a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 30

TRENERIS

››› Kad kustība aizrauj Anatolijam tik ļoti patika skriet, lēkt un vienkārši kustēties, ka sports dabis­ ki ņēma virsroku pār iepriekš apgūto un kļuva par apzinātu profesionālu ce­ ļu. Savu pirmo treneri Valentīnu Zlidni, pie kura trenējās biatlonā, raksturo kā mākslinieku. “Tas ir kas iedzimts — mīlestība pret sportu, vienmēr ko spē­ lējām, visus sporta veidus, bet kādām dotībām ir jābūt, jāpiemīt gribai, ko sa­ sniegt, motivācijai un jāiegulda darbs,” skaidro treneris. Bez slēpošanas pati­ kuši arī fiziskās sagatavotības treniņi, īpaši atspiešanās, kas aizrauj vien re­ to jaunieti. Vidusskolā pieņemts lēmums mā­ cīties par treneri, tādēļ pastiprinā­ ti koncentrējies uz bioloģiju un fiziku. Rīgas fizkultūras institūtā jeb tagadē­ jā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmi­ jā (LSPA) izdevās iestāties vien ar otro mēģinājumu, bet vēlēšanās bija tikpat liela kā sacenšoties sporta laukumā, un mērķi izdevās sasniegt. Paguvis nodie­ nēt arī armijā. “Tad nolēmu, ka pats vairāk netrenēšos,” bet jau kā treneris uzvarējis Latvijas čempionātā slēpošanā, Anatolijs kārtējo reizi pārliecinājies par savu potenciālu. Pēc institūta absolvēšanas 1984. ga­ dā krāslavietis pārcēlās strādāt uz Dau­ gavpili. Sākotnēji par ziemas sporta vei­ du treneri — līdz 25 gadu vecumam Anatolija galvenā specializācija bija slē­ pošana un biatlons, bet vienlaikus ra­ dās interese par triatlonu. Astoņdes­ mitajos gados parādījās publikācijas par triatlonu — ka ir tāds sporta veids, kurā tiek rīkotas dažādas sacensības. “Tajā visā bija kas pievilcīgs, eksotisks un gribējās izmēģināt spēkus triatlonā. Infor­ m ācijas nebija daudz, bet kaut kāds priekšstats radās. Visus materiā­ lus lasīju galvenokārt avīzē,” atceras Ļevša. Būtībā aizvien šķidrākās ziemas lika pievērsties jaunam izturības sporta veidam.

Pirmais triatlons 1987. gadā pie Langstiņu ezera no­ tika Latvijā pirmās triatlona sacensības, kas pulcēja 60 dalībnieku. Anatolijs aiz­ brauca pārbaudīt savus spēkus jauna­ jā sporta veidā. Daudzi dalībnieki bija PSRS čempionātu godalgotu vietu iegu­ vēji katrā triatlona disciplīnā — spor­ ta meistari peldēšanā, riteņbraukšanā un skriešanas distancēs. “Tolaik gribē­ jās vienkārši pamēģināt,” atceras Ļevša. Dalībniekiem distancē bija jāveic — 1000 m peldējums, 25 km velobrauciens un 8 km skrējiens. Pēc peldēšanas Anatolijs bija otrais, bet beigās finišēja pirmais. “Palīdzēja slēpošanā iegūtā iz­

30

Treniņš darbs, sacensības — svētki. Tā izskatās Anatolija ikdiena, strādājot ar jauniešiem

Triatlona DISTANCES Sprinta distance — 750 m peldēšana, 20 km riteņbraukšana, 5 km skriešana

Vidējā distance jeb olimpiskā distance — 1,5 km peldēšana, 40 km riteņbraukšana, 10 km skriešana

Garā distance jeb 70,3, jeb puse Ironman — 1,9 km peldēšana, 90 km riteņbraukšana, 21,1 km skriešana (pusmaratons) Klasiskā distance jeb 140,6 jeb Ironman — 3,8 km peldēšana, 180,2 km riteņbraukšana, 42,2 km (maratons) skriešana Ultratriatlons jeb divkāršais, trīskāršais, pieckāršais Ironman — attiecīgi divas, trīs un piecas reizes proporcionāli garāka Ironman distance

turība. Arī turpmāk triatlona sacensībās bieži uzvarēja slēpotāji, taču astoņdesmi­ to gadu beigās bija cita tendence,” at­ ceras Anatolijs. Tolaik uz triatlonu mas­ veidā sāka pāriet pieccīņnieki, kas bija raksturīga tendence visā pasaulē. Astoņdesmito gadu beigās triat­ lons kļuva aizvien populārāks, savukārt Daugavpils kļuva par vienu no triatlo­ na centriem — 1991. gadā šeit norisinā­ jās pēdējais PSRS čempionāts, pulcējot 150 dalībnieku. Deviņdesmito gadu sāku­ mā pirmās divas ziemas vispār bija bez sniega, tāpēc arī visus savus audzēkņus Anatolijs iesaistījis triatlonā. Tika nodibi­ nāts klubs Ķīmiķis, kas padomju savie­ nības čempionātā izcīnīja trešo vietu ko­ mandu kopvērtējumā. 1991. gadā Maskavā tika sarīkotas pasaules kausa izmēģinājuma sacīkstes, pēc gada tur jau notika oficiāla Pasaules kausa izcīņa. Ļevša iekļuva desmitnie­ kā. Starts bija 17. augustā, bet nākama­ jā dienā sākās augusta pučs, tomēr visi Latvijas sportisti paspēja veiksmīgi at­ griezties mājās.

Daugavpils — triatlona sirds Latvijā Daugavpils joprojām uzskatā­ ma par triatlona galvaspilsētu. Vēsturiski šeit notikušas divas sacensības — Latvijas kausa izcīņa un Latvijas čempio­

Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement