Page 1

JAARVERSLAG 2012

Vereniging Sport Utrecht


Iedereen kan sporten in een vitale vereniging op zijn/haar optimale niveau waarbij sporters gestimuleerd worden om unieke prestaties te leveren

318 x Verenigingsondersteuning

Sportnetwerken13

sporten

107

verenigingen www.sportutrecht.nl 30 bijeenkomsten

12


JAARVERSLAG 2012

Al 25 jaar middelpunt van sportend Utrecht


INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

3

INLEIDING

4

REGULIERE ACTIVITEITEN

6

BREEDTESPORT TOPSPORT

PROJECTEN VERENIGINGSMANAGEMENT VERENIGING IN BEDRIJF VERENIGINGSMANAGERS EN STEUNPUNT VERENIGINGSMANAGEMENT PLUSSPORT SPORT EN ALCOHOL AANGEPAST SPORTEN COMBINATIEFUNCTIONARIS WACHTLIJSTPROBLEMATIEK VERENIGINGSMANAGER ZWEMMEN JEUGD IN ACTIE SPORTEXPERIENCE EN BADMINTON IN DE WIJK NTC WATERPOLO VWS TALENTGELDEN SPORTTALENTENFONDS TOPPERS BIJ JOU OP SCHOOL PROVINCIALE TALENTONTWIKKELING

6 11

Colofon Jaarverslag 2012 VSU (Vereniging Sport Utrecht) Olympisch Netwerk Midden Nederland

Grebbeberglaan 5 3527 VX UTRECHT tel. (030) 284 07 70 www.sportutrecht.nl info@sportutrecht.nl

Foto’s: Funfolio, KNVB, Marnix Scmidt, Shody Careman, VSU, www.shutterstock.com, Scancodes in dit jaarverslag In dit jaarverslag wordt een aantal keer een zogenaamde QR-code (Quick Response) gebruikt. Deze codes kunnen met een smartphone gescand worden waarna je toegang krijgt tot meer informatie. Zo komt de code hiernaast bijvoorbeeld uit op het youtube kanaal van de VSU.

2 - JAARVERSLAG 2012

VSU

14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18

ORGANISATIE

19

FINANCIËN

22


VOORWOORD | KLAAR VOOR DE TOEKOMST Vijfentwintig jaar lang hebben we ons ingezet voor de Utrechtse sport in het algemeen en voor de georganiseerde sport, de verenigingen, in het bijzonder. Primair als belangenbehartiger, vooral tegenover de gemeente. Het begon met felle protesten tegen tariefverhogingen. Meer en meer ook in de rol van verenigingsondersteuner, als partner van de gemeente maar ook direct in contact met de verenigingen. En uiteindelijk zijn we ook actief binnen de topsport zoals in de begeleiding van aanstormende talenten. U leest het allemaal in dit jaarverslag. De belangen van de VSU en van de gemeente lopen inmiddels veelal parallel , al blijven we benadrukken dat we geenszins een verlengstuk van de gemeente zijn. Dat bleek overduidelijk op het Politiek Sportcafé waar we ons fel hebben verzet tegen de nieuwe en in onze optiek buiten proportionele voorwaarden om nog voor subsidies in aanmerking te komen. En met succes. De raad zag in dat de sportwereld niet op nog meer voorwaarden en regels zit te wachten en deed vooralsnog een stapje terug. De overheid heeft al langer de neiging op de stoel te gaan zitten van maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen. Uiteraard mogen voorwaarden gesteld worden aan collectieve middelen, die via belastingen in de samenleving geïnvesteerd worden. Maar bepalen hoe verenigingen bestuurd moeten worden, is aan de leden van een vereniging. Daarvoor hebben we (vrijwillige en gepassioneerde) bestuurders die verstand van zaken hebben en bovendien zo nodig ondersteund worden door professionals. De overheid, ook de gemeente Utrecht, is wat dubbel. Enerzijds wil zij zich samen met de VSU in een daartoe geformeerde werkgroep inspannen om overbodige regelgeving te skippen en het daarmee gemakkelijker te maken voor vrijwilligersorganisaties. Anderzijds wil de politiek steeds meer controle uitoefenen en worden we met elkaar geregeerd vanuit een toenemend wantrouwen.

En daarmee de neiging meer regelgeving op te leggen. Het zijn politieke issues, waar we ons in het belang van onze lidverenigingen blijvend in zullen mengen. Waar we ons ook in zullen mengen, is de voorgenomen (extra) bezuinigingen waar we wellicht als sportsector ook niet helemaal aan zullen ontsnappen. We zullen niet dreigen met opnieuw een tarievenoorlog. Maar we zullen de politiek wel sterk willen oproepen goed na te denken over mogelijke gevolgen van voorgenomen bezuinigingen: wat betekenen deze voor de alom gewenste sportparticipatie in Utrecht? Het vraagt om duidelijke keuzes waar wel en waar niet in te investeren nu er minder geld beschikbaar is. En dat vraagt om een heldere visie op de zin van (georganiseerde) sport in de samenleving, ook in vergelijking met andere sectoren. Het spreekt voor zich dat wij hier gevraagd én ongevraagd in zullen adviseren. Daarvoor zullen we onze achterban dit nieuwe jaar ook uitdrukkelijk vragen mee te denken, zodat bijvoorbeeld het gebruik van de vele mooie sportaccommodaties (nog) optimaler wordt. Maar ook of we als Utrecht in deze periode nog wel geld moeten uittrekken voor een eventuele tourstart en andere grote evenementen. Kortom, het worden boeiende tijden waar we vanuit onze passie voor de sport met elkaar heldere ideeën zullen formuleren voor de naaste toekomst: wij zijn er klaar voor! We zien u ook dit jaar graag weer bij onze netwerken, de algemene ledenvergadering (30 mei), het Politiek sportcafé (17 september) en/of op andere gezamenlijke momenten. Veel leesplezier! Jan Boessenkool Voorzitter VSU

VSU

Jan Boessenkool, voorzitter VSU

JAARVERSLAG 2012 - 3


INLEIDING | AL 25 JAAR UNIEK

Missie VSU: Iedereen kan sporten in een vitale vereniging op zijn/haar optimale niveau waarbij sporters gestimuleerd worden om unieke prestaties te leveren.

Burgemeester Wolfssen was 24 september aanwezig op het 25-jarig jubileum van de VSU.

Scan qr-code voor filmpje van VSU Sportcongres.

4 - JAARVERSLAG 2012

Voor wie het nog niet wist: de VSU is een vereniging van verenigingen, uniek in Nederland. Nergens is het zo georganiseerd als in Utrecht. Elders in het land kent men vooral sportraden en sport(service)bedrijven. De kracht van de VSU is het directe contact met de achterban; “wij kennen hen, zij kennen ons.” Samenwerking is het sleutelwoord voor het behalen van de missie.

Het is prettig dat door de constructieve samenwerking de VSU gezien wordt als een goede gesprekspartner en indien gewenst als adviseur. Daarnaast is iedereen er inmiddels van overtuigd dat gezonde en vitale Utrechtse sportverenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan een groot maatschappelijk middenveld (civil society). De VSU organisatie wordt hierin natuurlijk in de eerste plaats gevoed door de eigen lidverenigingen. In dat licht is naast belangenbehartiging ook de verenigingsondersteuning een belangrijke kerntaak. Hoewel nog steeds met hardwerkende en betrokken bestuursleden en andere vrijwilligers, was er vanaf het jaar 2000 sprake van enige professionalisering in de vorm van betaalde krachten. Toen in 2005 ook nog een samensmelting plaatsvond met de Stichting Utrecht Topsport, die verantwoordelijk was voor de ondersteuning van topsportverenigingen en begeleiding van talenten en topsporters, werd het plaatje van de huidige VSU compleet. Vandaag de dag is de VSU uitgegroeid tot een organisatie met 20 medewerkers en 15 bestuursleden, ambassadeurs en experts en zijn we niet meer weg te denken uit de Utrechtse sportwereld.

Laten we eerlijk zijn, op de keper beschouwd zit er een grote tegenstrijdigheid in onze manier van werken. Enerzijds optreden als belangenbehartiger en anderzijds met ‘de voeten in de klei’, gezamenlijk met de gemeente Utrecht (en andere partners), de sportbeoefening in het Utrechtse gestalte geven. Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk als je goed door een deur kunt met de mensen met wie je samen werkt. Omdat dit dus kan en zelfs ook goed gaat, hebben we dit jaar een 25-jarig jubileum gevierd. Op 23 september 2012 bestonden we 25 jaar. Tijdens het VSU Sportcongres 2012 - dat een dag later werd georganiseerd - was er ruimschoots aandacht voor dit zilveren jubileum. Burgemeester Aleid Wolfsen en sportwethouder Rinda den Besten waren persoonlijk aanwezig om de VSU namens de gemeente Utrecht te feliciteren. De ruim 250 aanwezige sportbestuurders, topsporters en relaties van de VSU genoten zichtbaar van het inhoudelijke en vermakelijke programma.

Voor het welslagen van deze missie werd ook in 2012 nauw samengewerkt met een groot aantal bedrijven, organisaties en instellingen, te weten:             

Het ontstaan van de VSU vindt zijn oorsprong in 1986 toen een aantal clubs overhoop lag met de gemeente Utrecht over de verhoging van de veldhuur en een aantal andere zaken. Het waren moeilijke jaren met bezuinigingen waar de sportverenigingen niet de dupe van wilden worden. De belangen moesten worden verdedigd. Een vereniging van verenigingen, met oprichtingsdatum 23 september 1987, was het gevolg. Uiteraard de eerste jaren alleen maar met vrijwillige bestuurders. Na een tumultueuze start als belangenbehartiger werd in de loop der jaren de verhouding met de gemeente steeds beter. Niet alleen met de gemeenteraad en de wethouder, maar zeker ook met de ambtenaren.

VSU

de Utrechtse sportverenigingen de gemeente en provincie Utrecht het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportkoepel NOC*NSF de breedtesport- en topsportsuppliers Onderwijsinstellingen Sportbonden Sportservice Midden Nederland NSA (Nederlandse Sport Alliantie) NISB (Nederlands Instituut Sport en Bewegen) de Vrijwilligerscentrale Utrecht Wijkwelzijnsorganisaties Alliantie Olympisch Plan 2028 en ‘Olympisch Vuur’.


Ook in 2012 heeft de VSU een breed scala aan activiteiten tot uitvoer gebracht waarvan in dit jaarverslag de resultaten worden weergegeven. De activiteiten van de VSU liggen op het gebied van belangenbehartiging, breedtesport en topsport. De organisatie komt niet alleen op voor de belangen van sportverenigingen uit de stad Utrecht en talentvolle sporters uit de provincie Utrecht, maar biedt ook directe ondersteuning en speelt in op wensen en behoeftes van clubs en individuele sporters. Deze ondersteuning kent inmiddels vele vormen, waarbij er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. De inzet van de VSU als belangenbehartiger is dit verslagjaar misschien wel het best zichtbaar in het good governance dossier. De VSU stelt in dit dossier vast dat de voorwaarden van het good governance beleid in de gemeente Utrecht niet haalbaar zijn voor de meeste Utrechtse sportverenigingen en dat het risico bestaat dat de vrijwillige sportbestuurders door toenemende wet- en regelgeving het bijltje erbij neergooien. Belangrijk argument is ook dat de VSU in de nieuwe regels geen enkele waarborg ziet dat het gestelde doel wordt gehaald: het misbruik van subsidies tegen gaan. De politiek gaf eind 2012 de VSU de kans om samen met de gemeente Utrecht de voorwaarden nogmaals onder de loep te nemen. In 2012 heeft het aantal sportverenigingen dat gebruik heeft gemaakt van de ondersteuning door de VSU een nieuw record bereikt. In totaal werd, op enige wijze, 318 keer ondersteuning geboden. Dit hoge aantal werd mede veroorzaakt door de VSU Sportvereniging Scan die op verenigingsniveau de ‘’sterke’’ en ‘’zwakke’’ en eventuele verbeterpunten in kaart brengt. De VSU Netwerken blijken nog steeds een sterk middel om per tak van sport gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en daar waar nodig knelpunten op te pakken. Bijzondere aandacht ging dit verslagjaar – vanuit de ondersteuning van de sportverenigingen – naar de nieuwe gemeentelijke aanpak Sport & Bewegen in de Buurt. Om in de eerste instantie het werkgeverschap van Combinatiefunctionarissen te waarborgen heeft de VSU het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Sport en Samenleven Utrecht (SSU).

De SSU kent een eigen rechtsvorm, bestuur en activiteitenplan. De activiteiten op het gebied van verenigingsmanagement, Aangepast Sporten, PlusSport, Sport & Alcohol, wachtlijstproblematiek, pedagogische ontwikkeling van sportverenigingen, Sport & Roze, accommodatieproblematiek, zorgen voor een compleet aanbod van VSU voor de Utrechtse sportverenigingen. Het is VSU Topsport in 2012 gelukt haar ondersteuning aan individuele talenten en topsporters, topsport- en kernsportverenigingen, RTC’s en het NTC Waterpolo op hoog niveau te houden. Dit heeft extra energie gekost, met name omdat de middelen minder zijn geworden. Het jaar is dan ook benut om voorbereidingen te treffen voor de VSU Topsport Business Club waarmee VSU Topsport vanaf januari 2013 het Utrechtse bedrijfsleven wil binden aan het Sporttalentenfonds en de regionale talentontwikkeling. Alle contracten met de suppliers uit het VSU Topsport suppliersnetwerk zijn vernieuwd voor de periode 2013 tot en met 2014. Het succes van het project “Toppers bij jou op school” is in 2012 bestendigd, waarmee de link tussen topsport en breedtesport werd verstevigd. In 2013 wordt de Utrechtse sportwereld wederom geconfronteerd met de gevolgen van een terugtrekkende overheid. Er zijn opnieuw heftige bezuinigingen aangekondigd. De VSU is reëel over het feit dat er bezuinigd moet worden maar wil de discussie hierover op inhoudelijke argumenten voeren. De VSU is bereid de handschoen op te nemen ten aanzien van ‘sportstimulering’ – volgens ons primair een overheidstaak – omdat we geloven dat meer sporten en bewegen de samenleving mooier maakt en bovendien ten goede kan komen aan onze lidverenigingen. Natuurlijk willen we onze eigen dienstverlening op een kwalitatief hoog peil houden. We kijken uit naar de diverse sportprestaties en evenementen van onze lidverenigingen en individuele sporters en natuurlijk naar het EYOF in 2013. De VSU zal er zijn voor de sport in Utrecht.

VSU Topsport wil meer samenwerken met het Utrechtse bedrijfsleven.

Scan qr-code voor filmpje van Toppers bij jou op school.

Op naar de volgende 25 jaar!

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 5


REGULIERE ACTIVITEITEN | BREEDTESPORT Sportverenigingen vormen de belangrijkste basis voor de sport in Utrecht en de schakel tussen breedte- en topsport. Binnen de gemeente Utrecht zijn ongeveer 350 grote en kleine sportverenigingen actief. Voor alle sportverenigingen biedt de VSU ondersteuning op het gebied van verenigingsmanagement, organisatie, beleid, financiën, social media, juridische zaken, ledenwerving & behoud, accommodatiezaken, gehandicaptensport, jeugdsport, ouderensport, vrijwilligersbeleid en waarden en normen in de sport. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema's zoals sport & alcohol en homo- en lesbische emancipatie. Tevens coördineert de VSU netwerkoverleggen per tak van sport en worden verschillende sportstimuleringsprojecten in de wijk ondersteund. Eveneens komt de VSU op voor de belangen en wordt kennis gedeeld.

Themabijeenkomst leden in korte tijd.

Meer

Verenigingsondersteuning in het kort: Aantal verenigingen

Wat Klantcontact sportloket

150

Themabijeenkomsten en –trajecten Aan de hand van de uitkomsten van de VSU Sportvereniging Scan van 2011 en het VSU Sportcongres, zijn themabijeenkomsten en –trajecten georganiseerd. In 2012 zijn 5 verschillende themabijeenkomsten georganiseerd waaraan 81 verenigingen hebben deelgenomen. De bijeenkomsten gingen in op de volgende thema’s: fiscaliteit, verzekeringen en RI&E, beleid in de praktijk, penningmeesters en ledenwerving & behoud. Daarnaast zijn 24 verenigingen intensief ondersteund middels 4 thematrajecten. De thematrajecten gingen in op: meer vrijwilligers in kortere tijd, besturen met een visie, scoren met social media en meer leden in kortere tijd.

Doelstellingen: 1) Ondersteunen Utrechtse sportverenigingen 2) Uitvoeren van de breedtesportprogramma’s: Utrecht Onderweg naar 2016, Pedagogische ontwikkeling verenigingen, VSU Verenigingsscan, Sport & Roze, Accommodatieproblematiek 3) Organiseren van netwerkbijeenkomsten 4) Ondersteunen van sportstimuleringsactiviteiten in de buurt 5) Belangenbehartiging 6) Delen van kennis en netwerken 7) Communiceren met de sportwereld

VSU programma’s breedtesport Utrecht onderweg naar 2016 De goede lijn van het nieuwe voetbalconvenant is in 2012 doorgetrokken. Een aantal bijeenkomsten (i.s.m. de verenigingen, KNVB, gemeente Utrecht en FC Utrecht) heeft gezorgd voor meer daadkracht achter de mooie afspraken uit het convenant. Het gedrag op en om de velden was een belangrijk speerpunt dit jaar. Er zijn Utrechtse voetbalafspraken opgesteld, er is een afspraak tot handen schudden gemaakt en er is een contactlijst opgesteld die gebruikt wordt om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te treden. Daarnaast was de Utrechtse Fair Play Cup, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, een succes. Er is een start gemaakt met de doelstellingen van het convenant vanuit de bestuurders door te laten sijpelen in de vereniging.

RESULTATEN Ondersteunen Utrechtse sportverenigingen

Ondersteuning op maat

51

Ondersteuningstraject

12

Thematraject

24

Themabijeenkomst

81

TOTAAL

Ondersteuning op maat In 2012 zijn er vanuit de afdeling breedtesport 63 begeleidingen van verenigingen geweest. Aan de hand van een intakegesprek werd bepaald welk traject ingeslagen zou worden. Bij 51 van de intakegesprekken bleek dat de kennis en expertise die intern bij de VSU aanwezig was, voldoende om de vraag die de vereniging had te beantwoorden. Bij 12 verenigingen werd ondersteuning op maat aangeboden. De meeste ondersteuningsvragen hadden betrekking op accommodatiezaken.

318

6 - JAARVERSLAG 2012

Algemeen sportloket Voor alle Utrechtse sportverenigingen staat de VSU klaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. In 2012 waren er veel verenigingen die hiervan gebruik hebben gemaakt. Het ging zowel om korte hulpvragen die per telefoon of mail afgehandeld konden worden tot verzoeken waarvoor een begeleidingstraject moest worden opgezet. Kijkend naar de korte hulpvragen zijn er zo’n 150 ‘klantcontacten’ geweest.

VSU


Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst waren daarom (jeugd)technisch coördinatoren aanwezig. In 2013 wordt de doelgroep scheidsrechters betrokken. De VSU heeft samen met de KNVB ruim 30 verenigingsbezoeken afgelegd en een aantal verenigingen individueel ondersteunt. Uit een onderzoek onder de voetbalverenigingen blijkt dat 12% zeer tevreden , 67% tevreden en 21% gematigd tevreden is over het convenant. Een goed resultaat met ruimte voor verbetering in de resterende convenantjaren. Uit de stijging van het aantal voetballende leden met 9%, blijkt dat de Utrechtse verenigingen het goed doen. (Van 14.395 naar 15.702 leden). Met name het meisjesvoetbal kent een enorme opmars, dat is met 38% gestegen. Het komende seizoen worden de mooie ontwikkelingen doorgezet. Hierbij met nog meer aandacht voor het delen van elkaars kennis, het bevorderen van onderling contact en het levendig maken en houden van de convenantafspraken onder alle doelgroepen in de vereniging. Pedagogische ontwikkeling verenigingen De VSU heeft zich in 2012 ingezet voor de pedagogische ontwikkeling van sportverenigingen. Deze ontwikkeling zorgt voor een intensievere betrokkenheid van jeugd en hun ouders bij de sportvereniging. De VSU heeft dit in 2012 willen bereiken door middel van een samenwerkingsverband met stichting Positief Coachen. Positief Coachen organiseert clubtrajecten die ertoe leiden dat trainers en coaches op een positieve manier het beste in hun spelers naar boven halen. In 2012 heeft Positief Coachen drie clubtrajecten succesvol afgenomen bij OVVO/De Kroon, UVV Voetbal en VV Hoograven. Naast clubtrajecten verzorgt Positief Coachen via ‘Veiliger Sportklimaat’ ook theatervoorstellingen om een groter publiek te bereiken. Mede dankzij de ondersteuning van de VSU zijn er in 2012 twee theatervoorstellingen in Utrecht geweest, waarvan één uitverkocht. VSU Sportvereniging Scan De VSU wil iedere twee jaar in kaart brengen hoe de Utrechtse sportverenigingen er op organisatorisch niveau voor staan. De VSU maakt hiervoor gebruik van de VSU Sportvereniging Scan.

In deze scan kunnen de verenigingen de stand van zaken op diverse gebieden (accommodatie, financiën, bestuur, vrijwilligers enz.) aangeven. De scan is in 2012 inhoudelijk herzien en verbeterd, door aanpassingen door te voeren in de formulering van vragen en door vragen toe te voegen of te schrappen. Zo krijgt de VSU meer relevante en nog completere informatie over de verenigingen dan voorheen. In het najaar van 2012 is de scan voor de 2e maal verspreid onder de Utrechtse sportverenigingen. In het voorjaar van 2013 worden de resultaten verwerkt waarna bepaald kan worden welke verenigingen direct ondersteuning op maat nodig hebben en op welke thema’s de verenigingen veelvuldig problemen ervaren. Deze informatie vormt de basis voor het programma van themabijeenkomsten en -trajecten. Sport & Roze In samenwerking met gemeente Utrecht, NSA en Movisie heeft de VSU in 2012 een projectplan opgesteld om de aandacht voor dit thema te vergroten. De belangrijkste actie van het plan is de voorbereiding van de campagne ‘Iedereen sport mee, homo of hetero’ geweest. De VSU heeft samen met deze partijen de campagne voorbereid die in 2013 van start zal gaan. Met de campagne zal een uitnodigend en veilig sportklimaat in Utrecht worden gecreëerd, waarbij mensen zich bij hun sportvereniging thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarnaast agendeert de VSU het onderwerp sociale homoacceptatie in de sport tijdens netwerkbijeenkomsten. Accommodatieproblematiek Uit de resultaten van de eerste VSU Sportvereniging Scan bleek dat veel verenigingen problemen ervaren met betrekking tot hun sportaccommodatie. De VSU heeft in 2012 in samenwerking met de gemeente Utrecht 2 keer de VSU Accommodatiedag georganiseerd. Dit heeft onder meer geleid tot de afronding van onderhandelingen over een huurovereenkomst en gerealiseerde aanpassingen aan accommodaties. Daarnaast zijn de meeste vragen naar tevredenheid beantwoord en zijn clubs met de juiste personen in contact gebracht om zelf een vervolg te kunnen geven.

VSU

Om het meidenvoetbal verder te promoten heeft de VSU i.s.m. FC Utrecht Vrouwen en Elinkwijk een clinic meidenvoetbal georganiseerd waar 230 meisjes op af kwamen.

Scan qr-code voor filmpje van Positief Coachen.

Op de VSU accommodatiedag hebben 24 Utrechtse verenigingen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun problemen en/of wensen met betrekking tot de accommodatie kenbaar te maken aan de VSU en de gemeente Utrecht.

JAARVERSLAG 2012 - 7


Sportnetwerken in het kort: aantal verenigingen/ bijeenkomsten

Aangepast sporten

8

2

VSU netwerken

Atletiek

4

2

Badminton

6

3

Basketball

6

3

Hockey

4

3

Korfbal

5

2

Martial Arts

4

3

Tennis

12

2

Turnen

4

1

Verenigingsmanagers

5

1

Voetbal

27

2

Volleybal

11

3

7

3

Sportnetwerken In 2012 zijn in 13 takken van sport in totaal 30 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten is om de samenwerking tussen verenigingen te stimuleren, initiëren van gezamenlijke activiteiten en een platform te bieden voor bestuurders om kennis en ervaring met elkaar te delen. Enkele resultaten die de netwerkbijeenkomsten hebben voortgebracht zijn: vanuit het netwerk badminton is in samenwerking met Badminton Nederland de ‘Week van het badminton’ georganiseerd. Dit was een landelijk initiatief van de bond, maar via het netwerk is de spectaculaire opening van de week in samenwerking met de badmintonverenigingen in Utrecht georganiseerd. In het netwerk basketball is het initiatief ontstaan om gezamenlijk met de Utrechtse basketballverenigingen de Domstad Basketball Derby te organiseren. Aan dit evenement hebben uiteindelijk ruim 150 seniorenbasketballers en 50 junioren meegedaan. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van hockey is het voorstel gedaan om een Utrechtse onderling competitie te organiseren. Daarnaast zijn er ideeën ontstaan om in 2013 een wedstrijd te laten plaatsvinden tussen Kampong en ‘het Utrechts team’, bestaande uit spelers en speelsters van Zwaluwen Utrecht Hockey, USHC, Fletiomare en Kampong.

Zwemmen

Sportcongres 2012 250 aanwezigen 150 deelnemers van sportverenigingen 101 verschillende Utrechtse sportverenigingen 23 partners/bedrijven op bedrijvenmarkt 11 verschillende workshop 7 plenaire sprekers 1 Belgische poppenkastspeler 8 - JAARVERSLAG 2012

Voor de netwerken tafeltennis en budo zijn in 2012 geen bijeenkomsten georganiseerd. Wat betreft tafeltennis bleek er vanuit de 4 Utrechtse verenigingen voor geen behoefte aan een bijeenkomst. De verenigingen die betrokken waren bij het budonetwerk zijn in 2012 aangesloten bij het netwerk Martial Arts. VSU Sportcongres De VSU heeft op maandag 24 september het Utrechts Sportcongres georganiseerd. Tijdens het Sportcongres stond naast het thema moeiteloos besturen, het 25jarig jubileum van de VSU centraal. Het congres bestond uit een bedrijvenmarkt waar 23 samenwerkingspartners van de VSU interessante diensten en voordelen voor sportverenigingen hebben gepresenteerd. Daarnaast kwamen tijdens de plenaire sessie 7 interessante sprekers aan het woord. Vervolgens gingen de deelnemers van het Sportcongres uiteen voor de 11 verschillende workshops. De workshops boden praktische informatie, tips en mogelijkheden om kennis tussen verenigingen uit te wisselen en vragen te stellen. Tijdens het Sportcongres waren zo’n 250 bezoekers aanwezig, waarvan 150 leden van Utrechtse sportverenigingen. In de evaluatie werd het VSU Sportcongres door de respondenten gemiddeld beoordeeld met een 7,6. VSU Sport & bewegen in de buurt Voor verenigingsmanagers is het van belang om de samenwerking te zoeken met andere professionals in de buurt/wijk. Het contact met de combinatiefunctionarissen is geïntensiveerd. In samenwerking met gemeente Utrecht is er eind 2012 gekeken naar de invulling van de regeling combinatiefunctionarissen. Daarnaast is een informatie- netwerkbijeenkomst gehouden voor alle sportaanbieders die een sportimpuls aanvraag wilde indienen. De VSU heeft sportaanbieders ondersteuning geboden bij het schrijven van de sportimpuls aanvragen. Medewerkers van de VSU waren aanwezig bij de LOS/VO-overleggen (Lokaal Overleg Sport, Volwassenen en Ouderen).

Verenigingen blijken door de netwerkbijeenkomsten elkaar steeds beter te leren kennen, waardoor ook de onderlinge verhoudingen zijn verbeterd. Veel verenigingen nemen inmiddels enthousiast deel aan de netwerken. Voor de 13 netwerken worden jaarlijks gemiddeld 2 à 3 bijeenkomsten georganiseerd. Zo’n 85% van de verenigingen was aanwezig tijdens deze bijeenkomsten. Tijdens de netwerken badminton, basketball, hockey, korfbal, tennis, voetbal, volleybal en zwemmen waren studentensportverenigingen betrokken. In veel netwerken wordt nadrukkelijk de samenwerking met de sportbonden gezocht. Dit heeft bijvoorbeeld bij voetbal geresulteerd in het opstellen van een gezamenlijk Totaal Voetbalplan. In vrijwel alle netwerken sluit de bond aan bij de netwerkbijeenkomsten.

VSU


Extra activiteiten breedtesport Jeugdsportfonds Utrecht Het Jeugdsportfonds zet zich sinds 1999 in om haar motto ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’ waar te maken. In de gemeente Utrecht gebeurt dit door kinderen uit een kansarme situatie financieel te ondersteunen bij de aanschaf van sportkleding en attributen. De VSU vormt het frontoffice van het Jeugdsportfonds in de gemeente Utrecht en vervult de rol van vraagbaak, adviseur en fondsenwerver. In 2012 zijn 434 Utrechtse kinderen dankzij het Jeugdsportfonds gaan sporten. Vanaf juli tot november konden geen aanvragen worden ingediend wegens onvoldoende budget. Vandaar dat het aantal goedgekeurde aanvragen in 2012 ruim 12% lager uitviel dan een jaar eerder. In 2012 heeft overleg plaatsgevonden tussen Sportservice Midden Nederland, de gemeente Utrecht en de VSU om de problematiek met betrekking tot het gebrek aan financiële middelen in de toekomst te verhelpen. VSU en Bedrijfsleven De VSU heeft in 2012 nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Daarbij heeft de VSU zorgvuldig gekeken naar geschikte partners die op verschillende terreinen interessant kunnen zijn voor de Utrechtse sportverenigingen. Met een achterban van meer dan 240 verenigingen probeert de VSU (schaal) voordelen te bedingen bij bedrijven. Schaalvoordelen die bijvoorbeeld leiden tot kortingen voor de Utrechtse sportverenigingen. In 2012 zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met een notariskantoor, verzekeringsmaatschappij, leverancier van AED’s, fysiotherapeut en inkooporganisatie van voeding en drank. Belangenbehartiging Als belangenbehartigerkomt de VSU op voor de wensen en behoeftes van verenigingen als het gaat om accommodaties, betaalbare huren, sportsubsidies en belastingen. Voor de lokale politiek is de VSU een belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport.

De VSU heeft zich actief ingezet als belangenbehartiger voor Utrechtse sportverenigingen, talenten en topsporters en is o.a. betrokken geweest bij een de volgende ontwikkelingen in de Utrechtse sportwereld:  Organisatie Nieuwjaarsreceptie 2012;  Organisatie Algemene Ledenvergadering 2012;  Voorzitterschap Zaalverdelingscommissie;  Intermediair tussen sportverenigingen en gemeente;  Namens de sportvereniging op meerdere plekken en op meerdere onderwerpen optreden als vertegenwoordiger;  Stimuleren en bemiddelen samenwerking tussen sportclubs;  Belangenbehartiging en begeleiding bij verhuizing en verplaatsing van sportverenigingen;  Belangenbehartiging en begeleiding bij accommodatieproblematiek van sportverenigingen;  De verenigingsbestuurders met raad en daad bijstaan;  Organiseren van de achterban. Werkgroep Wet- en Regelgeving Medio 2012 heeft de VSU het initiatief genomen tot het oprichten van de Werkgroep Wet- en Regelgeving met als doel om de druk op de sportbestuurders door toenemende wet- en regelgeving te verminderen en daar waar nodig te verruimen. Drie VSU-medewerkers en VSU-ambassadeur Jan van Schaik en twee gemeenteambtenaren vormen de werkgroep. Zij hebben op basis van prioriteiten een agenda met verschillende thema’s opgesteld, zoals exploitatievergunning, vergunning geluid & licht, horecawetgeving, veiligheid, toezicht & handhaving, multifunctionele inzet accommodaties en evenement aanvragen. Jaarlijks wordt het belang en het functioneren van de werkgroep geëvalueerd.

Tijdens de ALV was er via skype verbinding met Adriaan van Assem van de kascommissie.

Aanvragen Jeugdsportfonds 2009: 2010: 2011: 2012:

428 440 494 434

De meeste aanvragen werden gedaan voor voetbal (259), gevolgd door diverse martial arts (116).

Olympisch Plan 2028 In 2012 zet de Nederlandse regering een streep door het Olympisch Plan 2028. Hiermee kwam een einde aan de ambitie om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. Alle betrokken organisaties, waaronder de VSU, hebben afgesproken om voor een zorgvuldige afbouw zorg te dragen en om opgedane ervaringen mee te nemen in de toekomstige plannen en activiteiten van sportend Nederland.

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 9


Delen van kennis en netwerken De VSU heeft zich in 2012 actief ingezet voor het delen van kennis en netwerken ten behoeve van de Utrechtse sportwereld. Het ging hierbij onder andere om:  Organisatie van Sportcongres en Politieke Sportcafé 2012: jaarlijkse ontmoeting tussen politiek en sport;  Periodiek overleg VSU-medewerkers en ambtenaren team Samenleving & Sport van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en tussen VSU-bestuur en de Wethouder Sport van de gemeente Utrecht;  Periodiek overleg met partners VSU-relatienetwerk zoals Vrijwilligerscentrale Utrecht, NSA en WOS;  Gevraagd en ongevraagd delen van visie, kennis en netwerken met betrekking tot het subsidie- en tarievenbeleid, het accommodatiebeleid, de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid (breedte- en topsport), de vermindering van wet- en regelgeving, de (lokale) sportontwikkeling en de problematiek van vrijwilligers en (top)sporters;  Aanspreekpunt voor de (Utrechtse) sportwereld.

Speciale editie Sportjournaal.

van

het

Scan qr-code voor filmpje van Politiek Sportcafé 2012.

10 - JAARVERSLAG 2012

Communiceren met de sportwereld Een groot deel van het VSU-werk bestaat uit het verstrekken van informatie aan de verschillende doelgroepen van de organisatie. Daartoe wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen. In 2012 is veel tijd gestoken in een nieuwe website die tijdens het VSU Sportcongres op 24 september live ging. Naast een frisse lay-out is de nieuwe website verdeeld in rubrieken. Zo kunnen sportverenigingen voor allerlei informatie terecht in de rubriek “voor sportvereniging” en worden de individuele topsporters verwezen naar de kop “voor topsport en talent”. Ook iedereen die meer wil weten over de sportmogelijkheden in Utrecht kan hiervoor terecht in de rubriek over sporten in Utrecht, waar o.a. een online zoekmachine – de digitale sportgids – staat. Eveneens worden wekelijks nieuwsberichten op de site geplaatst over VSU-activiteiten, prestaties Utrechtse topsporters en ander relevant sportnieuws. Gemiddeld trekt deze site 3.000 bezoekers per maand. Naast de website werd in 2012 in totaal vier keer een digitale nieuwsbrief verstuurd naar ongeveer 3.000 abonnees. Het magazine het Sportjournaal kwam 3 keer uit. De zomereditie van 2012 stond volledig in het teken van de Olympische Zomerspelen en in september verscheen een speciale jubileumeditie. Het Sportjournaal wordt toegestuurd aan ruim 1.600 abonnees. Voor een aantal projecten en netwerken werd eveneens specifiek promotiemateriaal ontwikkeld. Bovendien werd meer gebruik gemaakt van social media. De twitteraccount van de VSU (@VSUONM) had eind 2012 572 volgers. In totaal werden er in 2012 vanuit de VSU account 1126 tweets verstuurd naar deze volgers met regelmatige retweets. Twitter werd ook ingezet bij evenementen, zoals het Politiek Sportcafé en het VSU Sportcongres 2012. Ook via facebook werden actuele nieuwsberichten, evenementen en foto’s gedeeld. De facebookpagina van de VSU had op 31 december 2012 220 likes. Tot slot kan in dit kader de goede samenwerking met huisaan-huis krant Ons Utrecht wordt genoemd, waarbij vrijwel maandelijks een sportieve pagina in deze krant werd opgenomen met nieuwsberichten die vanuit de VSU worden aangedragen. In april 2012 waren in deze krant zelfs 2 pagina’s gewijd aan de Nationale Sport Week in Utrecht waarbij vanuit de VSU alle kopij werd aangeleverd. Eveneens hebben verschillende VSU activiteiten met regelmaat aandacht gehad in andere media.

Politiek Sportcafé 2012 Tijdens het jaarlijks Politiek Sportcafé, dinsdagavond 6 november 2012, werd uitgebreid gedebatteerd over de Good Governance Code of Utrechtse Voorwaarden. Het invullen van de formulieren ervaart de sport als extra regeldruk en administratieve rompslomp. De Utrechtse politiek kwam daarmee voorjaar 2012 op de proppen. Aanleiding waren enkele gevallen van fraude met subsidies in de afgelopen jaren. Verenigingen of stichtingen die subsidie aanvragen moesten per 1 januari 2013 met het invullen van de formulieren tonen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor goed bestuur. De code en de Utrechtse Voorwaarden moeten van tafel, stelde Jan Boessenkool tijdens het Politiek Sportcafé. De drie oppositiepartijen CDA, CU en SP waren het met Boessenkool eens. De collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 bleven tegen. Ook de VVD en Leefbaar Utrecht gingen niet zomaar overstag. Echter tijdens de raadsvergadering van 8 november stemden alle fracties in met de motie, zoals Eiko Smid (CDA) die opstelde, waarin de VSU de mogelijkheid geboden werd om met de gemeente Utrecht de Good Governance Code aan een nader onderzoek te onderwerpen.

VSU


REGULIERE ACTIVITEITEN | TOPSPORT VSU Topsport richt zich op drie kerntaken, te weten de individuele begeleiding van topsporters en talenten, ondersteuning van Nationale en Regionale Talentcentra (NTC’s en RTC’s) en de ondersteuning van kern- en topsportverenigingen. Om een optimale (individuele) begeleiding te kunnen bieden wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid faciliteiten- en onderwijsnetwerk en zijn (en worden) medewerkers ontwikkeld op o.a. het gebied van coaching en communicatie. Daarnaast kunnen talentvolle sporters in aanmerking komen voor de topsportpas, het Sporttalentenfonds en worden speciale workshops over bijvoorbeeld social media, doping en mentale begeleiding georganiseerd. Naast de individuele begeleiding wordt de nadruk gelegd op de ondersteuning van RTC’s en NTC’s in de stad en provincie Utrecht. In deze NTC's en RTC's trainen talentvolle sporters samen op hoog niveau, onder begeleiding van gekwalificeerde trainers. Vanuit de historie heeft de verenigingsondersteuning een extra topsport impuls gekregen door het succesvolle kernsporttraject. Alle kernen topsport-verenigingen worden extra ondersteund door individuele contactmomenten, het verstrekken van subsidies en de organisatie van (thema)bijeenkomsten. De bijeenkomsten zorgen voor kennis uitwisseling en het gebruik maken van elkaars expertise. Doelstellingen VSU Topsport 1) Uitvoering kernsportbeleid (inclusief advisering subsidieverstrekking) 2) Het begeleiden en ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra 3) Begeleiding van (potentiële) topsporters sportend of woonachtig in de stad Utrecht 4) Het Sporttalentenfonds 5) Bevordering/ontwikkeling van het topsportklimaat in de stad Utrecht 6) Begeleiding/ondersteuning van organisaties van topsportevenementen

Resultaten Kernsportbeleid De kernsportverenigingen en talentcentra zijn de sterkste topsportorganisaties in Utrecht. Zij fungeren als voorbeeld voor de rest van het topsportklimaat. Het huidige kernsportbeleid loopt van 2012 tot en met 2015. Hierin zijn vijf kernsporten benoemd: waterpolo, atletiek, wielrennen, hockey en roeien. In 2012 zijn er zes verenigingen en twee talentcentra binnen deze sporten die de kernsportstatus hebben. VSU Topsport heeft alle verenigingen gesproken en gehoord over hun behoeftes en knelpunten op het gebied van topsport- en talentontwikkeling. Naast de subsidie heeft VSU Topsport haar onderwijs- en faciliteitennetwerk ingezet om een optimalere ondersteuning te bieden. Tevens is een platform opgezet voor Utrechtse topsportverenigingen met als doel het topsportklimaat te verbeteren door de kennis en diensten van deze organisaties te delen.

Kernsporten van 2012:

 Atletiek  Hockey  Roeien

 Wielrennen  Waterpolo

Voor het verkrijgen van de status wordt een kwaliteitstoets gebruikt. De verenigingen en talentcentra moeten aan technische en organisatorische eisen voldoen of aangeven hoe ze dit op korte termijn willen bereiken. De subsidieaanvragen die vanuit de kernsportverenigingen zijn gedaan, richten zich o.a. op het inzetten van extra specialisten, een financiële bijdrage leveren aan buitenlandse trainingsstages en het inzetten van profcoaches bij de begeleiding van talentvolle sporters.

Kernsportverenigingen

In 2012 zijn er meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de kernsportverenigingen en talentcentra. Een verschil met eerdere jaren is dat er netwerkbijeenkomsten bij verenigingen en tijdens evenementen zijn georganiseerd. In dit “topsportplatform” zijn alle Utrechtse topsportverenigingen uitgenodigd met als doel van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen op gezamenlijke onderwerpen.

 AUSR Orca (roeien)  Hellas (atletiek)  RTC Roeien Midden Nederland  SV Kampong (hockey)  Talent Centraal (waterpolo)  USR Triton (roeien)  UW & TC de Volharding (wielrennen)

 UZSC (waterpolo)

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 11


Het begeleiden en ondersteunen verenigingen en talentcentra

van

topsport-

Sporttalentenfonds Het Sporttalentenfonds geeft sporters een financieel steuntje in de rug. Aangezien dit fonds gevuld wordt door zowel reguliere subsidiegelden (€12.500) als door een projectmatige financiering vanuit de Provincie Utrecht worden de resultaten beschreven bij het onderdeel projecten.

In totaal hebben alle verenigingen en talentcentra een individueel gesprek gehad. Waar behoefte was hebben verenigingen vaker ondersteuning gekregen. In totaal zijn ruim 20 gesprekken gevoerd. Er heeft 1 traditionele kernsportbijeenkomst in het Academiegebouw plaatsgevonden, er zijn 4 evenementen voor het topsportplatform georganiseerd waar alle Utrechtse topsportverenigingen voor waren uitgenodigd en er zijn 3 avonden georganiseerd waar meerdere verenigingen in een individueel gesprek ondersteund zijn op het gebied van sponsoring. Uit evaluatie bleek dat meerdere verenigingen naar aanleiding van de bijeenkomsten acties en follow-ups met andere verenigingen hebben gehad.

Op 25 september werden de Olympische en Paralympische sporters gehuldigd in het stadhuis van Utrecht.

