Page 1

lzbralibomo najbolj5eza leto 2O1O Mestna obdina Maribor, njen urad za iport in Sportna zvezaMaribor bodo februarja priredili tradicionalno slovesnostzizborom najboljiih v mariborskemSportuzaleto t bo Le 37. po wsti, kot i-e nekaj 2010. Tokratna slovesnos let zapowstjobo v prirediwenem Sotoruna SneZnemstadionu pod Pohorjem, za(ela pa se bo ob 20. uri. Poleg priznanj najboljiim posameznikom,ekipam in trenerjem za njlhove odlidne doseZkev letu 2010 bodo prireditelji priznanjapodelili 5evsem Sportnikom in Sportnicammariborskih druStevin klubov - teh je ved kot 200 -, ki so se laniizkazali na tekmovanjih doma in v tujini, podeljenapa bodo tudi Cizlj eva priznanja kot najvi5ja priznanja Maribora na podrodju Sportain rekreacije.Izbor najbolj5ihje bil poverjen novinarjem Sportnih redakcij mari- borskih medijev.

Y oi:ji izbor za Sportnico Maribora za leto 2010 so se na podlagi doseZkovv minulem letu uwstile teniSka igralka Polona Hercog (TK Mima), tekmovalka v Sportno-ritmidni gimnastiki Carmen Horvat (SD Studenci),tekvondoistka olimpijskega sloga WTA Nuia-Rajher (TK Jitae Maribor), atletinja Sonja Roman (AD Stajerska)in adetinja SabinaVeit (AD Stajerska),med gportniki pa so sev oi.ji izbor uwstili judoist Mitja Jenud(Zeleznl1ar), smudar prostega sloga Filip Flisar (SK Branik), atlet Sebastijan Jagarinec(AK Poljane), kegljadMitja Gornik (Konstruktor), tekrnovalecv ju-jitsu Zoran Kadidnik (ADK Maribor), teni5ki igralei AnLe Kapun (ZTK Maribor), veslad Rok Kolander (VK DE Maribor), kikboksarin tekvondoist Miha Potodnik (BB Hwarang), teniSki igralec BIrZ Rola (TK Branik) in tekvondoistin kikboksarAleS Zemljid (BB Hwarang). Med Zenskimi ekipami so bile v letu 2010 po doseZkihv ospredju hokejistke Terme Maribor, odbojkarice Nove

KBM Branika in ko5arkariceZI{D AJM Maribor, med mo5kimi ekipami pa so si pozornost zasluLih'vaterpolisti Branika, nogometa5iMaribora, rokometa5iMaribora Branika in koSarklrji Maribora Messerja.Med ekipami individualnih Sportnihpanog so sev minulem letu najbolj izkazali kegljadi Konstryltorja, namiznoteniSki igralci ZNTK Maribor in SahistiZSD Maribor. Velika pa je izbira med trenerji, ki sepotegujejozanaziv najbolj5egavletu2070;na seznamuso TomaZ Barada (tekvondo ITF), Du5an Jry5e (veslanje),Mirko Milovandevid(namizni tenis),Bojan Cotar (rokomet), Bojan Pihlar (kegljanje),Mario Primorac (koSarka),Robert Rudelid (atletika), Andrej Verlid (hokej na ledu), Darko Milanid (nogomet), Georg Mohr (5ah)in IGistijan Kovadid(tekvondoWTF). Na prirediwi bodo tudi podeh'li priznanja OKS , priznanja najboljSimSolskimSportnidruSwomin, kot wsto let doslej, priznanje najbolj nadarjenemu mariborskemu Sportniku; slednjegabo izbral strokovni svet SZ Maribor.

Posnetki so z lanskeprireditae.


LetniprogramSportav Mestniobiini Mariborza leto 2011 Spottje dosegelstopnjorazrroja, ki zahteradomi5ljensistem uiejanja stroliovnih,oiganizaci3 skitrin upravljalnih nalog. poDruibenarlog. Sporaizhajaiz znanstveno dokazanega mena$portai Savnozdmde-(telesno, du5evnoin socialrio), in gospodarstvo. socializaciio Spornrsepriznaratrrdi zelopomembnavloga-pri spodbuianiirk pros'torolinemu ddu iir k aktivniudeldbi v drirzbi,iloslganiusolidarriosti,strpnostiin ter prena$aniu odgovornosti druhh pozitivnihdruebeirihrrrednof in narodniidlentiftkaciii.ZaAdi navedenih wlirov ie $port dd javnegainterrcsa, zatoie softnanciraizjavnih,sre$itey,za njegov nnroj pa se ustrnrjajoustreznesi-stemske drui.bene ra,ztnere. V Zakonuo Sporhr(Uradnilist R.Slo.renije It. 22198)jev 3. javni inieresv dlenuzapisan6, dalokalnaskupnosturesniduje Spornrtako,da: o zagotavljasredsnnza rcalizecijodela nacionalnegaprograma,ki senana5a nalokalneskupnostiin zagotavlja sredprograma, stvaza izrredbolokalnega$portnega r spodbujain zagoavlja razmerâ‚Źza opravljanjein raz'loj Sportnihdejavnosti, o nadrnrje, javneSportne EFadinrzdrluje lokalnopomembne obiekte. ja*9 SportProglamske ndogeobsegajo naslednja podrodja: ne objekte,Sportneprogrameouok in mladine,selektivnoin whunski 5port,Sportinusmerievalni 5port,kakorrostni Validou,Sponriorekreacijo,Sportneinformacije,dilorranje Sportni zhr,eMaribort iobnb.roobiektovinndkupoDreme. Sionni programiizrrajalcev so o*ednoteni p_oPrivifniku o letnegaprograma s6ftnancilranJu Sportav MOM na osnovi prijavnajavni razpis.

1. sponrNevzcoJAoTRoKINMLADINE

tredbe.V lenr2011 Sportne organizirane deiavnikzaizrraianie rrcdl<ot 230 vadbenihskupin bo predvidoma-sohnan-ciranih Spoitamladih. Sobketekmovania- cili ie, da se na rrsauradnorazpisana tekmornnias suini Zivitda za Sport RepublikeSlo:',.rcniie iz Planicavl<liudidim rrcdieSteviloit<ip *i posemeznikov osnovnihin srednjihSdl,na tekmoranja,lci jih organizira Sportnezve?aMaribor, pa ditQrredje$tevilo Unirrerzitetna posameznikov ii ekipizvisokih5olin faliultet.SolslirSportna driekmovanjapotekaj6na Solski,obdinski,medobdinsld-in Zavniravni. Sportt rzgoja otrok in mledines posebnimipotrebami- v " w6i-o otrokin mladines p6sebnimip6trebamibodo S6ortno vlljudeni frrbrranciustanov,ld imajo interes'zavkljuditevv Sportneprograme.Osnovnicilj jS izbolj5atisocialneingegrain vkljuditevv vsakdanje iivljenje. cije,motoridnesposobnosti Otrokomin mlailinisoosebnimipotrebamiiepotrebnoomogodi$pormoudejstrrovbnje terdo6re*"*erd zi.radbo.Sportio wiroio otrokin mlad[nes posebnimiBotrebamipreti:lno ki'ddajo z wgojno-izobraievalni'zavodi, izvajaio-specialni ouoci in'mladino s-p6sebnimipouebami.V Spormeprona razlidnihSBortnihobiekfh v srame,ki senadrtnoi-z'raiaio rredk6t 200otrok. vklsuCenih predvidomi bo [rtariUbru, Sportnopopoldneotrok - osnovninemenakeijeje ponuditi in napravah v MariboruzahimiveSportni sportnitr'oU3et<titr tisiim mladoletnikom v starostiit do neprosrameBredvsem f5let,-ki imdjoduyoljprostegedasain & ne znajokoristno ali neorganizirane izrabiti,sepanevkliuduieiov organizirane Soortneakiivnosti.V aftdiiobo-vkliudenihpredviiloma400 ouok (20 skupin)iz mari6orskihoinovnihEol.Sportnopopoldnepoteki drreuri tedensko,od oktgbradd junija-na iuaieniti Sportnihobiektihv Mariboru. Sportnoradlio, ki na osnovnihSolah,vodijo rredinoma potekav t'elovadnicah pedagogi. $ortni SportnCpoditnice - s tem programomZelimo spodbuditi in s tem'obogatiti oirokein mladinok Sportnimdefarmostim njihov prosti das,priwgojiti majnostnepfreb! pu rcdni lastnosti. Sportniaktivnostiin oblikovatipozitivnerredeniske -Otio5keSportne Nadrtovanaso sredsnaza softhanciranie poletia".Program"Oltro5ke zime" in "Otro5kegaSportnega pote'[<a v dasu5d i. ti,2O7Oilo 30. 4. 2011, zime" Sportne vlliuduiealpsk6smudanie, in drsanie.Udenciiz osBla'ranie lahkos liarticougodnosti novnihsolMestneobdirie-Maribdr urreliavliaio do 50 odstotkovBopustaBri nakuBurrstopnie. Prolrair""OtrodkoSportnopoletj'e"bo potekalv-dasu1.3 do ki bododeleinido 30.9.2011.Namenien ie osnovno5oleehr, Sportnihobjektovin naprav(Mari50 % popustapri up-ora6i borskiototq liopafseePristan,MariborskoPoh'orje).V tej od 25. 6. do 1. 9. 2011oriroqodena akciiibo Marib6rdanom bredpladna uporabaatletskegastadionav Sportnern-parku v Ljudskemwtu. Tab6rin urbinih powsinnePerfiz.anu

(vrednostprogreme:450.000,00EU& srokovni kader in uporabaobjektazerndbo) Sportnodeiavnost so Zbtisondeltin lkpan - v organizirano vkljudeniouoci i; WZ in-osnovnihsal. CiU 6 da se v ptdg** uktjudidim.rredje,Stevilo.otrok in dati o'sfuli;oSport'na piogram.V inanja tir opravijonaloge,ki jih predvideva prograniebo vliljueehihokofi 3.500oltrot<. Sredsiva sozagotovfienazanabavokniiZic,medaliin diplom,katerepreim-eio ottdcipo opravlicnihhalogah. Sformi programZlah s6neik majaStirileta. ProgramjC namenjenvncergoziromapredSolikimotokom tir prvi triadi dirretletke.SBortniprosram IGpanie namenienudenkamin udencemdnigeqatrileGega obdobji devetleineosnovneSole.Namenproirdna je spoilbujanjerrcgeljain ielje po $portniigrirrostiliot osnovi-poznejSega zdravegaSportnega nadinalivljenja. Naudimoseplarnti - osnovnicili proqramaie, da rrsiotroci pnrih razred6vsodeluieiopri deieluriem plivalnemtedaiu, Lier seprilasaiaiona vtido in setakovkliuldiiov procesodp'ravlian'ia pli'n[ne nepismenosti. V tedaibo vkliu8enihokoli bOOueeircivpwih in drugihrazredovdivetletki. spOnr USMERJEVALNI 2. SELEKTI\n',{O Programrrsebuje naslednje rrsebine: (nrednostprograma:3.000.000,00 EUR; strokovnike- desenrrniplarralnitelej za prrrein drugerazredeosnovnih der,materialnistroSkiin uporabaobjektov) 5ol, - prarerjanjeznanjaplarranja za Sestirazredderretletl<e, V Sportneprogramesovkljudeni Sportnikiiz Sportnihpanog, - pctnaisnrrniplarralnitetaiz.aneplavalce ju letnega v letneqaprograma5porta soBo no Pravilniku Pravilniku o softnaneiraniu Drostama5Bortav v $estemrazredu. ki sb prognmi Sporinihdmstev(Sponmladih)- evidentirane eilj Osnovni rerjevalni $p_ort. 5p_urt. v MOM MOM uw5dene uw5dene selektivno-usmerjevalni se boki imajo interes, vkljuditev dim vedjegaStevilaSportnikovf do frdbeni_skupine,ki imajb rednotedenskozagotovljeno je -znadilnosti -spo.so-bnosti, -suokovnim in visoko moti usftezn-eosebnostne Sportnorradbos-primernim kadromid ?*iwtovljinim objektom.'Pridakujemo5 96porredanj e 5tevilaalitivnih vaerjoz.aianjanjezahtevnegaproeesa_ueniranjainnastopanja $portnikov.ProgramiSpbrtnihdni5tevso"najpomembnej5ina vi5ji ravni ter omogoditi optimdne priprave in nastope

SPONT MARIBORSKI

I

I


mladim, nadarjenim Sportnikom s ciljem doseganjadim boljSih uvrstitev na drZavnih in mednarodnih tekmovanjih. Vsem potencialnim kandidatom za whunske doseZkese Zeli o mogoditi optim alne r azmere za inr ajanje n adrtovanih 5portnih programov. S tak5nim pristopom Zelimo Stevilokategorizfuan\hSportnikov pri individualnih Sportnih panogah povedati, pri kolektivnih Sportnih panogah pa omogoditi uvrstitev v dlanske ekipe. V selektivno usmerjevalni Sport so vkljudeni bododi potencialni kandidati za dosego whunskih rezultatov na osnovi predloZenih perspektivnih nadrtov dela, ki so jih posredovala Sportna dru5wa in pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije izPravilnika o sofinanciranju letnega programa Sporta v MOM. Izbrani Sportniki bodo prehajali iz najniLje l. stopnje do najviSjeV. stopnje selekcijskegaprocesana osnovi zahtev, ki jih morajo izpolnjevati glede na specifidnost svoje Sportne panoge. V selekcijski proces bo vkljudenih predvidoma 160 skupinv razlitnih Sportnih panogah. Ob Sportnih panogah oziroma druSwih, ki izpolnjujejo pogoje za uwstitev Sportnikov v Sportne Sole,bodo v program selektivno usmerjevalnega Sportavkljudeni Sportniki mladinskega in perspektivnega razreda. 2.1 Kakovostni iport Programi kakovostnegaSportaso pomemben dejavniknnroja Sporta.Vsem Sportnikom in Sportnicam ter dlanskim ekipam, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega program Sporta v MOM, je potrebno zagotoviti ustrezne prostore za delo. Kakovostni Sport vkljuduje Sportnice in Sportnike drZavneganzredapri individualnih Sportnih panogah in dlanske ekipe kolektivnih Sportnih panog, ki tekmujejo v I. drZavni ligi. Posameznikom se sofinancira sorazmerni deleZ Stevila ur uporabe objekta glede na parametre, ki opredeljujejo Sportno panogo (Pravilnik). Pri kolektivnih Sportnih panogah seizrrajalcem sofinancira do 600 ur uporabe Sportnegaobjekta. Na podlagi podatkov, dosegljivih na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, je bilo na dan 1. 10. 2010 kategorizftanlh 234 Sportnikov drLavnega nzreda, h vadijo in tekmujejo v Sportnih druStvih in klubih v Mestni obdini Maribor. 2.2 Vrbunski iport Za uwstitev v program in sofinanciranje j e potrebno dosegati whunske rezultatena mednarodni ravni ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja. Za nada,ljnji ramoj oziroma ohranjanje doseZenega bomo nadaljevali s sistemsko podporo whunskemu Sportu, 5e posebej na podrodjih, kjer zaradi majhnosti Sportnega trga whunski Sport ne more dosedi zadostne finandne podpore iz drugih javnih virov ali s strani zasebnegakapitala. Vrhunski Sportvkljuduje Sportnice,Sportnike in dlanskeekipe whunskega, mednarodnega in perspektivnega razredapri individualnih in kolektivnih Sportnih panogah. Ekipam in posameznikom se sofinancira sorazmerni deleZ Stevila ur uporabe objekta glede na parametre, ki opredeljujejo Sportno panogo (Pravilnik). Na podlagi podatkov, dosegljivih na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, so bili na dan 1. 10. 20L0 kategorizir ani 5tirj e Sportniki svetovnega,5portnikov medn arodnega r azr eda 27 in Sportnikov p erspektivnega r azr eda 44, ki vadij o in tekmujejo v Sportnih druSwih ter klubih v Mestni obdini Maribor.

3. SPONTINVALIDOV V skladu z Nacionalnim programom Sportav Republiki Sloveniji so programski cilji za invalide namenjeni predvsem ohranj anju gibalnih sposobnosti, zdravj u, revitali zacTji,resocializacli, ranredrllu in tudi tekmovanju v okviru moLnostiza aktivno Sportno udejswovanje. Sport invalidov zalema Sportno udejswovanje invalidov vseh starosti ter razlidnih oblik

MARIBORSKISPONT

invalidnosti, ki se prostovoljnoukvarjajo s Sportom.Sofiskupinam,kijlh nanciraseprogrampredvidoma2Svadbenim skupine inajijo v tportnih objektih pod stroliovnim vodstvom.

ODRASLIH 4. spontNR REKREACIJA Cilj je, da se omogodi nadrtna in organizirana vadba. Uvesti je potrebno nove in izboljiati Sportno-rekreativne programe za iazlitne ciljne skupine"glede na spol in starost.-Razvijati je treba Sportne zdravstveno-preventivne Programe in Sportne programe za l<repitev zdravla ter prepredevanja upadanja iplotne vitalnosti zdravja. Sportno-rekreativna dejavnost odraslih je pomembna za vsakega posameznika, kajti pomeni obnavljanJe psihidnih in fizidnih modi, ki so v dan_a5njem ri tmu i:ivlj enja izp o st avljene r azlitni m obrem eni tvam. M noga Sportna dru5tva, delujoda na obmodju obdine, ponujajo Siroko rLbiro raznih Sportnih programov, ki se rnrajajo na Sportnih povrdinah in objektih ter v naravnem okolju. Sofinancirajo se programi predvidoma 45 vadbenim skupinam, ki jih skupine se redno iwajajo pod strokovnim vodstvom.

s. JAVNrspOnrNrOBJEKTI Vjavnih Sportnih objektih seinrajajo programi Sportnih druStev,ki v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa SportavMestni obdini Maribor izpolnjujejo kriterije za kori5ienje teh objektov. o Dvorana Tabor in Ledna dvorana Dvorana Tabor in Ledna dvorana omogodata inrajanje programov naslednjim Sportnim panogam: odbojki, ko5arki, rokometu, karateju, namiznemu tenisu, keglj anju, lokostrelstvu, malemu nogometu, atletiki, hokeju, kegljanju na ledu in umetnostnem drsanju. o KopaliSde Pristan in Hipodrom v Kamnici Kopali5de Pristan in Hipodrom v Kamnici omogodata inrajanje Sportnih programov naslednjim Sportnim panogam: plavanju, potaplj anju, vaterpolu in konj eniStvu. . Objekti v Ljttdskem vrtu Sportni objekti v Ljudskem vrtu omogodajo vadbo Sportnikom iz naslednjih Sportnih panog: aikida, juda, jujitsa, nogometa, odboj ke, koiarke, karateja, fu tsala, sabljanja, Sportno ritmidne gimnastike, badmintona, rokometa, namiznega tenisa, tenisa in balinanja. . Objekti v Sportnem parku T1b9r Na objektih Sportnega parka ZSD Maribor je omogodena vadba naslednjim Sportnim panogam: nogometa, atletike, badmintona, lokostrelstva, namiznega tenisa, odboj ke, malega nogometa, tenisa in ko5arke. o SmudiSda Na smuiiSdih se omogoda vadba alpskegasmudanja,deskanja na snegu ter drugih smudarskih disciplin. o Objekti Vesladkega centra v Bresternici Na objektu se omogoda nemotena vadba in runroj veslaSkega Sporta.

EUR) 6. SponrNE INFORMACIJE (25.000,00 Cilj izdale Sportnih informacij je, da se Sportna in ostala javnost seznanja z dogajanji v mariborskem Sportu. Nadriovana sredswa so namenj ena za izdajo dnevnih informacij (spletna stran) ter mesednih informacij o dogajanjih v marib-orskemSportu (Mariborski Spory),izdqo vsakoletnih bro5ur (Sportne prirediwe v Maribo*, Spotttti"vodnik Maribora) in pripravo drugih publikacij.

EUR) 7. SponrNRzvEz*(4o.ooo,oo Sportnazveza,Maribgrpovezuje232 Sportnihdru5tev.Sofinlncira se delovanje5p6rtn iurrc Maribor, kateri se zagotavljajoosnovnimaterialnistro5kiin pladadelavca.


VZDWaEVANJEOBJEKTOV 8. TNVESTTCTJSKO EUR) IN NAKUP OPREME (wednost300.000,00

12. PROMOCIJSKADEJAVNOST (wednostprograma:100.000,00 EUR)

Nadrtovana sredstva so namenj ena za uzdri,evaJna dela na javnih Sportnih objektih in nakup opreme. Na podlagi potreb, ki so veliko vedje kot je narazpolaso sredstev,komisija uskladi potrebe in ruzpoloLljiva sredstva ter predlaga plan investicijskega vzdrLevanja in nabave opreme.

Z na&tovanimi sredswi se omogoda organi zatorjem izpeljava pomembnih jubilejnih, memorialnih prireditev in drZavnih pruenstevza dlanskekategorije in promocija Maribora. Srediwa so namenjena za promocijo Sportnih dogodkov oziroma prireditev, ki so velikega pomena za mesto in druZbeno Livljenje obdanov ter promocijo mesta, organizacijo drZavnih prvenstev za dlanske kategorije in za pomembnejSe.iubileje' memorialne oziroma odmevnejie Sportne manifestacije. Pomembnejie med njimi so: Baumgartnov pas, Mariborski maraton, Ii5idev memorial, Turnir Roberta Rajha, Cizljev memorial, Memorial Cirila Hodevarja, Memorialni turnir Mihaela Krivca, Kolesarski maraton, Otro5ka olimpijada, Odprto teni5ko prvenstvo Slovenije - ITF, Rally Maribora, KoSarkarski turnir Rad igram koSarko, Mednarodni ko5arkarski turnir parabasket, ZZ mestni tek po Mariboru, ZZ rolano mesto, Nodni tek na kalvarijo itd.

s. PRTZNANJA SpOnrNrKOMrN SPORTNIM DELAVCEM

(wednost programa: 16.000,00 EUR)

S podeliwij o priznary Mestna obdina Maribor in Sportna zveztMaribor nagradita Sportnike za doseLeneSportne uspehe, Sportne delavce pazauspeino organizacrjsko ali strokovno delo. Sredswa so namenj ena za organizacijo prirediwe in priznanja, F jih Sportniki in Sportni delavci prejmejo na prirediwi "Sportnik leta". 10. SPORTNE PRIREDITVE (wednost programa: 37.000,00 EUR)

13. SOLANJErN TZPOPOLNJEVANJESTROKOVEUR) 5.000,00 NIH KADROV(wednostprograma:

Z izbranimi Sportnimi prirediwami isljmo, da dobi mesto Maribor prepoznavno Sportno podobo. Sportne prirediwe so glede namembnosti in vi5ine sofinancirarya razdeljenev ved skupin. Izjemna Sportna prireditev je tekmovanje v alpskem smudanju za Lenske " Zlatalisica". Stalne whunske prirediwe so: mednarodni Sahovski turnir, Skerbinjekov memorial v odbojki, mednarodni vesla5ki miting, BoZidev memorial v plavanju, Salamunov memorial v Sportni gimnastiki, mednarodni atletski miting. Stalne mnoZidne Sportno-rekreativne prirediwe na ravni obdine so: O_sankarica- smudarski tek, lgoja na Urban, Ulidna ko5arka, Sportni vikend Maribora in Sportna pomlad. Mestne Sportno-rekreativne prirediwe so zdruLene pod imenom "Toti Sport" in zajemajo akcije ter manifestacije, ki so razporejene skozi vseo leto. Akcije so rekreativne narave, namenjene so tako posameznikom kot druZinam za preLiv\anje prostega dasav naravnem okolju in spoznavanju zdr av ega nadina Livljenja. o Tota Maribordanka - toti Maribordan (akcija je ruzdeljena naI2 segmentovinzajema Siroko paleto raznowstnih moZnosti rekreacije - nordijsko hojo, smuiarski tek, alpsko smudanje, kolesarjenje, pohodniSvo, veslanje, j adranje, plavanje, drsanje,fitnes, aerobiko, trim, bowling, Sportneigre).

Cilj je, da se sofinancira izobralevanje tak5nih strokovnih kadrov, ki bodo inrajali Sportne programe na podrodju Sportnega treniranja mladih. Solanje za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov poteka po programih, ki so jih sprejele nacionalne panoLne strokovne zveze.

o Toti Pohorc (akcijaje namenjenaspozn vanju nadinov zAravega preilv\anja prostega dasav naravi v vseh letnih dasih na Pohorju) r Pohod dez Pohorje; . Gorsko kolesarjenjepo Pohorju; . Gorski tek po Pohorju; . Tek na smudeh. o Toti Pecikl (akcijo sestavlja6 prirbditev,vezanih na kolesarjenje po Mariboru in okoliSkih krajih). r Toti tek (akcija je namenjena vsem starostnim skupinam in je sestavljenaiz Stirih tekov, ki potekajo po mestnih detrteh in krajevnih skupnostih Mestne obdine Maribor).

11.MEDMESTNO SODELOVANJE (wednostprograma: EUR) 30.000,00 Cilj medmestnega sodelovanja je sodelovanje mariborskih Sportnikov z wstnifu iz drugih slovenskih mest rn drLav. Sredswa so namenj ena za nastopanje mariborskih Sportnikov na tekmovaliih, ki so dogovorjena v okviru Mestne obdine Maribor ali Sportne zveze Maribor.

PRVENSTVA 14. EVROPSKAIN SVETO\TT.{A (wednostprograma: 42.000,00EUR) DruSwom bodo delno pokriti strodki, ki jih bodo imeli za nastope v ewopskih tekmovanjih in z organizacijo svetovnih in evropskih prvenstev. Na osnovi uvrstitve ob koncu drLavnega prvenstva bodo evidentirane ekipe, ki so se uvrstile v evropska tekmovanja in druSwa, ki bodo organtzator svetovnih ali ewoBskih prvenstev.

EUR) 15. UNIVEifZUAOA (wednost:550.000,00 Zagotovrlo se finandna sredstva za organizacyo in izvedbo Sportnegadogodka U niver zljada 201'3. V p ogo dbi o sodelovanju in medseboj nih razmerjih pri organizaciji in izvedbi zimske univerzijade kot nacionalnega projekta smo se v MOM obvezali, da bomo zagotovlli finandna sredstvav skupni vi5ini 2.000.000 EUR, od tega v letu 20II550.000 EUR. 16. INVESTICIJE proraduna)

(wednost bo dolodena s sprejemom

Osrednji stadion LjudSki vrt 2. faza (wednost celotne investicije: 5.889.606 EUR - v letu 2017: 624.952,60 EUR) V letu 201I se bo zakljudila izgradnja2. faze stadiona Ljudski. vrt. Prenova je sofinancirana.z EU sredstvi v vi5ini 2 mio EUR. Prenovljena je celotna vzhodna tribuna, urejeni sta telovadnici pod njo, video nadznr,ozvodenje,veliki display. V leto 5nj em letu b o izgr ajenanova ko tlovnic a za ogr evanje igralne pow5ine in dodatnih prostorov. Prenova bo predvidoma zakljudenav zadetku aprila 20t7. Nadrtuje se nadaljevanje izgradnj_eurbanih igri5d. Lokacija izgradnje bo usklajena s KS in MC ter Sportnimi druSwi. V letoSnjem letu je predviden pridetek postopkov za doko nianj e ozir oma dograditev Ledne dvo rane, ob novo dvorane Tabor, obnove Mariborskega otoka, urediwe poLarne instalacije in varnostne razsvetljave na kopali5du Pristan, teka5kega poligona in drsaliSdaRadvanje ter povezavesmudarskeProge Jonatan. Gregor Zruak, direktor Urada za iport Maribor

MARIBORSKISPONT


Na podlagi 10. dlena Zakona o Spornr(Uradni list RS, 5t. 22/98,97/ 0I - ZSDP, 27/ 02 - odlodbaUS, 1L0/02 - ZGO -L rn 15/03 - ZOPA),2. in 6. dlenaPravilnikao sofinanciranju letnegaprogramaSportav Mestni obdiniMaribor (MUV, 5t. 2/2010)objavljaMestnaobdinaMaribor, Ulica herojaStaneta MOM) l, 2000Maribor (v nadaljevanju:

zasofina'.*"{},s,I. m.3t#o*am asporta v Mestni obdini Maribor zaleto 2017 1. Narodnik j avnega razpisa: Mestna obdina Maribor, Ulica heroja Staneta L, 2000 Maribor 2. Predmet javnegarazpisa je zbiranje predlogov z sofinanciranje ianajanja letnega programa Sporta po naslednjih vsebinskih sklopih: 2. 1. Sportni prograrni: o Sportna vzgoja otrok, mladine in Studentov; o Sport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport; o kakovostni Sport; o vrhunski Sport; o Sportno-rekreativna dejavnost odraslih, starej5ih od 63 let; r Sport invalidov. 2.2. razwojne in strokoone naloge a iportu: . Solanjein izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter druge naloge; c zaloLnt{wo; o Sportnih prireditve in promocijska dejavnost; o delovanje wez druStev,ustanovljenlhza obmodje Mestne obdine Maribor. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Inrajalci letnega programa Sporta, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so: r Sportna druSwa; . zveze Sportnih druitev, ki jih ustanovijo Sportna druSwa s sedeZemv MOM; . zavo di, vzgojno iznbrainvalni zavodi, gospodarske druZbe, zasebniki in druge organizacUe,ki so registrirane z opravljanje dejavnosti na podrodju Sporta; . ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v Sporfu in so splo5no koristne ter neprofitne.

Pravico do sofinanciranja Sportnih programov imajo tisti izvajalci iz prvega odstavka te todke razpisa, ki izpolnjujejo naslednjepogoje: . da imajo sedeZin delujejo na obmodju MOM; . da so najmanj dve leti registriranr za opravllanje Sportne dejavnosti, razen v primeru zdruLevania Le registriranih Sportnih druStev; o da imaj o za prljavllene Programe Sporta na javni tazpis urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razenv primeru, ko kandidirajo za sredstvaza izvedbo enkratne akcije; r da imaj o zagotovljene materialne, Prostorske, kadrovske (inajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te dejavnosti) in organizacijske pogoje za uresnidevanjeSportnih programov, prijavljenih na javni razprs; r da imaj o izvajalci, ki so Sportna drudtva, urejeno evidenco dlanswa za prograLme,za sofinanciranje katerih kandidirajo na javnem razpisul . da Sportna dru5wa v kolektivnih Sportih s svojimi ekipami igrajo domadq tekme na obmodju MOM; . daizpolnjujejo druge pogoje, dolodene s tem pravilnikom. 4. Merila za wednotenje Sportnih programov Sportni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril zavrednotenje, ki so dolodenav Pravilniku o sofinanciranju rzvapnjaletnega Programa Sportav Mestni obdini Maribor (MUV it.2/201'0). Sportna dru5wa in njihova zdruLenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinancir anjuinrajanja letnega programa Sportav MOM. 5. Okvirna vi5ina ruzpoloLllivih sredstev in rok za porabo sredstev O kvirno vi5i no sredstev, namenj en th r ealizaciji p rogramov Sporta zaleto 201t bo Mestna obdina Maribor zagotovila s sprejemom proraduna zaleto 2011, predvidoma v obsegu sredsteviz leta 2070. Mestna obdina Maribor bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na razpisu tzbranlh programov. Kondna viSina sredstevv letu 2011' za sofinanciranje programov, ki bodo izbraniv postopkih tega razpisa,bo dolodena s proradunom Mestne obdine Maribor zaleto 2011. Dodeljena sredstvazainrajanje programov Po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2011'. 6. Rok zaprijavo na javni ruzpis in nadin pnjave Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po po5ti kot priporodeno poiiljko ali jo oddati osebnov zaprtiovojnici vvloZi5du na naslovu:Mestna obdinaMaribor, Ulica heroja Staneta1,2000 Maribor, s 'NE ODPIRAJ - PNIJAI/A NA JAWI RAZPIS pripisom: 'zi

n LETNEGAPRoGRAMA S"pon soptturtu cR.,qIUJ

TA 201f i in sicer najkasneje do 8. marca 20ll do 12. ure.

MARIBORSKISPONT


Na hrbtni strani ovojnice mora biti Zig in naveden popoln naziv in naslov prijavitelja. Prepozno oddane ali nepravilno naslovlj ene oziromaozn dene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije p" ne bodo "li izlotene iz izpolnjevale osnormih razpisnih pogojev, bodo nadaljnjega postopka. Prrjava na javni razpis mora biti izpolnjena izkljudno na obrazrih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj pnjavlja ved Sportnih programov mora: . vsak program prijaviti na lodenem obrazcu, o dokazila o izpolnjevanju pogojev vloi.iti v enem izvodu (na enem obrazcu) zavse pnjavljene programe. Prijava mora vsebovati vse podatke in dol<azila,ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oz. razpisni dokumentaciji. 7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odloditev in obve5ianje o rezultatih razpisa Odpiranje pnjav, ki g" bo ianedla strokorrna komisija in ne bo javno, se bo pridelo 1L.03.2011. Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in oznadene ovojnice, ki vsebujejo prijave na razpis, in sicer v wstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravodasnostin popolnost prijav. Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predloZili nepopolne prijave, bodovroku 8 dni od odpiranjapnjavpisno poztrani k njihovi dopolniwi. Prijave morejo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v dolodenem roku, bodo zawLene. Zup^nMestne obdine Maribor ali od Lupanapoobla5dena osebabo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih programov in viSini sredstev. Sklepi bodo izAani po sprejetju proraduna Mestne obdine Maribor za leto 207I, v sklepih bo upoStevan dejanski obseg proradunskih sredstev za namene tegarazpisa.Na osnovi sklepovbo Mestna obdina Maribor zinrajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa. Zoper sklep bo moZna priloi:ba v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Ce se prejemnik v roku 8 dni od prejema pozivakpodpisu pogodbe nanj ne bo odzval, sebo 5te1o,da je umaknil pnjavo za pridobitev sredstev. O dokondnem izidu javnega razpisa bo MOM prijavitelje obvestila v 30 dneh od iztelca pritoZbenih rokov iz predhodnega odstavka.

V dvojicalt sta za Slovenijo igrali Katarina Srebotnik, Ievo, in PolonaHercog.

Nemkepretrd oreh Slovenski Zenski teniSki reprezentanci ni uspela senracija, ki bi jo predstavljala zmag v pryem ktogu druge svetovne sku= pine tekmovanja zapokal.Fed proti Nemdiji. Tekma je bila 5. in 6. februrja v vednamenski Sportni dvorani Lukna v Ljudskem \rrftr v Mariboru, Nemdija pa je zmagala s 4:t. Za slovensko wsto, ki jo je kot kapetan vodil Maribordan Iztok BoLit, sicer trener v ZiIK Maribor, so, zanimivo, nastopile igralke, ki so dlanice mariborskih teni5kih klubov; Polona Hercog (TK Mima), S.atarina Srebotnik (TK Branik), Maia Zec Pe5kirid in Tja5a Srimpf (obe ZTK Maribor). Prvi dan sta bila odigrana dva posamidna dvoboja - Zec Peikirideva je s 3:6,4:6 izgabila proti Andrei Petkovic, Hercogova pa je s7:5,6:4 premagalaJulio Goerges. Rezultat 1:1 je vlival upanje v ugoden razplettekme, a so Nemke drugi dan potrdile vlogo favoritinj. V prvem posamidnem dvoboju je Hercogova z 1:6,2:6 izgabila proti Petkovicevr, za njo pa je s 4:6, 2:6 proti Goergesovi klonila {e Zec Peikirideva in pri vodstvu gostij 3:1je bila tekma odlodena. Tekma dvojic - za Slovenijo sta igrali Hercogova in Srebotnikova - seje kondala po prvem nizu, ki sta ga dobili Nemki s7:6, kajti Hercogova zaradibolezni tekme ni mogla ved nadaljevati. ReprezentancaNemdije bo 16. in 17. aprila igrala telcrto za uwstitev v prvo svetovno skupino, reprezentanca Slovenije pa za obstanek v drugi svetovni skupini. Zrebje Slovenl<amza tekmice namenil izbrano wsto Kanade, tekma pa bo v Sloveniji.

8. Dvigrazpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do iztel<a prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www. maribor.si .li p" jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan od 10. do t2. ure na Uradu za Sport Mestne obdine Maribor, Ul. Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor. Vse dodatne informacije v zrreir z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za Sport Mestne obdine Maribor vsak delovni dan od 10. do \2. we po telefonu 5t.: 23 00 470 "li in 23 00 47L, ozroma po elektronski poiti: sport@maribor.si . Mestna obtina Maribor, *,upan: Franc Kangler

Navijaii iz Karnnice sobili najbofi glasni, koie igrala njibova sokrajanka Polona Hercog.

SPONT MARIBORSKI


V Erzurumu osem kolajn ;!li$Sl$:tl;|,*"*i$Tr,};f,ln ""*,,*t"ji. MajaHrcn Sestega predajozastave predstav&bruarjaseje s slavnostno nikomMaribora- na6emestoboleta2013prireditelj26,zrm- v turdkemErzurumukondala25. zimska skeunirrerzijade univerzijada.Slovenijaje pod pokroviteljswomSlovenske univerzitetneSportRe zvezenastopilaie na devetihzimskih univerzijadah in je v samemwhu meddobitnicami kolajnna towstnihtekmovanjih. Doslejjih je osvojilate 72. V Erzurumuje nastopilo55 slovenskihSportnikov.Skupni stro5ekodpraveje znadal50.000 ewov, pokrili pa so ga MinisffstvozaSolswoin Sport,Fundacijaza Sport,panoine Sportne^rcze ter partnerjiSUSA. SlovenskiStudentjeso tekmovali v alpskem smudanju,deskanju na snâ&#x201A;Źgur nordijski kombinaciji,smudarskihskokih,umetnostnem drsanju,hokejuin curlingu.Delegacijedriav udeleienkso DeskarkaGtoria*'f bile nastanjene v Studentskem naseljuUniverzeAtatiirk v :lirLIX{rbronvparatetnem Erzurumuz zmogljivostjo 3300postelj.Erzurumje s 1750 metrinadmorske vi5inenajvi5jeleiedetur$komesto,leZina SV ddu Anatolije,blizumejez Gruzijoin Armenijo.Moto klubaBranikiz je spoznavanje univerzijade radidnih kultur in navezovanje Od 26. do 31.januarjasmodlanisniudarskegr je bil Maribora pod vodswom uenerjev Igorju Strosain Robija stikovz wstniki iz vsegasveta.Maskotauniverzijade tesjaka kot predstavniki mesta Maribor nastopili na petih dvoglaviorel,ki je sicertudi simbolmesta.

Castnoso zastopaliMaribor

zimskih svetovnih igrah Solarjevv kanadskemmeqtu Kelowna. Spremljalisolas tudi predstavnikimestater Sportne zvezeMaribor, Marjan Kosi, Marjana Meinar in Simon Mihalina. Na igrahje nastopilopriblidno500 tekmovdcevin tekmovalk iz Stirinajstihdrlav, tekmovanjepa je potekalo v alpskemsmudanju,smudarskem teku, deskanju,smudarskem krosu,umetnostnemin hitrostnemdrsanju,curlinguin v hokeju na ledu. Stanovalismo pri druiinah, ki so vsehpet dni skrbeleza nas. Pri njih smo spali in zajukovali, dneve pa preiivlj ali na tekmovali5dih. Na otrroriM iger seje zbralopribliZnopet tisodgledalcev,nato so se zadelatekmovanja.Maribordani smo se s tekmovalci drugih driav pomerili v alpskemsmudanju.Ven Florjandidje osvojil 1. mesto,Du$an Sendar2., Tijan Marovt je bil $esti, Klemen Pinter pa deveti. Pri deldetih si je 4. mesto delila DesireeeKop$e,Lueija Pezdidekje osrrojila7. mesto, Eva laosuje Jazbec8., Anja templ pa 16. mesto.V smudarskem je bila peh, Lemplova Pezdidkova Skakalei osrrojila3. mesto,Jazbedeva soosvojilikarpetkolajn,oddesne: 16. in Kopdetova 22, prl fantih paje bil Sendar5., Pinter 17., hryuMandt,Mitej DofiovteklinopMandl. Marovt 18. in Florjandid27. Maribordani smo osvojili tri koSlovenskiSportniki so v Erzurumu osvojili osem kolajn. V lajnein elcipnodevetomesto,s dimersmodastnozastopalinale urrodnih tekmovanjih zlato in bronasto v skokih na 125- mesto. Zadnji dan smo imeli smudarjiprosto, zato smo si me*ski skakalniei,lci je zgrajenapo slovenskihnadrtih; za ogledalimesto ter kupovdi stvari,ki nasbodo spominjde na nekajprelepihdni v Kelowni. zf,atoje s skokoma135 m in 143,5 m poslabelMatej pobov5ek,za bronastopa s skokoma 124i5 m in 139 m %iyu Lucija Pezdilek Mendl, medtemko je bil Rok Mandl deseti. DobovSeklnZigaMandl stabila odlidnatudi na 95-meuski skakalnici,sajstaponovilauspehz vedjenapravetRok Mandl paje bil sedmi,Vsi trije na$iskakaleiso nastopilitudi ekipno in na 9S-metrskiskakalnieiosvojilisrebrnokolajno.Zlatajim je "udla"za 0,6 todke,osvojilapa jo je Japonska.Tako so od gsmih slovenskihkglajn v Erzurumu skakalciosvojilikar pet. Sestokolajnoje za SlovenijoosvojiladeskarkaGl6ria Koinik, ki je kljub boleznipokazalaizjemnoborbenostin bila tretjav paralelnemveleslalomu. Zadnjl dan univerzijadeje prinesel dolgo pridakovaRozmagoslavjeslovenskimsmudarjem.Filip Mlin$ekje z neverjetno d*go vodnjo dobil srebrnokolajno v slalomu, nato pa $e bronastov kombinaciji.Tako je mladi Konjidanprineselneiz* mernoveseljev slovenskoodpravo,sajje zaokrodilberoosmih slovenskihkolajn. SlovenskeSportnikeje med univerzijado Mariborska tekmavalnaodprava v Kelowni,

MARIBORSKI SPONT


Sola Rekreacijska Sportav Sestih panogah

dobi diplomo za uspe5programa.Ob koncu vsakudeleZenec no opravljenoRSS. Odzivi sodelujodihin naSih trenerjev so pozitivni in navduSujod!l<ajti razpisanitermini so se Fgt!.* e.":g_ ry.p91" RSS 2011/72,fubo nili. V SOM in pripravllajmoprogram postregelz dolodeniminovostmi.

Spott, rekreacija, zabavz,druZenjeso pojmi, ki si jih vsak Podrobneinformacijeso na www.sPortni-objekti-maribor.si. posameznlknzlagasubjektivnoin sejih loteva na svoj nadin. Cilj, ki si ga pri tem posameznlkzastai,paje skupenvsem,to je kondnozadovoljswoob lastnemdoseZku. V Sportni objekti Maribor (SOM) smoza vse, ki jim je cilj premagati samegr sebe, organizirah unikatno rekreacijsko Ministrstvo za Solswoin Sportje ponovilo tazpisza\zbor SoloSporta- RSS.Ta je namenjenavsem,ki si Zelijo izpoinrajalcevin sofinanciranjevsebin ter razvojnih in stropolniti znaryavdolodenihSportnihpanogah.Program,ki smo ravni ga pripravili, vkljudujeplavanje,drsanje,koSarko,b_adminton, kovnih nalog letnega Programa Sportana drLavni lani in 24. decembra objavili ki so ga prvid zaleto 2077, Stiri smo predvideli ieli in nordijsko hojo. Za vsakopanogo javilo panoZnihnrez. nekaj pomembnih se ni katerega ali dopolnijo na osnove osvojijo termine, v katerih udeleZenci svoje Sportno znanje.RSS pa ni le strogavadba in udenje. Razpisanihsredstevje8.075.583ewov. Razpisso sPreUdeleZenciuZivajo ob prosti igri in se dejansko dodobra gledali v nogometni, ko5arkarski, lokostrelski, plesni, razmigajo.Pri iwedbi RSS sodelujejotudi klubi, ki s stroribiski, ragbi, teLkoatletskiin potapljaSl<tnrezr. kovno podporo vodijo udeleZenceskozi udni del Sportnega Prijavitelji, ki so se Le prijavili na razpis konec lanskega leta in ga ne bodo popravljali, morajo poslati izpolnjen posebni obrazec,ki je na spletni strani ministrstva. Programe,ki sespreminjajo,je treba oddati v elektronskiin fizihi obliki. Prijavitelji, ki se na ranreljavljeni razpis niso prijavili, pa morajo oddati pnjavo v elektronski in fizitni obliki v celoti. Sporttr. organizacUe,ki so se prijavile v skladu s pravili prvotnegarazpisa,bodosedajsredstvadobila precejpozneje, kot so prvotno nadrtovale, saj je sedaj rok za oddajo prijav 18. februar, stroko',rnakomisija pabo zadelaodpirpti vloge 21. februarja. Od dobrih osmih milijonov predvidenegazneska bo za Sportotrokin mladineter Sportnorekreacijonamenjenih 2.520.426 ewov, za whunski Sport4.562.757 ewov, za strokovne innnrojne nalogev Spornrpa 993.000 ewov.

PonovitevrazpisaM55

i ] rnorlbor20l3 'thf

2 6 . Z i m s k au n i v e r z i j a d a

MESTNA OBdINA MARIBOR

%$,â&#x201A;Źffi G.rF MARIBOR2OI2 **1ff*.ffiI*T*s.-".

@-orianLsoklf'd

r@tdkLpa,tpbtUr!

http://www.nkbm.si

ZAVAROVALNICA MARIBOR

Medbqski bo11 ie uradnoqfusilo,ki qa izdaidtaUrad zalport in SpormazvczeMuibor, Via lGaighcrja8, 2000Maribor Urcdoilki odbor: Aloiz Krizmir, Ciegor Z-it, UaIr"ie penlt ZAa., noja; piila": Gflvni in odgqvorniu!â&#x201A;Źdoib T.megoGonu:,' Poane*i: MatjaZLedinck . dbtkovan;e in tiric Tiskama Seje,Maribor NalJada: 800 izrcdov.

MARIBORSKISPONT

MBšport št.123 (februar2011)  
MBšport št.123 (februar2011)  

MBšport št.123 (februar2011)

Advertisement