a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 8

RUNĀ PREZIDENTS

››› — Tagad taču ir vēl!? Piemēram, saistībā ar LOK dzirdēts RIMI vārds. — RIMI ir sadarbības partneris kon­ krētiem pasākumiem programmā Sporto visa klase bērniem, kam ar lielo sportu ir visai nosacīts sakars. Bijuši arī agrāk atsevišķi sponsori noteiktiem projektiem. Tagad Tokijas olimpisko spēļu komandai par sadarbības partneri kļuvis plaukstošs nacionālā kapitāla uzņēmums enerģētikas jomā AJ POWER. Bet tie nav tādi spon­ sorēšanas līgumi, kuros paredzēto naudu var novirzīt visa sporta attīstībai. — Situācija nemaz neizskatās tik dramatiski slikta, ka LOK prezidentam būtu jāatkāpjas. — Bet es jau sākumā teicu, ka nā­ kamgad un aiznākamgad augstu sasniegu­ mu sportam no valsts budžeta paredzēts iedalīt par pusotru miljonu mazāk nekā šogad. Tā nav laba situācija! Nacionālās attīstības plānā līdz 2027. gadam kultūras infrastruktūras pilnveido­ šanai paredzēti 170 miljoni, sportam — tikai 30. Tā nav laba situācija! Tajā pašā laikā viss iepriekš paveik­ tais ir devis rezultātus, un es vēlos, lai rezultātu uzlabošanās neapstājas. Turklāt es neatkāpjos, es vienkārši vairāk nekan­ didēju uz nākamo termiņu. Laiks dara sa­ vu. Ne tikai cilvēki, pat dzelzsbetons no­ veco un nogurst. Lai nāk komanda ar jaunām idejām, ar kurām jaunajos politis­ kajos apstākļos sports valstī spēs atgūt savas pozīcijas un attīstīties tālāk. Pēc 2008.—2009. gada finanšu krī­ zes finansējums augstu sasniegumu spor­ tam, lai kā mēs arī censtos un lai cik spožus panākumus gūtu atlēti, joprojām nav atgriezies 2007. gada līmenī. Vai tad valsts joprojām dzīvo krīzes apstākļos? Šī ikdienas cīņa, birokrātijas palielināšanās noved līdz zināmai stagnācijai un nogu­ ru­ mam. Ja es redzu, ka citiem var būt labāka sadarbība ar politiķiem, lielākas spējas pārvarēt birokrātiju, tad, domājot par ideju, par to, ka LOK olimpiskā kus­ tība jāattīsta visās jomās, es ar savu pie­ redzi un skepsi nedrīkstu kļūt par bremzi. Bet es neizslēdzu, ka mana pieredze un zināšanas var palīdzēt realizēt kādas jaunas idejas. Pēc diviem gadiem sagai­ dīsim LOK simtgadi. Mēs kļūstam arvien modernāki, vairākas idejas vēl ir prātā, un LOK nākotnē digitalizācijas, mākslīgā intelekta izmantošanas ziņā var kļūt par modernāko nacionālo olimpisko komiteju Eiropā, ja ne pasaulē. — Kāpēc notiek šī mūžīgā kaulēšanās ar Finanšu ministriju, ar Izglītības un zi­ nātnes ministriju, šie nemitīgie draudi sportam dot mazāk. Tajā pašā laikā tautas veselība kļūst arvien kuslāka. Vairāk nau­ das jādod ne tikai Veselības ministrijai, bet arī sportam. Kur slēpjas šī neizpratne?

8

Sapnis īstenots. 1992. gada februāris, Latvija atgriežas olimpiskajā saimē ziemas spēlēs Albērvilā. Pirms atklāšanas parādes Latvijas komandas karognesējs, olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs (no labās), LOK prezidents Vilnis Baltiņš un ģenerālsekretārs Aldons Vrubļevskis

Ir

jāgatavojas cīņām par budžetu, cīņām ar sporta vietu un lomu valsts pārvaldē. Ierēdņu draudiem pēc neloģiskām formulām noteikt prioritārus sporta veidus pretim jāliek prāts, loģika, plānošana, ilgtermiņš, pēctecība

— Partiju ideoloģiju neesamībā. Tām partijām, kas atrodas pie varas, ir tikai dažādas kvalitātes sociālekonomiskas programmas, bet nav ideoloģijas un ilgtermiņa attīstības plānu. Biežās valdošo koalīciju maiņas novedušas pie tā, ka, pie­ mēram, nacionālās attīstības plāns iepriek­ šējai desmitgadei izpildīts labi ja par 60 procentiem. Kāda jēga no tāda plāna?! Visi tie, kas šo dokumentu pirms divpadsmit ga­ diem sastādīja, jau ir politikas sētmalē vai aizbraukuši no valsts. Turklāt lielā kāre fi­ nansējumu meklēt Eiropas fondos novedusi pie nevajadzīgas paļaušanās uz citiem un sevis izlaišanas slinkumā. — Runājot par šābrīža situāciju, tei­ ci, ka ir jauni politiskie apstākļi. Ko tu ar to domāji? — Tie ir apstākļi, kuros, neņemot vērā lielas sabiedrības daļas viedokli,

tiek realizētas šauru politpulciņu un viņu sponsoru intereses. — Kā tas attiecas uz sportu? — Sports tiek saistīts ar zināmu ie­ priekšējās koalīcijas partiju apvienību, kura tagad ir opozīcijā. Atbilstoša ir arī attiek­ sme pret šo jomu. Turklāt pašreizējā koalī­ cijā partiju ir vairāk, un katra meklē papil­ du līdzekļus savai nozarei. Tos visvieglāk atņemt tiem, kam nav sava politiskā jumta. — LOK atrodas duālā situācijā. Komi­ tejai jābūt no valsts neatkarīgai, bet augstu sasniegumu sportam naudu dod valsts... — Tajā arī slēpjas viens no iemesliem, kāpēc es pieņēmu lēmumu vairāk nekan­ didēt. Vēl pirms desmit gadiem LOK un valsts sportu finansēja apmēram vienādās daļās — 50 procenti pret 50. Tagad esam padarīti gandrīz pilnībā atkarīgi no valsts budžeta. Pat LOK ģenerālsponsora Latvijas

Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement