Page 1

REVISTA SHKENCORE E SPORTIT UST

UST

Nr. 2, 2011 PËRMBAJTJA Perceptimi i Aktivitetit Fizik dhe Sportit në Shkollë nga Fëmijët dhe Adoleshentët e Tiranës ............3 Asc. Pr. PhD. Shyti A; Msc. Pano G; Msc. Gugalli G.

Barometër, Sporti dhe Aktiviteti Fizik në Shqipëri 2010-2011 .............................................................6 Prof. Dr. Markola L; Msc. Pano G.

Një Test Pilot mbi Sistemet e Mësimit Elektronik për Studentët e Edukimit Fizik ............................19 Msc. Anduela Lile; Dr. Arben Kaçurri.

Katër Javë Program Stërvitor - Dy Herë në Javë Stërvitje ..................................................................24 Msc. Artan Pogoni; Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli; Prof.Asc.PHD. Harald Tschan.

Krahasimi i Ekipeve Kombetare Volejboll Para të Reja 2003-2010në Parametrat Antropometrike dhe Fizike ..................................................................................................................34 Msc. Enkeleida Lleshi, Msc. Roland Tarja

Opinione nga Elita e Futbollistëve (U17 Dhe U19), të Rinj mbi Shëndetin Kardiovaskular..............42 Mema,F .1, Kuriu ,A.1, Qeleshi, A.1.

A e Shikojnë të rinjtë Universitetin e Sporteve si një Mundësi Zgjedhjeje për Karierën e Tyre? .......45 Ph.D. Cand.Valbona Carkanji, Msc. Enkeleda Lleshi.

Një Rast Studimi i Tregut të Shërbimeve - Sport në Qytetin e Tiranës ...............................................51 Prof. Asc. Dr. Yllka Lalazi; Msc. Anduela Lile; Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli

“Profilizim i Pergjithshem Antropometrik, i Performances dhe Hematologjik i Volejbollisteve Femra te Ekipeve Kombetare te te Rejave dhe Parate Rejave te Shqiperisë ne Prag te Kampionatit Ballkanik te Volejbollit 2011 per Moshat 15-19 Vjeç”..............................................56

Universiteti i Sporteve të Tiranës Instituti Kërkimor Shkencor i Sportit

Prof. As. Dhurata BOZO, MSc Enkeleida LLeshi

Çmimi: 400 Lekë

Nr. 2, 2011


UDHEZIME PER AUTORET Artikulli i plotë duhet të dërgohet në adresën e Institutit Kerkimor Shkencor te Sportit, ne UST, në dy kopje të shtypura në formatin e kërkuar, shoqëruar dhe me figurat (fotografitë) me cilësi të mire (në qoftëse ka të tilla). Dorëshkrimi dhe materialet e tjera ndihmëse duhet të shoqërohet edhe me një formë elektronike, CD ose/dhe me E-mail.

BORDI EDITORIAL Prof. Dr VEJSEL RIZVANOLLI Prof . As. Dr. ARTAN SHYTI Dr. ARBEN KACURRI Prof. As. Dr. AGRON KASA Prof. Dr. MEHMET SPAHIU MIRLINDA GALLUSHI

KRYETAR SEKRETAR ANTAR ANTAR ANTAR ANTAR

Dorëshkrimi duhet të shkruhet në gjuhën shqipe të saktë dhe të kuptueshme. Doreshkrimi duhet te shoqerohet edhe me nje abstract ne gjuhen angleze. Dorëshkrimi duhet të jetë i formatuar në letër A4 , duke lënë 4.5 cm bosh nga të gjitha anët, në MS Word 2000. Shkrimi duhet të jetë në Times New Roman, single line, duke ndarë paragrafët nga njëri-tjetri nga pas (after) me 6 pt, teksti i përgjithshëm (vijëzimi justified) me germë me font 11. Titulli I përgjithshëm shtypet me gërma KAPITALE me font 14 dhe me bold. Titulli, autori(t) dhe adresat vendosen në qendër. Titulli, gjithë titujt dhe nëntitujt e nëndarjeve shtypen me bold. Emri (at) e autorit (ëve), adresa(t), fjalëkyçet, dy abstraktet (shqip dhe anglisht), duhet të jenë të gjithë me font 10. Artikulli i formatuar sipas këtyre udhëzimeve, bashkë me formulat, tabelat, figurat dhe fotografitë nuk duhet të kalojnë 10 faqe.

REDAKTORET PERGJEGJES SPORTI ELITAR Prof. Dr. ALBERT KARRIQI

Artikulli duhet të përmbajë këto nëndarje: Titullin, Autorin(ët) në një rresht, Adresën(at) përkatëse korresponduese (përfshirë e-mail, si dhe kush mban lidhjet me redaksinë) në rreshta të veçantë, dy Abstraktet (jo më shumë se 200 fjalë ose 20 rreshta) në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze të saktë, Fjalëkyçet (jo më shumë se gjashtë), Hyrjen, Materiali dhe Metodat, Rezultatet, Diskutime dhe/ose Përfundime, Falenderime, Literatura. Përmasat e tabelave, figurave dhe fotografive nuk duhet të kalojnë përmasat e faqes së shtypur, 12 cm në gjerësi x 18 cm në gjatësi. Figurat dhe fotgrafitë duhet të kenë cilësi të mire dhe legjendë të qartë dhe të lexueshme për shtypin bardhë e zi. Krahas dorëshkrimit të plotë, rekomandohet të bashkëngjiten në mënyrë elektronike, në files të veçanta, tabelat, grafikët dhe figurat e tjera. Formulat duhet të jenë të shkruajtura qartë me simbole të pajtueshme, për të mos krijuar keq interpretime. Emrat latinë të gjallesave duhet të shtypen saktë dhe të formatohen me gërma italike. Citimet e literaturës duhet të bëhen duke përdorur emrin e autorit, dy autorëve, ose të autorit të parë: p.sh. në përdorimin e drejtëpërdrejtë në periudhë: Uherkovich (1963): Brakefield & Dowdeswell (1985); Van den Hoek et al. (1995); ndërsa në citimin e përgjithshëm:(Uherkovich, 1963; Brakefield & Dowdeswell, 1985; Van den Hoek et al., 1995). Literatura duhet të shkruhet e qartë dhe plotë, të gjithë autorët, titulli i plotë, emri i kuptueshëm i botuesit dhe faqet, si më poshtë (për librat dhe artikujt shkencorë përkatësisht):

SPORTI PER TE GJITHE Prof. Dr. LUMTURI MARKOLA SHKENCAT BIOMJEKESORE Prof. As. Dr. DHURATA BOZO SHKENCAT SOCIALE Prof. As. Dr. YLLI ZHURDA MENAXHIM- MARKETINGU Prof. As. Dr. YLLKA LALAZI

Shephard RJ. Absolute versus relative intensity of physical activity in a dose-response context. Med Sci Sports Exerc 33:S400–S418, 2001 Osterberg, K.L. & Melby, C.L. (2000). Effect of acute resistance on postexercise oxygen consumption and resting metabolic rate in young women. Int. J. Sport Nut. Exe. Met. 10 (1), 71-81. Chilibeck PD, Calder AW, Sale DG, and Webber CE. A comparison of strength and muscle mass increases during resistance training in young women. Eur J Appl Physiol 77: 170–175, 1998. Vetëm Dorëshkrimi i saktë dhe i plotë pranohet. Ai diskutohet për reçensë në mbledhjen e parë të Bordit Editorial. Një Reçensues anonim , i zgjedhur nga redaktori pergjegjes më afër fushës shkencore të dorëshkrimit jep mendim me shkrim për cilësinë dhe shkallën e përmirësimit. Autori përgjegjës informohet nga Bordi Editorial kur Dorëshkrimi ka nevojë për përmirësime ose plotësime të mëtejshëm Bordi Editorial

UST


Përmbajtja Perceptimi i Aktivitetit Fizik dhe Sportit në Shkollë nga Fëmijët dhe Adoleshentët e Tiranës…..3 Asc. Pr. PhD. Shyti A; Msc. Pano G; Msc. Gugalli G

Barometër, Sporti dhe Aktiviteti Fizik në Shqipëri 2010-2011…………………………………..4 Prof. Dr. Markola L; Msc. Pano G

Një Test Pilot mbi Sistemet e Mësimit Elektronik për Studentët e Edukimit Fizik………………5 Msc. Anduela Lile; Dr. Arben Kaçurri

Katër Javë Program Stërvitor - Dy Herë në Javë Stërvitje………………………………………..6 Msc. Artan Pogoni; Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli; Prof.Asc.PHD. Harald Tschan

Krahasimi i Ekipeve Kombetare Volejboll Para të Reja 2003-2010 në Parametrat Antropometrike dhe Fizike………………………..……………………………………………………………….7 Msc. Enkeleida Lleshi, Msc. Roland Tarj

Opinione nga Elita e Futbollistëve (U17 Dhe U19), të Rinj mbi Shëndetin Kardiovaskular…….8 Mema,F .1, Kuriu ,A.1, Qeleshi, A.1

A e Shikojnë të rinjtë Universitetin e Sporteve si një Mundësi Zgjedhjeje për Karierën e Tyre?..9 Ph.D. Cand.Valbona Carkanji, Msc. Enkeleda Lleshi

Një Rast Studimi i Tregut të Shërbimeve - Sport në Qytetin e Tiranës…………………………..……10 Prof. Asc. Dr. Yllka Lalazi; Msc. Anduela Lile; Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli

“Profilizim i Pergjithshem Antropometrik, i Performances dhe Hematologjik i Volejbollisteve Femra te Ekipeve Kombetare te te Rejave dhe Parate Rejave te Shqiperisë ne Prag te Kampionatit Ballkanik te Volejbollit 2011 per Moshat 15-19 Vjeç”……………………………11 Prof. As. Dhurata BOZO, MSc Enkeleida LLeshi


Perceptimi i Aktivitetit Fizik dhe Sportit në Shkollë nga Fëmijët dhe Adoleshentët e Tiranës The Perception of Physical Education from Children and Adolescents in the Schools of Tirana. Asc. Pr. PhD. Shyti A; Msc. Pano G; Msc. Gugalli G. 2010. University of Sport of Tirana, “Sport Science Research Institute” Abstract Introduction, understanding children’s attitudes towards sport and PE, especially in childhood and adolescence, is becoming increasingly important. Early learning experiences are recognized as being crucial to continuing involvement in physical activity (Kirk, 2005). Bailey (2005) has argued “much more empirical research is necessary if the benefits of sporting participation for young people and society are to become much more than a theoretical aspiration”. The aim of this study was to examine the perception and importance of PA in the program of studies in the e schools of Tirana. Methods, pupils 10-14 years old (a total of 12338) and age15-18 years old, (a total of 7512) have filled the questionnaire asking: The 3 most important classes. The 3 most amusing classes. The 3 most interesting activities in frë time. Results, results of question 1 show that PE is not part of the 3 most important classes at school for the absolute majority of children (93.8 % for elementary and 97.9 % for high-schools). Results of question 2 show that 38% of the elementary school children’s and 21.2% of highschool pupils choose PE classes as amusing. Results of question 3 show that 54.9 % of the elementary school and 40.2% of high-school pupils preferred sport among their free time activities. Discussion, There is a very low level of evaluation for PE as important among the classes in the school programs. Surprisingly, PE is considered “amusing” only from a relatively low percentage for both 10-14 and 15-18 years students. The drastic incidence of PA quotation index from elementary to high-school for both questions shows the lack of adaptation of the PA school programs to the nëds and interests of the adolescents in the middle schools in Albania. Conclusions, 1. The importance of PA and Sport is not reflected in the perception of the students involved in this study. 2. PE is not an amusing class for the majority of the students involved in the study. 3. The positive perception of the PE in school tends to decrease from elementary to middle school despite the interest that the young generation have for sport and PA.


Barometër, Sporti dhe Aktiviteti Fizik në Shqipëri 2010-2011 Barometer, Sport and Physical Activity in Albania 2010-2011 Prof. Dr. Markola L; Msc. Pano G Abstract Introduction. Sport has became one of best coordinative ways for supplementing competences and nowdays nëds for a healthy population also for setting in motion a process whereby individual Member States will be encouraged to implement evidence-based policies in order to improve their provision of sporting facilities and opportunities. Material and Methods. We have used a specific questionnaire and also we have compared the result with 27 EU member countries betwën different group ages, and between both sexes. Around 4000 subject from different group ages (15-24, 25-39, 40-54, 55-69 and +70 years old), in 6 Albanians cityes (from 24 different cityes), in 6 Public Universities, in 7 different highschools, have fulfilled the 8 questions questionnaire during October-June 2010-2011.This Eurobarometer survey was commissioned by the European Commission’s, Directorate General for Education and Culture (DG EAC). 26,788 European citizens were interviewed by the TNS Opinion & Social network between 2 October and 19 October 2009 in the 27 European Union Member States (Further information on the methodology used can be found in http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm). The questionnaire contained 8 questions and was adapted for all group ages and all social levels in order to reveal and understand which is the role of sport and physical activity in the European society. The aim of this study was to create an Albanian database and to compare it with the other EU countries. Results. In Albania 21.5% of the subjects that have fullfilled the questionnaire engage in PA and sport at least once a wëk. 39% engage with other PA and sport forms at least once a wëk. 52% say that they never engage in PA and sport. Albanian Males in genereal are more active than the Females especially in 15-24 years old age group. In 50 years old age group the report changes, with 3-4 times/wëk (36% of 55-69 years old Females againts 17% in Males. 25-39 years old age group Males tend to engage more in PA and sport compared with the Females in the same age group (Males 29% againts 12% for Females). The number of the subjects who engage regularly in PA and sport has a tendency to low down uniformely with age especially in 40-50 years old group age (Males 9% and 8% for Females).The interes for PA and sport increases in 55 years old subjects where 61% of 69-70 years old grop age prefer to engage in PA and sport in different ways for exmple: walking, biking, swimming, jogging etc. Nevertheles, 22% of the subjects of 70 years old age say that they still want to angage ëith PA and sport. Tirana inhabitants with 25% and Durrës inhabitants with 13% are physicaly more active compared with Korça and Shkodra inhabitants respectively 7% and 8%. Moreless than 80% of the subjects are not members of any fitness or sport club or do not engage in any kind of PA and sport. The most frequent reason that the subjects engage in PA and sport is to improve their general health, other reasons include, improving their physical fitnes, for relaxation and also to have fun and pleasure. The lack of frë time and sporting areas are the main reasons that the subjects reveal as the factor that they cannot engage in any PA or sport.


