Page 1

HENGEL sport 1-2 MEI JEUGD FISH-INN CARPCUBE

Magazine van Sportvisserij Vlaanderen Nummer 3, jaargang 24, mei/juni 2015

SPORTVISSERIJ VLAANDEREN Nieuwe naam, nieuwe stijl

In Flanders Fields Steve Salomez

DROPSHOTTEN OP WITVIS Spectaculaire miniserie BelgiĂŤ - Belgique P.B. - P.P. Antwerpen X - Anvers BC 25399 Afgiftekantoor Antwerpen X P409010

CRANKBAITS


RUBRIEK COLOFON

INHOUD

HENGELsport is het gratis allround ledenblad van Sportvisserij Vlaanderen. U ontvangt dit magazine omdat u lid bent van onze vereniging. Centraal contactadres + alle post + advertentie-exploitatie Sporvisserij Vlaanderen Astridlaan 30 8370 Blankenberge T 050 41 40 77 F 050 42 87 59 E info@sportvisserijvlaanderen.be I www.sportvisserijvlaanderen.be Verantwoordelijke uitgever Jean Hendrix Algemeen hoofdredacteur Giovanni Vanhooren Public relations Guido Pletinck Het magazine HENGELsport wordt 6 x per jaar gratis verstuurd aan alle leden Sportvisserij Vlaanderen, erkend door de Vlaamse overheid en BLOSO. U kunt als club of individueel hengelaar steeds lid worden van Sportvisserij Vlaanderen. Voor lidmaatschap bij onze vereniging als hengelclub kan u steeds terecht bij ĂŠĂŠn van onze Sportvisserij Vlaanderen-federaties, bij vragen rond dit lidmaatschap (zowel als hengelclub of als individueel lid) kan u steeds contact nemen

19

via het centraal contactadres. Naast de verzekering ontvangt u tevens ons tweemaandelijkse magazine HENGELsport. Lidmaatschap/administratie Isabelle De Leu op isabelle.de.leu@sportvisserijvlaanderen.be Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Iedereen die dit tijdschrift ontvangt, gelieve te noteren dat zijn/haar identificatie voorkomt in ons adressenbestand. Dit bestand kreeg van de C.B.P.L. het identificatienummer 00186179. Hoofdredactie Giovanni Vanhooren op gio.vanhooren@sportvisserijvlaanderen.be Eindredactie Jim Pauwels op jim.pauwels@sportvisserijvlaanderen.be Voor vragen, commentaar en suggesties kunt u steeds terecht bij de redactie. Aan dit nummer werkten verder mee Bart Debaes, Ronny Dejonghe, Chris De Clercq, Paul De Neef, Filip Galens, Jean Hendrix, Filip Matthys, Nico Molkens, Steve Salomez en Jens Verschaeren Vormgeving Publishing House & Facilities B.V. Stephanie van Asselt, Alfred Beeking, Claudia Benevolo en Sanne Roelvink-Krist

52

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem, Nederland T +31 (0)314 340 150 F +31 (0)314 346 675 E info@publishinghouse.nl I www.hengelsporthuis.com Druk en distributie: Corelio Printing Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Goed om te weten

54 6

VRHV Recreatief

15

VFK Kustvissen

17

VRF Roofvissen

19

Actualiteit

23

VBK Karpervissen

26

Publireportage Fish Inn

30

worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Sportvisserij Vlaanderen is erkend door de Vlaamse Gemeenschap (BLOSO/ANB)

4

HENGELSPORT mei/juni 2015


VOORWOORD

Beste visser, beste lezer,

6 44 33 CCCV Witvissen

33

Actualiteit

43

FVV Vliegvissen

44

Productnieuws

49

Dropshotten op witvis

52

VRF Roofvisdag

54

Wedstrijdinfo

56

Hip hip hoera! Sportvisserij Vlaanderen vzw is een feit. Maandag 16 maart jl. besliste de Algemene Vergadering van wat tot dan nog door het leven ging als V.V.H.V. vzw tot deze naamswijziging, en keurde ze meteen de aangepaste statuten goed die de toekomst van onze koepelorganisatie moeten veilig stellen. Voortaan zal Sportvisserij Vlaanderen alles in het werk stellen om de belangen van alle sportvissers in Vlaanderen professioneel te behartigen. Daarbij zal geen onderscheid gemaakt worden tussen zoeten of zoutwater, ook niet tussen openbaar of privaat water, laat staan tussen competitie of recreatie. Wij willen in de eerste plaats de hengelaars ondereen dichter bij elkaar brengen door wederzijds respect te bewerkstelligen. Maar we gaan ook de overheid dichter bij de vissers brengen en omgekeerd. Zo werken we samen aan meer aandacht en respect voor onze hobby als natuurbeleving, die bijdraagt aan het algemeen belang en welzijn in onze samenleving. Om deze doelstellingen te helpen realiseren hebben we vooral dit mooie magazine Hengelsport als communicatiemiddel nodig. Hengelsport moet en zal de spreekbuis zijn van alle sportvissers in Vlaanderen. Belangrijke evenementen zullen hier hun verslag krijgen maar ook problemen her en der zullen onder de aandacht worden gebracht en nieuwtjes uit de regio’s, de verbonden en de clubs krijgen hier hun plaats. Sporttechnische nieuwigheden zullen hier zeker uitgebreid voor het voetlicht komen. Zo maken we dit magazine tot een hebbeding waar de vissers naar uitkijken, dat ze willen in de hand hebben en willen lezen. Dat alles kunnen we niet alleen realiseren. Daarvoor hebben we de medewerking vanuit de sector zelf nodig. Correspondenten, verslag- en signaalgevers vanop het terrein kunnen de redactie inlichten of beter nog een artikel aanleveren en zo hun steentje bijdragen. Misschien voel jij je wel geroepen? Doe het dan, wij kijken er naar uit. Jean Hendrix - voorzitter

HENGELSPORT mei/juni 2015

5


GOED OM TE WETEN

Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen. Een titel die voor sommigen bekend in de oren klinkt. Anderen fronsen nu de wenkbrauwen. In dit artikel lees je wat zo'n spiegelkarperproject precies inhoudt, waar in Vlaanderen reeds projectspiegels rondzwemmen, wat het monitoren ons al heeft bijgebracht, en wat momenteel de hete hangijzers binnen dit gegeven zijn. K Tekst Filip Matthys K Foto’s BVK, Corten nv 6

HENGELsport mei/juni 2015


“Er wordt absoluut niet gestreefd naar een overpopulatie aan karper, dit leidt immers tot een minder sterk bestand waarbij karpers een verlaagde weerstand opbouwen en achterblijven in groei. Waters met een (te) beperkte natuurlijke aanwas verdienen en krijgen onze extra aandacht.” “Spiegelkarperproject”, zeg je? Wat is nu eigenlijk zo'n spiegelkarperproject? Wel, een SKP (de inmiddels vertrouwde afkorting) is een project waarbij op ecologisch verantwoorde manier karper wordt uitgezet. Hierbij houden we steevast rekening met de draagkracht van een water en de aanwezige (karper) populatie. Er wordt absoluut niet gestreefd naar een overpopulatie aan karper, dit leidt immers tot een minder sterk bestand waarbij karpers een verlaagde weerstand opbouwen en achterblijven in groei. Waters met een (te) beperkte natuurlijke aanwas verdienen en krijgen onze extra aandacht. Een factor die SKP-en wel hoog in het vaandel draagt, is diversiteit of variëteit. Een eenzijdig bestand van bijvoorbeeld enkel schubkarper is immers weinig aantrekkelijk voor de karpervisser. Het maakt een bestand ook kwetsbaar, trouwens. Je zou maar net slechts één ras uitgezet hebben dat bijzonder vatbaar is voor dodelijke aandoeningen... Een belangrijke pijler binnen SKPen, is de kracht van het monitoren. Het beschubbingspatroon van een spiegelkarper kan je makkelijk vergelijken met onze vingerafdruk. Elke spiegelkarper is dus individueel op te volgen. En dat doen we ook. Fotoarchieven van uitzetfoto's worden aangelegd, en uiteraard geraadpleegd wanneer een vangstfoto van een spiegelkarper in de juiste mailbox terecht

komt. Gegevens als vangstgewicht en locatie worden vergeleken met het uitzetgewicht en plaats van uitzetting. Vaak wordt een spiegelkarper meerdere malen teruggevangen, en kan bijvoorbeeld het migratiegedrag in kaart gebracht worden. De info die op die manier verzameld wordt, is bijzonder kostbaar voor zowel liefhebber als wetenschapper!

Een terugblik Ruim vijftien jaar geleden viel in Vlaanderen het woord 'spiegelkarperproject'. De daad werd meteen bij dat woord gevoegd, en in het memorabele kalenderjaar 2001 werden een eerste keer kweekspiegels uitgezet op openbaar water in Vlaanderen. Niet minder dan 120 stuks werden over vier uitzetlocaties langs de IJzer verspreid. Naar Nederlands voorbeeld werden deze spiegeltjes eerst gemeten, gewogen en gefotografeerd. Sinds die dag is het snel gegaan. Anno 2015 'lopen' er aardig wat spiegelkarperprojecten in Vlaanderen. Vier van onze grote rivieren kregen reeds een injectie van spiegelkarper. Die rivieren zijn de IJzer, de Leie, de Schelde en de Dender. Ook kanalen zijn vaak niet in staat om via natuurlijke aanwas hun karperbestand op peil te houden. Flink wat van deze waterwegen zijn intussen trotse bezitters van knappe projectspiegels. De voornaamste zijn het kanaal van Gent naar Oostende, het kanaal van Roeselare naar de Leie,

het Zeekanaal, de Leuvense vaart, het kanaal van Nieuwpoort naar Duinkerke, de Damse vaart en de ZuidWillemsvaart. Volgende winter start trouwens een nieuw project op het kanaal van Kortrijk naar Bossuit. Het uitzetten op afgesloten water blijft een hekel punt. Sterfte onder het vaak verouderde originele bestand trof ons meermaals in het hart. Toch kregen enkele afgesloten Schelde- en Leiemeanders in het verleden enkele minieme uitzettingen (denk aan een handvol vissen) te verwerken. Het moge duidelijk zijn dat de focus vooral op rivieren en kanalen gericht is. Meer info rond deze projecten vind je op www.spiegelkarperproject.be.

De resultaten van monitoring Het opvolgen van individuele karpers kost ons flink wat vrije tijd. De info die je in ruil terugkrijgt, compenseert dat gelukkig ruimschoots. Drie items houden we maar wat graag tegen het licht. Een eerste facet is overleving. Het percentage spiegelkarpers dat teruggevangen wordt, vertelt ons iets over die overleving. Toegegeven, er zwemmen heus nog wel uitgezette spiegelkarpers rond die we nooit eerder konden vangen, toch kunnen we tendensen gaan optekenen of verschillende lichtingen met elkaar gaan vergelijken. Grofweg kan je stellen dat gemiddeld 25% procent van de uitgezette spiegelkarHENGELSPORT mei/juni 2015

7


GOED OM TE WETEN

De BVK op terreinbezoek bij Jan van Mechelen (Valkenswaard).

Bouwen aan een gevarieerd karperbestand: uitzetting KGO 2014.

pers één of meerdere keren teruggevangen wordt. Sommige projecten halen terugmeldpercentages tussen 40 en 50%. Dat zijn echt de uitzonderingen, vaak waters met beperkte migratiemogelijkheden en een zekere hengeldruk. Blijft het terugmeldpercentage van een bepaald water erg achter ten opzichte van andere projecten, dan mag je dat gerust toeschrijven aan uitval kort na het uitzetten. De eerste winter 'buiten' is vaak cruciaal. Een tweede facet is 'groei'. Hoe snel groeit nu zo'n kweekspiegel? En blijft die vis eeuwig groeien? Laat ik maar meteen vertellen dat groei echt wel watertype-gebonden is. Op waters met een (extreem) hoog aanbod natuurlijk voedsel groeien ze echt als kool. Een typisch voorbeeld hiervan is de Damse vaart. De vissen die daar in 2009 werden uitgezet op gemiddeld 2.5 kilogram, worden op vandaag gevangen op een gemiddeld gewicht tussen de 10 en 15 kilogram. Op waters waar de karper moet 8

HENGELSPORT mei/juni 2015

Open rivieren- of kanalenstelsels blijken een heuse speeltuin voor onze treklustige karper.

opboksen tegen stroming en pittige scheepvaart (vaak in combinatie met een lager aanbod natuurlijk voedsel), gaat het iets minder snel. Meteen meegeven dat visstandbeheerders dit helemaal niet zo erg vinden. De vraag is immers of zo'n karper met explosieve groei wel een lang leven beschoren is? Als we die groei even gemiddeld gaan bekijken, dan mag je aannemen dat een kweekspiegel (gemiddeld uitzetgewicht tussen de 2 en 3 kilogram) de eerste twee jaren na uitzetting zo'n twee à vier kilogram per groeiseizoen aan gewicht 'pakt'. Het derde seizoen is dat nog gemiddeld twee kilogram, waarna er een zekere afvlakking optreedt. Het facet dat ons echter het meeste kon verbazen, is migratie. We hadden natuurlijk wel al het vermoeden dat karpers van nature nieuwsgierige beestjes zijn, maar de kilometerteller van sommige vissen deed ons echt steil achterover vallen. Spiegelkarpers zwemmen niet alleen flink heen en

weer, ze zijn niet vies van een (tijdelijk) uitstapje naar een andere waterloop. Spiegelkarpers uitgezet op het kanaal Gent-Oostende duiken quasi overal op. Op de Ijzer, op de Leie, op de Ringvaart te Gent, je kan het zo gek niet bedenken. Trouwens, een sluis kan hun drang absoluut niet tegenhouden. De Dampoortsluis te Brugge (KGO) wordt wel eens genomen door onze spiegelkarpers! Toch zijn en blijven sluizen een rem op het migratiegedrag van karper. Enne... we mogen wel spreken van een soort wisselwerking. Projectspiegels van de Leie worden immers ook op het kanaal Gent-Oostende gevangen. En hoe verder de tijd strekt, hoe verder de spiegelkarpers gaan zwemmen. Een ding is zeker, het laatste hebben we nog niet gezien!

De Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer In oktober 2012 werd de Belangenvereniging Verantwoord Karper-


Joris Weitjens (voorzitter van de BVK) in dialoog met Kim Corten.

“Het beschubbingspatroon van een spiegelkarper kan je makkelijk vergelijken met onze vingerafdruk. Elke spiegelkarper is dus individueel op te volgen. En dat doen we ook.” beheer (voortaan afgekort als BVK) opgericht. Die belangenvereniging is actief in België en Nederland. Ons (de auteur van dit stuk is mede oprichter en bestuurslid van de BVK) ultieme streven is het creëren en in stand houden van evenwichtige en aantrekkelijke karperbestanden op openbaar water. Je zou kunnen stellen dat de BVK de belangen van de karper verdedigt. Een te hoge populatie zorgt voor karpers met een verlaagde weerstand. Van zodra er dan maar ook iets verkeerd gaat, zijn de gevolgen vaak nefast. Dat het beheren van gezonde karperbestan-

den meer is dan alleen karpers tellen, weten we intussen allemaal. Uiteraard houden we rekening met alle vissoorten (roofvispopulatie, enz) en andere factoren (vegetatie, nuttige oeverlengte, predatoren, enz). Het belangrijkste agendapunt van de BVK is het streven naar diversiteit. En die diversiteit is onlosmakelijk verbonden met de kweker die de spiegelkarpers mag leveren. Ons bestuur levert het gehele jaar door inspanningen om goede en opbouwende contacten te hebben met de belangrijkste kwekers in Nederland en België. En die contacten hebben

ons geen windeieren opgeleverd (zie volgende alinea). Graag meegeven dat de BVK met plezier antwoorden zoekt op alle vragen rond karperbeheer. Grasduin gerust eens een uurtje rond op onze website. Zo is er maandelijks een verhaal rond één bepaalde projectspiegel die straffe dingen heeft laten zien. Eveneens interessant en bruikbaar is de rubriek 'rassen en types'. Dit en nog veel meer vind je op onze website www.karperbeheer.nl

De ideale uitzetspiegel Hoe ziet die ideale uitzetspiegel er HENGELSPORT mei/juni 2015

9


GOED OM TE WETEN eigenlijk uit? Laat ik maar beginnen met toe te geven dat de ideale uitzetspiegel best wel trendgevoelig is. Het komt erop neer dat de uit te zetten spiegelkarpers voor variatie moeten zorgen op het huidige bestand. Heb je een populatie van enkel schubkarper, dan is elke spiegelkarper – hoe gek of saai die vis er ook uit ziet – een aanwinst voor wat betreft diversiteit. Dit was zo'n tien à vijftien jaar terug zowat de grondgedachte. Echter, na pakweg vijf jaar uitzetten van eerder zwakbeschubde en hooggebouwde consumptiespiegels wordt ook dit weer eenheidsworst, en moet je op zoek naar alternatieven.

Het terugvangen van een uitgezette spiegelkarper; altijd een blij weerzien!

10

HENGELSPORT mei/juni 2015

Dat alternatief vind je in de factor 'beschubbing'. Rijkelijk beschubde spiegelkarpers zijn niet alleen vaak een streling voor het oog, ook naar het individueel herkennen toe zijn ze een aanwinst voor elk spiegelkarperproject. Zowat parallel met dit beschubbingsverhaal loopt de factor 'bouw van een vis'. Karpers die voor consumptie gekweekt worden, hebben vaak een hoge bouw om op die manier in korte tijd flink toe te nemen in gewicht. Tot voor kort konden karpervissers zich daar wel in vinden. Stiekem hopen we immers allemaal om ooit die ene joekel te

vangen! En toch beweegt er ook hier het één en ander. Een kleinere groep karpervissers is opgestaan, en durft die bouw in vraag stellen. Wijkt die hoge bouw niet te veel af van de oervorm van een karper? Moeten we in de toekomst niet wat meer op zoek naar slankere karper? Een vraag die we niet zomaar mogen naast ons neerleggen. Wat op vandaag de stelling van de BVK is in deze? Wel, ook hier streven we naar diversiteit. Hooggebouwde vissen mogen gerust worden uitgezet, zolang ze op termijn maar niet de norm worden. De grootte van de ideale uitzetspiegel is wel vaker stof tot discussie.


De ideale uitzetspiegel.

Grofweg kan je stellen dat pootkarper tussen 1kg en 3kg het meeste geschikt is. Kleiner dan 0,8 Ă 1kg betekent een verhoogde predatorgevoeligheid. Vissen groter dan 3kg zijn vaak driezomerig of ouder. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het adaptatievermogen (het vermogen om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving) afneemt naarmate een vis ouder wordt. Dat de ideale uitzetspiegel ook nog eens vrij is van virussen, hoef ik jullie niet te vertellen. Over dit item valt zowat een halve encyclopedie te schrijven, gemakshalve gaat deze bijdrage hier niet dieper op in. Wie vragen heeft rond de meest courante virussen, kan flink wat antwoorden vinden op de website van de BVK. Bovenstaande info is op zich wel leuk en leerrijk, maar wat heb je eraan als pootvis voor openbaar water in Vlaanderen geleverd wordt door vooraf aangeduide kwekers of leveranciers? Inderdaad, dit zorgt voor beperkingen, maar ook voor kansen. Kansen die de BVK niet onbenut gelaten heeft, de afgelopen

jaren. Al geruime tijd houdt de BVK goede contacten met de voornaamste kwekers/leveranciers in Vlaanderen en Nederland. De kwekers weten intussen wel dat wij niet vrolijk

worden van aanhoudende leveringen van kale spiegels (geen of weinig schubben op het lijf). Toch is het voor hen moeilijk om met onze wensen rekening te houden. Hun oogst gaat immers voor ruim 90% naar consumptie, en daar is die kale spiegelkarper helaas wel erg geliefd. We hebben de afgelopen jaren de belangrijkste kwekers en leveranciers langzaam kunnen overtuigen van de noodzaak van verandering. Sinds afgelopen winter is er zelfs een zichtbare kentering. Het familiebedrijf Corten had onze schreeuw naar flink beschubde spiegels opgevangen, en niet veel later zat de familie Corten en het BVKbestuur letterlijk rond de tafel. Dit heeft geresulteerd in schitterende spiegelkarpers die op beschubbing geselecteerd werden. Breed glimlachend werden afgelopen winter een eerste keer geselecteerde spiegels van Corten uitgezet. Een zoveelste voorbeeld dat gezond en respectvol overleg voor mooie oplossingen kan zorgen.

Eerder kale consumptiespiegel.

HENGELSPORT mei/juni 2015

11


GOED OM TE WETEN Tot slot Spiegelkarperprojecten zijn hét middel om het karpervissen naar een hoger niveau te tillen. Karpervissers zijn immers als geen ander in staat om karperpopulaties en hun dynamiek in kaart te brengen. Hengelvangstgegevens door de jaren heen (voor en na het uitzetten van

spiegelkarper) leveren ons een schat aan informatie op. Informatie die we met grote trots en plezier delen met de visserijbiologen (verbonden aan de PVC's of ANB). Afronden doe ik graag met de volgende vaststelling; het uitzetten en monitoren van individuele spiegelkarpers is het schoolvoorbeeld van een win-win situatie.

De individuele hengelaar ervaart een verhoogd hengelplezier, de wetenschapper krijgt nuttige en unieke info in ruil. Geloof me, de toekomst van onze spiegelkarperbestanden ziet er rooskleurig uit. Geniet ervan, fotografeer je spiegelkarpers, en zet onze 'toekomst' vooral terug in het water van herkomst. Bedankt!

Sommige spiegelkarpers zijn echt oogstrelend...

“We hadden natuurlijk wel al het vermoeden dat karpers van nature nieuwsgierige beestjes zijn, maar de kilometerteller van sommige vissen deed ons echt steil achterover vallen.” 12

HENGELSPORT mei/juni 2015


Advertorial

Nieuwe li-ion accu Rebelcell!

De ultieme praktijktest

Verkrijgba a

r bij: Carp Cube in Brugge

Robby Fis in Antwer h pen

Rebelcell heeft in 2013 een lichtgewicht li-ion accu op de markt gebracht voor de hengelsport die in korte tijd zeer populair geworden is bij de varende visser in Vlaanderen en Nederland. Rebelcell heeft de afgelopen tijd echter niet stilgezeten en een tweetal krachtige nieuwe accu’s ontwikkeld. Nóg lichter en gebruiksvriendelijker maar bovendien een stuk voordeliger geprijsd. Goed nieuws voor de varende visser dus! De accu is recentelijk in de praktijk getest door twee bekende vissers die hier hun ervaringen delen. Karpervisser Léon Derksen is op zijn thuiswater in Oost-Nederland te vinden met zijn Aqua Peche 300 met 12V55 lbs Minn Kota Traxxis backtroller + loodaccu van 35 kg. Léon vist naast het gebruikelijke weekendnachtje ook regelmatig een doordeweekse nacht. Dit maakt dat het slepen met de zware loodaccu een behoorlijke inspanning is met een reële kans op een overbelaste arm. Frans Oomen is fanatiek roofvisser, meestal op groot water te vinden met zijn Sylvan Super Snapper 1400, druk bezig met werpend vissen op snoek met kunstaas. Hij gebruikt zijn 12V55 lbs Minn Kota backtroller met 105Ah loodaccu van 30 kg intensief en maakt voorjaarstrips naar Zweden en Noorwegen met visdagen van meer dan 12 uur. Hij vervangt noodgedwongen elke twee tot drie seizoenen zijn accu’s.

De test Er is door zowel Léon als Frans in de al koudere periode getest met het Hengelsport Ultimate XL Pakket (met 12V50 Angling li-on accu). Voor Léon waren dit twee nachtelijke karpervissessies waarbij alle normale zaken van het karpervissen aan bod zijn gekomen zoals hengels uitvaren, wachten, en drillen. Voor Frans waren het twee volle dagen: een dag om werpend te vissen op snoek en een dag om zowel werpend op snoek als verticaal op snoekbaars te vissen. Er zijn daarnaast uitgebreide duurtesten gedaan waarbij de motor in totaal acht uur op halve en hele kracht heeft gedraaid.

De ervaringen Tijdens de test hebben zowel Léon als Frans een goede indruk gekregen van de accu waarmee de hele testperiode probleemloos is gevaren. Op het moment van testen door Frans stroomde het redelijk hard op de rivier. Goed voor de snoekbaars en de ultieme test voor de accu. Léon heeft ruim tien uur getest zonder de accu leeg te varen. De stuwkracht blijft constant, ook als de accu bijna leeg is.

Quotes van Léon en Frans

 “Ik ben erg onder de indruk van de nieuwe Rebelcell li-ion accu. Het gewicht en de handzaamheid zijn voor mij doorslaggevend om gebruik te gaan maken van deze accu”. – Léon “Ik ben erg positief over de nieuwe Rebelcell li-ion accu. Voor mijn boot betekent het dat je tijdens het varen op de benzine motor wint aan snelheid, en ruimte bespaart als je een dikke 40 kg aan gewicht minder mee neemt.” – Frans “Door de fors verlaagde prijzen, de prestaties en het gebruiksgemak zijn de nieuwe Rebelcells een uitkomst voor elke karpervisser”. – Léon “Het lichte gewicht en de compacte afmetingen is een uitkomst voor bijvoorbeeld de kayakvisser.” - Frans “Wat opviel is dat de boot eerder in beweging komt bij de Rebelcell accu, dat vind ik wel prettig.” – Frans

Wat zijn de voordelen van de nieuwe Rebelcell li-ion accu’s? Minder gewicht, minder ruimte: de nieuwe Rebelcell accu’s zijn superlicht. Dus 30 kg besparen in gewicht, en 70% in ruimte. Meer power: in tegenstelling tot loodaccu’s kunnen de accu’s probleemloos tot 100% worden ontladen zonder capaciteitsverlies of negatief effect op de levensduur. In de praktijk kunnen deze een loodaccu met de dubbele capaciteit vervangen. Lange levensduur: gaan tot 5 x zolang mee dan loodaccu’s (tot tien seizoenen lang).

De nieuwe Rebelcell

Links: 12V25 Angling accu.

Rechts: 12V50 Angling accu.

De nieuwe Rebelcell li-ion accu’s zijn in vier scherp geprijsde pakketten verkrijgbaar vanaf € 399,- (accu + lader) via www.rebel-cell.com en bij een groeiend aantal verdelers in Vlaanderen.


VRHV RecReatief FEdEraaL NIEuWS

Hengelaars Schulensmeer ruimen op Op zaterdag 27 oktober 1990 kondigden de Verenigde Vissers Schulens Meer vzw hun eerste opruimactie rond het Schulensmeer aan. In het verslag dat toen in hun ledenblad verscheen staat te lezen: “Het slechte weer in beschouwing genomen, kunnen we zonder meer speken van een succes dat onze eigen verwachtingen overtrof. Minstens vijftig bereidwilligen hebben hiervoor gezorgd. Vele handen maken licht werk. Vele bekende gezichten ook tussen de medewerkers, mensen die we iedere activiteit terugzien, de harde kern van onze vereniging. Aan allen een hartelijk dank u wel en gemeende proficiat. Het zijn zij die de vereniging helpen sterk maken.” K Tekst Jos Eykens K Fotografie VVSM vzw Nu 25 jaar later, op zaterdag 21 maart, doen we nog steeds datgene wat toen in gang werd gezet. Via ons tijdschrift ’t Meer deden we ten gepaste tijde een oproep aan onze leden en kondigden we de activiteit aan via website en plaatselijke uithangborden. We moesten het echter met heel wat minder bereidwilligen stellen dan toentertijd. Met 13 zouden we de klus moeten klaren. Vooraf hadden Jos, Valére en René al een deel van het traject voor hun rekening genomen. Dit resulteerde in 13 volle vuilniszakken, die vooraf al werden afgevoerd. De reden voor die opruiming vooraf was dat rond het plaatselijke bezinkingsbekken heel wat zwerfvuil was aangespoeld na de hoge waterstand van begin 2015. Het zou een hele klus worden om dat allemaal binnen de vooropgestelde voormiddag op te ruimen. Vandaar dat we vooraf een paar korte trajecten afgewerkt hebben. Zaterdagmorgen 09.00 uur verzamelden alle deelnemers zich aan het bezoekerscentrum ’t Vloot. Na een korte briefing en de taken te hebben verdeeld, gingen we aan de slag. Iedereen ging er met volle overgave tegenaan. Omstreeks 11.30 uur was de klus geklaard. Het overgrote deel van het zwerfvuil is zeker bij het overstromen van het binnenbekken met het

zakje mee naar huis neemt, hoeven acties zoals deze niet meer.” Oordeel zelf maar!

Demerwater meegekomen. Langs de toegangswegen, de fiets- en wandelpaden bleek het zwerfvuil al bij al nog mee te vallen. Op een paar visstekken en enkele rendez-vous plaatsen lag het afval erg geconcentreerd, meestal in de struiken. Het koste enige moeite om het op te ruimen. Je zou verwachten dat iedere bezoeker zijn leeggoed meeneemt. Meestal is dat wel zo, maar… uitzonderingen bevestigen nog steeds de regel. Misschien is de tijd rijp dat de overheid ingrijpt en op blikjes, plastic en glazen flessen verplicht statiegeld gaat opleggen. Wij zijn van mening dat dit het probleem van zwerfvuil voor een groot stuk zal terugdringen. Hoop doet leven.

Al bij al was het een geslaagde, noodzakelijke opruiming. Het geheel kaderde in een groter geheel van Limburg.net. De logistieke ondersteuning en het ophalen van het verzamelde zwerfvuil werd door de gemeente Lummen zoals afgesproken uitgevoerd, waarvoor onze oprechte dank. Bij deze willen we Dany, Leon, Theo, Valére, Serge en echtgenote, Jenny, Paul, Freddy, Jef, Eddy, Jos, Gust en René bedanken voor hun voortreffelijke inzet. Speciale dank nog aan Theo en Jean voor de foto’s. De goede afloop werd bezegeld met een drankje in de cafetaria van ’t Vloot. Nogmaals aan iedereen bedankt.

In hetzelfde artikel van december 1990 stond geschreven: “Is deze zaak voor herhaling vatbaar? Wij hopen van niet, want als iedereen vanaf nu eens iets meer in eigen boezem kijkt en iedere keer zijn vuiligheid in een plastic HENGELSPORT mei/juni 2015

15


Jeugdhengeldag 1 mei 2015 Boothengelen Oostende

Op vrijdag 1 mei 2015 is het weer zover. De VVBZ jeugdmonitoren en de schippers van Oostende richtten weer een hengeldag in voor onze jeugd. 15 â‚Ź en het aas is inbegrepen. Heb je geen materiaal maar wil je het toch eens proberen, geen probleem want wij zorgen voor uw materiaal (zonder extra kosten). Je moet het bij uw inschrijving wel vermelden! We gaan met maximaal 20 deelnemers. Doelgroep: jongeren van 11 tot maximaal 17 jaar oud. Liefst inschrijven met een mailtje naar: mario.dobbelaere@telenet.be 0495/914034 Tot binnenkort!


VFK KUSTVISSEN FEDERAAL NIEUWS

Kampioenschap van Belgie 2015 1e Internationale Wedstrijd vervist Voor de eerste internationale wedstrijd van het jaar werd er richting Wenduine getrokken. De organisatie van de wedstrijd lag in handen van de Môlevissers uit Zeebrugge. Er werden 162 nummers uitgezet vanuit het westerstaketsel in Blankenberge tot voorbij de rotonde van Wenduine. Met een van de grootste getijden van het jaar wisten de meeste vissers al dat het zeer moeilijk zou worden om een visje te vangen, ook met het feit dat er de dag voordien een lichte storm was uit NO. Tekst en fotografie Filip Galens De wedstrijd werd om 11u op gang gefloten door de controleurs op het strand. Het water was toen al twee uur opgekomen, dus was het vissen tot op hoog water. Er werd hier en daar een visje gevangen maar zoals de meeste vissers verwachtten werd het een tegenslag voor het grotendeel van de vissers. Na het eindsignaal om 15u werd er dan richting Zeebrugge getrokken om de uitslag samen te stellen. Tegen 18u werd die bekend gemaakt en zoals de meesten verwacht hadden werd het inderdaad en zeer moeilijke wedstrijd: er waren 145 deelnemers waarvan er slechts 68 een vis konden vangen – minder dan de helft dus – maar zoals op iedere wedstrijd kregen we toch een winnaar. Algemeen winnaar werd Redgy Bonny met drie vissen waarvan een kabeljauw van 55cm die een totaal

“Met een van de grootste getijden van het jaar wisten de meeste vissers al dat het zeer moeilijk zou worden om een visje te vangen”

HENGELSPORT mei/juni 2015

17


FEdEraaL NIEuWS VFK KustVissen

opleverden van 1821 punten. Op de tweede plaats eindigde Peter De Smet met twee vissen goed voor 1695

punten en op de derde plaats Joeri Devisch met drie vissen goed voor 1341 punten. Bij de teams won een

nieuw samengesteld zestal onder de naam MV Team Ultracast Belgie. Bij de veteranen Robert Van Santvoort en bij de dames Mevr. Truus Huyps. Tenslotte bij de buitenlanders ging Jacko Faas met de ereprijs lopen. Ook tijdens de ereprijzen werd er nog een prijs uitgereikt van vorig jaar namelijk de Superprestige 2014. Deze prijs behoord aan de visser die het meeste punten behaalde op de 6 internationale wedstrijden en de 4 selectiewedstrijden samen. Vorig jaar was dat niemand minder dan Kampioen van Belgie Rudi Jacobs. Tegen de volgende editie van HengelSport hebben we terug twee internationale wedstrijden gevist namelijk op 26 april in Raversijse/Mariakerke met inrichting van OFC (Ostend Fishing Club) en op 10 Mei in Middelkerke met inrichting van CNZV (Colombus Noordzeevissers).

VISKWEKERIJ

BYNENS L&P Alle soorten pootvis

karper • brasem • voorn • zeelt

Uit eigen kwekerij

snoek • winde • paling • enz...

liteits anse kwa Import Fr almforel forel en z em ndse bras la r e d e N Import ellen sem best a r b r e m o z ter in de win

18

HENGELsport mei/juni 2015

karpers gans het jaar leverbaar

Vrijblijvend prijslijst op aanvraag

Wijerstraat 16 A 3520 Zonhoven Tel. 011 81 32 13


VRF RooFVissen FEdEraaL NIEuWS

Crankin’ madness Vaak hoor ik in de winkel, of aan het water: “Tja… zoveel mooie grote pluggen, wat kan je ermee? Enkel trollen, en dat doe ik niet graag of het is te zwaar met dit soort groot kunstaas.” Meestal laat ik iedereen in zijn wijsheid, maar misschien is het toch het moment om nog eens een tip prijs te geven. Vroeger dacht ik er net zo over, maar intussen heb ik mijn mening hierover herzien. Sinds enige jaren zijn wij met deze grote pluggen actief aan de slag gegaan, het zogenaamde cranken of twitchen. Met grote pluggen bedoel ik zowat alles tussen de 15-25 cm. Aanvankelijk leek dit wat vreemd en zwaar, maar met aangepast materiaal is dit een zeer mooie en vooral effectieve visserij. K Tekst & fotografie Nico Molkens

Materiaal Om relax te vissen, en je kunstaas perfect te animeren zijn er toch wel wat aandachtpuntjes voor het materiaal. Met name de hengel is bij deze

visserij onderscheidend. Waar we bij jerkbaitvissen een harde, niet te lange hengel kiezen is het hier toch wel wat anders. Voor deze werpende visserij met pluggen nemen we een iets

langere hengel. Ergens tussen 7’3 en 8’ is wat mij betreft ideaal. Voordelen van een langere hengel zijn divers, je werpt beter, je kan het kunstaas beter ‘sturen’ en het is ook beter tijdens HENGELSPORT mei/juni 2015

19


FEDERAAL NIEUWS VRF ROOFVISSEN

de dril van een vis. Qua actie neem je nu toch beter een hengel met een ietwat zachte top. Dit is echt belangrijk, omdat een zachte top je pluggen zal toestaan maximaal hun actie te

tonen. Dit is dus het fundamenteel verschil met jerkbait vissen; waar je aan een jerkbait zelf actie zal moeten geven is het nu andersom, je gebruikt de actie die in je plug zit maximaal. Natuurlijk hou je er rekening mee bij de keuze van je hengel om deze niet te licht te nemen, hij moet de grotere pluggen te baas kunnen, want die hebben soms de neiging om nogal hard te ‘trekken’ aan je hengel tijdens het binnenvissen. Dus een beetje backbone is welkom, dat is ook ideaal om de haak goed te kunnen zetten bij een aanbeet. De hengel is in deze visserij het belangrijkste onderdeel. Hierop zet je dan een reel. Deze visserij is heel belastend, en een molen zou je wellicht na één dag al gort gevist hebben. Bespaar ook voor een reel niet op kwaliteit, en kies bij voorkeur voor eentje met lage inhaalsnelheid. Dit komt je comfort tijdens het vissen ten goede. Interessante voorbeelden zijn de Inshore, Winch of Naci, allen reels van ABU. Op deze reel komt een gevlochten lijn; 60lbs is voor mij ideaal voor het vissen met crankbaits. Verder nog een onderlijn en klaar ben je. Voor de onderlijn is het belangrijk om soepel materiaal te gebruiken. Staaldraad zou kunnen, maar bij het minste dat er fout gaat heb je kinken. Ik gebruik hiervoor steevast fluorocarbon, naargelang de omstandigheden 80 of 100lbs. Geen gedoe met sleeves of zo, gewoon met een allbright knoop aan je hoofdlijn knopen. Onderaan knoop ik een speld aan, met een kunstaasknoop. Knopen gaat perfect met fluorocarbon, gewoon even na je knoop je eindje niet té

kort afknippen en even opbollen met een aansteker, zo kan je knoop nooit loskomen. Neem je onderlijn lang genoeg, heb je dan een beschadiging onderaan na het vangen van een vis kan je er zo een stukje afknippen en verder vissen. Qua pluggen heb je eigenlijk weinig beperkingen. Pluggen beschikken over een zwemlip dewelke enerzijds mee de actie zal bepalen, maar er ook en vooral voor zorgt hoe diep de plug zal lopen. In grote lijnen zal een grotere lip dieper gaan dan een kleinere lip. Verder wordt de diepgang ook bepaald door de stand van de lip. Staat deze haaks op de plug, dan zal ze ondieper duiken dan wanneer ze meer in het verlengde van de plug staat. Hier krijg je al gauw feeling mee, geloof me. En dan al zeker wanneer je werpend aan de slag gaat. Qua actie heb je nog een verschil in pluggen die rond zijn bijvoorbeeld een Litle Ernie, of pluggen met rechte flanken zoals bijvoorbeeld een Grandma. Ronde noemen we crankbaits, en deze neigen qua actie meer naar ‘kopschudden’. Die met rechte flanken noemen we twitch- of minnowbaits, en deze hebben eerder een flankende actie. Ik gebruik voornamelijk drijvende pluggen voor deze visserij, maar heel soms ga ik ook met zinkende pluggen aan de slag. Deze laat je na je worp afzinken, om ze vervolgens op diepte hun werk te laten doen. Dit kan met name in de winter interessant zijn. Zoals je ziet: de mogelijkheden met pluggen zijn haast onbeperkt. Voor bijna elke diepte kan je wel een interessant plugje vinden, en dat maakt dat je met crankbaits veel meer mogelijkheden

“De techniek is niet zo heel moeilijk. Ga er gewoon van uit dat je een gewond visje probeert te imiteren tijdens het binnenvissen.” 20

HENGELSPORT mei/juni 2015


“Je hengel moet de grotere pluggen de baas kunnen, want die hebben soms de neiging om nogal hard te ‘trekken’ tijdens het binnenvissen.”

hebt dan met jerkbaits. Dit maakt dan ook dat het een techniek is die je het jaar rond kan inzetten.

Techniek De techniek is niet zo heel moeilijk. Ga er gewoon van uit dat je een gewond visje probeert te imiteren tijdens het binnenvissen. Dit doet de gekste dingen, duiken, versnellen, vertragen, even blijven hangen, naar het oppervlak stijgen… Probeer dit alles zo goed mogelijk te benaderen en af te wisselen. Korte rukjes afwisselen met lange halen, even versnellen,… moeilijk is het allemaal niet. Als ik bij de boot (of kant) kom met mijn plug laat ik deze meestal enkele meters voor me nog even volledig tot in het oppervlak stijgen. Wees hierbij heel alert want dit is vaak de moment voor

een aanbeet. Merk je dat er een vis volgt maar niet toehapt, wacht je tot je plug bovendrijft, en dan versnel je met enkele forse halen. Dat moet al een snoek met karakter zijn die dan niet hangt! Bij de visserij met jerkbaits kan vaak het ‘hangmoment’ het best zijn om een aanbeet te versieren. Dit kan je met crankbaits ook perfect. Natuurlijk kan je kiezen voor een suspending plug; dit zijn pluggen die blijven hangen als je stopt met binnenvissen, dus ze zullen niet stijgen of zinken. Of, evengoed kan je dit met drijvende pluggen. Als je stopt met binnenvissen zullen deze in principe gaan stijgen, maar als je heel voorzichtig een beetje druk met je hengel blijft uitoefenen zal de plug onder druk van de lip nagenoeg blijven hangen. Kortom, de actieve visserij met crank-

baits is niet zo bijster moeilijk. Het is een zeer doeltreffende manier om met pluggen aan de slag te gaan, en dat in de meest diverse omstandigheden. Het is ook een goede techniek om dressuur te omzeilen. Dit zie je vaak als je een volger krijgt; als je echt alles uit de kast haalt, is een aanbeet bijna gegarandeerd. En toch ken ik zeer weinig mensen die dit gaan doen. Toegegeven, vroeger dienden die pluggen bij mij ook enkel maar om te trollen. Destijds toen ik pas een bootje had deden we dit redelijk veel, maar na een tijdje begon ons dit wat tegen te steken en kozen we meer voor de actieve technieken. Dus ook bij mij hebben deze pluggen jaren werkloos onder het stof gelegen, tot ze een tijdje terug een tweede leven kregen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee! HENGELSPORT mei/juni 2015

21


NIEUW IN ONS ASSORTIMENT De ongeëvenaarde producten van Marukyu en Fun Fishing

VISREIS.NL • ’s Gravensloot 39 • 3471 BP Kamerik E-mail: info@visreis.nl • Tel.: +31 6 - 28 30 83 45

Agent België

Gino Beels Tel: 0475/563267 - Fax 050/217809


ActuAliteit

Registratie sloepen Oude Durme Wie met een sloep op de Oude Durme wenst te vissen, dient tegen 1 juni 2015 een immatriculatienummer op zijn sloep aan te brengen (Art.2.02 van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren (01.05.2014) KB 24 sep 2006). U kan dit nummer aanvragen bij het loket Pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent, 09/218 83 30 pleziervaart.gent@mobiliteit.fgov.be of www.mobilit.belgium.be Een immatriculatienr. betekent een eenmalige kost van e 50. Het jaarlijks groot visverlof blijft wel verplicht. Voor de aanvraag dient u een eigendomsbewijs (bewijs van aankoop) voor te leggen. Het loket

Pleziervaart zal de aanvrager een nummer en de nodige vormvereisten toekennen. Op de Oude Durme dient het nummer op de voorsteven en extra op de achtersteven te worden aangebracht. Sloepen die tegen 1 juni 2015 niet voorzien zijn van een geldig immatriculatienummer zullen worden verwijderd. Sloepen mogen enkel aangemeerd worden aan de daarvoor voorziene strook aan het Palinghuis of de strook aan de Watermolen. Zelfgemaakte steigers zullen worden verwijderd. Palen om de sloep aan vast te maken tijdens het vissen moeten na het vissen steeds worden meegenomen. Info: De boswachter, tel 0474 895 893

International Feeder Challenge 13-14 juni Noteer alvast in de agenda: International Feeder Challenge voor Teams op 13-14 juni aan het Kanaal Gent-Terneuzen te Westdorpe Zeedijk in Nederland. Meer details en inschrijven via patrick.vanhoo@telenet.be

Sportvisserij Vlaanderen treedt opnieuw toe tot EAA Na jaren van afwezigheid besliste Sportvisserij Vlaanderen om zich opnieuw aan te sluiten bij The European Anglers Alliance (EAA), een pan-Europese organisatie die de belangen van de recreatieve hengelsport in Europa behartigt. Vlaanderen was de enige ontbrekende regio in Europa zonder vertegenwoordiging, het nieuwe beleid binnen onze organisatie is er echter rotsvast van overtuigd dat ons lidmaatschap onontbeerlijk is. We hopen op die manier opnieuw voet aan grond te krijgen in het bespreken van belangrijke thema’s zoals de zeebaarsproblematiek waar momenteel hevig rond gewerkt en gelobbyd wordt. www.eaa-europe.org HeNGelSPORT mei/juni 2015

23


ACTUALITEIT

Efficiënt werk Rood Kasteel Linden

Steeds vaker vinden vijvereigenaars de weg naar de Milieucel. Waar de Milieucel vroeger voornamelijk ingezet werd voor kleinere werkzaamheden deinst de organisatie er tegenwoordig niet voor terug om ook grote projecten aan te nemen. Een dergelijk project was het Rood Kasteel te Linden afgelopen februari, ook gekend als Kasteelpark De Beauffort. Dit 14 ha grote kasteeldomein met twee kastelen, boerderij, kapel

en conciërgewoningen herbergt een heel rijke collectie aan merkwaardige bomen. Een voorbeeld hiervan de is een eeuwenoude moerascypres die een eiland vormt in de voorste vijver. Het geheel dateert initieel van 16611663. Het omliggende landschapspark wordt tevens gevormd door een groot aantal perfect aangelegde vijvers die het volledige domein doorkruisen en het sluitstuk vormen van de renovatie. Het domein van het Rood en Wit Kasteel is al enige tijd in renovatie om het in zijn oude glorie te herstellen. Enkele ondernemers zetten hun schouders onder dit project en het eindresultaat zal ronduit schitterend zijn. Er zijn niettemin heel wat bedrijven nodig om zo een site op te waarderen, bedrijven die een heel ruime expertise

bezitten om dergelijke historische pareltjes in hun architecturale waarde te herstellen, de eeuwenoude bomen vakkundig bij te snoeien en de zieke bomen verwijderen, de vijvers uit te baggeren en opnieuw te betuinen en ga zomaar door. Wat betreft bepotingsadvies of beplanting van de vijvers ligt het al iets moeilijker om de nodige experts samen te krijgen. Ook hier werd ervan uitgegaan dat het uitzetten van voldoende karper en brasem wel ideaal was om de pas heraangelegde vijvers te voorzien van het nodige visleven. Dit bleek dus niet het geval en na zich een zomertje geërgerd te hebben aan de groenbruine soep kwam de milieucel op de proppen. Een doorgedreven beheerplan en een uitdunning van de ongewenste soorten hebben de vijvers opnieuw helder gemaakt en plantengroei mogelijk gemaakt. Als eyecatcher kunnen deze kraakheldere waterpartijen nu wel tellen bij het binnenrijden van de monumentale poort. Meer info? peter.coene@sportvisserijvlaanderen.be of 050/428523

Opening Vliegvissers Meerheuvel Komende september opent het grootste vliegviswater van Limburg, in een prachtige omgeving midden in de natuur. Kom je lijn uitwerpen vanaf de oever, boot of bellyboot. Meer info op onze website www.vvmeerheuvel.be 24

HENGELSPORT mei/juni 2015


reynders_arena_Mise en page 1 13/12/11 15:23 Page1 reynders_arena_Mise en page 1 13/12/11 15:23 Page1

HENGELSPORT HENGELSPORT

REYNDERS REYNDERS Alle nieuwe Alle nieuwe hengelsportmaterialen hengelsportmaterialen reynders_arena_Mise en page 1 13/12/11 15:23 Page1

Hulsterweg 8 - 3890 Tessenderlo Hulsterweg 8 - 3890 Tel. 013 66 81Tessenderlo 54 Tel. 013 66 81 54

HENGELSPORT

REYNDERS Alle nieuwe hengelsportmaterialen Openingsuren: di-zat: 6u - 18u • zo: maandag sluitingsdag Hulsterweg 8 -6u-10u 3890 •Tessenderlo http://users.telenet.be/jurgensweb/kingfisher.htm

Tel. 013 66 81 54

Gelieve tijdig te bellen om uw vers aas te bestellen

Jozef II-straat 36-38 te 1000 Brussel Tel. 02 512 03 04 e-mail: arena@arena-nv.be


FEDERAAL NIEUWS VBK KARPERVISSEN

Suckers for a Special Specials, een Engelse benaming voor haakboilies met bijzondere eigenschappen, zijn al een aantal jaren niet meer weg te denken uit mijn visserij. Wat ooit begon als een halfslachtige poging om een restje boiliedeeg rond een kurkballetje te draaien, is ondertussen uitgegroeid tot een ware kunstvorm waarbij er met heel wat vrienden druk wordt gediscussieerd en geëxperimenteerd over ‘the winning formula’. Naast de onovertroffen kurkbal pop ups voor het chod vissen, behoren ook wafters en zinkende boilies tot het arsenaal van de specials. Tekst en fotografie Chris De Clercq De sleutel tot het succes van die specials bestaat erin om aan je haakaas net die eigenschappen mee te geven die de kans op een aasopname drastisch de hoogte injagen. Bij bodemaas kunnen dit een aantal praktische aanpassingen zijn zoals formaat, hardheid en vorm; maar ook qua kleur en attractorhoeveelheden kan een boost vaak geen kwaad. Zo is bijvoorbeeld één van mijn favoriete boilies in zijn originele vorm niet in staat om een 26

HENGELSPORT mei/juni 2015

hele nacht stevig op de hair te blijven. Toch wil ik net die zachtheid en oplosbaarheid behouden in mijn voerboilies. Daarom kies ik ervoor enkel mijn haakboilies met dezelfde samenstelling te voorzien van 5 procent extra ei-albumine, een theelepel witte kleurstof en een dubbele dosis attractors. Op die manier heb ik meteen een haakaas dat er zowel qua smaak als visueel uitspringt en toch stevig aan de hair blijft dankzij

die taaiere buitenmantel door die eialbumine.

Neutraal Wanneer je met dat bodemaas ook nog gaat sleutelen aan het drijfvermogen, zijn we in het straatje van de wafters beland. Alweer een Engelse term die wafters en eigenlijk niet meer of minder zijn dan haakboilies met een neutraal drijfvermogen en dus pas zinken op het gewicht van de


haak. Zo een uitgebalanceerd haakaas zweeft dan net boven de bodem, wat de detecteerbaarheid uiteraard verhoogt. Bovendien heeft een wafter ook een invloed op de werking van je rig als je aan de slag gaat met niet te soepel onderlijnmateriaal. Wafters krijg je door een deel drijvend materiaal aan je basismix toe te voegen. Dit kan een kant en klare pop up mix zijn zoals Polaris, of kurkpoeder (neem als uitgangspunt telkens 1 volume Polaris of kurkpoeder op 2 volumes basismix en finetune dan verder). Als je voor kurkpoeder kiest, opteer je ook hier best voor een 5 à 7 procent ei-albumine om het geheel rol- en visbaar te krijgen. Op het net vind je hierover heel wat praktische info terug en het loont zeker de moeite om bijvoorbeeld eens ‘the white banoffee wafter’ te googlen.

perfect in balans met de gebruikte haakmaat 5 of 4. Als basismix gebruik je eenvoudigweg een 50/50 combinatie van griesmeel en volvette soya aangevuld met alweer 5 procent ei-albumine. Dat is qua binding in een normale situatie een beetje overdreven, maar aangezien we ons aas ook een kleurtje willen meegeven en omdat dit het best lukt bij een witte basis voeg ik standaard altijd één theelepel witte kleurstof per ei toe. Je zal merken dat die witte kleurstof een enorm negatieve invloed heeft op de binding, vandaar dus die initiële bindingsoverkill. Wat die eieren betreft, werk je trou-

wens ook best enkel met het eiwit (alweer binding, maar ook houdbaarheid). Ik klop steeds twee eiwitjes los omdat die qua volume ongeveer overeenkomen met één volledig ei en dat rekent wat makkelijker naar toevoegingen toe. Een gouden tip die je enorm veel ellende zal besparen, is de volgende: spoel kurkballetjes vers uit de verpakking even om ze te ontstoffen. Droog ze snel af met wat keukenpapier en coat ze vervolgens lichtjes met het losgeklopt eiwit. Tegen dat je boiliedeeg klaar is, heeft het eiwit de tijd gehad om zicht te hechten aan de kurk en fungeert die als een soort natuurlijke

Perfect rond.

Trial and error Uiteraard valt er over bovenstaande twee categorieën van specials nog heel wat meer te vertellen. Ik raakte ze slechts even kort aan voor de volledigheid, omdat ik iets langer wil stil staan bij het maken van choddieballs. Van wat opgaat voor die kurkbal pop ups kan je mits wat creativiteit natuurlijk ook gaan toepassen op die zwevers en zinkers. Het maken van kurkbal pop ups is gewoon technisch iets moeilijker omdat je een heel dun laagje deeg (2mm max!) stevig rond zo een klein balletje moet zien te krijgen en daar vooral te houden! Via de prakijk (lees: veel mislukte experimenten) ben ik tot een dummyproof manier van ronde en betrouwbare choddieballs maken gekomen die zowat alles kan hebben qua toevoegingen én die ook nog eens voor een langere periode bijzonder attractief blijven. Qua formaat kiezen we voor een 12mm kurkbal die we afrollen tot een 16mm boilie (na het lange drogen nog 15mm) omdat die qua drijfkracht

Favoriete kleurtjes klaar voor nabehandeling.

HENGELSPORT mei/juni 2015

27


FEDERAAL NIEUWS VBK KARPERVISSEN

lijm. Je zal merken dat die vervelende blaasvorming tijdens het koken door lucht tussen de kurk en de deegmantel hierdoor serieus gereduceerd wordt. Krijg je hier en daar toch nog een blaasje, ga er dan niet aan prutsen. Die verdwijnen snel weer vanzelf tijdens het afkoelen en drogen van het aas. Ok, tijd nu om de attractors en eventueel andere kleurstof (ook hier als uitgangspunt één theelepel) aan het eiwit te gaan toevoegen. Je kan opteren voor een klassieke combo van één flavour met sweetener of je kan proberen de attractie te maximaliseren door in 4 dimensies (3D plus tijd) te gaan werken. 3D bereik je door flavours met verschillende oplosbasissen te combineren met olieën. Die verschillende oplosbassisen herbergen ook al die tijdscomponent (alcohol

lekt het snelst uit) maar vooral die krachtige poedertoevoegingen (bijvoorbeeld milk B in al zijn varianten) gaan er voor zorgen dat er ook na een nacht vissen nog steeds een krachtig signaal van je haakaas uitgaat. Het spreekt voor zich dat je qua dosering fors mag afwijken van de normale doseringen gangbaar voor voerboilies. Onthou dat er slechts een minimale hoeveelheid deeg rond dat kurkballetje zit waarvan alle attractie moet komen. Afhankelijk van de soort en het aantal gebruikte flavours doseer ik meestal twee- tot viermaal de aanbevolen hoeveelheid. De sky lijkt hier soms echt wel de limit, want een aantal vrienden gaan tot obscene hoge dosissen zonder dat ze daardoor minder gaan vangen ;-) Naast enkele doseerspuiten, is voor

heel straffe liquids zoals etherische olieën en boterzuur een druppelteller wel handig, evenals een digitale brievenweegschaal om ook die geconcentreerde poeders correct te kunnen doseren op die 100 gram basismix die je ongeveer (hangt af van de toegevoegde vloeistoffen) zal nodig hebben. Rollen gebeurt in eerste instantie met de hand (na een tiental balletjes kan je al goed inschatten hoeveel deeg je nodig hebt), maar als je ze perfect rond wil moet je ze wel narollen met een 16mm boilieplankje. Eens gerold volstaat een kooktijd van 50 seconden in water net onder het kookpunt om grote vervormingen te voorkomen. Voorzichtig roeren met een soeplepel helpt om ook de bovenkant van de drijvende boilies (het stuk met het minste deeg) aan het kookwater bloot te stellen. Na het afdrogen volgt dan een droogtijd van vijf dagen in een plastiekbakje op kamertemperatuur. De choddieballs zijn dan keihard geworden en eveneens vrij van bederf. Tijd om ze nog eens te coaten met jouw winnende combinatie van vloeibare toevoegingen in de juiste onderlinge verhoudingen en pas dan kunnen ze in een goed afgesloten baittub de vistas in. Wedden dat je na de eerste successen op je zelfgerolde specials niets anders meer wil? Het voordeel is hier aan de experimenteerlustigen onder ons, dus rollen maar!

• Vangkrachtige, gestoomde boilies en ready mades in maten 16-20-24mm • Geheel eigen productie en steeds ruime voorraad • Rolservice met stoomautomaten • Additieven en ingrediënten voor boilies en wedstrijdvissen Info en prijzen beschikbaar op onze website of Facebook Mandekensstraat 24 • 9280 Lebbeke • Tel. +32(0)472 10 17 05 pascal.waltenier@telenet.be • www.triobaits.be

28

HENGELSPORT mei/juni 2015


Nu twee vestiginge n!

Met onze n sse klantenpa van u profiteert ingen! flinke kort

Op nog ge e van Antwe n uur rpen!

´ Dé hengelsport speciaalzaak

Met twee vestigingen van 600 en 1000 m2; 25.000 unieke hengelsportproducten op voorraad; een sterke webshop en deskundige medewerkers voor alle disciplines, staat Vismania op twee fronten klaar voor alle sportvissers! Vismania Dordrecht Van Neurenburgpad 13-15, 3311 DN Dordrecht Telefoon +31 (0)78 - 20 20 210 • info@vismania.nl

www.vismania.nl

Vismania Alphen aan den Rijn Van Foreestlaan 10, 2404 HC Alphen aan den Rijn Telefoon +31 (0)172 - 49 17 72 • info@vismania.nl

www.vismania.nl

• Altijd up-to-date webshop • 25.000 unieke artikelen op voorraad • Voor 16.00 uur besteld, volgende dag geleverd • Groot assortiment voor recreant en specialist

MEI AC

Gratis verz TIE ending bij bestellinge n boven € 100, 00 OOK NAAR BELGIË!


Doctor Cuypersstraat 24 5912 KA Venlo

0031 (0)77-3541449 fishinn@fishinn.nl

www.fishinn.nl Partner van:

Eindelijk bestaat de perfecte hengelsportwinkel met meer dan 1000 m2 winkeloppervlakte. Als voorbeeld werden de mega stores in Amerika genomen waar hengelsport en outdoor wordt verkocht en waar het echte ‘buitengevoel’ leeft. Het voorbeeld werd dan ook overgenomen en zelfs verbeterd. Het winkelinterieur werd compleet uit douglas en eiken hout vertimmerd wat puur natuur uitademt en je het echte outdoor gevoel geeft.


In de afgelopen 25 jaar heeft Fish Inn zich zodanig ontwikkeld dat karpervissers hun hart konden ophalen in deze zaak. Mede door het lage prijsbeleid zijn er altijd veel artikelen verstuurd door heel het land. Om deze reden hebben we besloten de afgelopen jaren de meest innovatieve webshops van de hengelsport te laten bouwen. Enkele jaren geleden is de web shop Roven.nl overgenomen door Fish Inn. Deze shop is toonaangevend binnen de meerval- en roofvisserij. Bij deze overname is geleerd hoe het vertrouwen bij de klant te verdienen is. Roven.nl is de eerste webshop in de hengelsport dat met voorraadbeheer werkt en dus ook vlekkeloos zijn bestellingen kan uitleveren. Dit is daarom ook de reden geweest om de nieuwe Fishinn.nl site exact hetzelfde te laten bouwen. Levering gebeurt hierdoor binnen 48 uur en u zult zich verbazen over de service en vele extra’s die geboden worden door deze vernieuwde Fishinn.nl. Alle topmerken in de karpervisserij zijn vertegenwoordigd, bij verschillende merken zelfs als Pro shop. Karpervissers kunnen hier maximaal in de breedte winkelen. Van de vele firma’s staat hier een totaalaanbod klein materiaal waar de gedreven karpervisser altijd zal slagen. Op witvisgebied zijn we gespecialiseerd op de wedstrijd en commercial visserij. Omdat deze nieuwe visserij niet meer is weg te denken op de Belgische putten hebben we een uitgekiend aanbod klein materiaal en voeders van o.a. Sonubaits, Ringers, Bait-Tech, Guru, Matrix, Preston, Map, Browning etc. Dit alles is natuurlijk zeer eenvoudig op de webshop te bestellen. Kortom een totale andere shopervaring met deze mooie combinatie Fish Inn & Outdoor dan u gewend was.

De internetshop van de Benelux


CCCV WITVISSEN FEDERAAL NIEUWS

Aankomst te Steenstraete

Op pad… In Flanders Fields (deel I) Dat de eerste editie van Hengelsport overal bijzonder goed werd onthaald, moge duidelijk zijn. En ook onze oproep naar meer samenwerking en vooral meer stukken rond het witvissen voor ons gloednieuwe magazine viel niet in dovemansoren. Iemand die ons zo de hand reikte op witvisforum.be was niemand minder dan Steve Salomez, eigenaar van De Wedstrijdvisser in Ieper. Je enige vrije dag opofferen om met onze redactie op pad te gaan en onze hoofdredacteur dan ook nog eens de beste stekken in de regio voorschotelen? Géén evidentie, Steve, dat beseffen we! Nu alvast reeds hartelijk dank in naam van onze vele lezers. Tekst & Foto’s Sportvisserij Vlaanderen

Steenstraete “Of we bekend zijn met Steenstraete om af te spreken?,” vraagt Steve ons aan de telefoon. Even die grijze

massa laten draaien. Ik ben dan zelf wel een West-Vlaming, maar het is nu ook weer niet alle dagen dat ik in het Ieperse kom. Tot mij plots

twee verhalen te binnen schieten van bevriende karpervissers die er wel eens met succes een sessie maken. Juist ja, makkelijk te vinden op de HENGELSPORT mei/juni 2015

33


FEDERAAL NIEUWS CCCV WITVISSEN baan van Diksmuide naar Ieper. Meer specifiek op de Diksmuidseweg ter hoogte van nummer 511, op grondgebied Langemark-Poelkapelle ergens tussen Merkem en Boezinge. Plaats van afspraak – en ook visstek bij uitstek – recht tegenover het gelijknamige restaurant Steenstraete, op een ruime parking van wel een half voetbalveld groot.” Ideaal voor mobilhomes en spelende kinderen,” voegt Steve er nog vlug aan toe terwijl we hem nog aan de lijn hebben. Het is een stralende dag ergens half maart, en het is eigenlijk geen straf om met dit weer een reportage te maken. Ideaal voor foto’s, bedenk ik me nog als ik in de wagen stap. Op een kleine drie kwartier staan we op onze bestemming en we maken reeds van de paar minuten die we er vroeger dan Steve zijn dankbaar gebruik

Handige pontons aangelegd door de PVC

om wat plaatjes te schieten. Niet veel later zien we Steve oprijden. “Hier in Steenstraete staan we in feite aan een stuk van de Lagevaart, samen met de Middenvaart en de Hogevaart een van de drie stukken van het bekende Ieperleekanaal. De Lagevaart is eigenlijk het laatste stuk dat het Ieperleekanaal verbindt met de IJzer,” verduidelijkt Steve. “Hoewel hier best wat slib ligt, is het hier heel goed vissen, vooral vroeg in het jaar. De vissen hebben hier bovendien een resem obstakels waar ze zich kunnen in verschuilen.” Omdat Steve weet dat ik zelf tegenwoordig vooral op karper vis, tipt hij me nog dat dit stuk altijd het vroegst op het jaar loopt voor mijn favoriete vissoort. Vlakbij de parking is het makkelijk zitten, maar in de zomer als het druk is – dan kan je steevast een pak Fran-

sen op deze stek verwachten – heb je best een kar bij. Bovendien heb je vlak naast de parking een viertal pontons aangelegd onder impuls van de Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen, waar Steve’s vrouw Tweggy Sohie ook in zetelt. “Prachtige plekken, niet!?” Maar Steve hoeft ons niet te overtuigen; een pluim voor iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft en deze stekken ook belangeloos onderhoudt en opruimt!

