. Fiskene bider bedre i regnvejr. Forsøg lykken i fjorden, eller i en af Put and Take søerne. En yndet børnesport er at fiske krabber: En klemme i en snor, en knust blåmusling på snoren, ned i vandet, og ”vups” – krabben bider på!

Besøg Herregården Bus­trup. En gammel herregård med en spændende historie fra 1600-1700 tallet. Skolen fungerer i dag som international efterskole. Ring i forvejen på tlf. 97 56 82 17 og spørg, om der er nogle, som vil vise Jer rundt. www.bustrup.dk Det lille museum i Krejbjerg er også et besøg værd. Her kan du se og læse om Jens Væver. Hvem var så Jens Væver? Jens Væver blev født i Krejbjerg og levede hele sit liv her. Han opfandt snurrevoddet og snurrevodsfiskeriet midt i 1800-tallet, og det viste sig at blive en epokegørende opfindelse for fiskeriet både i Danmark og mange andre lande. I museet kan du se snurrevoddet og andre effekter, og man er nu i gang med også at etablere et fiskerhus ved torvet. I huset skal først og fremmest udstilles en limfjords-sjægt af den type, Jens Væver brugte, da han fiskede med sit snurrevod ved Nymølle. Sjægten bliver lavet i halv størrelse på Marienlyst i Skive. www. Krejbjerg.dk I Lihme på Ålbækvej ved Sparekassen ligger ”Lihme­sam­ lingen”, der viser, hvad man kan finde på stranden her i området. Du kan se og læse om geologiske fund og også lidt om den lokale historie. Bl.a. kan du se en af Danmarks ældste pensler, der er blevet brugt til at male kalkmalerierne i Lihme kirke så lang tilbage som i 1507! Et helt lille museum, hvor du ud over at finde en spændende samling af sten fundet ved stranden kan se en stor samling af udstoppede fugle. Du kan læse nærmere om samlingen på stedet. ”Lihmesamlingen” er åben i Sparekassens åbningstid.

Ein Vater hat an einem Regentag im Sommer angerufen und gefragt: ”Was machen nun mein Sohn und ich heute, wo es regnet, und wir nicht zum Strand können?” Ja, was macht man, wenn es draußen in Strömen regnet? Besuchen Sie doch mal die Burg Spøttrup mit den alten Mittelaltersälen, dem Gefängniskeller und dem spannenden Dach­boden. Die Burg wird an vielen Wochenenden im Sommer belebt. Hier können Sie sich über alle Veranstaltungen informieren: www.spottrupborg.dk. Bereiten Sie sich an den sonnigen Tagen vor, indem Sie am Strand Muscheln und Steine sammeln. Bringen Sie Nach­ schlagebücher von zu Hause mit und finden Sie heraus, welche Muscheln Sie gefunden haben. Viele der Steine haben eine interessante Geschichte, da sie während der Eiszeit aus unseren Nachbarländern von den Eismassen hierhergeführt wurden. Falls Sie etwas von der Geschichte der Gegend wis­ sen möchten, besuchen Sie mal das ortsgeschichtliche Archiv in Balling. Siehe Öffnungszeiten auf www. spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk. Sie können auch im Erleb­nisbad bei Limfjords Camping & Vandland am Ålbækvej in der Wasserrutsche und im Schwimmbecken Spaß haben. Besuchen Sie das kleine Holzmuseum in Oddense, besichtigen Sie die vielen, alten Geräte, und wenn Sie Glück haben, können Sie vielleicht selber Holzbearbeitung probieren. Siehe www.traemuseet. dk Es gibt viele Kunst­handwerker


....wenn es regnet?

in dieser Gegend. Sehen Sie sich auf einer Kunst­tour Töpferwaren, Schmie­deer­zeugnisse, Filz, Ge­­ mälde, Strickwaren, Glaskunst und vieles mehr an. Sowohl für Erwach­sene als Kinder. Nähere Auskünfte in diesem Prospekt auf Seite 26. Besuchen Sie eine oder mehrere der 13 Kirchen. Hier findet man viele kleine Schnörkel aus dem Mittelalter. Z.B. einmalige Quader an der Kirche in Lem, und das Motiv des 500-Kronen-Scheins findet man am Taufbecken der Kirche in Lihme. Die Fische beißen bei Regen besser. Probieren Sie Ihr Glück im Fjord oder in einem der Put and Take Seen. Ein beliebter Kindersport ist es Strandkrabben zu angeln: eine Klammer an einem Bindfaden, eine zersquetschte Miesmuschel in die Klammer, ins Wasser und ”schwupp” – die Krabbe beißt an! Besuchen Sie den Gutshof Bustrup – einen alten Gutshof mit einer interessanten Geschichte aus dem 17.-18. Jahrhundert. Die Schule ist heute eine internationale Internatschule. Rufen Sie vorher unter Tel. 97 56 82 17 an mit der Frage, ob Ihnen jemand eine Führung machen will. www. bustrup.dk Das kleine Museum in Krejbjerg

What can we do, when it is raining? ist auch einen Besuch wert. Hier kann man sich über Jens Væver informieren. Und wer war dieser Jens Væver? Jens Væver wurde in Krejbjerg geboren und verbrachte sein ganzes Leben hier. Er erfand die Schnurrewade und die Schnurrewadenfischerei Mitte des 19. Jahr­hunderts, und das hat sich als eine epochemachende Erfindung für die Fischerei sowohl in Dänemark als in vielen anderen Ländern erwiesen. Im Museum sieht man die Schnurrewade und andere Gegenstände, und man ist jetzt dabei auch am Markt ein Fischerhaus einzurichten. Im Haus wird zunächst ein ”Limfjord-Sjægt”, ein alter Bootstyp ausgestellt werden, den Jens Væver benutzt hat, als er mit seiner Schnurrewade bei Nymølle gefischt hat. Das ”Sjægt” wird auf Marienlyst, einer Produktionsschule in Skive, in halber Größe gebaut. www.krejbjerg. dk In Lihme am Ålbækvej an der Sparkasse findet man die ”Lihmesamlingen”, die zeigt, was man in dieser Gegend am Strand finden kann. Hier gibt es u.a. geologische Funde und auch ein wenig Ortsgeschichte. Z.B. befindet sich hier einer der ältesten Pinsel Dänemarks, der zum Malen der Fresken in Lihme Kirche so weit zurück wie im Jahre 1507 verwendet wurde! In der Tat ein kleines Museum, wo man außer einer interessanten Sammlung von am Strand gefundenen Steinen auch eine große Sammlung präparierter Vögel besichtigen kann. Im Museum kann man mehr über die Sammlung erfahren. Die ”Lihmesamlingen” ist während der Öffnungszeit der Sparkasse zugänglich.

A father called on a rainy day in the summer and asked: “What can my son and I do around here, now that it is raining and we can’t go to the beach?” And what can you do, when it is raining cats and dogs? Go to Spøttrup Castle and walk around in the old medieval halls, in the dungeons and in the thrilling attic. The castle is vitalized with acting in many weekends during the summer. Look for the arrangements at www.spottrupborg.dk Get prepared on sunny days; collect clams and stones on the beach. Bring reference books with you from home and find out which you have found. Many of the stones have an interesting story, as they have been brought here from our neighbouring countries by melting ice during the Ice Ages. If you want to know about the local history, you can go to Lokalhistorisk arkiv (Record Office of Local History) in Balling. Look for opening hours at www. spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk You can also visit Limfjords

Camping & Vandland on Ålbækvej and have fun in the water slide and in the pool. Visit the small wood museum in Oddense and see the many old tools and machinery. And if you are lucky, you might even try to work with a piece of wood. Look at www.traemuseet.dk There are many craftsmen in this part of the country. Make an art tour and discover pottery, forging works, felting, paintings, knitwear, glass art and much more. It is fun both for children and adults. Look for further information on page 26. Visit one or more of the thirteen churches in the area. Here you will find many small curlicues from the Middle Ages. E.g. the unique ashlars on the church in Lem, and the motive on our 500 dkk notes you will find on the font in the Lihme church. The fish are easier to catch in rainy weather. Try your luck in the inlet or in one of the Put and Take lakes. A popular sport for children is to angle for crabs: A clothes-peg on a string, a crushed mussel in the peg, down into the water, and

9


Cykelsti på Vestsallingbanen

“pop” – the crab takes the bait! Visit the old manor “Bustrup” from around the 17th century, which has an exciting history. It is now functioning as an international boarding school. Call beforehand and ask if anybody would care to show you around. www.bustrup.dk The little museum in Krejbjerg is also worth a visit. Here you can see and read the story about Jens Væver. And who was then Jens Væver? Jens Væver was born in Krejbjerg and lived all of his life there. He invented the ring net (Danish seine) and the ring net fishing in the middle of 1800, and that turned out to be an epoch-making invention for the fishing not only in Denmark but also in many other countries. In the museum you can see the ring net and many other things. And now a fishermans house is being established at the town square too. The purpose with house is mainly to

10

display the Limfjord boat (the Sjægt) of the type, Jens Væver used, when he was fishing with his ring net at Nymølle. The boat will be built in half size in Marienlyst in Skive. www. krejbjerg.dk At the bank Sparekassen in Lihme on Ålbækvej the Lihmesamlingen (The Lihme Collection) is displayed. It shows what you can find on the beach in this area. You see and read about geological finds and a little about the local history too. Among other things you can see one of the oldest brushes in Denmark that has been used to paint the frescoes in the church of Lihme as far back in time as in 1507! Quite a small museum it is, where you, apart from the interesting collection of stones found at the beach, will find a large collection of stuffed birds. You can read further about the collection on the spot. The Lihmesamlingen is following the opening hours of Sparekassen.

Vestsallingbanen eller ”Syd­v estJens” kaldtes den togforbindelse, der indtil 1966 forbandt Vestsalling med Skive. Ad denne strækning er der nu etableret en 27 km lang cykelsti, der næsten går i det oprindelige spor fra Skive Station i øst til Rødding by nær Middelalderborgen Spøt­ trup i vest. Cykel­stien er belagt med stenmel fra Skive til Hem og asfalteret fra Hem til Rødding. Turen løber langs med hegn og over marker med udsigt over Vestsallings smukke natur. En fantastisk tur, hvor man ikke

mærker, hvor langt man egentligt cykler – både fordi turen er så smuk, og måske også fordi der faktisk ingen bakker er på strækningen. På udvalgte steder er der ved siden af cykelstien anlagt ridestier. Stien har i Skive forbindelse til ”Glyngørebanen” – også en gammel jernbaneforbindelse, der gik fra Skive til Glyngøre i Nordsalling. Det er således muligt at komme ganske langt på cykel, hvis man har lyst. Cyklstien starter ved Skive Banegård og går gennem Hem, Balling, Ramsing, Lem og ender

i Rødding. Tag en pause undervejs og besøg de mange landsbyer. Bl.a. har Balling en meget smuk bypark og lige før Rødding går stien tæt forbi middelalderborgen Spøttrup. I alle byerne undervejs er der mulighed for at proviantere. Det er muligt, at man på strækningen mellem Ramsing og Vejby skal køre den korte strækning på den lille asfaltvej herimellem. Kortmateriale samt folder kan fås på Turistbureauet i Skive eller i Turistinformationen ved Spøttrup Borg.


Fahrradweg “Vestsallingbanen” Die ”Vest­salling­ banen” oder ”Sydvest-Jens” nannte man die Bahnverbindung, die bis 1966 Westsalling mit Skive verband. Auf dieser Strecke hat man jetzt einen 27 km langen Fahrradweg angelegt, der auf derselben Strecke verläuft wie früher die Eisenbahn vom Bahnhof Skive im Osten bis nach der Stadt Rødding nicht weit von der Mittelalterburg Spøttrup im Westen. Der Fahrradweg ist von Skive bis Hem mit Steinmehl belegt und von Hem bis Rødding asphaltiert. Der Weg verläuft an Hecken entlang und quer durch Felder mit Blick auf die schöne Natur von Westsalling. Eine wunderschöne Fahrt, wo einem nicht bewußt wird, wie weit man eigentlich fährt – einerseits weil die Fahrt so schön ist, andererseits vielleicht auch deswegen, weil es auf der ganzen Strecke kaum eine Anhöhe gibt. Auf gewissen Strecken gibt es parallel zum Fahrradweg auch noch Reitwege. Der Fahrradweg hat in Skive Anschluss an die ”Glyngørebanen” – auch eine frühere Eisenbahnstrecke, die von Skive bis nach Glyngøre in Nordsalling verlief. Es ist so möglich per Fahrrad ganz weit zu fahren, wenn einem danach ist. Der Fahrradweg beginnt am Bahnhof in Skive und geht durch Hem, Balling, Ramsing, Lem und endet

in Rødding. Machen Sie unterwegs eine Pause und besuchen Sie die vielen Dörfer. U.a. hat Balling einen sehr schönen Stadt­­­­ park, und direkt vor Rød­ ding verläuft der Weg dicht an der Mittelalterburg Spøt­­trup vorbei. In allen Dörfern unterwegs kann man verproviantieren. Doch ist es vielleicht so, dass man auf der Strecke zwischen Ramsing und Vejby die kurze Strecke auf dem kleinen Asphaltweg dazwischen fahren muss. Kartenmaterial und Falt­ blatt sind beim Frem­den­ verkehrsverein in Skive oder bei der Frem­den­ verkehrsinformation bei der Burg Spøttrup erhältlich.

Cycle path on Vestsallingbanen

Vestsallingbanen or “Syd-vest –Jens” (“South­west John”) was the name of the train connection that up until 1966 joined Vestsalling with Skive. Along this stretch is now laid out a 27 km long cycle path that runs upon the original track from Skive Station in east to the town of Rødding close to the medieval castle

Rødding

Balling

Lem

Ramsing

Hem Skive

Spøttrup in west. The path is gravelled from Skive to Hem and asphalted from Hem to Rødding. The track runs along hedgerow and through fields with a full view of the beautiful nature of Vestsalling. It is a marvellous trip, where you will not feel how far you actually are biking – partly because it is so beautiful, and maybe also because there are practically no hills on the stretch. On selected places bridle paths are laid out along the route. In Skive there is a connection to Glyngørebanen, yet another railroad connection that used to run from Skive to Glyngøre in Nordsalling. In this way it is possible to go quite far on bicycle, if you feel for it.

The cycle path takes its beginning at Skive Station and passes through Hem, Balling, Ramsing, Lem and then ends in Rødding. Stop on the way and visit the many villages. Balling has among other things a very beautiful park and just before Rødding the trail passes the medieval castle Spøttrup. In all of the villages on the way it is possible to buy supplies. It is though possible, that you still will have to ride the short stretch on the small asphalt road be­tween Ramsing and Vejby. Map and folder is avail­ able at the Tourist Office in Skive or at the Tourist Information at Spøttrup Castle.

11


Gallerier og kunsthåndværkere / Galerien und Kunsthandwerker / Galleries and craftsmen Den smukke og afvekslende natur i Vestsalling giver inspiration til mangt og meget, og området er rigt repræsenteret af dygtige kunsthåndværkere, glasmagere, smede­ kunst­nere – mange med eget galleri og udstilling. Vi bringer her en kort omtale af nogle af områdets gallerier, værk­­steder og kunstnere. Undersøg åbningstider via nettet eller ring før besøg. Nr. henviser til kort på side 26

Die schöne und abwechslungsreiche Natur von Westsalling inspiriert zu Manchem, und die Gegend bietet eine Vielfalt von gekonnten Kunsthandwerkern, Glasmachern, Schmiedekünstlern – viele mit eigener Galerie und Ausstellung. Unten finden Sie eine kurze Beschreibung von einigen der Galerien, Werkstätten und Künstler der Gegend. Prüfen Sie bitte die Öffnungs­ zeiten im Internet oder rufen Sie vor einem Besuch an. Nr. verweist auf den Plan auf Seite 26. The beautiful and varying nature in Vestsalling gives inspiration to a great many things, and the area is richly represented by gifted craftsmen, glassmakers, forging artists – many with their own gallery and exhibition. Here we provide with a brief reference to some of the areas’ galleries, workshops and artists. Check the internet for opening hours or call before a visit. The number is referring to map on page 26.

12

ARTCORE GALLERY (1) Poul E. Nielsen Svingårdsted 3, Lihme Tlf. 97 56 06 05 poul@artcoregallery.dk www.artcoregallery.dk Det fantastiske i at kunne benytte materialer og redskaber til at bearbejde det sansede det er den stadige drivkraft bag min kunstneriske udforskning og eksperimenteren.

Das Tolle dabei Materialien und Werkzeuge zur Bearbeitung des Wahrgenommenen zu benutzen – das ist die ständige Treibkraft hinter meiner künstlerischen Erforschung und meinem künstlerischen Experimentieren. The amazement in being able to use materials and tools to work on the sensuous -that is the constant driving force behind my artistic exploration and experimentation . Astrid Madsen (2) Rolighedsvej 18, Balling Tlf. 97 56 44 11 Akryl og akvareller. Mine billeder er abstrakte med figurative former, hvor mit emne ofte er mennesket eller hvad jeg ser, læser og hører. Åben efter aftale.

Akrylgemälde und Aquarelle. Meine Bilder sind abstrakt mit figurativen Formen, wobei mein Motiv oft der Mensch ist oder das, was ich sehe, lese und höre. Nach Vereinbarung geöffnet. Acrylic and water-colour paintings. My paintings are abstract with figurative shapes, where my motive often is man or what I see, read and hear. Open by appointment.

BILLEDKUNSTNER KARIN WILSØE KAJBERG (3) Ø. Hærup Strandvej 13, Lihme Tlf. 86 33 75 28 - 28 41 62 80 karinwh@dlgtele.dk Oliemaleri, akvarel, tegning samt blandformer. Atelier.

Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen sowie Mischformen. Atelier. Oil paintings, water-colour paintings and mixed forms. Studio. Galleri KAMILLEN (4) Lone Boe Nielsen Frilandsvej 31, Rødding, tlf. 97 56 47 40 www.loneboenielsen.dk Arbejder med acryl på lærred. Motiver især fra naturen og dyrernes verden. Eget galleri og atelier. Se annonce side 39.

Arbeitet mit Akryl auf Leinwand. Motive besonders aus der Natur und der Tierwelt. Eigene Galerie und eigenes Atelier. Siehe Anzeige Seite 39. Working with acrylic paint on canvas. Motives especially nature the world of animals. Private gallery and studio Look at advertisement on page 39. Galleri Tapiola (5) Tapio Juhl, Lykken 5, Krejbjerg, tlf. 97 56 31 25 tapiojuhl@hotmail.com Eget galleri og atelier.

Eigene Galerie und eigenes Atelier. Private gallery and studio.


n Glasværkstedet Heden (6) Kaj Fjendbo, Heden 20, Rødding tlf. 51 24 88 02 kaj@fjendbo.dk www.fjendbo.dk/glaskunst www.kunsttourdespottrup.dk Arbejder fortringsvis med bestillingsopgaver i glasskulptur. Desuden brugskunst og billedkunst i glas.

Arbeitet hauptsächlich mit Glasskulpturen als Auftrags­ aufgaben. Außerdem Gebrauchskunst und Glaskunst für Dekorationszwecke I mainly work with glass sculptures on commission. In addition applied art and pictorial art in glass. HENRIKSEN VÆRKSTEDGALLERI (7) Karin Henriksen, Adelgade 8, Lihme, Tlf. 97 56 03 12 - 29 80 03 50 henriksen@fibermail.dk www.gallerihenriksen.dk Unika glaskunt, lerskulpturer, smykker m.m. Desuden kan man altid se datteren Tabita Henriksens farvestrålende og spændende billeder. Se annoncen side 30.

Unika Glaskunst, Skulpturen aus Ton, Schmucksachen u.m. Darüber hinaus kann man die farbenfreudigen und interessanten Bilder der Tochter Tabita Henriksen besichtigen. Siehe Anzeige Seite 30. Unique works of art in glass, clay sculpture, ornaments etc. In addition the colourful and exciting paintings of the daughter, Tabita Henriksen, is always exhibited. Look at advertisement on page 30.

HF-Keramik (8) Henning Fjendbo, Nymøllevej 37b, Rødding tlf. 28 45 10 83 www.hf-keramik.dk hennning@fjendbo.dk www.kunsttourdespottrup.dk Fremstiller stentøj såvel unika og brugskunst i høj kvalitet.

SMEDEGÅRDEN (9) Johannes T. Stampe, Østergade 18, Rødding tlf. 97 56 10 09 www.kunsttourdespottrup.dk Formgivning og skabelse af spændende og kunstfærdige emner i metal. Udstillingslokale på loftet.

Stellt Steingut her, sowohl Unika als hochwertige Gebrauchskunst

Gestaltung von interessanten und kunstvollen Kunstgegenständen aus Metall. Ausstellungsraum auf dem Dachboden.

Producing pottery both unique works and applied art in high quality. PANDURO KUNST (9) Birthe Panduro Borgergade 1, Rødding, tlf. 97 56 12 70 - 97 56 19 13 www.kunsttourdespottrup.dk Billedkunst i acryl og akvarel. Eget galleri og atelier.

Akrylgemälde und Aquarelle. Eigene Galerie und eigenes Atelier. Pictorial art in acrylic and watercolour painting. Private gallery and studio. SALLING KUNSTCENTER (10) Per Laigaard Sønder Allé 3 - Ramsing tlf: 97 56 62 85 – 21 68 69 68 sallingkunst@hotmail.com www.sallingkunst.mono.net Arbejder fortringsvis med landskaber i acrylmaling. Eget galleri. Se annoncen side 32.

Moulding and creation of exciting and ingenious motives in metals. Exhibition room on the attic. VÆRKSTEDSBUTIKKEN (11) Kirsten Schmidt Nymøllevej 65, Rødding tlf: 97 56 82 82 – 29 80 38 90 kirsten-nymoelle@privat.dk www.vaerkstedsbutikken-ks.dk www.kunsttourdespottrup.dk Arbejder med form, farve og design indenfor smykker og tekstil.

Arbeitet mit Gestaltung, Farben und Design von Schmucksachen und Textilien. Working with shapes, colours and design in ornaments and textiles.

Arbeitet hauptsächlich mit Akrylgemälden mit Landschaften. Eigene Galerie. Siehe Anzeige Seite 32. I mainly work with landscapes in acrylic painting. Private gallery. Look at advertisement on page 32.

13


Herregårdsegnen / Der Gutshöfe / The manor area Kun få steder i Danmark ligger herregårdene så tæt som i Salling. Vestsalling alene har fem herregårde – alle med oprindelse tilbage i middelalderen: Spøttrup, Kaas, Hostrup Hoved­ gård, Bustrup og Kær­gårds­­holm. Herregårdenes historie, bygninger og nutidige anvendelse er så vidt forskellige, at de tilsammen udgør, hvad man kan kalde en typisk dansk herregårdshistorie. Spøttrup Borg med sin tillukkethed og bastante forsvarsværker fra 1400-tallet er den lands­kendte vandborg. Siden 1500-årene har den røde hovedbygning på herregården Kaas ligget afsides og ensom og vogtet over et ene­stående naturområde, hvor den agtsomme strandvandrer uden besvær kan føle sig hensat til fjerne tider. Fra Kaas udgik nogle af landets mægtigste mænd, der blev kongens fortrolige rådgivere. – Kaas tjener i nutiden som privatbolig. Hostrup Hovedgaard ligger naturskønt mellem Hostrup Strand og Sønder Lem Vig. Hostrup var hovedgård allerede i det 15. århundrede. For et års tid siden overtog så ejerne af Hostrup bygningerne, der hidtil havde været forpaget ud, og er nu i gang med en større renovation af de smukke gamle bygninger, hvor meget af interiøret står som i fordums tid. Hovedbygningen skal i stueetagen indrettes i gammel stil. Som noget nyt indrettes en ”riddersal” med plads til ca. 70 personer. På loftet skal indrettes 10 dobbeltværelser med bad og toilet. Planen er, at hovedbygningen med og uden værelser skal lejes ud til

14

fester, konferencer, store familiearrangementer og lokale arrangementer. Forpagterboligen skal indrettes med 7 dobbeltværelser af forskellig størrelse. Stueetagen har fin udsigt ud over Limfjorden. På marker, enge og naturarealer bliver indrettet gangstier. Der er allerede en sti, der går syd for haven og direkte ud til Limfjorden ad høj eng, strandeng og strand. Det er også planen at etablere en sti nord for kanalen og ud til Langodde. Hvis alt går vel, vil det være muligt at aflægge stedet et besøg allerede i sommeren 2009. Herregården Bustrup, der fra gammel tid var en ret betydelig ejendom, er nu stærk ændret i sin indretning for at tilpasse sig sin nutidige anvendelse som skole og opholdssted. Bustrup købtes af staten i 1900-tallet til udstyk­ning, men alligevel er det lykkedes at bevare et imponerende bygningskompleks. Kærgaardsholm fik i begyndelsen af 1700-årene en trefløjet borggård omgivet af en voldgrav med to vindebroer. Efter landboreformerne udstykkedes Kær­ gårds­holm, og der kunne blive fire proprietærgårde ud af den gamle herregård. Herefter flyttedes gården til sin nuværende plads, hvor den drives med egnens gamle hovederhverv: kvægopdræt. Karakteristisk for områdets herregårde er beliggenheden i randområderne ned til store engarealer med god græsning og høslæt – baggrunden for egnens tidligere studeavl.

Spøttrup Borg / Die Burg Spøttrup / The castle Spøttrup Borg.

Nur an wenigen Stellen in Dänemark liegen die Guts­höfe so dicht wie in Sal­ling. Vestsalling alleine hat fünf Herren­ sitze, die alle im Mittelalter entstanden sind: Spøttrup, Kaas, Hostrup, Bustrup und Kærgårdsholm. Die Geschichte, die Ge­bäude und die jetzige Nutz­ung der Gutshöfe sind so verschiedenartig, dass sie zusammen die Ge­schichte typisch dänischer Herrengüter veranschaulichen. Die Burg Spøttrup ist mit ihrer Abgeschlossenheit und ihren massigen Ver­teidigungseinrichtungen aus dem 15. Jahrhundert die im ganzen Land be­kannte Wasserburg. Seit dem 16. Jahrhundert lag das rote Herrenhaus des Gutshofes in Kaas abgelegen und beherrschte ein einzigartiges Naturgebiet, wo sich der aufmerksame Strand­ wanderer mühelos in ferne Zeiten versetzt fühlen kann. Von Kaas

stammen einige der mächtigsten Männer des Landes, die Vertraute und Ratgeber des Königs waren. Heute dient Kaas als Privat­woh­­ nung. Hostrup Hovedgaard ist zwischen Hostrup Strand und der Sønder Lem Bucht naturschön gelegen. Hostrup war schon im 15. Jahrhundert ein Gutshof. Vor ung. einem Jahr übernahmen die Besitzer von Hostrup die Gebäude, die sie bis dahin verpachtet hatten, und führen gerade eine größere Renovierung der schönen alten Gebäude durch, in denen ein großer Teil des Interieurs noch wie in alten Zeiten erscheint. Das Herrenhaus wird im Erdgeschoß im alten Stil eingerichtet. Neu wird ein ”Rittersaal” mit Raum für rd. 70 Personen eingerichtet. Auf dem Dachboden werden 10 Doppelzimmer mit


Bad und WC eingerichtet. Geplant ist das Herrenhaus mit und ohne Zimmer für Feiern, Tagungen, große Familienereignisse und örtliche Veranstaltungen zu vermieten. Die Pächterwohnung wird mit 7 Doppelzimmern unterschiedlicher Größe eingerichtet. Vom Erdgeschoss aus hat man einen schönen Blick auf den Limfjord. Die sonstigen Zimmer sind eher für Naturerlebnisse wie z.B. Wanderungen, Laufen, Baden, Angeln und Jagd geeignet. Auf Feldern, Wiesen und Naturgebieten werden Wanderwege angelegt werden. Ein Fußweg führt schon südlich des Gartens über eine hohe Wiese, Strandwiese und Strand direkt zum Limfjord. Geplant ist auch ein Wanderweg nördlich des Kanals bis zur Langodde. Wenn alles gut geht, kann man schon im Sommer 2009 den Gutshof besuchen. Der Gutshof Bustrup, der von alters her ein recht beachtlicher Besitz war, ist nun stark verändert worden, um seiner jetzigen Nutzung als Schule und Heimstätte gerecht zu werden. Bustrup wurde im 20. Jahr­ hundert vom Staat zwecks Parzellierung ge­­kauft, dennoch ist es ge­­lungen, einen imposanten Gebäude­kom­plex zu bewahren. Kærgårdsholm bekam Anfang des 18. Jahr­hun­derts einen dreiflügeligen Burghof, umgeben von einem Burgraben mit zwei Zugbrücken. Nach den Agrarreformen wurde Kærgårdsholm parzelliert, und aus dem altem Herren­gut konnten 4 Bauernhöfe geschaffen werden. Da­­nach wurde der Hof an seinen jetzigen Standort verlegt, wo

man den alten Haupterwerb der Gegend, die Viehzucht, betreibt. Charakteristisch für die Gutshöfe der Gegend ist die Lage in den Randgebieten an große Weiden mit gutem Grasen und guter Heumahd grenzend – der Hintergrund der früheren Ochsenzucht der Gegend.

There are only a few places where the manors are lo­cated so closely as in Sal­ ling. Vestsalling alone has five manors all dating back to the Middle Ages: Spøttrup, Kaas, Hos­ trup Hovedgård, Bustrup, and Kærgaardsholm. The histories of the manors, their buildings and present usage differ so widely that all together they represent what could be called a typically Danish manor history. The castle Spøttrup Borg with its cloistered appe­ar­ance and stout defences from the 1400s is the island fort of nation-­­­wide fame. Since the 1500s, the red main building of the manor Kaas has been in a remote and solitary place guar­ding a unique nature area where the watchful beach wanderer without difficulty may feel carried back to times long gone by. Kaas fostered some of Den­mark’s most powerful men who became the king’s confidential advisers. In present times, Kaas serves as a private dwelling. Hostrup Hovedgård is situated in beautiful nature between Hostrup Strand and Sønder Lem Vig. Hostrup was a manor already in the 15th century. About a year ago the present

Hostrup Hovedgård / Gutshof in Hostrup / The manor Hostrup Hovedgård.

owners took over the buildings, which up until then had been leased out. Now the beautiful old buildings are undergoing a largescale restoration. Much of the interior will appear as in former splendour. The main building will be decorated in old style and as something new a “baronial” hall will be fitted up with room for 70 people. On the attic ten double bedrooms will be built. The plan is to let out the main building, with or without the bedrooms, for parties, conferences, large family re-unions and local events. From the ground floor there is an excellent view of “Limfjorden”. The tenant’s house will be fitted out with seven double bedrooms of various sizes. These rooms are more suitable for guests who want experiences of the surrounding nature like hiking, jogging, swimming, angling and hunting. On the fields, meadows and other areas of nature footpaths will be established. Already one existing is going from the south of the garden and leading directly to “Limfjorden” through meadows, salt marshes and beaches.

It is also the plan to establish a path north of the canal leading to The “Langodde”. If everything is going well according to the plan, it will be possible to visit the place already in the summer of 2009. The manor Bustrup, which in former times was quite a considerable estate, has now changed drastically to adapt to its present use as a school and residence. The Danish Government bought Bus­trup in the 1900s for parcelling out, but nevertheless they have succeeded in maintaining an impressive building complex. At the beginning of the 1700s, Kærgaardsholm made a threewing court­yard surrounded by a moat with two drawbridges. After the Danish land reforms, Kærgaardsholm was parcelled out, and the old manor was turned into four large farms.It is characterstic of the local manor houses that they are situated in the peripheral areas down to large meadow areas with good grazing and hay harvest – the background for the region´s former steer breeding.

15


Camping/Overnatning

Limfjords Camping, Ålbæk.

I Vestsalling kan vi hjælpe dig med alle former for overnatning. Langs kysten i Vest­ salling ligger der over 800 sommerhuse placeret på skønne parceller. En stor del af husene kan lejes. Spørg hos de lokale handlende. Er du til campingliv, kan vi ikke komme udenom Limfjords Camping og Vandland. En velorganiseret topmoderne campingplads. Her kan du overnatte i alt – ligefra dit lille medbragte telt til skønne luxushytter med eget toilet. Pladsen ligger i naturskønne omgivelser helt ned til den meget børne- og handicapvenlige Ålbæk­strand. Enggården er også et besøg værd. I den gamle, renoverede stald finder du en gårdbutik, cafe og 5 dejlige dobbeltværelser med en smuk fælles opholdsstue. Her kan du med fordel overnatte, hvis du er til lærkesang og rolige, naturskønne omgivelser.

16

Mollerupvej nr. 28, tæt på dagligvarerbutik og Limfjorden finder du to nybyggede luksus ferielejligheder i en gammel gård fra 1928. Her er alt hvad hjertet kan begære, incl. trådløst net, som ramme om en dejlig ferie. Åbakken nr. 40. Hist hvor vejen slår en bugt, lige udenfor Krejbjerg, finder du en ferielejlighed i 2 plan med eget køkken og bad. I Vestsalling er der flere steder mulighed for som cyklist eller gående at overnatte gratis i shelters - hytter, som er bygget af bjælker og uden egentlig komfort. Ud over dette kan man også slå sit medbragte telt op her. Der er mulighed for toiletbesøg i nærliggende toiletbygning, hvor der også er rindende vand. Der findes shelters ved Hostrup strand, Nymølle strand, Vadum strand, Grusgraven i Hvidbjerg, Håsum og i Oddense.

Camping/Übernachtung In Vestsalling kön­­nen wir mit Übernachtung jeder Art dienen. Entlang der Küste von Westsalling giebt es sehr gelegende 800 Ferienhäuser. Einige dieser Häuser werden wermietet. Fragen Sie bei den Einheimis­ch ­ ­en. Wenn Ihnen der Sinn nach Camping steht, muss Limfjords Camping & Vandland (Erlebnisbad) (16) genannt werden. Ein gut organisierter und topmoderner Campingplatz. Hier können Sie ganz nach Ihren Wünschen übernachten, sei es in Ihrem kleinen mitgebrachten Zelt oder in der schönen Luxushütte mit eigener Toilette. Der Campingplatz liegt in naturschöner Umgebung und erstreckt sich bis zu dem sehr kinderfreundlichen und behindertengerechten Ålbæk Strand. Der Hof Enggården ist auch einen Besuch wert (14). Im alten, renoviert­ en Stall gibt es einen Hofladen, ein Café und 5 schöne Doppelzimmer mit einem gemütlichen Aufenthaltsraum. Hier können wir Ihnen empfehlen zu übernachten, wenn Sie Lerchengesang und die schöne ruhige Natur genießen möchten. Mollerupvej Nr. 28. Nicht weit von Lebens­ mittelgeschäft und dem Limfjord findet man zwei neu eingerichtete Luxusferienwohnungen in

einem alten Hof aus 1928. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, drahtlosen Netzanschluss inbegriffen, als Voraussetzung für einen schönen Urlaub. Åbakken Nr. 40. Gleich außerhalb von Krejbjerg gibt es eine zweigeschossige Ferienwohnung mit Küche und Bad. In Westsalling besteht an mehreren Orten die Möglichkeit als Radfahrer oder Wanderer kostenlos in Unterkunftshütten

Enggården.

zu übernachten, die im Blockhüttenstil gebaut und ohne eigentlichen Komfort sind. Außerdem kann man hier auch sein mitgebrachtes Zelt aufstellen. In der Nähe gibt es Toilettenhäuschen mit fließendem Wasser. Solche Anlagen gibt es am Strand von Hostrup, Vadum und Nymølle, in Hvidbjerg bei der Kiesgrube und in Håsum und Oddense.


Camping/accommodation In Vestsalling we can offer you all kinds of accommodation. Along the coast in Vestsalling more than 800 summer cottages are situated on pretty lots. Some of the cottages can be rented. Enquire at the local shops. If you like camping, your best bet is Limfjord’s Camping and Waterland (19). A well organised very modern campground. Here you can stay overnight in different ways ranging from your own little tent to beautiful luxury cottages with their own toilets. The campground is located in beauti­ful nature all the way down to the very child-friendly and handicap-friendly Ålbæk beach. The farm Enggården is also worth visiting. In the old renovated barn you will find a farm shop, café and five lovely double rooms with a beautiful common sitting room. Here, you will enjoy staying overnight if you are into lark singing and quiet surroundings in beautiful nature.

Mollerupvej No 28. Close to a grocery shop and the Limfjorden you will find two luxurious holiday flats recently established in an old farm from 1928. Here you can find all what you desire, including access to the internet, as a frame for your delightful holiday. Åbakken No 40. Where the road is making a curve just outside Krejbjerg you will find holiday flat in two floors with its own kitchen and bathroom. In Vestsalling it is possible several places for bike riders or hikers to stay overnight free of charge in shelters – log huts, which are primitive. Besides, here you can also pitch your tent you have brought along. There are lavatory facilities in a lavatory building nearby with running water. Sites are located at the beach Hostrup Strand, Nymølle Strand, Vadum Strand, the gravel pit in Hvidbjerg, and in Håsum and Oddense.

Rullende biologer / Rollende Biologen Touring biologists

Hvert år kan du finde ”de rullende biologer” ved Limfjordens strande. Her vil de slå deres telt op, svømme ud i fjorden for at fange nogle af de fisk, krabber, tangnåle, børsteorme, gopler, m.m., som lever der. De vil så vise og fortælle interesserede børn og voksne om hvad de har fanget, hvordan dyrene lever, hvordan krabben skifter skjold, hvad vandmanden spiser til middag, hvad de muslinger hedder, som du kan finde ved fjorden, osv. Du kan se nærmere om hvor og på hvilke tidspunkter du kan møde dem på www.furmuseum.dk

Jedes Jahr findet man die ”rollenden Biologen” an den Stränden des Limfjords. Hier werden sie ihr Zelt aufschlagen und in den Fjord schwimmen um einige der Fische, Strandkrabben, Seenadeln, Borstenwürmer, Quallen, u.a.m., zu fangen, die dort leben. Dann zeigen sie sie interessierten Kindern und

Erwachsenen und berichten gern darüber, was sie gefangen haben, wie die Tiere leben, wie die Strandkrabbe ihre Schale wechselt, was die Qualle zu Mittag isst, wie die Muscheln heißen, die man am Fjord findet, usw. Hier können Sie herausfinden, wo und wann die Biologen anzutreffen sind: www.furmuseum.dk Every year you can find “de rullende biologer” at the beaches of Limfjorden. Here they will put up their tent and swim out in the waters of the inlet to catch some of the fish, crabs, pipefish, bristle worms, jelly fish etc, that lives there. They will then show their catch to interested children and adults and tell about the creatures ways of living; how the crab shift its carapace, what the jelly fish has for dinner, the names of the common clams, you can find etc. You can be informed on, where and when you can meet them on www.furmuseum.dk.

Limfjords Camping, Ålbæk.

17


Specialiteter i Vestsalling er der dagligvarebutikker med et alsidigt udvalg af alt, hvad du har brug for både til hverdag og ferie. Er der noget, du er i tvivl om, kan du blot spørge, så vil butiksindehaverne på venlig vis være dig behjælpelig. På midtersiderne i brochuren finder du nøjagtige oplysninger om al detailhandel i Vestsalling.

Traktørstedet Bogen.

Gårdbutikker Et særkende for Vestsalling er de mange hyggelige gårdbutikker, hvor der handles med alskens kvalitetsvarer. På Enggården (14) nær Spøttrup Borg finder du i den gamle stald en meget smukt indrettet butik, hvor der sælges kvalitetspro­ dukter i mohair- og merinould samt silke. I den smagfuldt indrettede cafe’ er der mulighed for at nyde en kop kaffe med hjemmebag. Grove Nørregaard (19) har et spændende åbent værksted. Keramik, malerier, brugskunst, garn og patchworkstoffer finder du i butikken i den helt nybyggede store træbygning. Åbakkens Gårdbutik i Krejbjerg (3) har et stort udvalg i brugskunst, legetøj med omtanke, økologiske lækkerier såsom øl,

18

vin, kaffe, the og meget mere. Sæbe og kropsplejeprodukter samt gaveartikler. En anden spændende gårdbutik er ”Sheep Corner”, (23) som er beliggende mellem Rødding og Lem. Her finder du uldprodukter, filtstøvler og anden brugskunst. Desuden sælges kvalitetskød såsom lammekød og pølser. Friske grøntsager handles i Vejby Grønsagsgartneri, (11) hvor den gamle lade bugner af al slags frugt og grønt. Meget af det hjemmeavlet med omhu og jord under neglene. Egnens største plante og blomsterhandel ligger i Kjærgårdsholm (8). Alt fra haveplanter, afskårne blomster, potteplanter, orkideer, etc. finder du i den store og spændende butik, der ligger lige op til vejen. Hos Slagtergården ved

Kåstrup (22) kan du købe alle slags kødvarer, lam, okse og gris, desuden er butikken fyldt med hjemmelavede specialiteter. Mangler hunden noget til ferien, findes det hos Balling katte- og hundepension i V. Balling (20). Her forhandles alt til dine kæledyr. Put and Take Hos HP`s fiskesø på Andrupvej nær Oddense (6) kan du fange de største og flotteste regnbueog bækørreder. Søen på 11.000 kvm. ligger i en reetableret grusgrav, og bl.a. er der lavet en gangbro, så det også er muligt for gangbesværede og kørestolsbrugere at fiske. Ved søen er opsat automater, hvor man kan købe varme drikke, bates, m.m. Dagligvarehandel I alle Spøttrups landsbyer

Spisesteder Efter at have gået på opdagelse i Vestsalling, kan man godt trænge til en bid mad. Alt efter hvor du befinder dig i kommunen, vil dygtige folk være parate til at servere et dejligt måltid mad for dig. Enggårdens cafe (14) kan på bestilling servere en let anretning for dig i den smagfuldt ombyggede stald. Et hyggeligt cafeteria finder du på Limfjords Camping (16). Her kan

Restaurant Gyldendal.

børnene more sig uden for enten på den store legeplads eller med kompakt-golf. Nyd havnestemningen på Restaurant Gyldendal ved Gyldendal Havn (13) mens aftensmaden bliver serveret for dig og din familie. Har du besøgt Spøttrup Borg, vil det være nærliggende at smutte inden om ”Traktørstedet” (10), der ligger på ”Borgens” P-plads. Her finder du stadig noget af stemningen fra fordums tider, mens maden tillaves i restaurantens køkken. Kromiljøet er heller ikke at forglemme. I Rødding (9) finder du den rigtige kroatmosfære med god betjening og veltillavet mad. Muligheder er der nok af. Bestil gerne bord, eller tag chancen og smut indenfor, når sulten melder sig.


Spezialitäten in Westsalling Hofläden Ein Merkmal für West­salling sind die vielen, gemütlichen Hof­läden, wo man allerlei Quali­ tätswaren kaufen kann. Auf Enggården (14) bei der Burg Spøttrup gibt es im alten Stall einen sehr schön eingerichteten Laden, wo Qualitätsprodukte aus Mohair- und Merinowolle sowie Seide verkauft werden. Im geschmackvoll eingerichteten Café können Sie eine Tasse Kaffee mit Selbstgebackenem genießen. Grove Nørregaard (19) hat eine interessante offene Werkstatt. Töpferwaren, Gemälde, Gebrauchskunst, Strick­ wolle und Patchworkstoffe fin­den Sie im Laden im völlig neu erbauten, großen Holzgebäude. Der Hofladen Åbakkens Gård­butik in Krejbjerg (3) hat eine große Auswahl an Gebrauchskunst, Spiel­ waren mit Umsicht, ökologischen Leckereien wie z.B. Bier, Wein, Kaffee, Tee u.a.m. Außerdem Seife und Artikel für Körperpflege sowie Geschenkartikel. Noch ein interessanter Hofladen ist der „Sheep Corner“ (23), der zwischen Rødding und Lem liegt. Hier findet man Wollerzeugnisse, Filzstiefel und sonstige kunsthandwerkliche Er­­ zeug­­nisse. Außerdem gibt is hier Qualitätsfleisch wie z.B. Lammfleisch

Einzelhandelsgeschäfte in Westsalling.

HP Fiskesø, Oddense.

und Würste zu kaufen. Frisches Gemüse kauft man bei der Gärtnerei Vejby Grønsagsgartneri (11), wo die alte Scheune eine Fülle von allerlei Obst und Gemüse bietet. Vieles davon mit Sorgfalt selbsterzeugt. Das größte Pflanzenund Blumengeschäft der Gegend liegt in Kjærgårdsholm (8). Hier findet man alles was Gartenplanzen, Schnitt­ blumen, Topf­b lu­m en, Orchi­­deen, etc. betrifft im großen, und interessanten Laden, der direkt an der Landstraße gelegen ist. Im Slagtergården (Hofladen des Metzgermeisters) bei Kåstrup (22) können Sie alle Sorten von Fleisch­w aren, Lamm, Rind und Schwein kaufen, und noch dazu bietet der Laden eine Fülle von hausgemachten Spezialitäten. Braucht der Hund etwas für den Urlaub, ist es bei Balling Katzenund Hundepension in V. Balling (20) erhältlich. Hier kann man alles für die Haustiere kaufen.

Put and Take Bei HP’s Fiskesø (Angel­ see) am Andrupvej bei Oddense (6) kann man die größten und schönsten Regenbogen- und Bachforellen angeln. Der See beträgt 11.000 qm und liegt in einer reetablierten Kiesgrube, und u.a. können auch Gehbehinderte und Roll­­stuhlfahrer hier angeln, dank einem Angel­steg. Am See gibt es Automaten, wo man heiße Getränke, Köder, u.a.m. kaufen kann.

Lebensmittelgeschäfte In allen Ortschaften der Gegend von Spøttrup gibt es Lebensmittelgeschäfte mit einer vielseitigen Auswahl an allem, was man für Alltag und Urlaub braucht. Wenn Sie Hilfe brauchen, fragen Sie einfach, und die Geschäftsinhaber werden Sie immer freundlich beraten. Auf den mittleren Seiten dieses Prospektes finden Sie genaue Auskünfte über alle

Restaurants Nach den vielen Ein­ drücken in Westsalling, braucht man vielleicht etwas zu essen. Je nachdem wo Sie sich in der Gemeinde befinden, werden gekonnte Köche bereit sein, Ihnen eine leckere Mahlzeit zuzubereiten. Das Café auf dem Hof Enggården (14) serviert Ihnen auf Bestellung eine kleine Mahlzeit im geschmackvoll umgebauten Stall. Eine gemütliche Cafeteria finden Sie am Limfjords Camping (16). Hier können die Kinder entweder auf dem großen Spielplatz oder beim Kompakt-Golf Spaß haben. Genießen Sie die Stim­­mung am Hafen im Res­t aurant Gyldendal am Gyldendal Havn (13),

während Ihnen und Ihrer Familie das Abendessen gereicht wird. Haben Sie die Burg Spøttrup besucht, bietet sich direkt daneben das Restaurant „Traktørstedet“ (10) an, das am Parkplatz der Burg liegt. Hier findet man immer noch einiges der Stimmung aus vergangenen Zeiten wieder, während das Essen in der Küche des Restaurants auf interessante Weise zubereitet wird. Die Atmosphäre im Gasthaus ist auch nicht zu vergessen. In Rødding (9) finden Sie die richtige Gasthausatmosphäre mit netter Bedienung und leckerem Essen. Möglichkeiten gibt es genug. Reservieren Sie doch einen Tisch, oder kommen Sie einfach aufs Geradewohl herein, wenn sich der Hunger meldet.

Grove Nørregaard.

19


Specialities in Vestsalling If the dog needs anything for the holiday, you can find it at Balling cat and dog kennel in V. Balling (20). They deal in everything for your pets.

Rødding Kro.

Farm shops One characteristic of Vestsalling is its many cosy farm shops dealing in all sorts of quality goods. At “Enggården” (14) near the castle Spøttrup Borg in the old stable, you will find a very beautifully arranged shop which sells quality products in mohair and merino wools and also silks. Besides, In the tastefully decorated café you will have opportunity to enjoy a good cup of coffee with home baked cookies. Grove Nørregaard (19) has an interesting open workshop. You can find pottery, paintings, handicraft, knitting yarn and patchwork fabrics in the shop in the completely newly built large wooden building. Åbakkens farm shop (3) has a wide range of applied art, toys made with care and organic delicacies such as beer, wine, coffee, tea etc. Soap and body care products and other gifts.

20

Another interesting farm shop is “Sheep Corner” (23) situated be­­tween Rødding and Lem. Here you will find woollen products, felt boots and other kinds of arts and crafts. Besides, they sell quality meat such as lamb and sausages. Fresh vegetables are sold in the nursery Vejby Grønsagsgartneri (11) where the old barn is loaded with all kinds of fruit and vegetables: many of these are homegrown with care and dirt under the nails. The region´s biggest plant and flower shop is located at Kjærgårdsholm (8). Here you will find everything from garden plants, cut flowers, potted plants, orchids, etc. in big and exciting shop situated near the road. The shop also sells fresh fruit. At the butcher´s Slagter­gården at Kåstrup (22) you can buy all kinds of meat products, lamb, beef and pork, besides the shop is filled with home-made specialities.

Put and Take AT HP’s fishing lake on the road Andrupvej near Oddense (6), you can catch the biggest and prettiest rainbow and brown trout. The lake of 11,000 m2 is situated in a re-established gravel pit, and they have, for instance, made a gangway so that it is also possible for walking-impaired people and wheelchair users to fish. At the lake, vending machines have been installed where you can buy hot drinks, bait, etc. Grocery trade In all of the Spøttrup villages, you will find groceries with a versatile selection of all that you need both for your everyday life and your holiday. If you have any questions just ask, then the shop owners will in a kind way help you. In the centre pages of this brochure, you will find exact information about all retail trade in Vestsalling. Eating places Having been on a treasure hunt in Vestsalling, you may need a bit to eat. Dependent on where you are in the district,

Limfjords Camping og Vandland.

competent people will be ready to serve you a lovely meal. “Enggårdens Café” (14) can to your order serve a light course for you in the tastefully re-decorated barn. You will find a cosy cafeteria at the campsite Limfjords Camping (16). Here, the children can enjoy themselves outside either on the big playground or with compact golf. Enjoy the harbour atmosphere at Restaurant Gyldendal (13) at the harbour Gyldendal Havn while the supper is being served for you and your family. If you have visited the castle Spøttrup

Café Enggården.

Borg, it will be convenient to visit the restaurant “Traktørstedet” (10) located at the parking place, “Borgens parking place”. Here you will still find some of the atmosphere of former times while the food is being prepared in an exciting way in the restaurant kitchen. You should not forget the inn environment, either. In Rødding (9), you will find the right inn atmosphere with good service and well prepared food. There are plenty of possibilities. Please make a table reservation, or take a chance and drop in when you get hungry.


Sdr. Lem Vig Die Bucht von Sdr. Lem Sdr. Lem Vig er et meget interessant naturområde. Omkring år 1800 blev der lavet en dæmning, bag hvilken der findes store rørarealer med et rigt fugleliv. Der er regi­streret mere end 130 fuglearter, bl.a. rør­drum, sjældne rovfugle, og vigen er et internationalt fredet område for vade- og andefugle. Ude ad en lille markvej for enden af vigen er lavet et fugletårn. Udstyret med kikkert kan man i forårsog efterårsmånederne se mange fugle raste eller trække forbi. Det er ikke ualmindeligt at se flokke af gæs på 300 - 500 stk. Desuden er området yngleterrritorie for eng- og mosefugle. Floraen er også værd at kikke på. Bl.a. findes den fredede orkide gøgeurt. I vigen er udsat helt, aborre og brasen. Det er tilladt at fiske, hvis man har fiskekort. Landskabet omkring Sønderlem Vig er dannet i slutningen af 3. istid for ca. 12.000 år siden. Landskabet er formet af istidens aflejringer.

Die Bucht südlich von Lem ist ein sehr interessantes Naturgebiet. Um das Jahr 1800 wurde ein Damm errichtet, hinter dem sich große Schilfgebiete mit einem reichen Vogelleben befinden. Es wurden über 130 Vogelarten registriert, unter anderem die Rohrdommel und seltene Raubvögel. Die Bucht ist ein international geschütztes Gebiet für Watvögel und Enten. Am Ende der Bucht führt ein Feldweg zu einem kleinen Vogelturm. Mit einem Fernglas ausgestattet kann man in den Frühlingsund Herbstmonaten viele Vögel rasten oder vorbeifliegen sehen. Scharen von 300-500 Gänsen sind nicht ungewöhnlich. Außerdem ist das Gebiet Brutstätte für Wiesen- und Moorvögel. Auch die Flora verdient Ihre Aufmerksamkeit. Unter anderem findet man Knabenkraut, eine unter Naturschutz stehende Orchidee. In der Bucht gibt es Blaufelchen, Barsche und Brassen. Das Angeln ist mit einem Angelschein erlaubt. Die Landschaft um die Bucht herum entstand gegen Ende der 3. Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren und wurde durch die Ablagerungen der Eiszeit geformt.

Sdr. Lem Vig The creek Sdr. Lem Vig is a very interesting nature area. About the year 1800, a dam was made behind which you will find large reed areas with rich bird life. More than 130 bird species are registered here, among others bittern and rare birds of prey. In addition, the creek is an interesting preserved area for wading birds and ducks. Along a little field lane at the end of the creek, a bird tower has been erected. Provided with binoculars, you can see many birds resting or passing by in the months of spring and autumn. It is not unusual to see flocks of geese of 300 - 500. Besides, the area is breeding territory for meadow and marsh birds. The flora is also worth looking at, for instance the preserved orchid. In the creek, they have set out common whitefish (coregonus lavaretus), perch and bream. You are allow­ ed to fish if you have a fishing licence. The landscape around the creek Sdr. Lem Vig was formed at the end of the third Ice Age approx. 12,000 years ago. The landscape has been formed by the sediments of the Ice Age.

21


Velkommen til middelalderen Intet sted i Danmark kan man som på Spøttrup få fornemmelsen af at være kommet en tur i tidsmaskinen. Og rejsen ender i middelalderen. Spøttrup borg er Dan­ marks bedst bevarede borg fra middelalderen. Det betyder blandt andet, at man her kan finde kanonskydeskår og skoldehuller som de var i brug, da Skipper Clement i 1534 angreb borgen i den borgerkrig, vi kalder Grevens Fejde. Skipperens 6000 mand store oprørshær måtte give fortabt overfor datidens mest moderne fæstning, Spøttrup borg. Denne dramatiske his­ torie og mange andre kan man endnu få et indtryk af i dag, når man besøger borgen. Her er en duft af middelalder. Og det har

22

Willkommen im Mittelalter Borgen har åbent på følgende tidspunkter: April: Søndag, tirsdag, onsdag og påske: kl. 11-17. Maj til august: Dagligt kl. 10-18. September: Dagligt kl. 10-17. Oktober: Dagligt kl. 10-16.

ikke altid været en behagelig duft: Ni udvendige toiletskakter har der været til borgens mange beboere. Og affaldet herfra endte direkte i voldgraven. I dag er Spøttrup borg et fredeligt museum – og toiletterne ligger udenfor voldene! Spøttrup Borgmuseum danner hvert år ramme om et væld af arrangementer: Musik, rundvisninger, udstillinger, markedsdage og meget mere. De senere år har museet og dets mange frivillige hver sommer levendegjort borgen så den besøgende endnu bedre kan fornemme fortiden. De mange aktører bedriver deres håndværk og aktiviteter, medens de benhårde soldater bevogter borgen. Det er en flot oplevelse at se middelaldermenneskene gå rundt i de stemningsfulde rammer. Velkommen til middelalderen! Velkommen til Spøttrup Borg!

Besøg også: Traktørstedet Borgen, som er beliggende ved voldgravens bred. Her fås god mad til rimelige priser. Den store park med rosenhave og én af Dan­marks flotteste og største lægeog krydderurtehaver. Spøttrup Sø er en yndet fuglelokalitet. Be­­søg fug­ letårn og Polak­kasernen med udstilling om søens historie og natur.

Nirgendwo sonst in Dänemark kann man wie in Spøttrup das Gefühl haben, in die Zeitmaschine geraten zu sein. Und die Reise endet im Mittelalter. Die Burg Spøttrup ist Dänemarks am besten erhaltene Burg aus dem Mittelalter. Das bedeutet unter anderem, dass man hier Schießscharten und Pechnasen finden kann, so wie sie gebraucht wurden, als Skipper Clement 1534 die Burg in dem Bürgerkrieg angriff, der auch als ”Grafenfehde” bekannt ist. Skipper Cle­ ments 6000 Mann große Heer von Aufständischen musste gegenüber der mo­dernsten Festung der da­maligen Zeit, der Burg Spøt­trup, den Kampf verloren geben. Von diesen dramatischen Geschehnissen und vielen anderen kann man auch heute noch bei einem Besuch der Burg

einen Eindruck gewinnen. Hier ist ein Hauch von Mittelalter. Und dieser Hauch war nicht immer voller Wohlgerüche. Es gab nämlich für die vielen Burgbewohner neun Aborte, deren Inhalt durch Außenschächte direkt im Burggraben landete. Heute ist die Burg Spøttrup ein friedliches Museum – und die Toiletten befinden sich außerhalb der Wälle! Das Burgmuseum Spøttrup bildet jedes Jahr den Rahmen einer Fülle von Veranstaltungen: Kon­­zerte, Führungen, Ausstellungen, Markttage und vieles mehr. In letzteren Jahren hat das Museum und


Welcome to the Middle Ages dessen viele ehrenamtliche Mitarbeiter jeden Sommer die Burg ”lebendig” gemacht, so dass die Besucher die Vergangenheit noch besser nachempfinden können. Die vielen Akteure betreiben ihr Handwerk und Aktivitäten, während die eisenharten Soldaten die Burg bewachen. Die Mit­ telaltermenschen in den stimmungsvollen Rahmen zu betrachten ist ein tolles Erlebnis. Willkommen im Mittelalter! Willkommen in der Burg Spøttrup! Öffnungszeiten der Burg: April: Sonntag, Dienstag, Mittwoch und Ostern: von 11-17 Uhr Mai bis August: Täglich von 10-18 Uhr September: Täglich von 10-17 Uhr Oktober: Täglich von 10-16 Uhr

Besuchen Sie auch: – das Restaurant Bor­ gen, das am Ufer des Wallgrabens liegt. Hier gibt es gutes Essen zu vernünftigen Preisen. – den großen Park mit Rosengarten und einem der schönsten und größten Gärten Dänemarks mit Heil- und Gewürzkräutern.

– den Spøttruper See, der mit seiner vielfalt­ igen Vogelfauna ein beliebtes Ausflugsziel ist. Steigen Sie auf den Vogelturm und besuchen Sie die Polenkaserne mit Ausstellung über die Geschichte und die Natur des Sees.

In no other place in Denmark than at Spøttrup can you experience a feeling that you are making a trip in a time machine. And the trip ends in the Middle Ages. The castle Spøttrup Borg is Denmark’s best preserved castle from the Middle Ages. This means that here you can, for instance, find machicolations and embrasures as they were used when in 1534 the skipper Clement attacked the castle during the civil war in Denmark from 1534 – 36. The skipper’s large rebel army of 6000 men had to give up to the former times’ most modern castle, Spøttrup Borg. Today you can get an impression of this dramatic story and many others when you visit the castle. Here is a whiff of the Middle Ages. And it has not always been a pleasant whiff: nine exterior toilet shafts were available for the many inhabitants of the castle. And the outpourings from these ended directly in the moat. Today the castle Spøt­ trup Borg is a peaceful museum – and the toilets are located outside the ramparts! Every year the Spøttrup Borg Museum creates the framework for a wealth of arrangements: music, conducted tours, exhibitions, fair days and much more. In recent years the museum and its many

volunteers have each summer recreated the castle atmosphere so that visitors can perceive the past even better. The many players perform their crafts and activities while the hard-nosed soldiers guard the castle. It is a unique experience to watch the medieval people walk about in this impressive framework. Welcome to the Middle Ages! Welcome to the castle Spøttrup Borg! The castle is open the following months and hours: April: Sundays, Tuesdays, Wednesdays and Easter: 11 a.m. – 5 p.m. May to August: Daily 10 a.m. – 6 p.m. September: Daily 10 a.m. – 5 p.m. October: Daily 10 a.m. – 4 p.m. Also pay a visit to: The restaurant Trak­tør­ stedet Borgen situated at the bank of the moat. Here good food is served at reasonable prices. The large park with its rose garden and one of Denmark’s most impressive and largest medical plant and herb gardens. The lake Spøttrup Sø is a popular bird locality. Visit the bird tower and the Polish barracks with an exhibition of the history of the lake and its nature.

23


Kirkerne i Vestsalling Alene i Vestsalling findes der 13 kirker. Du kan læse nærmere om dem på www. visitskive.dk/attraktioner/ kirker_og_klostre. Vi har valgt at bringe en kort omtale af nedenstående kirker, da de hver især er meget interessante. Kirkernes placering er vist på kortet side 26 (blå numre) her i brochuren.

6. Oddense kirke opført i 12. årh. Bestod oprindeligt af kor og skib i romansk stil. Tårnet er føjet til i middelalderen. Der har engang været to våbenhuse, hvor det sydlige nu er væk. Fundamenter af et sakristi er fundet nord for koret. I de østlige hvælv findes kalkmalerier fra ca. år 1550. Alterbordet dækkes af et panel fra midten af 1600-tallet. Prædikestolen er fra det 17. årh. En speciel ting omkring kirken er, at tiende her først blev ophævet om­­ kring 1955. Oddense kirke er åben hver­dage ca. 7.30-16.

mennesker. Apsis – korrundingen – er bevaret i oprindelig romansk stil. Be­mærk fisketegnet (kristent sym­­bol) og soltegnet (he­densk symbol) i søjlernes fodstykke. Tårnet og våbenhuset delvis i go­tisk stil er bygget senere i middelalderen. I kirken ses foruden kalkmalerier en inskription på bageste stolestade. Døbefonten er prydet med romansk løvværk. Kirken er restaureret i 1964-65. Nøgle lånes hos præsten eller graveren.

Oddense kirke. Die Kirche von Oddense. The church Oddene kirke.

5. Lihme kirke

4. Lem Kirke

en af Jyllands ældste stenkirker fra 1100-tallet bygget af kvadre i uens størrelse. To stenfigurer er anbragt ved korets østende. På nord- og sydsiden to af sind forskellige løver. Et mindre vå­ben­hus er opført ved nord­portalen. Kirkerummet er længere og smallere end normalt – et engelsk træk. I kirken findes kalk­malerier fra starten af det 15. årh. Døbefonten anses for at være samtidig med kirkens opførelse. Kirken er åben på hverdage fra 8 - 17.

Interessant i bygningshistorie. Skib, kor og korrunding er bygget omkr. år 1200 i romersk rundbuestil af granitkvadre, som er rige på skulpturel udsmykning. Rundt om i kirkens mure findes i alt 15 billedkvadre forestillende fabeldyr, heste og

Håsum kirke.

24

Die Kirchen von Vestsalling

Jens Vævers mindesten ved Krejbjerg kirke. Gedenkstein für Jens Væver an der Kirche von Krejbjerg. Jens Væver’s monument at the church Krejbjerg kirke.

Lem Kirke. Die Kirche von Lem. The church Lem kirke.

Rødding kirke.

Allein in West­ salling gibt es 13 Kirchen. Nähere Infor­ mationen gibt es auf www.visitskive.dk/attraktioner/kirker_og_klostre. Beschreibung von einigen der Kirchen, die jede für sich sehr interessant sind. Die Lage der Kirchen finden Sie auf der Karte auf Seite 26 (blaue Nummern) in diesem Prospekt.

6. D  ie Kirche von Oddense wurde im 12. Jahrhundert erbaut und bestand ur­­ sprünglich aus Chor und Schiff in romanischem Stil. Der Turm wurde im Mit­tel­ alter hinzugefügt. Es gab früher zwei Waffenhäuser, aber das südliche ist nicht mehr erhalten. Nördlich vom Chor wurden die Fun­damente einer Sakristei gefunden. In den östlichen Gewölben findet man Fresk­­­en von ca. 1550. Den Alt­­artisch schmückt eine Täfelung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Kanzel ist aus dem 17. Jahrhundert. Eine Beson­ derheit in Bezug auf diese

Kirche ist, dass der Zehnte erst um 1955 aufgehoben wurde. Die Kirche von Oddense ist werktags von ca. 7.30 - 16 Uhr geöffnet.

4. D  ie Kirche von Lem Interessantes aus der Baugeschichte: Schiff, Chor und Apsis wurden ungefähr im Jahr 1200 aus Granit­quadern im römischen Rundbogenstil mit viel Skulpturenschmuck ge­baut. Ringsum an den Wän­den der Kirche findet man insgesamt 15 Bild­ quader, die Fabeltiere, Pferde und Menschen darstellen. Die Apsis – die Chorumrund­ung – ist im ursprünglichen ro­­ manischen Stil erhalten. Achten Sie auf das Fischsymbol (christlich) und das Sonnensymbol (heidnisch) am Fuß der Säulen. Der Turm und das Waffenhaus sind teilweise in gotischem Stil und wurden später im Mittelalter dazugebaut. In der Kirche findet man außer Fresken eine Inschrift auf der letzten Stuhlreihe. Das


The churches of Vestsalling Taufbecken ist mit romani­ schem Blattwerk verziert. Die Kirche wurde 1964/65 restauriert. Den Schlüssel kann man beim Pfarrer oder beim Totengräber ausleihen.

5. D  ie Kirche von Lihme stammt aus dem 12. Jahr­hundert und ist eine der ältesten Steinkirchen Jüt­lands. Sie ist aus verschieden großen Quadern ge­baut. Am Ostende des Chores sind zwei Stein­ figuren angebracht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen in unter­ schiedlicher Gemütsverfas­ sung. Am Nordportal steht ein kleineres Waffenhaus. Der Kirchenraum ist länger und schmaler als normal, eine englische Eigenheit. In der Kirche finden Sie Fresken vom Beginn des 15. Jahrhunderts. Das Taufbecken stammt vermutlich aus der Zeit des Kirchenbaues. Die Kirche ist werktags von 8 - 17 Uhr geöffnet.

In Vestsalling 13 churches are situated. You can learn more about them on www. visitskive.dk/attraktioner/ kirker og klostre. We have chosen to bring a brief presentation of the following churches since each of them are very interesting. The placing of the churches is shown on the map page 26 (blue numbers) in this brochure.

6. T  he church Oddense kirke

was built in the 12th cen­ tury. Originally it consis­ ted of a choir and nave in a Romanesque style. The tower was added in the Middle Ages. Once it had two porches, but the south­ern one is now gone. Remnants of a sacristy have been found to the north of the choir. The east­ern vaults show murals from about 1550. The altar table is covered by a panel from the middle of the 1600s. The

pulpit is from the 17th century. One special thing about this church is that the tithes were not abolished till about 1955. Oddense kirke is open weekdays about 7:30 a.m. - 4 p.m.

4. The  church Lem Kirke Interesting building history. Its nave, choir and chevet were built about 1200 in a Romanesque style of gran­ ite ashlar, rich in sculptural decorations. The church walls have in all 15 picture squares representing fabulous animals, horses, and people. The chevet has been preserved in its original Romanesque style. Notice the fish symbol (Christian symbol) and sun symbol (heathen symbol) in the base of the columns. The tower and the porch partially in a Gothic style were built later in the Middle Ages. Apart from the murals, the church shows an inscription on the rearmost pew. The baptismal font is decorated with Romanesque foliation. The church was restored in 1964 – 65. A key is available from the vicar or the grave digger.