Një Test Pilot mbi Sistemet e Mësimit Elektronik për Studentët e Edukimit Fizik Msc. Anduela Lile; Dr. Arben Kaçurri Abstract Teaching and learning methodologies in Higher Education Institutions of Albania are nowadays experiencing important changes. In this concern, University of Sports of Tirana (UST) has already realized the nëd for Learning Management System (LMS) implementation, based on students’ and teachers’ demands. E–Learning platforms enables educational institutions to improve the learning and teaching experience (Nichols 2003). Participants in this study were 46 sports physical education students enrolled in ‘Informatics and Statistics’ course in Spring semester 2010 at UST. In this course Moodle (Moodle, 2010) Learning Management System (LMS) was used as a supportive tool. In order to evaluate the Moodle LMS, a pilot test was conducted using OLES (On-Line Learning Environment Survey), a web-based instrument that contains 54 items arranged in nine scales (Pearson & Trinidad 2004).Means of scores ranged from 1.60 to 3.41 for ‘actual’ and 3.21 to 4.72 for ‘preferred’. Analyses of Variance (ANOVA) revealed significant differences for Computer Usage (CU), Personal Relevance (PR), Equity (EQ) and Asynchronicity (AS) scales in 95% confidence. Results showed that students’ actual e-learning environment was not satisfactory in Computer Usage, Personal Relevance, Equity and Asynchronicity scales. Measuring students’ attitude towards e-learning was very valuable to get relevant findings since UST is planning to adopt an e-learning system (Bertea, 2009 ; Anarkia, 2004).The support on the items of these scales should be improved to increase the student perception. Findings of such a pilot study may still be useful to higher education institutions that are planning to implement e-learning platforms.


Katër Javë Program Stërvitor - Dy Herë në Javë Stërvitje Msc. Artan Pogoni; Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli; Prof.Asc.PHD. Harald Tschan

Abstrakt Qëllimi i këtij studimi është evidentimi i diferencave të kërcimit në lartësi si dhe ndikimi në fuqinë shpërthyese të extremiteteve të poshtme në prodhimin e energjisë nëpërmjet dy llojeve të stervitjeve: 1.Stërvitje komplekse dhe2. Stërvitje të përqendruar. Duke dashur të nxjerrim dallimet ndërmjet dy llojeve të stërvitshmerise jemi perpjekur që edhe nëpërmjet një qëllimi dytësor siç është shpejtësia e vërejtur në reagimet muskulare të dy llojeve të stërvitjeve,te ndertojme nje grup ushtrimesh per cdo dite stervitore ne diference nga njera tjetra.Në këtë studim edhe sipas protokollit të përcaktuar më parë janë testuar 5 meshkuj volejbollist (Volley-Socol Vienna) dhe 6 femra volejbolliste (Hot volley Vienna) te cilet ndoqen grupin e ushtrimeve të Stërvitjes Komplekse si dhe 5 meshkuj volejbollist (Volley – Socol Vienna) dhe 6 femra volejbolliste (Hot Volley Vienna) të cilët ndoqen grupin e ushtrimeve të Stërvitjes së Përqëndruar pra gjithsej 22 subjekte. Te dy grupet jane trajtur me programet stervitore dy herë në javë për katër javë rrjesht në periudhen intermediale të stërvitjes së tyre gjithë vjetore. Grupi që ndoqi stërvitjen komplekse zhvilloi setin ushtrimor të alternuar midis ushtrimeve të rezistencës dhe atyre të pliometrisë për çdo ditë stërvitore, ndërsa grupi i lojtarëve që ndoqi setin ushtrimor të stërvitjes së përqëndruar konsistoi në ndarjen e një ditë stërvitore vetëm ushtrime për pliometrinë ndërsa ditën tjetër të javës ushtrime me theks rezistencë të përgjithshme. Pas analizave tona, pamë përmirësime të dukshme në kërcimin vertikal tek të dy grupet mbas vetëm tre javëve të para stërvitore ku lartësia e kërcimit është rritur me rreth 5% në grupin e lojtarëve që ndoqën stërvitjen komplekse dhe rreth 9% në grupin që ndoqi stërvitjen e përqendruar. Megjithatë asnjeri grup nuk pati ndonjë përmirësim të dukshëm ndryshe nga grupi tjetër si në kërcimin vertical ashtu edhe në prodhimin e energjisë shpërthyese. Rrezultatet e këtij studimi treguan se me një minimum prej tre javësh nuk vërehen ndryshime të dukshme midis dy llojeve të stërvitjeve, pra të asaj komplekse dhe asaj te përqëndruar. Kjo na bën të themi që trainerët mund të zgjedhin sipas programit të ndërtuar prej tyre cilindo nga këto dy lloje stërvitjesh të cilat shërbejnë për qëllimin kryesor të shprehur me lart, pra: Përmirësimin dhe rritjen e rrezultateve në kërcimin vertikal. Fjalët kyçe të këtij studimi: Stërvitje e kombinuar, përformance, pliometri, forcë, volejboll


Krahasimi i Ekipeve Kombetare Volejboll Para të Reja 2003-2010 në Parametrat Antropometrike dhe Fizike Msc. Enkeleida Lleshi, Msc. Roland Tarja Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit, Unversiteti Sporteve të Tiranës Abstract Introduction: Evidencing and study of the current situation and perspective of Youth Women volleyball players of the age group 15-16 yearsis presented in a clear table comparing measurements of two indicators: Anthropometric and Jumping Ability. The study compares Albania’s volleyball indexes of the same age with those of a few years ago and also with other Balkan countries indexes. Methodology: The presented study focuses in the characteristics of Youth Women volleyball players,before and after the Balkan Cup, as well as the comparison the collected statistics of Balkan teams during two periods: Durrës 2003 and Montenegro 2010. The participants were assessed for Age (day,month, year), Body Weight (BWkg), Height (Hcm), One Hand Vertical Jumping (VJcm), Block Jump with Both Hands (BJ2cm). An overall of 20 matches were observed, 5 for each voleyball team. A total of 68 sets were played, out of whichour national team (age group 15 – 1 years) played 17 sets. Results: In theBalkan Cup 2010, our Youth Women National Team showed differences with other Balkan teams in the following indexes: BW: 1kg -12kg,Height: 5,2cm -10,5cm, VJ1; 5.1cm -12,6cm(spiking),BJ2; -1.6cm -16.8cm (block). The differences in Body Height and Vertical Jumping with other Balkan teams are highly evident, around a percentage of 4.8-6%. The Junior National Team 2010 demonstrate differences with Youth Women National Team 2003 in these indexes:BW - 1,Height -1 cm; VJ1 -9.2cm(spiking); BJ2 -15.7cm (block). Discussion:The collected descriptive statistics and the comparison betwën the two periods 2003 and 2010 clearly show the Jumping Ability of our National Teams has significantly decreased. Another difference with Balkan teams 2010 is that our team has: 8 players with Height up to 175 cm; on player 177 cm; 3 players over 180 cm. Therefore, our national team has a Height inferior to other Balkan teams, whose majority has an overall height of over 180 cm.


Opinione nga Elita e Futbollistëve (U17 Dhe U19) Të Rinj Mbi Shëndetin Kardiovaskular Opinion from elite young soccer on Cardiovascular Health issue Mema,F .1, Kuriu ,A.1, Qeleshi, A.1, University of Sport of Tirana Abstract Pjesëmarrja në aktivitete fizike gjatë fëmijërise mund të ketë një efekt indirekt në faktorët – rriskues për sëmundjet kardiovaskulare, duke i ndihmuar fëmijët për të penguar shtimin në peshë ose duke i ndihmuar fëmijët mbipeshë tre humbin peshë (Departament of health 2004). Gjithashtu sëmundjet kronike janë infrekuente, faktorët rriskues janë prezent dhe lënë gjurmë nga fëmijeria deri në moshën e pjekurisë. Goran, M.I., et. al 1999, Rolland-Cachera, M.F., et. al 1999) .Ky studim modest ,që nuk është i fundit për këtë grup moshë, përpiqet të shikojë se cilat janë opinionet e profesionistëve te rinj futbollistë mbi këtë pikë debati. Ata janë kaq të rinj dhe stërviten kaq fort por a janë koshient rreth shëndetit te tyre Kardiovaskular ? Introduction: Participation in physical activity during childhood may have an indirect effect on risk-factors for cardiovascular disease, by helping children to prevent excess weight gain or helping overweight children to lose weight (Department of Health, 2004). Although chronic diseases are infrequent in youth, risk factors are present and track from childhood to adult life. (Goran, M.I., et. al 1999, Rolland-Cachera, M.F., et. al 1999) .This modest study try to së whats are the opinions of young profesionist soccer on this debaty topic .They are so young and training so hard but are they aware about Cardiovascular Health etc?


A e Shikojnë të rinjtë Universitetin e Sporteve si një Mundësi Zgjedhjeje për Karierën e Tyre? Ph.D. Cand.Valbona CARKANJI Msc. Enkeleda LLESHI

Abstract The role of sports in society has increased significantly in the past decades and it is being transformed in a major industry that affects many aspects of the economy. Recently, the sport industry has become an extremely profitable sector of the economy (Crockett, 2005). The variety of sports and sport related professions has also increased. The aim of this study was to explore the perception of and interest on sports as a future carër path amongst high school students in Albania. We explored student´s awareness and knowledge about sports professions, their perception of spots as a carër and their wishes to follow such carërs. The study was conducted among the senior students of Tirana´s high school. We interviewed all seniors in all city´s high schools. This is dëmed the most efficient method of collecting information from a large number of populations (OGGS web, 2011). The main method of study was a questionnaire survey. Data was collected through face-to-face interviews. The study found out that the information and knowledge on sports professions is low amongst high school students. In addition,their perception of sport as a profession is rather negative. As a result, the desire to pursue sports carër is also very low. While there were no major differences betwën female and male students, students with higher academic achievements are less likely to choose a future in sports. We also found that many students are unaware of a number of various sports professions in particular those in the field of sports management. Further research is dëmed necessary to explore factors which prevent the high school students’ senior to join the profession world of sports.


Një Rast Studimi i Tregut të Shërbimeve - Sport në Qytetin e Tiranës Prof. Asc. Dr. Yllka Lalazi; Msc. Anduela Lile; Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli Hyrje Sporti dhe shërbimet e kohës së lirë janë një hapësirë re në tregun shqiptar. Bizneset sport investojnë për oferta produkt/shërbimesh përkundrejt shkëmbimit të marrëdhënieve të interesave reciproke të dobishme midis palëve. Tregu i produkt/shërbimeve të sportit në vendin tonë paraqitet të evoluojë në tregues të rëndësishëm sasiorë të zhvillimit të tij për shkak të kërkesave konsumatore dhe të perceptohet lehtësisht për shkak të zgjerimit të konsumit të shërbimeve sport. Ai paraqitet me tregues te përmirësuar në rritje të avantazheve konkurrencialë midis bizneseve të qëndrave sportive, të cilat ofrojnë progresivisht kapacitete teknologjike e profesionale që rezultojnë të jenë impakte të mira për zgjerrime intensive të tregut të sporteve nëpërmjet plotësimit të kënaqësive konsumatore. Biznese të tilla janë më shumë të gjetura në qytetin e Tiranës, prandaj nëpërmjet veçorive të tyre mund të japim një opinion të qartë dhe modele për tu ndjekur nga biznese homologe në të gjithë vendin. Proceset demokratike në vendin tonë u shoqëruan me lëvizje masive demografike drejt qyteteve të mëdha, ku përqëndrimi i madh numerik i njerëzve krijoi mundësi të konsiderueshme për veprimtari sportive të organizuara. Nga ana tjetër, efektet globale të kulturave perëndimore të stilit të jetës së shëndetshme kanë adoptuar mentalitetin shqiptar të sjelljes kundrejt shërbimeve, ku çdo njeri paguan për “ti blerë” ato (Parasuraman & Zeithamal & Berry 1993, Parasuraman & Zeithamal & Berry 1994). Këto faktorë janë baza themelore për lindjen e bizneseve shërbime sporti. Qëllimi i këtij studimi është të investigojë dhe njohë elementët e tregut privat të shërbimeve sportive që kontribuojnë të rrisin cilësinë e shërbimeve të sportit dhe kohës së lirë.


“Profilizim i Pergjithshem Antropometrik, i Performances dhe Hematologjik i Volejbollisteve Femra te Ekipeve Kombetare te te Rejave dhe Parate Rejave te Shqiperisë ne Prag te Kampionatit Ballkanik te Volejbollit 2011 per Moshat 15-19 Vjeç” Prof. As. Dhurata BOZO, MSc Enkeleida LLeshi Instituti i Kërkimit Shkencor për Sportin, Universiteti i Sporteve të Tiranës Abstract Voleyball is a highly specialized sport, with both anthropometric and physiological characteristics which are different at different competition level. Despite numerous studies has been performed in the field, there is lack and poor data related to players profiling and especially concerning female players and the age associated changes in their physical and physiological traits during youth age. The purpose of this study was to firstly evaluate basic anthropometric characteristics, specific volleyball performance indicators and figure out a general haematological profile of volleyball players of national Junior and Youth Women teams before the Balkan Championship of 2011. Secondly we searched for probable correlations between anthropometric and perfomance parameters as well as to identify eventual differences betwee n the two teams for the three sets of indicators. 5 anthropometric characteristics (Body Height, Body Weight, Body Mass Index and % of Body fat), 3 performance tests (Jump with one hand – attack JOH, Jump with two hands-block, JTH and Height of the arm, HA) and 11 hematological markers (WBC, Lymph, Mid, Gran, Hgb, RBC, Hct, MCV, MCH, MCHC, ERC) were assessed, calculated and analyzed individually in 24 female 15-19 years old volleyball players. Differences have been found between the two teams players (15-17 and 16-19 years old groups) for all 4 of the physical variables assessed (BH, BW, BMI and %BF) for all the 3 jump indicators tested (JOH, JTH and HA) as well as for 5 out of 11 blood markers. The girls of the Junior Women national team are significantly higher than Youth Women counterparts, display better values of BW against BH, better BMI values as well as %BF. These data are colineary reflected on the performance parameters where the national team of Junior Women present higher performance for the three jump tests. The same differences were noticed for 5 blood parameters related mainly to the WBC population and immune cells but less for the markers concerning the red blood cell population and related markers. The obtained results suggest that the above parameters, in combination with each other should be used to allow coaches and athletes firstly to ensure and maintain health, to identify the physical and performance characteristics specific to the age groups for purposes of preanalytical evaluation, selection, monitoring and development both at individual and team level. Fjalë kyçe: karakteristika antropometrike, tregues të performancës, profil hematologjik, përqindja e yndyrnave trupore, ekipet kombëtare shqiptare të volejbollit femra.


UDHEZIME PER AUTORET Artikulli i plotë duhet të dërgohet në adresën e Institutit Kerkimor Shkencor te Sportit, ne UST, në dy kopje të shtypura në formatin e kërkuar, shoqëruar dhe me figurat (fotografitë) me cilësi të mire (në qoftëse ka të tilla). Dorëshkrimi dhe materialet e tjera ndihmëse duhet të shoqërohet edhe me një formë elektronike, CD ose/dhe me E-mail.

BORDI EDITORIAL Prof. Dr VEJSEL RIZVANOLLI Prof . As. Dr. ARTAN SHYTI Dr. ARBEN KACURRI Prof. As. Dr. AGRON KASA Prof. Dr. MEHMET SPAHIU MIRLINDA GALLUSHI

KRYETAR SEKRETAR ANTAR ANTAR ANTAR ANTAR

Dorëshkrimi duhet të shkruhet në gjuhën shqipe të saktë dhe të kuptueshme. Doreshkrimi duhet te shoqerohet edhe me nje abstract ne gjuhen angleze. Dorëshkrimi duhet të jetë i formatuar në letër A4 , duke lënë 4.5 cm bosh nga të gjitha anët, në MS Word 2000. Shkrimi duhet të jetë në Times New Roman, single line, duke ndarë paragrafët nga njëri-tjetri nga pas (after) me 6 pt, teksti i përgjithshëm (vijëzimi justified) me germë me font 11. Titulli I përgjithshëm shtypet me gërma KAPITALE me font 14 dhe me bold. Titulli, autori(t) dhe adresat vendosen në qendër. Titulli, gjithë titujt dhe nëntitujt e nëndarjeve shtypen me bold. Emri (at) e autorit (ëve), adresa(t), fjalëkyçet, dy abstraktet (shqip dhe anglisht), duhet të jenë të gjithë me font 10. Artikulli i formatuar sipas këtyre udhëzimeve, bashkë me formulat, tabelat, figurat dhe fotografitë nuk duhet të kalojnë 10 faqe.

REDAKTORET PERGJEGJES SPORTI ELITAR Prof. Dr. ALBERT KARRIQI

Artikulli duhet të përmbajë këto nëndarje: Titullin, Autorin(ët) në një rresht, Adresën(at) përkatëse korresponduese (përfshirë e-mail, si dhe kush mban lidhjet me redaksinë) në rreshta të veçantë, dy Abstraktet (jo më shumë se 200 fjalë ose 20 rreshta) në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze të saktë, Fjalëkyçet (jo më shumë se gjashtë), Hyrjen, Materiali dhe Metodat, Rezultatet, Diskutime dhe/ose Përfundime, Falenderime, Literatura. Përmasat e tabelave, figurave dhe fotografive nuk duhet të kalojnë përmasat e faqes së shtypur, 12 cm në gjerësi x 18 cm në gjatësi. Figurat dhe fotgrafitë duhet të kenë cilësi të mire dhe legjendë të qartë dhe të lexueshme për shtypin bardhë e zi. Krahas dorëshkrimit të plotë, rekomandohet të bashkëngjiten në mënyrë elektronike, në files të veçanta, tabelat, grafikët dhe figurat e tjera. Formulat duhet të jenë të shkruajtura qartë me simbole të pajtueshme, për të mos krijuar keq interpretime. Emrat latinë të gjallesave duhet të shtypen saktë dhe të formatohen me gërma italike. Citimet e literaturës duhet të bëhen duke përdorur emrin e autorit, dy autorëve, ose të autorit të parë: p.sh. në përdorimin e drejtëpërdrejtë në periudhë: Uherkovich (1963): Brakefield & Dowdeswell (1985); Van den Hoek et al. (1995); ndërsa në citimin e përgjithshëm:(Uherkovich, 1963; Brakefield & Dowdeswell, 1985; Van den Hoek et al., 1995). Literatura duhet të shkruhet e qartë dhe plotë, të gjithë autorët, titulli i plotë, emri i kuptueshëm i botuesit dhe faqet, si më poshtë (për librat dhe artikujt shkencorë përkatësisht):