De Centrale Vanop de parking aan Steenstraete draaien we linksaf, de brug over, om een kleine honderd meter verder links de Stampkotstraat in te slaan en Westpoeselstraat te vervolgen tot aan het kanaal en iets verder tot aan een stek die een goedbewaard

De Centrale zie je van heinde en ver

Ideale voorjaarsstek aan de Centrale

34

HENGELSPORT mei/juni 2015


CCCV WITVISSEN FEDERAAL NIEUWS Steve en zijn Franstalige compagnon aan de Pereboom

Ongerepte vrijheid, bijna twee kilometer lang!

geheim is en bij lokale vissers bekend staat als De Centrale. Iets moeilijker om te vinden, dat wel, maar eenmaal in de buurt kan je niet naast de Eandis centrale kijken. We bevinden ons op de stek nog steeds aan de Lagevaart; op een relatief ondiepe stek die gewoon vissen uitademt. “Hier is het opnieuw erg vroeg op het jaar reeds te doen, het water warmt hier snel op.” En aan het aantal hengelaars te zien is dat geen leugen. “Vooral giebels en karpers mag je hier verwachten, ze houden zich hier graag op dankzij de talrijke obstakels. Ook is het in de regio een van de vroegste peurstekken op het jaar.” Op deze stek is ruime parking voor een paar auto’s voorzien aan de Eandis centrale, let er wel even op dat je de ingang niet belemmert.

naar het gelijknamige dorp aan de splitsing van de IJzer en de Lovaart. “Er staan bij wijze van spreken hoogstens tien huizen waarvan de helft restaurants en tavernes. Het is er bovendien erg mooi en in de zomer ideaal met de vrouw en kinderen; erg pittoresk!” Om deze stek te bereiken maken we rechtsomkeer in de Oude Pereboomstraat, aan het einde slaan we rechtsaf en vervolgen onze weg tot in Reninge. In het dorpscentrum zelf slaan we rechtsaf de Lostraat in tot we aan een brug over de Ijzer komen die we weer linksaf inslaan. Nu is het gewoon een kwestie de zogenaamde Vaartdijk tot in Fintele te vervolgen en daar de twee bruggen over te steken tot we op de Veurne Ambacht Dijk uitkomen. Deze weg vervolgen we een paar honderd meter tot we in een bocht met een onverhard stukje grond nabij de Ijzer komen. “Hier zullen we via de PVC een aanvraag tot parkingplaats voor vissers indienen, dit zou ideaal zijn! Om te vissen is het hier een droom, natuurlijker

De Pereboom “Volg je mij verder? De volgende halte wordt de Pereboom,” vervolgt Steve enthousiast. “Een échte stek op de buiten!” Terwijl ik Steve’s wagen achtervolg, noteer ik snel even de

straatnamen. Een kort stuk rechtdoor aan de Centrale, vervolgens de Driegrachtenbrug linksover, door het centrum van Noordschote om iets daarbuiten rechts af te slaan aan de Oude Pereboomstraat. Aan het begin van de straat staat wel dat het om een doodlopende weg gaat, maar sla gerust in tot je aan het einde komt waar het overgaat in een onverharde weg. “Hier heb je minstens twee kilometer waar iedereen je gerust laat en totaal niet bekend bij de massa!” Een perenboom is op deze stek niet (meer) te zien. “Waarschijnlijk is deze naam historisch ontstaan toen er nog eentje stond.” Deze stek bevindt zich de Ijzer niet zo heel ver van zijn oorsprong in Frankrijk. Langs de onverharde weg is het ook weer ideaal voor mobilhomes alsook voor gezinnen met kids. Kortom, een pur sang stek voor pleziervissers die zich graag allround en op witvis bezighouden.

Fintele Nog een stek waar Steve spontaan begint bij te glunderen, is Fintele,

HENGELSPORT mei/juni 2015

35


FEDERAAL NIEUWS CCCV WITVISSEN De IJzer te Fintele, een prachtig stukje water

Steve wil ijveren om hier een mooie parking aan te leggen

Aan de splitsing met de Lovaart

kan niet. Die buitenlucht en het ‘gebrek’ aan lawaai, dat heb jij waar je woont in Oostende niet hé,” zo lacht Steve. “Dit is bovendien de enige plek waar ik zelf nog karper,” gaat Steve voort, “omdat het hier zo rustig is. Voor witvis is het hier ook opperbest: kroezen, dikke brasem, voorn,… en

zelfs winde en kopvoorn liet ik me vertellen. Wel mis ik hier zeelt als sportvis.” Zoals overal op de IJzer is ook dit stuk erg gevoelig aan regen. “Na onweer heb je zeker een pen van 5 gram nodig. En bij te harde stroming, moet je ze gewoon echt pal in de kant belagen, dat is ook de enige plek waar je ze dan nog

Extra stekinfo Voor wie de foto’s en tekst nog niet duidelijk genoeg zijn, op onze website en Facebookpagina zullen we straks per stek de Google Earth plattegronden met coördinaten publiceren. Hou ze in de gaten!

vangen kan.” Voor wie van ver naar de IJzer afzakt, is het aanbevelenswaardig de zee en het debiet op internet in de gaten te houden, al komen in dit artikel wel voldoende alternatieve visstekken aan bod.

Lovaart Nog steeds in Fintele houden we ook even halt bij de sluizen aan de Lovaart. “Daar waar de IJzer hier heel slecht is voor roofvis anno 2015, is dat op de Lovaart nog ok, al is het ook niet meer zoals vroeger,” krijgen we te horen. Van Fintele gaat de Lovaart tot in Nieuwpoort, via het Kanaal Nieuwpoort Duinkerke. “Op bepaalde stukken wordt het erg smal, maar mijn mening luidt: hoe smaller, hoe beter! Op die stukken loont het echt de moeite om tegen de overkant aan te vissen, daar waar de vissen zich ongestoord wanen.”

Knokkebrug We wuiven Fintele snel weer uit en keren terug van waar we gekomen zijn en we volgen de Vaartdijk van 36

HENGELSPORT mei/juni 2015


CCCV WITVISSEN KORT NIEUWS

Luc De Wachter wint Criterium ALV ‘Memorial Jean Praet’ 2014 Tekst & Foto’s Firre Praet

Afsluitend wordt er ook nog gevist...

daarnet langs de Ijzer tot aan de Knokkebrug. Dit is de plek waar de Lagevaart en de IJzer samenkomen, een erg populaire plek bij witvissers, peurders en karpervissers. Drie jaar geleden werden ook hier door de Provinciale Visserijcommissie twee pontons voorzien, en na beheerwerken aan de overkant zijn ook paaimogelijkheden niet vergeten. Steve heeft niet veel woorden nodig: “Dit is gewoon een héél goed stuk en het heeft alles om dat te zijn. De visplaatsen zijn misschien wel wat beperkter, maar voor wie zoekt of voor degene die geen platgemaaid grasveldje voor zijn neus hoeft, zijn hier mogelijkheden zat!” (GV) In deel II in de volgende editie volgen nog eens evenveel stekken die Steve ons toonde. Afsluitend werd er nog gevist op de bekende Blosoput in Nieuwpoort. Bedoeling is dat we daarna weer naar een andere provincie trekken. Ideeën? Tips? Meld ze ons op info@sportvisserijvlaanderen.be

Op zaterdag 28 februari 2015 werd het seizoen 2014 afgesloten met de huldiging van de winnaar van het ALV Criterium 2014. Deze wedstrijd werd in 2014 gewonnen door Luc De Wachter van visclub Penneke Dop Tisselt. Hij ging Jan Verbruggen en Thierry D’Hollander voor die respectievelijk tweede en derde werden. Het Criterium wordt gevist in 9 manches. Er waren gemiddeld 75 deelnemers per manche wat toch een mooi deelnemersveld is. De meeste manches, ingericht door de clubs aangesloten bij het Antwerps Lijnvissers Verbond, werden gevist op het kanaal en worden betwist tijdens het wedstrijdseizoen. Vanaf dit jaar werd het Criterium verbonden met “MEMORIAL JEAN PRAET“ nu reeds 20 jaar overleden. Jean Praet was bestuurslid van ALV, Viske Bijt uit Kapelle o/d Bos en was ook vertegenwoordiger voor ALV in de Provinciale Visserijcommissie Antwerpen, maar vooral was hij een gepassioneerd hengelaar die wekelijks zijn wedstrijd meepikte en bijna dagelijks aan de waterkant te vinden was. Ook werden de laureaten gehuldigd

van het afgelopen seizoen. Als club won Penneke Dop Tisselt de eindstand van de erereeks voor Mondial Master Team en Sirocco Champion Feed die met gedeelde punten de 2 de plaats bekleden. Swinnens Stefphane werd de laureaat beste veteraan van 2014 en ook Belgische Kampioen bij de veteranen Bollyn Guido werd in de bloemetjes gezet. Na de bekeruitreikingen was er de huldiging van ALV icoon Leon Willemsen, hij zet na 35 jaar een eind achter zijn administratief gedeelte binnen de hengelsport. Dit wil zeker niet zeggen dat de club Sirocco Champion Feed aangesloten bij ALV ophoudt te bestaan. Het secretariaat wordt over gedragen aan het duo Michael Vanhammen en Eddy Schelkens. Leon was steeds drijvende kracht op wedstrijdgebied binnen ALV. Hij was tevens de afgevaardigde voor ALV in de provinciale visserijcommissie van de provincie Antwerpen en was ook jaren afgevaardigde ALV voor CCCV en VVHV. Voorzitter Eddy Schelkens dankt Leon in naam van alle leden ALV voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de hengelsport en uit dit met een gepast afscheidsgeschenk.

HENGELSPORT mei/juni 2015

37


Viskorrel n° 130 Speciale korrel voor wedstrijdvijvers met brasem- en karperbestand. Het belang om vissen bij te voederen gedurende het seizoen hoeft niet meer uitgelegd. Hoge vangsten zijn enkel mogelijk wanneer de vissen zich in topconditie bevinden. Een kwaliteitsproduct als viskorrel n° 130 helpt u een stap dichter bij topvangsten op uw vijver. De hoge verteerbaarheid van de plantaardige eiwitten, de lange stabiliteit in het water en de aromatische bewerking zijn de belangrijkste eigenschappen van deze korrel.

E MI X

!

MET

e-mail: info@lambers-seghers.be - website: www.lambers-seghers.be

AFEED

Tel: 052-34-39-71 - Fax: 052-33-78-54

CELL A

QU

LAMBERS-SEGHERS Oeverstraat 7 - 9200 BAASRODE - DENDERMONDE Oost-Vlaanderen - België

D-

PR

Viskorrel n° 130, dé viskorrel voor een geslaagd visseizoen!


info@viskwekerij-aquality.be

Viskwekerij Aquality

zoekt visvijvers te koop of te huur.

Lokaas

Het lokaas waarmee Kim tot 4X toe de Gouden Superprestige won! RE RP S SU P E

4x

• Innovatieve competitielokazen • Met attractieve natuurlijke en natuuridentieke aroma’s • Met toevoeging van suikers en zoetstoffen • Ingrediënten van de allerbeste kwaliteit • Nieuwe complexe samenstellingen, getest op wedstrijden over gans Europa

Verkrijgbaar

KANAAL BROWN ...... Kruidig VIJVER YELLOW ......... Honing

T IG E

KimSecret

VIJVER DARK .............. Fruitig CARP YELLOW ........... Fruit & Fish

www.championfeed.be • Tel: 0032 495 51 99 03 • info@championfeed.be CampFeed_Ad122014.indd 1

19/12/14/ W51 11:53


ActuAliteit

Unieke vissen achter de kieuwen en schubben zitten bij Gills & Scales Belgium Carp Masters

Een vistrip plannen? Vaak ziet men tegenwoordig de bomen door het bos niet meer door het overaanbod aan betaalwateren. Om als relatief nieuwe speler dan nog een duurzaam verschil proberen te maken, lijkt een wel erg moeilijk opdracht. Maar… moeilijk en anders gaan ook, en precies daarom verhuurt Gills & Scales zijn betaalwater met een ietwat verschillende insteek. Gills & Scales is ervan overtuigd dat het goed aanbieden van een betaalwater enkel mogelijk is als men ook daadwerkelijk zelf mag bepalen wat er met het water gebeurd. Dit is dan ook alleen maar mogelijk als het water eigendom is van, of valt onder exclusief beheer. Als deze twee vereisten worden voldaan, kan er ook pas écht worden geïnvesteerd voor lange termijn. En dat komt ten slotte ook ten goede van de klanten. Doordat elk water in de Gills & Scales portefeuille eigen eigendom is of valt onder het exclusief beheer, is de groeisnelheid van het aanbod aan wateren dan misschien wat kleiner, maar wel solide.

niet ontbreken, dus ook hier zullen de nodige voorzieningen worden aangelegd voor juli 2015. Ook zijn er in de winter van 2014/2015 de eerste nieuwe bewoners toegevoegd aan het huidige bestand. Naast Forest Valley, kregen Het Karperveen en Het Kanaalke bovendien ook een verrijking van het huidige bestand. Kortom, alles is klaar om een nieuwe topseizoen aan te vatten.

Naast de uitbating van enkele parels werd deze winter ook het startschot gegeven voor de eerste Belgium Carp Masters. Deze wedstrijd is de enige manier om je als Belgische karpervisser te kwalificeren voor de World Carp Masters 2016. Dit exclusieve ticket brengt je naar het strijdtoneel op wereldniveau, en jij kan er de Belgische driekleur gaan verdedigen! Dit najaar zal de eerste editie van de Belgian Carp Masters neerstrijken op nergens minder dan de Paalse Plas in Beringen. Speciaal voor dit event zullen alle huidige geldende regels even niet van kracht zijn, wat ongekende mogelijkheden biedt. 25 koppels zullen voor de gelegenheid met de wagen tot op de stek kunnen rijden, een volle week vissen (dag en nacht), en dit allemaal met hun zodiac. Ook zal de strandzone mee worden opgenomen als bevisbare oever. Het spreekt voor zich dat dit wel eens extra, ongekende mogelijkheden bieden kan, die anders niet voor handen waren. Stroomt het competitie bloed nu alvast nog wat sneller, aarzel dan niet en schrijf je in via website www.belgiumcarpmaster.be.

Nederlands boswater Na een lange periode van onderhandelen kunnen we met trots Forest Valley in Nederland toevoegen bij het aanbod. Deze ongelooflijk mooie zandwinning bied zeer veel mogelijkheden om een mooi en gevarieerd visbestand op te bouwen. Luxe voor de visser mag natuurlijk ook HeNGelSPORT mei/juni 2015

41


ActuALitEit Zoutwater Update nationale en EU-beperkingen Op 29 maart traden enkele bepalingen van verordening (EU) nr. 2015/53 van de Raad van 25 maart 2015 in voege. Zo mag in het kader van recreatievisserijen in de ICES-gebieden IV en VII (Noordzee en westelijke wateren) een visser per dag niet meer dan drie exemplaren zeebaars houden. Verder werd met besluit van de minister vanaf 8 april 2015 de minimum aanvoerlengte voor zeebaars opgetrokken naar 42 cm. Tenslotte is het recreatieve gebruik van warrel- en kieuwnetten bij de strandvisserij verboden sinds 28 maart 2015. Tenslotte is het recreatieve gebruik van warrel- en kieuwnetten bij de strandvisserij verboden sinds 28 maart 2015.

CCCV Uitslag eerste wedstrijd Beker van Vlaanderen bekend Net voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte onze redactie nog op de valreep van de eerste wedstrijd van de Beker van Vlaanderen te Vroenhoven. We willen u alvast de top tien niet onthouden:

HENGELSPORT mei/juni 2015

43


Federaal Nieuws FVV VliegVissen

Met de lente opnieuw volop vliegvissen Vroeger spraken we steevast in maart van ‘de opening van de visserij’. Vandaag heeft dat veel minder belang, voor de meeste onder ons althans. Het vliegvissen is immers zodanig uitgegroeid dat er met de vliegenhengel op veel meer vissoorten en verschillende wateren wordt gevist. Het meest voor de hand liggend is nog altijd het vliegvissen op rivier voor forel en vlagzalm maar reservoir of zeg maar (grote) vijvervissen op regenboogforel is minstens even populair geworden. K Tekst en fotografie Paul De Neef Eind vorig jaar was er veel te doen betreffende de toelating in Wallonië tot het uitzetten van regenboogforel, iets wat ondertussen opnieuw werd afgevoerd. Bepaalde officiële instanties zijn er niet mee akkoord gegaan en geven geen toelating. Momenteel dus geen regenboogforel (buiten dwaalgasten) op de Waalse rivieren. De maand maart, met het inzetten van de lente is zowat de periode dat

44

HeNGelsport mei/juni 2015

vliegvissers er weer volop tegenaan kunnen gaan. De rivieren zijn vanaf de derde zaterdag van maart opengesteld voor het vissen op forel en vlagzalm, maar ook op reservoir kunnen we nu goed aan de slag. De natuur en het insectenleven komen op gang en veel reservoirs worden opnieuw bevolkt met verse forellen. De forellen worden ook actiever en zoeken stilaan hun voedsel in de bovenste waterla-

gen. Tenminste wanneer de watertemperatuur naar gunstige waarden evolueert. Voor de visser zelf begint nu de mooiste tijd voor het vliegvissen. Het voorjaar tot de zomer.

