Page 1

vsu jaarverslag 2013


INHOUD

colofon VSU JAARVERSLAG 2013 VSU & VSU TOPSPORT Olympisch Netwerk Midden Nederland Grebbeberglaan 5 3527 VX UTRECHT tel. (030) 284 07 70 fax (030) 284 07 79 info@sportutrecht.nl www.sportutrecht.nl

VOORWOORD INLEIDING Breedtesport Verenigingsondersteuning Mobiel Verenigingsmanagement VSU programma’s breedtesport VSU en Bedrijfsleven VSU netwerken VSU Sport & bewegen in de buurt Belangenbehartiging Delen van kennis en netwerken Communiceren met de sportwereld

3 4 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11

TOPSPORT Kernsportbeleid Het begeleiden en ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra Topsportklimaat Individuele begeleiding Evenementen

12 12

breedtesport: LOPENDE Projecten Aangepast Sporten Sport & Alcohol Combinatiefunctionaris/SSU

2 - VSU JAARVERSLAG 2013

12 13 14 14

16 16 17

Vereniging in Bedrijf Vernieuwd aanbod zaalvoetbal Verenigingsmanagement Wachtlijstproblematiek Verenigingsmanagement DHSC Olympisch Netwerk Midden Nederland

17 17 17 18 18 18

breedtesport: afgeronde Projecten Verenigingsmanagement VVOO/De Dreef Para Youth Festival

19 19

topsport: LOPENDE Projecten Toppers bij jou op school en in de buurt Sporttalentenfonds Kernsportbeleid NTC Waterpolo Regionale Talentontwikkeling UMC Utrecht VSU Topsport Business Club

20 20 20 20 21 21 21 22

Topsport: afgeronde Projecten Toppers & EYOF

22 21

Organisatie FinanciËn

23 26


Voorwoord

Never a dull moment! Ook 2013 bracht weer de nodige reuring in de Utrechtse sportwereld: er is altijd wat te doen! Dat maakt het zo mooi als je deel mag uitmaken van het hart van de sport, en dat zijn we als VSU. Allereerst werden we geconfronteerd met bezuinigingsplannen van B & W, waarbij ook de sport een zware taakstelling kreeg toebedeeld. Met flink wat lobbywerk hebben we met het instellen van een taskforce in ieder geval bedongen mee te kunnen praten over deze bezuinigingen. Dat heeft in nauwe samenwerking met de gemeente geresulteerd in nieuwe realistische besluiten, ook al hebben bezuinigingen op de sport nooit onze voorkeur - integendeel. In de zomer van 2013 heeft het European Youth Olympic Festival plaatsgevonden. Voor sommige, in ieder geval voor de deelnemers en vrijwilligers, een succesvol evenement. Maar er waren ook kritische geluiden, zoals het onvoldoende betrekken van onze achterban: de verenigingen.

Als het goed is wordt hiervan geleerd. Met name ook met het oog op het volgende, zeer grote evenement: de Tourstart in 2015. We gaan ons uiterste best doen om er een succesvol spektakel van te maken met een positieve uitwerking op de Utrechtse samenleving. Waar de VSU zich in 2013 allemaal voor heeft ingezet is te lezen in dit jaarverslag. We presenteren dit met trots! Het beroep dat wordt gedaan op onze medewerkers en op bestuur, adviseurs en ambassadeurs, lijkt ieder jaar toe te nemen. Nog steeds vormen de sportverenigingen de belangrijkste basis voor sportend Utrecht. Hoe steviger deze verenigingen kunnen functioneren, hoe meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Daar blijven we ons voor inzetten, omdat dit de beste garantie is dat mensen, jong en oud, structureel en met plezier kunnen blijven sporten.

En er kan nog veel verbeterd worden, zowel in de binnensport, de buitensport, in de breedte en ten aanzien van de kernsporten, als ook in het optimaal kunnen begeleiden van de vele sportieve talenten in stad en regio. We houden bovendien nauwlettend de langetermijnontwikkelingen in de gaten, ook politiek gezien. In een verkiezingsdebat in februari 2014 gaven alle partijen aan meer geld te willen uittrekken voor de sport. Nu, net na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, zijn we benieuwd wat zij hiervan gaan waarmaken. In ons Politiek SportcafĂŠ op 14 mei 2014 zullen we ze aan deze belofte herinneren. Een garantie dat ook 2014 een boeiend sportjaar wordt. Veel leesplezier! Jan Boessenkool Voorzitter VSU

VSU JAARVERSLAG 2013 - 3


INLEIDING Het directe contact met de achterban is de kracht van de VSU. Dat contact benutten we om nauwkeurig in kaart te brengen waaraan verenigingen en (top)sporters behoefte hebben. Het ideaalplaatje dat wij voor ogen hebben, is dat Utrechtse sportverenigingen een krachtig bestuur hebben dat vanuit eigen verantwoordelijkheid realistisch en toekomstgerichte activiteiten ontplooit voor de omgeving. Daarmee zijn verenigingen in staat een sportieve en maatschappelijke rol te vervullen, en daar helpen wij hen graag bij!

MISSIE VSU Iedereen kan sporten in een vitale vereniging op zijn/haar optimale niveau waarbij sporters gestimuleerd worden om unieke prestaties te leveren.

4 - VSU JAARVERSLAG 2013

Hoe doen we dat? We bieden een optimaal pakket aan verenigingsondersteuning en stellen verenigingen in staat te professionaliseren. Verderop in dit jaarverslag kunt u onder andere lezen op welke uiteenlopende manieren verenigingen op maat zijn ondersteund, hoeveel ‘klantcontacten’ er in 2013 zijn geweest, hoe de sportnetwerken worden ervaren en welke activiteiten gedurende het afgelopen jaar zijn ontplooid. Daarnaast heeft VSU Topsport een prachtig programma waarin individuele begeleiding van talenten, de kernsporten, de topsporten talentcentra en het topsportplatform een centrale plaats innemen. Via projecten als Toppers op School wordt via het onderwijs een prachtige koppeling gemaakt naar de Utrechtse samenleving. Daarnaast probeert de VSU topsport en talentontwikkeling in de regio Utrecht samen een aantal maatschappelijk betrokken Utrechtse bedrijven naar een hoger niveau te tillen.

Om verenigingen te versterken, talenten te ondersteunen, de sportparticipatie te vergroten en wijkactiviteiten het gewenste effect te laten hebben, is een goede samenwerking met de gemeente, wijk­ organisaties, onderwijsinstellingen, sportbonden en het bedrijfsleven voor de VSU cruciaal. Iedere partij kan immers op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen expertisegebieden een belangrijke bijdrage leveren aan onze missie: Iedereen kan sporten in een vitale vereniging op zijn/haar optimale niveau waarbij sporters gestimuleerd worden om unieke prestaties te leveren. De VSU ziet zichzelf als een spin in het web die partijen verbindt en op kansen voor de sportwereld wijst. Uiteraard staat het belang van de Utrechtse sportverenigingen hierin altijd centraal. Om deze rol optimaal te kunnen benutten is het noodzakelijk dat de VSU een grote naamsbekendheid heeft en dat verenigingen, (top)sporters én stakeholders bekend zijn met het aanbod van de VSU. Hieraan wordt dan ook constant gewerkt, onder andere via online en offline communicatiekanalen. Verenigingen die nog niet bij de VSU zijn aangesloten, worden geprikkeld om lid te worden en talenten worden uitgenodigd om kennis te maken. Dat we in 2013 vele topsporters hebben mogen begeleiden en weer een aantal nieuwe verenigingen als lid hebben mogen verwelkomen laat zien dat we nog steeds in een behoefte voorzien!


VSU JAARVERSLAG 2013 - 5


Breedtesport Inleiding Sportverenigingen vormen de belangrijkste basis voor de sport in Utrecht en de schakel tussen breedte- en topsport. Binnen de gemeente Utrecht zijn ongeveer 350 grote en kleine sportverenigingen actief. Voor alle sportverenigingen biedt de VSU ondersteuning op het gebied van verenigingsmanagement, organisatie/ beleid, financiën, juridische zaken, ledenwerving & behoud, accommodatiezaken, social media, gehandicaptensport, jeugdsport, ouderensport, vrijwilligersbeleid en

350 288x

waarden en normen in de sport. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s, zoals sport & alcohol en homo- en lesbische emancipatie. De afdeling breedtesport beschikt over verschillende mogelijkheden om verenigingen adequaat te ondersteunen. Het persoonlijk contact via de medewerkers, een database met ‘best practices’, netwerkbijeenkomsten in verschillende takken van sport, inhoudelijke ondersteuning per thema via de thema­bijeenkomsten en de ondersteuning op maat voor complexe

verenigings­vraagstukken via de mobiele verenigingsmanagers en externe adviseurs, zijn voorbeelden van de ondersteuning via de VSU. Deze ondersteuning heeft ten doel om de Utrechtse sportverenigingen op een vitaal niveau te brengen en te houden. Voor de afdeling breedtesport was 2013 een succesvol jaar met een veelvoud van georganiseerde activiteiten ter ondersteuning van de Utrechtse sportverenigingen. Er is bijvoorbeeld 288 maal een beroep gedaan op de reguliere verenigingsonder-

6 - VSU JAARVERSLAG 2013

Verenigingsondersteuning Algemeen sportloket Voor alle Utrechtse sportverenigingen staat de VSU klaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Doelstellingen Communiceren met de sportwereld

SPORTVERENIGINGEN

een beroep gedaan op verenigings­ ondersteuning

steuning van de VSU. Daarnaast zijn er middels diverse (maatschappelijke) projecten verenigingen ondersteund om hun sportieve en maatschappelijke rol nog beter te kunnen vervullen.

Ondersteunen Utrechtse sportverenigingen

Organiseren van netwerkbijeenkomsten Belangenbehartiging

Delen van kennis en netwerken

Organiseren van netwerkbijeenkomsten

Ondersteunen van sport­stimulerings­activiteiten in de buurt

Uitvoeren van de breedtesportprogramma’s: Utrecht Onderweg naar 2016, Pedagogische ontwikkeling verenigingen, VSU Verenigingsscan, Sport & Roze, Accommodatieproblematiek


In 2013 hebben veel verenigingen hier gebruik van gemaakt. Het ging zowel om korte hulpvragen die per telefoon of mail afge­handeld konden worden als verzoeken waarvoor een begeleidingstraject moest worden opgezet. Kijkend naar de korte hulpvragen zijn er zo’n 150 ‘klantcontacten’ geweest.

Ondersteuning op maat In 2013 zijn er vanuit de afdeling breedtesport 81 verenigingen ondersteund/begeleid. Aan de hand van een intakegesprek werd bepaald welk traject ingeslagen zou worden. Bij 41 van de intakegesprekken bleek dat interne kennis en expertise voldoende was om de vragen van verenigingen te beantwoorden. Bij de complexere vraagstukken werden de mobiele verenigingsmanagers van de VSU ingezet, dit gebeurde bij 27 verenigingen.

Ondersteuning op maat door externe experts van de VSU werd bij 13 verenigingen aangeboden. De meeste ondersteuningsvragen hadden betrekking op accommodatiezaken en financiën.

TC Domstad haalde geld op voor het Jeugdsportfonds

Themabijeenkomsten en -trajecten Aan de hand van de uitkomsten van de VSU Sportvereniging Scan van 2013 zijn themabijeenkomsten en –trajecten georganiseerd. In 2013 zijn drie verschillende themabijeenkomsten georganiseerd waaraan 40 verenigingen hebben deelgenomen. De thema’s waren: omgaan met gedragsproblemen, financiën (kostenbesparing & inkomstenverhoging) en sponsoring. Daarnaast zijn zeventien verenigingen intensief ondersteund middels drie thematrajecten. De thematrajecten gingen in op: meer vrijwilligers in kortere tijd, besturen met een visie en meer leden in kortere tijd.

Opening Utrecht Disaster Dome

VSU verenigingsondersteuning

150

81x

Klant­ contact sportloket

verenigings­ ondersteu­ ning op maat

VERENIGINGEN

41

13

27

17

40

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN

onder­ steuning op maat

onder­ steuningstrajecten

inzet mobiele verenigingsmanager

thema­ trajecten

themabijeen­ komsten

Roze Sportprijs voor voetbalvereniging Odysseus

VSU JAARVERSLAG 2013 - 7


Mobiel Verenigingsmanagement

VSU programma’s breedtesport

De twee mobiele verenigingsmanagers zijn bij de VSU in dienst om sportverenigingen individueel te ondersteunen bij specifieke verenigingsvraagstukken. In 2013 zijn de twee mobiele verenigingsmanagers actief geweest voor 27 Utrechtse sportverenigingen. De werkzaamheden die afgelopen jaar uitgevoerd zijn omvatten onder andere: bevorderen van samenwerking tussen meerdere verenigingen op één sportcomplex, opstellen van een toekomstvisie en beleidsplan, bemiddeling tussen bestuursleden bij onderlinge onenigheid, analyseren van de financiële situatie (jaarrekening, balans en exploitatie), ondersteuning bij subsidieaanvragen, opstellen van vrijwilligersbeleid en het ontwikkelen van business cases voor de lange termijn.

Utrecht onderweg naar 2016 De goede lijn van het nieuwe voetbalconvenant is in 2013 doorgetrokken. Een aantal bijeenkomsten (i.s.m. de verenigingen, KNVB, gemeente Utrecht en FC Utrecht) heeft gezorgd voor meer daadkracht achter de mooie afspraken uit het convenant. Het gedrag op en om de velden was een belangrijk speerpunt dit jaar. Er is een themabijeenkomst voor scheidsrechters georganiseerd. De Utrechtse Fair Play Cup, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, was ook dit jaar weer een succes. De VSU heeft samen met de KNVB ruim 30 verenigingsbezoeken afgelegd en een aantal verenigingen individueel ondersteund.

8 - VSU JAARVERSLAG 2013

Pedagogische ontwikkeling verenigingen De VSU heeft zich in 2013 ingezet voor de pedagogische ontwikkeling van sportverenigingen. Deze zorgt voor een intensievere betrokkenheid van jeugd en hun ouders bij de sportvereniging. De VSU heeft zich met name bezig gehouden met het ontwikkelen van de module Talent Familie Training. De ontwikkeling van jeugdigen in krachtwijken wordt zo gestimuleerd. De module is uitzonderlijk omdat deze met kinderen én ouders aan de slag gaat. De VSU ondersteunt de theatervoorstellingen ‘Wel winnen hè’ van stichting Positief Coachen.

VSU Sportvereniging Scan De VSU wil iedere twee jaar in kaart brengen hoe de Utrechtse sportverenigingen er op organisatorisch niveau voor staan. De VSU maakt hiervoor gebruik van de VSU Sportvereniging Scan. In deze scan kunnen de verenigingen de stand van zaken op diverse gebieden (accommodatie, financiën, bestuur, vrijwilligers enz.) aangeven. In het najaar van 2012 is de scan voor de tweede keer verspreid onder de Utrechtse sportverenigingen. Begin 2013 zijn de resultaten verwerkt en gepresenteerd op de ALV. Naar aanleiding van de resultaten heeft de VSU gedurende 2013 gericht ondersteuning verleend aan Utrechtse sportverenigingen. Op basis van de behoeften die in de scan naar voren kwamen, zijn enkele verenigingen individueel ondersteund en zijn diverse themabijeenkomsten en –trajecten georganiseerd. Sport & Roze In samenwerking met gemeente Utrecht, NSA en Movisie heeft de VSU in 2013 de campagne ‘Iedereen sport mee, homo of hetero’ gevoerd. Met de campagne proberen de VSU en de samenwerkingspartners een uitnodigend en veilig sportklimaat in Utrecht te creëren, waarbij mensen zich bij hun sportvereniging thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Gedurende de campagne is een succesvolle kick-off bijeenkomst georganiseerd. Om verenigingen

aan de ­campagne te laten meedoen was er een ludieke actie bedacht en zijn alle sportverenigingen gevraagd hieraan mee te doen. De prijsuitreiking van de ludieke actie vond plaats op het hoofdpodium van Roze Zaterdag. Daarnaast agendeert de VSU het onderwerp sociale homoacceptatie in de sport tijdens netwerkbijeenkomsten. Accommodatieproblematiek In navolging van de twee succesvolle edities in 2012 heeft de VSU eind 2013 opnieuw in samenwerking met de gemeente Utrecht de VSU Accommodatiedag georganiseerd. Accommodatieproblematiek blijkt nog steeds actueel in Utrecht: wederom maakten tien verenigingen van de gelegenheid gebruik om hun accommodatievraagstuk aan te kaarten bij de VSU en de gemeente. De hieruit voortgekomen actiepunten worden in 2014 door de VSU en de gemeente gezamenlijk verder opgepakt. Jeugdsportfonds Utrecht Het Jeugdsportfonds zet zich sinds 1999 in om haar motto ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’ waar te maken. In de gemeente Utrecht gebeurt dit door kinderen uit een kansarme situatie financieel te ondersteunen bij de aanschaf van sportkleding en –attributen. De VSU vormt het front office van het Jeugdsportfonds in de gemeente Utrecht en vervult de rol van vraagbaak, adviseur en fondsenwerver.


VSU en Bedrijfsleven In 2013 zijn 543 Utrechtse kinderen dankzij het Jeugdsportfonds gaan sporten. Voor het eerst sinds enkele jaren konden alle aanvragen worden behandeld. De meeste aanvragen werden gedaan voor voetbal (324), gevolgd door diverse Martial Arts (150). Er zijn 140 aanvragen voor meisjes ingediend en 403 voor jongens. In 2012 heeft overleg plaatsgevonden tussen Sportservice Midden Nederland, de gemeente Utrecht en de VSU om de problematiek met betrekking tot het gebrek aan financiële middelen in de toekomst te verhelpen. De acties die hieruit zijn voortgekomen zijn in het jaar 2013 uitgevoerd en hebben bijgedragen aan een gezondere financiële situatie van het Jeugdsportfonds in de gemeente Utrecht. Zo heeft de VSU gefaciliteerd dat TC Domstad middels een sponsoractie € 5.000 heeft opgehaald voor het Jeugdsportfonds Utrecht. Aanvragen Jeugdsportfonds per jaar 2009 2010 2011 2012 2013

428 440 494 434 543

1 voorstelling Positief Coachen 10 verenigingen Accommodatiedag 543 kinderen sporten dankzij Jeugdsportfonds

543 JSF aanvragen

345: voetbal 150: martial arts 140 meisjes / 403 jongens

12 netwerken 27 netwerkbijeenkomsten

De VSU heeft in 2013 de samenwerking met het bedrijfsleven verder uitgebouwd. Met een achterban van meer dan 245 lidverenigingen probeert de VSU (schaal)voordelen te bedingen bij bedrijven. Schaalvoordelen die bijvoorbeeld leiden tot kortingen voor de Utrechtse sportverenigingen. Naast kortingen verzorgen de samenwerkingspartners ook inhoudelijke ondersteuning door middel van het aanbieden van themabijeenkomsten. In 2013 zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met Medicort fysiotherapie en Van Benthem & Keulen advocaten.

VSU netwerken In 2013 zijn in 12 takken van sport in totaal 27 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten is om de samenwerking tussen verenigingen te stimuleren, het initiëren van gezamenlijke activiteiten en een platform te bieden voor bestuurders om kennis en ervaring met elkaar te delen. Enkele resultaten die de netwerkbijeenkomsten hebben voortgebracht zijn: vanuit het netwerk Martial Arts is in samenwerking met de verschillende aanbieders de ‘Martial Arts Week’ georganiseerd. Aan dit evenement hebben 35 Martial Arts verenigingen/aanbieders meegedaan en zodoende zich opengesteld voor én geprofileerd richting het grote publiek.

In het netwerk tennis is het initiatief ontstaan om in samenwerking met de tennisbond en de Utrechtse tennisverenigingen een gezamenlijk tennisplan op te stellen. Het plan heeft als doel om de gezamenlijke promotie van de tennissport in Utrecht te bevorderen, het vitaliseren van de tennisverenigingen, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en een betere positie van tennis op de (lokale) politieke agenda te realiseren. Sinds september 2013 zet een student van de Universiteit Utrecht zich gedurende twee jaar in voor de 20 Utrechtse tennisverenigingen. Vanuit het netwerk badminton is er een vervolg gegeven aan de inzet van de combinatiefunctionaris voor de Utrechtse badmintonverenigingen. Verenigingen blijken door de netwerkbijeenkomsten elkaar steeds beter te leren kennen, waardoor ook de onderlinge verhoudingen zijn verbeterd. Veel verenigingen nemen inmiddels enthousiast deel aan de netwerken. Voor de 12 netwerken worden jaarlijks gemiddeld 2 à 3 bijeenkomsten georganiseerd. Zo’n 90% van de verenigingen is aanwezig tijdens deze bijeenkomsten. Tijdens de netwerken badminton, basketball, hockey, korfbal, tennis, voetbal, volleybal en zwemmen waren studentensportverenigingen betrokken. In veel netwerken wordt nadrukkelijk de samenwerking met de sportbonden gezocht.

VSU JAARVERSLAG 2013 - 9


VSU Sport & bewegen in de buurt

Belangenbehartiging

Voor verenigingsmanagers is het van belang om de samenwerking te zoeken met andere professionals in de buurt/wijk. Het contact met de combinatiefunctionarissen is daarom geïntensiveerd. Daarnaast heeft de VSU sportaanbieders ondersteuning geboden bij het schrijven van de sportimpuls aanvragen. Medewerkers van de VSU waren aanwezig bij de LOS/VO-overleggen (Lokaal Overleg Sport, Volwassenen en Ouderen).

Als belangenbehartiger komt de VSU op voor de wensen en behoeftes van verenigingen als het gaat om accommodaties, betaalbare huren, sportsubsidies en belastingen. Voor de lokale politiek is de VSU een belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport. De VSU heeft zich actief ingezet als belangenbehartiger voor Utrechtse sportverenigingen, talenten en topsporters en is o.a. betrokken geweest bij de volgende activiteiten en ont­wikkelingen:

Sportnetwerken in het kort Aantal betrokken verenigingen Aangepast sporten 6 Atletiek 4 Badminton 5 Basketball 5 Hockey 4 Korfbal 5 Martial Arts 13 Tennis 10 Verenigingsmanagers 5 Voetbal 27 Volleybal 11 Zwemmen 6

10 - VSU JAARVERSLAG 2013

• Participatie in Taskforce Bezuinigingen, Olympische Vonken, Raad van Advies EYOF, Werkgroep Wet & Regelgeving, Werkgroep Ondersteuningsstructuur Civil Society en participantenoverleg Stichting Nieuw Welgelegen; • Intermediair tussen sportverenigingen en gemeente; • Namens sportverenigingen op diverse plekken en onderwerpen optreden als vertegenwoordiger; • De verenigingsbestuurders met raad en daad bijstaan;

• Belangenbehartiging en begeleiding bij accommodatieproblematiek van sport­ verenigingen; • Belangenbehartiging en begeleiding bij verhuizing en verplaatsing van ­sportver­enigingen; • Stimuleren en bemiddelen samenwerking tussen sportverenigingen; • Organiseren van de achterban. • Voorzitterschap Zaalverdelings­ commissie; • Organisatie Algemene Ledenvergadering 2013.

Werkgroep Wet- en Regelgeving Aantal bijeenkomsten 1 2 4 3 3 2 3 2 1 2 3 2

Medio 2012 heeft de VSU het initiatief genomen om de Werkgroep Wet- en Regelgeving op te richten met als doel de druk op de sportbestuurders door toenemende wet- en regelgeving te verminderen en daar waar nodig te verruimen. Twee VSU-medewerkers, VSU-ambassadeur Jan van Schaik en twee gemeenteambtenaren vormen de werkgroep. Zij hebben op basis van prioriteiten een agenda met verschillende thema’s opgesteld, zoals exploitatievergunning, vergunning geluid & licht, horecawetgeving, veiligheid, toezicht & handhaving, multifunctionele inzet accommodaties en evenement aanvragen. Jaarlijks wordt het belang en het functioneren van de werkgroep geëvalueerd.


Delen van kennis en netwerken De VSU heeft zich in 2013 actief ingezet voor het delen van kennis en netwerken ten behoeve van de Utrechtse sportwereld. Het ging hierbij onder andere om: • Organisatie Politiek Sportcafé 2013: jaarlijkse ontmoeting tussen politiek en sport; • Periodiek overleg VSU-medewerkers en ambtenaren team Samenleving & Sport van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en tussen VSU-bestuur en de Wethouder Sport van de gemeente Utrecht; • Periodiek overleg met partners VSUrelatienetwerk, zoals Vrijwilligerscentrale Utrecht, NSA en WOS; • Gevraagd en ongevraagd delen van visie, kennis en netwerken met betrekking tot het subsidie- en tarievenbeleid, het accommodatiebeleid, de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid (breedte- en topsport), de vermindering van wet- en regelgeving, de (lokale) sportontwikkeling en de problematiek van vrijwilligers en (top)sporters; • Aanspreekpunt voor de (Utrechtse) sportwereld.

Politiek Sportcafé over bezuinigingen Tijdens de jaarlijkse ontmoeting tussen politiek en sport ging alle aandacht uit naar de in de Voorjaarnota aangekondigde bezuinigingen op sport. Daar staat in dat de sport het de komende vier jaar met 2,5 miljoen euro minder moet gaan doen. Vooral de tariefsverhoging van jaarlijks 2,5 procent (bovenop de inflatiecorrectie) op de velden en zalen zorgde voor nogal wat opschudding. Eind juni besloot de gemeenteraad aan de hand van een motie af te zien van deze verhoging voor 2014 en een taskforce in te stellen die de opdracht kreeg om te onderzoeken welke alternatieven er zijn. Op het Politiek Sportcafé deelde de taskforce de eerste bevindingen. Opvallend bleek het grote verschil tussen de tarieven en contributies in de veld- en zaalsporten. In de discussie – onder leiding van René van den Berg - tussen betrokken verenigingsbestuurders en de sportpolitici werd duidelijk dat verenigingen het steeds moeilijker hebben. Niet alleen op financieel gebied maar ook door tekort aan vrijwilligers en toenemende regelgeving.

Communiceren met de sportwereld Een groot deel van het VSU-werk bestaat uit het verstrekken van informatie aan de verschillende doelgroepen van de organisatie. Daartoe wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen. Voor de informatieverstrekking wordt vooral gebruik gemaakt van de website www.sportutrecht.nl met daarop niet alleen een overzicht van alle producten en diensten, maar ook allerlei actuele nieuwsberichten over sporters en verenigingen alsmede een agenda met daarin alle VSU activiteiten en sportevenementen in Utrecht. Deze site werd bezocht door 3.100 (unieke) bezoekers per maand. Naast de website werd in 2013 vijf keer een digitale nieuwsbrief verstuurd naar ongeveer 3.100 abonnees. Het magazine het Sportjournaal kwam twee keer uit en werd toegestuurd aan zo’n 1.800 abonnees. Voor zowel de afdeling topsport als voor de afdeling breedtesport werd nieuw foldermateriaal uitgebracht en eveneens werd voor een aantal projecten en netwerken specifiek promotiemateriaal zoals flyers en posters ontwikkeld. Bovendien werd meer gebruik gemaakt van social media. Het twitteraccount van de VSU (@VSUONM) had eind 2013 902 volgers. In totaal werden er in 2013 vanuit het VSU account 1344 tweets verstuurd naar deze volgers met regelmatige retweets. Twitter werd ook ingezet bij evenementen, zoals het Politiek

www.sportutrecht.nl 3.100 bezoekers per maand digitale nieuwsbrief 3.100 abonnees Sportjournaal 1.800 abonnees Twitter 902 volgers / 1.344 tweets Facebook 369 likes

Sportcafé (#PSCVSU) en de Martial Arts Week (#mawutrecht). Ook via Facebook werden berichten, evenementen en foto’s gedeeld. De Facebookpagina van de VSU had op 31 december 2013 369 likes. Tot slot kan in dit kader de goede samenwerking met huis-aan-huis krant Utrecht Dichtbij wordt genoemd, waarbij meerdere keren per maand een sportieve pagina in deze krant werd opgenomen met nieuwsberichten die vanuit de VSU worden aangedragen. In april 2013 waren in deze krant zelfs vier pagina’s gewijd aan de Nationale Sport Week in Utrecht en twee pagina’s aan de Martial Arts Week waarbij vanuit de VSU alle kopij werd aangeleverd. Eveneens hebben verschillende VSU activiteiten met regelmaat aandacht gehad in andere media-uitingen.

