Page 1

g n i l st sam

f i r k Ops v i t a e it l kr g n i n s i v r e d n u


Velkommen til Spotlights nye kogebog til kreativ og alternativ undervisning. På Spotlight har vi en mission, der hedder, at vi vil ’udfordre børn og unges kreativitet’. Vi vil øge deres abstraktionsniveau og evne til at tænke ud af boksen og give dem en kreativ kompetence, som de kan anvende på mange andre områder i livet. Og vi tror ikke, det er så svært. Det handler simpelthen om at vende tingene lidt på hovedet og se alting fra nye vinkler. Målet med kogebogen er at gøre det lidt lettere for jer lærere at tænke kunstneriske og kreative metoder ind i den daglige undervisning, og derfor arbejder alle opskrifterne med temaer, som er en del af pensum, og på bagsiden af hver opskrift kan I også se, hvilke trinmål det pågældende forløb arbejder med. Sådan bruger I opskrifterne Opskrifterne i denne kogebog skal forstås som inspirationsoplæg til en anderledes undervisning. Vores kokke har forsøgt at gøre opskrifterne ret konkrete, men vi håber, at I vil bevare et åbent sind og hele tiden tænke kreativt og rette dem til, så de passer til de fag og aldersgrupper, som I arbejder med. På Spotlight vil vi blive ved med at arbejde på lignende opskrifter, og vi hilser alle nye forslag velkommen. Så hvis du har lavet et forløb med dine elever, som var lidt skævt og anderledes, og som gav eleverne kreative udfordringer og nye vinkler, så send det meget gerne til os; så vil vi sætte det op som en opskrift og føje det til kogebogen. Vi er meget interesserede i at høre jeres mening om kogebogen. Skriv til os med jeres tanker og oplevelser. - Og hvis nogen af jer har lyst, så vil vi meget gerne se jer på Spotlight festivalen med jeres lille performance.


Materialet er blevet til i samarbejde med to af vores kunstnere og en lille gruppe kreative lærere. Vi skylder en stor tak til: Kunstnere Louise Nissen Christian Dietrichsen Lærere Bettine Viig Jørgensen, Gauerslund Skole Birthe Flach, Ødsted Skole Kristina Blæhr, Bredagerskolen Sami Benkhettab, Kirstine Seligmann Skole Claus Lindblad, Kirkebakken Skole - God fornøjelse med de kreative kokkerier. Spotlight Teamet


Spotlight er en kulturfestival for børn og unge, som finder sted hvert år i uge 38. På gaderne i Vejle, Jelling, Give, Børkop og Egtved summer det af musik, dans, teater og udsmykning. Hvert år er der ca. 5000 aktivt deltagende børn, og I kan også være med. Festivalen er nemlig åben for alle, der har lyst til at møde op med en kulturel produktion eller bare for at kigge. I kan deltage i centerbyerne onsdag og torsdag eller i Vejle fredag og lørdag. Hvert år vælges der et nyt tema, og i år er det ’Omvendt – vendt om’. Vi glæder os meget til at opleve alle de skøre og skæve ting, der kan komme ud af det. Spotlights mission Spotlight har en mission, der hedder, at vi skal ’udfordre børn og unges kreativitet’. Vi vil udvikle børnenes abstraktionsniveau og evne til at tænke ud af boksen ved at lade dem arbejde med kunstneriske og kreative metoder og derigennem se verden fra helt nye vinkler. Evnen til at tænke ud af boksen kan overføres til andre fagområder og det er der jo stor efterspørgsel på i det moderne samfund. - Og så gør det jo ikke noget at vi har det sjovt samtidig… Huskunstnerordning Spotlight har et tilbud til skolerne om at møde kunsten direkte gennem kunstnerne. Hvert år i foråret udkommer Spotlights Huskunstnerkatalog, hvor skolerne kan søge om at få en professionel


kunstner ud på skolen og gennemføre et forløb. Resultatet af huskunstnerprojekterne opføres/ fremvises på festivalen, enten i Vejle eller en af centerbyerne. Nu er det blevet endnu lettere at arbejde med kunst og kreativitet Som noget nyt har Spotlight i år udviklet et inspirationsmateriale til hvordan kunst og kreativitet kan inddrages i den daglige undervisning. Vi har lavet en kogebog til alternative undervisningsforløb, som både inddrager kreative metoder og samtidig opfylder nogle af de trinmål, der er formuleret for fagene. Materialet er blevet til i samarbejde med to af vores kunstnere og en lille gruppe kreative lærere. Se opskrifterne på Spotlights hjemmeside eller i den mappe som hver skole har fået. HUSK Spotlight er ikke bare et afbræk i hverdagen – men det er OGSÅ et afbræk i hverdagen. Spotlight er et brag af en festival og eleverne elsker at komme op på scenen og vise deres produktion.

Spotlight 2011 Omvendt – vendt om Onsdag 21.9 Børkop og Jelling Torsdag 22.9 Egtved og Give Fredag og lørdag 23-24.9 Vejle

Kontakt og yderligere information Spotlight Spinderigade 11E, 7100 Vejle Projektleder Jon Kraabøl: 5150 8115 Projektkoordinator Dorthe Rosenvinge: 7681 3015 Mail: spotlight@vejle.dk Web: www.spotlight.vejle.dk


Fra 5. til 9. klasse

Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

Lav research på Danmarks krige Denne ret serveres som en råbekor-koncert og kan krydres med plakater

serveringsforslag

Debatter om Danmarks krige

Nøglepointer fra debatten inddrages i tekstskrivning

2-8 lektioner

tilberedningstid Teksterne omskrives til vers, paroler og slagsange og fremføres som råbekor

Velegnet til: Samfundsfag, dansk, billedkunst og musik

fag Lav en plakat til koncerten Man kan eventuelt lave en duel mellem forskellige råbekor og holdninger

tips


Trinmål for Choir de Cri á la Guerre Trinmål for dansk Efter 6. klassetrin Det talte sprog:  argumentere, debattere og informere  bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål Det skrevne sprog – læse  søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger  fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form  søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læs ning og opgaveløsning Det skrevne sprog – skrive  strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer  indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser Sprog, litteratur og kommunikation  bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden  fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse  udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form

Efter 9. klassetrin Det talte sprog:  kunne lede møder og styre diskussioner  lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling Det skrevne sprog – læse  læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet  foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning

Det skrevne sprog – skrive  layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed

Trinmål for samfundsfag Efter 9. klassetrin Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati  give eksempler på internationale organisationer og aftaler, som Danmark deltager i, og diskutere FN’s og NATO’s betydning for konflikt og samarbejde på globalt plan  give eksempler på brug af politisk retorik i den offentlige debat og forklare, hvordan politiske nyheder kan påvirke den politiske proces Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet:  anvende deres viden om sociale og kulturelle forhold som bag grund for at diskutere sociale problemer og konflikter  give eksempler på sociale konflikter i det moderne samfund

Trinmål for billedkunst Efter 5. klassetrin Billedfremstilling:  hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt  fremstille værker i et samarbejde med andre Visuel kommunikation:  anvende billedet som kommunikationsmiddel  anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, plakater, tekster og opgaver

Trinmål for musik Efter 6. klassetrin Musikalsk skaben:  udføre improvisation over en fastlagt akkordfølge  arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser


6., 7. og 9. klassetrin

Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

gå på opdagelse i de matematiske og geometriske begreber eksempelvis: Pi, radius, diagonal, middelværdi, brøk, Pythagoras m.fl.

samtal om begrebernes egenskaber og karakterer og omsæt dem til roller eksempelvis: Pi sidder og plaprer sin uendelige talrække og er til stede ”overalt” Diagonalen forbinder og er samtidig på tværs lad begreberne udfolde sig fysisk og i interaktion med hinanden eksempelvis: Radius er en ged som er bundet til en pæl og løber rundt og rundt, samtidig med at han forsørger at favne de andre

Kan serveres som absurd fysisk teater eller gadeperformance

serveringsforslag

2-8 lektioner

tilberedningstid

lav en dramaturgi/fortælling over de forskellige begrebers individualitet og indbyrdes forhold Velegnet til: Matematik, idræt og drama

Optræd med fortællingen

fag Prøv at gøre det meget fysisk så publikum selv kan regne ud hvilke begreber der er i spil. Når man optræder med det kan man evt. inddrage publikum og gøre det interaktivt

tips


Trinmål for Matematisk idrætsgryde Trinmål for matematik Efter 6. klassetrin Matematiske kompetencer  bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence)  afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbol sprog (symbolbehandlingskompetence) Matematiske emner i arbejdet med geometri  kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler  undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Matematisk anvendelse  se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelses middel Matematiske arbejdsmåder  arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teo retiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser  arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages

Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer  afkode, bruge og vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer og kunne se deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd  forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sam menhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) Matematiske emner i arbejdet med geometri  kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber  benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder stør relsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed

 udføre enkle geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af Pythagoras’ sætning Matematisk anvendelse  erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag Matematiske arbejdsmåder  veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger  arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teo retiske problemstillinger, bl.a. i projektorienterede forløb

Trinmål for idræt Efter 7. klassetrin Kroppen og dens muligheder  mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre  skabe og udføre egne og andres danse og koreografier  anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse Idrættens værdier  forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbasere de idrætsaktiviteter  vurdere den velkoordinerede bevægelse

Efter 9. klassetrin Kroppen og dens muligheder  analysere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre  anvende samspilletmellemretninger og planer i egen bevægelse og gruppens bevægelser  udarbejde og udføre fællesdanse/koreografier Idrættens kultur  gennemføre idrætsprojekter i tværgående emner og problemstil linger


2.-6. klassetrin

Ingredienser: årgang

Musikafspiller, god plads, mange instrumenter at vælge imellem (i alt 3 pr. gruppe) evt. redskaber til koreografien

Sådan gør du:

1 2 3 4 5 6 7

Læreren introducerer eleverne til formerne.

Figurerne peppes op med musik og dans

serveringsforslag

Eleverne deles i grupper à 4-6

Eleverne bliver fortrolig med formerne ved at tegne og klippe mønstre. PC eller papir

2 moduler

tilberedningstid Hver gruppe trækker en form

Gå i musiklokalet og lad hver gruppe vælge 3 instrumenter – eller find 3 lyde på nettet. I denne del skal eleverne associere til formerne: hvordan lyder en trekant, firkant osv.

Matematik/ idræt

fag

Læreren introducerer eleverne til formerne.

Eleverne deles i grupper à 4-6

Gå evt. en tur i skoven eller på opdagelse i elevernes hverdag, og find ting, der har form som en polygon.

tips


Trinmål for Polygon-mix Trinmål for matematik

Trinmål for idræt

Efter 3. klassetrin

Efter 2. klassetrin

Matematiske emner  tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed  arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virke ligheden ved tegning  undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri  undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer

Kroppen og dens muligheder  udtrykke forskellige figurer kropsligt

Efter 6. klassetrin Matematiske emner  benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen  kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler  bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer

Trinmål efter 5. klassetrin Idrættens værdier  kende den velkoordinerede bevægelse Idrættens kultur  arbejde med idræt i tværfaglige sammenhænge

Trinmål efter 7. klassetrin Kroppen og dens muligheder  skabe og udføre egne og andres danse og koreografier


4.-6. klassetrin

Ingredienser: Bodil Bredsdorffs ’Safran’ eller anden novelle/roman - sanseindtryk (dufte, lyde, ting man kan røre ved osv.) fra novellen - evt. filmkamera og materiale til små figurer, hvis nogle grupper foretrækker dukkespil

Sådan gør du:

1 2 3 4

Eleverne læser baggrundsviden om Bodil Bredsdorff

årgang

server bogen med tilbehør af teater og et strejf af medie

serveringsforslag Præsenter eleverne for sansetryk fra bogen

Eleverne læser novellen

Inddel eleverne i grupper. Hver gruppe vælger en episode fra bogen, som de vil dramatisere, enten som skuespil eller som dukkespil. I fortolkningen har børnene fokus på sanseindtryk – det der ikke blev sagt. Eleverne filmer deres lille produktion og viser den for resten af klassen, som så skal gætte hvilket afsnit gruppen har valgt

Månedens bog

tilberedningstid

Dansk

fag

-Kan selvfølgelig gennemføres med næsten enhver novelle eller roman

tips


Trinmål for Risret med Safran Trinmål for dansk

 udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner

Efter 4. klassetrin

Det skrevne sprog – skrive  strukturere egen tekst kronologisk  skrive beskrivende, refererende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper

Det talte sprog    

fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

Det skrevne sprog – læse   

udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse læse sig til danskfaglig viden

Sprog, litteratur, kommunikation  have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk  udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation  samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analy tisk forståelse  kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg  udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form


2.-6. klassetrin

Ingredienser: Skov, træer eller andet velegnet område. Bæredygtigt materiale til at hænge ting op med. Stort udvalg af ting, der kan hænges op. Evt. bolde og andre redskaber.

Sådan gør du:

1 2 3 4 5 6

Lav små hold (4-5 personer)

årgang

Legen serveres med passende scenografi og kropsligt udtryk

serveringsforslag Hver gruppe vælger sig et område, som de afgrænser 2-4 moduler Grupperne udvikler deres egen leg, som kan leges på grundfladen og opad (max to mand høj). Legen skal indeholde regler og pointsystem I legen skal indtænkes, at området skal iscenesættes æstetisk. Og den æstetiske udsmykning skal bruges i legen: det kan f.eks. være ting der hænger ned fra træerne, som man skal op at klappe på eller forhindringer man skal kravle over. Iscenesættelsen skal ses som et lille poetisk billede Når legen er udviklet, laves udsmykningen

Legen leges foran de andre elever

tilberedningstid

Idræt

fag Lad børnene lege hinandens lege, udvikle på hinandens lege, således at der bliver fokus på processen og på samarbejdet. Forløbet kan evt. laves med idræt og historie, så legen i stedet bliver et slags rollespil

tips


Trinmål for Regelret Trinmål for billedkunst Efter 3. klassetrin

 deltage i og forstå enkle idrætslige lege  deltage i idrætsaktiviteter i uderummet

Visuel kommunikation  Anvende visuelle udtryk i fælles projekter

Idrættens værdier  samarbejde med en eller flere om at lege  overholde enkle spilleregler

Trinmål efter 5. klassetrin

Trinmål efter 5. klasse

Billedfremstilling  fremstille værker i et samarbejde med andre

Kroppen og dens muligheder  indgå i og skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre  anvende trin, hop, spring, balance, drejning, sving og bøjning  anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag med og uden musikledsagelse

visuel kommunikation  deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder udsmykningsopgaver og medieproduktioner

Trinmål efter 2. klassetrin

Idrættens værdier  udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter  forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsakti viteter  forstå betydningen af fairplay

Kroppen og dens muligheder  kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje  udføre enkle former for løb, spring og kast

Idrættens kultur  bidrage med ideer til idrætsaktiviteter, både ude og inde  kende lokalområdets muligheder for idrætsudfoldelse  arbejde med idræt i tværfaglige sammenhænge

Trinmål for idræt


2.-6. klassetrin

Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

eleverne sidder sammen to og to med én mobiltelefon og starter en historie på sms efter lærerens anvisninger Sms’en sendes videre til en anden gruppe elever i urets retning som skriver videre på historien og sender stafetten videre. Med 24 elever i en klasse vil der således være 12 historier der cirkulerer 12 gange inden de er tilbage ved udgangspunktet

Kan serveres som historiefortælling i ord og billeder og kan også dramatiseres og opføres som teater

serveringsforslag

når historierne er færdige sendes de til elevernes eller lærerens mail, printes ud og læses op 2 til 8 lektioner Herefter kan historierne viderebehandles og illustreres med billeder og fotos, som også bliver taget med mobiltelefonen Historierne med billeder og illustrationer kan til sidst samles i en ”graphic novel” og kan eventuelt opføres som et teaterstykke

tilberedningstid

Dansk (sprog) og billedkunst

fag Læreren kan undervejs i historiestafetten bede eleverne om at tage et billede af deres ansigt eller en genstand der passer til historien eller udfordre eleverne med oplysninger eller sidehistorier der skal passes ind i historien. I stedet for dansk kan man bruge engelsk eller et andet fremmedsprog Mobil hverdagsret kan også bruges i forbindelse med trivselssnak om mobiltelefoner. Historierne kan eventuelt laves som rim.

tips


Trinmål for Mobil hverdagsret Trinmål for dansk Efter 2. klassetrin Det talte sprog:  improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og com puterens muligheder Det skrevne sprog – skrive  skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster  skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til for skellige formål  udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst Sprog, litteratur og kommunikation  være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster  udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form

Efter 4. klassetrin Det talte sprog:  bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

Det skrevne sprog – skrive  strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer  skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper

Sprog, litteratur og kommunikation  vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og an dres tekster  udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form

Trinmål for billedkunst Efter 2. klassetrin Billedfremstilling  tegne og male med vægt på fortælling  anvende digitale fotos som dokumentation og udtryksmiddel

Det skrevne sprog – skrive  skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster  skrive beskrivende, refererende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper

Visuel kommunikation  anvende visuelle udtryk i fælles projekter  arbejde med enkle kombinationer af tekster og billeder

Sprog, litteratur og kommunikation  have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk  forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster  udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form

Efter 6. klassetrin

Billedfremstilling:  anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle billedarbejder  udtrykke sig i forskellige former for digitale billeder, herunder animationer og video  anvende digitalkamera og scanner som skitseforlæg, illustration og dokumentation  fremstille værker i et samarbejde med andre

Det talte sprog:  udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammen hængende form  bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål

Visuel kommunikation:  anvende billedet som kommunikationsmiddel  deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder udsmykningsopgaver og medieproduktioner

Efter 5. klassetrin


Fra 5. til 9. klasse

Sådan gør du:

1 2 3 4

årgang

Lav research på forskellige religioner og deres historie, regler, kerneværdier, traditioner, ikoner, ritualer og citater

Udvælg, bearbejd og sammensæt ovenstående ”ingredienser” til en ny religion med egne bud, regler, ikoner, dyder m.m.

Lav en ceremoni med udgangspunkt i den nye religion og fremfør den som en danse/teater-kollage

Kan serveres som dans, teater, rollespil eller som en kombination af det hele

serveringsforslag

2 til 8 lektioner

tilberedningstid Inviter publikum med i ceremonien – tænk over hvilke roller de kan indtage

Religion (Kristendomskundskab) og drama

fag Undersøg eventuelt hvilke danse der er kendetegnende for forskellige religioner/kulturer og mix dem til en ny dans Man kan inkludere billedkunst i forbindelse med udarbejdelse af scenografi Følg op med en samtale om religionens betydning for den enkelte og samfundet

tips


Trinmål for Religions Gumbo Trinmål for kristendomskundskab Efter 6. klassetrin Livsfilosofo og etik  udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler  give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd  udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng  beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen beskrive udvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange

Efter 9. klassetrin Livsfilosofo og etik  diskutere og forholde sig til grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et fagligt grundlag  identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund af normer, etikker og bagvedliggende værdier

 diskutere og forholde sig til egen og andres opfattelse af tilværelsen på et fagligt grundlag Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng  diskutere og forholde sig til symboler, ritualer og salmers almene funktion og betydning Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser  kende til og forholde sig til centrale dele af udvalgte religioner og livsopfattelser med særlig betydning for danske forhold herunder deres relation til det omgivende samfund  kende til centrale grundbegreber inden for udvalgte religioner og livsopfattelser, samt diskutere og sammenholde værdierne bag disse  beskrive og forholde sig til brugen og betydningen af symboler og ritualer i forskellige religioner  gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner og livsopfattelser, herunder deres oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer samt reflektere over relationen mellem religion og samfund  forholde sig til udvalgte grundbegreber inden for forskellige religioner og livsopfattelser som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen  forholde sig til udvalgte symbolers og ritualers betydning for menneskers liv


Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

serveringsforslag

tilberedningstid

fag

tips


Trinm책l


Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

serveringsforslag

tilberedningstid

fag

tips


Trinm책l


Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

serveringsforslag

tilberedningstid

fag

tips


Trinm책l


Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

serveringsforslag

tilberedningstid

fag

tips


Trinm책l


Sådan gør du:

1 2 3 4 5

årgang

serveringsforslag

tilberedningstid

fag

tips


Trinm책l

Kogbog til kreativ undervisning  
Kogbog til kreativ undervisning  

Spotlight har udviklet en ny kogbog til kreativ og alternativ undervisning.

Advertisement