__MAIN_TEXT__

Page 1

F

KUS

U

S

Botim periodik informativ UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS KORRIK 2014

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Rr. “M. Gjollesha” - Tiranë, Shqipëri Tel/Fax: + 355 4 222 66 52 Webside: www.ust.edu.al

T

8

Informative periodical journal SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA JULY 2014


BORDI ERITORIAL EDITORIAL BOARD Vejzel Rizvanolli Mirlinda Galushi Juel Jarani Agron Kasa Arben Kaçurri

BASHKËPUNËTORËT COLABORATORS Safiola Shabanaj Erlin Samimi Mirjeta Cenaj

KONTRIBUTORËT CONTRIBUTORS Andi Spahi Genti Pano Entela Kushta Najada Quka Adri Kasmi

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Rr. “M. Gjollesha” - Tiranë, Shqipëri Tel/Fax: + 355 4 222 66 52 Webside: www.ust.edu.al

2

PËRMBAJTJA CONTENT EDITORIAL EDITORIAL KONFERENCA E I-rë NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE SPORTIVE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN SPORT SCIENCE SEKSIONI PLENAR PLENARY SESSION SEKSIONI I I-RË : BIOMEKANIKA – TRAJNIGU DHE PERFORMANCA FIRST SESSION: BIOMECHANICS – TRAINING AND PERFORMANCE SEKSIONI I II-TË : PREZANTIMI I POSTERAVE- SENOR SECOND SESSION: POSTER PRESENTATIONS - SENOR SEKSIONI I II-TË : PREZANTIMI I POSTERAVE - STUDENT SECOND SESSION: POSTER PRESENTATIONS - STUDENT SEKSIONI I III-TË: EDUKIMI FIZIK – AKTIVITETI FIZIK DHE SHËNDETI THIRD SESSION: PHYSICAL EDUCATION – PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH SEKSIONI I IV-TË : LEGJISLACIONI DHE MANAXHIMI I SPORTIT FOURTH SESSION: LEGISLATION AND SPORT MENAGEMENT SEKSIONI I V-TË: SIMPOZIUM - PROFESIONET E SPORTIT: PUNËSIMI, ZHVILLIMI NË RAJONIN E BALLKANIT: PROJEKTI EUROPIAN SPEED FIFTH SESSION: SYMPOSIUM – SPORTS PROFESSIONS: EMPLOYMENT, DEVELOPMENT IN THE BALKANS: A EUROPEAN PROJECT SPEED PËRSHENDETJE NGA SUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SPORTEVE A WELCOME PRESENTATION FROM STUDENTS OF SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA RIKONSTRUKSIONI I GODINËS SË ISH KONVIKTIT NË UNIVERSITETIN E SPORTEVE TË TIRANËS RECONSTRUCTION OF THE FORMER DORM PREMISES AT THE SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA DONACION NGA AMBASADA E REPUBLIKËS POPULLORE KINEZE A DONATION BY THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA KURSI I TRAJNIMIT DHE ÇERTIFIKIMIT PËR ROJE BREGDETARE NË SOTOMORE BEACH NË MALIN E ZI TRAINING COURSE AND CERTIFICATION OF COASTAL LIFEGUARDS AT SOTOMORE BEACH IN MONTENEGRO NË MALIN E ZI PROJEKTI TEMPUS SPEED TEMPUS PROJECT SPEED RAPORTI I PARË PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR PËR UNIVERSITETIT E SPORTEVE (UST) FIST REPORT ON THE REFORMATION OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH FOR SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA (UST) PASQUALE GRAVINA NË UST PASQUALE GRAVINA AT SUT MBI PROGRAMIN E SPORTEVE UJORE ZHVILLUAR NE JALE-GJIPE ME KURSIN E PARE TE FAKULTETIT TE VEPRIMTARISE FIZIKE, SHENDETIT E REKREACIONIT NGA DT. 11-18 QERSHOR 2014 ON THE PROGRAMME OF WATER SPORTS HELD IN JALE – GJIPE WITH THE FIRST COURSE OF THE FACULTY OF PHYSICAL ACTIVITY AND RECREATION FROM 11TH TO 18TH JUNE 2014 JALË 2014 JAL 2014 KURSI I SKIVE – FAKULTETI I SHKENCAVE TË LËVIZJES SKI COURSE – FACULTY OF MOVEMENT SCIENCES KURSI I NOTIT – FAKULTETI I SHKENCAVE TË LËVIZJES THE SWIMMING COURSE – FACULTY OF MOVEMENT SCIENCES KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË HUNGARI INTERNATIONAL CONFERENCE IN HUNGARY REFERIM PRANE AMBJENTEVE TË UST-SË PRESENTATION AT UST ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E EUSA-S, DENIZLI - TURQI GENERAL ASSEMBLY OF EUSA, DENIZLI – TURKEY KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË PRISHTINË INTERNATIONAL CONFERENCE IN PRISTINA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË PODGORICË INTERNATIONAL CONFERENCE IN PODGORICA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË OPATIJA INTERNATIONAL CONFERENCE IN OPATIJA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË OHËR INTERNATIONAL CONFERENCE IN OHRID KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË SHKODËR INTERNATIONAL CONFERENCE IN SCODRA

4 4 5 5 7 7 9 9 13 13 19 19 23 23 27 27 31 31 33 33 35 35 37 37 38 38 40 40 42 42 44 44

45

45 47 47 48 48 49 49 50 50 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55


RISI Kursi i Trajnimit dhe Çertifikimit për Roje Bregdetare në Sotomore Beach në Malin e Zi Training course and Certification of Coastal Lifeguards At Sotomore Beach in Montenegro në Malin e Zi

Konferenca e I-rë Ndërkombëtare e Shkencave Sportive First International Conference in Sport Science

Rikonstruksioni i Godinës së ish konviktit në Universitetin e Sporteve të Tiranës Reconstruction of the former Dorm premises at the Sports University of Tirana

3


EDITORIAL / EDITORIAL

Këtë numër të revistës Fokus kam nderin ta hap me siparin e organizimit të konferencës së parë ndërkombëtare shkencore pranë ambjenteve të Universitetit tonë. Kjo konferencë ndërkombëtare vjen në kuadër të organizimit të punimeve shkencore nga stafi ynë akademik. Në ndihmë të këtij hapi serioz dhe premtues vijnë dixhitalizimi i biblotekës, ristrukturimi i arkivës dhe punimeve shkencore në formatin dixhital si dhe njohja e revistës shkencore “JPAS’’ në rang ndërkombëtar. Jam shumë i lumtur dhe i bindur se organizimi i kësaj konferencë për herë të parë do të jetë shumë premtues në hulumtimet e mëvonshme shkencore në fusha të ndryshme si ajo e sportit, rekreacionit, edukimit dhe aktivitetit fizik. Kjo përvojë e fituar tashmë besoj se do të rrisë natyrshëm nivelin e punimeve shkencore ku në një të ardhme të afërt të jetë e mundur botimi në revista shkencore të kuotuara në rang ndërkombëtar (faktor impakti) nga stafi ynë pedagogjik. Një risi në këtë eveniment ishte dhe organizimi i takimit të projektit TEMPUS ‘SPEED’ një projekt 3 vjeçar në kuadër të reformës akademike. Gjithashtu paraqiten një sërë aktivitetesh të organizuara nga Fakultetet me programet e tyre përkatëse, aktivitete në rang Universiteti si dhe pjesmarrja në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare të stafit tonë pedagogjik. Vlen të përmendet donacioni me materiale sportive i dhuruar nga Ambasada e Republikës Popullore Kineze e akredituar në Tiranë në ndihmë të procesit mësimore në UST. Në kuadër të investimeve afat gjata nga Universiteti ynë ka filluar rikontsruksioni i godinës së ish konviktit si një pasuri e cmuar e cila do ti shërbejë në të ardhmen, zhvillimit dhe vizionit të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Në fund, dua të falenderoj të gjithë stafin e UST-së të cilët dhanë kontributin e tyre në këtë projekt duke u angazhuar me punën e tyre të palodhshme.