12 - JAARVERSLAG 2012

Topsportklimaat Om topsportprestaties te leveren is een optimale omgeving van essentieel belang voor een sporter. VSU Topsport beschikt over een uitgebreid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en faciliteitennetwerk. Onderwijsnetwerk Er heeft in 2012 3 keer een scholenoverleg plaatsgevonden met de topsportcoördinatoren van de middelbare scholen. Tevens was er 1 overleg met het hoger onderwijs en 1 overleg waarbij deze overleggen gecombineerd werden om de samenwerking van de gehele onderwijskolom te verbeteren. Vanaf september is vanuit VSU Topsport gestart met het bezoeken van alle topsportvriendelijke scholen en de Topsport en Talentscholen (voorheen LOOT-scholen) om te zorgen voor kwaliteitsbehoud van de begeleiding van de sporttalenten. Tevens zijn oriënterende gesprekken gevoerd over mogelijkheden om topsportvriendelijk beleid in te voeren op het Christelijk Zeister Lyceum en het Nieuwe Eemland te Amersfoort. Tevens werd geparticipeerd in diverse overlegstructuren zoals het Facility- en Alliantie Managers (FM/AM) overleg van NOC*NSF, topsportcoördinatoren overleg en de zaalverdelingscommissie.

Individuele begeleiding In de provincie Utrecht wonen of sporten ongeveer 500 topsporters en talenten, in 2012 zijn 195 talentvolle sporters op individueel gesprek geweest. Presentaties zijn gegeven bij het RTC klimmen, worstelen, rugby en basketbal om de talenten te informeren over de individuele begeleiding. Aangezien 2012 een Olympisch jaar was, is er veel aandacht naar de begeleiding van de A en B-sporters uitgegaan. Ook is er na afloop van de Olympische en Paralympische Spelen in samenwerking met de gemeente Utrecht een mooie huldiging georganiseerd op het stadhuis voor de Utrechtse deelnemers. In totaal is met 30 A-status- en met 19 B-statussporters een gesprek gevoerd over de persoonlijke, professionele, maatschappelijke en sportieve ontwikkeling van de sporter. Onder deze A en B-status sporters bevonden zich 14 waterpolodames en 16 waterpolo heren die intensief begeleid zijn door VSU Topsport bij het NTC Waterpolo. Daarnaast zijn meerdere Regio 2 sporters via de talentcentra en verenigingen begeleid, de meesten hebben allemaal binding met de gemeente Utrecht. In 2012 zijn er totaal 312 topsportpassen besteld waarvan 80 voor sporters wonend in gemeente Utrecht. Een aantal van deze talenten maakt eveneens deel uit van het NTC waterpolo: het centrum waar beiden nationale selecties een fulltime programma draaien.

Faciliteitennetwerk Van de 500 sporters hebben ruim 310 topsporters en talenten een topsportpas waarmee gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten. In 2012 werd samengewerkt met 48 suppliers. Deze zijn onder te verdelen in sporten fitnesscentra, fysiotherapeuten, sportpsychologen, voedingsdeskundigen, sportmasseurs, podologen, sportwinkels en overige diensten zoals opticiens en studiebegeleiding. In 2012 werd een nieuwe samenwerking aangegaan met de volgende suppliers: Bruinsma Verkeersopleidingen (Utrecht), OTC Gooi en Vechtstreek (Bussum) en Accor Hotels.

VSU


Suppliersbijeenkomst Voor de jaarlijkse suppliersbijeenkomst worden alle topsportsuppliers uitgenodigd met het doel deze te bedanken voor hun diensten van het afgelopen jaar en informatie uit te wisselen met andere suppliers en topsporters. Maandag 19 november vond de jaarlijkse suppliersbijeenkomst plaats in Nieuw Welgelegen. Zowel suppliers als sporters namen deel aan het breed opgezette programma, waarbij de ontmoeting tussen sporter en supplier én de vooruitblik op de nieuwe Olympische cyclus centraal stond. Nienke Kingma en Peter Kooij trapten het programma af met een terugblik op de Olympische en Paralympische Spelen. Zij gingen uitgebreid in op hun ervaringen tijdens hun verblijf in Londen, ondersteund door uniek fotomateriaal. Beide sporters worden door VSU Topsport begeleid en maken gebruik van het faciliteitennetwerk. Na deze terugblik volgden de sporters sessie mental coaching bij sportpsycholoog Rogier Hoorn. Het presteren onder druk en omgaan met teleurstellingen waren thema’s die hierin aan bod kwamen. Voor de suppliers werd uitvoerig ingegaan op de doelstellingen en veranderingen voor de nieuwe Olympische cyclus. Eén van de veranderingen is het meer betrekken van kernen topsportverenigingen bij het faciliteitennetwerk: voor zowel de suppliers als voor de verenigingen een win-win situatie. Verenigingen kunnen gebruikmaken van de kwalitatief goede faciliteiten en de suppliers krijgen de mogelijkheid om hun expertise toe te passen op een grotere groep sporters en talenten. Om de verenigingen een goed beeld te geven welke faciliteiten voor hen een meerwaarde vormen, zal een faciliteitenboekje gemaakt worden waarin de verschillende VSU Topsport faciliteiten op een overzichtelijke manier worden weergegeven. Verenigingen kunnen in overleg met VSU Topsport contact opnemen met de organisatie die een meerwaarde vormt. Het programma werd op een speelse, interactieve manier voortgezet in de sportzaal. Hier was een spelcircuit opgebouwd, waar in groepen gestreden werd om de felbegeerde prijzen. Tijdens de afsluiting met stamppotbuffet en aansluitende netwerkborrel in horeca ‘Morgen’ werden ook de prijzen van het spelcircuit uitgereikt.

Topsportevenementen In 2012 is VSU Topsport betrokken geweest bij de volgende (top)sportevenementen:  EYOF 2013: werkgroep Achmea High Five Challenge en ondersteuning verenigingen bij de opzet van clinics/wedstrijden in het kader van de EYOF.  EK honkbal 2012: Ondersteuning UVV organisatie  Inventarisatie topbasketbal in Utrecht i.s.m. breedtesport  Stichting Utrecht Rent: oriëntatie op ondersteuning en samenwerking  UVolleybal 2013: ondersteunen VVU organisatie  Sportprijsuitreiking 2012: (mede)organisatie uitreiking en afvaardiging in adviescommissie. Themabijeenkomsten In 2012 zijn een aantal themabijeenkomsten georganiseerd voor talenten, topsporters, ouders en coaches. Voor de eerste themabijeenkomst was het thema social media gekozen zodat sporters leren hoe dit op een juiste manier ingezet kan worden. Tevens gaf de Dopingautoriteit de jaarlijkse presentatie over doping. De tweede themabijeenkomst ging over planning, mindmapping, cardio-training en mentale vaardigheden. Mindmappen en planning kunnen de talenten goed gebruiken voor de combinatie van sport en studie. De derde bijeenkomst werd georganiseerd voor alle lootleerlingen op de Topsport en Talentschool het Comenius College. De thema’s die hierbij aan bod kwamen: topsportattitude, voeding en planning. Olympische medaillewinnares Simone Koot gaf een presentatie over het leven van een topsporter. Als laatste is er tijdens de suppliersbijeenkomst nog een workshop mentale vaardigheden aangeboden. Zaalverdelingscommissie De zaalverdelingscommissie (ZVC) verdeelt trainings- en competitie-uren van de sportzalen in Utrecht. Voor het seizoen 2012-2013 is voor het eerst met de aangepaste criteria gewerkt. Een verandering die is doorgevoerd is dat er twee i.p.v. één vergaderingen zijn waardoor tussen de vergaderingen de contactpersonen de gelegenheid hebben eventuele suggesties en knelpunten terug te koppelen aan de verenigingen. In de tweede vergadering is dan het uiteindelijke besluit genomen.

VSU

Suppliersbijeenkomst 2012

Op 15 februari werden de Utrechtse Sportprijzen 2011 uitgereikt. Onder de winnaars waren o.a. honkballer Danny Rombley en shorttrackster Annita van Doorn. Alle themabijeenkomsten werden gewaardeerd met een cijfer van 7.5 of hoger.

JAARVERSLAG 2012 - 13


PROJECTEN | BREEDTESPORT | ACTIEF De hieronder beschreven projecten zijn gefinancierd uit projectgelden, ontvangen van diverse subsidieverstrekkers en zijn nog actief in 2012.

Verenigingsmanagers en steunpunt verenigingsmanagement Doelstelling: intensief begeleiden van verenigingen door de aangestelde verenigingsmanager. Subsidieverstrekker: DMO Sport, gemeente Utrecht & Stichting De Noordpunt Looptijd: divers

Verenigingsmanagement Doelstelling: verenigingsmanagement bij sportverenigingen kwalitatief en kwantitatief bevorderen. Subsidieverstrekker: DMO sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2009-2013

De VSU zet mobiele verenigingsmanagers in.

Verenigingen en verenigingsmanagers konden bij het Steunpunt Verenigingsmanagement terecht voor vragen en ondersteuning. Aan dit steunpunt is medio 2012 een einde gekomen en een deel van de activiteiten worden voortgezet onder het project verenigingsmanagement. Hieronder een overzicht van de verenigingsmanagers die in 2012 een dienstverband hadden bij de VSU:  Zwemverenigingen UZSC, Zwemlust Den Hommel, ZPC De Watervlo en ZV Utrecht bundelen de krachten door met elkaar gebruik te maken van een verenigingsmanager: Germen van Heuveln (2009-2012)  DHSC verenigingsmanager Michel Hofstede (2009-2013)  DVSU: verenigingsmanager Michel Hofstede (2009–2012)  VVU Ardahanspor: verenigingsmanager Ali Karatas

De eerste maanden van 2012 heeft de VSU werkplannen opgesteld om invulling te geven aan de beschikbare gelden voor verenigingsmanagement. Daarin is ten doel opgesteld om 2 mobiele VM aan te stellen die intensieve ondersteuning kunnen bieden aan Utrechtse breedtesportverenigingen. Hiermee zijn de VM een verlengstuk van en een uitbreiding op het VSU programma ‘ondersteuning op maat’ zoals de VSU dat aan haar verenigingen aanbiedt. Vanaf juni zijn twee mobiele verenigingsmanagers actief die 8 verenigingen hebben ondersteund op het gebied van accommodatiezaken en het verbeteren van onderlinge samenwerking op verschillende sportparken.

(2009-2012)

 DOO/K&V, Sport Vereent, Longa en Fraternitas: verenigingsmanager Michel Hofstede (2009–2012)  Stichting De Noordpunt: Michel Hofstede (2009–2012)  De Dreef: verenigingsmanager Ali Karatas (2012)  LadyFit: verenigingsmanager Arjen Godthelp (2012)  HMS: financiële afronding in 2012.

Vereniging in Bedrijf Doelstelling: Het inzetten van de beschikbare kennis van de Hogeschool Utrecht, KNVB, USBO en VSU om zodoende een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de vitaliteit van 10 voetbalverenigingen. De verenigingen worden twee jaar ondersteund op het gebied van missie en visie ontwikkeling, pr en communicatie, HRM (vrijwilligersbeleid) en verenigingsklimaat. Subsidieverstrekker: Stichting Alliantie Innovatie (Raak MKB subsidie) Looptijd: 2012-2013

Scan qr-code voor filmpje van fittest PlusSport.

14 - JAARVERSLAG 2012

PlusSport Doelstelling: 70 mensen laten sporten bij PlusSport Utrecht (Maarschalkerweerd). Subsidieverstrekker: DMO sport, gemeente Utrecht & NOC*NSF Looptijd: 2011-2013

In 2012 hebben 10 voetbalverenigingen ondersteuning gekregen van verschillende HU-studenten op het gebied van communicatie, missie & visie, sportiviteit & respect en vrijwilligersbeleid. De VSU heeft meegeholpen met het ontwikkelen van het project en neemt deel aan de stuurgroep. Verder helpt de VSU met het analyseren van de onderzoeksresultaten van de studenten.

In 2012 is PlusSport uitgegroeid tot een label voor sportactiviteiten die minder belastend zijn dan reguliere sport- en beweegactiviteiten. De link met de eerstelijnszorg, die zorgen voor een deel van de potentiële deelnemers, is aangehaald en er is een PlusSport-bijeenkomst georganiseerd om PlusSportaanbieders meer informatie te bieden over de doelgroep.

VSU


Sport & Alcohol Doelstelling: stimuleren van verantwoord alcoholbeleid bij sportverenigingen. Subsidieverstrekker: GG&GD, gemeente Utrecht Looptijd: 2010-2015 In de periode 2010-2012 hebben de gemeente Utrecht (GG&GD) en de VSU samen met 25 sportverenigingen uitvoering gegeven aan het convenant Sport en Alcohol. Middels dit convenant wordt getracht om meer bewustwording over de gevolgen van alcoholgebruik te creëren binnen sportverenigingen. Het belangrijkste resultaat van het convenant is dat het draagvlak voor dit onderwerp binnen sportverenigingen is gegroeid. Dit is bereikt door bij een aantal verenigingen activiteiten uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld IVA-trainingen gegeven en vrijwillige blaastesten afgenomen bij jeugdfeesten. Daarnaast zijn er in 2012 drie bijeenkomsten over sport en alcohol georganiseerd. In februari konden verenigingen in gesprek met de wethouder, in september is er een workshop geweest bij het VSU Sportcongres en in november is er een bijeenkomst georganiseerd om na te denken over het vervolg op dit convenant. Tezamen is dit voldoende basis voor een nieuw convenant, wat begin 2013 definitief ondertekend wordt voor de periode 20132016. Aangepast Sporten Doelstelling: stijging van het aantal sportverenigingen voor mensen met een beperking van 23 naar 30 in 2012. Subsidieverstrekker: DMO sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2011-2014 Naast het in behandeling nemen van vragen over aangepast sporten (44 in totaal) heeft de consulent aangepast sporten van de VSU nieuw aanbod opgezet (judo voor kinderen met autisme, Judoschool Barberio) en verenigingen betrokken bij Special Heroes (KotoMisi, PM-Dance en TC Domstad). Eind december 2012 waren er 29 verenigingen met een aanbod voor mensen met een beperking. Naast dit structurele sportaanbod werden er ook sportevenementen georganiseerd voor mensen met een beperking.

De belangrijkste evenementen waren het G-Challenge (voor 220 kinderen & volwassen met een verstandelijke beperking), de G-Spelen (voor 450 kinderen & volwassenen, verstandelijke beperking), de Special Heroes Day (voor 250 leerlingen van het speciaal onderwijs), de Jubileum Spelen (voor 250 mensen uit de maatschappelijke opvang en de Maand van het aangepast Sporten (september). Om de kennis van betrokken (sport)organisaties over aangepast sporten te vergroten werden in het totaal 6 bijeenkomsten georganiseerd. De samenwerking tussen organisaties in de stad Utrecht heeft invulling gekregen met het samenwerkingsverband Utrecht Sport Op Maat. Onderdeel van het samenwerkingsverband is het digitale loket: www.sportutrecht.nl/sportopmaat. De regionale samenwerking (tussen de lokale sportservicepunten in de provincie Utrecht) heeft invulling gekregen met het initiatief om een zoekmachine te creëren voor de gehele regio Utrecht die in 2013 gelanceerd wordt.

Op 12 mei 2012 brandde de vlam van de G-spelen op sportpark Zuilenselaan. Scan qr-code voor filmpje van G-Spelen.

Combinatiefunctionaris Doelstelling: ondersteuning Stichting Sport & Samenleven. Subsidieverstrekker: Stichting Sport & Samenleven Utrecht Looptijd: 2012-2013 De VSU heeft gedurende het verslagjaar 2012 organisatorische ondersteuning geboden aan de Stichting Sport en Samenleven Utrecht. Deze ondersteuning heeft zich gericht op management, secretariaat, financiële administratie en het bieden van kantoorruimte met faciliteiten. Deze ondersteuning was gewenst vanuit het bestuur van de Stichting Sport en Samenleven Utrecht nadat deze stichting in maart 2012 formeel was opgericht door de VSU. Vanaf 2013 richt de ondersteuning zich alleen op secretariaat, financiële administratie en het bieden van kantoorruimte met faciliteiten.

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 15


PROJECTEN | BREEDTESPORT | AFGEROND De hieronder beschreven projecten zijn gefinancierd uit projectgelden, ontvangen van diverse subsidieverstrekkers en werden afgerond in 2012.

Jeugd in actie Doelstelling: jongeren opleiden tot vrijwilligers Subsidieverstrekker: Mitros en Portaal Looptijd: 2012

Wachtlijstproblematiek Doelstelling: het aanpakken van de wachtlijsten bij de sporttakken voetbal, hockey en tennis Subsidieverstrekker: DMO sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2009-2012 Scan qr-code voor filmpje van Jeugd in Actie.

In navolging op het succes van het project van ‘Jeugd Wil Scoren’ heeft de VSU in samenwerking met Imagu en ROC het project ‘Jeugd in Actie’ opgezet. Met dit project worden jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar de mogelijkheid geboden om cursussen en trainingen op kaderniveau te volgen. Deze cursussen en trainingen zijn op maat en omvatten: 1) Cursus LSR- 2 2) Sport & Gedrag (Fair Play) 3) Bestuur en Organisatie 4) Sponsoring 5) Werven en Behoud van leden 6) Wet- en regelgeving Voor de opleiding zijn 24 personen geworven, waarvan 20 cursisten de opleiding hebben gevolgd. Uiteindelijk behaalden 15 personen een certificaat. De methodiek die binnen dit project is gehanteerd kan zonder twijfel in andere wijken van Utrecht worden toegepast. Van belang is dat er goede contacten zijn met een of meerdere lokale zelforganisaties en verenigingen. Via hun netwerk worden veel jongeren bereikt.

In 2012 is het project de wachtlijstproblematiek in Utrecht afgerond. Deze problematiek is in de netwerken voetbal, hockey en tennis bespreekbaar gemaakt. Hockeyverenigingen werken samen en maken gebruik van elkaars velden. Een van de tennisverenigingen wijst leden op de wachtlijst actief door naar verenigingen die nog ruimte hebben voor nieuwe leden. Eind 2012 werd bij FC Utrecht een bijeenkomst voor voetbalverenigingen gehouden waarbij verenigingen de kans kregen om input te leveren betreffende dit onderwerp. Hier zijn verschillende oplossingsrichtingen uit voortgekomen waarmee de VSU aan de slag is gegaan. Verenigingsmanagement Zwemmen 2012 Doelstelling: het in dienst nemen van de verenigingsmanagers bij de 4 samenwerkende zwemverenigingen Subsidieverstrekker: DMO Sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2009-2012

De VSU heeft in 2012 gewerkt aan de wachtlijsten.

16 - JAARVERSLAG 2012

SportExperience en Badminton in de wijk Doelstelling: het organiseren van activiteiten t.b.v. sportstimulering Subsidieverstrekker: DMO sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2011

De Verenigingsmanager zwemmen heeft zich in 2012 gericht op de sportieve ontwikkeling van de zwemverenigingen UZSC en Zwemlust den Hommel. Zo Voor UZSC is een instroomprogramma ontwikkeld onder de naam ‘Coole kikkers’ waar kinderen na hun Bdiploma twee tot drie jaar lang zich kunnen door ontwikkelen in de zwemsport zonder een keuze te hoeven maken voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, vinof synchroonzwemmen. Tevens heeft UZSC met succes deelgenomen aan het thematraject van de VSU ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’. Dit heeft 30 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Voor de wedstrijdzwemafdeling van Zwemlust den Hommel is een meerjarenbeleidsplan opgesteld en kunnen ze nu doorgroeien in hun sportieve ambitie.

De financiële afronding van deze projecten heeft uiteindelijk in 2012 plaatsgevonden. Vanuit het SportExperience budget zijn in 2011 verschillende evenementen georganiseerd, met name gericht op de jeugd van Utrecht. Voor zowel badminton, basketball, tennis, voetbal, turnen en volleybal zijn er verschillende toernooien, clinics en open dagen georganiseerd waarbij in totaal ruim 3.000 jeugdigen werden bereikt. Voor het project Badminton in de Wijk zijn badmintonlessen gegeven in de wijk Noordwest en West. Hieraan hebben meer dan 20 scholen, 80 groepen en 2500 uit deze wijken kennisgemaakt met deze sport.

VSU


PROJECTEN | TOPSPORT | ACTIEF De hieronder beschreven projecten zijn gefinancierd uit projectgelden, ontvangen van diverse subsidieverstrekkers en zijn nog actief in 2012. NTC Waterpolo Doelstelling: de ontwikkeling van (aankomende) topsporters optimaal te faciliteren. Door een optimale omgeving voor de sporter te creëren kunnen zij zich volledig richten op het waterpolo. Daarbij is het belangrijk dat de driepoot studie, wonen en sport goed geregeld wordt. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de sporter ondersteunt VSU Topsport als operationeel coördinator, lifestyle- en studiecoach daarin. Subsidieverstrekker: DMO sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2008-2013 Het Nationaal Topsport Centrum Waterpolo is een locatie waar talentvolle waterpoloërs in één omgeving optimaal kunnen trainen, wonen en studeren. De dames en heren selecties trainen twee keer op een dag en een groot aantal combineert dit met een studie aan de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht of het ROC Midden Nederland, MBO Utrecht. Naast de onderwijsinstellingen zorgen ook andere partners zoals woningcorporaties, fysiotherapiepraktijk, voedingsdeskundige, inspanningsfysiologen en sportpsychologen zorgen ervoor dat de sporters optimaal kunnen worden ondersteund. Vanuit VSU Topsport wordt een intensieve individuele begeleiding geboden op het gebied van Lifestyle- en studiecoaching. Zo zijn er met alle heren en dames één of meerdere gesprekken geweest over de combinatie studie, wonen en sport. Om het NTC Waterpolo goed te laten functioneren, zit de operationeel coördinator één dag per week op de trainingslocatie en is er structureel overleg met de verschillende partners en experts die betrokken zijn bij het programma. VWS talentgelden Doelstelling: begeleiden van talentvolle sporters in de provincie Utrecht Subsidieverstrekker: ministerie van VWS Looptijd: 2009-2013

Om alle talentvolle sporters goed te kunnen begeleiden maakt VSU Topsport gebruik van een groot onderwijsen faciliteitennetwerk. Het Sporttalentenfonds en de topsportpas. De beschikbare voorzieningen zijn relevant voor de ontwikkeling van deze groep sporters. In 2012 zijn er met ruim 159 (NT-status en IT-status) talentvolle sporters intake- en/of voortgangsgesprekken gevoerd. Van elk gesprek is een rapportage opgesteld en indien nodig concrete vervolgafspraken gemaakt.

