Page 1

Botim periodik informativ UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS DHJETOR 2013

Informative periodical journal SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA DECEMBER 2013


Vejsel Rizvanolli Mirlinda Galushi Juel Jarani Agron Kasa Arben Kaçurri

BASHKËPUNËTORËT COLABORATORS Safiola Shabanaj Erlin Samimi Mirjeta Cenaj

KONTRIBUTORËT CONTRIBUTORS Andi Spahi Genti Pano Entela Kushta Najada Qyka Adri Kasmi

EDITORIAL EDITORIAL ZGJEDHJET PER ORGANET DREJTUESE ELECTIONS FOR LEADING AUTHORITIES REFORMA KURRICULARE NE UST CUIRRICULA REFORM AT UST BURSË E PLOTË STUDIMORE NË PEKIN NJË PËRSHËNDETJE NGA KINA FULL SCHOLARSHIP STUDY IN BEIJING A GREETING FROM CHINA VIZITË E DELEGACIONIT KINEZ NË UST THE CHINESE DELEGATION’S AT UST HISTORI SUKSESI PËR SPORTIN UNIVERSITAR SHQIPTAR A SUCCESS STORY FOR THE ALBANIAN UNIVERSITY SPORT VIZITA E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË ARTEVE NE UST THE UNIVERSITY OF ARTS RECTOR’S VISIT AT UST KATALOGU ONLINE I BIBLIOTEKËS SË UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS ONLINE CATALOGUE OF SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA LIBRARY KONFERENCA E PARË NDËRKOMBETARE NË SHKENCAT SPORTIVE NË UST. THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS SCIENCES HELD BY UST INFORMACION MBI PROJEKTIN UGOV INFORMATION ON THE U-GOV PROJECT REVISTA SHKENCORE E UST-SË (JPAS) UST’S SCIENTIFIC JOURNAL (JPAS) VIZITA NË MALIN E ZI A VISIT TO MONTENEGRO PJESMARRJA NE KONFERENCËN E 3-TË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “AKTIVITETI FIZIK DHE CILËSIA E JETES”, NOVI SAD – SERBI PARTICIPATION IN THE THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “EXERCISE AND QUALITY OF LIFE” NOVI SAD - SERBI PJESËMARRJA NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE – TETOVË, MAQEDONI PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE TETOVO, MACEDONIA MBLEDHJE E BORDIT EKZEKUTIV NË UST- KAMPIONATI EUROPIAN I MUNDJES EXECUTIVE BOARD MEETING AT UST- EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF WRESTLING MBROJTJE DOKTORATURE (PHD) PËR HERË TË PARË NË ROMË NGA PEDAGOGU I UST-SË JUEL JARANI DOCTORATE (PHD) DEFENCE FOR THE FIRST TIME IN ROME BY THE SUT’S LECTURER JUELJARANI PROMOVIMI I LIBRIT TË PROFESORIT SHYQYRI RRELI BOOK PROMOTION OF PROFESSOR SHYQYRI RRELI FESTA E 1 QESHORIT 1ST OF JUNE CELEBRATION FINALET E SHKOLLAVE TË MESME NË SPORT HIGH SCHOOLS SPORTS FINALS KURSI I KAMPINGUT MALOR (THETH) MOUNTING CAMPING IN THETH KURSI I NOTIT – FSHL & FVRF THE SWIMMING COURSE LOJRAT OLIMPIKE SPECIALE SPECIAL OLYMPICS GAMES VITI I II-TË I KONKURSEVE TË PRANIMIT NË UST ME FOTOFINISH SECOND YEAR OF ADMISSION CONTESTS AT UST WITH PHOTOFINISH

4 4 7 7 10 10 15 15 16 16 18 18 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 32 32 33 33 34 34 36 36 38 38 40 40 42 42


INVESTIM TRANSFORMUES NË UST (së shpejti) Transforming Investment at UST (coming soon)

RISI Katalogu online i Bibliotekës së Universitetit të Sporteve të Tiranës Online catalogue of Sports University of Tirana Library

Bursë e plotë studenti në Pekin - Kinë Full scholarship for our student in Beijing – China

Vëndi i tretë në Universiadën Botërore të Kazanit në Rusi Third Place in the World Universiade, Kazan 2013

Konferenca e parë ndërkombëtare në shkencat sportive në UST. The First International Conference in Sports Sciences at UST

Revista shkencore e UST-së (JPAS) UST’s Scientific Journal (JPAS)

2

3


nuk duhet më kurrë të përsëriten, siç është rasti në fjalë, ose nëse janë me vlerë, të modelohen dhe projektohen për të ardhmen. Nisur nga një nen diabolik, por i qëllimshëm i rregullores së zgjedhjes në shkollat e larta, me vetëdije ose jo nga mediokriteti i formimit juridik apo nga një intelekt i çalë dhe i përzier me një lukuni shpifjesh ndaj jo një person, por në thelb, ndaj një institucioni që po përjetonte falë një kontributi të mrekullueshëm të profesoratit dhe të administratës në përgjithësi, ditët më të bukura të progresit të tij, në radhë të parë në përqasjen ndaj formimit të studenteve dhe ekspansionit të tregut. Thelbi i konfliktit zgjidhja e të cilit kërkojë afro 500 ditë, ishte mos lejimi dhe pengimi me çdo kusht i kandidimit të Rektorit për një mandat të dytë ligjor në zgjedhjet e shkollave të larta, me pretendimin se ai nuk plotëson si moshë katër vitet e plota të mandatit të ri, por vetëm tre vite e tre muaj dhe këtë vendim ngulmohesh që ka të drejtë ta marrë e ta vendosë vetëm Senati Akademik i UST-së me 5 vota kundër dhe katër vota pro, as ministria e as gjykata, duke mohuar e injoruar tërësisht si eksperiencat universitare europiane ashtu dhe mbi të gjitha të drejtat e individit të shprehura në disa ligje e në Kushtetutën e Shqipërisë. E megjithatë këtë kalvar mrekullisht e përfundimisht e zgjidhi drejtësia aq shumë e kritikuar e dyshuese, por falë saj dhe vetëm saj, institucioni ynë u fut në shinat e legjimitetit, normalitetit e vashdimësisë: institucioni hyri në zgjedhje të zakonshme tërësisht të lira e demokratike, rezultatet e të cilave përfundimisht legjitimuan tërë piramidën e drejtimit të UST-së.

EDITORIAL / EDITORIAL

Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli Rektor i UST-së Rector of UST

Maratona juridike e UST-së

The juridical marathon of the Sports University of Tirana

Jashtë çdo synimi të një përshkrimi kronikal të këtij

With no intention of merely giving a chronicle description of this phenomenon, which inadvertently results unique in the history of the Sports University of Tirana (UST), but also worth of evidencing as a professionally too “beautiful” and “subtle” a precedent for all public universities in solving and overcoming a stagnant state being juridical in kind as much as institutional and social as in our case.

(rreth 500 ditë ngërç institucional)

fenomeni që dashur pa dashur është unikal në historinë e UST-së, por edhe me vlerë për tu evidentuar si preçedent tepër i “i bukur” dhe “i hollë” profesionalisht, për tërë universitetet publike në zgjidhjen e kapërcimin e një ngërçi, sa juridik aq dhe institucional e social tek ne. Është zbuluar ndoshta arsyeja e vërtetë dhe domosdoshmëria e dokumentimit historik dhe jo harresa dhe indiferenca ndaj ndodhive, qoftë që

4

(about 500 days of institutional stagnation)

Por rasti ynë pohoi e evidentoi edhe disa fakte e dukuri që pavarësisht sa janë mbizotëruese, mendoj që do të duhet të vihen në dukje, së pari që në Shqipëri njihen e respektohen të drejtat e individit, së dyti që po ashtu vendimet e gjykatave respektohen e zbatohen dhe së fundi por jo nga rëndësia që sistemi i drejtësisë në shoqërine tonë ështe i vetmi pushtet ku mund te kërkohet të mbrohet dhe të fitohet drejtësia.

forgetfulness and indifference towards events, so as not to have other recurrences as the case in question, or if worth to be shaped and projected for the future. Triggered by a diabolic but deliberate article in the regulation which guides the elections in the institutions of high education, conscious or not by the mediocrity of juridical formation, or a limp intellect mingled with a kennel of defamations, not simply towards a person, but basically an institution which was experiencing, owing to a great contribution on the part of the professorate and the administration in general, the most beautiful days of its progress, firstly in the approach to the students’ formation and market expansion. The essence of the conflict, whose solution demanded about 500 days, was impeding and hampering at all costs the running of the present Rector for a second legal mandate in the elections for the high education institutions, pretending that due to age claims he could not hold his second mandate for four consecutive years, but was able to serve only three years and three months, and insisting that only the UST Academic Senate, neither the Education Office, nor the court was entitled to the decision (5 against and 4 in favour), utterly denying and ignoring European university experiences, and most importantly individual rights expressed in some of the laws of the Albanian Constitution. However, the calvary was miraculously and ultimately solved by the so criticizedand dubious justice, but thanks to which our institution went back in the rails of legitimacy, normality and continuity; the institution entered regular elections, being totally free and democratic, and eventually legitimating the UST ruling pyramid. But our case also affirmed and evidenced some facts and phenomena, though being dominant, I think they should further be spotted out, namely that individuals rights are recognized and respected in Albania. Secondly, court rulings are respected and implemented, and finally, last but not least the justice system in our society is the only power where justice can be made and defended.

Perhaps the true reason is being unraveled calling for the necessity of an historical chronicle, to avoid

5


6

Zgjedhjet per organet drejtuese

elections for leading authorities

Në 30 Prill 2013, stafi akademik, joakademik dhe studëntët e Universitetit të Sporteve të Tiranës ju drejtuan kutive të votimit për zgjedhjen autoriteteve dhe organeve drejtuese të reja.

On 30th April 2013, the academic and nonacademic staff as well as the students of Sports University of Tirana went to the voting polls to elect the new leading authorities and bodies.

Me shpalljen e ditës se votimit nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Senati në bazë të Rregullorës “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës” konstituojë Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve në Institucion si dhe Komisionin e Apelimit. Me ngritjen gjithashtu më pas të Komisioneve të Fakulteteve e Institutit u bë dhe zyrtarizimi i kandidaturave për Rektor, Dekan të dy fakulteve, Drejtor të Insitutit të Kërkimit Shkencor të Sporteve, 6 Përgjegjësve të departamenteve, anëtarëve të Senatit, Këshillit të Administrimit, Këshillave të Fakulteve dhe Institutit.

On the announcement of the election date by the Ministry of Education and Science, the Senate based on the Statute “On the organization of elections for leading authorities and units of the Sports University of Tirana”, constituted the Central Election Commission as well as Commission of Appeal of this Institution. Upon the following creation of the two Faculties and Research Institute Commissions, the candidates for the posts of Rector, Deans for both faculties, Head of Research Institute, six Heads of Departments, members of Senate, Administration Council, Faculties Councils were officially announced.

Zgjedhjet u zhvilluan të qeta dhe nuk u shënuan incidente. Pjesëmarrja në votime ka qenë pothuajse maksimale nga ana e stafit akademik dhe atij administrative dhe pak më e ulët nga ana e studentëve.

The election process was peaceful without incidents of any kind. The staff voters turnout was almost at maximum, but marked somehow lower students voters participation.

Pas numërimit të votave u çertifikuar fituesit si më poshtë:

After the counting of ballots the winners were certified as following:

7


Prof.Dr. Dhimitraq Stratobërdha Prof.Asc.Dr. Bashkim Milo Mrs. Mimoza Reçi (nonacademic staff) Mrs. Enxhi Toska (student)

Authority / Leading Body Rector

Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli

Academic Senate

Prof.Dr. Ylli Zhurda Prof.Dr. Mehmet Spahiu Prof.Dr. Dhimitraq Startobërdha Dr. Arben Kaçurri Prof.Dr. Edison Pashaj Prof.Asc.Dr. Agron Kasa Prof.Asc.Dr. Përparim Ferunaj Prof.Asc.Dr. Artan Shytaj Msc.Mirlinda Galushi (nonacademic staff) Z. Adri Kasmi (student)

Administration Council

Prof.Asc.Dr. Keti Kapedani Prof.Asc.Dr. Bashkim Milo Dr. Bashkim Delia Prof.Dr. Lumturi Markola Mr. Françesko Çerma (student)

Faculty of Movement Sciences Dean

Prof.Dr. Mehmet Spahiu

Head of Social and Education Sciences Department

Prof.Dr. Ylli Zhurda

Head of Sports Medicine Department

Prof.Dr. Dhimitraq Stratobërdha

Head of Sports Department

Dr. Spiro Kuvarati

Faculty Council

Prof.Dr. Ylli Zhurda Prof.Dr. Fatos Gjata

8

Faculty of Physical Activity and Recreation Dean

Prof.Asc.Dr. Agron Kasa

Head of Recreation Activity and Tourism Department

Dr. Robert Çitozi

Head of Organization and Management Department

Prof.Asc.Dr. Yllka Lalazi

Head of Movement and Health Department

Dr. Kujtim Haxholli

Faculty Council

Prof.Asc.Dr. Yllka Lalazi Dr.Kujtim Haxholli Dr. Robert Çitozi Msc.Andi Spahi Mrs. Xhensila Ceka (nonacademic staff) Mrs. Aljona Kristuli (student)

Sport Research Institute Head

Prof.Asc.Dr. Dhurata Bozo

Research Institute Council

Prof.Dr. Lumturi Markola Prof.Asc.Dr. Dhurata Bozo Msc. Enkeleida Llëshi Msc. Genti Pano Msc. Junida Pogoni Msc. Ledina Koçi Mrs. Bertina Hoxha (nonacademic staff)

9


REFORMA KURRICULARE NE UST

CUIRRICULA REFORM AT UST

• •

Mbas katër vitesh të implementimit të programeve të reja të hartuara sipas standardit të Bolonjes, si dhe te standardeve të Rrjetit Europian të Universiteteve të Sportit, këtë vit akademik programet e nivelit të parë bachelor të të dy fakulteteve të UST – së kaluan për një rivleresim dhe ridimensionim më të plotë e cilësor gjithmonë në raport me standardet dhe cilësinë e kërkuar nga tregu i punës.

FAKULTETI I SHKENCAVE TE LEVIZJES PROGRAMI BACHELOR – SHKERNCAT E LEVIZJES Objektivat e Programit DIPLOMA: NIVELI I PARË (Bachelor) NË SHKENCAT E LEVIZJES Formim Bazë Univerisitar: - Në fushën e edukimit fizik; - Në fushën e trajnimit sportiv. Objektivi i Punësimit: I aftë të organizojë dhe drejtojë: - procesin e edukimit fizik në sistemin 9-vjeçar arsimor të vendit; - procesin stërvitor me subjektet e moshave të reja (në atletikë, gjimnastikë, lojra sportive, sporte ndeshës, sporte ujore, sporte dimërore etj); - veprimtaritë masive sportive me karakter argëtues e garues; - veprimtaritë të sportit për të gjithë, si dhe të sportit në dobi të shëndetit. Objektivat & Prespektivat e Specializimit në Nivel të II-të dhe të III-të: - Mastër Profesional; Mësuesi, Trainim, Fizioterapi; - Mastër Shkencorë në Shkencat e Sportive / Lëvizjes dhe Shëndetit, Rekreacionit

Programi Mesimore – Shkencat e Lëvizjes Arritjet e mësimnxënies sipas fushës, Bachelor Lëndët Bio-mjeksore / Bio-medical subjects: • • • • • •

Njohja e anatomisë njerëzore; Njohja e strukturës, të funksionit dhe kontrollit të sistemeve të organizmit të njeriut; Njohja strukturës lëvizore dhe e kontrollit të saj; Njohja dhe zbatimi i parimeve biomekanike të lëvizjes; Njohja dhe zbatimi i parimeve të reabilitimit nëpërmjet lëvizjes. Njohja dhe zbatimi i koncepteve të shëndetit publik dhe edukimit të tij.

Lëndët Social-humane/ Social-human subjects: • • •

10

Njohja e EF / Sport në shoqëri, zhvillimet historike dhe sociologjike; Njohja e lëvizjes njerëzore nga këndvështrimet psikologjike / sociologjike; Njohja e koncepteve bazë të aplikimit të EF dhe Sportit;

After four years of implementation of the new curriculum plan designed according to the Bologna standards as well as in line with the European Network of Sports Universities, this academic year the first level syllabi of both faculties were reconsidered for a more complete and qualitative re-dimension in order to match the standards and quality demanded by the labour market.

Faculty of Movement Sciences Bachelor Study Program-Movement Sciences Program Objectives Diploma: First Level (Bachelor) Degree in Movement Sciences Basic university formation: - in the field of physical education; - in the field of sports coaching Employability target: A graduate must be able to organize and manage: - - - -

The PE process at the 9-year (basic) schools in the country; The training process for youths (in athletics, gymnastics, sports games, combat sports, water sports, winter sports, etc); Massive entertaining or racing sport events; Sport for all events, as well as sport for health.

Objectives and perspectives of Specialization at 2nd and 3rd level - -

Professional Master: in Teaching, Coaching, Physiotherapy; Master of Science in Sports Sciences/Movement and Health, Recreation

Study program –Movement Sciences Learning outcomes according to the field of study, Bachelor Degree Bio-medical subjects: • • • • • •

Knowledge of human anatomy; Knowledge of structure, functioning and control of human organism; Knowledge of movement structure and its control; Knowledge and application of biomechanics principles of movement; Knowledge and application of rehabilitation principles through movement; Knowledge and application of public health concepts and its education.

Social/humanity subjects: • • •

Knowledge of PE/Sport in society, historic and sociological developments; Knowledge of human movement from a psychological/sociological perspective; Knowledge of basic concepts of PE and Sport

Njohja e koncepteve të organizimit e manaxhimit të EF dhe Sportit; Njohja e koncepteve bazë të kërkimit shkencorë në fushë e AFEFSSHR; Njohja demonstrimi i aftësive për të përgatitur dhe zhvilluar projekte në AFPES.

• • •

Lëndët profesionale / Practical-professional subjects: • • • • •

Njohja dhe aplikimi i aftësive dhe shkathtësive praktike në disiplinat sportive; Njohja dhe aplikimi i njohurive teorike mbi disiplinat sportive; Njohja dhe aplikimi me kopetencë i drejtimit të individëve dhe grupeve AF e Sport; Njohja dhe përdorimi i teknologjisë të kohës të aplikuara në fushën e AKEFSSHR; Të arrihet të kuptohet e zhvillohet një filozofi personale.

Raporti Teori / Praktike - Krahasimi i Dy Programeve

applications; Knowledge of organization and management of PE and Sport; Knowledge of fundamental concepts of research in the area of PAPEHSR Knowledge and demonstration of skills to prepare and develop projects in PAS

Practical/professional subjects: Knowledge and application of skills and practical agility in sport disciplines; Know-how and application of theoretical knowledge on sports disciplines; Know-how and competence in leading groups and individuals in PE and sport; Know-how and use of contemporary technology applied in the field of PAES Understanding and development of a personal philosophy

Raporti Teori / Praktike - Krahasimi i Dy Programeve Viti I Moduli / Lënda

Kredite

1 Teori, Histori-Filozo. Edu. Fiz. Sport.

8

2 Anatomi dhe Fiziologji Fuksionale

13

3 Biologji-Biokimi Akt. Fiz. e Sportit

12

4 Psikologji dhe Sociologji e Sportit

9

5 Teori Praktike e Sport. Individual I

7

6 Gjuhe e huaj

4

7 Teori Praktike e Lojerave Sportive I

7

Viti II Moduli / Lënda

Kredite

8

Fiziologji e Ushtrimit e Biomekanikë

12

9

Teori Praktike e Lojerave Sportive II

7

10

Teori Praktike e Sport. Individual II

11

11

Lënde me Zgjedhje

3

12

Sjellja Motore

6

13

Teori Praktike e Sport. Individual III

6

14

Sporte Jashte Shkolles

8

15

Metodologjia e Kërkimit Shkencore

7

Viti III Moduli / Lënda 16 Teori Metod. e Stërvitjes Sportive

Kredite 13

17 Organiz. Menaxh-Market. EF Sport

7

18 Pedagogji, Didaktikë e Sportit

8

19 Teori Praktike Lojerave Sportive III

7

20 Mjeksi Sportive

11

21 Orientimi

8

22 Mikroteza

6

11


FAKULTETI I VEPRIMTARISE FIZIKE DHE REKREACIONIT PROGRAMI BACHELOR – SHKERNCAT VEPRIMTARISE FIZIKE DHE REKREACIONIT

FACULTY OF PHYSICAL ACTIVITY AND RECREATION BACHELOR PROGRAMME – PHYSICAL ACTIVITY AND RECREATIONAL SCIENCES

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT

PROGRAMME OBJECTIVES:

DIPLOMA: NIVELI I PARË (Bachelor) NË SHKENCAT E VEPRIMTARISE FIZIKE & REKREACIONIT

DIPLOMA: FIRST LEVEL (Bachelor) IN PHYSICAL ACTIVITY AND RECREATION SCIENCES

Formim Bazë Univerisitar: - Në fushën e aktivitetit fizik & shendetit; - Në fushën e turizmit sportiv & rekreacionit.

Basic university background: - In the field of physical activity & health -In the field of sport tourism & recreation

Objektivi i Punësimit: I aftë të organizojë dhe drejtojë: - procesin e reabilitimit nepermjet levizjes me subjekte e mosha te ndryshme; - procesin stërvitor të fitnesit me subjektet e moshave të reja (në rekreacion, sporte individuale, lojra, animacion, sporte ujore, sporte dimërore etj); - veprimtaritë masive sportive e turistike me karakter argëtues, garues e kulturor; - Menaxhimin veprimtarive të sportit & aktivitetit fizik në dobi të shëndetit. Objektivat & Prespektivat e Specializimit në Nivel të II-të dhe të III-të: - Mastër Profesional; Mësuesi, Aktiviteti Fizik & Shendeti, Manaxhim, Trainim, Fizioterapi; - Mastër Shkencorë Lëvizjes dhe Shëndetit, Rekreacionit / Shkencat në Lëvizjes

Programi Mesimore – Shkencat e Aktivitetit Fizik Shëndetit e Rekreacionit

Employment Objectives:

Able to organize and manage: - The rehabilitation process through movement in subjects of different age. - The fitness training process among young age subjects (in recreation, individual sports, games, animation, aquatic sports, winter sports etc.) - massive sport and touristic activities being recreational, competitive and cultural in kind; - sport and physical activities management to the advantage of health

Objectives and Perspectives of Specialization at the Second and Third Level - Professional Master: in Teaching, Physical Activity & Health, Management, Training, Physiotherapy - Master of Science Movement and Health, Recreation/ Movement Sciences

Lëndët Social-humane/ Social-human subjects: • Njohja e EFAF/Sport e Turizem në shoqëri, zhvillimet historike dhe sociologjike; • Njohja e lëvizjes njerëzore nga këndvështrimet psikologjike/sociologjike; • Njohja e koncepteve bazë të aplikimit të AK & Sportit në dobi të Shëndetit; • Njohja e koncepteve të organizimit e manaxhimit të Aktivitetit Fizik, Sportit Rekreativ • Rekreacionit, Turizmit Sportiv; • Njohja e koncepteve bazë të kërkimit shkencorë në fushë e AFEFSSHR; • Njohja demonstrimi i aftësive për të përgatitur dhe zhvilluar projekte në fushën e Aktivitetit Fizik, Rekreacionit, Turizmit Sportiv. Lëndët profesionale / Practical-professional subjects: • Njohja dhe aplikimi i aftësive dhe shkathtësive praktike në Fitnes; • Njohja dhe aplikimi i njohurive teorike mbi Rekreacionin, Turizmin; • Njohja dhe aplikimi me kopetencë i drejtimit të individëve dhe grupeve te ndryshme në Reabilitim nëpërmjet Lëvizjes, Aktivitetin Fizik e Sportin Rekreativ; • Njohja dhe aplikimi i aftësive dhe shkathtësive praktike në Menaxhimin & Organizimin e Aktiviteteve Rektreative e Turistike; • Njohja dhe përdorimi i teknologjisë të kohës të aplikuara në fushën e AKEFSSHR; • Të arrihet të kuptohet e zhvillohet një filozofi personale

Social-human subjects: • Knowledge of EFAF/Sport and Tourism in society, historical and sociological development. • Knowledge of human movement from a psychological/ sociological perspective; • Knowledge of basic concepts in applying PA & Sport to the advantage of Health • Knowledge of basic concepts in organizing and managing Physical Activity and Recreational Sport; Recreation and Sport Tourism • Knowledge of basic concepts of scientific research in the field of AFEFSSHR • Knowledge and demonstration of skills to prepare and develop projects in the field of Physical Activity, Recreation, Sport Tourism. Practical-professional subjects: • Knowledge and application of skills and practical agility in Fitness; • Knowledge and application of theoretical lore in Recreation and Tourism. • Knowledge and competent application of individuals and groups in Rehabilitation through Movement, Physical Activity and Recreational Sport. • Knowledge and application of skills and practical knowledge in Managing & Organizing Touristic and Recreational Activities. • Knowledge and use of present-day technology in the field of AKEFSSHR Being able to understand and develop a personal philosophy.

Arritjet e mësimnxënies sipas fushës, Bachelor. Lëndët Bio-mjeksore / Bio-medical subjects: • Njohja e anatomisë njerëzore; • Njohja e strukturës, të funksionit dhe kontrollit të sistemeve të organizmit të njeriut; • Njohja strukturës lëvizore dhe e kontrollit të saj; • Njohja dhe zbatimi i parimeve biomekanike të lëvizjes; • Njohja dhe zbatimi i parimeve të reabilitimit nëpërmjet lëvizjes. • Njohja dhe zbatimi i koncepteve të shëndetit publik dhe edukimit të tij.

12

Study Programme – Physical Activity, Health and Recreation Sciences Learning outcomes according to field, Bachelor degree Bio-medical subjects: • Knowledge of human anatomy e; • Knowledge of structure, function and control of human organism; • Knowledge of movement structure and its control; • Knowledge and application of biomechanics principles of movement; • Knowledge and application of rehabilitation principles through movement; • Knowledge and application of public health concepts and its education.

13


Raporti Teori / Praktike - Krahasimi i Dy Programeve

Theory / Practice Ratio – Comparing the two programmes

Viti I

First Year

Moduli / Lënda 1 Shkenca Sociale 2 Anatomi dhe Fiziologji Fuksionale 3 Biologji-Biokimi Akt. Fiz. e Sportit 4 Disiplina Rekreative I 6 Gjuhe e huaj 7 Sporte në Natyrë

Kredite 13 12 11 12 4 8

Viti II 8 9 10 11 12 13 14

Second Year Fiziologji e Ushtrimit e Biomekanikë Disiplina Rekreative II Edukimi Shendet. & Ekologji Lënde me Zgjedhje Sjellja Motore Turizem Metodologjia e Kërkimit Shkencore

11 15 12 3 6 6 7

Viti III 15 16 17 18 19 20 21

Module / Subject Credits 1 Social Sciences 13 2 Anatomy and Functional Physiology 12 3 Biology –Biochemistry of Physical Activity and Sport 11 4 Recreational Disciplines I 12 6 Foreign Language 4 7 Outdoor sports 8

8 9 10 11 12 13 14

Exercise Physiology and Biomechanics Recreational Disciplines II Health Eduaction & Echology Optional Subjects Motor Behaviour Tourism Metodology of Scientific Research

11 15 12 3 6 6 7

Third Year Menaxhim Biznesi Teori Metod. Stërvitjes Sportive Terapia e Lëvizjes Lëndë me Zgjedhje Mjeksi Sportive Orjentim Teza

14

10 13 7 4 9 10 7

15 16 17 18 19 20 21

Business Management Theory and Methodology of Sports Training Movement Therapy Optional Subjects Sports Medicine Orientation Thesis

10 13 7 4 9 10 7

Bursë e plotë studimore në Pekin Një përshëndetje nga Kina

Full scholarship study in Beijing A greeting from China

Edhe pse me duket e pabesueshme une aktualisht ndodhem në Beijing Language and Culture University, duke ndjekur kursin intensive të gjuhës kineze, e më pas do të transferohem në Beijing Sport University.

Though unbelievable as it may seem, I am at present in the Beijing Language and Culture University attending an intensive course in Chinese language and waiting to be transferred at the Beijing Sport University.

Sëpari, dua të falenderoj Rektorin e Universitetit të Sporteve të Tiranës për besimin, ngrohtësinë dhe përkrahjen që asnjëherë se kasha menduar se mund ta gjeja në këtë universitet. Gjithashtu falenderoj Dekanin e Pedagogët e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit që më përzgjohen për të realizuar një ëndërr e cila sapo ka filluar të marrë formën e saj.

Firstly, I would like to thank the Rector of the Sports University of Tirana for the trust, warmth and support I had never thought would find in this university. I also thank the Dean and the professors of the Faculty of Physical Activity and Recreation for having chosen me to make a dream come true, a dream which has just started to take shape.

Një falenderim i veçantë shkon për Ambasadorin e Republikës Popullore Kineze Z. Ye Hao, për kontributin e tij në dhënien e burses së studimit për një student të Universitetit të Sporteve të Tiranës, të cilën e shoh si një mundësi të artë për të përfituar sa më shumë nga shkenca dhe kultura kineze, e më pas implementimin e saj ne funksion te Sportit dhe Shëndetit.

I would also like to give special thanks to the Ambassador of the People’s Republic of China, Mr. Ye Hao for his contribution in granting a scholarship for one of the students of the Sports University of Tirana, which I view as a golden opportunity to get the full benefit from the Chinese science and culture, and later implementing it to serve Sports and Medicine.

Perzemersisht EviOsmani

Warm Regards EviOsmani

15


Vizitë e delegacionit Kinez në UST

The Chinese delegation’s at UST

Në datën 28.10.2013 me mbështëtjen e Ambasadës Kineze të akredituar në Tiranë, një delegacion i kryesuar nga Zv/Ministri i Administrimit Kombëtar të Sportit të Kinës Z. Feng Jianzhong vizitoi Universitetin e Sporteve të Tiranës. Gjatë takimit që u zhvillua në prani të Rektoratit të UST-së u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit në fushën e sportit si dhe atë akademike dhe shkencore.

On 28th October 2013 with the support of the Chinese Embassy accredited in Tirana, a delegation headed by Mr. FengJianzhong, Deputy Director of China’s General Administration of Sport visited the Sports University of Tirana. In the meeting held in the presence of the UST’s Rectorate the possibilities of cooperation in the field of sport, as well as the academic and scientific life were discussed.

16

17


Lojrat Olimpike Speciale / Special Olympics Games The 27th Universiade in Kazan (Russia) 2013

Aktivitete / Activitis

18

Histori suksesi për sportin universitar shqiptar

A success story for the Albanian university sport

Universiada Sportive Mbarekombetare Në datat 06 – 17 Korrik të këtij viti me moton “Ne jemi Bota” startuan Lojërat e 27-ta Studentore. Qyteti i Kazanit në Rusi ishte mikpritësi i mëse 170 shteteve pjesëmarrëse, studentët-sportistë të të cilëve konkuruan në 27 disiplina sportive për meshkuj dhe femra.

The 27th University Games were held on 6-17 July 2013, having as their slogan “We are the World”. Kazan in Russia was the host city of about 170 participating countries. Athlete students competed in 27 sporting disciplines for males and females.

Në këtë veprimtari tejet të rëndësishme për sportin universitar ndërkombëtar morri pjesë dhe një delegacion modest nga Shqipëria që u përfaqësua nga studentë të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Grupi sportiv shqiptar u kryesua nga Prof. Fatos Gjata – përfaqësues i sportit universitar kombëtar. Disiplina e atletikës dhe konkretisht vrapimet 800m dhe 1500m për meshkuj dhe femra ishin pjesë e konkurimit të studentëve- sportistë Luiza GEGA dhe Nimet Gashi – studentë të këtij universiteti dhe njëkohësisht kampionë të vendit në këto nëndisiplina sportive. Për herë të parë në historinë e sportit universitar shqiptar, së paku në këto 13 vjet që unë e përfaqësoj atë në arenën ndërkombëtare, u arrit të merret medalja e bronxtë nga studentja-sportiste Luiza Gega në garën e 1500 m për femra.

(Mbështetja e dhënë nga Universiteti i Sporteve të Tiranës në lidhje me këtë aktivitet si dhe me pjesëmarrjen në të gjitha veprimtaritë e tjera të zhvilluara nga FISU dhe EUSA, kanë krijuar një mendësi të re për organizimin dhe menaxhimin e lëvizjes sportive studentore në shkallë vendi (organizimi i Universiadës Sportive Kombëtare e Mbarëkombëtare janë fakte domethënëse),duke qenë më afër ecurisë së mbarë lëvizjes sportive studentore ndërkombëtare.

The support provided by the Sports University of Tirana regarding this activity, as well as the participation in all the activities organized by the FISU and EUSA, have paved the way for a new mindset in the arrangement and management of sporting student movement in a national scale bringing it closer to the international sporting student movement, worth mentioning here the organization of National and All National Universiades.

Emocionet e fitueses Luiza Gega

Winner Luiza Gega’s emotions

Një nga emocionet më të mëdha në karrierën time si sportiste ka qënë pjesmarrja në Universiadën Botërore Kazan 2013, një eveniment shumë i madh sportiv, në të cilin universitetet përfaqësohen me sportistët më të mirë të dalë fitues nga Univerisadat e tyre kombëtare, ku shumë prej tyre janë edhe medalist në olimpiada e kampionate botërore. Ishte vërtet një emocion që është e vështirë të përshkruhet me fjalë të shihje teksa ngrihej për herë të parë dhe flamuri ynë kombetar midis flamujve të shteteve të mëdha si Amerika Rusia…

The participation in the World Universiade in Kazan 2013 has been one of the biggest emotions in my sporting career. The Universiade is an important sporting event, where universities are represented by the best athletes placing first in their national Universiades, while many of them being also medalists in Olympics and world championships. It was really an emotion difficult to describe with words seeing the national flag going up alongside other big nations’ flags, such as the USA, Russia and others.

In this remarkably important activity for the international universitary sport, a modest delegation from Albania also took part, represented by students of the Sports University of Tirana. The Albanian sporting group was led by Prof. Fatos Gjata – representative of national universitary sport. Part of the athletics contests, namely the 800 meters and the 1500 meters for males and females were sports players Luiza Gega and Nimet Gashi – students of this university and at the same time national champions in these sporting sub-disciplines. For the first time in the history of Albanian universitary sport, or at least during the 13 years I represent it in the international arena, could an Albanian student get a bronze medal in the 1500 meters running event for females. Luiza Gega did.

19


RISI Vizita e Rektorit të The University of Arts Universitetit të Arteve ne UST Rector’s visit at UST

20

Në kuadër të Projektit të Dixhitalizimit të Bibliotekave, një delegacion i Universitetit të Arteve i përbërë nga Rektori Prof.Dr. Petrit Malaj, Kancelarja Znj. Alma Sinani, Drejtoresha e Bibliotekës Znj. Miranda Bakiasi si dhe Specialisti i IT Z. Erjon Sulaj vizituan Universitetin e Sporteve të Tiranës.

Within the framework of the Project for Library Digitalization, a delegation from University of Arts composed of; the Rector Prof.Dr. Petrit Malaj, Chancellor Mrs. Alma Sinani, Head of Library Mrs. Miranda Bakiasi and IT specialist Mr. Erjon Sulaj visited Sports University of Tirana.

Gjatë këtij takimi u shpreh gadishmëria për vazhdimin e bashkëpunimit midis dy institucioneve si dhe nevoja e promovimit të projekteve të tilla, si element i rëndësishën në fushën e edukimit.

In the meeting, both parties expressed the willingness for continuous cooperation between the two institutions, as well as the necessity to promote such projects as a key element in the field of education.

Në fund të takimit delegacioni u njoh dhe me mjediset akademike dhe sportive të Universitetit tonë.

The delegation, at the end of their visit, was shown around the academic and sports premises and facilities of Sports University.

21


Projektimi dhe implementimi i katalogut online të Bibliotekës së Universitetit të Sporteve të Tiranës u mundësua dhe realizuar në bashkëpunim me Universitetin e Arteve. Në këtë project morën pjesë ….

Online catalogue of Sports University of Tirana Library The design and implementation of the online catalogue of the Sports University of Tirana Library was enabled and realized in collaboration with the University of Arts.

The first International Conference on Sports Sciences held by UST

Mbështetur në eksperiencën e shumë universiteteve partnere në promovimin e punimeve shkencore të fushës sportive dhe atë të promovimit të aktivitetit fizik në përmirësim të shëndetit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës do të organizohet për herë të parë Konferenca Ndërkombëtare në Shkencat Sportive në datat 5-6 Maj 2014. Konferenca ndërkombëtare do të mbulojë fushat e mëposhtme:

On the bases of the experience and effort of many partner universities to promote research in the field of sports and to support physical activity in order to improve health, at the University of Tirana Sports will be organized the first International Conference on Sports Sciences on 5-6 May 2014. The international conference topics will cover the following areas:

Fiziologjia e Ushtrimit dhe Biomekanika Stervitja dhe Perfomanca Edukim Fizik Aktivitet Fizik dhe Shendeti Aktivitet i lire dhe Rekreacion Shkencat Sportive dhe Sociale Legjislacioni dhe Menaxhimi i Sportit Kjo konferencë do të shërbejë dhe si një mundësi për referimin e studimeve shkencore të stafit tonë pedagogjik në vijësi të gradimit të tyre.

22

RISI

RISI Katalogu online i Bibliotekës së Universitetit të Sporteve të Tiranës

Konferenca e parë ndërkombetare në shkencat sportive në UST.

Exercise physiology and biomechanics Training and performance Physical Education Physical Activity and Health Leisure activity and Recreation Sports and Social Sciences Sports Legislation and Management This conference will serve as an opportunity to introduce research works carried out by our teaching staff as a means of achieving their highest academic qualifications.

23


Information on the U-GOV project

Në Univesitetin e Sporteve të Tiranës ka filluar implementmi i dixhitalizimin të plotë të të gjitha proçeseve akademike dhe administrative në bashkëpunim me Qëndrën Ndëruniversitare e Shërbimeve dhe Rrjetit Telematik “Fillimi i proçesit të implementimit të platformës UGOV Albania në universitetet publike. Ky proçes do të zbatohet në dy etapa:

Sports University of Tirana has started the implementation of the full digitalization of all academic and administrative processes in collaboration with the Interuniversity Service Center and Telematic Network. The process of the U-GOV platform implementation will be carried out in two stages.

Etapa e parë – rregjistrimi online i studentëve të vitit të parë të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë për të dy fakultetet (më pas do të jetë dhe për ciklin e dytë të studimeve) me anë të krijimit të një “account”, ku çdo student mund të shikojë (dhe printojë online) të gjitha detyrimet si financiare dhe ato akademike. Punonjëset që janë trajnuar dhe që do të asistojnë studentet janë: Znj. Mimoza Kristo (FSHL) dhe Znj. Frida Sokoli (FVRF).

First stage – the online registration of freshmen in the first cycle of full-time studies for both faculties (following with the second cycle) by creating an account, where any student can be informed about (even print online) all financial and academic obligations. The trained employees, who will also assist students, are Ms. Mimoza Kristo (FMS) and Ms. Frida Sokoli (FPAR).

Etapa e dytë – futja ne system online e kurrikulave ku do të plotësohet i tërë moduli i pegadogeve dhe më pas do të lidhet me modulin e studentëve. Për këtë fazë janë trajnuar Znj. Mimoza Reçi (FSHL), Znj. Xhensila Ceka (FVRV) si dhe asistojnë nga Drejtoria Juridike, Burimeve Njerezore dhe Arkivit Znj. Luiza Shehu dhe Znj. Majlinda Mahmuda nga dega e informacionit te studenteve dhe rregjistrimeve.

Second stage – the online introduction of curricula, which after being completed with the professors’ module will then be linked to the students’ module. Ms. Mimoza Reci and Ms. Xhensila Ceka are trained for this stage, with the assistance of Ms. Luiza Shehu from the Legal, Human Resources and Archive Office, and Ms. Majlinda Mahmuda from the Students’ Information and Registration Branch.

Për implementimin dhe zbatimin e këtij proçesi grupi i punës përbëhet nga:

The working group responsible for the implementation of this process is composed of:

Msc. Mirlinda Galushi – Kancelare

Msc.Mirlinda Galushi – Chancellor

Dr. Juel Jarani – Zv/Rektor

Dr. Juel Jarani PhD - Vice Rector

Znj. Safiola Shabanaj – Drejtor Marrëdhënieve më Jashtë dhe Teknologjisë së Informacionit

Ms. Safiola Shabanaj- Public Relation and Information Technology Officer

Z. Erlin Samimi – Specialist i IT

Mr. Erlin Samimi – IT specialist

24

RISI

RISI

Informacion mbi projektin UGOV

Revista shkencore e UST-sË (JPAS)

UST’s Scientific Journal (JPAS)

Revista shkencore e Aktivitetit Fizik dhe Sporteve (JPAS) është një botim zyrtar i Universitetit të Sporteve të Tiranës (UST), e cila botohet dy herë në vit. Revista boton kërkime empirike dhe autoritative mbi aktivi-tetin fizik dhe sportet mbi çështjet e interesit në një gamë të gjerë të profesionistëve puna e të cilëve përfshin faktorë të mirëkuptimit lidhur me aktivitetin fizik, shëndetësor dhe sjellje të bazuara në te dhena për sportet. Revista shkencore e Aktivitetit Fizik dhe Sporteve e Universitetit të Sporteve të Tiranes, është e rregjistruar në qendrën ndërkombetare në Paris- Francë me numër ISSN 23085045.

The scientific journal of Physical Activity and Sports (JPAS) is an official edition of the Sports University of Tirana (UST) published twice a year. The journal publishes empirical and authoritative researches in physical activity and sports, of interest to a wide range of professionals whose job involves. The UST’s scientific Journal of Physical and Sports is registered in the International Center based in Paris – France being assigned the ISSN 2308-5045 number.

25


Pjesmarrja ne Konferencën e 3-të Shkencore Ndërkombëtare “Aktiviteti Fizik dhe Cilësia e Jetes”, Novi Sad – Serbi Fakulteti i Sportit dhe Edukimit Fizik të Universitetit të Novi Sad, Serbi organizoi në datat 12-13 Prill 2013 Konferencën e 3-të Shkencore Ndërkombëtare “Aktiviteti Fizik dhe Cilësia e Jetës”. Universiteti jonë u përfaqësua në këtë konferencë me punimin shkencor “Ndikimi i muzikës në performancën fizike” të autorëve Prof.As.Dr. Artan Shyti dhe Msc. Egreta Peja e që u prezantua atje nga Prof.As.Dr. Artan Shyti dhe Prof.As.Dr. Agron Kasa.

Participation in the Third International Scientific Conference “Exercise and Quality of Life” Novi sad - Serbi The Faculty of Sport and Physical Education in the University of Novi Sad, Serbia organized on 12th13th April 2013 the Third International Conference “Exercise and Quality of Life”. Our university was represented in the conference with the scientific work entitled “The effects of music on physical performance” authored by Prof. Assoc. Dr. Artan Shyti and Msc. Egreta Peja, orally presented there by Prof. Assoc. Dr. Artan Shyti and Prof. Assoc. Dr. Agron Kasa.

Plenary:9,0010,30 SATURDAY,April13th2013 Posters:13,3015,00 NickosAggeloussis:COMMONBELIEFSANDRESEARCHBASEDEVIDENCEREGARDINGTHE SQUATEXERCISE JayR.Hoffman:CREATINESUPPLEMENTATIONFORATHLETES:ISITSETTINGASTANDARDFOR HOWWEWORKWITHOLDERADULTS RadoPišotandBoštjanŠimunič:FORCEOFGRAVITY–THEBASISOFHUMANMOTOR COMPETENCES

Oral:11,0013,00 Room1:COACHING, TRAINING,ANDTESTING Chairs:ChristosKotzamanidis,Department ofPhysicalEducationandSportScience, AristotleUniversityofThessaloniki,Greece, IzetRađo,FacultyofSportandPhysical Education,UniversityofSarajevo,Bosniaand Hercegovina,andSergejOstojić,Facultyof SportandPhysicalEducation,Universityof NoviSad,Serbia. MarkoErceg,IgorJelaska,andBorisMaleš: CONDITIONALITYOFMAXIMUMOXYGEN UPTAKEOBTAINEDBYDIFFERENTEXERCISE MACHINESWITHTRAININGLOADSETUP USINGGROSSMOTORSKILLTESTS JelenaObradović,MilanPantović,andMila Vukadinović:INFLUENCEOFEXTRAVERSION INTROVERSIONONTHEBALANCEOFTHE STUDENTSFROMTHEFACULTYOFSPORTAND PHYSICALEDUCATION ArtanShytiandEgretaPeja:INFLUENCE OFBACKGROUNDMUSICONPHYSICAL PERFORMANCE

Vizita nË malin e zi Me ftesë të Dekanit të Fakultetit të Sportit dhe Edukimit Fizik të Universitetit të Malit të Zi Prof.Dr. Duscko Bjelica, Rektori i UST Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli si dhe Dekani i Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Prof.As.Dr. Agron Kasa morën pjesë në festimet e 5 vjetorit të krijimit të këtij fakulteti. Gjatë kësaj vizite delegacioni i Universitetit të Sporteve të Tiranës u takua dhe me Rektorin e Universitetit të Malit të Zi Prof.Dr. Prof. Predrag Miranović ku u diskutuan mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dy palëshe në fushën akademike dhe shkencore.

26

A Visit to Montenegro The Rector of Sports University of Tirana, Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli and the Dean of Faculty of Physical Activity and Recreation Prof.As.Dr. Agron Kasa were invited by the Dean of Faculty of Sport and Physical Education of University of Montenegro to attend the celebration of the 5th anniversary of the founding of this Faculty. The delegation of Sports University of Tirana, during their visit, met the Rector of University of Montenegro Prof. Dr. Predrag Miranović and discussed on the possibility for further strengthening of bilateral relations in the academic and research area.

BorutFonda,NejcSarabon,andFrançois XavierLi:VALIDITYOFDIFFERENT KINEMATICALMETHODSFORASSESINGKNEE ANGLEDURINGCYCLING TiborBalgaandEugenLaczo:EFFECTOF PLYOMETRICTRAININGONCHANGESINTHE LEVELOFSPEEDSKILLSANDAGILITYOF FOOTBALLPLAYERS BorutFondaandNejcSarabon:WHOLE BODYCRYOTHERAPYFORRECOVERYAFTER PLYOMETRICEXERCISE AndrePanjanandNejcSarabon:ASSESSMENT OFBALANCEUSINGDIFFERENTSITTING TASKSANDRELATIONSHIPTOTHESTRENGTH OFTRUNKMUSCLES JernejRoskerandNejcSarabon:INTERAND INTRASESSIONREPEATABILITYOFSOME MVCRELATEDPARAMETERSMEASUREDBYAN ISOMETRICKNEEDYNAMOMETER MatejVoglarandNejcSarabon: MEASUREMENTSOFPOSTURALREFLEX REACTIONSTOSUDDENLOADINGOFTHE HANDS:ARELIABILITYSTUDY AndrejKocjanandNejcSarabon: ASSESSEMENTOFISOMETRICTRUNK STRENGTH–THERELEVANCEOFBODY POSITIONANDRELATIONSHIPBETWEEN PLANESOFMOVEMENT

HEALTHANDFITNESS

Chairs:SlobodanJarić,MotorControl Lab,DepartmentofKinesiologyandApplied Physiology,andBiomechanics&Movement SciencesGraduateProgram,Universityof Delaware,USA,GustavBala,FacultyofSport Room2:PSYCHOLOGY, andPhysicalEducation,UniversityofNoviSad, PEDAGOGICS,AND Serbia,andRatkoKatić,FacultyofSportand PhysicalEducation,UniversityofNoviSad, MULTIDISCPLINARYISSUES Serbia. Chairs:RadoPišot,UniversityofPrimorska, ŽeljkoKrneta,DamjanJakšić,SandraVujkov, ScienceandResearchCentre,Institutefor andPatrikDrid:BODYMASSINDEXIN KinesiologyResearchandDepartmentof PRESCHOOLCHILDRENFROMAUTONOMOUS AppliedKinesiology,UPFAMNIT,Slovenia, PROVINCEOFVOJVODINA DuškoBjelica,FacultyforSportandPhysical TanjaJerinaandIvaŠklempeKokić:HOW EducationinNikšić,UniversityofMontenegro, ISACTIVETRAVELTOSCHOOLRELATEDTO Montenegro,andTatjanaTubić,Facultyof THEQUANTITYANDINTENSITYOFPHYSICAL SportandPhysicalEducation,Universityof ACTIVITYOFCHILDRENANDYOUTH:REVIEW NoviSad,Serbia. ARTICLE DamirJurko,JosefinaJukić,HrvojeSivrić, JelicaStojanovićTošićandSašaPantelić: andSnježanaVelić:CHARACTERISTICS INFLUENCEOFPHYSICALACTIVITYOF OFCOHESIONINVOLLEYBALLTEAMSOF VARYINGINTENSITYONTHEFUNCTIONAL YOUNGERAGEGROUPS FITNESSOFFEMALESTUDENTS BorisMilavić,LukaPezelj,DamirJurko,and VesnaMijatovićJovanović,SnežanaUkropina, AndreaČelić:RELATIONSBETWEENSPORTS VeraGrujić,MirjanaMartinovCvejin,Sanja MOTIVATIONANDPLAYERPOSITIONSOF Harhaji,andIvanaRadić:DIFFERENCESIN YOUNGFEMALEVOLLEYBALLPLAYERS PHYSICALACTIVITYBETWEENVARIOUS SOCIOECONOMICCATEGORIESOFTHE JelenaIlić:SPORTSIDOLSOFJUNIOR ADULTPOPULATIONINVOJVODINA ATHLETES JelicaStojanovićTošićandDušicaĐorđević: JelenaIlić:INVESTIGATIONOFDIFFERECESIN DIFFERENCESINMOTORABILITIES SPORTRECREATIONALINTERESTSATSAMPLE OFWOMENATTENDINGDIFFERENT OFATHLETESINEARLYADOLESCENCE RECREATIONALEXERCISEPROGRAMS IgorVučković,AleksandarGadžić,Radenko MilenaMikalački,TatjanaPavlica, Dobraš,andProkoDragosavljević: NebojšaČokorilo,DarinkaKorovljev, ATHLETES’COMPETITIVEEXPERIENCEASA BiljanaSrdić,PedroJesusRuizMontero: DETERMINANTOFTHECONFORMITY MORPHOFUNCTIONALCHARACTERISTICSOF WOMENOFDIFFERENTAGEWHOACTIVELY GiovanniCapelli,SimoneDigennaro,and EXERCISE AntonioBorgogni:THEMOVEPROJECT:GOOD MihaelaJurdana,AnaPetelin,MašaČernelič PRACTICESINCROSSCUTTINGCOMMUNITY Bizjak,RadoPišot,andZalaJenkoPražnikar: INITIATIVESTOPROMOTEHEALTH THEIMPACTOFPHYSICALFITNESSON ENHANCINGPHYSICALACTIVITYFORSOCIO PLASMAVISFATINLEVELSINOVERWEIGHT/ ECONOMICALLYDISADVANTAGEDGROUPS OBESEANDNORMALWEIGHTMIDDLEAGE PeterMelek:VOUCHERSYSTEMINSPORT SUBJECT MilenaMikalački,NebojšaČokorilo,Darinka NevenaĆurčić,IvanaTodorović,Svetlana Korovljev,andPedroJesusRuizMontero: Vukosav,andVukGarača:SPORTS INFLUENCEOFNORDICWALKINGON COMPONENTINTOURISM–ANALYSISOF MORPHOLOGICALCHARACTERISTICSOF ADVENTURETOURISM ELDERLYWOMEN ŽeljkoBanićević,AleksandraBelić,andIvana KsenijaBošković,BrankaProtićGava, Banićević:MENSSANAINCORPORESANO AleksandraĐorđević,andAleksandar –FROMITSORIGINSUPTONOW Knežević:ADAPTEDPHYSICALACTIVITY IvanaBudimirandIgorJelaska:STATISTICAL AFTERAMPUTATIONOFUPPERANDLOWER ANALYSISOFBETTINGPHENOMENON:WHYIS EXTREMITIES “ALWAYS”JUSTASINGLEPAIRMISSING BrankaProtićGava,MilenaMikalački,Tijana Šćepanović,andSašaRadosav:BADPOSTURE MiraMilić,TatjanaGlušac,andAnaĐurović: PUPILSANDERGONOMICSOFSCHOOL NEWREQUIREMENTSINTEACHINGENGLISH FURNITURE FORSPECIFICPURPOSES

PSYCHOLOGY,PEDAGOGICS,ANDMULTIDISCIPLINARYISSUES Chairs:TiborHortobágyi,CenterforHumanMovementSciences,UniversityMedicalCenter Groningen,Netherlands,SlobodanSimović,FacultyofPhysicalEducationandSport,University ofBanjaLuka,RepublicofSrpska,BosniaandHerzegovina,andNebojšaMaksimović,Faculty ofSportandPhysicalEducation,UniversityofNoviSad,Serbia. RadovanČokorilo:THEROLEOFPARENTS INPREVENTIONOFACHILD’SAGGRESSIVE BEHAVIOR

HusseinSadiIbrahim:THERELATIONOF LEARNINGANDINTELLIGENCETOTHE CREATIVETHINKINGOFTHECHILDREN

LenčeAleksovskaVeličkovska,Vujica Živković,MilanNaumovski,DanielaŠukova Stojmanovska,andSerjožaGontarev:EFFECT OFSOMEPSYCHOSOCIALFACTORSONTHE MOTIVATIONALREADINESSFORCHANGEIN PHYSICALACTIVITYHABITSAMONGYOUNG SCHOOLGIRLSAGED15TO18

MilošPopović,HanaValkova,RuženaPopović, andMilanDolga:INTELLECTUALMATURITY RELATIONSHIPTOAGEANDACCADEMIC ACHIEVEMENTINSTUDENTSOFSPECIAL SCHOOLFORELEMENTARYANDSECONDARY EDUCATIONINNIS

NóraSzilágyi,NoémiKeresztes,ZsófiaRázsó, BalázsKiss,andCsabaVarga:SPORTING HABITSANDSPORTMOTIVATIONAMONG VOLUNTEERSINHUNGARY TatjanaTubićandVišnjaĐorđić:DOATHLETES HAVEAMOREPOSITIVESELFPERCEPTIONOF PHYSICALAPPEARANCE? AlenMiletić:BODYIMAGEANDCOMPETITIVE RANKAMONGSPORTDANCERS NoémiKeresztes,BettinaPikó,AnikóPálinkás, VirágHorváth,andMártaFülöp:STRUCTURE ANDFEATURESOFCOMPETITIVENESSINDEX NadhimAlWattarandMahaSabreHussan: THEEFFECTOFPSYCHOLOGICALCOUNSELING PROGRAMONFOOTBALLPLAYERSTO COGNITIVELYMANAGETHEPSYCHOLOGICAL STRESS RobertPaic,AttilaKajos,MiloradĐukić, DarinkaKorovljevandGyöngyvérPrisztóka: ATTITUDECOMPARISONOFONEHUNGARIAN ANDONESERBIANTEAM’SYOUTHMALE HANDBALLPLAYERS

ŠpelaGolubovićandRenataŠkrbić:QUALITY OFLIFEINCHILDRENWITHDISABILITIES OBSERVEDTHROUGHPHYSICALHEALTH DOMAIN JānisBalodis:MILITARYSPORTTRAINING CENTERSINLATVIANCOASTLINE:EXAMPLE OFSPORTINFRASTRUCTUREINPERIPHERAL AREAS MilkaĐukić,MilicaĐukićandMiloradĐukić: THEROLEOFLEADERSINMANAGING STRATEGICCHANGESINTHEREPUBLICOF SERBIAANDINWOMEN’SSPORT MilkaĐukić,LidijaPetrović,SinišaZarić, MiloradĐukićandVeselinBunčić:THE STRATEGICSPORTSEVENTPLANNING:A CASESTUDYOFTHEUEFAEUROPEANUNDER 17FOOTBALLCHAMPIONSHIP NebojšaMaksimović,RadenkoMatić,Zoran Milošević,BorislavObradović,andDamjan Jakšić:PREFERENCESFORTRADITIONAL ORPARTICIPATORYAPPROACHTOWORK MOTIVATIONINSTUDENTS

FACULTYOFSPORTANDPHYSICALEDUCATION UNIVERSITYOFNOVISAD Lovćenskastr.16,21000NoviSad,Serbia phone+38121450188fax+38121450199 www.fsfvns.rs eqol@uns.ac.rs www.eqol.uns.ac.rs

27


Pjesëmarrja në Konferencën Participation in the Ndërkombëtare – Tetovë, International Conference Maqedoni Tetovo, Macedonia Universitetin Shtetëror të Tetovës, nga data 31 Maj deri 1 Qershor 2013, zhvilloi punimet e Simpoziumit Ndërkombëtar të Shkencave Sportive.

The State University of Tetovo held proceedings of International Symposium on Sports Sciences from 31st May to 1st June 2013.

Ky simpozium, u organizua nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, Fakulteti i Kulturës Fizike në bashkëpunim me Universitetin e Trakisë të Turqisë.

The Symposium was organized by State University of Tetovo, Faculty of Physical Culture, in cooperation with Trakia University in Turkey.

Universiteti i Sporteve të Tiranës u përfaqësua nga Prof.As.Dr. Dhimitraq Skënderi – pedagog pranë Departamentit të Sportit, Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes i cili referoi temën “Ndryshimet fiziologjike të shkaktuara nga përmirësimi i VO2 max. tek mosha e tretë”.

Sport University of Tirana was represented by Prof. As.Dr. Dhimitraq Skënderi, a professor of Department of Sports at Faculty of Movement Sciences, who presented a study titled “Physiological changes caused by VO2 max improvement in third age”.

28

Mbledhje e bordit ekzekutiv në UST- Kampionati Europian i Mundjes

Executive Board Meeting at UST- European Championship of Wrestling

Në date 14 Prill 2013 ne sallen Meeting Room, zhvillohet mbledhja e Bordit Ekzekutiv te Federates Europiane te Peshengritjes. Ne mbledhje moren pjese Presidenti i Federates, Dr. Antonio Urso nga Italia dhe Prof. Hasan Akkus, Sekretari i Pergjithshem i Federates nga Turqia, si dhe gjithe anetaret e Bordit Ekzekutiv te Federates (ne se te interesojne emrat shih faqen European Weightlifting Federation). KJo ishte mbledhja e zhvilluar para fillimit te Kampionatit Europian te Peshengritjes ne Tirane.

The meeting of the European Weightlifting Federation’s Executive Board was held on 14th April 2013 in the Meeting Room. The Federation’s President, Dr. Antonio Urso from Italy and Prof. Hasan Akkus, the Federation’s General Secretary from Turkey took part in the meeting, as well as all the members of the Federation’s Executive Board. This was the first meeting held before the beginning of the European Weightlifting Championship in Tirana.

Realizimi i kesaj mbledhjeje u mundesua nga bonsensi i Rektorit te UST, Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli.

The meeting arrangement was made possible by the good will on the part of Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli, the Sports University of Tirana’s Rector.

Per te pare kushtet e salles erdhi paraprakisht sekretari i Fed. Europiane te Peshengritjes, Prof. Hasan Akkus, i cili zhvilloi nje takim me rektorin ne zyren e tij, dhe falenderoi Rektorin per ndihmen e dhene.

A preliminary visit was paid by the Federation’s General Secretary, Prof. Hasan Akkus to inspect the hall’s conditions, who also had a meeting with the Rector in his office and thanked the latter for the help provided.

29


Università degli Studi di Roma “Foro Italico” Piazza Lauro de Bosis 15, 00194 Rome, Italy Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute

Doctoral Program in Health and Physical Activity European Curriculum on the Integrative Biology Approach XXV Cycle Doctoral Thesis Defence Friday, March 15th, 15.00 – Sala Marinozzi

Mbrojtje doktorature (PhD) Doctorate (PhD) defence for për herë të parë në Romë nga the first time in Rome by the pedagogu i UST-së Juel Jarani SUT’s lecturer JuelJarani Z. Juel Jarani, ne Universitetin e Romes “FORO ITALICO” me 25 mars mbrojti temën e tij të doktoraturës me titull “Ndikimi i ushtrimeve dhe lojrave në treguesit e mirqënies fizike në nxënësit e klasave 1 dhe 4 të shkollave fillore të Tiranës” (projekt bazuar ne shkollat fillore, Projekti ABC 5). Drejtues i projektit të temës së doktoraturës ishte Prof. Daniela Caporossi, bashkëdrejtues ishte Prof.As. Dr Agron Kasa dhe udhëheqës ishte Dr. Maria Chiara Gallotta. Komisioni vlerësues përbëhej nga Prof. Attilio Carraro, nga Universiteti i Padovës, Itali dhe Dr. Anna Bugge, nga Instituti i Shkencave Sportive dhe Biomekanikës në Odense, Danimarkë.

Mr. Juel JARANI defend the PhD thesis on March 25th at University of Study “FORO ITALICO” of Roma entitle ‘the impact of exercise and games on physical fitness indicators in 1st and 4th graders in Tirana (elementary school based intervention ABC “5 on 5”project). The project supervizor of the PhD thesis was Prof. Daniela Caporossi, Co-Supervisor: Prof.As. Dr Agron Kasa and the tutor was Dr. Maria Chiara Gallotta. The evaluation Carraro, from and Dr. Anna Sports Science Odense.

committee included Prof. Attilio the University of Padua, Italy Bugge, from the Institute of and Clinical Biomechanics, in

Candidate: Reyes Maria Beltran Valls “Age-related functional and molecular adaptations to resistance exercise” 1st Opponent: Prof. Truls Raastad Department of Physical Performance – Norwegian School of Sport Science - Oslo 2nd Opponent: Prof. Jose Via Department of Physiology – University of Valencia Monday, March 25th, 10.00 – Sala Marinozzi Candidate: Juel Jarani “The impact of exercise and games on physical fitness indicators in 1st and 4th graders in Tirana. Elementary school based intervention. ABC "5 on 5"project” 1st Opponent: Prof. Attilio Carraro Department of Educational Science – University of Padua 2nd Opponent: Dr. Anna Bugge Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics – University of Southern Denmark - Odense

30

31


Aktivitete / Activitis

BOOK PROMOTION OF PROFESSOR SHYQYRI RRELI

1st of June Celebration

On 12/12/2013 at the Sports University of Tirana, Prof. Asc.Dr. Shyqyri Rreli promoted the latest publication of his book titled “The Professional Evolution of the Albanian Football Coach”.

It has already become a tradition of the Sports University of Tirana to organize 1st June Celebration, children’s day. Our sports grounds were open and welcomed children of various ages who engaged and competed in sports and recreational games.

Many Albanian sports personalities were invited to take part in the event. The Dean of Faculty of Movement Sciences, Prof.Dr. Mehmet Spahiu made an introduction of the book at this event.

PROMOVIMI I LIBRIT TË PROFESORIT SHYQYRI RRELI Me datë 12.12.2013 në Universitetin e Sporteve të Tiranës, Prof.Asc.Dr. Shyqyri Rreli promovoi botimin e tij të fundit me titull “Evoluimi professional i trajnerit të futbollit shqiptar”.

The publication of the book was also welcomed and appreciated by some other personalities, such as: The Rector of UST Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli, Prof.Dr. Ismail Demneri, Prof.Dr. Lluka Heqimi, Prof.Dr. Qemal Shalsi, Bashkim Tufa.

Festa e 1 Qeshorit

Është tashmë një traditë në Universitetin e Sporteve të Tiranës organizimi i festës së 1 Qeshorit. Ambjentet tona sportive mikpritën femijet e moshave të ndryshme duke i organizuar atyre në lojra sportive dhe rekreative.

Në këtë veprimtari morën pjesë shumë personalitete të ftuar të sportit shqiptar. Në këtë veprimtari promovimin e këtij botimi e prezantoi Dekani i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes Prof.Dr. Mehmet Spahiu. Gjithashtu përshëndetën dhe vlerësuan këtë botim edhe personalitete të ftuar si: Rektori i UST Prof.Dr. Vejsel Rizvanolli, Prof.Dr. Ismail Demneri, Prof.Dr. Lluka Heqimi, Prof.Dr. Qemal Shalsi, Bashkim Tufa.

32

33


Aktivitete / Activitis

Finalet e Shkollave të Mesme në Sport Universiteti i Sporteve të Tiranës mikpriti në ambjentet e tij sportive Finalet e Shkollave të Mesme në Sport. Aktiviteti u organizua nga Bashkia e Tiranës dhe nxënësit e shkollave të mesme garuan për të nxjerrë fituesit në sportet e volejbollit, basketbollit etj.

High Schools Sports Finals Sports University of Tirana hosted in its sporting grounds and facilities the High School Sports Finals. The event was organized by the Municipality of Tirana, and high school students competed and the winners were determined and rewarded in the sports of volleyball, basketball etc.

34

35


Aktivitete / Activitis dhe S.Metolli, organizuan dhe drejtuan një 2 javësh të suksesshëm në të gjitha komponentët. Ndryshe nga viti i kaluar këtë vit studentët përveç guidave në destinacione të ndryshme, organizuan edhe zbritje alpine me litar nga lartësi të konsiderueshme. Gjithashtu u zhvillua not në Lumin e Thethit, Kampionat Volejbolli e Futbolli mes grupeve, shoqëruar kto çdo natë me mbrëmjet e animacionit ku studentët performuan si artistë apo aktorë të vërtetë. Në përfundim të kursit të Kampingut Malor Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit shënoi edhe një faqe tjetër suksesi në historinë e tij 4 vjeçare.

Kursi i Kampingut Malor (Theth)

Mounting Camping in Theth

Nga data 1-12 Korrik 2013 studentët e kursit të dytë të Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit zhvilluan në Theth, Kampingun Malor, një prej pjesëve më të rëndësishme të programit Bachelor.

From 1-12 July 2013 the second year students of Faculty of Physical Activity and Recreation completed the camping course which is a main component of Bachelor program.

Trupa pedagogjike e përbërë nga Dekani Prof. Asc. Dr. Agron Kasa, Përgjegjesi i Departamentit të Veprimtarisë Fizike Rekreacionit e Turizmit Dr. Robert Çitozi dhe pedagogët; A.Troja, A.Bogdani, E.Zekaj, E.Spahiu, R.Kukeli, A.Kondaj dhe 2 Mjekët A.Oseku

The teaching staff composed of; the Dean, Prof.Asc. Dr. Agron Kasa, Head of Physical Activity, Recreation and Tourism , Dr. Robert Çitozi, professors A.Troja, A.Bogdani, E.Zekaj, E.Spahiu, R.Kukeli, A.Kondaj and two doctors A.Oseku and S.Metolli, organized

36

and led a successful course in all aspects. Unlike last year, the students organized not only hikes to different destinations but also mount descent down considerable heights this year. Moreover, they went swimming in Theth river, organized Volleyball and Football competitions, parted every evening accompanied by animation events performed by students. The finalisation of the mountain camping marked another successful stage in the 4-year history of Faculty of Physical Activity and Recreation.

37


Kursi i Notit – FSHL & FVRF / The swimming course

Aktivitete / Activitis

38 39


Aktivitete / Activitis

Lojrat Olimpike Speciale

Special Olympics Games

Universiteti i Sporteve të Tiranës ofroi falas mjediset e tij sportive në shërbim të zhvillimit të Lojrave Kombëtare Olimpike Speciale. Nga data 26 deri më 29 Tetor 2013 shumë fëmijë me aftësi të kufizuara garuan në sportet e atletikës, futbollit, basketbollit, volejbollit e ping-pongut duke gjallëruar akoma më shumë ambjentet tona sportive.

The Sports University of Tirana offered for free its sports facilities contributing to the Albanian Special Olympics event. From 26th to 29th October many children with intellectual disabilities participated in the track and field events, football, basketball, volleyball and table tennis games adding more life into our sports facilities.

40

41


Aktivitete / Activitis

viti i II-të i Konkurseve të Pranimit në UST me fotofinish

Second year of Admission Contests at UST with photofinish

Edhe ktë vit akademik në Universitetin e Sporteve të Tiranës pati një numur shumë të madh prurjesh me studentë kandidatë për tu pranuar në ktë Universitet.

Even in this academic year the Sports University of Tirana had a significant flow of candidate students competing for a place at university.

Në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, për programin e studimeve Bachelor, u regjistruan një total prej 279 konkurentësh nga të cilët; 233 meshkuj dhe 46 femra. Të drejtën për të vazhduar studimet e fituan vetëm 100 prej tyre. Ndërkohë pritet të vazhdojnë studimet edhe 25 kandidatë të tjerë me shtesat që janë miratuar nga Ministria. Gjithashtu në FVFR është zhvilluar edhe konkursi për programin e studimeve Bachelor (Part-Time) ku nga 115 kandidatë (106 meshkuj & 9 femra), (6 kandidatë e kishin Fakultet të dytë),vetëm 60 prej tyre fituan të drejtën për të vazhduar studimet.

In the Faculty of Physical Activity and Recreation (FPAC), for the Bachelor degree, a total number of 279 contestants were enrolled, out of whom 233 males and 46 females. Only 100 of them won the right to continue with their studies. Meanwhile 25 other candidates are expected to win the right of study as being part of the supplementary list approved of by the Office of Education. The FPAC likewise organized the contest for part-time studies in the Bachelor program, where out of 115 candidates (106 males and 9 females), (6 candidates holding a previous degree) only 60 won the right to continue with their studies.

Konkurset e Pranimit për ktë fakultet u zhvilluan: • FVFR për programin Bachelor me kohë të plotë konkursi u zhvillua nga dt: 02.09.2013 – 03.09.2013 dhe për programin Bachelor me kohë të pjesshme (Part-Time) u zhvillua në dt: 14.10.2013.

Admission Contests for this faculty were held: • FPAC’s contests for the full time Bachelor degree were held on 2-3 September 2013, while the contests for the part-time Bachelor study program were held on 14 October 2013.

42

Në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (FSHL), për programin e studimeve Bachelor, u regjistruan një total prej 490 konkurentësh nga të cilët; 420 ishin meshkuj dhe 70 femra. Si edhe tek fakulteti tjetër edhe ktu të drejtën për të vazhduar studimet e fituan vetëm 100 kandidatë. Si edhe tek fakulteti tjetër edhe ktu pritet të vazhdojnë studimet edhe 25 kandidatë të tjerë me shtesat që janë miratuar nga Ministria. Gjithashtu po në ktë Fakultet është zhvilluar edhe konkursi për programin e studimeve Bachelor (PartTime) ku nga 193 kandidatë (177 meshkuj & 16 femra), (11 kandidatë e kishin Fakultet të dytë), vetëm 60 prej tyre fituan të drejtën për të vazhduar studimet. Konkurset e Pranimit për ktë fakultet u zhvilluan: • FSHL konkursi për programin Bachelor me kohë të plotë u zhvillua nga dt: 04.09.2013 – 06.09.2013 dhe për programin Bachelor me kohë të pjesshme (Part-Time) u zhvillua nga dt: 16.10.2013 – 17.10.2013.

In the Faculty of Movement Sciences (FMC), for the Bachelor degree a total of 490 students were enrolled out of whom 420 females and 70 females. Like in the other Faculty only 100 candidates won a place. An additional 25 other are expected to continue their studies as part of the supplementary list approved of by the Office of Education. This Faculty as well organized the contests for part-time Bachelor study program, where out of 193 candidates (177 males and 16 females), (11 candidates holding a previous degree) only 60 won the right to continue their studies. Admission Contests for this faculty were held: • FMC’s contests for the full time Bachelor degree were held on 4-6 September, while the contests for the part-time Bachelor study program were held on 16-17 October 2013.

43


44

45


46


INVESTIM TRANSFORMUES NË UST (së shpejti) Transforming Investment at UST (coming soon)

48

Revista Fokus nr. 7  

Revista Fokus nr. 7 (DHJETOR 2013)

Revista Fokus nr. 7  

Revista Fokus nr. 7 (DHJETOR 2013)

Advertisement