I have the honor to open this issue of Focus Journal by announcing the organization of the first Science International Conference hosted by our University. This International Conference is within the framework of research work carried out by our academic staff. In support of this solemn and promising step what follows is library digitalization, archive restructuring and research works digitalization and international recognition of “JPAS” Science Journal. I am very happy as well as convinced that the organization of the Conference for the first time will be promising for future research work in various fields such as sports, recreation, education and physical activity. This first experience will obviously contribute to raise the level of the oncoming research works and studies and in the near future it will be possible that our staff publishes in scientific journals quoted internationally (of a high impact factor). A novelty of this event was the organization of “Speed” Tempus Meeting, a threeyear project in the framework of academic reform. Moreover, you can also read about a series of activities organized by our Faculties through their respective programs, activities at a University level such as participation in national and international conferences of our teaching staff. It is worth mentioning the donation of sports equipment by Embassy of Peoples’ Republic of China, accredited in Tirana, this was to support the learning process at UST. In line with long-term investments by our University, it has started the construction of the former dorms’ building, very precious for us, which will serve to the development and vision of Sports University of Tirana. In conclusion, I would like to thank the whole staff of UST who contributed with determination in this project.

Dr. Juel Jarani (PhD) Zv. Rektor/Deputy Rector

4


ICSS 2014

KONFERENCA E I-rë NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE SPORTIVE

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN SPORT SCIENCE

Universiteti i Sporteve të Tiranës organizoi në datat 5-6 Maj 2014 Konferencën e Parë Shkencore të Shkencave Sportive, “Drejt së ardhmes”. Në konferencë morën pjesë e prezantuan punimet e tyre në gjuhën angleze studiues jo vetem nga Universitetet Shqiptare po edhe ato të Italisë, Austrisë, Greqisë, Kosoves, Malit te zi, Maqedonisë, Bullgarisë, Rumanisë, Çekisë, Serbisë. Fjalën e hapjes e mbajti Rektori, njëkohësisht dhe Presidenti i Konfereëncës Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli, e më pas përshëndetën Drejtori i Sporteve në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit Z. Vladimir Gjoni dhe Co-Presidenti Prof.Dr. Paolo Parisi.

1 Sports University of Tirana organized on 5-6 May 2014 the First Scientific Conference in Sport Sciences, “Toward the future”. Researchers coming not only from Albanian Universities, but also from Italy, Austria, Greece, Kosovo, Montenegro, Bulgaria, Rumania, the Czech Republic and Serbia took part and presented their works in English. Words of welcome were pronounced by the Rector, and the same time President to this Conference Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli, followed by the greetings of the Head of the Sport Sector in the Ministry of Education and Sport Mr. Vladimir Gjoni and Co-President Prof. Dr. Paolo Parisi.

5


6


SEKSIONI PLENAR

PLENARY SESSION

Në seksionin plenar referuan lektorët e ftuar:

In the plenary session the guest lecturers delivered their papers:

ICSS 2014

Prof Arnold Baca (Aus), ‘Intelligent systems in sport’ Prof. Viorel Cojocaru (Rum), ’Comparative study on particularities of children motricity in the development regions of Romania’ Prof. Emanuele Isidori (Italy),’Sport as a human right: a pedagogical perspective ’ Prof. Harry Tschan (AUS), “Use It Or Lose It- Regularity a Basic Principle of Exercise Training”

7


8


SEKSIONI I I-RË : BIOMEKANIKA – TRAJNIGU DHE PERFORMANCA

FIRST SESSION: BIOMECHANICS – TRAINING AND PERFORMANCE

Seksioni i I-rë : Biomekanika – Trajnigu dhe Performanca u moderua nga Prof.Dr. Arnold Baca dhe Prof.Dr. Agron Kasa dhe Lektorë të ftuar ishin :

First Session: Biomechanics – Training and Performance was chaired by Prof. Dr. Arnold Baca and Prof. Dr. Agron Kasa while the guest lecturers were :

ICSS 2014

Prof. Nickolas Geladas (Greece) ‘Brain, Heart, Muscle: which run first to fatigue?’ Prof. Agron Kasa (Alb), ‘Effects of functional trainning on the level of balance to the youth of 19 to 21 years old’ Të përzgjedhurit për të prezantuar temat e tyre në këtë seksion ishin : Bendo. A, Skënderi. Dh. “Assessing biomechanical parameters of SUT students through the jumping test”

9


Oseku. A, Metolli. S. and Kristuli. A “Physical activity as a conservative treatment for scoliosis” Spahi. A, Jarani. J. “An intervention study of physical performance in youth basketball players” Kajo. E, Vorpsi. E. “A Comparative revieë about the morfology and funcition of the athlete’s heart” Peja. E, Metolli. S. “Aerobic indices of albanian basketball players from different age groups” Rexhepi. F, Ferunaj. P. “The comparison of kinematic parameters of the snatch lift in elite albanian weightlifter and world champions” Pano. G, Çitozi. R And Mitllari. J. “Chronic fatigue syndrome and physical activity benefits” Haxholli. K, Golemi. V. “The relationship betëeen static stability and knee extensor strength in sports university of Tirana students” Ferunaj, P., Bozaxhiu, A. “Physical fitness profile of the students of sports University of Tirana”

10


11


12


SEKSIONI I II-TË : PREZANTIMI I POSTERAVE

SECOND SESSION: POSTER PRESENTATIONS

Seksioni i II-të : Prezantimi i Posterave u moderua nga Prof.Dr. Arnold Baca dhe Dr. Juel Jarani dhe përfshinte prezantimet e postareve dy kategori:

Second Session: Poster Presentations was chaired by Prof. Dr. Arnold Baca and Dr. Juel Jarani and consisted of poster presentations divided in two categories:

ICSS 2014

Aͳ SENIOR : Cuka. A, Misja. B. “Adolescents attitude toward physical education in Tirana” Shehu. A, Markolaj. L. “Choice and selection in volleyball at 11 - 15 years” Osmani. A, Shala. M “The relationship between childhood overweight / obesity and internalizing problems in 4 year old children” Kalaja. A, Dedaj. N. “Use of one jump from place and triple ‘frog’ jump for evaluation of coordination in young volleyball players”

13


Kryeziu. A, Asllani. I, Rexhepi. J And Qorraj. A. “Analysis of the situation in some indicators based game positions” Milo. B, Koci. E. “Physic-functional characteristics and changes in 11-14 years old children who deal with sport activities and those that attend only of physical education class” Mema. B, Ushtelenca. K. “Changes on lifestyle behaviors toward inactivity in children” Adili. D, Lile. A. “The effect of physical activity on body fat mass in male pupils aged 15-16” Ikonomi. E, Dako. N. “Ratings training process in flexibility development in gymnasts” Karamelo. E, Toci. B. “Outdoor play versus videogame play in albanian children; differences betëeen urban and rural areas” Lleshi, E, Rizvanolli. V “Evaluation of volleyball vertical jump with arm swing” Kovaci. F, Peja. E. “Paracetamol adiministration for enhancing recovery and preventing underperformance in athletes” Nurja. F, Zefi. Xh. “The effect of a specific trainning program on the indicators of force and speed in football players aged 15-16 years old”

14


Nallbani. G , Krasniqi. M. “Development coordination disorder in children an invenstigation study about the actual level in albanian children” Fortuzi. I, Qeleshi. A. “Wellness self-perception questionnaire instudents of state university of Tirana” Fagu. K “Association between gross motor coordination and weight status in 8-9 year old children” Koci. L, Pogoni. J. “Anthropometric development of children’s participant in basketball sport clubs” Meriljan. M, Dibra. I. Motorised vehicles usage and their impact on the physical activity of elementary and middle school children Cenaj.M, Mardov. I. “Football as a tool to improve motor movement in youth before pubertal age” Balevski. N, Marinov. T, Mavrudiev. S. “Analysis of some physical abilities shown by students whose are practicing martial arts” Selenica.R, Quka. N. “The effect of a 6-week plyometric training program on jumping indicators of female volleyball players”

15


16


17


18


b-

Student

b-

Student

Ramaj. A. “Gender differences in injuries based on hospital medical data”

Ramaj. A. “Gender differences in injuries based in hospital medical data”

Sulka. B. “A comparison on body mass index and coordination levels by gender in first and second grade children”

Sulka. B. “A comparison on body mass index and coordination levels by gender in first and second grade children”

Qefalia. D. “Recent trends in waist circumference among children”

Qefalia. D. “Recent trends in waist circumference among children”

Jubica. D. “An investigation study on football participation in school children”

Jubica. D. “An investigation study on football participation in school children”

Isufaj. D. “Actual status of fitness gym participation in adults”

Isufaj. D. “Actual status of fitness gym participation in adults”

Damo. E. “Administration and management of sports organization”

Damo. E. “Administration and management of sports organization”

Buzi. E. “The association between physical activity and bmi in fourth grade elementary school children”

Buzi. E. “The association between physical activity and BMI in fourth grade elementary school children”

19


Hysenaj. E. “Overweight and obesity in a school children population from Tirana”

Hysenaj. E. “Overweight and obesity in a school children population from Tirana”

Xhoxhi. J. “Strength and its relationship to speed in children”

Xhoxhi. J. “Strength and its relationship to speed in children”

Pepa. K, Froberg. K. “An invenstigation study on the associaton between school daily steps count and health related indicators in children”

Pepa. K, Froberg. K. “An investigation study on the association between school daily steps count and health related indicators in children”

Ramaj. L. “Physical fitness development in soldiers of kosovo security forces following six-weeks of exercise training”

Ramaj. L. “Physical fitness development in soldiers of Kosovo security forces following six weeks of exercise training”

Tasho. M. “The relationship between lower limb strength and velocity in elementary school children”

Tasho. M. “The relationship between lower limb strength and velocity in elementary school children”

Shabanaj. M. “Balance and its relationship to flexibility in elementary school children”

Shabanaj. M. “Balance and its relationship to flexibility in elementary school children”

Tasho. P. “Gender comparison of the exercise trainning in gyms in Tirana”

Tasho. P. “Gender comparison of the exercise training in gyms in Tirana”

20


21


Në kategorinë e studentëve u dha dhe nje cmim per posterin me të mirë, të cilën e fitoi studentja e Masterit Shkencor Eridiola Buzi

22

In the student category was awarded a prize for the best poster, which was won from the student of Master of Science Eridiola Buzi


SEKSIONI I III-TË: EDUKIMI THIRD SESSION: PHYSICAL FIZIK – AKTIVITETI FIZIK EDUCATION – PHYSICAL DHE SHËNDETI ACTIVITY AND HEALTH Seksioni i III-të : Edukimi Fizik – Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti u moderua nga Prof. Viorel Cojocaru (Rum), Dr. Arben Kacurri (Alb) dhe Lektorë të ftuar ishin :

Third Session: Physical Education – Physical Activity and Health was chaired by Prof. Viorel Cojocaru (Rum), Dr. Arben Kacurri (Alb) and the guest lecturers were:

Prof. Sanja Mazic (Serbia) “How we can help children to be healthy? Lifestyle interventional program for primary schoolchildren in Serbia”

ICSS 2014

Dr. Juel Jarani (Alb) ‘Physical activity level in children among different areas in Tirana ’ Të përzgjedhurit për të prezantuar temat e tyre në këtë seksion ishin : Sekot. A. “Sedentary society versus physical activity: Czech perspective” Qeleshi. A, Martiri. A. “Nutrition behavior and actual situation in children” Toçi. B, Karamelo. E, Hajredini. A and Sahiti. A. “Ratio of space to functional basic motors vo2 max”

23


Peneva, B. “Spinal curvatures in school age - conclusions on the base of researches done in Bulgaria and other countries” Nicaj, G. Nicaj. R. “Physical activity and childhood obesity in different ages; actual level in a city in transition” Qurku. I, Cojocaru. V “Training specific organization with the football players aged 13 – 14 years old in the albanian private clubs” Juàíková, J., Filípková, P. “Finding out about nutrition habits and physical activity in sporty secondary-school students in the Czech Republic” Jarani. J, Spahi. A. “Physical activity level in children from different areas in Tirana” Ushtelenca. K. “A two- year monitoring study based on anthropometrics changes, coordination and motor skills in the age groups 9-10 yrs in Tirana” Krasniqi. M, Nallbani. G. “The influence of physical activity in stage 2-3 hypertension and type 2 diabetes mellitus” Marinov. T, Naumov. V, Shalev. A And Todorov. H. “Experimental fitness methodology for general physical training of school girls aged 16 – 17”

24


25


26


SEKSIONI I IV-TË : LEGJISLACIONI DHE MANAXHIMI I SPORTIT

FOURTH SESSION: LEGISLATION AND SPORT MENAGEMENT

Seksioni i IV-të : Legjislacioni dhe Manaxhimi i Sportit u moderua nga Prof. Emanuele Isidori (Italy), Prof. Fatos Gjata (Alb) dhe Lektorë të ftuar ishin :

Fourth Session: Legislation and Sport Menagement was chaired by Prof. Emanuele Isidori (Italy), Prof. Fatos Gjata (Alb) and the guest lecturers were :

ICSS 2014

Prof. Kostas Karteroliotis (Greece) “Factors Related to Involvement and Participation in Fitness Centers”. Prof. Dr. Fatos Gjata (Alb), “A curriculum about ethics in the Albanian Sports University; A good step to accomplish an important duty in sport education” Msc. Mirlinda Galushi (Alb) “Effects of revenue growth and impact on the budget of University (Case study of Sport University of Tirana)” Të përzgjedhurit për të prezantuar temat e tyre në këtë seksion ishin :

27


Nura. A, Murseli. G. “Sports medicine of Kosova: retrospective v.s. perspective” Shyti. A, Milo. B. “The dualism body- mind and its effect over the perception of movement cycle” Mileva. E “Sports students” attitudes to coaching profession” Shehu. M, Cenaj. M. “The impact of internet use on individuals’ social life” Cenaj. M, Lile. A. “Students’ language needs analysis and its significance in esp syllabus design” Agalliu. P, Shatku. S. “Match fixing as criminal offence, seen in the light of sports law in Albania” Elmazi. R. “Leisure and recreation sport” Shatku.S, Agalliu. P. “Sports contracts, a novelty in European labour law” Ndoja. S. “The association betëeen physical activity and affective mood: a contemporary practical based approach Zhurda. Y, Kuriu. A. Motivation of football players aged 13-19”

28


29


30


SEKSIONI I V-TË: SIMPOZIUM - PROFESIONET E SPORTIT: PUNËSIMI, ZHVILLIMI NË RAJONIN E BALLKANIT: PROJEKTI EUROPIAN SPEED

FIFTH SESSION: SYMPOSIUM – SPORTS PROFESSIONS: EMPLOYMENT, DEVELOPMENT IN THE BALKANS: A EUROPEAN PROJECT SPEED

Seksioni i V-të : Simpozium - Profesionet e Sportit: Punësimi, Zhvillimi në Rajonin e Ballkanit: Projekti Europian SPEED, u moderua nga Prof. Harry Tschan (AUS), Prof.As.Dr. Artan Shytaj (ALB) dhe referuan:

Fifth Session: Symposium – Sports Professions: Employment, Development in the Balkans: A European Project SPEED, was chaired by Prof. Harry Tschan (AUS), Prof. As. Dr. Artan Shytaj (ALB) and presenting lecturers:

“The Sport Science Higher Education System in Albania” (Artan Shytaj, Sports University of Tirana)

ICSS 2014

“The Sport Science Higher Education System in Serbia” (Borislav Obradovic, University of Novi Sad)

31


“The Sport Science Higher Education System in Kosovo” (Shemsedin Vehapi, University of Pristine) “Trends in Higher Education and Employment in Sport in Europe (Karen Petry, ENSSEE) “Vocational education and training at higher qualification levels. The SPEED project” (Daniela Caporossi, ITA)

32


A WELCOME PRESENTATION FROM STUDENTS OF SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA

ICSS 2014

PËRSHENDETJE NGA SUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SPORTEVE

33


34


INVESTIME/ INVESTMENT

RIKONSTRUKSIONI I GODINËS SË ISH KONVIKTIT NË UNIVERSITETIN E SPORTEVE TË TIRANËS

RECONSTRUCTION OF THE FORMER DORM PREMISES AT THE SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA

Në kuadër të investimeve afatgjata, Universitetit të Sporteve të Tiranës i është kaluar në përgjegjësi administrimi i Godinës së ish -Konviktit nga Ndërmarrja e Trajtimit Studenti nr. 2 sipas VKM nr. 320 datë 05.05.2010 . Leja Komplekse Zhvillimore për rikonstruksionin e tij është dhënë sipas Vendimit nr. 2 datë 07.03.2014 nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe zbardhur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit sipas dokumentit Nr. 3466 prot. datë 19.05.2014.

Within the framework of long-term investments, Sports University of Tirana is considered the institution responsible of the former dorm premises by the Student Treatment state enterprise No. 2 in accordance with the government’s decision no. 320 dated 05.05.2010 . The Complex Developmental Permission for the reconstruction was obtained after the decision no. 2 dated 07.03.2014 by the National Territory Council and made explicit by the Ministry of Education and Sport according to the document No. 3466 prot. dated 19.05.2014.

Rikonstruksioni i Godinës së ish konviktit në Universitetin e Sporteve të Tiranës tashmë ka filluar, fondi total i financimit është në vlerën prej 119 992 847 lekë dhe financimi për vitin e parë 50 000 000 nga të ardhurat e Universitetit , pjesa tjetër e financimit është aplikuar nga Fondet e Zhvillimit të Rajoneve. Afati i kryerjes së punimeve është 19 muaj.

Reconstruction of the former dorm premises has already started, its total financing fund reaching a value of ALL 119, 992, 847 and first year financing mounting to ALL 50, 000, 000 from University revenues, the remaining part is financed by the Regional Development Fund. Works are due in 19 months.

35


r 1990 Viti 1990/Yea

Viti 2014/ Year 2014

Viti 2015/ Year 2015

36


DONACION/DONATION

DONACION NGA

A DONATION BY THE

AMBASADA E REPUBLIKËS PEOPLE’S REPUBLIC OF POPULLORE KINEZE

CHINA

Në vijim të bashkëpunimit të vazhdueshëm, Ambasada e Republikës Popullore Kineze e akredituar në Tiranë i dhuroi Universitetit të Sporteve të Tiranës materiale sportive për proçesin mësimor. Në donacionin e dorëzuar në prani dhe të Atasheut Kulturor dhe të Arsimit Z. Zhang Chaofeng përfshiheshin : topa tenisi, raketa tenisi, topa futbolli, basketbolli, volejbolli, doreza boksi, objektiv boksieri, paralele, sete Kungfu etj.

In line with the continuous cooperation, the Embassy of the People’s Republic of China accredited in Tirana donated to Sports University of Tirana sports equipments necessary for the learning/teaching process. The donation was submitted in presence of the Cultural and Education Attaché Mr. Zhang Chaofeng and it included: tennis balls, tennis rackets, soccer balls, basketballs, volleyballs, boxing gloves, boxer target, parallel bars, Kung Fu sets, etc.

37


KURSI I TRAJNIMIT DHE

TRAINING COURSE AND

ÇERTIFIKIMIT PËR ROJE

CERTIFICATION OF COASTAL

BREGDETARE NË SOTOMORE

LIFEGUARDS AT SOTOMORE

BEACH NË MALIN E ZI

BEACH IN MONTENEGRO NË

AKTIVITETE/ACTIVITIS

MALIN E ZI

Nga dt. 30 Prill - 7 Maj 2014, 35 studentë dhe 3 pedagogë të Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit pas testimit, përzgjedhjes dhe seleksionimit të kryer në një nga pishinat e kryeqytetit, realizuan me sukses kursin e trajnimit dhe çertifikimit për rojebregdetare në Sotomore Beach në Malin e Zi. Ky është projekti Ministrisë së Turizmit dhe Agjensisë Kombëtare të Bregdetit me Drejtor Z.Auron Tare, për plazhe të sigurta. Askush tjetër më mirë se UST dhe veçanërisht Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit nuk mund të ishte më i përshtatshmi për të përfshirë studentet e vet në këtë project kaq ambicioz. Pas testimeve teorike dhe praktike 34 studentë u çertifikuan me sukses të plotë. Ata do të jenë që këtë verë lifeguardët e pare të çertifikuar ndërkombëtarisht që e kanë vendin e punës të sigurtë në 7 plazhe pilot : Sarandë, Dhërmi, Orikum, Vlorë, Golem, Durrës, Velipojë. Në një të ardhme të afërt pritet të çertifikohen rreth 2000 të rinj si roje

38

From 30 April - 7 May 2014, 35 students and 3 professors from the Faculty of Physical Activity and Recreation after tests and selection carried out in one of the swimming pools of the capital, successfully passed the training course and certification for coastal lifeguards at Sotomore Beach in Montenegro. This is a project of the Ministry of Tourism and the National Coast Agency, headed by Mr. Auron Tare, for safe beaches. No one better than SUT and especially the Faculty of Physical Activity and Recreation, could be more suitable to include its students in such an ambitious project. After theory and practice tests, 34 students were successfully certified. The latter will be the first internationally certified lifeguards to be employed in 7 pilot beaches this summer: in Sarandë, Dhërmi, Orikum, Vlorë, Golem, Durrës, Velipojë. In a near future 2000 young are expected to get certified as coastal lifeguards, that means 2000 certain vacancies, resulting as well from a


bregdetare që janë 2000 vende pune të sigurta të cilat happen në bashkëpunim dhe me biznesin në bregdet. Besojmë dhe shpresojmë që çdo ditë e më tepër po dëshmojmë e provojmë që kemi programe e projekte serioze që i përgjigjen kërkesave të tregut të punës. Jemi të sigurtë që në një të ardhme të afërt edhe ky çertifikim do të realizohet nga pedagogët e specialistët tanë. 1. Kristi Strataj 2. Romina Bajramaj 3. Arta Lazarovic 4. Ornela Kaja 5. Pranvera Biraku 6. Suela Peca 7. Fibela Koçi 8. Geraldina Pambuku 9. Brisida Kosova 10. Denis Çitozi 11. Kostandin Canaj 12. Marjus Llakmani 13. Medardo Nikolli 14. Lorenc Koka 15. Erton Daci 16. Sirdi Pregja 17. Mateo Shehu 18. Malvin Seiti

cooperation with business on the coast. We believe and hope that day by day we are all the more demonstrating and proving that we have serious programmes and projects able to meet the demands of the labour market. We are confident that in a near future this certification will be carried out by our professors and specialists.

19. Ermal Malaj 20. Enton Kikrri 21. Redlin Mazreku 22. Sejdin Metani 23. Erjon Peqini 24. Guido Shkoza 25. Gridi Qylafku 26. Ditmar Jubica 27. Oltjon Lalaj 28. Blerim Gjini 29. Ted Pikli 30. Lulzim Hyka 31. Kliton Jani 32. Dante Saraci 33. Arber Berisha 34. Arqile Kasi 35. Johan Mitlari

39


TEMPUS

PROJEKTI TEMPUS SPEED

TEMPUS PROJECT SPEED

TEMPUSI është një Program i Bashkimit Evropian i cili mbështet reformimin dhe modernizimin e Arsimit te Lartë, nëpërmjet bashkëpunimit institucional me vendet që synojnë të bëhen antarë të tij.

TEMPUS is a European Union Programme supporting the reformation and modernization of Higher Education, through an institutional cooperation with countries aiming to become member countries.

Ai synon, gjithashtu, që të promovojë afrimin e vullnetshëm të Sistemeve të Arsimit të Lartë në vendet partnere me zhvillimet ne fushën e Arsimit të Lartë në vendet e BE. Në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, TEMPUSI kontribuon në përgatitjen e vendeve kandidate dhe atyre potencialisht kandidate për tu bërë antarë të BE, për një pjesmarrje në Programin e Integruar të Mësimit të Vazhdueshëm.

It as well aims to promote voluntary convergence of the higher education systems in the Partner Countries with EU developments in the field of higher education. With regards to the Western Balkans, Tempus contributes to preparing the candidate and potential candidate countries for a participation in the Integrated Life Long Learning Programme.

Projekti 3 vjeçar SPEED (Dhjetor 2013-Nëntor 2016) është përgatitur nga Universiteti i Romës “Foro Italico”, nga tre Universitete në Shqipëri( Universiteti i Sporteve i Tiranës, Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i Elbasanit), nga Universiteti i Prishtinës (Kosova) dhe tre Universiteteve në Serbi (Universiteti i Beogradit, Universiteti i Nishit dhe Universiteti i Novi Sadit). Ky projekt ka partneritetin edhe të tre Universiteteve të tjera të Evropës (Universiteti Kombëtar & Kapodistrian i Athinës, Universiteti i Danimarkës Jugore, Universiteti i Vienës).

40

The 3-year Project SPEED (December 2013-November 2016) is designed by the University of Rome “Foro Italico”, three Universities in Albania ( Sports of University of Tirana, University of Shkodra and the University of Elbasan), by the University of Pristine(Kosovo) and three Universities in Serbia (University of Belgrade, University of Nish and the University of Novi Sad). Three other European Universities are partners to this project (National and Kapodistrian University of Athens, University of South Denmark, University of Vienna).


Objektivat kryesorë të këtij projekti shumë shtetesh janë:

Main objectives to this multi-national project are:

1. Të zgjerojë reformën akademike në Shkencat Sportive, duke përfshirë vende dhe Universitete të tjera të Ballkanit Perëndimor, duke synuar harmonizimin e kurrikulave në Ballkanin Perëndimor me ato të Bashkimit Evropian në drejtim të politikave të përfshirjes, promovimit të metodologjive të reja të mësimit dhe sigurimit të cilësisë, si dhe shkëmbimin e përvojës nëpërmjet vizitave reciproke dhe teknologjive të komunikimit në distancë.

1. To broaden the academic reform in Sport Sciences, including countries of the Western Balkans, aiming to harmonize curricula in the Western Balkans with those of the EU towards inclusiveness policies, promoting new learning technologies and providing quality, as well as experience exchange through mutual visits and long distance technology communication.

2. Të zhvillojë një këndvështrim rajonal të Shkencave Sportive që reflekton standartet Evropiane dhe drejtimet e potencialet kryesore të kualifikimit në sport, të lidhura me edukimin, punësimin, zhvillimin (qendrat sportive, aktivitete, turizëm, shëndet, integrim social, etj.). Kjo do të arrihet me një program të integruar Masteri Profesional dhe të Vazhdueshëm, që përfshin specialistët e Shkencave Sportive. Ky program duhet të jetë në gjendje të plotësojë nevojat e tregut të punës, në përputhje me specifikën lokale dhe preferencat personale.

2. To develop a regional approach to Sport Sciences which reflects European standards and main directions and potentials of sport qualifications, related to education, employment, development (sport centres, events, tourism, health, social integration, etc.). This will be achieved through a vocationally oriented and Lifelong Master targeting Sport Sciences specialists. The programmemust be able to meet the needs of the labour market, according to local specificities and personal preference.

41


REFORMA E ARSIMIT TË LARTË/REFORMATION OF HIGHER EDUCATION

RAPORTI I PARË PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR PËR UNIVERSITETIT E SPORTEVE TË TIRANËS (UST) Raporti i Parë Për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor (Tiranë, 25 Prill 2014) nga KOMISIONI PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR në kapitullin 9 për UNIVERSITETEt/DEGË ME STATUS TË VECANTE paraqet: 9.5 Universiteti i Sporteve (UST) 9.5.1. Universiteti i Sporteve është universitetet publik me karakter akademik, sportiv dhe shkencor. UST ka tri njesi themolore; Fakulteti i Shkencave te Levizjes, Fakulteti i Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit, dhe Instituti i Kerkimeve Shkencore te Sportit i krijuar mbi bazen e Qendres Kerkimore Shkencore te Sportit 9.5.2. UST është perfshire në një proces të thellë ristrukturimi e riformatimi të drejtuar dhe koordinuar nga konsorciumi kryesor i Rrjetit EU të Universiteteteve te Sportit, ku perfshihen Universiteti i Sportit Rome, Universiteti i Vjenes, Universiteti i Danimarkes se Jugut, Odense, e të tjerë. 9.5.3. Unversiteti i Sportit, si institucion unik i fushës së Aktivitetit Fizik dhe Sportit, ofron programe studimi për të tre ciklet, në kuader te dy fakulteteve. Diplomat janë të orientuara sipas kerkesave të tregut të punes dhe sipas standarteve të rrjetit Europian te Universiteteve te Sportit, referuar standarteve të AEHESIS.

42

FIST REPORT ON THE REFORMATION OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH FOR SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA (UST)

Fist Report on the Reformation of Higher Education and Research (Tirana on 25 April 2014) drafted by THE COMISSION FOR HIGHER EDUCATION AND RESEARCH chapter 9 regarding Universities/ Branches of a Special Status presents: 9.5 Sports University (UST) 9.5.1. Sports University is a public university of an academic, sports and scientific character. UST consists of three basic units; Faculty of Movement Sciences, Faculty of Physical Activity and Recreation, and Institute of Research in the field of Sports created on the basis of Sports Research Centre. 9.5.2. UST has undergone an intense restructuring and reformation process led and coordinated by the main consortium of EU network of Sports Universities, part of which are Sports University of Rome, Vienna University, University of Southern Denmark, Odense and others. 9.5.3. Sports University being a unique institution in the area of Physical Activity and Sports, offers study programs for the three cycles by the two respective faculties. The diplomas are market oriented and in harmony with the standards established by the European Network of Sports Universities, in line with the AEHESIS standards. 9.5.4. Admission of students at UST is based on sports testing, worth 50% and 50% of the points