Reservoirvissen in het voorjaar Veel vijvers & reservoirs zitten nu volop met forellen voor de vliegvissport. Vissen die de eerste dagen of


een paar weken op alles en nog wat te vangen zijn en waar je niet echt veel kennis voor nodig hebt. Ze weten te vinden is dikwijls al genoeg. Meestal duurt zulk liedje niet lang en dan begint de visserij voor de echte reservoir liefhebber. Vissers die denken altijd succes te hebben met chenille- en glitter gebonden streamers komen bedrogen uit. Om te overleven hebben de forellen immers leren azen op natuurlijk voedsel. Uitkomende muggenlarven (buzzers), damselnimfen of inwaaivoedsel. Ook verschijnen er massa’s Daphnia (watervlooien) waar forellen met hun muil opengesperd doorheen zwemmen. De visser is bijna verplicht zich aan te passen. Zowel het materiaal waaronder vliegenlijn & leader, maar ook

de gebruikte vliegen moeten in overeenstemming worden gebracht. Wat het gebruik van vliegenlijnen betreft is het van belang een keuze te maken om het aas op de juiste diepte aan te bieden. De tijd dat er alleen met een drijvende vliegenlijn werd gevist is al lang voorbij, vooral bij het reservoir vissen. Zien we azende forellen in het oppervlak is het niet zo moeilijk en kan je nog met een drijvende lijn aan de slag. Meestal zie je echter niets of maar af en toe een kring van een forel in het wateroppervlak. Zelf schakel ik in dit geval over op een zinkende lijn DI3 of een “glaslijn”. Al zijn daar veel varianten in wat zinksnelheden betreft. De leader bestaat gewoonlijk

uit één enkele dikte of maximum twee verschillende diktes nylon of fluorcarbon. Hieraan één of twee zijlijntjes (droppers) geknoopt, ongeveer een meter uit elkaar. De totale lengte zal dan 4 tot 5 m bedragen. Soms moeten we met kortere leaders vissen en vis ik in dit geval met twee vliegen aan de leader. Als reservoirhengel nemen we onze klassieke reservoirhengel met een lengte van 9,6 ft of 10 ft geschikt voor 6-7 lijnen. Het water in het voorjaar van grote reservoirs zoals Kluizen is nog vrij koud, ongeveer 10° C. De ondiepe gedeelten of het kortste bij de oever zullen het snelst opwarmen. Het insectenleven zoals buzzer, damselnimfen en andere in

“Vissers die denken altijd succes te hebben met chenille- en glitter gebonden streamers komen bedrogen uit.” HENGELSPORT mei/juni 2015

45


Federaal Nieuws FVV VliegVissen de bodem kruipende insecten zullen er het snelst tot ontwikkeling komen. De forellen komen tot kort in de kant, goed nieuws voor de kantvissers. Meermaals hebben we het meegemaakt wanneer we begin mei naar het Britse Bewl Water trokken – een reservoir van ongeveer 300 ha – en er enkele dagen vanuit een boot vissen, merkten we op ondiepere plaatsen massale buzzer hatches op. Ik denk dat het water er maximaal 2,50 m diep was. De forellen foerageerden van het ene insect naar het andere. Al naargelang de wind wat meer of minder was stopten ook de hatches om even later opnieuw te beginnen. Telkens er activiteit van buzzers was, kwamen ook de forellen in actie. Het vissen met een zogenaamde “bung” en enkele buzzers aan de leader brachten de meeste forellen op. Zich aanpassen aan de omstandigheden is dus de boodschap! Met wat geluk hebben we omstreeks april de Hawthorns (Bibio Marci). Dit zijn eigenlijk landinsecten die massaal gedreven door de wind vanuit het omliggende struikgewas op het

46

HeNGelsport mei/juni 2015

wateroppervlak terecht komen. Eens de forellen deze insecten hebben leren kennen kan het feest beginnen! Je kunt het bijna vergelijken met vissen in de meivliegentijd op rivier. Een Hawthorn of bibio imitatie aan de leaderpunt en deze met de wind laten meedrijven is dikwijls voldoende. Het spreekt voor zich dat we een drijvende vliegenlijn gebruiken. Wanneer een forel je vlieg van het oppervlak neemt is het zaak om niet te snel aan te slaan. Wanneer het water de ideale temperatuur bereikt van ongeveer 16°C zullen meer en meer insecten en inwaaivoedsel in de bovenste waterlagen terecht komen. De vissen foerageren nu minder diep en snoepen met regelmaat wat van het wateroppervlak. Tijd om de drijvende lijn te gebruiken. Soms kan het vissen met een niet al te groot streamertje aan de punt nog succesvol zijn maar dikwijls dienen we nabootsingen van aanwezige insecten te gebruiken. Diawl bachs en crunchers als imitatie van kleine nimfjes en buzzers, damselnimfen voor de uitkomende waterjuffers, slakjes of Corixa die aan de oppervlakte lucht

komen happen. Ook Daphnia (watervlooien) zijn in helder, proper water massaal aanwezig. Hiervoor komt een traag geviste oranje of olijf kleurige marabou streamer in aanmerking. De beestjes zijn zo klein dat je ze eigenlijk niet kunt nabootsen. Dit is trouwens ook niet nodig omdat ze altijd in een grote troep bij elkaar zijn.

Op beken en rivieren Met de “kleine” opening (derde zaterdag van maart) in de Ardennen trekken ook weer vele Vlamingen richting Wallonië om er op forel en vlagzalm te vissen. We weten allemaal dat het niet meer is zoals pakweg 15-20 jaar geleden. Vooral op “openbaar” water is het soms huilen met de pet op. Allerlei oorzaken kunnen we verzinnen maar laten we gewoon hopen dat het ooit opnieuw beter wordt. De eerste weken na de opening en afhankelijk van het weer is er nog niet zo veel te beleven. Er zijn nog weinig insecten en overwinteraars van forellen liggen pal langs de bodem. Hun lijf bezaaid met bloedzuigers. We zullen ons in hoofdzaak moeten toeleggen op de uitgezette exemplaren. Vissen die door de clubs of pachters van het betreffende water worden uitgezet. Hetzij als bepoting of gewoon voor de sportvisser. Deze forellen hebben nog geen standplaats ingenomen en kunnen zich soms moeilijk handhaven in de wisselende sterke stromingen. Het beste bevissen we deze forellen met een goed verzwaarde nimf zoals peeping caddis, maar ook met een streamertje type wooly bugger of muddler zijn ze meestal te vangen. Vanaf half april komt er wat meer lente in de lucht, de nachtelijke vriestemperaturen zijn schaarser geworden en er komen meer insecten tot leven. Ook de oude (stam)forellen gaan nu meer en meer op zoek naar voedsel en komen “los” van de bodem. Regelmatig zien we dan forellen zich in de oppervlakte draaien om zich van bloedzuigers te


ontdoen. Om als vliegvisser succes te hebben zullen we ons nu moeten aanpassen en imitaties gebruiken van op dat ogenblik aanwezige of hatchende insecten. Goed je ogen gebruiken en eens kijken wat zich onder- en boven de waterspiegel afspeelt. Om al deze beestjes te determineren moet je over heel wat kennis bezitten. Een beetje kennis van entomologie (insectenkennis) is echter noodzakelijk, handboeken of specifieke visboeken kunnen je daarbij goed helpen. Wanneer we een onderscheid kunnen maken tussen de verschillende groepen van insecten zijn we al een heel eind ver. Eendagsvliegen, kokerjuffers (sedges), steenvliegen, muggen… en landinsecten. Veel van deze insecten en laten we het dan even bij onze eendagsvliegen houden, zijn dikwijls te imiteren door het gebruik van één enkele of een paar imitaties. Belangrijk hierbij is de keuze in grote van de vlieg in overeenstemming met het kleurpatroon. Vanaf mei begint de mooiste tijd voor de vliegvisser. Het weer is goed en zowat alle insecten zijn nu met regelmaat actief. Eind mei begin juni verschijnen de grote meivliegen. Ephemera Danica en Vulgata, tenminste indien het water nog vrij gezond is. Ze zijn de laatste jaren minder en minder te zien in Waalse rivieren maar als ze er zijn is het hoogdag voor de vliegvisser!

Het vissen Ook hoe we vissen verloopt – bij mezelf althans – een beetje verschillend tussen het prille begin van het seizoen in maart en de daaropvolgende maanden april, mei, juni en de hele zomer. Zoals ik al eerder zei kan in het begin een stroomafwaarts

geviste nimf of streamertje forellen opleveren, vooral de uitgezette exemplaren. Bij hoog water en veel stroming kan het gebruik van een zinkende Polyleader nog een extra hulp zijn. Later wijzigt het en gaan we onze vliegen presenteren zoals ook een natuurlijk insect zich in het water gedraagt. We vissen schuin stroomopwaarts waarna we onze nimf(en) zo natuurlijk mogelijk laten voortbewegen door de stroming. Onze nimf op de juiste diepte brengen is hierbij belangrijk maar evengoed een onverzwaarde nimf onder het wateroppervlak. Nu weet ik dat er genoeg vissers zijn die niet anders vissen als onder de hengeltop. Bijna geen vliegenlijn op het water brengen en alleen bepaalde “hotspots” of diepere geulen met zware nimfen bestoken. Er zijn plaatsen waar dit systeem nog enigszins

te rechtvaardigen is of waar op een andere manier zo goed als geen vis te vangen valt. Anderzijds vind ik het zonde zulk systeem altijd en overal te gaan toepassen.

Met de droge vlieg Ik hoor door veel vliegvissers nog altijd zeggen dat het vissen met de droge vlieg het mooiste van het vliegvissen is wat er bestaat. Ik moet ze daarin gelijk geven, al zal het vissen met nimfen meestal meer vis opleveren. Wat is er echter mooier dan een stijgende vlagzalm of forel iets van het wateroppervlak te zien slurpen om even later met een imitatie diezelfde vis aan te werpen en met je eigen gebonden kunstvliegje te verschalken? Belangrijk bij het droge vliegvissen is het juist presenteren van de vlieg. Het gebruik van een taps opgebouwde

“Telkens er activiteit van buzzers was, kwamen ook de forellen in actie.” HENGELSPORT mei/juni 2015

47


FEDERAAL NIEUWS FVV VLIEGVISSEN geknoopte leader nog zeker dienst doen.

Hengels, ons speelgoedje

of in de handel gekochte leader kan daarbij helpen. Er zijn er in verschillende uitvoeringen. Een gevlochten of uit één stuk taps gespoten. Beide zijn goed te gebruiken, al kan een ouderwets uit verschillende dikte

Er zijn zoveel hengels en merken van goede tot uitstekende kwaliteit op de markt dat de keuze moeilijk wordt. Ook wat hengelacties betreft zijn er duidelijke verschillen. De zuivere nimfvisser kiest steevast voor een snelle hengel met topactie. Tevens is hierbij de trend om lange hengels te gebruiken. Hengels van 9 tot 11 ft lengte voor # 3-4 lijnen zijn vandaag heel gewoon. Persoonlijk vis ik liever met een iets kortere hengel, vooral indien je de mogelijkheid hebt te waden. Ik schakel graag over – naargelang de omstandigheden – van het nimfvissen naar het droge vlieg

vissen en omgekeerd. Veel zal echter afhangen van het type rivier waar je staat te vissen. Ze zijn in de minderheid maar liefhebbers van hengels vervaardigd uit bamboe of liever “splitcane” bestaan nog steeds. Deze hengels worden nu ook gebouwd in meerdere acties en meestal in een korte versie. (6 à 8 ft). Geen fabriekshengels in dit geval maar stuk voor stuk artisanaal gebouwde juweeltjes die vooral bij het droge vliegvissen tot haar recht komen. Ik hoop dat het weer in het voorjaar meezit, de waterstand vrij normaal is en we prachtige visdagen mogen beleven. Heb respect voor de natuur, de omgeving en je vangst zo kunnen we er nog lang van genieten!

“Wanneer het water eenmaal de ideale temperatuur bereikt van ongeveer 16°C zullen meer en meer insecten en inwaaivoedsel in de bovenste waterlagen terecht komen.”

48

HENGELSPORT mei/juni 2015


productNiEuws

Nash Siren R3 beetmelders verbazen De langverwachte Nash Siren R3’s liggen eindelijk in de winkel. Met zijn vele functies en moderne looks slaat Nash een nieuwe weg in op het gebied van moderne beetindicatie. Door gebruik te maken van een CR2 lithium batterij wordt een super compact design gerealiseerd in combinatie met een langere batterijduur ten opzichte van andere beetmelders. De beetmelders beschikken over een ‘speed sensing’ systeem, waarmee valse indicatie tot een minimum wordt beperkt. Geen loze bliepjes meer door wind of drijfvuil in je lijn, maar alleen als er écht iets gebeurt onder water in de vorm van een lijnzwemmer of rigopname. Dit geeft de visser een extra troef in handen wat betreft inzicht in onderwateractiviteit. Een run typeert zich door enkele piepjes die elkaar steeds sneller opvolgen totdat de karper op snelheid is en een ouderwetse ‘volle fluiter’ produceert door middel van één lange pieptoon. De R3 is uitgerust met een uitgebreid

functiepakket. Behalve de mogelijkheid om het volume, de toonhoogte en de gevoeligheid aan te passen, beschikken de beetmelders over een aantal interessante features. Met de muteknop kun je met slechts één druk geruisloos aan je lijn en hangers rommelen. Ook ideaal voor degenen die hun collega vissers en omgeving liever niet op de hoogte willen houden van

zijn of haar activiteiten aan de waterkant. Geen zorgen om een aanbeet te missen! De receiver pakt namelijk nog wel het signaal op en kun je los van je beetmelder instellen op volume en/of trilfunctie. Het bereik van 400+ meter is geen excuus om ver van je hengels af te zitten, maar geeft wel wat te zeggen over de signaalsterkte. www.nashtackle.co.uk

Arca Bifa Selection Method Feeder Arca Bifa lanceert verbazingwekkende lichtgewicht method feederhengels met een moderne look: de Selection Method Feeder is vervaardigd uit High Modulus carbon met uiterst gevoelige toppen. De handgreep bestaat uit dunne shrinktube – ideaal qua grip- en verder kenmerken deze hengels zich door hun versterkte oversteeksluiting, molenhouder met gevoerde molenklemmen, en epoxy coating. Geleverd met 1 rode carbon top 1oz + 1 gele carbon top 2oz (de METHOD FEEDER 330 heeft 1 rode glasvezel top ipv een carbon top). Verkrijgkbaar in de volgende uitvoeringen: 0.298.170 0.298.171 0.298.172

SELECTION METHOD FEEDER 330 = 3 delen/elem + 2 tips/scions = 3,30 m = c.w. up to 40 g SELECTION METHOD FEEDER 360 = 3 delen/elem + 2 tips/scions = 3,60 m = c.w. up to 40 g SELECTION METHOD FEEDER 390 = 3 delen/elem + 2 tips/scions = 3,90 m = c.w. up to 40 g

HENGELSPORT mei/juni 2015

49


productNiEuws

Vortex en Rebel Cell bij Carpcube Carpcube uit Brugge, u weet wel: onze adverteerder die u steevast op de achterkant van ons magazine vindt, timmert hard aan de weg. Op 1 en 2 mei houdt deze erg gerieflijke hengelsportzaak een Jeugd Karper fish-inn en op 23 mei bestaat de zaak

van Ludovic Hollevoet alweer drie jaar. Carpcube blinkt uit door zijn enorme keus, breed assortiment en top service. Ludovic liet ons met enige trots weten dat hij naast exclusief verdeler van de gekende Vortex rubberboten voor West-Vlaanderen sinds kort ook de exclusieve verdeling binnen zijn provincie voor Rebelcell, de ultieme li-ion accu’s voor de hengelsport, onder de arm heeft! Rebelcell werd in 2013 in Nederland gelanceerd en na het massale succes bij vooral karperen roofvissers aldaar, komt deze sensatie nu ook naar ons overgewaaid.