5. T  he church Lihme kirke

Lihme Kirke. Die Kirche von Lihme. The church Lihme.

One of Jutland’s oldest stone churches from the 1100s, built of ashlar gran­ ite of uneven sizes. Two stone figures have been placed at the eastern part

of the choir. Two lions of different natures are seen at the northern and south­ ern parts of the church. A minor porch has been erected at the northern portal. The interior of the church is longer and narrower than normal –

an English fea­ture. The church has murals from the beginning of the 15th century. The baptismal font is considered to be contemporary with the erection of the church. The church is open weekdays 8.00 a.m. – 5 p.m.

Lihme kirke. Kirken er en herskabskirke, bygget af en lokal bonde, og indviet til Sct. Vincentius. På nord og sydsiden findes to forskellige løver, den ene blidt slumrende, den anden et grumt vilddyr. Rundt om døbefonden er der hugget figurrelieffer, i alt fem motiver. Et af disse motiver er i 1998 brugt som motiv på de nye 500 kr. sedler. Die Kirche von Lihme. Die Kirche ist eine Herrschaftskirche und wurde von einem Bauern des Ortes errichtet. Sie wurde zu Skt. Vinzenz eingeweiht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen, der eine schlummert sanft, der andere stellt ein grimmiges Raubtier dar. Rings um den Taufstein ist ein Figurenrelief mit insgesamt fünf Motiven herausgearbeitet. Eines davon wurde 1998 als Motiv für den neuen 500-Kronen­Schein verwendet. The church Lihme kirke. The church is a church of a former state­ly home, built by a local farmer and dedicated to Sct. Vincentius. The northern and southern parts of the church show two different lions, one slumbering softly, the other a fierceful wild beast. Figure reliefs have been carved round the baptismal font, in all, five motifs. In 1998 one of these motifs was used as the motif for the new DKK 500 banknotes.

25


Her finder De vore annoncører | Hier finden Sie unsere Inserenten | Here you fi Shelter | Unterkunftshütten | Shelters

Kunst | Art | Kunst

6 11

Annoncører | Inserenten | Advertisers

5

3 6

18

8

9 10

22

9

15 14

16

20

23 17 4

1 2 11

5

12

7 3

13

4

7

21

10

7

1

2

8

8

26

19


ind our advertisers Apotek | Apotheke | Pharmacy: 1. Balling Apotek, Vestergade 1, Balling.

Cafeteria | Cafeteria | Caeteria 16. Limfjords Camping Cafeteria, Ålbæk Strandvej 5, Lihme.

Autoreparation | Autowerkstätten | Car repairs: 12. Aggerholm A/S K., Amtsvejen 20, Brodal. 1. Balling Autoværksted, Falkevej 10, Balling. 9. Rødding Auto Nymøllevej 5, Rødding.

Camping | Campingplatz 16. Limfjords Camping, Ålbæk Strandvej 5, Lihme.

Benzin | Tankstellen | Filling stations: 12. Aggerholm A/S K., Amtsvejen 20, Brodal. 1. OK Balling, Skivevej 4, Balling. Bed and Breakfast: 14. Enggården Mohair, Spøttrup Mark 6, Rødding. Blomster/gartnerier | Blumen/Gärtnerei | Florist/Nursery: 9. Frk. Flora, Borgergade 10, Rødding. 8. Gartneriet Lundly, Holstebrovej 463, Rettrup. 1. Valmuen, Posthusvej 2 A, Balling. Brugsforeninger | Supermärkte | Cooperative stores: 1. Dagli Brugsen Balling, Søndergade 5, Balling. 9. Dagli Brugsen Rødding, Borgergade 19. 5. Dagli Brugsen Lihme, Ålbækvej 1. Byggemarkeder | Baumärkte | Building centres: 15. Grundvad Tømmerhandel, Grundvadvej 13. Caféer | Café | Cafés: 14. Café Enggården, Spøttrup Mark 6, Rødding. Cykler | Fakrräder | Bicycles and mopeds: 2. ER Cykler og knallerter, Landevejen 42, Håsum.

Ejendomsmæglere | Immobilienmarkler | Estate agents: 6. EDC Poulsen & Vester, Næstildvej 1 B, Oddense. 1. Mæglerhuset, Søndergade 14, Balling. El-installatører | Elektroinstallateure | Electricians: 1. Balling El A/S, Nørregade 8, Balling. 11. Vejby El & VVS, Gadekæret 11 A, Vejby. Gallerier | Galerie | Gallery 17. Galleri Kamillen, Frilandsvej 29, Rødding. 5. Karin Henriksen, Adelgade 8, Lihme. 7. Saling Kunstcenter, Sønder Allé 3, Ramsing. Grøntsager | Gemüse | Vegetables: 8. Gartneriet Lundly, Holstebrovej 463, Rettrup. 11. Vejby Grøntsagsgartneri, Gadekæret 20, Vejby. Gæstelejligheder | Gäste­­ wohn­­ungen/Ferien­wohn­ ungen | Guest flats 18. Marianne Fabros, Mollerupvej 28, Rødding. 3. Åbakkens Gårdbutik, Åbakken 40, Krejbjerg. Gårdbutik | Hofläden | Farm shops: 14. Enggården Mohair, Spøttrup Mark 6, Rødding. 19. Grove Nørregård, Nørregårdsvej 3, Grove. 23. Sheep Corner, Frilandsvej 60, Rødding. 3. Åbakkens Gårdbutik, Åbakken 40, Krejbjerg. Havkajakker | Kajak-Verleih | Ocean kayaks: 13. Havkajakker.

Hjemmeservice | Gebäudereinigung | Domestic services: 1. Vestsalling Hjemmeservice, Søndergade 13B, Balling. Hunde- og katteartikler | Hunde- und Katzenartikel | Dog and cat articles | Hundepension | Dog kennel: 20. Balling’s Hundepension, Vester Ballingvej 11, Balling. Købmænd | Lebensmittelgeschäfte | Groceries: 4. Lem Købmandsgård, Vesterbrogade 1. 5. Lihme Købmandshandel, Ålbækvej 9. Landbrugsmaskiner/hobby | Landwittschaft und Garten | Farming and hobby: 21. Salling Traktorservice, Nyholmvej 14, Volling. Malermestre | Malermeister | Master painter: 4. Lem Malerservice, Tranemarken 3 Nr. Lem. Murermestre | Maurermeister | Brick mason: 5. Lihme Murerfirma, Adelgade 5, Lihme. Pengeinstitutter | Geldinsti­tute | Commercial and savings banks: Salling Bank, Skive. 1. Sparekassen Balling, Søndergade, 12A Balling. 6. Strøget 18, Oddense. 4. Spar Salling, Vestergade 20, Lem, 5. Ålbækvej 8, Lihme, 7. Kirke Allé 6, Ramsing, 9. Strandvej 1, Rødding. Put and Take 6. H. P. Fiskesø, Andrupvej 14, Oddense. Radio og TV | Radio und Fernseher | Radio and TV: 1. Balling Radio/TV, Nørregade 8, Balling.

Restauranter/spisesteder | Restaurants/Restaurants | Eating places: 13. Restaurant Gyldendal, Vester Hærup Strandvej 30. 9. Spøttrup Kro, Østergade 6, Rødding. 10. Traktørstedet Borgen, Borgen 6, Spøttrup. Slagtere | Metzger | Butcher’s shops: 1. Slagtermesterinden, Nørregade 9, Balling. 22. Slagtergården Kåstrupvej 12, Kåstrup. Take avay/Pizza: 9. Dino’s Pizzaria, Østergade 11, Rødding. 10. Traktørstedet Borgen, Borgen 6, Spøttrup. Turistkørsel | Fuhrunter­ nehmen/Reisebusse | Driving with tourists 1. Balling Turist-biler, Posthusvej 36, Balling. Tømrermestre | Zimmereien/ Schreinereien | Master carpenters and cabinetmakers: 4. Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S, Ringvej 2-4, Lem. Uldbutikker | Wollgeschäfte | Woolen shoppen: 14. Enggårdens Mohair, Spøttrup Mark 6, Rødding. 23. Sheep Corner, Frilandsvej 60, Rødding. 19 Grove Nørregård, Nørregårdsvej 3, Grove. Ugeavis | Wochenzeitung | Weekly paper 1. Spøttrup Ugeavis,  Balling. VVS | Sanitäre Installation | Plumbers and blacksmiths: 11. Vejby El & VVS Gadekæret 11 A, Vejby. 4. P. Hald Maskinfabrik, Smede og VVS Ringvej 6, Lem.

27


Sommerhusomr책der i Vestsalling | Ferienhausgebiete in der Vestsalling | Cottag

28


ge areas of the Vestsalling

Den Gamle Pavillon. Knud Strandvej 5, Enggården. Mohairbutik, Spøttrupmark 5 Glasværkstedet Heden. Heden 20. HF-Keramik. Nymøllevej 37B. /Strandvej 8 Panduro Kunst. Billedkunst. Fjordvej 6 . Smedegården. Brugskunst i metal. Østergade 18 . Værkstedsbutikken. Nymøllevej 65.

Spøttrup Havkajaklaug Udlejning af havkajakker: Michael Grønvaldt 9756 6207 5127 0704 Kis Stamp 9756 0011 2335 2301 Børnekajak kr. 150/døgn Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn 2’er kajak kr. 250/døgn Efterfølgende døgn minus kr. 25 Depositum kr. 500 Min 2 personer, heraf en over 20 år Årsmedlemspris kr. 500 - kr. 200 pr. efterfølgende medlem i samme husstand

29


VÆRKSTED

HENRIKSEN

GALLERI

KARIN

GLASKUNST –MALERIER – SMYKKER – SKULPTURER ÅBEN: Søn kl. 13.00-17.00 Ekstra åben i juli: Tirs.-fre. kl. 10.00-17.00

Adelgade 8, Lihme Tlf. 97 56 03 12 Mobil: 29 80 03 50

www.gallerihenriksen.dk

K. AGGERHOLM A/S

Ålbækvej 1 · Lihme · 7860 Spøttrup ·tlf. 97 56 00 08

ÅBEN HVER DAG 7.30-18.00 (19.00) Tips og lotto · Apoteks udsalg Frisk brød fra håndværksbager

Lihme

97 56 80 34

FLOTTE BLOMSTERDEKORATIONER

LIHME KØBMANDSHANDEL Ålbækvej 9 · Lihme Telefon 97 56 00 01 Fax 97 56 00 96 Email: lihme@spar.dk

Karrosseriværksted Forsikringsskader Aut. kølefirma Undervognsbehandling Amtsvejen 20, Brodal 7860 Spøttrup www.kaggerholm.dk

OK BENZIN/DIESEL BETALINGSAUTOMAT (til sedler og kort ALTID BILLIG BENZIN

Alt i murerarbejde Forsikringsskader og reparation

v/ Knud Langberg Adelgade 5 · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 07 07 – 21 40 09 88

30


Lem 97 56 82 00

Rødding 97 56 17 00

Thise 97 57 82 40

Selde 96 14 83 80

Ramsing 97 56 61 56

Lihme 97 56 01 02

Vinderup 97 44 33 33

Skive 96 14 03 77

Lem Tømrer- & snedkerforretning A/S

Ringvej 2 - 4 · Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 81 71 Bil: 20 23 81 71 - 20 44 55 71

NYBYGNING · TILBYGNING OMBYGNING

Det er jo dine penge

www.sparsalling.dk

Lem

31


Tlf. 97 56 63 46

Landevejen 42, Håsum 7860 Spøttrup

Hvidbjerg • MARMOR • MALERIER • GRANIT • GLASKUNST

www.ercykler.dk

Håsum/Rettrup

32

Sønder Allé 3, Ramsing 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 62 85 · Bil 21 68 69 68 www.sallingkunst.mono.net

Ramsing


En god grill-/ hyggeaften fortjener

1000 kvm. stort værksted

Posthusvej 2 A, Balling 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 08 16

goet til Valmuen laves i farve c:0 m:70 y:70 sort: 80 med venlig hilsen decoline lone boe nielsen ----- Original Message ----From: "Johannes Alsbjerg" <j.alsbjerg@tele2adsl.dk To: "Flemming Brogaard" <post@decoline.dk> Sent: Wednesday, February 28, 2007 7:57 PM Subject: Kan i hjælpe...

godt kød - det får du altid hos

- en kreativ blomsterbutik

Balling bare bedre Balling • Skive • Oddense www.sparekassenballing.dk

Nørregade 9, Balling 97 56 41 67 Man-fre 9.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00 Mad ud af huset efter aftale

Bypark

Galleri, Butik og kreativ værksted åben værksted med keramik, malerier og brugskunst i galleriet. Garn og patchworkstoffer i butikken. Åben tirsdag - fredag kl. 13.00 - 1700, lørdag kl. 10.00 - 13.00. Søndag kl. 13.00 - 16.00.

Grove Nørregård Nørregårdvej 3 • Grove • 7860 Spøttrup • Tlf. 97 56 40 27 / 51 52 12 06 www.grove-norregaard.dk • emglud@mail.tele.dk

33


Hvem leverer maden til din næste fest? Skal du holde fest er Slagtergården det helt rigtige valg som leverandør. Vi sammensætter menuen helt efter dine behov. Vi arbejder både med det klassiske køkken, men også med spændende udenlandske menuer og buffeter. Vi er din garanti for en vellykket fest, hvad enten det drejer sig om en enklet ret, et smukt bryllup eller en moderne konfirmation. Vi glæder os til at gøre netop din fest helt speciel.

v/Bettina Lindskov Knudsen . Kåstrupvej 12 . 7860 Spøttrup . Tlf. 97 59 00 00 . www.slagtergaard.dk

Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 15 55 · Fax 97 56 17 55 grundvad@grundvad-gt.dk Åbent: Mandag-fredag 7.00-17.00 Lørdag 8.00-12.00

EDC sælger hver 4. fritidshus i Danmark

Oddense

- vi har lidt mere at byde på for både sælgere og købere!

Så kontakt: Aut. låneformidler for BRFkredit

Poulsen & Vester

TEL 97 58 11 00

Harmonisk 10.000 m² stor sø i reetableret grusgrav

Området er handicapvenligt med fiskebro, servicehus med renserum, handicaptoilet og automater. Tin

gag

er

Der udsættes dagligt bæk- og regnbueørred. Åben: 6.00-22.00 fra 1/3 til 30/11. Medlem af Danske Ørredsøer.

34

Andrupvej 12c, Oddense 7860 Spøttrup Mobil: +45 21 76 66 10 www.hpfiskeso.dk


Blomster og gaver Buketter – plantedeko Begravelse – Bryllup

Luksus gæstelejligheder Vil du forkæle dig selv og familien? Er du velkommen i mine nyopførte luksus lejligheder, placeret i stalden på en gammel gård fra 1928. Her er alt, hvad hjertet kan begære, tæt på indkøbsmulighed og dejlige strande i Limfjordens naturskønne omgivelser. Ring på tlf. 2298 9037 eller send en mail til mjf@c.dk og få et godt tilbud på en perfekt ramme om jeres næste ferie. Marianne Fabros Mollerupvej 28 . 7860 Spøttrup www.overnatningfabros-salling.dk

97 56 07 00 · 27 62 42 90 Husk: “Drive-in” butikken åben døgnet rundt – året rundt

Borgergade 10 · Rødding · 7860 Spøttrup

Dino’s Pizzaria

Rødding

Tlf. 9751 3945 - 2737 1834 Østergade 11 . Rødding 7860 Spøttrup www.dinos-pizzaria.com

Borgergade 19 . 7860 Spøttrup

tlf. 97 56 10 10

35


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip

Balling Nedermølle / Overmølle

36

Er du kørende i bil kan du parkere på P-pladsen ved Balling Bypark (på Nørregade). Stien er afmærket og starter på Nyvej overfor Plejehjemmet. (se Balling kort på side 33). Turens første del går gennem opdyrket landbrugsland med smuk ud­sigt over det åbne land. Efter et par kilometer kommer man til et engareal hvor stien går gennem et skønt naturområde og stien løber også gennem et tæt stykke nåleskov. Lige efter dette skovområde krydses landevejen og stien fortsætter langs en markvej et kort stykke. Herefter fortsætter stien langs et vandløb med enge og et meget smukt landskab formet af istiden for ca. 12.000 år siden. Der er stadig spor efter 3 møller, som gennem tiden har været i engene. Vandmøller kendes fra omkring 1100 tallet og her på stedet har vi de første optegnelser fra 1393, hvor Balling Nedermølle nævnes i et skøde. Nedermøllen er således nævnt før Spøttrup Borg i historien. Det er også mærkeligt at tænke på i dag, når man går langs den beskedne å, der går langs en del af naturstien, at dette vandløb kunne forsyne 3 møller med vand. Stien slutter ved en asfalteret vej (Nedermøllen) og her drejes til venstre og der fortsætters op ad bakken hvor man på toppen har gården Nedermøllen på sin højre hånd (jo, det er rigtigt, Nedermøllen ligger oppe på bakken, men da Nedermøllen i sin tid lå nede ved åen og var den nederste af de tre vandmøller giver det mening.)” Der fortsættes mod Balling Kirke og grusvejen følges forbi kirken ned til Præstegården. Herfra går der en sti venstre om præstegår-

den og du kommer til Villaparken. Når du nu alligevel er i Balling så kig ind i Balling Bypark, det er en meget dejlig park, og du kan evt. nyde din medbragte mad på en af bænkene. Turen er på 7 km. Se nærmere på hjemmesiden: www.balling-by.dk Fahren Sie mit dem Auto, können Sie auf dem Parkplatz am Balling Bypark (Stadtpark) an der Nørregade parken. Der Wanderweg ist markiert und beginnt am Nyvej dem Pflegeheim gegenüber. (Siehe Plan über Balling auf Seite 33). Der Weg ist markiert und beginnt am Spurvevej gegenüber dem Pflegeheim. Der erste Teil der Wanderung geht durch kultiviertes Ackerland mit schönem Blick auf die offene Landschaft. Nach ein paar Kilometer gelangt man an ein Wiesengebiet, wo der Weg durch ein schönes Naturgebiet und durch einen dichten Nadelwald verläuft. Umittelbar nach diesem Waldgebiet überquert man die Landstraße, und der Weg verläuft weiter an einer kurzen Strecke einen Feldweg entlang. Danach setzt sich der Weg entlang einen Bach fort mit Wiesen und einer sehr schönen Landschaft, die vor rd. 12.000 Jahren in der Eiszeit gestaltet wurde. Es gibt immer noch Spuren von drei Mühlen, die es im Laufe der Zeit auf den Wiesen gab. Wassermühlen kennt man ung. seit dem 12. Jahrhundert, und in dieser Gegend haben wir die ersten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1393, wo Balling Nedermølle in einer


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Auflassungsurkunde erwähnt wird. Balling Nedermølle wird demnach zeitlich vor der Burg Spøttrup in der Geschichte erwähnt. Es ist auch merkwürdig heute daran zu denken, wenn man am kleinen Flüßchen entlangläuft, das an einem Teil des Naturweges entlang fließt, dass dieses Flüßchen drei Mühlen mit Wasser versehen konnte. Der Weg endet an einer asphaltierten Straße (Nedermøllen = Niedermühle), und hier biegt man nach links ab und geht weiter die Anhöhe hinauf, wo man oben den Hof Nedermøllen rechterhand hat (doch, es stimmt, Nedermøllen = die Niedermühle) liegt oben auf der Anhöhe, aber da Nedermøllen damals am Fluss lag und die unterste der drei Wassermühlen war, gibt es doch einen Sinn). Sie gehen weiter in Richtung Balling Kirke und folgen dem Kiesweg an der Kirche vorbei bis zum Pfarrhaus. Von hier aus verläuft ein kleiner Fußweg links um das Pfarrhaus herum, und man gelangt zu Villaparken. Da Sie sich sowieso in Balling befinden, besuchen Sie mal den Balling Bypark, der ein sehr schöner Park ist, wo Sie den eventuell

mitgebrachten Picknick auf einer der Bänke genießen dürfen. Die Wanderung ist 7 km lang. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: www.balling-by.dk You can start at different places, but in this description the trip starts at “Nyvej Parker”, it is possible to leave the car at the car park near Nørregade (see the town map of Balling page 31). The trail is marked and starts at “Spurvevej” opposite the nursing home. The first part of the trip runs through cultivated agricultural land with a beautiful view of the open area. After a few kilometres you will get to a meadow area where the trail runs through a beautiful nature area, and the trail also runs through a dense stretch of conifers. Right after this woodland, it crosses the highway, and the trail continues along a gravel road for a short stretch. Then the trail continues along a stream with meadows and a very beautiful landscape formed by the ice age approx. 12,000 years ago. There are still traces of three mills which were once located in the meadows. Water mills are known from about the year 1100, and

in this area we have the first recorded mill from 1393, where the mill “Balling Nedermølle” is stated in a deed of conveyance. Thus “Nedermøllen” is recorded in history before the castle “Spøttrup Borg”. It is also strange to imagine today when you are walking along the modest stream running along part of the nature trail that this water course could provide three mills with water. The trail ends at an asphalted road (“Nedermøllen”), here you turn left, and you continue up the hill where on the top you will have the farm “Nedermøllen” on your right hand (it is true that “Nedermøllen” is situated on the hill, but since in former times “Nedermøllen” was situated down at the stream and was at the very

bottom of the three water mills, it makes sense”). You continue towards the church Balling Kirke and follow the gravel road past the church down to the Vicarage. From here a path runs on the left side of the vicarage, and you will get to “Villaparken”. While you are in Balling, then drop into the town park “Balling Bypark”; it is a very pretty park, and you may enjoy a picnic lunch on one of the benches. The trip is 7 km long. For further information see the homepage: www.balling-by.dk

Vi sælger fritidsboliger Fordi vi har erfaringen og kender området og kunderne Tlf. 97 56 44 88 Verner Jeppesen Statsaut. ejendomsmægler spoettrup@maeglerhuset.dk

www.maeglerhuset.dk 37


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Gyldendal – Vendal – Kås

38

Turen starter ved Vendal Høj, hvor der er en fantastisk udsigt over Limfjorden  til Struer, Thyholm, Jegindø, Oddesund  mm. Selve højen er formentligt fra ældre broncealder fra ca. 3500 år siden. Man følger stien med velan­ lagte gangbroer til Vendal sommerhusområde, hvor stien går til stranden. Går man mod syd kommer man til Gyldendal Havn. Går man mod nord langs stranden, kan man, hvor indhegningen starter, følge markvejen tilbage til landevejen tilbage til udgangs­ punktet. Man kan også følge stranden til Sildedrættet og følge vejen til Kås Hovedgård. Her kan man se den smukke hovedbygning, der er opført i 1635, men gårdens historie går tilbage til 1300 tallet.

Følg derefter vejen tilbage til Vendal Høj hvor man undervejs kan se de markante broncealderhøje Sønderhøje. Sønderhøje Du kan følge en afmærket natursti mellem vigepladsen ved Kås Hovedgård op til Sønderhøje. Fra Sønderhøje kan du se den flotte udsigt over Limfjorden og resten af Halvøen Kås. Fra Sønderhøje kan du følge naturstien videre ned til Sildedrættet. Herfra kan du gå ad vejen tilbage til vigepladsen. Du kan også fortsætte langs stranden rundt om halvøen og tilbage igen (ca. 15 km) Der er ikke offentlig adgang til Kås Hovedgård, men bygningerne kan betragtes fra vejen. SIldedrættet er et offentligt bade- og opholdsareal.


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Die Wanderung beginnt an der Anhöhe von Vendal, Vendal Høj, die u.a. eine phantastische Aussicht über den Limfjord, Struer, Thyholm, Jegindø und Oddesund bietet. Die Anhöhe selbst stammt wahrscheinlich aus der Bronzezeit vor ca. 2500 Jahren. Man folgt dem Wanderweg mit seinen Stegen bis zu dem Ferienhausgebiet Vendal, wo der Weg sich bis zum Strand erstreckt. In Richtung Süden kommt man zum Gyldendal Havn. Gegen Norden am Strand entlang kann man, dort wo die Einzäunung anfängt, dem Feldweg zurück zur Landstraße zum Ausgangspunkt folgen. Man kann auch am Strand entlang bis zu Sildedrættet laufen und dem Weg zum Herrensitz Kås Hovedgård folgen. Das schöne Herrenhaus wurde 1635 er­­ richtet, aber die Geschichte des Herrensitzes geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Folgen Sie danach dem Weg zur Anhöhe von Vendal zurück, wo man unterwegs an den markanten Hügeln aus der Bronzezeit, Sønderhøje, vorbeikommt. Sønderhøje Sie können einem markierten Naturweg zwischen der Aus­ weichstelle bei Kås Hovedgård bis nach Sønderhøje folgen. Von Sønderhøje aus haben Sie einen wunderschönen Blick über den Limfjord und die Halbinsel Kås. Von Sønderhøje können Sie dem Naturweg bis zum „Sildedrættet“ weiterfolgen. Von hier aus können Sie die Straße entlang bis zur Ausweichstelle zurücklaufen. Sie können auch am Strand weiterlaufen, um die Halbinsel herum

und wieder zurück (ca. 15 km). Zum Kås Herrenhof ist kein öffentlicher Zutritt, aber die Gebäude kann man von der Straße aus betrachten. „Sildedrættet“ ist ein öffentliches Gebiet zum Baden und Verweilen. The trip starts at the mound Vendal Høj which offers a fantastic view of the inlet Limfjorden to Struer, Thyholm, Jegindø, Oddesund, etc. The mound itself is probably from the early Bronze Age approx. 3500 years ago. You follow the path with well-placed footbridges to the Vendal summer cottage area where the path leads to the beach. If you walk southwards, you will get to the harbour Gyldendal Havn. If you walk northwards along the beach you can – where the fencing starts - follow the field lane back to the road back to the starting point. You can also follow the beach to the area called “Sildedrættet” and follow the road to the manor Kås Hovedgård. Here you can see the pretty main building erected in 1635, but the history of the manor goes back to the 14th century. Then follow the road back to the mound Vendal Høj and notice on your way the characteristic Bronze Age mounds – Sønderhøje.

From here you can follow the road back to the lay-by. You can also continue along the beach around the peninsula and back again (approx. 15 km). There is no public access to the manor

house Kås Hovedgård, but it is possible to look at the buildings from the road. “Sildedrættet” is a public bathing and relaxation area.

Sønderhøje You can follow a marked nature trail along the lay-by at the manor Kås Hovedgård up to Sønderhøje. From Sønderhøje you can enjoy the impressive view of the inlet Limfjorden and the rest of the peninsula Kås. From Sønderhøje you can follow the nature trail further down to “Sildedrættet”.

39


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Hvidbjerg Plantage – Rettrupkær Sø Hvidbjerg Plantage er på ca. 43 ha. I dag fremstår plantagen som en spændende blandingsskov. På østsiden af Rønbjergvej er træarterne hovedsagelig fyr, gran og birk, mens der på den vestlige side af vejen også vokser hassel, lærk, normannsgran, eg og bøg. Der er et rigt fugleliv i plantagen, ikke mindst på grund af de mange redekasser, som er sat op af Hvidbjerg Skole. Man kan være heldig at se rådyr og, i sjældne tilfælde, dådyr i og omkring plantagen. Jagthytten I den vestlige del af plantagen findes en jagthytte ved det, der i lokale munde kaldes ”Skråvejen”. Jagthytten er altid åben og kan frit benyttes af alle forbipasserende, blot man forlader hytten i den stand man fandt denne. Skovsøen Den lille skovsø umiddelbar syd for jagthytten er kunstigt anlagt i 1996, for at der selv i tørre somre er drikkevand til plantagens vilde dyr og fugle. Jagtforeningen holder fællesjagt i Plantagen 4 gange om året. Det er første lørdag i månederne: Oktober, november og december, sidste fællesjagt, en rævejagt, er 2. lørdag i januar. Disse dage er Plantagen lukket for offentligheden. Der vil være skiltning herom. Ridestien I 2005 er anlagt en 3,4 km. lang hestetrampesti i hele plantagens udkant. Kommer man til plantagen med hestetrailer er P-pladsen ved Rønbjergvej et godt udgangspunkt.

40

På en del af vandreruten i Hvidbjerg Plantage følger man ridestien. Her skal man være opmærksom på ryttere og på at stien kan være ujævn og smattet i vådt vejr. Rettrupkær Sø Rettrupkær Sø er oprindelig dannet af smeltevand efter sidste istid. Søen voksede dog langsom til og blev til en mose. Ejeren af Bomhus købte i 2004 en del af jorden fra Hvidbjerg Mosebrug, og fik med hjælp fra amtet genoprettet søen, som en del af vandmiljøplan II. Ved indvielsen af søen den 8. november 2004 gav den nye ejer søen det passende navn Rettrupkær Sø. Rettrupkær Sø ligger i dag hen som en lavvandet sø med et rigt fugleliv, som har indfundet sig forbløffende hurtigt efter søens genoprettelse. Der kan observeres både vade-, svømme- og strandengsfuglearter ved søen, bl.a. klyder, ryler, rødben og flere arter af lappedykkere. Der er desuden observeret både fiske- og havørn i området. Fugleobservationspost Rettrupkær Sø er privat ejet og der er ingen adgang til selve søen, men man får en god udsigt over søen og de omkringliggende enge, som græsses af kreaturer, fra det lille fuglerepos nord for søen. Der er også fin udsigt over søen fra Rettrup Kærvej. Vandreturen er på 3 km. Turstart: P-pladsen ved Røn­ bjergvej eller p-pladsen ved Rettrup Kærvej. Afmærkning: Pæle markeret med gule trekanter. Handicapvenlig: Nej.

Hvidbjerg Plantage ist ca. 43 ha groß. Heute ist der Wald ein interessanter Mischwald. Auf der Ostseite der Straße Rønbjergvej gibt es hauptsächlich die Baumsorten Kiefer, Fichte und Birke, während man auf der westlichen Seite der Straße auch Hasel, Lärche, Nordmannstanne, Eiche und Buche findet. Es gibt im Wald ein reiches Vogelleben, nicht zuletzt wegen der vielen Nistkästen, die die Schule in Hvidbjerg aufgehängt hat. Wenn man Glück hat, kann man Rehe und, seltener, Damwild im Wald und dessen Nähe sehen. Die Jagdhütte Im westlichen Teil des Waldes gibt es eine Jagdhütte am ”Skråvejen”, wie die Einheimischen sagen. Die Jagdhütte ist immer zugänglich und darf von allen Passanten frei benutzt werden, wenn man bloß die Hütte so verlässt, wie man sie vorgefunden hat. Der Waldsee Der kleine Waldsee unmittelbar südlich der Jagdhütte ist künstlich und wurde 1996 angelegt, damit auch in dürren Sommern die wilden Tiere und die Vögel des Waldes Trinkwasser finden. Der Jagdverein hält viermal im Jahr am ersten Samstag in folgenden Monaten im Wald eine Jagd ab: Oktober, November und Dezember – die letzte Jagd, eine Fuchsjagd, findet am zweiten Samstag im Januar statt. An diesen Tagen ist der Wald für die Öffentlichkeit abgesperrt. Beachten Sie bitte die Beschilderung darüber. Der Reitweg 2005 wurde ein 3,4 km langer Reitweg am ganzen Waldrand

angelegt. Kommt man am Wald mit Pferdetrailer an, ist der Parkplatz am Rønbjergvej ein guter Ausgangspunkt. Auf einem Teil der Wanderroute im Hvidbjerg Wald folgt man dem Reitweg. Hier sollte man auf Reiter aufmerksam sein und darauf, dass der Weg bei nassem Wetter uneben und schmierig sein kann. Rettrupkær See Rettrupkær See wurde ursprünglich durch das Schmelzwasser nach der letzten Eiszeit geschaffen. Der See verwuchs aber langsam und wurde zu Moor. Der Besitzer von Bomhus kaufte 2004 einen Teil des Landes von Hvidbjerg Mosebrug (Moorbetrieb), und mit Hilfe des Kreises gelang es ihm den See als Teil des Wasserschutzplans II wiederherzustellen. Bei der Einweihung des Sees am 8. November 2004 gab der neue Besitzer dem See den passenden Namen Rettrupkær Sø. Rettrupkær See ist heute ein seichter See mit einem reichen Vogelleben, das sich überraschend schnell nach der Wiederherstellung des Sees eingefunden hat. Man kann am See sowohl Wat-, Schwimm- als auch Strandwiesenvogelarten beobachten, u.a. Säbelschnäbler, Strandläufer, Rotschenkel und mehrere Arten von Lap­pen­ tauchern. Außerdem hat man im Gebiet sowohl Fisch- als Seeadler gesehen. Vogelbeobachtungsposten Rettrupkær See ist im Privatbesitz, und zum See selber ist kein Zutritt, aber man hat einen guten Blick über den See und die umherliegenden Wiesen, wo Rinder wei-


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip den, von dem kleinen Vogelpodest nördlich des Sees. Auch vom Weg Rettrup Kærvej aus hat man einen guten Ausblick über den See. Die Wanderung ist 3 km lang. Beginn der Wanderung: Park­ platz am Rønbjergvej oder Parkplatz am Rettrup Kærvej. Markierung: Mit gelben Dreie­ cken markierte Pfähle. Behindertengerecht: Nein. The plantation “Hvid­bjerg Plantage” is the size of about 108 acres. Today the plantation shows itself as a very interesting mixed forest. On the eastside of Rønbjergvej the tree species are mainly pine, fir and birch, whereas hazel, larch, Nordmann fir, oak and beech are growing on the westside of the road. You will find a rich bird life in the plantation not least caused by many nesting boxes that are placed in the trees by Hvidbjerg School. You can even have the luck to see roe deer, and on rare occasions, fallow deer in and around the plantation. Jagthytten (the hunting lodge) In the west part of the plantation is placed a hunting lodge near the locally called “Skråvejen”. The hunting lodge is always open and can freely be used by any passerby if only left in the same condition as it was found. Skovsøen The little forest lake immediately south of the hunting lodge is artificially laid out in 1996 to provide drinking waters for the plantation wildlife even in dry summers. There are hunting parties in the plantation four times a year. It is the first Saturday in the

months: October, November and December. The last hunting party is a fox hunt that will be held on the second Saturday of January. On these days the plantation is closed for the public. Signs with this information will be posted. Ridestien In 2005 a 3,4 km bridle path was laid out along the total fringe of the plantation. If you arrive to the plantation with a horse trailer, the parking area at Rønbjergvej would be a good starting point. A good part of the hiking trail is following the bridle path. So watch out for riders and that the path can be bumpy and slippery in wet weather conditions.

Rettrupkær Sø The lake, Rettrupkær Sø, was originally formed by melting water after the last Ice Age. However, the lake slowly became choked and turned into a marsh. In 2004 the owner of Bomhus bought a part of the land from Hvidbjerg Mosebrug, and with the assistance of the county the lake was re-established as a part of The Water Environment Act II. At the inauguration of the lake the 8th of November the new owner gave it the suitable name Rettrupkær Sø. Today Rettrupkær Sø is a shallow lake with a rich bird life that has appeared remarkable fast after the re-establishment of the lake. One can observe waders, webfooted birds and tidal meadow

species such as avocets, sandpipers, redshanks and several species of grebes. Furthermore both osprey and white-tailed eagle have been spotted in the area. Bird observation tower The lake is privately owned and there is no access to the lake itself, but you can have an excellent view over the lake and the surrounding meadows, grassed by livestock, from the small bird observation tower north of the lake. You can also have a fine view of the lake from Rettrup Kærvej. The hike is approximately 3 km. Starting point: The parking area at Rønbjergvej or that at Rettrup Kærvej. Marking: Poles marked by yellow triangles. The trail is not suitable for disabled persons.

41


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Håsum enge Sdr. Lemvej- Vigen Drej af fra Sdr. Lemvej ind af vejen Vigen (”Håsum 3 km”) og følg Vigen et par hundrede meter mod øst. Bustrup Bæk krydser her vejen i et idyllisk engområde. Her er opsat Infotavle. Fortsæt ad Vigen frem til vejkrydset Vigen og vejen ud til fugletårnet i Sdr. Lem Vig mod syd og Bustrup Hovedgård mod nord. Vejen ind til Bustrup Følger man vejen i skovbrynet ind til Bustrup Hovedgård, kommer man forbi bakken Galgebjerge, hvortil der fører en blind arm af stisystemet. Galgebjerge var indtil 1940’erne skovbevokset. Fort­ sætter man videre ad vejen ind til Bustrup Hovedgård ad en nu næsten tilgroet sti/vej, vil man opleve en klassisk flot herregårdsymmetri. Vejen ud til Fugletårnet Følger man vejen fra krydset på Vigen ud til Fugletårnet i kanten af skovbrynet til Bustrup Skov, kommer man snart ud i åbent terræn, som kan minde om Vejlerne i Thy eller Tipperne ved Ringkøbing Fjord i mindre udgave. Ved Fugletårnet er der rig mulighed for at studere fuglelivet. Dansk Ornitologisk Forening har i sin seneste fugletællingsrapport, feb. 2004 optalt 202 forskellige fugle i fugleområdet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. I begyndelsen af 1990’erne var det tilsvarende tal 130. Husk at medbringe kikkert. Der er opsat Infotavle ved fugletårnet. Vigen til Lægårdvej Følger man videre vejen Vigen mod øst, kommer man til et

42

bord-bænkesæt ved den såkaldte Præsteskov. Følger man videre Tværvejen mellem Vigen og Lægårdvej, møder man Salling Put & Take. Her kan man købe dagskort både til at fiske ørreder og flodkrebs. Der er kiosk i hovedbygningen. Følger man Lægårdvej mod nord, ender man oppe ved Håsum Kirke. Fra Lægårdvej ud i engene omkring Trævel Å Fra Lægårdvej fører der en nyeta­ bleret vej ud gennem engene over Trævel Å. Her er der ved broen neden for Lægårdvej chance for at iagttage Isfugle. Der er nærmest garanti for at se fiskehejre og musvåge. Længere ud mod sydøst er vejen stadig under istandsættelse. Her tilrådes fornuftigt fodtøj. Følger man vejen/ stien videre ud gennem engene, kommer man tæt på bakkedraget Grønkjær med Nyholm Plantage på Hardsysselsiden. Om Byengen ved Kjærgårdsholm På et tidspunkt forgrener vejen sig i et T-kryds. Følger man vejen mod nord over mod Sallingsiden kommer man først over den såkaldte Brændevinsrende videre om til den anden bro over Trævel Å. Her kan man skimte den gamle borgbanke til den gamle hovedgård Kjærgårdsholm. Ved broen er der opsat et bord-bænkesæt. Herfra fører vejen/stien op til Landevejen ved ”ER Cykler & Knallerter” og Håsum Sportsplads.

Sdr. Lemvej-Vigen Biegen Sie von Sdr. Lemvej in den Weg Vigen (”Håsum 3 km”) ein und folgen Sie Vigen ein paar hundert Meter nach Osten. Der Bach Bustrup Bæk kreuzt hier den Weg in einer idyllischen Wiesen- und Auengebiet. Hier gibt es eine Infotafel. Gehen Sie weiter am Vigen entlang bis zur Kreuzung Vigen und dem Weg zum Vogelturm in Sdr. Lem Vig im Süden und dem Gutshof Bustrup Hovedgård im Norden. Der Weg zu Bustrup Hovedgård Folgt man dem Weg am Waldrand bis zu Bustrup Hovedgård, kommt man an der Anhöhe Galgebjerge vorbei, wozu ein blinder Teil des Wegsystems führt. Geht man weiter in Richtung Bustrup Hovedgård auf einem jetzt fast zugewachsenen Pfad, wird man eine klassisch schöne Herrensitzsymmetrie erleben. Der Weg zum Vogelturm Folgt man dem Weg von der Kreuzung am Vigen bis zum Vogelturm am Waldrand bis Bustrup Skov, gelangt man bald ins offene Gelände, das den Vejlerne in Thy oder Tipperne am Ringkøbing Fjord ähnlich ist. Am Vogelturm gibt es gute Möglichkeiten, das Vogelleben zu studieren. In seiner letzten Bestandsaufnahme vom Februar 2004 hat der ornithologische Verband Dänemarks, Dansk Ornitologisk Forening, 202 verschiedene Vögel im Vogelgebiet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig aufgezählt. Am Vogelturm gibt es eine Infotafel. Vigen bis Lægårdvej Geht man weiter am Vigen entlang gegen Osten, kommt man

am sogenannten Præsteskov zu einem kleinen Rastplatz mit Tisch und Bänken. Folgt man weiter Tværvejen zwischen Vigen und Lægårdvej, kommt man an Salling Put & Take vorbei. Hier kann man Tagesscheine zum Angeln von sowohl Forellen als auch Flusskrebsen kaufen. Im Hauptgebäude gibt es einen Kiosk. Folgt man Lægårdvej in nördlicher Richtung, endet man bei Håsum Kirke. Von Lægårdvej in die Wiesen um Trævel Å herum Von Lægårdvej führt ein neu angelegter Weg durch die Wiesen und über den Bach Trævel Å. Hier an der Brücke unterhalb Lægårdvej hat man vielleicht das Glück, Eisvögel zu beobachten. Beinahe garantiert kann man Fischreiher und Mäusebussarde erleben. Weiter gegen Südosten wird der Weg noch ausgebessert. Folgt man dem Weg weiter durch die Wiesen, kommt man eng an den Hügelzug Grønkjær mit dem Wald Nyholm Plantage an der Hardsysselseite heran. Rund um Byengen bei Kjærgårdsholm Irgendwann verzweigt sich der Weg in eine T-Kreuzung. Folgt man dem Weg gegen Norden auf die Sallingseite zu, überquert man erst einen kleinen Bach, die sogenannte Brændevinsrende (”Schnapsrinne”) und danach weiter zu der anderen Brücke über Trævel Å. Hier lässt sich die alte Burganhöhe des alten Herrensitzes Kjærgårdsholm ahnen. Bei der Brücke findet man einen Tisch mit Bänken zum Rasten. Von hier führt der Weg bis zur Landstraße bei ”ER Cykler & Knallerter”.


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip called Præsteskov. If you continue along the road Tværvejen between Vigen and Lægårdvej, you will find Salling Put & Take. They sell day tickets both for trout fishing and crayfish catching. The main building has a kiosk. If you follow along Lægårdvej to the north, you will end up at the church Håsum Kirke. From Lægårdvej into the meadows around the stream Trævel From Lægårdvej a newly established road leads through the meadows across the stream Trævel Å. Here at the bridge below Lægårdvej you will have a chance to watch kingfishers. You almost have a guarantee of being able to watch herons and buzzards. Further towards the southeast, the road is still under construction so practical footwear is recommended. If you follow the road/path further through the meadows, you will get close to the uplands Grønkjær with the plantation Nyholm Plantage near Hardsyssel. Sdr. Lemvej-Vigen Turn off from Sdr. Lemvej onto the road Vigen (“Håsum 3 km”) and follow Vigen a few hundred metres towards the east where the brooklet Bustrup Bæk crosses the road in an idyllic meadow area. Here you will find an information plaque. Continue along Vigen to a crossroads: Vigen and the road out to the Bird Tower in the inlet Sdr. LemVig to the south and the manor Bustrup Hovedgård to the north. The road into the manor Bustrup Hovedgård If you follow the road at the edge of the woods into Bustrup Hovedgård

you will pass the hill Galgebjerge, and you can get a closer look at it if you follow a path system to its end. Up to the 1940s Galgebjerge was covered by woods. If you continue along the road up to Bustrup Hovedgård along an almost overgrown path/road you will discover a view of a classic impressive manor symmetry. The road out to the Bird Tower If you follow the road from the crossroads of Vigen out to the Bird Tower at the edge of the woods of Bustrup Skov, you will soon get into an open area which may remind you of Vejlerne in Thy or Tipperne at the inlet Ringkøbing Fjord in

a minor way. At the Bird Tower you will have a great opportunity to study the bird life. In its latest bird tally report of February 2004, the Danish Ornithological Society registered 202 different birds in the bird area Geddal Strandenge/ Sdr. Lem Vig. At the beginning of the 1990s the corresponding figure was 130. Remember to bring along binoculars. An information plaque has been erected at the Bird Tower. Continue along Vigen to the road Lægårdvej If you continue along the road Vigen to the east, you will get to a table and bench set at the woods

Round Byengen at Kjærgårdsholm At a certain point, the road branches off in a junction. If you follow the road to the north towards Salling, you will first pass the socalled “Brændevinsrende” and continue to the second bridge across the stream Trævel Å. Here you can have a glimpse of the old castle hill of the old manor Kjærgårdsholm. At the bridge a table-bench set has been set up. From this spot the road/path leads to the road “Landevejen” at ”ER Cykler & Knallerter”.

43


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Nymølle – Ginnerup – Jættestuen

Indmeldelseskort fås bl.a. i billethuset - eller ring på tlf. 97 56 84 36 E-mail: foreningen@spottrupsvenner.dk . www.spottrupsvenner.dk

v/ Henrik Sørensen, Søndergade 13 B, Balling

44

Ved udløbet af Rødding Å lå tidligere en mølle, hvoraf der intet er tilbage. Møllen omtales i 1541 som “Nøy Møll”, deraf stednavnet Nymølle. Derimod har man bevaret skorstenen som et minde om det teglværk, der lå her og var en meget stor arbejdsplads. Nymølle Teglværk lavede molersten og stoppede først sin produktion umiddelbart efter 2. verdenskrig. Foruden teglværket har Nymølle været udskibningssted for Spøttrup. Færgestedet fungerede også som overfartssted til Sillerslev på Mors. I Ginnerup Plantage finder man en samling af store, velbevarede gravhøje fra perioden 2500-2000 f.Kr. Blandt højene er Sallings eneste tilgængelige jættestue. Jættestuen blev i 1910 undersøgt og restaureret. Så i dag kan man kravle ind i den – hvis man tør. En afmærket sti fører fra P-pladsen ved vejen ind til højen. Turen langs stranden åbner mu­lighed for mange spændende oplevelser (dyreliv, sjældne fugle, fossiler m.m.) i et helt unikt limfjordslandskab. Vandreturen er på 8,6 km.

An der Mündung des Baches Rød­ding lag früher eine Mühle, von der aber nichts übriggeblieben ist. Die Mühle wird 1541 als »Nøy Møll« erwähnt, daher auch der Ortsname Nymølle. Dagegen hat man den Schornstein der Ziegelei, die hier lag und ein wichtiger Arbeitgeber war, als Andenken bewahrt. Die Ziegelei Nymølle stellte Kieselgur her und hörte erst unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Produktion auf. Außer der Ziegelei gab es bei Ny Mølle auch einen Schiffsverladeplatz, der auch als Fährstelle nach Sillerslev auf Mors diente. In der Plantage Ginderup gibt es einige große, gut erhaltene Grabhügel aus der Zeit 2500-2000 vor Chr. Zwischen den Hügeln liegt Sallings einziges zugängliches Hünengrab. Das Hünengrab wurde 1910 untersucht und restauriert. Heute kann man das Hünengrab also von innen besichtigen, wenn man sich traut. Ein markierter Pfad führt vom Parkplatz am Weg zum Grabhügel. Die Wanderung am Strand entlang bietet die Möglichkeit für viele interessante Erlebnisse (Tierleben, seltene Vögel, Fossilien usw.) in einer einzigartigen Limfjordlandschaft. Die Wanderung ist 8,6 km lang.


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip

Brugskunst - Legetøj med omtanke Økologiske Lækkerier

såsom øl, vin, kaffe, the og meget mere

Sæbe og kropsplejeprodukter Gaverartikler

Jættestuen.

At the mouth of the brook Rødding Å there was earl­ ier a mill, but no­thing of it has been left today. The mill is mentioned in 1541 as »Nøy Møll« (i.e. new mill), thus the name »Nymølle«. On the other hand, the chimney has been preserved as a remnant of the brickworks which was located here and which was a very big working place. The brickworks Nymølle Teglværk made moler bricks and did not stop its production till shortly after World War II. Apart from the brickworks, Nymølle has also been a shipping point for Spøttrup. Besides, the ferry place worked as a ferry station to Sillerslev on the island of Mors.

In the plantation Ginderup Plantage you will find a collection of large, well preserved mounds from the period 2500 - 2000 B.C. Among the mounds, Salling has the only accessible gallery grave. In 1910 the gallery grave was exam­ined and restored. So today you can crawl into it if you dare to. A marked path leads from the park­ing place at the road into the mound. The trip along the beach offers many exciting experiences (animal life, rare birds, fossils, etc.) in quite a unique Limfjord scenery. The walking tour is 8.6 km.

Åbakken 40 · Krejbjerg · 7860 Spøttrup Telefon: 8610 6015 Åbningstider: Se www.aabakkensgaardbutik.dk Tlf. 9756 1650 – 2141 4430

Åben efter aftale

Hyggelig ferielejlighed udlejes.

45


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Spøttrup Sø

Spøttrup Borg er landets bedst bevarede borg fra senmiddelalderen. Borgen er opført omkring år 1500. I borgparken findes et fornemt anlæg med en af landets største samlinger af lægeurter. Bebyggelserne på Spøttrup Mark og Søn­der­marken giver et godt indtryk af en såkaldt »stats­

�������� ���������������������� �������������

���������������� ��������������� �����������������������

husmandsudstyk­n ing«. Ejen­­ dom­mene blev udstykket i 1937, efter at Staten havde overtaget Spøttrup Borg. Mellem de to veje har den tidligere jernbane – Vestsallingbanen – haft sit spor. Banen blev nedlagt i 1965. Der er i dag kun enkelte »spor«, tilbage i terrænet, bl.a. dæmningen over Spøttrup Bæk. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994 efter i mere end 100 år at have været tørlagt. Det røde pumpehus på vestsiden af søen er nu fugletårn med udstillingsrum. Det såkaldte »Polakhus« på østsiden rummer en fin udstilling om søen og dens historie. Vandreturen er på 9,9 km.

