Page 1

y&D;rD;,m;vd8t f rSwaf y;Z,m;udk Munfv U u kd rf nfqv kd Qif xdyq f ;kH ü tefq avmUw\ D csv J q f ;D udak wG hjrif&vdrrUf nfjzpfonf/ csv J q f ;D rSm'kw, d ae&mrSref,u l (kd 5) rSw?f wwd,ae&mrStmqife,fu(kd 8)rSwjf zwfum xdyq f ;kH ae&müvGwv f w G u f Rwf uRw&f yfwnf&jcif;jzpfonf/ (38) yGu J pm;&rnfU trSwaf y;NyKd iyf üJG (13)yGu J pm;Ny;D cJU csed w f iG f ,ckvt kd rSwu f mG [csuu f Bu;D rm;onfu U mG [csu[ f q k Ekd ikd Nf y;D ,cktywf yGpJ Ofü csv J q f ;D rSmtmqife,fuEkd ikd v f u dk v f Qiaf wmU cseyf , D v H zk ufNyKd ib f uftoif; wpfoif;udk(11)rSwfjzwfxm;EdkifawmUrnfjzpfonf/ tmqife,frSmrl csJvfqD;ESifU

(8)rSwt f uGmrSmaeaomfvnf; (1)yGaJ vsmu U pm;xm;onfrhkd ,if;yGu J seu f t kd Edik u f pm; Edik cf rUJ nfqv kd Qif trSwu f mG [csuu f sO;f ajrmif;oGm;zd&hk adS eao;onf/ ,cktrf;r&dwpf f uGi;f xJüupm;&rnfyU w JG iG f csv J q f ;D udt k Edik &f vQiv f nf; trSwu f mG [csuf vH;k 0usO;f ajrmif;oGm;rnfjzpfNy;D csv J q f ;D ESirUf ef,u l kd Bu;D Bu;D rm;rm;zdtm;ay;vmEdik rf nfjzpfonf/ xdahk MumifU tmqife,fEiS cUf sv J q f ;D xdyw f u dk &f ifqikd &f rnfU trf;r&dwpf w f u kd yf rJG mS csv J q f ;D tzdzhk t d m;rjyif;aomfvnf;tmqife,ftwGuu f rl aoa&;&Siaf &;wrQta&;ygonf/ - pmrsuEf mS B odhk tpujyefaumuf&vQif &marhZf'ga,mUbfukd &efuek , f El u dk w f uftoif; pmcsKycf sKyq f dk ac:,v l u dk f NyD[kMum;uwnf;u uRefawmftawmfav;tHUtm; oifo U mG ;onf/ vGrJ sm;vGaJ ea&mUovm;[k raocsm rnfpkd;í rSwfwrf;a[mif;rsm;ukd jyefvSef&SmMunfU onf/ rvGaJ y/ "mwfyrHk sm;ukv d nf;wku d Mf unfo U nf/ olro S yl ifaocsmayonf/ ]'D&marUZq f w dk m tdE, d´ rSm jyóemjzpfxm;wJiU wdav} [k wku d rf t S ,f'w D m wpfO;D ukad jymawmUou l acgi;f ndwjf yonf/]uReaf wmf

cifAsm;rSm 'Dwpfywf we*FaEGntwGuf csed ;f qkd xm;wmrsKd;&SdcJUr,fqkd&if ,ckuwnf;u BudKwiftpD tpOfzsuv f u dk w f m taumif;qk;H jzpfr,fxifygw,f/ tJ'D nrSm aumif;uifbkHESpfjcrf;uGJNyD; Mu,fpifpkawGcsif; abmvk;H pD;csi;f xk;d yJw G pfyGJ qifEMJT uygawmUr,f/ tJ'pD ;D csi;f Yd awmU xk;d yGu J dk tcsKu Yd El Clasico vkahd c:MuNy;D tcsKu vmvD*g'gbyD pJG Ofvhdk ac:a0:orkwMf uygw,f/ tJ'yD u JG awmU Mu,fpifpu k pm;orm;awGehJ pkpnf;wnfaqmuf xm;wJU bmpDvedk meJh &D;&Jvrf uf'&pfwhdk xdyw f u dk af wGq Y Hk wJyU yJG jJ zpfygw,f/ urÇmay:u tBu;D us,q f ;Hk aomabm vk;H yGaJ wGxuf ykrd Bdk u;D us,cf rf;em;wwfNy;D uReaf wmfw?hdk cifAsm;wkt hd m;vk;H ukd pkww f oyfoyfehJ &ifcek af tmifprG ;f aqmifEidk w f UJ 'DyrJG sK;d ukd vufvw T cf rH ,fq&dk ifawmU uRef awmfwkdhtwGuf 2009-10 abmvkH;&moDqkdwm bm t"dyÜm,frS&SdawmUrSm r[kwfygbl;/ - pmrsuEf mS 18 odhk

awmif owif;pm&Si;f vif;yGrJ mS ar;cJaU o;w,f?jyóem awGtm;vk;H &Si;f Ny;D Nyw D }UJ [k olujyefajymonf/ vG,f vSacsvm; . . . p. w d x f rJ mS awmU wEkEhH yhHk if/ - pmrsuEf mS C, D okhd


B-Cover  
B-Cover  

No Description