Assortiment te ontdekken in de Rijselstraat 113A te 8200 St-Michiels (Brugge). www.carpcube.be www.facebook.com/carpcube

KimSecret en Champion Feed Het succes van Champion Feed zit hem zeker en vast in de kwaliteit ervan. Champion Feed is nog één van de weinige Europese fabrikanten die zelf wekelijks verse koekjes (diverse soorten biscuits, speculoos, peperkoek en ijscreemwafels) gaat ophalen bij industriële bakkerijen. Alsook broodkruimels en wit brood voor de beste chapelures. Champion Feed heeft hiervoor de nodige vergunningen om de nevenstromen van de voedingsindustrie op te halen en te verwerken. Daarnaast is Champion Feed specialist in het vervaardigen van ontelbare aroma’s in eigen labo. Wij vertrekken van de vloeibare natuuridentieke moleculen. Verschillende van deze liquids worden met elkaar gemengd, om deze daarna om te toveren in poeder (eigen productieproces). Dit poeder wordt op een drager gezet (zoetbasis of zoutbasis), en eventueel gemengd met natuurlijke aroma’s. Het eindresultaat is een uniek puur aroma. De nieuwe lokazen van KimSecret (zie vorige editie) zijn complexe samenstellingen die zich onderscheiden van de andere lokazen van Champion Feed door gebruik te maken van extra nieuwe geheime ingrediënten, die het lokaas nog attractiever maken. Daarnaast zijn er combinaties gemaakt van verschillende kleurstoffen voor een perfect lokaas. De gebruikte aroma’s zijn daarboven nog 50

HENGELsport mei/juni 2015

gecombineerd met eetlustopwekkers, suikers en zoetstoffen. ‘KIMSECRET, probably the best groundbait in the world!’ De resultaten liegen er niet om! Verkrijgbaar in volgende vier uitvoeringen: KANAAL BROWN: Perfect uitgebalanceerde mix die goed kleeft en een medium voedingswaarde heeft met een groot boeket aan kruiden en kruiden aroma’s. Dit grondvoer is zwaar genoeg om te hengelen op traagstromende kanalen en rivieren. Bij diep water en/of snelstromend water mengen met leem. U kan ook mengen met de kanaal wit van CF of Moesel/Saar normal of heavy. CARP YELLOW: Geweldige mix met meer dan 15 hoogwaardige ingrediënten, kleurstoffen, zoetstoffen en fruitige aroma’s. In deze mix verwerkten wij onder meer gemalen tijgernoten en verschillende andere soorten noten, gemalen pellets, vismelen enz. (Geheim natuurlijk). Kortom de perfecte mix waar de karper zot van is. Deze mengeling heeft een hoge kleefkracht en een hoog voedings- en eiwitgehalte. VIJVER YELLOW: Allround geel voeder met uitzonderlijk hoog honingaroma en zeer zoet. Kortom perfect om de grootste Brasems op uw stek te krijgen. Maar ook Karper en Voorn zullen op dit lokaas reageren. Kan gebruikt worden op vijvers en stilstaande waters van 1 tot 3,5 meter diep. VIJVER DARK: Donker Allround voeder met fruitig, orange-achtig zoet aroma. Ondanks de donkere tint van het lokaas ziet men toch de attractieve gele en rode particles. Voor de rest zijn de eigenschappen van dit lokaas een beetje zoals de vijver yellow.


DÉKARPERWERELD DÉROOFVIS WITVISTOTAAL I N T E R N A T I O N A A L

K A R P E R M A G A Z I N E

I N T E R N A T I O N A A L

R O O F V I S M A G A Z I N E

JAARGANG 41 >> MEI 2015

€250

MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE SPORTVISSER

H É T Z I LT E H E N G E L S P O R T M A G A Z I N E V O O R N E D E R L A N D E N B E L G I Ë

HÉT LIJFBLAD VOOR DE MODERNE WITVISSER In deze editie o.a.:

In dit nummer:

SPECIALE EDITIE

De Rotten Bottom rig

Lentekriebels

2015 PETER VISSER ROOFBLEILAAN 104 4463 GA KORTGENE 23-05-1963 Bewijs van lidmaatschap van:

NOORD-BEVELANDSE HSV te KORTGENE www.noordbevelandsehengelsportvereniging.nl

In dit nummer o.a.:

Ro Langeveld Videostory

107

€ 8,75

BP

Verticalen op meerval

APRIL/MEI 2015

Tricks met jigs

Draag een reddingsvest

Alle Nederlandse en Belgische Recordlijsten per 1 januari 2015! Snoeken in de wind

€ 8,75

79

BP

01 Cover KW101 1.indd 101

27-02-15 10:00

APRIL/MEI 2015

Vloeibaar voeren

Genieten met de centerpin

Preview op WK-Feedervissen

€ 8,75

BP

ZEEHENGELSPORT 340 MAART/APRIL 2015

Roodkapje... Sven Grundeken

ALTIJD DE VISPAS MEE!

WITVISTOTAAL 79 APRIL/MEI 2015

MAART/APRIL 2015

Robert Paul Naeff is terug!

Jan van der Zanden: Details die tellen... DÉROOFVIS 107 APRIL/MEI 2015

DÉKARPERWERELD 101 MAART/APRIL 2015

101

TRAILER ZIEN? SCAN:

0713568826500

VISSEN?

In deze editie o.a.:

340 MAART/APRIL 2015

TRAILER ZIEN? SCAN:

Wrakvissen (Ultra) Zeeuwse haai Moderne Stijl vanaf de kant

GRATIS MEEVISTOESTEMMING

BP

BP

PRESENTEREN

01 Cover RV107 1.indd 107

01 Cover WT79 1.indd 3

18-03-15 09:35

08-04-15 09:32

01 Cover ZHS340 1.indd 1

NIEUW:

Nautische Caesarsalade

€ 7,95

11-03-15 14:12

>>INTERVIEW MET JEREMY WADE, PRESENTATOR VAN RIVER MONSTERS >> STRUINTIPS VOOR DE KARPERVISSER >> DOBBERVISSEN OP ZEEBAARS >> WORMENTIPS >> VISBLAD TV: VOORUITBLIK WK FEEDERVISSEN 2015

VI1505_01_Cover.indd 2

01-04-15 15:45

5 1 0 2 r i a F r o o d ort Out Tiel) – 5 en 6 september 2015 Hengelslap nd van Maurik (bij Vakantiepark Ei

Noteer deze data in uw agenda!

50 00 / Online boeking: € 7, , 10 € e: Entre 10.00-17.00 uur Openingstijden: van 00 Parkeren: € 5, g, 12 jaar gratis toegan Kinderen tot en met . ne n een volwasse onder begeleiding va

l

www.hs-outdoorfair.n

Het grootste en meest spectaculaire outdoor hengelsportevenement van de Benelux!

n se is v • n re a fv e ro p • g n ti h ic rl oo v • Beleving • demonstraties


WitvissEN

Miniserie Deel 1: Silverdropshotten voor beginners Niettegenstaande artikelen in binnen en buitenlandse bladen en sites, en het TV-filmpje die deze hengelwijze behandelde blijkt deze lucratieve visserij toch nog behoorlijk onbekend en dus ongebruikt. Ik hoop met deze artikelenreeks daar wat verandering in te brengen, zodat er meer mensen hiervan kunnen gaan genieten. Het is een visserij die zeer weinig voorbereiding vraagt, en dus zeker geschikt is voor ‘het uurtje na het werk’. Nu net bij de gesloten tijd van de roofvisserij kan het een prima vervanger zijn voor de ‘aan-de-tik-in-de-onderarm-verslaafden’ van het normale dropshotten en het verticalen. Ik hoop toch een paar vissers onder u te besmetten met het silverdropshot-virus. K Tekst Debaes Bart K Fotografie Chantal Desmedt en Dries Debaes Toen ik een dikke dertig jaar terug mijn eerste stappen zette in het kunstaasvissen was dat vooral met jiggen en twisters in de vaarten op baarzen en snoekbaarzen. Toen al hoopte ik om ooit een manier te vinden waarmee ik kon actief vissen met kunstaas op witvis. Die waren namelijk veel meer aanwezig. België was

Bekijk ook het filmpje http://www.jachttv.com/video/dropshotten-op-witvis

52

HENGELsport mei/juni 2015

op roofvis gebied toen al rampzalig, en dus moesten de vangstkansen veel groter zijn als ik dat kon doen op witvis. Als ik die een paar jaar later met de vlieg aan de schubben kon komen, was dit al een mooie stap vooruit, maar die zo verslavende tik op de hengeltop was er nooit bij. Een her-

haling van die gedachte kwam er met de opkomst van het dropshotten. Kleine baarzen waren hier en daar wel wat voor handen, en die pakten gretig de kleine aangeboden shadjes. De hengels werden ook hierop gebouwd, zodat ze zelfs de kleinste tikjes vanuit de diepte doorgaven aan de bedienende hand; via de ook nieuwe, dunne rekloze dyneema lijnen. Hiermee moest het toch kunnen om met nimfen aan de onderlijn ook witvis te vangen.


“Dertig jaar terug al hoopte ik om ooit een manier te vinden waarmee ik kon actief vissen met kunstaas op witvis.” First try Mijn eerste probeersels gebeurden in een winterse jachthaven waar ik met de vliegenhengel en nimf ruime vangsten kon boeken. Het lukte wat, maar ik kreeg veel minder beet dan met de vliegenhengel. Met maden op de nimf probeerde ik het zoek – en leerproces wat te versnellen. Eerst werd de kleine haak gemonteerd zoals ik het deed bij het normale dropshotten. Helaas, net zoals bij het vliegvissen de vis zich zelden laat verleiden door een vlieg waar de leader in een lus rond ligt, ook zo moeilijk wilde de witvis een haak pakken waar aan twee zijden een nylon lijn vertrok. Slechts 2 kleine voorntjes en wat mini baarsjes waren dom genoeg om als vangst te dienen, echter onvoldoende om mijn vangdrang te bevredigen. Zeker al niet omdat ik wist wat voor mooie voorns hier te plukken waren. Andere manieren van onderlijnopbouw moesten dus gezocht worden.

Sterk inspelen Van zowel de zeevisserij, vliegvisserij en alle ledgervisserijen testte ik onderlijnmontages uit, en probeerde nieuwe uit te vinden. Het bleek ook hier dat wisselen van onderlijnsysteem per dag, of per dagdeel de vang-

sten omhoog kon krikken. Hiermee was in te spelen op de stroming, waterkleur, en vooral het bijtgedrag van de vissen. Met de haak, via een onderlijntje, nu verder weg van de hoofdlijn bleven de vangsten niet uit, en ik doopte deze visserij algauw “silverdropshotten”, naar de glans op de flanken van die prachtige winterse voorns. Door mijn gevangen aantallen te vergelijken met de vliegvissers in de haven kon ik mijn vooruitgang meten. Al gauw bleek dat dit systeem prima werkte. Enkel als de vis zich hoog boven de bodem bevond moest ik onderdoen.

Duimen leggen Als het water, na hevige regenval, begon te stromen bleek het ook dan een superieur systeem. Dan moesten zelfs ook de vaste stokvissers onderdoen in mijn vangsten. Het viel me op dat ik ook vlotter aan de grotere voorns kon geraken. Deze grotere, oudere en dus slimmere vissen schuimen minder graag voerplekken af. Ze hielden daar allen slechte herinneringen aan over, dus zijn ze vooral daar op hun hoede. Niet voor niets worden die slimmeriken door ervaren vissers vaak een paar meter naast de voerplek opgezocht.

Big fish trick Grotere vissen verlaten bovendien sneller een gevaarlijke buurt, waar soortgenoten plots naar boven worden getrokken. Kijk dit is nu een groot voordeel van het silverdropshotten. Het is een struinende visserij. We lokken de vis niet naar een stek, maar zoeken de plaatsen op waar de vissen zouden kunnen liggen. Vinden we zo een stek, dan zal je ondervinden dat na een aantal snelle vissen het even vlug kan uit zijn met de vangstpret. Gewoon verderop een nieuwe locatie aanboren, en we kunnen weer van vooraf aan starten met het vangen. Het kan een ideale manier zijn om op een nieuw water in een korte tijdspanne eens uit te zoeken waar de betere plaatsen liggen. Later kan je die dan eventueel op een meer klassiekere manier bevissen, als je een ruimere vistijd ter beschikking hebt. Een grotere kans echter dat eenmaal je van het silverdropshotten hebt geproefd, je de volgende vissessies opnieuw met een gevoelig hengeltje in de hand deze stek zal belagen op zoek naar blinkend zilver.

Deel II over het wat en het hoe van het silverdropshotten in de volgende editie van HENGELsport!

HENGELSPORT mei/juni 2015

53


FEDERAAL NIEUWS VRF ROOFVISSEN

Een succesvolle eerste editie van de Vlaamse Roofvisdag Zondag 15 maart 2015 was het Bloso Complex te Hazewinkel voor een dag het speelterrein van bijna 500 roofvissers. Vanuit alle uithoeken kwamen ze aangesneld. Geniet mee van dit prachtige fotoverslag van Jens Verschaeren. Tekst Sportvisserij Vlaanderen Foto’s Jens Verschaeren

Een dag boordevol lezingen ook, inclusief door ANB die er bovendien met een infostand stond.

De Belgische roofvismachine Luc Coppens kon uiteraard niet ontbreken op deze dag.

Bootje testvaren...

54

HENGELSPORT mei/juni 2015


Pure kunst, live gebracht door Peter Perch (zie cover)

Ook onze broeders van HSV Groot Rotterdam waren zoals gewoonlijk weer van de partij.

Onze hoofdredacteur Gio (r) had het duidelijk naar zijn zin.

Niks dan blije gezichten.

Onze eigenste PR-manager Guido Pletinck druk in de weer...

Plaats van afspraak op het schitterende Bloso Domein Hazewinkel.

Wachten op wie als eerste toehapt...

HENGELSPORT mei/juni 2015

55


WEDSTRIJDINFO Mei, juni & begin juli 2015 Datum

Club-Verbond

Geld

Uur

Lengte

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

01-mei

Den Dobber Massenhoven KLV Nr. B 009

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver De Genieters, 2leefnetten verplicht

Aan het water Bollaakdijk 7, Emblem

Klockaerts Carl, Liersebaan 243, 2240 Massenhoven Tel. 0479/797166

01-mei

Champ.Feed O-VL VVHPOV Nr. F 024

F10 - 1/3

08:30 14:30

11,5m

Meldert vijver

Chalet De Goudkarper, Nedermolenstraat 2, Meldert

Van Gijseghem Guy, Nonnenbosstraat 21, 9340 Lede Tel. 0496/755709 of guyvangyseghem@hotmail.com

01-mei

Statievissers Ingelmunster W/VL Nr. B 022

B7-1/2

12:00

11,5m

Kan. Roeselare-Ooigem Emelgem-Ingelmunster

Cafe Hazekapel, Doelstraat 97, Ingelmunster

Bardoel Patrick, K.Boudewijnstr. 19, 8870 Izegem Tel. 0497/415540 of patrick.bardoel@telenet.be

01-mei

Team Sensas du Centre FFPS Nr. O 308

Rim

10:00

Can. Charleroi-Bruxelles Pied d'eau

Sur Place

Crombin Jean-Luc, Tel. 0474/524251

03-mei

Noordervissers Noorderwijk KLV Nr. B 007

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver Pluiskensvest 2leefnetten verplicht

Aan het water Pluiskensvest, Noorderwijk

Van Houdt Carl, Frans Willemsstr. 10,2250 Olen Tel. 014/266749

03-mei

MLV MLV Nr. F 035

13:00

11,5m

Albertkanaal Eigenbilzen RO

Aan het water

Bocken Andre, Leutsestraat 12, 3690 Zutendaal Tel. 0475/918778- andre.bocken@telenet.be

03-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FEK 130

FE20-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

03-mei

F.P.C.Luxembourg F.P.C.Luxembourg Nr. FE370

Rim

10:00

FE

Meuse Sclayn

Sur Place

Doussain Louis, Tel. 0473/240650

09-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 131

FE10-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

09-mei

TLV EC Nr. P 344

rim

10:00

Etangs Demer Vijver s'Herenelderen

De Motten

Devriendt Henri, Tel. 012/234307

10-mei

Aprilvissers Ingelmunster W/VL Nr. B 001

B7-1/2

12:00

11,5m

Kan. Roeselare-Ooigem Emelgem-Ingelmunster

Cafe Mandeldaele, Emelgemseplein 5 8870 Izegem 0474/786594

Bardoel Patrick, K.Boudewijnstr. 19, 8870 Izegem Tel. 0497/415540 of patrick.bardoel@telenet.be

10-mei

De Zaart Heultje KLV Nr. B 011

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver Van Hemelstraat 2leefnetten verplicht

Aan het water Van Hemelstraat, Westerlo

Thys Roger, Berlaarbaan 40, 2222 Itegem Tel. 015/240256

10-mei

De Snoekbaars Beringen VLL Nr. C 065

C8 - 1/3

13:00

11,5m

Vijver Lemmens Zichem

Cafe De Scherpe Plank, Paalsestwg. 3, Beringen Tel. 011/422595

Deboel Danny, Koolmijnlaan 19, 3580 Beringen Tel. 011/422069 of 0476/319506

14-mei

De Parkvissers ALV Nr. B 075

B10 - 1/2 45D/reeks

08:00 14:00

11,5m

Domein Vrijbroekpark Mechelen

Taverne 't Vissershuis, Ridder Dessainlaan, 63 Mechelen Tel. 015/431258

Ronsse Patrick, Geerdegem Schonenberg 99,Mechelen Tel. 0495/825137

14-mei

Team DGBF EHC Nr. P 354

Nat.

