Page 1

PORTFOLIO VOL 01.3

1


SPOT architecture ApS Skolegade 7B, 1 sal 8000 Aarhus C T: 6133 8505 03.2019 spotarchitecture.dk info@spotarchitecture.dk


Indhold 01 Profil

05 SPOT architecture

02 Udvalgte projekter

06 Erhverv 18 Kultur 30 Villa - nybyg 46 Villa - til- & ombygning


4 Foto: Anders Rajendiram


Profil

SPOT architecture

Erfarent og kompetent team

Mennesket i centrum uanset skala

SPOT architecture ApS er en ung, men erfaren

At formgive og designe rammerne om men-

tegnestue med et stærkt fokus på naturlig inte-

neskers liv og dagligdag ser vi som et af ar-

gration af arkitektur og bæredygtighed. Tegne-

kitektfagets vigtigste opgaver. Vi tager altid

stuen har base centralt i Aarhus og løser store

udgangspunkt i bygherrens ønsker og drøm-

og små arkitektur- og rådgivningsopgaver, men

me, ejendommens forudsætninger, stedets

arbejder også med projekt- og produktudvikling.

karakter, orientering og en realistisk tilgang til anlægsøkonomien, uanset om vi designer

Tegnestuen er etableret i 2016 af arkitekt Tor-

en ny villa, en skole eller et erhvervsdomicil.

ben Kjær og bygningskonstruktør Jostein Burmann, som begge har mange års erfaring fra

Vi har erfaring med alt fra villaer, transformati-

store, Aarhusianske tegnestuer. SPOT-teamet

on af bevaringsværdige bygninger over kultur-

er sammensat ud fra et ønske om at kunne til-

og erhvervsbyggeri til sygehuse og undervis-

byde alsidig og kompetent rådgivning til såvel

ningsbyggeri. Vi løser således meget varierede

private, offentlige og professionelle bygherrer.

opgavetyper gennem alle byggeriets faser fra

Vi skitserer således både med ”den bløde pen”

konkurrence- eller skitseprojekt gennem myn-

og de nyeste digitale værktøjer som parametrisk

dighedsprojekt, projektering, tilsyn og frem til

design og virtual reality. Vi leverer fotorealisti-

den endelige aflevering. Gennem årene har vi

ske visualiseringer og BIM-projekterer altid i 3D.

oparbejdet et bredt netværk i byggebranchen og etableret aftaler med større tegnestuer, ingeniører og entreprenører, som vi samarbejder med på større eller særlige projekter. 5


Om- & tilbygning

Djurslands Bank Risskov SPOT architecture har vundet konkurrencen

består hovedsageligt af ét stort konferencerum,

om, og efterfølgende projekteret, en udvidelse

der via foyerrummet bindes sammen med eksi-

af en bankfilial på Nordre Strandvej i Risskov for

sterende mødeetage. Fra foyer og konference-

Djurslands Bank.

rum er der udsigt og adgang til en ny, stor sydvendt tagterrasse.

Den eksisterende bankfilial udvides til dobbelt størrelse og tilbygningen trækkes fra den ek-

Den centrale foyer og førstesalens konference-

sisterende bygning, hvorved der opstår en ny

rum fremstår helt i glas mod Nordre Strandvej,

dobbelthøj lys hovedindgang, der funktionelt

men er trukket tilbage under et markant tagud-

deler banken op i kunde- og erhvervsafdeling.

hæng, der følger bygningens facadeflugt. Tag-

Projektet fremstår dog som én samlet bygning

udhænget inddækkes i zink og binder nyt og

ved at eksisterende zinktag og hvidpudsede fa-

gammelt sammen samtidigt, med at det mulig-

cader er gennemgående, kombineret med mobi-

gør rumhøje glaspartier uden overophedning af

le træskodder.

rummene bag. Om aftenen vil de tilbagetrukke-

Den nye stueplan disponeres med et stort åbent

de glaspartier oplyses og fremstå som en lysen-

banklokale kombineret med fleksible rum til mø-

de markør af bankens nye gamle filial.

der og lukkede kontorfunktioner. Førstesalen

6


7


8

Djurslands Bank, Risskov


De hvide facader er et gennemgående træk i Risskov og suppleres her af detaljeringer i ubehandlet træ og zink. Den nye hovedindgang i glas trækkes tilbage fra facaden, ”folder” op, og bliver til konferencerum og personalelounge med adgang til en stor tagterrasse.

9


Nybyg

NCC Omega Company House Skejby SPOT architecture har i samarbejde med Plus-

Bygningen designes derudover efter NCC’s

kontoret Arkitekter vundet en indbudt konkur-

Company House koncept som kontorfælles-

rence om 8000 m² kontorbyggeri i Skejby for

skab for store og mellemstore virksomheder, og

NCC Property Development.

består af fire fløje i tre etager samlet omkring et stort, lyst, gennemgående atrium, hvor ansatte

Projektet er bl.a. vundet på gennemgående

og besøgende fordeles og mødes. Atriet åbner

synlige bæredygtige tiltag – både socialt og in-

sig i stueplan op mod et større kantineareal, der

deklimamæssigt – og med involvering af FN’s

nedbrydes i mindre enheder af fælles mødefaci-

verdensmål, som en del af strategien for bære-

liteter og grønne uderum.

dygtighed. Bygningen skal certificeres til DGNB guld med særlig fokus på indeklima, materialevalg, solenergi, vandopsamling og driftsøkonomi mm.

10


11


12

Omega Company House Skejby


Fire fleksible kontorfløje samles omkring et gennemgående atrium, hvor dagslys trækkes ind mellem bygningskroppene. Disse opføres med genbrugstegl som trækkes med helt ind i atriet og sammen med de øvrige materialer som træ og sten, giver rummet karakter, skala og fordrer ophold og dialog mellem husets forskelligartede brugere. I atriet etableres opholdsnicher, til uformelle møder, og adgang til tagterrasse.

13


Ombygning

Hvide Hus Ebeltoft

Projektet indebærer en omdannelse af det

Ejendommen Hvide Hus bygger på et simpelt,

klassiske hvide hotel i Ebeltoft, tegnet af Friis &

modernistisk, konstruktivt princip med brugen

Moltke i 1962, fra hotel til boligenheder. SPOT

af betonskiver og -flader. Den sort/hvide far-

architecture har i den sammenhæng udført en

veholdning, de tilbagetrukne facader, ensidet

volumenundersøgelse og skitseret et muligt

taghældning og inkorporeringen i landskabet

scenarie for omdannelsen til boliger og deltager

udgør ligeledes arkitektoniske karakteristika.

nu i udformningen af en ny lokalplan for områ-

Tre primære bygningskroppe skærer sig ind i

det, inden projektet projekteres. Transformati-

skrænten via tre grundlæggende niveauspring,

onen til boliger gennemføres med stor respekt

der muliggør kig til vigen fra alle lejligheder. Byg-

for bygningens stramme, modernistiske arkitek-

ningernes interne placering skaber et fælles, in-

tur samtidigt med, at boligerne sikres den mest

dre gårdrum.

optimale udformning, og etagearealet udnyttes bedst muligt.

14

Hvide Hus, Ebeltoft


15


Nybyg

Søndergade Galten

16

I Galten ønsker Skanderborg Kommune at for-

dergade op i 3 gavle der forskydes let. Det be-

tætte bymidten omkring Søndergade. Selvom

tyder at skalaen ikke bliver så voldsom og giver

der må bygges tættere og højere, skal der na-

en bedre fasedeling mellem etape 1 og 2. For at

turligvis tages hensyn til nærområdet og den

undgå mange trappeopgange laves kun én der

eksisterende bebyggelse. Derfor er hovedidéen

kan betjene samtlige boliger i begge etaper via

med projektet at vi bygger 4 etager mod hjørnet

svalegange der arkitektonisk indpasses i byg-

af grunden og trapper ned mod både nord og øst

ningskroppene. I underetagen mod Søndergade

til 2½-3 etager. Mod Søndergade ligger en del af

laves butikker. Boliger i underetage får adgang til

ejendommene med gavlen ud mod vejen. Dette

mindre have mod syd, mens resterende lejemål

motiv gentager vi og bryder facaden mod Søn-

får altaner.