9.5.4. Hyrja e stuentëve në UST realizohet me anë të testeve sportive, që përbëjnë 50% të pikëve dhe 50% tjetër nga nota mesatare. Teste të ndryshme aplikohen për programe të ndryshme. Për ciklin e dytë të studimeve vetëm studentët që kanë rezultate 80% e lartë pranohen. 9.5.5. Kërkimi i aplikuar është zhvilluar në fushen e shkencave sportive dhe së fundmi janë ngritur tre laboratorë të rinj në funksion të kerkimit dhe mësimdhënies. Veprimtaria shkencore është mbeshtetur dhe zhvillohet gjithmonë në bazë të bashkëpunimit e standardizimeve që ka fusha e shkencave sportive në nivel europian e botëror. Sugjerime – Specifike 9.5.6. Në mënyrë që edukimi fizik të lidhet edhe me tregun e punës sugjerojme që programet e studimit të fushes së edukimit fizik dhe sportit që janë në zhvillim nga IAL e tjera në vendin tone të fokusonen në prodhimin e diplomave të integruara në fushat e edukimit si psh: mësues i edukimit fizik dhe historisë; gjeografise; edukimit shendetsore etj. Eshte jo produktive vazhdimi i prodhimit të diplomave thjesht të mësuesve të edukimit fizik. 9.5.7. Edhe per UST si edhe per UART-in raporti pedagog/student në realizimin e procesit të mësimdhënies të përcaktohet nga vetë specifika që ka ky institucion. 9.5.8. Financimi nga shteti në formen e grantit duhet të marrë në konsideratë numrin e ulët të studentëve në këtë institucion. Gjithashtu granti duhet të mbulojë edhe shpenzimet për sigurimin e logjsitikës dhe teknikës didaktike në shërbim të procesit mësimor.

awarded by the average grade of high schools. Various tests are applied for different programs. Only students with results higher than 80% are admitted in the second cycle of studies. 9.5.5. Applied research is developed in the field of sports sciences and three new labs, for research and teaching, have recently been built. Scientific research activity is supported and developed based on cooperation and standards of the sports sciences field at a European and world level. Specific suggestions 9.5.6. In order that physical education relates to the labour market it is suggested that the study programs in the field of physical activity and sports that are being developed by other IHE in our country should be focused on issuing integrated diplomas in education areas such as: teacher of physical education and history; geography; health education, etc. It is not seen as efficient the ongoing process of issuing diplomas just as teachers of physical education. 9.5.7. UST as well as UART defines the relationship between professors and students and the carrying out of the teaching process on the bases of the specific criteria imposed by the institution. 9.5.8. Funding by the government in the form of grants should take into consideration the low number of students attending the institution. Moreover, the grant should cover expenses to provide necessary logistics and didactic technology in providing the teaching process.

43


AKTIVITETE/ACTIVITIS

PASQUALE GRAVINA NË UST

PASQUALE GRAVINA AT SUT

Në muajin Shkurt 2014 pranë Sallës së Konferencave të Universitetit të Sporteve të Tiranës u zhvillua një leksion i hapur nga volejbollisti italian Pasquale Gravina (kampion botëror dhe olimpik me kombëtaren e Italisë) me temë “Lidershipi dhe bashkëpunimi i ndërsjelltë” . Ky aktivitet u mundësua nga Shkolla e Trajnimeve të Grupit Bosch të Italisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

In February 2014 in the Conference Hall facility of Sports University of Tirana an open lecture was held by Italian volleyball player Pasquale Gravina (world and Olympic champion with the Italian national team) entitled “Leadership and Cross Collaboration”. This activity was made possible by the School of Technical and Manager Training of the Bosch Group in Italy in collaboration with the Ministry of Education and Sport.

44


ON THE PROGRAMME OF WATER

UJORE ZHVILLUAR NE JALE-GJIPE

SPORTS HELD IN JALE – GJIPE WITH

ME KURSIN E PARE TE FAKULTETIT

THE FIRST COURSE OF THE FACULTY

TE VEPRIMTARISE FIZIKE, SHENDETIT

OF PHYSICAL ACTIVITY AND

E REKREACIONIT NGA DT. 11-18

RECREATION FROM 11TH TO 18TH

QERSHOR 2014

JUNE 2014

Per here te pare ne historine dhjetra vjeçare te institucionit tone kete vit programi “Sporte Ujore” nuk u konceptua per tu realizuar ne pishina, por ne Rivieren Shqiptare konkretisht ne Jale-Gjipe. Prej disa muajsh vazhduan pergatitjet per te realizuar nje program te plote dhe me te gjitha komponentet bazike qe plotesojne turizmin bregdetar. Studentet tane paten mundesine te shikojne si ndertohet nje kamping dhe te jetojne ne çadra te cilat u montuan nen hijen e limonave, ullinjve e portokalleve te Jales. Programi permbante testimet mbi nivelin e te notuarit dhe ushtrimet bazike te mesimit te notit te cilat u realizuan me profesionalizem nga Pedagogu Perparim Ferunaj. Ne Jale studentet paten mundesine nen drejtimin e mjeshtrit te zhytjeve Apnea

For the first time in the history of several tens of years of this institution, the “Water Sports” programme this year was not meant to be held in pools, but on the Albanian Riviera, namely in Jale-Gjipe. Months were spent arranging a full programme including all its basic components that make up coastal tourism. Our students had the chance to see what it is like to build a camping site and live in tents set up under the shadow of lemon, olive and orange trees in Jala. The programme included tests on swimming and basic swimming lessons were given with professionalism by Prof. Perparim Ferunaj. Students there, could under the guidance of free diving’s expert Armand Hallvaxhiu, learn some of the techniques of diving without oxygen, free diving

AKTIVITETE/ACTIVITIS

MBI PROGRAMIN E SPORTEVE

45


(Snorkeling), Armand Hallvaxhiu te mesonin metodikat e zhytjeve pa oksigjen, rregullat e zhytjeve, veshjen e paisjeve dhe ne kete menyre eksplorimin e fundit te detit dhe gjuetine me pushke deti. Ardhja e profesionistit te Forcave Renea Ilir Baka me paisjet Scuba Diving krijoi mundesine qe shume studentĂŤ dhe Dekani Agron Kasa te merrnin emocionet e zhytjeve me bombul oksigjeni e cila kerkon profesionalizem e pergatitje te larte per mos rrezikuar por per te shijuar mrekullite e nenujit. Grupet e studenteve marshuan ne intenerarin Jale-Gjipe-Jale rreth 5 ore vajtje-ardhje. Mesuan shtegun, rregullat e marshimit, dhe provuan veten dhe kondicionin fizik ne marshim malor ne temperatura te larta. Grupi tjeter nisej me kajak nga Jala ne Gjipe ku u mesuan teknikat e vozitjes me kajak. Kur grupi i marshimit dhe grupi i kajakut bashkoheshin ne Gjipe nen drejtimin e Mjeshtrave Vladimir Dedndreaj, Albert Pali dhe 3 studenteve tane tashme guida Paola Tasho, Eris Hysenaj dhe Adri Kasmi fillonte mesimi i kacavjerrjeve shkembore ku studentet tane treguan vlera te jashtezakonshme morale e fizike. Nuk mund te leme pa permendur netet e animacioneve ku studentet aktruan, kenduan, kercyen, performuan si artiste te vertete. Ditet ekologjike dhe pastrimi sistematik i plazhit ne Jale e Gjipe pati vlera te jashtezakonshme ne edukimin e studenteve, por edhe te komunitetit. U zhvilluan kampionatet e notimit, kajakut, beachvolley-t, zhytjeve te cilat dhane emocione te pafund tek studentet tane. Nata e fundit ishte nje spektakel i jashtezakonshem organizuar nga studentet me numrat me te bukur te animimeve te cilat u vune ne skene. Ne mbarim te ketij programi te rralle per nga vlerat, kuptuam qe kemi fituar nje program qe i kishte munguar prej dekadash Universitetit tone. Suksesi i dedikohet te gjithe studenteve, trupes pedagogjike dhe te gjithe profesionisteve qe mundesuan realizimin e ketij programi. Emocionet dhe mbresat e ketij aktiviteti do mbeten gjate ne memorien tone sepse ne ishim te paret ne realizimin e tij.

46

rules, diving garment and gear, thus exploring the bottom of the sea and even trying rifle fishing. Students were as well introduced to fishing techniques under the instruction of Prof. Andis Bogdani, contributing to some exhilarating moments when students were able for the first time in their life to catch fish using fishing rods and hooks. The arrival of Ilir Baka, the professional from the RENEA special forces made it possible for many students, including the Dean Agron Kasa experience the thrill of diving with oxygen tanks, which requires a high level of proficiency so as not to take risks but taste the underwater wonders. Groups of students went trekking along the itinerary Jale-Gjipe, a five hour journey. They became familiar with the path, trekking rules, and they could test themselves in terms of physical conditions of marching in high temperatures. Another group went kayaking from Jala to Gjipe, learning so the rowing techniques of kayaking. When reaching Gjipe, both groups joined the experts Vladimir Dedndreaj, Albert Pali and three of our students, now guides Paola Tasho, Eris Hysenaj, and Adri Kasmi in learning the techniques of rock climbing, where students demonstrated high moral and physical values. Worth mentioning are the recreational evenings, where students acted, sang, danced, and performed like true artists. The green days and the systematic cleaning of the beach in Jala and Gjipe had an important role in educating the students, as well as the community. Students experienced a real excitement while witnessing the swimming, kayaking, beach volley and diving championships. The final night was an extraordinary show organized by students with some of the most impressive sketches put on stage. No sooner that this exceptional programme came to the end, did we realize that we have obtained a programme missing for decades in our University. The success is dedicated to all students, pedagogical staff and all the professionals who made this course possible. Impressions from this activity will remain long in our memories, because we were the first who did it.


OPINION/OPINION

JALË 2014

JAL 2014

Një ftesë e mirëpritur nga stafi UST, Fakulteti i Rekreacionit më bëri vërtet të lumtur. Si i porsa diplomuar dhe me një eksperiencë 15 vjeçare në Scupa Diving ishte kënaqësi e veçantë të merrja pjesë 2 ditë në Jalë për të përëçuar tëk studentët e vitit të parë disa njohuri dhe praktikimin e zhytjes së lirë. Pasi lë pas masivin e dëndur të pishave, poshtë qafes së Llogarasë në sfond shfaqet me tërë magjinë bregdeti i Jonit. Në Jalë gjithcka gjalleronte nga zërat e studentëve dhe kampingu e zbukuronte më shumë këtë vend e sillte një ndjesi çlodhje e paqeje. Pasditja kishte në program Zhytjen e Lirë. Studentët qëndronin si në auditor mbi rërën e plazhit dhe në sytë e tyre lexoja kureshtjen, interesin, pasionin për të përfituar sa më shumë njohuri dhe eksperiencë. Ishte deshira e tyre por edhe merita e dekanit dhe stafit pedagogjik qe Zhytja e Lirë të eksperimentohet dhe trajtohet nesër si lendë mësimore në këtë Fakultet.Të gjithë ishin në pritje të vishnin paisjet dhe provonin magjinë e zhytjes duke e përjetuar si triumf e emocion të veçantë që ua mundësoi universiteti. Më pas qe kënaqesi te shihja garat e zhvilluara me kanoe e tek secili student dallohej përqëndrim, shpirt gare dhe energji pozitive. Nen tenden e improvizuar si aole u shpallen emrat e fituesve qe ndiqeshin me admirim dhe u duartrokiten nga studentet. Pas ores 21 nen tingujt e muzikes te gjithe bashke defrenin si miq te njohur prej kohesh. Nje vajze i binin lot gezimi teksa fikte qirinjte mbi torten e ditëlindjes, duke e përshkruar si me të bukurën. Të apasionuarit e futbollit ndiqnin ndeshjet e kampionatit botëror të miksuar në brohoritje. Të nesërmen kur po kthehesha për në Tiranë me vinin në mend ato momente të bukura të kaluara me studentët dhe pedagogët e dekanin z Agron Kasa, një falenderim për risinë e re në marrëdhënie me studentet dhe vlerën e njohurive dhe diplomës që po marin nga ky fakultet. Me vjen ndermend shprehja e famshme e Amstrongut: Nje hap i vogel para, por gjigant në të ardhmen e studentëve dhe Universitetit! SUKSESE! Ilir Bako Msc Universiteti i Sporteve të Tiranës.

A very precious invitation from the staff of UST, Faculty of Recreation made me feel pretty good. As a postgraduate and 15 years of experience in Scuba Diving, it would be a great pleasure for me to take part in diving training for the student of first year of University. Starting with an amazing view from the very top of Logara, my eyes end up seeing the magnificent Jonian-beach. Student’s voice, noises become the melody of the daily summer time, which brings such a liveliness atmosphere. The afternoon time were programmed to be spent on Scuba Diving. I could see students sitting on the sand and staring all love, passion and curiosity to the training and experience provided by UST on Scuba Diving. It was Dean and all the staff’s idea to organize and experiment on a class like Scuba Diving in this Faculty. All were looking forward to wear the costume and get ready for the magical feeling of Diving, which were all thank to the University. Then it was a great pleasure to see the canoe competitions where you could easily identify students being full of energy, enthusiasm and cheeriness. Under the improvised tent, the winner’s names were announced which were congratulated by with a loudly clapping hands and whistles of all other auditors. After 21:00 all students were having a wonderful time dancing, singing and talking as they know each other for ages. A girl was crying as she was blowing out her birthday cake candles. The football fans were attending World Cup matches shouting and yelling. The next day, while I was returning to Tirana I couldn’t stop recalling those beautiful moments passed with the students, professors and Dean Mr. Agron Kasa regarding the new innovative trend the students are taking from this Faculty. I want to remind here the famous Armstrong expression: A small step ahead but huge for the students and University future! CONGRATULATIONS!!

47


SKI COURSE – FACULTY OF

I SHKENCAVE TË LËVIZJES

MOVEMENT SCIENCES

AKTIVITETE/ACTIVITIS

KURSI I SKIVE – FAKULTETI

48


THE SWIMMING COURSE

FAKULTETI I SHKENCAVE

– FACULTY OF MOVEMENT

TË LËVIZJES

SCIENCES

AKTIVITETE/ACTIVITIS

KURSI I NOTIT –

49


PJESËMARRJA NË KONFERENCA/PARTICIPATION IN CONFERENCES

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË HUNGARI Kërkuesi Shkencor MSc. Genti PANO prezantoi temën: “PHYSICAL ACTIVITY BENEFITS FOR ALZHEIMER’S DISEASE PATIENTS” (A Review) Në Konferencën E 8të Ndërkombëtare të Shkencave Sportive zhvilluar në 4-7 Dhjetor, 2013 nga Universiteti i West-Hungary, Instituti i Shkencave Sportive; Szombathely, Hungary.

INTERNATIONAL CONFERENCE IN HUNGARY The researcher Msc.Genti Pano presented a paper entitled “PHYSICAL ACTIVITY BENEFITS FOR ALZHEIMER’S DISEASE PATIENTS” (A Review) at the 8th International Conference of Sports Sciences held on 4-7December 2013 hosted by West-Hungary Institute of Sports Sciences; Szombathely, Hungary.

REFERIM PRANE AMBJENTEVE TË UST-SË

PRESENTATION AT UST

Bazuar në programin e organizmit të lojrave mbarëkombëtare universitare 2012-2013, IKSHS dhe FSHL realizuan studimin “Niveli i treguesve antropometrikë dhe indeksi i BMI-së tek studentët pjesëmarrës në lojrat mbarëkombëtare universitare”. Studimi u referua në datën 17.12. 2013 në mjediset e UST-së nga studiuesja Prof. Dr. Lumturi Markola dhe grupi bashkëpunues; Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli, Prof. Asc. Dhurata Bozo, Prof. Dr. Fatos Gjata.

On the bases of the program on the organization of nationwide university games 20122013, Research Institute of Sports Sciences and Faculty of Movement Sciences carried out a study entitled “ Level of anthropometric indicators of BMI in students participating at the nationwide university games”. The study was presented on 17/12/2013 at UST by the researcher Prof. Dr. Lumturi Markola and the cooperative group; Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli, Prof. As. Dhurata Bozo, Prof. Dr. Fatos Gjata.

50


PJESËMARRJA NË KONFERENCA/PARTICIPATION IN CONFERENCES

ASAMBLEJA E

GENERAL ASSEMBLY

PËRGJITHSHME E EUSA-S,

OF EUSA, DENIZLI –

DENIZLI - TURQI

TURKEY

Në datat 3-6 Prill të këtij viti u zhvillua në qytetin Denizli të Turqisë, Asambleja e Përgjithshme e EUSA-s (Federata Europiane e Sportit Universitar). Si organizmi më i lartë i sportit universitar europian, në të morrën pjesë 44 shtete europiane. Me statusin e anëtarit me të drejta të plota në këtë asamble, përfaqësoi sportin universitar shqiptar një delegacion i kryesuar nga Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli – Rektor i Universitetit të Sporteve dhe Prof.Dr Fatos Gjata – Përfaqësues i sportit universitar shqiptar (President i ASSA-s)

On April 3-6 this year, the General Assembly of EUSA (European University Sports Association) was held in the city of Denizli, in Turkey. As the highest body of European university sport, it hosted 44 European countries. In the quality of a full rights member to this Assembly, the Albanian university sport was represented by a delegation, with Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli – Rector of the Albanian Sports University and Prof. Dr. Fatos Gjata – Representative of the Albanian University Sport (President of ASSA) heading it.

Në këtë asamble u trajtuan një sërë problematikash në lidhje me ecurinë e sportit universitar europian dhe perspektivat e tij gjithpërfshirëse në të ardhmen. Në këtë kuadër, u votuan një sërë amendamentesh që kishin si synim përmirësimin e statutit dhe rregullores së funksionimit të kësaj federate në përputhje me vizionin e saj për të ardhmen.

A whole host of issues were treated in relation to the course of European university sport and its all inclusive future perspectives. Within this framework, a series of amendments were voted aiming to upgrade the statute and regulation governing the functioning of this federation in accordance with its vision for the future.

51


PJESËMARRJA NË KONFERENCA/PARTICIPATION IN CONFERENCES

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË PRISHTINA

INTERNATIONAL CONFERENCE IN PRISTINA

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Sportive i mbështetur nga Bashkimi Europian organizuan në datat 2-5 Prill 2014 Konferencën mbi Shkencat Sportive. Te ftuar për të referuar nga Universiteti i Sporteve të Tiranës ishin :

University of Pristina, Faculty of Sports Sciences supported by European Union organised on 2nd -5th April 2014 the Conference on Sports Sciences. The vice Rector Dr. Juel Jarani (PhD) and Chancellor Msc. Mirlinda Galushi were invited to present their research papers titled:

Zv/Rektori Dr.Juel Jarani (PhD) me temën : “Orët e Edukimit Fizik në shkolla në Ballkan “ krahasimi Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi” Kancelari Msc. Mirlinda Galushi me temën : “Buxhetimi në Organizatat Sportive”

52

Jarani J, “Classes of Physical Education in Balkan schools- a comparison among Albania, Kosovo, Macedonia and Montenegro” Galushi M, “Budgeting in Sports Organisations”


PJESËMARRJA NË KONFERENCA/PARTICIPATION IN CONFERENCES

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË PODGORICË

INTERNATIONAL CONFERENCE IN PODGORICA

Zv/Rektori Dr. Juel Jarani (PhD) dhe Lektori Msc. Andi Spahi morën pjesë në Konferencën e 11-të Ndërkombëtare Shkencore të organizuar nga Akademia Sportive e Malit të Zi në Podgoricë në muajin Prill 2014.

The vice Rector Dr. Juel Jarani (PhD) and lector Msc. Andi Spahi participated in the 11th International Scientific Conference organized by the Sports Academy of Montenegro in Podgorica in April 2014.

Temat të cilat ata referuan janë : Jarani J, “Threats of new generation on physical activity level in Albaninan children” Spahi A, “The association between qua-driceps strength and cardiorespiratory fitness in youth basketball players”

53


PJESËMARRJA NË KONFERENCA/PARTICIPATION IN CONFERENCES

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË OPATIJA

INTERNATIONAL CONFERENCE IN OPATIJA

Nga data 22- 25 Maj 2014, Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Kineziologjisë organizojë në Opatija të Kroacisë Konferencën e 7-të Shkencore Ndërkom-bëtare të Kineziologjisë. Nga Universiteti i Sporteve të Tiranës morën pjesë Zv/Rektori Dr.Juel Jarani (PhD) dhe Lektori i Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Msc. Andi Spahi dhe referuan temat e mëposhtme:

University of Zagreb, Faculty of Kinesiology organized in Opatija, Croatia, the 7th International Conference on Kinesiology on 22-25/05/2014. Vice Rector Dr. Juel Jarani and the lector of Faculty of Physical Activity and Recreation Msc. Andi Spahi from the University of Sports Tirana participated and presented at this conference the following studies:

Jarani, J. “The current level of health and skills related fitness indicators in Albanian children; reference values from a country in transition” Spahi A “The importance of a well ba-lanced strength training program in different sports in youth for lower extremities”

54


PJESËMARRJA NË KONFERENCA/PARTICIPATION IN CONFERENCES

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË OHËR

INTERNATIONAL CONFERENCE IN OHRID

Për herë të parë Universiteti “Ss Cyril and Methodius” i Shkupit, Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sporteve organizuan në datat 30- 31 Maj 201 në Ohër të Maqedonisë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare. Stafi akademik i Universitetit të Sporteve të Tiranës referoi temat :

For the first time University of Skopje “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Physical Education and Sports organized in Ohrid, on 30-31.05.2014, the International Scientific Conference. The academic staff of Sports University of Tirana presented the following studies:

Përparim Ferunaj, THE RELATIONSHIP BETWEEN RELATIVE STRENGTH AND BODY COMPOSITION IN ELITE WEIGHTLIFTERS OF ALBANIA Juel Jarani, EFFECTS OF SCHOOL BASED INTERVENTION ON HEALTH AND SKILL RELATED FITNESS COMPONENTS (THEORETICAL FRAMEWORK AND RATIONALE) Andi Spahi, AN INTERVENTION STUDY ON CARDIO RESPIRATORY FITNESS IN YOUTH BASKETBALL PLAYERS Rando Kukeli, DOES THE AGE INFLUENCES IN CARDIO RESPIRATORY FITNESS AND COORDINATION IN BODYBUILDER ATHLETES

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË SHKODËR

INTERNATIONAL CONFERENCE IN SCODRA

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” organizojë në Shkodër në datat 30-31 Maj 2014 Konferencën e Dytë Ndërkombëtare “ Kërkimi Shkencor dhe Edukimi, ndryshimet drejt së ardhmes”. Nga Universiteti i Sporteve të Tiranës morën pjesë Zv.Rektor Dr. Arben Kacurri dhe Lektorja e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes Najada Quka dhe referuan temën:

University of Scodra “Luigj Gurakuqi” orgathe 2nd International nized in Scodra Conference “Research and Education cha-llenge towards the future” on 30 – 31.05.2014. Vice Rector Dr. Arben Kacurri and the lector of the Faculty of Movement Sciences from Sports University of Tirana participated and presented at this conference the following studie:

“The relationship between obesity and postural stability in children and adolescent” (Meta- Analyses study)

55


F

KUS

U

S

Botim periodik informativ UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS KORRIK 2014

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Rr. “M. Gjollesha” - Tiranë, Shqipëri Tel/Fax: + 355 4 222 66 52 Webside: www.ust.edu.al

T

8

Informative periodical journal SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA JULY 2014

Profile for Sports University of Tirana

Revista Fokus nr. 8  

Revista Fokus nr. 8 (KORRIK 2014)

Revista Fokus nr. 8  

Revista Fokus nr. 8 (KORRIK 2014)

Advertisement