08:00

Etang des Rossières Fosse la Ville

Sur place

P.F. Deschepper, Tel. 0499/167441

14-mei

HVVB HVVB Nr. F 106

F10-1/2

10:30 14:30

10m

Ijsevissers Neerijse

Aan het water Kamstraat 38, 3040 Neerijse

Vandermolen Koen, Staatsbaan 254, 3210 Lubbeek Tel. 0496/465927 of koen.vandermolen@skynet.be

16-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FEK 132

FE20-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

16-mei

WVL WVL Nr.F 104

12:00

11,5m

Kan. Roeselare-Ooigem Internos

Cafe Mandeldaele, Emelgemseplein 5 8870 Izegem 0474/786594

Dejonghe Ronny, Dwarsstraat 11, 8660 Adinkerke Tel. 058/414648 of dejongheronny@skynet.be

17-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FEK 133

FE20-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

17-mei

HVVB HVVB Nr. F 107

F10-1/2

09:00 14:30

10m

Vijver Lemmens Zichem

Aan het water Steenweg 20, Zichem

Vandermolen Koen, Staatsbaan 254, 3210 Lubbeek Tel. 0496/465927 of koen.vandermolen@skynet.be

17-mei

Vrije Vissers Kempen KLV Nr. B 003

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver Park Tremeland 2leefnetten verplicht

Aan het water clubhuis park tremeland, Tremelo

Weerts Bart, Eikenstraat 9, 3540 Herk-De-Stad Tel. 0498/462799

17-mei

Vissersvrienden Ieper W/VL Nr. B 016

B7 - 1/2

12:00

11,5m

Kan. Ieper-Ijzer Hoge Pand

Kantine Oostkaai 26 8900 Ieper

Mylle Paul, Ter Olmen 38, 8900 Ieper Tel. 057/363006

17-mei

EHC EHC Nr. O 300

19-mei

Verviers Compétition EC Nr. DK 341

23-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 100

23-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 134

Datum

Club-Verbond

56

Goessens Thierry rim

10:00

Canal du Luxembourg à Angleur

Sur place

Defossez Christiaan, Tel. 0476/311514

10:00

FE

Gent-Terneuzen/ Watersportbaan Riene/ Huisjes/ Noordkant

Cafe De Wachtzaal, Terdonkplein 14, 9000 Gent

Vancraenendonck Danny, Boudewijnstraat 32, Beerse Tel. 0478/310793

FE10-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

Geld

Uur

Lengte

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

HENGELSPORT mei/juni 2015


Datum

Club-Verbond

24-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 101

24-mei

HVVB HVVB Nr. F 108

24-mei

Geld

Uur

Lengte

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

10:00

FE

Gent-Terneuzen/ Watersportbaan Riene/ Huisjes/ Noordkant

Cafe De Wachtzaal, Terdonkplein 14, 9000 Gent

Vancraenendonck Danny, Boudewijnstraat 32, Beerse Tel. 0478/310793

F10 - 1/2

10:30 14:30

10m

Schoonhovenvijver

Aan het water

Van de Gaer Theo, Leuvensesteenweg 48, Boutersem Tel. 016/733865 of theo.van.de.gaer@telenet.be

KLV KLV Nr. B 008

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver Pluiskensvest 2leefnetten verplicht

Aan het water Pluiskensvest, Noorderwijk

Roden Maarten, Goudvinkstraat 24, Westerlo Heultje Tel. 0490/589680

24-mei

Royale Pêcheurs Réunis Tubize FPPS Nr. B303

Rim

09:00

Etangs Communaux de Coeurq

Sur place

Luyckx Jean Marie, Tel. 02/3554325

24-mei

Royale Pêcheurs Réunis Tubize FPPS Nr. K304

Rim

14:30

Etangs Communaux de Coeurq

Sur place

Luyckx Jean Marie, Tel. 02/3554325

24-mei

Mondial Master Team ALV Nr. B 072

B10 - 1/2

13:00

11,5m

Kan. van Willebroek Zemst-Humbeek

Cafe Achter Bax, Meerstraat 80, 1852 Beigem

DeBorger Harald, Vroonstraat 71A, 1880 Nieuwenrode Tel. 0475/248248

24-mei

Vrije Wedstrijdvissers Vlaanderen W/VL Nr. B 087

B10 - 1/3

12:00

11,5m

Kan. Roeselare-Leie Contairepark

Aan het water

Truyen Luc, Riedekens 2, 9700 Oudenaarde Tel. 0472/921758 of luc.truyen1@telenet.be

25-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 102

10:00

FE

Gent-Terneuzen/ Watersportbaan Riene/ Huisjes/ Noordkant

Cafe De Wachtzaal, Terdonkplein 14, 9000 Gent

Vancraenendonck Danny, Boudewijnstraat 32, Beerse Tel. 0478/310793

25-mei

De Snoekbaars Beringen VLL Nr. C 066

C8 - 1/3

13:00

11,5m

Vijver Gouden karper Beringen

Cafe De Scherpe Plank, Paalsesteenweg 3, Beringen

Deboel Danny, Koolmijnlaan 19, 3580 Beringen Tel. 011/422069 of 0476/319506

31-mei

De Kempense Feederclub ALV Nr. FEK 135

FE30-1/3

09:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

31-mei

Vrije Vissers Kempen KLV Nr. B 002

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver Park Tremeland 2leefnetten verplicht

Aan het water clubhuis park tremeland, Tremelo

Weerts Bart, Eikenstraat 9, 3540 Herk-De-Stad Tel. 0498/462799

31-mei

Maver Championfeed W/VL. W/VL Nr. B 017

B7-1/2

12:00

11,5m

Kan. Roeselare-Leie Contairepark

Cafe Mandeldaele,Emelgemseplein 5, 8870 Izegem-Emelgem

Cloet Saskia, Klijtestraat 66, 8870 Izegem Tel. 0474/349366

31-mei

Team Sensas Neufchateau LUX Nr. O 309

Rim

09:00

Lac de Neufchateau

Sur Place

Houbas Rudy, Termes Du Moulin 13, 6840 Neufchateau tel. 0475/723202

31-mei

Team DGBF EHC Nr.DK 320

Rim

09:00

Canal Bruxelles-Charleroi Pied D'Eau -Trémie

Sur place

Hardat Eric, tel. 0479/924686

31-mei

Open 2000 Pêche de Competition LC Nr. P 356

Rim

08:30

Etang de Caluwart

Sur Place

Bekaert Benoit, Tel. 0475/757894

31-mei

Goudvisje Diest HVVB Nr. B 109

B10 - 1/2

09:00 14:00

10m

Schoonhovenvijver

Aan het water

Lemmens Etienne, Hasseltsestraat 37/2,3290 Diest Tel. 013/312308 of 0498/314752

06-jun

HVVB HVVB Nr. F 110

F10 - 1/2

09:00 14:30

10m

Vijver 't kasteeltje Overijse

Aan het water Park Overijse

Vandermolen Koen, Staatsbaan 254, 3210 Lubbeek Tel. 0496/465927 of koen.vandermolen@skynet.be

06-jun

Les Fervents Pêcheurs de Pottes HE Nr. O 360

rim

12:00

Grand Large de Péronnes Pédalos, bois

Auberge du Lac

Delecolle Jean Claude, tel. 0479/705680

06-jun

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 136

FE10-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

07-jun

Frayère Feeder Team LUX Nr. FE 368

rim

10:00

FE

Meuse Sclayn

Sur place

Magos Patrick, Tel. 081/613145

07-jun

CCCV CCCV Nr. BV 139

0€

Open

Watersportbaan Zuider-en Noorderlaan

Chalet De Club, Noorderlaan 25 9000 Gent

Reeds afgesloten

07-jun

De Snoekbaars Beringen VLL Nr. C 067

C5 - 1/3

13:00

11,5m

Albertkanaal Vroenhoven - Veldwezelt

Cafe De Scherpe Plank, Paalsestwg. 3, Beringen Tel. 011/422595

Deboel Danny, Koolmijnlaan 19, 3580 Beringen Tel. 011/422069 of 0476/319506

13-jun

De Kempense Feederclub ALV Nr. FEK 137

FE30-1/3

09:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

13-jun

Beerse Vissers KLV Nr. B 013

B5 -1/2

15:00

11,5m

Kan. Dessel-Schoten Beerse / Turnhout

Cafe 't Hemeltje, St. Lambertusstraat 15, Beerse

Geerts Karel, Ericalaan 13, 2350 Vosselaar Tel. 014/614331

14-jun

Penneke Dop Tisselt ALV Nr. B 085

B10-1/2

13:00

11,5m

Kan. Van Willebroek Zemst

Cafe Penneke Dop, Beekstraat 9 Tisselt Tel. 03/8866166

Mox Jean-Claude, Kleine Baan 25, 1980 Zemst Tel. 0497/125806

14-jun

Team Sensas Neufchateau LUX Nr. MN 316

Rim

10:00

Lac de Neufchateau

Sur Place

Houbas Rudy, Termes Du Moulin 13, 6840 Neufchateau tel. 0475/723202

Datum

Club-Verbond

Geld

Uur

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

Lengte

HENGELSPORT mei/juni 2015

57


WEDSTRIJDINFO Mei, juni & begin juli 2015 (vervolg) Datum

Club-Verbond

Geld

Uur

Lengte

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

14-jun

Kanaalvissers Bissegem Tubertini W/VL Nr. B 014

B7-1/2

12:00

11,5m

Kan. Roeselare-Ooigem Emelgem

Cafe Riva, Gravinnestraat 17 Ingelmunster

Lanneau David, Oude Aalbeekstraat 70, Rollegem Tel. 0476/381329

14-jun

FTL LC Nr. FE 331

Rim

10:00

Meuse Coronmeuse Pont Atlas

Sur Place

Plisnier Jean-Marie, Tel. 0477/243473

20-jun

De Kempense Feederclub ALV Nr. FE 138

FE10-1/3

10:00

FE

Kanaal Brussel-Rupel Sas De Vliet - Jachthaven

Aan het water

Heyninck David, Doornstraat 117, 9140 Temse Tel. 0477/429182

20-jun

Lommelse Lijnvissers MLV Nr. B 041

B7,5 - 1/2

14:00

11,5m

Kan. Bochelt-Herentals Lommel Barrier LO

The Boots, Leuken 109, Lommel Tel. 011/802804

Kwanten Peter, Broeseinderdijk 146, 3910 Neerpelt Tel. 0472/526159 of peter.kwanten@hotmail.com

21-jun

CCCV CCCV Nr. BVFE 060

11:00

FE

Kan. Roeselare-Leie Kant Ooigem

21-jun

De Wedstrijdvissers Ieper W/VL Nr. B 080

B7-1/2

12:00

11,5m

Ieperlee Hoge Pand

Cafe De Frontduif, Boezingestraat 40, 8920 Langemark

Covemaecker Tom, Cayennestraat 62, 8920 Langemark Tel. 0479/973724 of jerome.covemaecker@telenet.be

21-jun

VLL VLL Nr. B 097

B5 - 1/2

11:00

11,5m

Albertkanaal Tervant- Genebos- Beringen

Aan het water

Nuyts Jean, Straal 11, 2491 Olmen-Balen Tel. 014/302875 of 0496/464961

21-jun

Noordervissers Noorderwijk KLV Nr. B 010

B5 -1/2 60D/REEKS

11:00 15:15

10m

Vijver Pluiskensvest 2leefnetten verplicht

Aan het water Pluiskensvest, Noorderwijk

Van Houdt Carl, Frans Willemsstr. 10,2250 Olen Tel. 014/266749

21-jun

Team Sensas du Centre FFPS Nr. DK 306

Rim

09:00

Canal Charleroi-Bruxelles Secteur Oisquercq

Sur Place

Vanparijs Franck, Tel. 0472/296530

21-jun

Verviers Compétition EC Nr. P 344

rim

10:00

Canal du Luxembourg à Angleur

Sur place

Defossez Christiaan, Tel. 0476/311514

27-jun

De Maasvissers Geistingen MLV Nr. KO 036

O25 - 1/3

09:00 13:00

Open + feeder

Grindplas Vissenakker-Boterakker Steenberg

Steenberg

De Snoek Ophoven, Venlosesteenweg, 3640 Ophven Tel. 089/564314 of maasvissers@gmail.com

28-jun

WVL WVL Nr. F 026

12:00

11,5m

Ieperlee Hoge Vaart

Cafe De Frontduif, Boezingzstraat 40, 8920 Langemerk

Dejonghe Ronny, Dwarsstraat 11, 8660 Adinkerke Tel. 058/414648 of dejongheronny@skynet.be

28-jun

De Waterduivels VVHPOV Nr. B 079

B 10 -1/3

13:00

11,5m

De Dender Liedekerke-Teralfene

Cafe The Shake, G. Gezellestraat 1, Denderleeuw Permentier Pierre, Lindestraat 63, 1770 Liedekerke Tel. 053/665128 of 0473/427561

28-jun

Team DGBF EHC Nr. P 355

Nat.

09:30

Etang Communal de Soignies

Sur place

Hardat Eric, tel. 0479/924686

28-jun

Le Pêcheur Esneutois LC Nr. P 335

rim

11:00

Etang de Mary

Sur Place

Berger Michel, Tel. 042/241840

05-jul

Team Sensas du Centre FFPS Nr. DK 307

Rim

09:00

Kan.Brussel-Charleroi Oisquercq

Sur Place

Crombin Jean-Luc, Tel. 0474/524251

05-jul

Les Gais Pêcheurs LUX Nr. KO 318

Rim

10:30

Semois Morthean - Cugnon

Pont de Cugnon à Cugnon

Hastir Charles, Tel. 061/292570

05-jul

Team Chênée Compétition LC Nr. P 329

rim

10:00

Meuse, Lanaye

Sur place

Schouben Frans, Tel. 0476/927131

05-jul

Team Chênée Compétition LC Nr. FE 330

rim

10:00

Meuse, Lanaye

Sur place

Schouben Frans, Tel. 0476/927131

05-jul

De Snoekbaars Beringen VLL Nr. C 068

C8 - 1/3

13:00

11,5m

Vijver Lemmens Zichem

Cafe De Scherpe Plank, Paalsestwg. 3, Beringen Tel. 011/422595

Deboel Danny, Koolmijnlaan 19, 3580 Beringen Tel. 011/422069 of 0476/319506

05-jul

CCCV CCCV Nr. BV 140

Open

Ieperlee Hoge Pand

Cafe De Frontduif, Boezingestraat 40, 8920 Langemark

Reeds afgesloten

Datum

Club-Verbond

Lengte

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

Geld

Uur

Reeds afgesloten

Kalender Jeugdcel Sportvisserij Vlaanderen Datum

Club-Verbond

Geld

Uur

Hengelplaats

Afhalen plaatsnummers

Inschrijven bij

1 mei

VVBZ

N.t.b.

volle dag

Oostende

Aan het water

Mario Dobbelaere, mario.dobbelaere@telenet.be, Tel. 0495/914034

9 mei

Ijse Club

N.t.b.

volle dag

Kamstraat 38, 3040 Neerijse

Aan het water

Jacques Sterkendries, j.sterk48@telenet.be

6-8 juli

Sportdienst Beveren

N.t.b.

namiddag

Visclub de Halve Maan

Aan het water

sport@beveren.be

24-26 aug

Sportdienst Beveren

N.t.b.

namiddag

Visclub de Halve Maan

Aan het water

sport@beveren.be

58

HENGELSPORT mei/juni 2015


HENGELsport 3-2015  
HENGELsport 3-2015  
Advertisement