SPORTI PER TE GJITHE Prof. Dr. LUMTURI MARKOLA SHKENCAT BIOMJEKESORE Prof. As. Dr. DHURATA BOZO SHKENCAT SOCIALE Prof. As. Dr. YLLI ZHURDA MENAXHIM- MARKETINGU Prof. As. Dr. YLLKA LALAZI

Shephard RJ. Absolute versus relative intensity of physical activity in a dose-response context. Med Sci Sports Exerc 33:S400–S418, 2001 Osterberg, K.L. & Melby, C.L. (2000). Effect of acute resistance on postexercise oxygen consumption and resting metabolic rate in young women. Int. J. Sport Nut. Exe. Met. 10 (1), 71-81. Chilibeck PD, Calder AW, Sale DG, and Webber CE. A comparison of strength and muscle mass increases during resistance training in young women. Eur J Appl Physiol 77: 170–175, 1998. Vetëm Dorëshkrimi i saktë dhe i plotë pranohet. Ai diskutohet për reçensë në mbledhjen e parë të Bordit Editorial. Një Reçensues anonim , i zgjedhur nga redaktori pergjegjes më afër fushës shkencore të dorëshkrimit jep mendim me shkrim për cilësinë dhe shkallën e përmirësimit. Autori përgjegjës informohet nga Bordi Editorial kur Dorëshkrimi ka nevojë për përmirësime ose plotësime të mëtejshëm Bordi Editorial

UST


REVISTA SHKENCORE E SPORTIT UST

UST

Nr. 2, 2011 PËRMBAJTJA Perceptimi i Aktivitetit Fizik dhe Sportit në Shkollë nga Fëmijët dhe Adoleshentët e Tiranës ............3 Asc. Pr. PhD. Shyti A; Msc. Pano G; Msc. Gugalli G.

Barometër, Sporti dhe Aktiviteti Fizik në Shqipëri 2010-2011 .............................................................6 Prof. Dr. Markola L; Msc. Pano G.

Një Test Pilot mbi Sistemet e Mësimit Elektronik për Studentët e Edukimit Fizik ............................19 Msc. Anduela Lile; Dr. Arben Kaçurri.

Katër Javë Program Stërvitor - Dy Herë në Javë Stërvitje ..................................................................24 Msc. Artan Pogoni; Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli; Prof.Asc.PHD. Harald Tschan.

Krahasimi i Ekipeve Kombetare Volejboll Para të Reja 2003-2010në Parametrat Antropometrike dhe Fizike ..................................................................................................................34 Msc. Enkeleida Lleshi, Msc. Roland Tarja

Opinione nga Elita e Futbollistëve (U17 Dhe U19), të Rinj mbi Shëndetin Kardiovaskular..............42 Mema,F .1, Kuriu ,A.1, Qeleshi, A.1.

A e Shikojnë të rinjtë Universitetin e Sporteve si një Mundësi Zgjedhjeje për Karierën e Tyre? .......45 Ph.D. Cand.Valbona Carkanji, Msc. Enkeleda Lleshi.

Një Rast Studimi i Tregut të Shërbimeve - Sport në Qytetin e Tiranës ...............................................51 Prof. Asc. Dr. Yllka Lalazi; Msc. Anduela Lile; Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli

“Profilizim i Pergjithshem Antropometrik, i Performances dhe Hematologjik i Volejbollisteve Femra te Ekipeve Kombetare te te Rejave dhe Parate Rejave te Shqiperisë ne Prag te Kampionatit Ballkanik te Volejbollit 2011 per Moshat 15-19 Vjeç”..............................................56

Universiteti i Sporteve të Tiranës Instituti Kërkimor Shkencor i Sportit

Prof. As. Dhurata BOZO, MSc Enkeleida LLeshi

Çmimi: 400 Lekë

Nr. 2, 2011

Revista shkencore nr 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you