VSU JAARVERSLAG 2013 - 11


TOPsport Inleiding

Kernsportbeleid

VSU Topsport richt zich op drie kerntaken, te weten de individuele begeleiding van topsporters en talenten, ondersteuning van Nationale en Regionale Talentcentra (NTC’s en RTC’s) en de ondersteuning van kern- en topsportverenigingen. Om een optimale (individuele) begeleiding te kunnen bieden, wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid faciliteiten- en onderwijsnetwerk en zijn (en worden) medewerkers opgeleid op o.a. het gebied van coaching en communicatie. Daarnaast kunnen talentvolle sporters in aanmerking komen voor de topsportpas, het Sporttalentenfonds en worden speciale workshops over social media, doping en mentale begeleiding georganiseerd.

Doelstellingen VSU Topsport

Begeleiding/ondersteuning van organisaties van topsportevenementen

Bevordering/ ontwikkeling van het topsportklimaat in de stad Utrecht begeleiden en ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra Het Sporttalentenfonds

12 - VSU JAARVERSLAG 2013

Naast de individuele begeleiding wordt de nadruk gelegd op de ondersteuning van RTC’s en NTC’s in de stad en provincie Utrecht. In deze NTC’s en RTC’s trainen talentvolle sporters samen op hoog niveau, onder begeleiding van gekwalificeerde trainers. Vanuit de historie heeft de verenigingsondersteuning een extra topsport impuls gekregen door het succesvolle kernsporttraject. Alle kern- en topsportverenigingen worden extra ondersteund door individuele contactmomenten, het verstrekken van subsidies en de organisatie van (thema)bijeenkomsten. De bijeenkomsten zorgen voor kennis uitwisseling en het gebruik maken van elkaars expertise.

Uitvoering kernsportbeleid (inclusief advisering subsidieverstrekking)

Begeleiding van (potentiële) topsporters sportend en/of woon­achtig in Utrecht

De kernsportverenigingen en talentcentra zijn de sterkste topsportorganisaties in Utrecht. Zij fungeren als voorbeeld voor de rest van het topsportklimaat. Het huidige kernsportbeleid loopt van 2012 tot en met 2015. Hierin zijn vijf kernsporten benoemd: waterpolo, atletiek, wielrennen, hockey en roeien. In 2013 zijn er zes verenigingen en twee talentcentra binnen deze sporten die de kernsportstatus hebben. Daarvan is er één vereniging die niet voldeed aan de accreditatie-eisen van de kwaliteitstoets en de kernsportsubsidie niet ontvangen heeft. VSU Topsport heeft alle verenigingen ge­ sproken en gehoord over hun behoeftes en knelpunten op het gebied van topsport- en talentontwikkeling. Naast de subsidie heeft VSU Topsport haar faciliteiten- en onderwijsnetwerk ingezet om een optimalere ondersteuning te bieden. Tevens is een kernsportbijeenkomst georganiseerd, waar ook alle topsportsuppliers zijn uitgenodigd. Gekeken is naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de organisaties. Voor het verkrijgen van de status wordt een kwaliteitstoets gebruikt. De verenigingen en talentcentra moeten aan technische en organisatorische eisen voldoen of aangeven hoe ze dit op korte termijn willen bereiken. De subsidieaanvragen die vanuit de kernsportverenigingen zijn gedaan, richten zich o.a. op het inzetten van extra specialisten, het leveren van een financiële bijdrage aan buitenlandse trainingsstages en het inzet-

ten van profcoaches bij de begeleiding van talentvolle sporters. In 2013 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd voor de kernsportverenigingen en talentcentra.Een verschil met eerdere jaren is dat er netwerkbijeenkomsten bij verenigingen en tijdens evenementen zijn georganiseerd. In dit “topsportplatform” zijn alle Utrechtse topsportverenigingen uitgenodigd met als doel van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen op gezamenlijke onderwerpen.

begeleiden en ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra In totaal hebben alle verenigingen en talentcentra twee individuele gesprekken gehad. Waar behoefte was kregen verenigingen vaker ondersteuning. In totaal zijn ruim 20 gesprekken gevoerd. Er heeft een kernsportbijeenkomst in het SVDU paviljoen plaats gevonden. Hierbij zijn ook alle topsportsuppliers uitgenodigd. Daarnaast zijn de kernsportverenigingen en talentcentra uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst met als thema ‘motorisch leren’. Uit evaluatie bleek dat meerdere verenigingen naar aanleiding van de bijeenkomsten acties en follow-ups met suppliers en andere verenigingen hebben gehad. Ook is gestart met het concreet koppelen van suppliers aan verenigingen om zo een win-win situatie te creëren voor beide partijen.


5

kernsporten

6

kernsport­ verenigingen

20

gesprekken met topsportverenigingen/ talentcentra

2

120 sporters op gesprek

49

topsporters en talenten in provincie Utrecht

Topsportklimaat Om topprestaties te leveren is een optimale omgeving van essentieel belang voor een sport. VSU Topsport beschikt over een uitgebreid kwalitatief hoogwaardig faciliteitennetwerk.

talentcentra

suppliers VSU topsport

500

waterpolo atletiek wielrennen hockey & roeien

410 topsport passen

185

sporters individuele begeleiding VSU Topsport

VSU Topsportsuppliers In 2013 werd samengewerkt met 49 suppliers. Deze zijn onder te verdelen in sport- en fitnesscentra, fysiotherapeuten, sportpsychologen, voedingsdeskundigen, sportmasseurs, podologen, sportwinkels en overige diensten zoals opticiens en studiebegeleiding. In 2013 werd een nieuwe samenwerking aangegaan met de volgende suppliers: Miracle Performance (Soest), Embracingsports (Maartensdijk) en annatommie (Utrecht)

Suppliersbijeenkomst De jaarlijkse suppliersbijeenkomst vond plaats op maandag 18 november. De bijeenkomst werd gecombineerd met de jaarlijkse kernsportbijeenkomst en stond in het teken van de koppeling tussen kern- en topsportverenigingen en de suppliers. Dit werd onder andere vormgegeven door een speeddate­ sessie. Daarnaast was er een clinic speerwerpen en discuswerpen en kwam shorttrackster Annita van Doorn haar ervaringen over de Olympische Winterspelen delen.

Onderwijsnetwerk In 2013 is de topsportcoördinator bij alle scholen van het onderwijsnetwerk langs geweest. Ook zijn meerdere gezamenlijke overleggen geweest met de topsportcoördinatoren van het hoger onderwijs (HU/UU). Ook Randstad is daarbij betrokken geweest vanuit het studiekeuzeadvies. Tevens was er één overleg waarbij het hoger onderwijs en middelbaar onderwijs gecombineerd werd om de samenwerking van de gehele onderwijskolom te verbeteren. In september is een feestelijke bijeenkomst geweest waarbij de intentieverklaring is ondertekend om het Nieuwe Eemland te Amersfoort toe te laten treden tot het topsportvriendelijke netwerk. De Topsport en Talentscholen zijn ook het decor geweest van themabijeenkomsten en ook is dit jaar gestart met een pilot voor topsportlessen op het Leidsche Rijn College. Tevens werd geparticipeerd in diverse overlegstructuren zoals het Facilityen Alliantie Managers (FM/AM) overleg van NOC*NSF en topsportcoördinatoren overleg.

VSU JAARVERSLAG 2013 - 13


Individuele begeleiding In de provincie Utrecht wonen en/of sporten ongeveer 500 topsporters en talenten. In 2013 hebben 185 sporters gebruik gemaakt van de individuele begeleiding, hiervan zijn er 73 wonend of sportend in de gemeente Utrecht. Daarnaast kwam een grote groep talenten en topsporters bij de VSU met vragen over knelpunten in de persoonlijke, professionele en/of maatschappelijke ontwikkeling. Presentaties over individuele begeleiding alsmede begeleidingsgesprekken zelf zijn gevoerd op Topsport en Talentschool CVO ’t Gooi en het Leidsche Rijn College zelf, ROC Midden Nederland (met ondertekening van de topsportcontracten), bij het RTC korfbal en bij de Scimitars (RTC honkbal). In 2013 was het European Youth Olympic Festival (EYOF), daardoor is veel aandacht uitgegaan naar begeleiding van de talenten in deze leeftijdscategorie. Een aantal talenten van VSU Topsport mocht de koning flankeren bij de opening van het EYOF. In totaal is met 18 A-statussporters, 5 B-statussporters en 1 High-Potential een gesprek gevoerd over de persoonlijke, professionele, maatschappelijke en sportieve ontwikkeling van de sporter. Ook zijn er binnen het NTC waterpolo 15 waterpolodames en 10 waterpolo-heren begeleid. Het NTC is het nationaal trainingscentrum voor

14 - VSU JAARVERSLAG 2013

Evenementen waterpolo waar de heren nationale selectie tot de zomer een fulltime programma heeft gedraaid en de dames nationale selectie het gehele jaar een fulltime programma draait. Er is veel aandacht geweest voor topsporters die gestopt zijn met hun topsportcarrière. Daarnaast zijn meerdere Regio 1/2 sporters via de talentcentra en verenigingen begeleid. De meesten hebben allemaal binding met de gemeente Utrecht. In 2013 zijn er totaal 410 topsportpassen besteld, waarvan 110 voor sporters wonend in de gemeente Utrecht. De topsportpas wordt gewaardeerd met een 7,6.

• EYOF 2013 De VSU nam actief deel aan de werkgroep van de Achmea High Five Challenge. De koppeling met de verenigingen in Utrecht werd hierdoor versterkt. De VSU heeft meegelopen en vrijwilligers ingezet tijdens de fakkelestafette. Daarnaast heeft VSU Topsport ondersteuning geboden aan de Utrechtse verenigingen bij het opzetten van clinics/wedstrijden in het kader van de EYOF. • Stichting UtrechTrent Stichting UtrechTrent en de VSU werken al enkele jaren prettig samen, deze samenwerking werd in 2013 officieel vastgelegd en ondertekend. Twee nieuwe projecten die tot stand zijn gekomen zijn de 5 kilometer VSU Club Loop als onderdeel van de Singelloop tegen Reuma en het VSU Running Team. Naast deze projecten heeft de VSU de Stichting UtrechTrent ondersteund bij de promotie en organisatie van de evenementen. • Sportprijsuitreiking 2012/2013 Betrokken bij organisatie uitreiking Utrechtse Sportprijzen en afvaardiging namens top– en breedtesport in adviescommissie. • In 2013 werden ook verschillende sport­ evenementen georganiseerd voor mensen met een beperking. Deze worden elders in dit jaarverslag beschreven.

Themabijeenkomsten In 2013 is een aantal themabijeenkomsten georganiseerd voor talenten, topsporters, ouders en coaches. De eerste themabijeenkomst werd georganiseerd voor alle sporttalenten op de Topsport en Talentschool Leidsche Rijn College en bestond uit drie workshops: mentale training, voeding en topsportattitude. Voor alle toptalenten werd een gezonde lunch geserveerd. De topsportattitude ging over welke aspecten belangrijk zijn in het leven van een topsporter. Tevens werd een mediatraining georganiseerd bij RTV Utrecht. 16 Geselecteerde talentvolle sporters maakten hier live kennis met het geven van een interview op radio en TV. De do en dont’s kwamen uitgebreid aan bod. Als laatste werd er nog een themabijeenkomst georganiseerd voor de talenten bij één van de suppliers (Rules for Health). Thema’s waren social media en slaap.


2 3 1

4

5

6

1. EYOF Fakkelestafette met VSU team (14 juli) 2. De Amersfoortse atlete Veerle Bakker wint zilver op EYOF 2013 (15 juli) 3. Volle zaal tijdens Politiek SportcafĂŠ (17 september) 8

10

4. Clinic Speerwerpen tijdens suppliersbijeenkomst (18 november) 5. VSU Running Team klaar voor start Leidsche Rijn Loop (9 mei)

7

6. UZSC waterpolo Eurocup (26 oktober) (foto:Johan Opperman)

9

7. Utrecht Dominators winnaar VSU Club Loop (29 september) 8. VSU en Medicort intensiveren samenwerking 9. Utrechtse Toppers promoten EYOF 2013 10. Mediatraining voor sporttalenten bij RTV Utrecht (4 juni)

VSU JAARVERSLAG 2013 - 15


Projecten breedtesport lopend Aangepast Sporten DOELSTELLING Stijging van het aantal sportverenigingen voor mensen met een beperking van 23 naar 30 in 2012 SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2011-2014 In januari 2013 heeft de VSU de netwerkorganisatie Sport op Maat gelanceerd. Doel van deze organisatie is om meer mensen met een beperking te laten sporten. Alle organisaties in Utrecht die iets doen op het gebied van sport voor mensen met een beperking zijn aangesloten. Aangezien veel activiteiten op het gebied van aangepast sporten een regiofunctie vervullen, is met gemeenten in de regio en Sportservice Midden Nederland een zoekmachine ontwikkeld waarop het aanbod in de regio te vinden is. De zoekmachine www. aangepastsporten.nu/sportzoeker is gelanceerd op 24 april 2013. Het aantal sportverenigingen met een aanbod voor mensen met een beperking in Utrecht is gestegen naar 31 in december 2013 (29 in 2012).

31 verenigingen

met sportaanbod voor mensen met een beperking 16 - VSU JAARVERSLAG 2013

Sport & Alcohol Naast dit structurele sportaanbod werden er ook sportevenementen georganiseerd voor mensen met een beperking. Zo vond van 21 t/m 25 juni het Para Youth Festival plaats dat in aanloop naar het EYOF werd georganiseerd. Jonge sporters met een beperking uit 4 landen namen deel aan het handbiken, zitvolleyballen en rolstoelbasketballen. Andere evenementen waren het G-Challenge toernooi (voor 220 kinderen & volwassen met een verstandelijke beperking) en de Special Olympics (voor 400 kinderen & volwassenen, verstandelijke beperking). Om de kennis van betrokken (sport)organisaties over aangepast sporten te vergroten, werden twee themabijeenkomsten georganiseerd.

220 deelnemers G-challenge toernooi

DOELSTELLING Stimuleren van verantwoord alcoholbeleid bij sportverenigingen SUBSIDIEVERSTREKKER Volksgezondheid - gemeente Utrecht LOOPTIJD 2010-2015 In het kader van PlusSport, het label voor sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een chronische beperking, werden in samenwerking met Sense Aware twee fittesten georganiseerd in Overvecht. Tijdens de fittesten kregen de deelnemers sportadvies om te gaan sporten en bewegen. Deelnemers werden vooral doorverwezen naar de aanwezige PlusSport-aanbieders. Aan deze twee fittesten deden in het totaal 230 personen mee, 20 van deze deelnemers zijn gaan sporten bij PlusSportaanbieders.

230 deelnemers PlusSport fittest

In maart 2013 is een nieuw convenant Sport en alcohol ondertekend door 22 sportverenigingen. Onder de noemer ‘Verantwoord Vooruit’ gaan zij zich tot 2016 inzetten voor een verantwoord alcoholbeleid binnen de sportvereniging. Daarbij worden zij ondersteund vanuit de gemeente Utrecht (afdeling Volksgezondheid), Victas en VSU. De resultaten van het convenant Sport en alcohol in 2013 zijn onder meer: • Nieuw convenant met 22 verenigingen, waarvan 11 nieuw; • Drie bijeenkomsten georganiseerd over Sport en alcohol; • Bob-campagne in 19 sportkantines geïntroduceerd; • Ludieke quiz op Politiek Sportcafé; • Landelijke bekendheid voor het convenant gegenereerd.

22 deelnemers Sport en Alcohol convenant


Combinatie足 functionaris/SSU

Vereniging in Bedrijf

Vernieuwend sportaanbod

Verenigings足 management

DOELSTELLING Ondersteuning Stichting Sport & Samenleven Utrecht SUBSIDIEVERSTREKKER Stichting Sport & Samenleven Utrecht LOOPTIJD 2012-2014

DOELSTELLING Het inzetten van de beschikbare kennis van de Hogeschool Utrecht, KNVB, USBO en VSU om zodoende een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de vitaliteit van tien voetbalverenigingen. De verenigingen worden twee jaar ondersteund op het gebied van missie en visie ontwikkeling, pr en communicatie, HRM (vrijwilligers足 beleid) en verenigingsklimaat. SUBSIDIEVERSTREKKER Stichting Alliantie Innovatie (Raak MKB subsidie) LOOPTIJD 2012-2014

DOELSTELLING Het ondersteunen van projecten waarbij nieuw sportaanbod wordt ontwikkelt. SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2013-2014

DOELSTELLING Verenigingsmanagement bij sportverenigingen kwalitatief en kwantitatief bevorderen SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2009-2014

Vanaf juni 2013 ondersteunt de VSU verschillende projecten op het gebied van vernieuwend sportaanbod. Dit zijn de projecten zaalvoetbal MBO-league, Fighting4Power, Bike Park Utrecht, Stichting Skatepark Utrecht, Dom City Dolls, Survival Vereniging, Lintwurmpie en Buurtsportvereniging Het Alternatief. Voor het zaalvoetbalproject is VSU de trekker van de de opzet van een zaalvoetbalcompetitie voor mbo-scholieren i.s.m. KNVB, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en de Utrechtse zaalvoetbalverenigingen JCKAiso en Zwaluwen Utrecht 1911. In 2013 is de competitie van start gegaan.

Vanaf juni 2013 zijn twee mobiele verenigingsmanagers actief die verenigingen ondersteunen op het gebied van accommodatiezaken en het verbeteren van onderlinge samenwerking op verschillende sportparken.

De VSU heeft gedurende 2013 organisatorische ondersteuning geboden aan de Stichting Sport en Samenleven Utrecht. Deze ondersteuning heeft zich gericht op management, secretariaat, financi谷le administratie en het bieden van kantoorruimte met faciliteiten. Deze ondersteuning was gewenst vanuit het bestuur van de Stichting Sport en Samenleven Utrecht nadat deze stichting in maart 2012 formeel was opgericht door de VSU.

In 2013 hebben tien voetbalverenigingen ondersteuning gekregen van verschillende HU-studenten op het gebied van communicatie, missie & visie, sportiviteit & respect en vrijwilligersbeleid. De VSU heeft meegeholpen met het ontwikkelen van het project en neemt deel aan de stuurgroep. Verder helpt de VSU met het analyseren van de onderzoeksresultaten van de studenten.

10 verenigingen ondersteuning HU-studenten VSU JAARVERSLAG 2013 - 17


1

Wachtlijst­ problematiek

Verenigings­ management DHSC

Olympisch Netwerk Midden Nederland

DOELSTELLING Het aanpakken van de wachtlijsten bij de sporttakken voetbal, hockey en tennis. SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2009-2014

DOELSTELLING Intensief begeleiden van vereniging door de aangestelde verenigingsmanager SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2009-2014

DOELSTELLING Alliantiemanagement van Olympisch Netwerk Midden Nederland SUBSIDIEVERSTREKKER NOC*NSF LOOPTIJD 2013-2016

Deze wachtlijstproblematiek is in de netwerken voetbal, hockey en tennis bespreekbaar gemaakt. Voetbalverenigingen zijn een succesvolle F-competitie op zondag gestart. Hockeyverenigingen werken samen en maken gebruik van elkaars velden. Een van de tennisverenigingen wijst leden op de wachtlijst actief door naar verenigingen die nog ruimte hebben voor nieuwe leden. Toch kampen er nog steeds verenigingen met een capaciteitsprobleem. De VSU onderzoek i.s.m. gemeente Utrecht, de betreffende sportbonden en verenigingen naar mogelijkheden. Hier zijn verschillende oplossingsrichtingen uit voortgekomen waarmee de VSU aan de slag is gegaan.

In 2013 is een verenigingsmanager bij DHSC actief geweest om het bestuur te adviseren en ondersteunen op het gebied van financiën, vrijwilligersbeleid, communicatie en organisatie. Een volledige bezetting van het jeugdbestuur is hier een resultaat van. Daarnaast is er in samenwerking met de Hogeschool Utrecht zorgvuldig en met goed resultaat een functionerende website opgeleverd. Daarnaast is er een prima samenwerking tot stand gekomen in het begeleiden en ondersteunen van stagiairs van de Hogeschool Utrecht. Deze stagiairs ondersteunen DHSC op pedagogisch vlak.

Het Olympisch Netwerk Midden Nederland (ONMN) is een initiatief van NOC*NSF, Sportservice Midden Nederland en de VSU. In onderling overleg worden de taken verdeeld, waarbij de VSU zich met name richt op de ambitie ‘presteren’ en Sportservice Midden Nederland op de ambities ‘meedoen’ en ‘gezondheid’. Het ONMN kan haar ambities verwezenlijken door: • het verbinden van de ambities van de initiatiefnemers met ambities van andere partners in het netwerk; • het vormen en onderhouden van een regionaal netwerk van partners; • het stimuleren en realiseren van communicatie en samenwerking tussen partners uit het netwerk; • het delen en borgen van kennis, ervaring en informatie over sportgerelateerde ontwikkelingen; • het bundelen van kennis, kunde en middelen op het behalen van de ambities.

2

3

1. Ontsteken van de vlam bij de Special Olympics Regionale Spelen (1 juni) 2. In 2013 was veel aandacht voor BOB-sport campagne 3. Schaatsclinic voor leden VSU Topsport Business Club (14 maart)

18 - VSU JAARVERSLAG 2013


Projecten breedtesport afgerond Verenigings­ management VVOO/De Dreef DOELSTELLING Intensief begeleiden van vereniging door de aangestelde verenigingsmanager SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2009-2013 Het project verenigingsmanagement VVOO/ De Dreef werd in 2013 afgerond. Er hebben geen activiteiten meer plaatsgevonden.

Para Youth Festival DOELSTELLING Het aangepast sporten in de gemeente Utrecht promoten SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht, diverse sportbonden en sponsoren LOOPTIJD 2013

In aanloop naar het EYOF is van 21 t/m 25 juni 2013 het Para Youth Festival georganiseerd. Europees sporttalent (zitvolleyballers, rolstoelbasketballers, zwemmers en handbikers) uit verschillende landen werd de kans geboden om hun talent te tonen aan inwoners van de stad Utrecht. Naast sport stonden cultuur, educatie en kennismakingsactiviteiten centraal. Het evenement werd georganiseerd door de VSU in samenwerking met de gemeente Utrecht en de verschillende sportbonden. Aan het evenement deden zo’n 80 sporters mee. Naast de interlands die gespeeld werden in Sportcentrum Galgenwaard vond er ook een handbikerace plaats in het Wilhelminapark.

80 deelnemers Para Youth Festival

Robert va Willigenburg

Marnix Schmidt

VSU JAARVERSLAG 2013 - 19


Projecten TOPsport lopend Toppers bij jou op school en in de buurt

Sporttalentenfonds

Kernsportbeleid

DOELSTELLING Het enthousiast maken van kinderen op basisscholen (groep 5 t/m 8) voor sport en een gezonde leefstijl SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht & Rabobank Utrecht LOOPTIJD 2009-2014

DOELSTELLING Financiële ondersteuning voor talentvolle sporters uit de provincie Utrecht SUBSIDIEVERSTREKKER Provincie Utrecht, Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2008-2014

DOELSTELLING Subsidie verstrekking aan kernsportverenigingen Gemeente Utrecht SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2012-2015

In 2013 is een mooie samenwerking gestart tussen het EYOF Utrecht 2013 en het project ‘Toppers bij jou op school’. Naast de algemene doelstelling die hierboven beschreven staat, werden (18) topsporters tijdens dit “EYOFjaar” ook ingezet om naamsbekendheid voor het EYOF en de Achmea High Five Challenge (AH5C) te genereren. In 2013 zijn er maar liefst 85 Utrechtse basisscholen bezocht en heeft het project ruim 2.000 kinderen bereikt. Ook is er in 2013 vanuit het project Toppers een bijdrage geleverd aan diverse maatschappelijke projecten als ‘De Koningspelen’, ‘De week van het water’ en de ‘Kinderboekenweek’ en zijn bovendien de activiteiten voor het speciaal onderwijs gecontinueerd. In 2013 hebben er voor het eerst ook bezoeken op voortgezet onderwijsscholen plaatsgevonden.

Een gedeelte van de reguliere subsidiegelden vanuit de gemeente Utrecht €12.500 is bestemd voor het Sporttalentenfonds. Dit fonds is er om net dat extra financiële steuntje in de rug te geven aan sporters met een IT of NT status. In 2013 is €13.544,13 vergoed aan 67 sporters met een officiële status. Het Sporttalentenfonds is een dienst waarvan de sporters zeer goed gebruik maken. 26 IT talenten hebben een aanvraag gedaan en 22 NT talenten. De meeste aanvragen zijn gedaan voor medische keuringen en internationale trainingsstages. Ook zijn er dit jaar wat meer aanvragen voor voedingsdeskundigadvies geweest. Voor aanvragen die niet direct binnen de richtlijnen van het fonds vallen, is een speciale commissie opgesteld die deze aanvragen behandeld. Door de commissie zijn in 2013 negentien aanvragen gehonoreerd.

18 Utrechtse toppers 85 bezoeken 2.000 kinderen

67 aanvragen Sporttalentenfonds

De subsidieaanvragen die vanuit de kernsportverenigingen zijn gedaan, richten zich o.a. op het inzetten van extra specialisten, het leveren van een financiële bijdrage aan buitenlandse trainingsstages en het inzetten van prof­ coaches bij de begeleiding van talentvolle sporters. Zo zijn de speerwerpers van Hellas op trainingsstage naar Portugal geweest. De jongste waterpoloërs van Talent Centraal hebben deelgenomen aan een internationaal water­ polotoernooi in Dubrovnik (Kroatië). De roeiverenigingen A.U.S.R. Orca en USR Triton hebben voor 2013 de kernsportsubsidie gebruikt ter financiering van het Regionaal Talent Centrum Midden Nederland (RTC MN). Binnen het RTC is een profcoach in dienst die in samenwerking met verenigingscoaches werkt aan de ontwikkeling van geïdentificeerde talenten. Net als in voorgaande jaren heeft Kampong hockey de kernsportsubsidie gebruikt voor de zogenaamde ‘specialisten trainingen’. De mentale trainingen zijn in 2012 als succesvol ervaren en men is dan ook in 2013 gestart met het uitbreiden daarvan. Naast de subsidieaanvragen per vereniging zijn ook de kernsportbijeenkomsten bekostigd vanuit het kernsportbudget.

20 - VSU JAARVERSLAG 2013


NTC Waterpolo

Regionale Talentontwikkeling

UMC Utrecht

DOELSTELLING De ontwikkeling van (aankomende) topsporters optimaal te faciliteren. Door een optimale omgeving voor de sporter te creëren kunnen zij zich volledig richten op het waterpolo. Belangrijk is dat de driepoot studie, wonen en sport goed geregeld wordt. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de sporter ondersteunt VSU Topsport de sporter als operationeel coördinator, lifestyle- en studiecoach. SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2008-2014

DOELSTELLING Het versterken van de regionale talentontwikkeling in de provincie Utrecht SUBSIDIEVERSTREKKER NOC*NSF (door gelden VWS) LOOPTIJD: 2013-2016/2020

DOELSTELLING Organisatie en coördinatie van activiteiten rondom sport en bewegen SUBSIDIEVERSTREKKER UMC Utrecht LOOPTIJD 2013-2015

Om alle talentvolle sporters goed te kunnen begeleiden en de regionale talentontwikkeling te versterken, maakt VSU Topsport o.a. gebruik van een groot onderwijs- en faciliteitennetwerk, worden topsporters en talenten intensief begeleidt, wordt het platform voor topsportverenigingen en RTC’s georganiseerd, wordt samengewerkt met verschillende sportorganisaties en NOC*NSF en vindt er een intensieve begeleiding voor topsportverengingen en RTC’s plaats. In deze begeleiding worden de leerlijnen van NOC*NSF geïmplementeerd op het gebied van o.a. voeding, mentaal en fysiek.

VSU Topsport draagt gedurende 32 uur per week zorg voor de organisatie en coördinatie van activiteiten rondom sport en bewegen in het UMC Utrecht. • Classico Giro Utrecht; het UMC Utrecht is hoofdsponsor van de Classico Giro Utrecht. VSU Topsport organiseert de zaken rondom deze sponsorovereenkomst zoals het bedrijventeam waar 100 medewerkers van het UMC Utrecht gratis in mee kunnen fietsen. • UMC Fit; in samenwerking met P&O en AMD is er een UMC Fit programma opgezet. VSU Topsport is betrokken bij het projectteam. • Meidenloop; Organisatie rondom het bedrijventeam tij­ dens en voorafgaand aan de Utregse Meidenloop in 2013. 120 UMC medewerkers hebben hieraan deelgenomen. • Singelloop; VSU Topsport organiseert de zaken rondom deze sponsorovereenkomst, zoals het team van medewerkers en patiënten. • Hart- en Vaat beweegdag; VSU Topsport is de projectleider van de Hart- en Vaat beweegdag en organiseert de totale Hart- en Vaat beweegdag voor ongeveer 750 patiënten van het Hart- en Vaatcentrum van het UMC Utrecht op 29 maart 2014. • Plan UMC Utrecht Sport en Bewegen; Er is een werkplan sport en bewegen geschreven voor de afdeling marketing en communicatie.

Het Nationaal Topsport Centrum Waterpolo (NTC) is een locatie waar talentvolle waterpoloërs in één omgeving optimaal kunnen trainen, wonen en studeren. In 2013 trainde de dames selecties twee keer op een dag en een groot aantal combineert dit met een studie aan de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht of het ROC Midden Nederland, MBO Utrecht. Naast de onderwijsinstellingen zorgen ook andere partners zoals woningcorporaties, fysiotherapiepraktijken, voedingsdeskundigen, inspanningsfysiologen en sportpsychologen ervoor dat de sporters optimaal kunnen worden ondersteund. Vanuit VSU Topsport wordt een intensieve individuele begeleiding geboden op het gebied van lifestyle- en studiecoaching. Zo zijn er met alle heren en dames één of meerdere gesprekken geweest over de combinatie studie, wonen en sport. Vanuit NOC*NSF is besloten dat het heren waterpoloprogramma niet meer financieel ondersteund wordt. Dit heeft als gevolg dat het heren waterpolo sinds de zomer 2013 geen onderdeel meer uitmaakt van het NTC Waterpolo.

VSU JAARVERSLAG 2013 - 21


VSU Topsport Business Club DOELSTELLING Ondersteuning talentvolle topsporters uit de regio Utrecht SUBSIDIEVERSTREKKER leden VSU Topsport Business Club LOOPTIJD 2013-2014 In 2013 is VSU Topsport gestart met de Business Club. VSU Topsport heeft de ambitie om samen met een aantal zorgvuldig geselecteerde Utrechtse bedrijven zowel sportieve talenten als talentvolle topsporters uit de regio te ondersteunen. De VSU Topsport Business Club heeft in 2013 tien leden aan zich verbonden en heeft vier bijeenkomsten voor haar leden en potentiële nieuwe leden georganiseerd.

VSU Topsport Business Club bijeenkomsten • Fitheidstest: 22 januari kennismaking met de VSU Topsport Business Club met een fitheidstest voor de deelnemers. • Schaatsen op de Vechtsebanen: op 14 maart werd er een schaats­clinic aangeboden en de deelnemers kregen een workshop ‘doelen stellen’. • Opening EYOF: 14 juli met onder andere een hockeyclinic ‘positief coachen’. • FC Utrecht: 19 oktober met als onderwerp “de vitale werkgever”.

Leden VSU Topsport Business Club 2013

Projecten TOPsport afgerond Toppers & EYOF DOELSTELLING Het enthousiast maken van kinderen op basisscholen (groep 5 t/m 8) voor sport en een gezonde leefstijl en ze informeren over de Achmea High Five Challenge en het EYOF 2013 SUBSIDIEVERSTREKKER Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht LOOPTIJD 2013 Een grote groep topsporters heeft zich in 2013 ingezet om bovenstaande doelstelling te realiseren. Door middel van topsportbezoeken op school werd de boodschap van een gezonde leefstijl uitgedragen. Tevens werd deze boodschap aan de Olympische waarden van het EYOF gekoppeld. Uiteraard was het doel van deze bezoeken ook om de naamsbekendheid van de AH5C en het EYOF te vergroten. Gezien het aantal bereikte kinderen (2.000) kan verondersteld worden dat dit doel succesvol is behaald en dat er is

Media Partners

Utrechtse Topper Erik Leeflang 22 - VSU JAARVERSLAG 2013

ingespeeld op de algemene doelstelling van Achmea. Het EYOF en de AH5C is door VSU Topsport op verschillende manieren uitgedragen, zoals tijdens de speciale Kick off in januari. Tevens droegen de topsporters speciale AH5C-kleding, konden er EYOF-tickets worden gewonnen, werden er gadgets uitgedeeld en is er een aangepaste projectfolder gemaakt. Bovendien heeft de vermelding in pers- en nieuwsberichten en het gebruik van logo’s in de presentaties van de sporters bijgedragen aan meer naamsbekendheid.


organisatie De VSU is een vereniging van verenigingen. Op de peil足datum 31 december 2013 zijn er 246 verenigingen lid van de VSU. Aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen. De ALV bestaat uit afgevaardigden van de bij de VSU aangesloten verenigingen.

VSU JAARVERSLAG 2013 - 23


municatie, administratie- of managementopleiding.

De VSU wordt bestuurd door het bestuur dat bestaat uit zeven leden. Onder de leden van het bestuur zijn de relevante portefeuilles verdeeld. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en voor het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de bureauorganisatie. Daarnaast draagt het bestuur - op vrijwillige basis - met haar kennis, ervaring en inzet bij aan de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Zij wordt daarin ondersteund door de Raad van Advies, sportambassadeurs, commissies, experts en een profes-

sionele bureauorganisatie. In 2013 heeft de bureauorganisatie (14,8 FTE per 31-12-2013) onder leiding van het Management Team (directeur, manager VSU Topsport en manager breedtesport) goed gefunctioneerd. De samenstellingen van het breedtesport team, het VSU Topsport team en de staf bleven in 2013 in de kern ongewijzigd hetgeen voor een stabiele situatie zorgde. Het VSU Topsport team versterkte zich in 2013 met voormalig Olympisch kampioen waterpolo Simone Koot. In 2013 zette de VSU de investeringen

in opleiding en jong talent voort. Medewerkers werden, ter versterking van hun inzet voor de VSU, in staat gesteld opleidingen te volgen. Het stagebeleid werd net als voorgaande jaren ingevuld met vaste stageplaatsen binnen het breedtesport team (2 plaatsen) en het VSU Topsport team (2 plaatsen) voor studenten van het departement Bestuursen Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, en bij algemene zaken (2 plaatsen) voor studenten van een com-

De VSU hecht veel waarde aan haar vestiging in Nieuw Welgelegen, waarmee de VSU zich midden in de sport en de samenleving bevindt. Binnen de Stichting Participanten Nieuw Welgelegen wordt door de betrokken huurders van Nieuw Welgelegen op strategie en uitvoering nauw samengewerkt met als doel om Nieuw Welgelegen als centrum in de wijk te laten optimaal te laten functioneren.

VSU Bestuur

Raad van Advies (RvA)

Jan Boessenkool voorzitter (breedtesport) Marina van Huissteden-Kaspers vicevoorzitter (belangenbehartiging en bureau) Anne Schulze secretaris Mohammed Dahmane penningmeester Gerlof Oudega algemeen bestuurslid Maaike van Meerten bestuurslid sportontwikkeling Vacature bestuurslid topsport

Jeroen de Groot (voorzitter RvA) Gerard Pot Margriet Simonis Leo Witvliet Gerrit van der Wilt

Zaalverdelings­ commissie (ZVC)

Kascontrole commissie

24 - VSU JAARVERSLAG 2013

ereleden 1997 de heren W. Bosschaart †, C. Bouwens †, D. Brauckmann, J. Soons en H. Verbeek 1999 de heer L. Witvliet 2002 de heer J. Schwartz 2009 de heren A. Naeff en T. Stamer 2011de heren P. Aantjes, J. van Schaik en P. Verweel

de heer G. Pot voorzitter ZVC (VSU) en atletiek mevrouw P. Berk volleybal de heer M. Bosch Reitz basketbal mevrouw M. Dijkstra VSU Topsport mevrouw J. van Eeuwijk UVO Gemeente Utrecht de heer R. Kauwen zaalvoetbal de heer B. Klawer badminton de heer G. Knopper korfbal de heer J. Schwartz handbal

Sport­ambassadeurs Jeroen de Groot, Gerard Pot, Jan van Schaik, Paul Verweel, Gerrit van der Wilt

de heer A. van Assem de heer C. Burgers mevrouw I. de Oude de heer R. Veldman

Mutaties ledenbestand Nieuwe leden CS030 (wielrennen) De Windhoek (biljarten) Rob Druppers Running Academy (atletiek) Opgezegd Action Kenpo Karate Opgeheven VV RUC


Samenstelling VSU bureau

Algemene Zaken

Breedtesport

Topsport

Conrad Alleblas

directeur Algemene Zaken

Marieke Dijkstra

manager VSU Topsport

Shams Raza

manager Breedtesport

Susanne Appels Ference van den Bogert Kiki Janssen Yvonne Mureau

administratief medewerker financieel medewerker administratief medewerker communicatie, facilitaire zaken en evenementen

Jilco Alders

stagiaire communicatie

Menno Hornman Joost Kock Simone Koot Jelle van der Meer Floortje Plokker Wanda Schapendonk Sigrid van der Toorn

projectmedewerker VSU Topsport (twee jaar stage vanuit USBO) projectmedewerker VSU Topsport projectmedewerker VSU Topsport projectmedewerker VSU Topsport (2 jaar stage vanuit USBO) projectmedewerker VSU Topsport coรถrdinator VSU Topsport projectmedewerker VSU Topsport/ UMC Utrecht

Sabine van den Assem Gijs de Bruijn Hendrikjan Heijerman Nick Nuijten Klaas Smink Nynke Terpstra Martijn Wellen

projectmedewerker breedtesport (twee jaar stage vanuit USBO) verenigingsmanager coรถrdinator aangepast sporten projectmedewerker breedtesport verenigingsmanager projectmedewerker breedtesport (twee jaar stage vanuit USBO) coรถrdinator breedtesport

VSU JAARVERSLAG 2013 - 25


Financiën De VSU heeft in 2013 haar activiteiten binnen de financiële kaders succesvol uitgevoerd. Echter zijn in 2013 de voorzieningen ter dekking van de verhuiskosten direct toegekend aan het Eigen Vermogen (€ 38.745). Hierdoor vallen de afschrijvingen voor 1e inrichting Nieuw Welgelegen ten laste van het resultaat van het desbetreffende boekjaar. Deze bedragen in 2013 € 11.300. Ook is het resultaat van 2013 negatief beïnvloed door projectenresultaten uit voorgaande jaren (-/- € 7.130 topsport en -/- € 5.100 verenigingsmanagement VVOO). Het totaal resultaat bedraagt € 22.169 negatief. Het resultaat van 2013, exclusief effecten voorzieningen en projectresultaten uit het verleden bedraagt €1.495 (2012: € 33.691). Per saldo is de positie van het Eigen Vermogen eind 2013 met €16.576 verbeterd.

Het versterken van de vermogenspositie van de VSU om de financiële risico’s te kunnen dekken is in lijn met het beleid dat in 2010 werd geformuleerd. Het financiële resultaat is behaald binnen de werkgebieden Breedtesport en Topsport en is in lijn met de begroting 2013. Aantal opvallende zaken hierin zijn: Opbrengstresultaat t.o.v. begroting (+ € 16.000) veroorzaakt door: UWV-gelden ter vervanging zwangerschap: +€ 12.000 (lasten zijn verwerkt in personeelskosten) Saldo overige opbrengsten: +€ 4.000 Kostenresultaat t.o.v. begroting (+ € 38.000) voornamelijk gerealiseerd op: Personeelskosten, ziektevervanging (+€ 15.000) Afsluiten projecten voorafgaande jaren (+€ 12.000) Effect wijziging in afschrijvingssystematiek op huisvestingskosten (+€ 11.000) VSU resultaat 2013 Belangenbehartiging Verenigingsondersteuning Topsport Totaal resultaat

26 - VSU JAARVERSLAG 2013

-€ 1.633 -€ 9.414 -€ 11.122 -€ 22.169

Het totale resultaat is inclusief rentebaten +€ 1.387 en het projectenresultaten uit voorafgaande jaren -€ 12.000. De vooruitzichten voor 2014 wijken niet af van de resultaten van 2013. De door de accountant en kascommissie voorgestelde verbeterpunten zijn door de VSU grotendeels verwerkt met een verbeterd financieel management tot gevolg. Het merendeel van de financiële componenten van 2013 wordt in 2014 voortgezet (zie begroting). Het betreft de exploitatiesubsidie van de gemeente Utrecht voor de reguliere activiteiten. De projectsubsidies voor Vereniging in Bedrijf, Ondersteuning SSU, Verenigingsmanager DHSC, Aangepast Sporten, Sport en Alcohol, Toppers op school, NTC Waterpolo, Kernsportbeleid, Regionale Talentontwikkeling NOC*NSF en Olympisch Netwerk Midden Nederland worden voor 2014 verlengd. Ook wordt in 2014 de samenwerking met het bedrijfsleven verder geïntensiveerd onder meer via de VSU Topsport Business Club. Voor de nieuwe projecten Wachtlijsten en Kracht van Sport zijn projectsubsidies verworven.


BALANS (per 31 december 2013)

RESULTATENREKENING 2013

2012

Begroting 2013

2013 BATEN

ACTIVA 1ste Inrichting Nieuw Welgelegen Apparatuur en inventaris Debiteuren/nog te ontvangen

64.975

2012

Gemeentelijk subsidie exploitatie:

76.275

Belangenbehartiging

158.986

158.986

-

34.187

43.919

Verenigingsondersteuning

378.789

378.789

412.774

104.151

73.846

Topsport

158.000

158.000

158.000

Geldmiddelen

258.738

157.456

Contributies leden

14.918

13.500

14.257

TOTAAL ACTIVA

462.051

351.496

Overige inkomsten/subsidies Belangenbehartiging

12.231

-

-

3.360

-

5.170

875

-

-

Overige inkomsten/subsidies Breedtesport PASSIVA Eigen Vermogen

191.402

174.827

Overige inkomsten/subsidies Topsport NOC*NSF inzake Topsport

-

-

14.750

1.387

3.000

2.949

Incidentele baten/lasten Belangenbehartiging

-

-

-/- 3.263

Incidentele baten/lasten Breedtesport

-

-

1.670

Incidentele baten/lasten Topsport

-

-

1.693

Afronding projecten verenigingsondersteuning

-

-

5.694

728.547

712.275

613.694

510.794

492.019

378.520

Huisvesting

78.815

69.000

64.467

Bureau (exl afschrijvingskosten)

19.179

32.500

23.186

Rente-inkomsten/lasten Crediteuren/nog te betalen

134.954

130.885

Saldo lopende projecten (positief)

135.695

7.039

Voorziening verhuiskosten/1ste Inrichting Nieuw Welgelegen

-

Subtotaal

270.649

TOTAAL PASSIVA

462.051

38.745

176.669

TOTAAL BATEN 351.496

LASTEN Personeel / Sociale Lasten

Bestuur Ondersteuning/activiteiten (incl sportjournaal ) Afschrijvingskosten Afronding projecten verenigingsondersteuning Afronding projecten Topsport TOTAAL LASTEN RESULTAAT

9.890

10.000

-

108.197

108.850

113.831

-

-

-

-

11.476 5.234

7.130

-

-

750.716

712.369

580.004

-/- 22.169

-/- 94

33.691

VSU JAARVERSLAG 2013 - 27


HET SPORTVELD VAN DE VSU VSU MERKEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

suppliers BREEDTESPORT

onderwijS

gymnasium atheneum havo

stichting sport en samenleven

stichting sport en samenleven

C H R IS TELIJ K E S C H O LENGEM EENS C H A P GYM NA S IU M | ATH ENEU M | H AV O | V M B O

utrecht

utrecht

suppliers topsport stichting sport en samenleven

utrecht

stichting sport en samenleven

utrecht

Kernsportverenigingen

RTC EN NTC

zoek je __________ een _____ kamer? _________ k每k op: www.sshutrecht.nl

MiddenOost

TRITON UTRECHTSCHE STUDENTEN ROEIVEREENIGING

RulesforHealth

VSU Topsport Business Club

VSU JAARVERSLAG 2013  

Jaarverslag van de VSU (Vereniging Sport Utrecht). Overzicht van alle in 2013 uitgevoerde activiteiten en projecten.

VSU JAARVERSLAG 2013  

Jaarverslag van de VSU (Vereniging Sport Utrecht). Overzicht van alle in 2013 uitgevoerde activiteiten en projecten.

Advertisement