Søndergade, Galten


Volumenstudie

17


Nybyg

Tofte Bakke tårn & boardwalk SPOT architecture har for Aage V. Jensen Naturfond tegnet et nyt udsigtstårn og boardwalk i forbindelse med Danmarks største sammenhængende højmose ved Lille Vildmose syd for Aalborg. Tårnet er placeret i et 4000 hektar stort indhegnet reservat. Tårnet er placeret i skovbrynet, på kanten af højmosen, i et meget fugtigt miljø. Tårnets konstruktion og trappe udføres derfor i galvaniseret stål. Konstruktionen gives en hældning på tre af siderne for at optimere statik og materialeforbrug således, at det vandrette snit i toppen er mindre end ved jordoverfladen. Den sidste flade, der vender ud mod mosen, står lodret og støtter den udkragede udsigtsplatform direkte over. Det rationelle trappeforløb beklædes med lodrette ubehandlede trælister, der beskriver trappens forløb opefter. To af de seks reposer forlænges ud mod naturen, så der opstår udsigtsposter undervejs og mulighed for at hvile benene på integrerede bænke. Fra den øverste

18

To f t e B a k k e Tå r n

» Naturfonden har haft behov for at få nye øjne på udformning af vores publikumsfaciliteter. SPOT architecture har til vores fulde tilfredshed grebet opgaven og løftet den på fornemmeste vis! Teamet er passionerede omkring deres profession, hvilket kan mærkes i hele processen. Vi glæder os til at se vores nye udsigtstårn og boardwalk i 1:1. « Jacob Palsgaard Andersen Aage V. Jensen Naturfond

platform, 17m over skovbunden, kan højmosen og det omkringliggende landskab beskues, ligesom der også her integreres en bænk. Fra tårnets bund kan man via en ny boardwalk tage turen ud gennem de forskellige vækstzoner, der tegner overgangen fra bøgeskov til højmose. Boardwalken udføres i træ og etableres lige over det frodige vækstlag og fører besøgende 75m ud over højmosen.


19


20


To f t e B a k k e TÃ¥ r n

21


22

To f t e B a k k e TÃ¥ r n


Som supplement til udsigten fra tårnet kan besøgende via den nye boardwalk komme helt tæt på højmosens særlige natur. Besøgende ledes ud gennem karakteristiske vækstzoner på træflader, der kanter sig uden om eksisterende træer og kulminerer i en større flade, hvor naturvejledere kan formidle til større grupper.

23


Nybyg

Ishus & café Saksild

24

Ved Saksild Strand, syd for Aarhus udskiftes et

som skyggegiver for personale og ismontrer og

utidssvarende ishus med en ny træbygning der

dels som lukket opbevaring for løse borde, stole,

indpasses i områdets strandmiljø og tilbyder

parasoller, skraldespande mv. uden for åbnings-

kvalitetsis, -kaffe og -pizza. Bygningens form

tiden. Om aftenen vil svag belysning bag skod-

relaterer til den nærliggende toiletbygning og et

derne, kombineret med lamelopbygningen, få

generelt ikonisk sommerhusprofil i en opdateret

formen til at fremstå som en lysende træskulp-

moderne og stram form.

tur der pga. patinering vil fremstå sølvgrå i løbet

Bygningen opføres således uden tagudhæng,

af en sæson.

med skjulte tagrender og trælistebeklædning

I salgsarealets tilbagetrukne ”rum” monteres

på både facade og tag. Når ishuset er lukket,

pulverlakerede aluminiumspaneler som kon-

fremstår formen fuldendt som et træmassiv,

trast til de rå ubehandlede facader. På serve-

hvilket hindrer indbrud og vandalisme. Indenfor

ringsarealet lægges træterrasse i Douglas. Som

åbningstiden kørers store skodder til side og

markering af serveringsarealets udbredelse

åbner op for et overdækket og tilbagetrukket

etableres faste siddeplinte og faste salgsskilte

salgsareal. Det overdækkede areal fungerer dels

som alternativ til løse A-bukke.


Ishus, Saksild J

25


Nybyg

Spejderhytte Viby J Konkurrenceforslag til Fremtidens Spejderhyt-

al med pejs og udekøkken. Bygningen ”vokser”

te – Ny spejderhytte til Viby Spejderne. Som

ud af landskabet med en kontinuerlig, let stigen-

erstatning for en nedbrændt spejderhytte i Viby

de tagflade, hvor der er adgang for leg, ophold og

J ville Aarhus Kommune have forslag til en mo-

aktiviteter. Taget afsluttes i et raftetårn, der des-

derne måde at lave spejderhytte på. Grunden er

uden indeholder klatrevæg og opbevaring. De

et grønt åndehul i bymæssig kontekst. Terrænet

to bygningsenheder kan bruges uafhængigt af

falder kraftigt mod nord, hvilket udnyttes til at

hinanden af forskellige brugergrupper, ligesom

danne en stor aktivitetsplads i en ”gryde” mel-

der er adgang til begge depoter og handicapto-

lem det naturlige amfiteatralske terræn og en

ilet udefra. Hytten er tænkt opført i massivtræ-

boomerang-formet bygning, der vokser ud af

selementer, cedertræs-facader og et grønt tag

landskabet.

med græs og sedum, der forsinker nedsivning og

Hytten opdeles i en opvarmet og en uopvarmet

giver liv til insekter.

bygningskrop adskilt af et stort overdækket are-

26


Spejderhytte, Viby J

27


28

Spejderhytte, Viby J


Fra ankomsten åbner spejderhytten sig op og danner sammen med skrænten et stort uderum til aktiviteter. Hele anlægget er tænkt til at kunne bruges af mange andre af områdets brugere, som børnehaver, ungdomsklubber og pensionistgrupper. Åbningen midt i bygningen giver adgang til en bagvedliggende SFO og danner et overdækket areal til ophold og aktiviteter.

29


Nybyg

Vegavej Højbjerg Villaen er designet til et dansk/norsk par, som

skærer sig ind i det skrånende terræn og inde-

efter mange år i Norge vender hjem til Danmark.

holder husets birum, men også hovedindgangen,

Huset opføres i Højbjerg ved Aarhus og er inspi-

hvorfra man via en trappe stiger op centralt i

reret af den enkle, nordisk designtradition med

boligen. Husets form og orientering defineres

minimal detaljering, gedigne naturlige materialer

og understreges af en sort træramme, der ved

og et stort fokus på lækre overflader og naturligt

hjælp af foldninger udgør både tag, terrassedæk

dagslys.

og den mere lukkede østfacade samt et sydvendt trappeanlæg. Mellem den sorte ramme

30

Den aflange skrånende grund med skrå skellin-

udspændes rumhøje glaspartier og ubehand-

jer har formet huset i to bygningskroppe, der ved

lede træfacader, der efter et års tid vil fremstå

hjælp af indbyrdes forskydning og rotation giver

naturligt sølvgrå. Store mobile skodder varierer

spændende nicher og rumligheder både ude og

indkig fra gaden og skærmer sammen med et

inde. Grunden er højt placeret i området og har

stort tagudhæng mod syd og vest for overop-

panoramaudsigt mod vest, hvilket sammen med

hedning af opholdsrummene. Kombinationen

solorienteringen giver en naturlig orientering af

af forskudte bygningskroppe og skærmende

opholdsrum og terrasser.

tagudhæng skaber desuden en stor overdækket

Villaen opføres af træ på en base af beton, der

terrasse med udsigt og adgang til haven.

Ve g a v e j , H ø j b j e r g


31


32


Husets base støbes i beton hvorpå den sorte træramme folder sig op og indrammer boligen, som også bygges i træ med rumhøje facadeelementer.

Ve g a v e j , H ø j b j e r g

33


Grunden er højt placeret i omrüdet og har panoramaudsigt mod vest hvilket, sammen med solorienteringen, giver en naturlig disponering af husets opholdsrum og terrasser.

34

Ve g a v e j , H ø j b j e r g


35


Nybyg

Sønder Allé Grenaa Minimalistisk familievilla i Grenaa disponeret i en

» SPOT architecture hjalp os med at tegne

vinkel omkring en stor nordvestvendt terrasse.

vores drømmehus.... De har været lyttende

Boligen orienterer sig mod dette uderum med

til vores behov og hjulpet os med at finde en

store vinduespartier, der nedbryder grænsen

spændende, funktionel og anderledes plan-

mellem ude og inde således, at terrassen ople-

løsning med et lækkert materialevalg til vo-

ves som en udvidelse af boligens opholdsrum.

res hus.

«

Boligen opføres med et enkelt fladt tag, der spændes ud mellem tre nord-syd gående tegl-

Lotte Sørensen

skiver. Taget gives flere steder et udhæng, der

Sønder Allé, Grenaa

mod syd skærmer mod overophedning, mens

36

det mod vest og nord giver ly til ophold på terras-

sten til boligen sker centralt i huset, hvor de to

sen i regnvejr. Den ene fløj i vinklen indeholder

fløje mødes. Opholdsfløjen består principielt af

husets gennemlyste opholdsrum, hvorfra der er

ét stort sammenhængende rum, der opdeles af

adgang til både nord- og sydvendte terrasser.

to funktionskerner i rå tegl. Den ene kerne inde-

Den anden fløj skyder ryg op mod det østlige

holder garderobe og dobbeltsidet bænk, mens

skel og indeholder værelser og birum. Ankom-

den anden indeholder et ”skjult” viktualierum.


