Page 28

• Në datat 31 Mars – 2 Prill, u organizua në Podgoricë-Mali i Zi, Konferenca Ndërkombëtare e Procesit të Transformimit në Performancën e Sportit, ku u referua tema: Msc. Keida Ushtelenca, Dr. Juel Jarani (PhD)– “Monitorimi i koordinimit bruto motor në fëmijët gjatë 1 viti, provat e bazuara në diferencat gjinore”.

• Në datë 27 Maj 2016 u organizua në Vienë-Austri, Konferenca e 11-të Europiane mbi

Edukimin dhe Psikologjinë e Aplikuar, gjatë së cilës u prezantuan si referim virtual tema e mëposhtme: 1. Msc.Rigerta Selenica, Msc. Najada Quka – “Ndikimi i metodave stërvitore të forcës në

performancën e shpejtësisë së vrapimit” 2. Msc.Najada Quka, Msc. Rigerta Selenica, Anisa Nurja - “Ndikimi i ushtrimeve fizike në

korrigjimin e posturës tek fëmijët Shqiptarë të moshës 10-11 vjeç” • Në datën 12 Prill 2016, u organizua në Kolasin-Mal të Zi, Konferenca Ndërkombëtare

Mjekësore Sportive, ku u referua tema e mëposhtme: Prof. Dr. Dhimitraq Stratorbërdha, Dr. Juel Jarani (PhD)– “Aktiviteti fizik, statistika të obezitetit të fëmijëve Shqiptarë 6-15 që jetojnë në rajonin e Ballkanit”.

28

Fokus9 shqip  
Fokus9 shqip  
Advertisement