Page 16

MARRJA E TITUJVE AKADEMIKË GJATË VITIT 2016, NË FSHL • Bardhyl Misja, marrë titullin “Profesor” datë 10.02.2016 • Agron Cuka, marrë titullin “Profesor” datë 10.02.2016 • Sead Bushati, marrë titullin “Doktor” datë 11.03.2016 • Abdyl Kuriu, marrë titullin “Doktor” datë 15.04.2016 • Altin Mërtiri, marrë titullin “Doktor” datë 15.04.2016 • Aida Shehu, marrë titullin “Doktor” datë 15.04.2016 • Edison Ikonomi, marrë titullin “Doktor” datë 23.05.2016 • Elton Bano, marrë titullin “Doktor” datë 25.11.2016

ZYRA E KËSHILLIMIT, INFORMIMIT E ORIENTIMIT TË STUDENTËVE NË FSHL Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes mbështetur në Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në “Republikën e Shqipërisë” ka ngritur ne datë 15/11/2016 Zyrën e Këshillimit, Informimit e Orientimit të studenteve nga regjistrimi dhe pranimi e deri në diplomim dhe punësim. Kjo zyrë kryesohet nga Zv/Dekan Msc.Blerina Mema dhe lektorët Dr.Aida Shehu, Msc.Ervin Mazniku, Msc. Rigerta Selenica. Kjo zyrë është e hapur për studentët të Hënë - të Enjte, ora 1100 – 1300, tek salla meeting room. Informacioni përmbledh orientim mbi programet e studimit që ofron “FSHL” mbi karrierën ose orientimin profesional, si dhe këshillim individual ose në grup. Kjo zyrё bashkёpunon ngushtё me portalin Alumni të UST-së për t`u dhënë mundësi studentëve për të zhvilluar, vlerësuar, planifikuar dhe profesionalisht karrierën brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht. Veprimtaritë dhe detyrat kryesore të zyrës së Këshillimit, Informimit e Orientimit të studenteve të FSHL:

• Informimi i studentëve dhe sigurimi i transparencës së plotë për çështjet e aspektet akademike, mësimore dhe shkencore, si dhe me të drejtat e detyrat e tyre. • Orientimi i studentëve në shkollimin dhe gjatë shkollimit për zgjedhjen e fushave formuese specifike dhe mundësive të formimit që ofron universiteti. • Orientimi dhe njohja e studentëve me tregun e punës në përgjithësi dhe mundësitë e veçanta e të momentit për punësimin duke ndërmjetësuar këtë proces. • Të mbajë kontakte individuale me studentët edhe pas diplomimit e punësimit të tyre duke marrë në mënyrë të vazhduar feedbackun e tyre. • Rregullon dhe siguron përfshirjen e studentëve në vendimmarrje, në proceset e aktivitetet kryesore që lidhen me mësimdhënien dhe aktivitetet e tjera kërkimore e zhvilluese, si dhe shërbimet që u ofrohen.

16

Fokus9 shqip  
Fokus9 shqip  
Advertisement