Sønder Allé, Grenaa

37


38

Sønder Allé, Grenaa


Mellem teglskiverne spænder store glaspartier ud og åbner boligen op mod en stor terrasse. Træskodder og tagudhæng er med til at mindske overophedning i boligen.

39


Nybyg

Brabrand Haveforening

40

SPOT architecture har designet et kolonihave-

overgangen mellem ude og inde, hvorfor ter-

hus til en ung kunsthåndværker, som ønskede en

rassen opleves som en udvidelse af boligens

moderne bolig og værksted med fokus på godt

opholdsareal. Mod syd trækkes facaden tilbage,

dagslys og en orientering mod syd således, at

så der opstår en overdækket opholdszone ved

den visuelle kontakt til terrassen opprioriteres.

terrassen og overophedning af opholdsrum-

Bygherre havde et stort ønske om at kombinere

mene undgås. Opholdsområdet udgør ét stort

træ og beton, både ude og inde. Boligen udgør

sammenhængende rum med stue, spiseplads

50m² og er disponeret som et kvadrat tilbage-

og køkkenfaciliteter. Udvendigt beklædes tag og

trukket på grunden. Boligen orienterer sig mod

facader med tækkespån af træ, hvilket går igen

syd med store vinduespartier, der trækker dags-

indvendigt, hvor alle vægge, lofter og køkken-

lyset ind i bygningen og skaber visuel forbindel-

fronter udføres i krydsfiner. Materialeholdningen

se mellem terrassen, landskabet og boligen. En

er enkel, men gennemført og står smukt til det

stor betonterrasse viderefører gulvet fra boligen

polerede betongulv og de mørke vinduesram-

til de udvendige arealer og minimerer dermed

mer.


Brabrand Haveforening

41


42

Brabrand Haveforening


Facadernes varme overflader i træspån kontrasterer de rene betonflader ved gulv og terrassedæk. De store vinduespartier sikrer en visuel forbindelse mellem ude og inde, mens foldedørene muliggør en direkte udvidelse af opholdsareal og værksted.

43


44


Vægge og lofter udføres i krydsfiner, der går igen i køkkenets fronter, som er indbygget som en del af væggen ligesom stigen der giver adgang til soverummet på hemsen.

Brabrand Haveforening

45


Om- & tilbygning

Engdalsvej Aarhus

46

SPOT architecture har renoveret og udvidet

dannes en overdækket ankomstsituation og en

et klassisk 60’er enfamiliehus beliggende med

overdækket terrasse på havesiden. Overgangen

udsigt til Brabrand Sø. Projektets første fase

mellem nyt og gammelt udviskes ved hjælp af en

indebærer en udvidelse af boligens areal via

ny,

en tilføjet 1. sal. Udvidelsens form gentager den

af ubehandlet cedertræ, der efter et par år vil

klassiske husform med et symmetrisk saddel-

patinere og fremstå sølvgrå. Det klassiske eter-

tag og 30 gr. taghældning, men nu udført i en

nittag er udskiftet med tagpap og forberedt for

moderne, stram formgivning uden tagudhæng

et grønt mos-/sedumtag. Skitse- samt myndig-

og med skjulte tagrender. Førstesalen er roteret

hedsprojekt udarbejdet af N+P ARKITEKTUR,

90 grader i forhold til det oprindelige hus for at

mens SPOT architecture har projekteret og ført

optimere kig til sø og skov samtidigt med, at der

tilsyn med byggeriet.

gennemgående facadebeklædning


47


Boligen beklædes med slanke, ubehandlede cedertræslister på en ventileret konstruktion. De vil efter 1-2 år naturligt patinere og blive sølvgrå. På udvalgte steder fortsætter listerne forbi vinduer til badeværelser, bryggers, og hvor der ønskes afskærmning for nabo-indkig.


Engdalsvej, Brabrand

49


SPOT architecture ApS - Skolegade 7B, 1 sal - 8000 Aarhus C - T: 6133 8505 spotarchitecture.dk - Mail: info@spotarchitecture.dk - Instagram: SPOT architecture

Profile for spotarchitecture

spotarchitecture  

spotarchitecture  

Advertisement