Sporttalentenfonds Doelstelling: financiële ondersteuning voor talentvolle sporters uit de provincie Utrecht Subsidieverstrekker: provincie Utrecht & DMO sport, gemeente Utrecht Looptijd: 2008-2013 Behalve de subsidie van de provincie Utrecht, is ook een gedeelte van de reguliere subsidiegelden vanuit de gemeente €12.500 bestemd voor het Sporttalentenfonds. Dit fonds is er om net dat extra financiële steuntje in de rug te geven aan jonge talentvolle sporters. Hierdoor wordt de drempel voor deze sporters verlaagd om mee te doen aan stages of internationale toernooien die uitermate belangrijk zijn voor hun sportieve ontwikkeling. In 2012 is € 35.410,33 vergoed aan 168 sporters met een officiële status. Het Sporttalentenfonds is een dienst waarvan de sporters zeer goed gebruik maken. Het is zelfs zo dat begin december het fonds al leeg was aangezien er al zoveel aanvragen zijn gedaan gedurende het jaar. De meeste aanvragen zijn gedaan voor medische keuringen en internationale trainingsstages. Voor aanvragen die niet direct binnen de richtlijnen van het fonds vallen, is een speciale commissie opgesteld die deze aanvragen behandeld. De commissie bestaat uit experts op het gebied van top- en breedtesport. Door de commissie zijn in 2012 zes aanvragen gehonoreerd, denk hierbij een krachttrainingset, speciale contactlenzen voor de sport en een mondbeschermer.

VSU

Op de wand van het VSU kantoor hangen de dromen van de talenten.

JAARVERSLAG 2012 - 17


Toppers bij jou op school Doelstelling: het enthousiast maken van kinderen op basisscholen (groep 5 t/m 8) voor sport Subsidieverstrekker: DMO sport en welzijn, gemeente Utrecht & Rabobank Utrecht Looptijd: 2009-2013

Utrechtse Toppers van 2012

 Atletiek (horde): Erik Leeflang  Atletiek (sprint): Maarten Heisen  Atletiek (sprint): Annette Roozen (Paralympiër)  Badminton: Eric Pang  Judo: Marit de Gier  Judo: Michael Korrel  Judo: Shareen Richardson  Honkbal: Danny Rombley  Hockey: Julia Müller  Karate: Lindsey Weerdenburg  Kickboxen: Leendert Jan Mulder  Roeien: Claudia Belderbos  Rugby: Sylke Haverkorn  Tafeltennis: Nico Blok  Waterpolo: Simone Koot  Wegracen: Wayne Tessels  Zitvolleybal: Djoke van Marum (Paralympiër)  Zitvolleybal: Karin Harmsen (Paralympiër)

18 - JAARVERSLAG 2012

Deze ontwikkelingen kosten tijd en hebben er dan ook in geresulteerd dat het aantal topsportbezoeken in 2012 iets lager lag dan voorgaande jaren. Echter wordt dit gecompenseerd door de meer dan 30 inschrijvingen die tot op heden al binnen zijn voor 2013 in het kader van de EYOF. In 2012 is ook gestart met het opzetten van de eerste bezoeken van ‘Toppers bij jou in de buurt’ in Utrecht. In totaal hebben in 2012 Utrechtse topsporters 20 bezoeken geleverd aan verschillende wijken in Zeist. Vanwege dit succes is een pilot in 2012 gestart om te onderzoeken of ‘Toppers bij jou in de buurt’ ook succesvol kan zijn in Utrecht. Een samenwerking met Meidensport (karate) resulteerde al in een succesvol eerste bezoek. De pilot loopt door tot eind 2013. De ambitie voor 2013 is om het project ook binnen het voortgezet onderwijs op te starten. Voorbereidingen hiervoor zijn eind 2012 al begonnen en moeten resulteren in een officiële “Kick Off” begin 2013.

VSU Topsport is in 2009 in samenwerking met de gemeente Utrecht het project “Toppers bij jou op school’’ gestart. Het project heeft de intentie om topsport als vliegwiel te gebruiken voor de breedtesport. Topsportprestaties kunnen kinderen inspireren om zelf te gaan sporten. Door de voorbeeldfunctie van de topsporter worden kinderen zich sneller bewust van het effect van sporten en een gezonde leefstijl. “Toppers bij jou op school’’ brengt topsporters naar kinderen toe. De verbinding tussen onderwijs en topsport stimuleert kinderen om te gaan sporten. Het bezoek is niet alleen leuk, het heeft ook een grote educatieve waarde. Het leert kinderen meer over doelen bereiken in het leven, een gezonde leefstijl en het sociale aspect. De basis van het bezoek ligt op school, in het klaslokaal. Hier vertelt de topsporter over hoe leuk, goed en gezond sporten is en koppelt dit aan zijn/ haar persoonlijk ervaringen in de sport en zijn/haar carrière. Na het gedeelte in de klas geeft de topsporter een clinic. Het project richt zich op kinderen uit groep 5 t/m 8 op de basisscholen. In 2012 zijn er 15 Utrechtse basisscholen bezocht, waaronder ook een nieuwe doelgroep; het speciaal basisonderwijs (SBO). Naast deze topsportbezoeken is 2012 vooral een jaar geweest waarin het project zich heeft doorontwikkeld en waarin voorbereidingen zijn getroffen voor 2013, het EYOF-jaar. In 2012 is een samenwerking gestart tussen het EYOF Utrecht 2013 en het project ‘Toppers bij jou op school. 128 basisscholen zijn in 2012 hierover schriftelijk geïnformeerd, waaronder 15 SBO-scholen. Voorafgaand aan deze aanschrijving is een nieuwe Toppers-projectfolder ontwikkeld die tevens naar al deze scholen is verstuurd. Daarnaast zijn er in het kader van de samenwerking met het EYOF nieuwe vrijwilligerscontracten opgesteld, EYOF schooldagen zijn ontwikkeld en zijn alle topsporters in november middels een training geïnstrueerd over de nieuwe projectinvulling.

Provinciale talentontwikkeling Doelstelling: het ontwikkelen en professionaliseren van minimaal 3 succesvolle regionale talencentra in de provincie Utrecht Subsidieverstrekker: provincie Utrecht Looptijd: 2009-2013 Regionale Talentcentra In 2012 kon het project nog een jaar worden voortgezet aangezien de provincie Utrecht een afbouw regeling heeft getroffen. De activiteiten die in de periode 20092011 zijn opgezet zijn in 2012 voorgezet. VSU Topsport is officieel samenwerkingspartner van drie Regionale Talentcentra (RTC’s): Badminton Academy Amersfoort, Talent Centraal waterpolo en het RTC korfbal. Daarnaast is VSU Topsport betrokken bij verschillende initiatieven en bestaande talentgroepen. In 2012 zijn er 14 RTC's met bijna 500 talenten ondersteund. De ondersteuning richt zich op het informeren van talenten over het faciliteiten- en onderwijsnetwerk, het bieden van ondersteuning op het gebied van bestuursvragen en talentontwikkelingsprocessen en het organiseren van meerdere RTC-netwerken. Het RTC Netwerk is gericht op kennisuitwisseling, kennisdeling en informatievoorziening op het gebied van innovaties in de sport, voedingsadviezen, mentale vaardigheden etc.

VSU


ORGANISATIE De VSU is een vereniging van verenigingen. Op de peildatum 31 december 2012 zijn er 244 verenigingen lid van de VSU. Aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen. De ALV bestaat uit afgevaardigden van de bij de VSU aangesloten verenigingen.

Het stage beleid binnen de VSU kreeg verder gestalte met vaste stageplaatsen binnen het breedtesport team (2 plaatsen) en VSU Topsport (2 plaatsen), voor studenten van het departement Bestuursen Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, en bij algemene zaken (2 plaatsen) voor studenten van een communicatie, administratie- of managementopleiding.

De VSU wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit 12 leden waarvan er 5 het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. De leden van het bestuur vertegenwoordigen alle sportdisciplines van de bij de VSU aangesloten sportverenigingen of zijn deskundig op een bepaald gebied binnen de sportwereld. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en voor het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de bureauorganisatie. Daarnaast draagt het bestuur - op vrijwillige basis - met haar kennis, ervaring en inzet bij aan de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Zij wordt daarin ondersteund door sportambassadeurs, commissies, experts en een professionele bureauorganisatie.

De VSU hecht veel waarde aan haar vestiging in Nieuw Welgelegen, waarmee de VSU zich midden in de sport en de samenleving bevindt. Binnen de Stichting Participanten Nieuw Welgelegen wordt door de betrokken huurders van Nieuw Welgelegen op strategie en uitvoering nauw samengewerkt met als doel om Nieuw Welgelegen als centrum in de wijk te laten optimaal te laten functioneren.

In 2012 heeft de bureauorganisatie (11,7 FTE per 31-12 -2012) mede door de 2011 doorgevoerde organisatiewijziging, waarbij het Management Team naar 3 leden is teruggebracht en een ondersteunende stafafdeling is ingericht, goed gefunctioneerd. Het breedtesport team kon zich medio 2012 structureel versterken met 2 verenigingsmanagers die zich richten op langdurige ondersteuning van verenigingen. Bij VSU Topsport werd Sigrid van der Toorn in het team verwelkomd. Zij volgde Cees van Rootselaar op die na jarenlange goede dienst een nieuwe uitdaging buiten de VSU aanging. In 2012 zette de VSU de investeringen in opleiding en jong talent voort. Medewerkers werden, ter versterking van hun inzet voor de VSU, in staat gesteld opleidingen te volgen.

Mutaties ledenbestand VSU Nieuwe leden: Odaijini Defence (zelfverdediging) Klarita-fit (aerobic) Stichting Lucht door Water (zwemmen voor longpatiĂŤnten) Stichting Skatepark Utrecht Vlerk (volleybal) Opgezegd: Stichting Om en Nabij (acrobatiek)

De VSU is gevestigd in de kleurrijke accommodatie Nieuw Welgelegen.