������� �������������������� ������������������������

Rejsevaluta Geldwechseln Money exchange

Salling Bank Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 www.sallingbank.dk

46

Bed and breakfast Mohairbutik & Cafe - et besøg værd

Åbningstider cafe og butik: Onsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 18.00 Månedens første weekend 12.00-18.00. Derudover åbner vi gerne efter aftale

Enggårdens Mohair Spøttrup Mark 6, 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 18 06 / 40 46 01 49 www.enggaarden.dk email@enggaarden.dk


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Die Burg Spøttrup ist die am besten erhaltene spätmittelalterliche Burg Dänemarks. Die Burg wurde um das Jahr 1500 errichtet. Im Burgpark gibt es eine beachtliche Anlage mit einer der größten Arzneikräuter­sammlungen des Landes. Die Gebäude auf den Wegen Søndermarken und Spøttrup Mark geben einen guten Eindruck von der Parzellierung, bei der Kleinbauern staatliche Darlehen bekamen. Die Grundstücke wurden 1937 parzel­liert, nachdem der Staat die Burg Spøttrup übernommen hatte. Zwischen den beiden Wegen hat die frühere Eisenbahn – die Bahn von Westsalling – ihre Gleise gehabt. Die Bahn wurde 1965 stillgelegt. Es gibt heute nur noch einzelne »Spuren« davon im Gelände, u.a. den Damm über den Spøttruper Bach. Vor der Burg liegt der Spøttruper See, den es seit 1994 wieder gibt, nachdem er mehr als 100 Jahre tro­ckengelegen hatte. Das rote Pumpenhaus auf der Westseite des Sees ist jetzt ein Vogelturm mit Ausstellungsraum. Das sog. “Polakhus" auf der Ostseite beherbergt eine schöne Ausstellung über den See und seine Geschichte. Die Wanderung ist 9,9 km lang.

The castle Spøttrup Borg is Den­mark's best preserved castle from the late Middle Ages. The castle was erected about 1500. The castle park offers one of Denmark's largest and most distinguished collections of medical plants. The settlements along the roads Søndermarken and Spøttrup Mark give you a good impression of a socalled »parcelling out of state holdings«. The properties were parcelled out in 1937 after the Danish Government had taken over Spøt­trup Borg. Betweem the two roads, the former railway Vestsallings­banen had its tracks. The railway was closed in 1965. Today there are only a few »tracks« left in the area, for instance the dam across the brooklet Spøttrup Bæk. In front of the castle, you will see the lake Spøttrup Sø which was reestablished in 1994 after being drained for more than 100 years. The red pump house on the west­ern side of the lake is now a bird tower with exhibition rooms. The socalled »Polish house« on the east­ern side contains a fine exhibition about the lake and its history. The walking tour is 9.9 km.

Alt turistkørsel udføres Posthusvej 36 Balling 7860 Spøttrup

Balling Turist-biler 97 56 42 82

Hanne Ravn Larsen Tranemarken 3 Nr. Lem · 7860 Spøttrup · Tlf. 28 18 15 08 ravn.larsen@hotmail.com · www.lemmalerservice.dk

Kæmpe indendørs vandland Tæt på børnevenlig strand Stor sjov legeplads 20 m 2 luksus hytter med hems Flot ny 18 hullers kompakt-golfbane Se mere på: www.limfjords.dk Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup Tlf +45 9756 0250

47


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Ålbæk Strand og Halvøen Kås

Ålbæk und die Halbinsel Kås Ålbæk - the peninsula Kås

Halvøen Kås er fredet og huser en vejrbidt natur, der på grund af århundreders tilhørsforhold til herregården Kås har bevaret mange oprindelige elementer. Det er et enestående landskab med en græshede med 18 gravhøje og en af landets meget få oprindelige naturskove. Fredningen af halvøen Kås er gennemført i 1941 og giver desværre ikke offentligheden ad­gang. Det er dog tilladt at vandre rundt om halvøen langs stranden. Områdets græssende kreaturer og får giver et godt indtryk af, hvordan Salling må have set ud dengang, hvor studeavlen var egnens vigtigste aktiv. For Kås Hovedgård var naturligvis fra gammel tid en udpræget studegård ligesom alle hovedgårde i Salling. Hovedbygningen er op­ført i 1635, men gårdens historie går helt tilbage til 1300-tallet.

Die Halbinsel Kås steht unter Na­tur­schutz. Ihre verwitterte Natur hat aufgrund der jahrhundertealten Zugehörigkeit zum Herrensitz Kås viele ur­­ sprüngliche Züge bewahrt. Die Landschaft hier ist einmalig mit ihrer Grasheide mit 18 Grabhügeln und einem der sehr wenigen urtümlichen Wälder hierzulande. 1941 wurde die Halbinsel Kås unter Naturschutz gestellt, daher hat die Öffentlichkeit leider keinen Zutritt. Es ist aber erlaubt, am Strand entlang um die Halbinsel herum zu wandern. Die weidenden Rinder und Schafe hier geben einen guten Eindruck davon, wie

Salling zu der Zeit ausgesehen hat, als die Vieh­zucht der wichtigste Erwerbszweig der Gegend war. Denn auf dem Gutshof Kås war natürlich von alters­her die Viehzucht bestimm­end, wie auch bei den anderen Ritter­gütern von Salling. Das Hauptge­bäude wurde 1635 errichtet, aber die Geschichte des Gutes geht weit zurück bis ins 14. Jahrhundert. Die Wanderung ist 10 km lang. The peninsula Kås is preserved and is characerised by weather-beaten nature which has maintained many origi-

nal elements due to its affiliation to the manor Kås. It represents unique scenery with a grass heath containing 18 grave mounds and one of Denmark's very few original natural woods. The preservation of the peninsula Kås took place in 1941 implying that the public has unfortunately no access to this area. However, you are allowed to walk round the peninsula along the beach. The area's grazing cattle and sheep give you a good impression of the former appearance of Salling. In those days steer breed­ing was this region's most important occupation because from days of old the manor Kås Hovedgård was of course a typical steer manor like all the manors of Salling. The main building was erected in 1635, but the history of the manor goes all the way back to the 1300s. The walking tour is 10 km.

Vandreturen er på 10 km.

48


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip

Humlegårdvej – Hjortholm Kør til Krejbjerg og videre op ad Humlegårdsvej. Parker bilen hvor vejen bliver til grusvej. Følg grusvejen, og nyd udsigten over fjorden. Du vil kunne se både til Hjerk og helt til Mors på din vej. Fortsæt ned til engen, hvor du enten kan smutte tværs over til slusen, (her kan det være nødvendigt med gummistøvler) eller dreje til venstre ad vejen. I engen kan du i juni måned finde både plettet og kødet gøgeurt, baldrian, kæruld samt anden engflora. Du kan også se fiskehejren gå på fangst her, musvågen svæver over engene, og er du meget heldig, kan du måske også se odderen. Når du er nået ned til stranden, går turen til venstre videre ud til Hjortholmene, hvor vandet ikke er dybere, end du kan vade over. På Hjortholmene er fundet køkkenmøddinger fra Stenalderen, og er du heldig, finder du måske en stenøkse eller en pilespids. Turen går videre via de afmærkede pæle langs stranden og op ad markvejen til Ginnerupvej, der følges til Humlegårdsvej. Turen er på ca. 9 km. Fahren Sie nach Krej­ bjerg og weiter entlang Humlegårdvej. Parken Sie das Auto dort, wo der Kiesweg anfängt. Folgen Sie dem Kiesweg, und genießen Sie den Anblick über den Fjord. Unterwegs werden Sie bis nach Hjerk und der Insel Mors sehen können. Gehen Sie weiter zur Wiese hinunter, wo Sie entweder quer über zur Schleuse schlüpfen (hier brauchen Sie vielleicht Gummistiefel)

oder nach links in die Straße einbiegen können. Auf der Wiese können Sie im Juni sowohl geflecktes als fleischrotes Knabenkraut, Baldrian, Wollgras sowie andere Wiesenflora finden. Sie können auch hier den Fischreiher beim Futtersuchen beobachten, der Mäusebussard schwebt über den Wiesen, und hat man richtig Glück, sieht man vielleicht auch den Otter.Vom Strand geht die Wanderung nach links weiter zu den Inselchen Hjortholmene hinaus, wo das Wasser nicht tiefer ist, als dass Sie hinüberwaten können. Auf den Hjortholmene hat man Kökkenmöddinger aus der Steinzeit gefunden, und haben Sie Glück, finden Sie vielleicht eine Steinaxt oder eine Pfeilspitze. Die Wanderung geht weiter via die markierten Pfähle am Strand entlang und den Feldweg hinauf. Ein Stückchen vorne biegen Sie links ab (beachten Sie bitte die Pfähle), und hier gehen Sie durch ein naturschönes Gebiet mit variierter Vegetation zu Ginnerupvej und zurück zu Humlegårdvej. Die Wanderung ist ca. 9 km lang. Drive to Krejbjerg and continue along Humle­ gårdvej. Park the car where the road becomes a gravel road. Follow the gravel road and enjoy the view of the inlet. On your way you will be able to see Hjerk and all the way to Mors. Continue down to the meadow where you can either cross the lock (here you may need to wear rubber boots) or turn left along the road. In the meadow you may in June find for instance spotted and

Marsh orchids, valerian, cottongrass, and other kinds of meadow flora. You may also see the heron go fishing here, the buzzard circling above the meadows, and if you are very lucky you may even see the odder. When you have arrived at the beach, turn left towards Hjortholmene where the water is not deeper than you can wade across. At Hjortholmene they have found kitchen middens from the Stone Age, and if you are lucky you may find a stone ax head or an arrowhead. The trip continues via the marked poles along the beach and up along the field lane. A further up this lane you turn left (notice

the poles), and you will continue in an area of natural beauty with varied vegetation to the road Ginnerupvej and back to the road Humlegårdvej. The trip is approx. 9 km.

49


Praktiske oplysninger | Praktische Hinweise | Practical Information Alarm | Notruf | Emergency

Ambulance – Brand – Politi: Tryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Krankenwagen – Feuer – Polizei: Wählen Sie . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Ambulance – Fire – Police Dial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Redningskorps/ Rettungsdienst Rescue . . . . . . . . . . 70 10 20 30

Apotek | Apotheken | Pharmacy

Balling Apotek, Vestergade 1 . . . . . . 97 56 40 13

Apotekudsalg | Medizin (rezeptfrei) | Chemist dispensary

Lem Købmandsgård Vesterbrogade 1 . . . 97 56 80 03

Dyrlæger | Tierarzt | Vets:

Skive Dyrehospital Elskjærbakken 5, 7800 Skive . . . . . . . 97 51 30 45 Aften og weekendvagt: . . . . . . 97 52 15 66 Roslev Dyreklinik Helsevænget 2, 7870 Roslev, . . . . . . 97 57 12 99

Lystbådehavne | Häfen | Harbours Gyldendal Havn: Havneafgift pr. båd 100.00, rabat efter 7 døgn. Søsætning ved rampe: Pris kr. 30,-. Tlf. . . 97 56 02 73 / 21 90 70 52

Lægevagten | Ârztliche bereitschaft | Emergency medical service:

Hverdage kl. 16.00-08.00 og lørdag/søndag samt helligdage . . . . 70 11 31 31 Werktags nach 16 Uhr. Sa, So und Feiertage: . . . . . . . . . 70 11 31 31 Weekdays after 4 pm. Sat., Sun and holidays . . . . . . . 70 11 31 31

Læger | Ârzte | Medical Centers

Ved Gyldendal..

50

Praktiserende læger: Andersen, Jørgen Blom Ørnevej 1, Klinikhuset, Balling . . . . . . . . . . . . 97 56 45 77 Konsultation efter aftale. Tlf. tid: 8.00 – 9.00. Tids- og medicinbestilling: 9.30 til 12.30. Andersen, Åse Østerbrogade 4, Lem Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . 97 56 83 55 Mandag til Fredag 8.00 -16.00 / Ons. 17.00 til 19.00. Bentzen, Erik Østergade 10, Rødding Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . 97 56 10 40 Tlf. tid hver dag kl. 8.00 til 9.00. Christiansen, Mogens Boy Nørregade 5, Balling Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . 97 56 40 17 Tlf. tid hver dag kl. 8.00 til 9.00 og 12.00 til 12.30.

Politi | Polizei | Police

Tryk/Wählen Sie/Dial . . . . . . 1-1-4 Politistation . . . . . . . . 96 15 14 48 Spøttrup Lokalpoliti Spøttrup Ortspolizei Local Police - Spøttrup Landpolitiassistent Jørgen Breum Hansen Frilandsvej 11, Rødding . . . . . . . . . . 97 56 18 88 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 til 10.00. Onsdag 15.00 til 17.00.

Posthus | Postamt | Postoffices

Balling Postbutik Dagli’ Brugsen, Søndergade 5, Balling . . . . . . . . . . . . 97 56 40 14 Eksp. Mandag til fredag kl. 10.00 til 17.00. Lørdag 09.00 til 12.00. Lem Postbutik Lem Købmandsgård Vesterbrogade 1, Lem . . . . . . . . . . . . . . 97 56 80 03 Eksp. Mandag til fredag kl. 9.00 til 16.30. Lørdag 9.00 til 11.00 Oddense Postbutik Dagli’ Brugsen, Gravene 1 . . . . . . . . . 97 58 10 12 Eksp. Mandag til fredag 10.00 til 16.00. Lørdag 9.00 til 11.00

Renovation | Müllabfurh:

Skive Renovation 4S Kåstrupvej 20-22 . . . 97 58 12 88 Åben ma-to. 9-15, fre. 9-12. Genbrugspladsen: Åben mandag til fredag 14 - 18, lørdag og søndag 10-17.


Vi servicerer vore kunder med alt indenfor

Balling Apotek Vestergade 1, Balling 7860 Spøttrup

• EL • VVS • KLOAK

Tlf. 97 56 40 13 Fax 97 56 42 62

og Service af tion repara mærker alle bil en ind så og - og Service ranti-af r ga fo aration r rep denrke bilmæ pe e rio all en

Ved Gyldendal..

Sygehus | Krankenhaus | Hospitals

Viborg/Skive Resenvej 25,Skive . . 89 27 27 27 Viborg/Kjellerup Ll. Sct. Mikkelsgade 20, Viborg . . . . . . . . . . . . 89 27 27 27

Tandlæge | Zahnärzte | Dentists

Ørnevej 1, Balling . . 97 56 45 55 97 56 40 50 Tandlægevagt weekender og helligdage: Henvisning til vagthavende kan fås oplyst på telefon . . . . . . . . . . . . 70 10 20 30

Udgiver | Herausgeber | Published by:

Spøttrup Turistforening. www.spottrupturist.dk Idé og layout: Spøttrup Turistforening. Foto: Susanne Jensen. Bykort: Ivar Andersen. Grafisk fremstilling og tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S ISO-14001 miljøcertificeret. Udgiver påtager sig ikke noget ansvar for annonceteksternes rigtighed, samt øvrige oplys­ ninger, der er indhentet. Tak til alle vore annoncører, Spøttrup Borgmuseum. samt øvrige sponsorer.

ind - også tifor garann periode

Jes Nørgaard • Tom Jensen Peter Hansen •Brian Krarup

Vi passer godt på din bil... Vi passerServiceeftersyn godt på din bil... Rep. af alle person- og varebiler Bremse- og lygtekontrol Aircondition Autoruder og stenslag Plade- og rustarbejde Klargøring til syn Forsikringsskader

Gadekæret 11 A • Vejby 7860 Spøttrup

Rødding Auto Rødding Auto Nymøllevej 5 - 7860 Spøttrup Nymøllevej 5 - 7860 Spøttrup Telefon www.roddingauto.dk Telefon2872 28724209 4209 -- www.roddingauto.dk

Service Partner Service Partner

VVS • 97 56 63 66 EL • 97 56 80 40

Nyd frokosten,

efter­midagskaffen eller aftenmenuen i Restaurant Gyldendal – i de dejlige omgivelser, lige ved fjorden og med en vidunderlig udsigt.

Vester Hærup Strandvej 30 7860 Spøttrup, tlf. 97 56 01 66

www.restaurant-gyldendal.dk

Turistinformation | Touristinformationen | Touristinformation

(v/ Spøttrup Borg) . . 97 56 16 06 www.spottrupborg.dk Turistbureauet Skive Østerbro 7, Skive. . . 97 52 32 66 www.visitskive.dk

51


Vestsallings skønne natur

Besøg Vestsallings største Dagligvareforretning Besuchen Sie den gröSSten POS Man TBUT d.-f IK Supermarkt WestsallingS Lørd red 10 -17 POST ag 9 -12 Visit Vestsalling district's SMa o.-Fr. F10I-L1IALE Gratis ms 7U internetservice POST tag 9-12 Uhhrr largest grocery OF ÅBEN ALLE DAGE 7.30 -20 TÄGLICH GEÖFFNET 7.30-20 UHR OPEN ALL DAYS 7.30 a.m. - 8 p.m.

Mon FIC Satur - Fri 10 a.m ESHOP days 9 a.m . - 5 p.m. . - 12 p.m.

Kostenloser Internetservice

Free of charge Internet service

BALLING

SØNDERGADE 5, BALLING, 7860 SPØTTRUP

Tlf. 97 56 40 14 OK benzin 24 timer 24 Stunden OK-Benzin 24 hrs petrol service with OK-Benzin

BALLING

SKIVEVEJ 4, BALLING, 7860 SPØTTRUP

Spøttrup Turistforening  

Brochure 2009/10

Advertisement