Page 31

• Në datën 15-16 Nëntor 2016, delegacioni i përbërë nga Dekani Prof.Dr. Bardhyl Misja dhe Prof.Dr. Robert Çina morën pjesë në Konferencën e katërt Medica Medicine + Sportet në Dusseldorf, Gjermani, ku u prezantua tema: “Vlerësime paraprake mbi ndikimin e një dispozitivi holografik mbi ekuilibrin”. • Në datën 15 Nëntor 2016 Msc. Meriljan Kurtaj. Msc. Anduela Lile – mori pjesë në Konferencën e 11-të Ndërkombëtare mbi Zhvillimin Shkencor Euroaziatik organizuar në Vienë-Austri me temë: “Studim rasti për sistemin informatik të menaxhimit të taksave”. • Në datat 17-18 Nëntor 2016, u organizua në Pitest-Rumani, Konferenca e 9-të Ndërkombëtare e Edukimit Fizik dhe Shëndetit. Gjatë konferencës u prezantuan temat si më poshtë: 1. Prof.Asc.Dr. Kujtim Kapedani –“Fleksibiliteti optimal rrit performancën teknike tek gjimnastët”. 2. Dr. Anesti Qeleshi, Msc. Arben Bozaxhiu –“Pjesëmarrja e nxënësve në aktivitetin fizik në Shqipëri”. • Në datat 25-26 Nëntor 2016, Dr. Anesti Qeleshi– Lektor FVFR mori pjesë në Konferencën I Ndërkombëtare të Shkencave Profesionale organizuar në qytetin e Durrësit, ku referoi temën: “Përmirësimi i Shëndetit me aktivitet ekstra kurrikulare në fëmijët 6-10 vjeç në Tiranë”. • Në vijim të kualifikimeve të stafit joakademik, Msc. Mirlinda GALUSHI – Kancelar i Universitetit të Sporteve të Tiranës, mori pjesë në Workshop-in “Strengthening Budget Execution”, i cili u zhvillua nga data 07-09 Dhjetor 2016 në Lubjanë, Slloveni. Pjesëmarrja në këtë aktivitet akademik ishte i rëndësishëm për kualifikimin e mëtejshëm në kuadër të mirëfunksionimit të buxhetit, ku u paraqit dhe rasti i Shqipërisë, si dhe për zhvillimin e bashkëpunimit të

mëtejshëm.

31

Fokus9 shqip  
Fokus9 shqip  
Advertisement