VSU leden 2005-2012: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012:

214 214 238 239 238 244 243 244

verenigingen verenigingen verenigingen verenigingen verenigingen verenigingen verenigingen verenigingen

Opgeheven: BC Kan (badminton) Stichtse Korfbal Vereniging

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 19


tijdens

ALV

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

VSU bestuur 2012.

de heer J.H. Boessenkool mevrouw M. van Huissteden-Kaspers vacature de heer M. Dahmane de heer G. Oudega

Voorzitter / breedtesport Vicevoorzitter / belangenbehartiging secretaris en bestuurslid overige (veld)sporten penningmeester bestuurslid topsport

de heer J.C.P.J. de Groot vacature mevrouw M. van Meerten de heer G. Pot de heer G. van der Wilt de heer L. Witvliet

bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid

Sportambassadeurs

Kascontrole commissie

de heer J. van Schaik de heer P. Verweel

De heer A. van Assem De heer C. Burgers

Zaalverdelingscommissie (ZVC) de heer G. Pot

- voorzitter ZVC (VSU) en atletiek

mevrouw P. Berk

- volleybal

de heer M. Bosch Reitz

- basketbal

mevrouw M. Dijkstra

- VSU Topsport

Ereleden Vereniging Sport Utrecht 1997: de heren W. Bosschaart †, C. Bouwens †, D. Brauckmann, J. Soons en H. Verbeek 1999: de heer L. Witvliet 2002: de heer J. Schwartz 2009: de heren A. Naeff en T. Stamer 2011: de heren P. Aantjes, J. van Schaik en P. Verweel

mevrouw J. van Eeuwijk - gemeente Utrecht, DMO sport

20 - JAARVERSLAG 2012

voetbal / aangepast sporten baan- weg- en terreinsporten Olympisch Plan / externe relaties zaalsporten watersporten sportontwikkeling

de heer R. Kauwen

- zaalvoetbal

de heer B. Klawer

- badminton

de heer G. Knopper

- korfbal

de heer J. Schwartz

- handbal

VSU


Samenstelling VSU bureau (31/12/2012)

Stagiaires

Management Team

Kiki Janssen

Conrad Alleblas

- directeur

Marieke Dijkstra

- manager VSU Topsport

Shams Raza

- manager breedtesport

Breedtesport Team Sabine van Assem

- projectmedewerker breedtesport

Gijs de Bruijn

- projectmedewerker breedtesport

Hendrikjan Heijerman

- coördinator aangepast sporten

Michel Hofstede

- verenigingsmanager

Nick Nuijten

breedtesport - projectmedewerker (2 jaar stage vanuit USBO)

Klaas Smink

- verenigingsmanager

Martijn Wellen

- coördinator breedtesport

(2 jaar stage vanuit USBO) (2 jaar stage vanuit USBO)

VSU Topsport Team Menno Hornman

- projectmedewerker VSU Topsport

Joost Kock

- projectmedewerker VSU Topsport

Wanda Schapendonk

- coördinator VSU Topsport

Sigrid van der Toorn

- projectmedewerker VSU Topsport

(2 jaar stage vanuit USBO) (2 jaar stage vanuit USBO)

Algemene Zaken Susanne Appels

- administratief medewerker

Channah Brandsema

- administratief medewerker

Ference van den Bogert - financieel medewerker Yvonne Mureau

-

stagiair Hogeschool Utrecht, opleiding Bedrijfscommunicatie

Nilantha Couwenberg -

stagiair ROC & Bewegen

Koen van Es

stagiair Hogeschool Arnhem Nijmegen, opleiding Sport, Gezondheid & Management

-

ASA,

opleiding

Sport

In 2012 zijn in dienst getreden:

1/1 Channah Brandsema – administratief medewerker 1/1 Lisette Stam – stagiair Hogeschool Rotterdam, opleiding Sportmarketing en Management 5/2 Nick Nuijten – projectmedewerker breedtesport 7/2 Bram Mackaij – stagiair Hogeschool van Amsterdam, opleiding SM&O 15/2 Sigrid van der Toorn – medewerker VSU Topsport 1/7 Klaas Smink – verenigingsmanager 10/7 Michel Verweel – stagiair Hogeschool van Amsterdam, opleiding SM&O 1/9 Sabine van Assem – projectmedewerker breedtesport 1/9 Kiki Janssen – stagiair Hogeschool Utrecht, opleiding Bedrijfscommunicatie 5/9 Menno Hornman - projectmedewerker VSU Topsport 20/08 Koen van Es – stagiair Hogeschool Arnhem Nijmegen, opleiding Sport, Gezondheid & Management 22/10 Nilantha Couwenberg – stagiair ROC ASA, opleiding Sport & Bewegen

Breedtesport Team

In 2012 zijn uit dienst getreden:

1/1 Ivo Bouwman - projectmedewerker breedte– en topsport 1/1 Arjan Godthelp - verenigingsmanager turnen 1/1 Cees van Rootselaar - projectmedewerker topsport 1/6 Clement Stegman - stagiair ROC Midden Nederland 1/7 Ali Karatas - verenigingsmanager VVUA 1/7 Lisette Stam - stagiair Hogeschool Rotterdam 1/7 Bram Mackaij – stagiair Hogeschool van Amsterdam, opleiding SM&O 1/9 Michel Verweel – stagiair Hogeschool van Amsterdam, opleiding SM&O 1/10 Martine Kemps - projectmedewerker breedtesport 1/10 Germen van Heuveln - verenigingsmanager zwemmen

VSU Topsport team

communicatie, facilitaire zaken en

- evenementen

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 21


FINANCIËN De VSU heeft in 2012 haar activiteiten binnen de financiële kaders succesvol uitgevoerd. Het resultaat in 2012 is licht positief en bedraagt €33.691 (2011: €36.258). Dat is €13.351 meer dan begroot. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves zodat de vermogenspositie van de VSU de (noodzakelijk) toekomstige financiële tegenvallers kan opvangen. Het versterken van de vermogenspositie van de VSU om de financiële risico’s te kunnen dekken is in lijn met het beleid dat in 2010 werd geformuleerd.

Hieronder volgt een onderbouwing van de bijdrage in het financiële resultaat van de VSU: Belangenbehartiging:

2.422 -/-

Verenigingsondersteuning: € 18.536 +

Het financiële resultaat is behaald binnen de werkgebieden Breedtesport en Topsport en is in lijn met de begroting 2012. Hierna noemen we een aantal opvallende zaken:  Opbrengstresultaat t.o.v. begroting (+€ 7.600) veroorzaakt door:  Renteresultaat door vroegtijdige aflossing (+€ 2.900) en  Door strak projectmanagement zijn de projecten die in 2012 zijn afgerond binnen de budgetten gebleven en hebben bijgedragen aan het versterken van de financiële positie (€ 5.700).  Kostenresultaat t.o.v. begroting (+€ 5.750) voornamelijk gerealiseerd op:  Personeelskosten (+€ 2.500) en  Toerekening algemene kosten (+€ 3.000).

Topsport:

€ 17.577 +

Totaal resultaat:

€ 33.691

De vooruitzichten voor 2013 wijken niet af van de resultaten van 2012. Het verbeterde financiële management zorgt ervoor dat er geen (negatieve) financiële verassingen plaatsvinden. Het merendeel van de financiële componenten van 2012 wordt in 2013 voortgezet (zie begroting). Het betreft de exploitatiesubsidie van de gemeente Utrecht voor de reguliere activiteiten. De projectsubsidies Vereniging in Bedrijf, Verenigingsmanager DHSC, Aangepast Sporten, Sport en Alcohol, Toppers op school, NTC Waterpolo en Kernsportbeleid worden voor 2013 verlengd. Ook wordt in 2013 de samenwerking met het bedrijfsleven geïntensiveerd onder meer via de VSU Topsport Business Club.

VSU promotiematerialen

22 - JAARVERSLAG 2012

VSU


BALANS PER 31 DECEMBER (in hele euro’s)

31-12-2012

31-12-2011

76.275 43.919 73.846 157.456

87.575 20.620 411 1.100 119.118 265.774

351.496

494.598

130.885 7.039 38.745 176.669

158.360 121.167 29.449 44.485 353.461

EIGEN VERMOGEN

174.827

141.137

TOTAAL PASSIVA

351.496

494.598

Belangenbehartiging: Eigen Vermogen per 31 december 2011 Resultaat 2012 Rente 2012 Incidentele baten/lasten

62.149 841 -/- 3.263

62.149 -

59.727

62.149

51.498 5.694 9.854 1.317 1.671

51.498 -

70.034

51.498

27.490 15.093 791 1.692

27.490 -

45.066

27.490

174.827

141.137

ACTIVA 1ste Inrichting Nieuw Welgelegen Apparatuur en inventaris Betaalde waarborgsommen Voorraad papier Debiteuren/nog te ontvangen Geldmiddelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Crediteuren/nog te betalen Saldo lopende projecten (positief) Lening o/g Gemeente Utrecht Voorziening verhuiskosten/1ste Inrichting Nieuw Welgelegen Voorziening inventaris/apparatuur Subtotaal passiva

Beschikbaar belangenbehartiging Verenigingsondersteuning: Eigen Vermogen per 31 december 2011 Afronding projecten Resultaat 2012 Rente 2012 Incidentele baten/lasten Beschikbaar verenigingsondersteuning Topsport: Eigen Vermogen per 31 december 2011 Resultaat 2012 Rente 2012 Incidentele baten/lasten Beschikbaar topsport TOTAAL VERMOGEN/SALDO BESCHIKBAAR VSU

JAARVERSLAG 2012 - 23


RESULTATENREKENING (in hele euro’s)

2012

2011

BATEN Gemeentelijk subsidie exploitatie: Belangenbehartiging

-

160.928

Verenigingsondersteuning

412.774

255.865

Topsport

158.000

153.871

14.257

14.320

-

16.810

5.170

31.548

-

51.134

14.750

15.500

2.949

-/- 752

-/- 3.263

-/- 8.115

Incidentele baten/lasten Verenigingsondersteuning

1.671

-

Incidentele baten/lasten Topsport

1.693

-

Afronding projecten verenigingsondersteuning

5.694

7.922

613.695

699.031

378.520

463.354

Huisvesting

64.467

63.812

Bureau

23.186

34.372

113.831

97.460

-

3.774

580.004

662.772

33.691

36.258

Contributies leden Overige inkomsten/subsidies Belangenbehartiging Overige inkomsten/subsidies Verenigingsondersteuning Overige inkomsten/subsidies Topsport (o.a. VWS) NOC*NSF inzake Topsport Rente-inkomsten/lasten Incidentele baten/lasten Belangenbehartiging

TOTAAL BATEN LASTEN Personeel

Ondersteuning/activiteiten (incl. Sportjournaal en bestuur) Uitgaven tlv ingebrachte reserve Stichting Topsport (naar de balans) TOTAAL LASTEN RESULTAAT

VSU

JAARVERSLAG 2012 - 24


Het sportveld van de VSU SUPPLIERS VSU TOPSPORT

VSU MERKEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

SUPPLIERS BREEDTESPORT KERNSPORTVERENIGINGEN

RTC EN NTC

ONDERWIJSNETWERK VSU TOPSPORT

roeien


www.sportutrecht.nl

VSU Jaarverslag 2012  

Jaarverslag van de VSU. Weergave van alle activiteiten die in 2012 door de VSU zijn uitgevoerd.

VSU Jaarverslag 2012  

Jaarverslag van de VSU. Weergave van alle activiteiten die in 2012 door de VSU zijn uitgevoerd.

Advertisement