a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 18

Viņam patīk cīnīties grūtās un sarež­ ģītās trasēs, kuru autori vārtus sprauž ar viltības āķiem, kā tas bija gan Latvijas čempionātā, gan FIS sacensībās Vācijā, kurās šosezon Miks pirmo reizi kāpa uz pjedestāla. Trešā reize bija pēc ārkārtī­ gi sīvas uzvaras Pihas paralēlajā slalomā. Turpinājumā bija plānotas vēl vairākas no­ pietnas sacensības, bet koronavīruss sezo­ nai aizrāva priekškaru ciet un Miks visā Eiropā palika pēdējais šīsziemas čempions. Zvejniekam II nācies piedalīties arī dažos krietni zīmīgākos pasākumos. Pirms asto­ ņiem gadiem viņš startēja pirmajās pasau­ les Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Insbrukā, gan slalomā, gan milzu slalomā izcīnot cienījamo 13. vietu. Miks kļuvis arī par pasaules čempionu sporta veidā, kurā aktīvo karjeru jau noslēdzis. Runa ir par skrituļslalomu, kurā par visaugstākajām vietām pasaules mačos cī­ nījušies trīs brāļi Zvejnieki vienlaikus. “Es biju tāds džeks, kas nemaz tik bieži ne­ vinnēja, bet izdarīja to pareizajā brīdī,” at­ zīstas Miks. “Pērn pasaules čempionātā Barselonā izcīnīju pa sudrabam paralēla­ jā slalomā un slalomā, milzu slalomā uz­ varēju un šajā sportā savu karjeru varē­ ju beigt. Bet Dāvis vēl brauks, viņam vēl ir mērķi, kas jāsasniedz. Kristaps skrituļ­ slalomā ilgi dominēja, es ienācu, paspī­ dēju un esmu aizgājis. Tas ir interesants sporta veids. It kā maziņš, bet ļoti dau­ dzi slēpotāji to izmanto treniņiem, sacen­ sībās nemaz nepiedaloties.”

Vislēnāk un visriskantāk Ziemas sezonu noslēdzot, Mikam Zvejniekam ir 30,57 FIS punkti slalo­ mā un 234. vieta pasaule rangā. Tas nozīmē, ka Eiropas kausa izcīņā, viņš var tikt pie apmēram 70. starta numu­ ra. Pa trasi, kuru izdangājuši tik dau­ dzi sportisti, viņam jātiek vismaz des­ mit vietas uz augšu, lai varētu piedalīties otrajā braucienā un kārpīties tālāk pēc vēl labāka rezultāta. Starp citu, šosezon mainījās FIS punktu piešķiršanas kārtība. Ja iepriekš, piemēram, par uzvaru FIS sacensībās labākais iespējamais guvums bija 9 punkti (jo rezultāts augstvērtīgāks, jo punktu mazāk), tad tagad par šādu pašu panākumu pienākas 23 punkti. Miks lēš, ka pēc vecās sistēmas viņam tagad būtu mazāk par 17 punktiem. Agrāk Miks centies vienlīdzīgi pilnvei­ doties abās tā dēvētajās tehniskajās dis­ ciplīnās, tagad viņš izteiktāk specializējas slalomā. “Kaut gan...” viņš piebilst, “kļūs­ tot par Latvijas čempionu milzu slalomā, es uzlaboju savus FIS punktus šajā dis­ ciplīnā. Gigants ļoti palīdz izaugsmei sla­ lomā un arī visās pārējās disciplīnās. Tas iemāca īstajā brīdī slēpi palaist, lai tā plūst un skrien uz priekšu.”

18

Foto: Dainis Caune, Sports

ČEMPIONS

Sezonas līderis. Divkārtējais Latvijas čempions Miks Zvejnieks

Paradoksāli, bet slaloms ir vislēnākā un arī... visriskantākā disciplīna. Slēpotāja vidējais ātrums daudz nepārsniedz 40 km/h, bet viņam nemitīgi sekundes des­ mitdaļās jāpieņem lēmumi par kārtējo vārtu izbraukšanu un jāizpilda ļoti kom­ plicētas, precīzas un atšķirīgas kustības. Kļūdas labot lielākoties nav iespējams, un tās noved pie kritiena vai izlidošanas no trases. Nav lielas atšķirības — ierin­ das FIS sacensības vai pasaules čempio­ nāts — slaloma abās trasēs finišu bieži sasniedz labi ja puse no visiem dalībnie­ kiem. Principam Visu vai neko! slalomā ir ļoti auglīga vide. “Ne vienmēr braukt uz riska robežas nozīmē eventuālu kritienu,” spriež Miks Zvejnieks. “Kādā brīdī šī riska robeža kļūst komfortabla. Tas ir interesants brī­ dis, un to es šosezon uzķēru. Es brau­ cu ātri, tas liekas riskanti, šķiet, ka tū­ līt kaut kas notiks, bet tad tu aptver, ka tas riskantais var kļūt arī drošs. Tu pie tā sāc pierast un tajā brīdī pārej nāka­ majā līmenī.”

Kam garāka ēna Miks tāpat kā Kristaps, jaunākie brāļi Dāvis un Jurģis slēpot sācis savas mammas, deviņdesmito gadu sākumā zi­ nāmas kā vairākkārtējas Latvijas čem­ piones, Janas Pietkevičas, tagad pazīs­ tamas treneres Janas Zvejnieces vadībā. Jau pusaudža gados viņš sācis braukt

līdzi Kristapam uz treniņnometnēm pie leģendārā austriešu speciālista Petera Prodingera. “Viņš iedeva neatsveramas zināšanas,” vērtē Miks. Tagad gadus pie­ cus Miks studijas kalnu slēpošanā turpi­ na World Racing Academy. Tā ir privāta starptautiska komanda, kuras dalībnieki lielākoties gatavojas Eiropas kausa izcī­ ņai, daži — kondīciju zaudējuši slēpoša­ nas lielvalstu pavalstnieki — ar akadē­ mijas pasniedzēju Dienvidtiroles treneru palīdzību cenšas atgriezties Pasaules kau­ sa sacensību apritē. Bezsniega Latvijas ziemas sekas Miks nav jutis. Drīzāk otrādi — pirmās čet­ ras sacensības Ziemeļitālijā atceltas pār­ lieka sniega dēļ. “Sezona sākās tik dī­ vaini, bet turpinājās interesanti,” vērtē Miks. “Iepriekš sezonā startēju aptuve­ ni 50 sacensībās. Tas ir neizbēgami, ja cenšas piedalīties visās disciplīnās. Šogad kopā ar maniem atbalstītājiem — klīni­ kas Piramīda speciālistiem — pieņēmām stratēģisku lēmumu koncentrēt spēkus ne vairāk kā 30 startiem. Lai arī treniņos pilna garuma trases veicam sešas, pat as­ toņas reizes, sacensību diena, kurā ir ti­ kai divi braucieni, prasa ļoti daudz ener­ ģijas.” Miks neuzskata, ka iznācis ārā no ve­ cākā brāļa Kristapa ēnas, bet smej, ka viņam strauji tuvojoties trešā brāļa Dāvja ēna. Kristaps, lai arī sacensībās konku­ rents, viņam un pārējiem diviem jaunāka­

Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement