a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 7

RUNĀ PREZIDENTS

nālo olimpisko centru saimē. Pērn par re­ ģionālo kļuva arī Cēsu olimpiskais centrs, kura attīstībā nopietnus līdzekļus ieguldīju­ si Cēsu novada dome, kurai ir arī attiecīgi tālejoši nākotnes plāni. Olimpiskajam cen­ tram apsaimniekošanā nodots nesen pilsē­ tas centrā pabeigtais stadions, citas Cēsu pašvaldības sporta bāzes, arī Priekuļu bi­ atlona un distanču slēpošanas bāze. Olim­ piskie centri valstī radījuši sporta infra­ struktūras sistēmu, kas saimnieciski sek­ mīgi darbojas un iedzīvotājiem dod iespēju nodarboties ar sportu, ja vien viņi to vēlas. Diemžēl statistika liecina, ka re­ gulāru sportotāju daudzums Latvijā sama­ zinās, tāpat kā iedzīvotāju skaits. Jācer, ka tas vairāk ir uz novecošanās rēķina. — Vai tas nozīmē, ka olimpiskie cen­ tri netiek piepildīti? — Tiek piepildīti. Olimpiskajos centros norit sekmīga saimnieciskā darbība, naudas plūsma ir pozitīva. Taču, ņemot vērā kre­ dītsaistības, grāmatvediskie zaudējumi ir, tie nav peļņu nesoši uzņēmumi. Skaidrs, ka šie centri pašvaldībām jāpiedotē, un LOK klāt­ būtne šajās kapitālsabiedrībās garantē, ka sports tajās bija, ir un būs. Citādi pašval­

Tāda ir mūsu zīme ­— ar spēku, likteņa līkločiem un vienotību! 1991. gada 18. septembris, Berlīne. Pēc SOK Izpildkomitejas sēdes, kurā atjaunotas Baltijas valstu nacionālo olimpisko komiteju tiesības, Aldons Vrubļevskis, Vilnis Baltiņš un LOK izpilddirektors Arnis Lagzdiņš SOK prezidentam Huanam Antonio Samarančam dāvina LOK karogu

T

ām partijām, kas atrodas pie varas, ir tikai dažādas kvalitātes sociālekonomiskas programmas, bet nav ideoloģijas un ilgtermiņa attīstības plānu. Biežās valdošo koalīciju maiņas novedušas pie tā, ka, piemēram, nacionālās attīstības plāns iepriekšējai desmitgadei izpildīts labi ja par 60 procentiem. Kāda jēga no tāda plāna?!

Žurnāls Sports • 2020. gada marts

dībām var rasties kārdinājums šos objektus izmantot tādai saimnieciskai darbībai, kam ar sportu nav nekāda sakara. — Mēs jau vēl atceramies Sporta pili, Rīgas sporta manēžu, Daugavas sporta na­ mu, kas deviņdesmitajos gados tika pārvēr­ sti par tirgus mājām... Politiķi sapņo, ka Latvijai vajadzētu līdzināties Skandināvijas valstīm, kurās, pašvaldībām labi apzinoties savu sociālo funkciju, to dotācijas vietējām sporta bāzēm ir absolūti pašsaprotamas. Pat svešiniekiem tās pieejamas par simbo­ lisku samaksu vai bieži vien gluži par velti, tā demonstrējot arī sava apvidus pievilcību un veicinot tūrismu. Mums pat no visaugs­ tākajām tribīnēm nereti tiek klāstīts, ka ar sportu esot jāpelna! — Daļēji šāda uzskata veidošanā vai­ nojami arī sabiedriskie mediji, kas sportu pasniedz kā iespēju atsevišķu sporta vei­ du pārstāvjiem tikt pie finansiāli apskau­ žamiem līgumiem un gūt vērā ņemamus ienākumus, sekmīgi piedaloties dažādos turnīros. Bet netiek runāts par sporta so­ ciālo funkciju, ietekmi uz nācijas veselību. Tāpēc mūsu ieteikums turpmāk olimpisko centru darbību vērtēt ne tikai no saimnie­ ciskā un finansiālā viedokļa, bet vismaz 50 procentus vērtējuma punktu dot arī par to, kā šis centrs attiecīgās pašvaldības terito­ rijā pilda sociālo funkciju. — Mainītā nodokļu politika, kas graujoši ietekmēja uzņēmēju vēlmi zie­ dot sabiedriskām organizācijām, taču at­ saucās arī uz LOK ieņēmumiem? — Ne tik ļoti kā uz atsevišķām federā­ cijām vai klubiem. Olimpiskie apļi jo­projām ir prestižs un uzņēmēju vidē atzīts zīmols. Reklāmas līgumi mums ir. Tikai jāatceras, ka šajos līgumos ir noteikti arī mūsu pie­ nākumi, kas jāpilda, līgumi ir jāatstrādā. Pamazām LOK kļūst par tādu kā reklā­ mas aģentūru, kas veic saimniecisko dar­ bību reklāmas pakalpojumu sniegšanā. To mums atkal pārmet, jo, lūk, sabiedriskā la­ buma organizācijām neesot paredzēts veikt saimniecisko darbību un sniegt maksas pa­ kalpojumus, tad esot jāreģistrējas kā SIA. Nosacīti runājot, kopējais naudas daudzums mums nav samazinājies, bet ir palielināju­ sies tā summa, kas jāiztērē, lai šo naudu no­pelnītu. Ne viss par reklāmām ieņemtais aiziet sportam. Daļa tiek ieguldīta, lai iz­ pildītu šos līgumus — sniegtu attiecīgos reklā­ mas pakalpojumus, kurus vēl apliek ar PVN. — Bet jau pērn, izņemot VAS Latvijas valsts meži un LMT, citu lielo ziedotāju LOK vairs nebija... — Jā, aizgāja Latvijas Gāze, kā sadar­ bības partneris zuda Latvijas dzelzceļš. Palika ilggadējais sponsors 4F, starptau­ tiskā lidosta Rīga — tikai uz Gada balva sportā pasākumu. 2018. gada beigās klāt nāca vienīgi akciju sabiedrība GRINDEX.

7

›››

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement