Page 1

Poštnina plačana pri pošti 2113

MESTNA OBČINA MARIBOR-URAD ZA ŠPORT

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

LETNIK XIV • DECEMBER 2012 • ŠTEVILKA 141

Razpis za podelitev Cizljevih plaket Na osnovi 73. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM ter 7. in 8. člena poslovnika o delu Komisije za priznanja pri Športni zvezi Maribor Športna zveza Maribor poziva vse športne in druge organizacije ter posameznike, da podajo predloge za podelitev CIZLJEVIH PLAKET ZA LETO 2012 kot najvišjega športnega priznanja za delo na področju športa v občini Maribor. Pogoji za podelitev priznanj - Cizljevih plaket športnim delavcem in športnikom: • osvojena medalja na OI, SP in EP v članskih kategorijah; • izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo pri razvijanju športa; • uspešno dolgoletno delo pri športni vzgoji. Predloge s kratkim življenjepisom predlaganih ter z zgoščeno in konkretizirano utemeljitvijo predlagatelji pošljejo do 15. januarja 2013 na obrazcu na http://www. sz-maribor.com in http://www.maribor.si/sport na naslov: Športna zveza Maribor, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor.

Izbiramo športnika in športnico leta 2012 Urad za šport in Športna zveza Maribor bosta podelila priznanja za dosežene rezultate v letu 2012 najboljšim športnikom, športnicam, ekipam in trenerjem. Pogoji za podelitev priznanja so:

Ne prezrite! Strani 2., 3., 4. in 5 • Izvlečki iz Letnega programa športa v MOM za leto 2013 Stran 6 • Otroška športna zima že desetič • Brezplačno drsanje v središču Maribora • V Mariboru bo akademija Garija Kasparova Stran 7 • Kako FIT je mesto Maribor? Stran 8 • Katja Koren Miklavec nova predsednica Fundacije za šport • Filip Flisar spet blestel

• da športnik nastopa za matični klub s sedežem v MOM na uradnem mednarodnem

ali nacionalnem tekmovanju; kot član državne reprezentance je dolžan športnik nastopiti tudi za matični klub; • da je športnik nastopal kot član članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih tekmah; • da je športnik osvojil naslov članskega državnega prvaka posamezno ali ekipno; • da je športnik nastopal kot mladinski ali kadetski reprezentant Slovenije na evropskem ali svetovnem prvenstvu; • da je športnik nastopal na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK; • da se športnik izbira na podlagi vrednotenja športnih rezultatov, ki so doseženi v mednarodnih in nacionalnih merilih; tekmovalni dosežki so razvrščeni v 4 vrednostne razrede. • Upoštevajo se rezultati, doseženi med 1. januarjem in 31. decembrom, predlog pa mora potrditi Športna zveza Maribor. Prosimo, da do 15. januarja 2013 posredujete odgovore na obrazcu na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor. Obrazci za priznanja za športne uspehe v letu 2012 so na http://www.maribor.si/ sport in http://www.sz-maribor.com Prireditev Izbiramo športnika leta bo predvidoma 30. januarja 2013 ob 18. uri v Športni dvorani Tabor.

Vsem športnicam in športnikom, njihovim trenerjem, športnim delavcem, rekreativcem in sodelavcem glasila Mariborski šport želimo prijetne božične in novoletne praznike ter obilo zdravja, sreče in zadovoljstva v letu

2013 Uredniški odbor


Letni program športa v MOM za leto 2013 (izvlečki iz gradiva) Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02 – odločba US, 110/02 in 15/03) določa, da se izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom, ki ga na državni ravni sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. V letnem programu športa se določi obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira iz javnih sredstev. Opredelijo in predvidijo se sredstva, ki so potrebna za izvedbo. S sprejemom občinskega proračuna se določi natančna višina sredstev za sofinanciranje programov športa. Sprejet letni program športa v Mestni občini Maribor (MOM) predstavlja osnovo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje posameznih programov. USMERITVE IN CILJI Razvoj športa v Mariboru je usmerjen v: - Izbor otrok za uvrstitev v selektivno-usmerjevalni šport na osnovi znanstvenih spoznanj in uveljavljenih metod dela - Programi selektivno usmerjevalnega športa so na osnovi predloženih perspektivnih načrtov, ki so jih izdelala športna društva, nastavljeni tako, da bodo zagotovljena sredstva za tiste športne programe, na osnovi katerih pričakujemo čim večji priliv mladih športnikov v članske kategorije. • Vključevanje mladih v dogovorjene športne programe Mladi bodo lahko s pomočjo športa koristneje razporejali svoj prosti čas. Dogovorjene športne programe bodo uresničevali v športnih društvih, športnih centrih in pri ostalih izvajalcih športnih programov. • Družinski športni programi in rekreacija odraslih Družinski športni programi so namenjeni občanom, ki niso vključeni v organizirano športno vadbo, se pa želijo ukvarjati s športom. Programi rekreacije odraslih so namenjeni odraslim, ki so vključeni v organizirano vadbo. • Športne informacije Z izdajo brošur in ostalih informacij, dostopnih na spletni strani MOM, so dane informacije o športnem dogajanju v Mariboru. • Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov Prednost je dana šolanju strokovnih kadrov za tiste športne programe, ki se izvajajo vsakodnevno in so usmerjeni v selektivno usmerjevalni šport in šport mladih. PRIORITETE Prednost bo dana naslednjim programskim nalogam: • športni vzgoji otrok in mladine, • športu otrok in mladine, usmerjenem v kakovostni in vrhunski šport, • športu invalidov, • investicijskemu vzdrževanju objektov in nakupu opreme ter • predvidenim investicijam. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE • Okvirna vrednost programa: 450.000,00 EUR (vrednost programa v letu 2012 je bila 420.000 EUR)

Mali sonček

Športni program Mali sonček je novost na področju predšolskega

2

športa in se je pričel pilotsko izvajati v šolskem letu 2011/2012. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Namenjen je otrokom v predšolskem obdobju, starim od dveh do šestih let. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bila prijetna in prilagojena otroku. V organizirano športno dejavnost se vključujejo predšolski otroci mariborskih vrtcev ter Center za sluh in govor. Cilj je, da se v program vključi čim večje število vrtcev.

Zlati sonček in Krpan

Opis programa: V programe bo predvidoma vključenih 3.100 otrok. Športni program Zlati sonček traja tri leta. Program je namenjen prvi triadi devetletke. Sredstva so zagotovljena za nabavo knjižic, medalj in diplom, katere prejmejo otroci po opravljenih nalogah. Športni program Krpan je namenjen učenkam in učencem drugega triletnega obdobja devetletne osnovne šole. Namen programa je spodbujanje veselja in želje po športni igrivosti kot osnovi poznejšega zdravega športnega načina življenja. Namen obeh programov je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju. Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti je namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. S programoma Zlati sonček in Krpan se popestri redni vzgojnoizobraževalni proces in delo v društvih, saj imata izredno privlačne vsebine, kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo. V organizirano športno dejavnost so vključeni otroci 17. mariborskih osnovnih šol ter Center za sluh in govor. Cilj je, da se v program vključi čim večje število otrok in da ti osvojijo športna znanja ter opravijo naloge, ki jih predvideva program.

Naučimo se plavati

• Okvirna vrednost programa: 55.000,00 EUR (vrednost program v letu 2012 je bila 58.000 EUR) Zadnja leta je dan poudarek na odpravljanje plavalne nepismenosti. Sredstva so načrtovana za plavalni tečaj "Naučimo se plavati" (deseturni plavalni tečaj), v katerega bo vključenih okoli 850 učencev prvih in drugih razredov devetletke. Program dodatno vsebuje naslednje vsebine: • preverjanje znanja plavanja za šesti razred devetletke, • petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu. Osnovni cilj programa je, da se vsi otroci prvih razredov udeležijo deseturnega plavalnega tečaja, kjer se privajajo na vodo in se tako vključijo v proces odpravljanja plavalne nepismenosti.

Programi športnih društev

• Okvirna vrednost programa: 337.000,00 EUR (strokovni kader 115.000,00 EUR, uporaba objekta 212.000,00 EUR; MARIBORSKI ŠPORT


Letni program športa v MOM za leto 2013 vrednost programa v letu 2012 je bila 300.000 EUR) Programi športnih društev so najpomembnejši dejavnik za izvajanje organizirane športne vadbe. Ovrednoteni so po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. V skladu s pravilnikom se sofinancira uporaba objekta in strokovni kader. V letu 2013 bo predvidoma sofinanciranih več kot 260 vadbenih skupin športa otrok in mladine. Evidentirale so bodo vadbene skupine, ki imajo zagotovljeno redno tedensko športno vadbo s primernim strokovnim kadrom in objektom.

Šolska tekmovanja

• Okvirna vrednost programa: 35.000,00 EUR (vrednost programa v letu 2012 je bila 37.000 EUR) Šolska športna tekmovanja potekajo na šolski, občinski, medobčinski in državni ravni. Sredstva so namenjena za: • organizacijo in nakup priznanj za osnovnošolska tekmovanja v alpskem smučanju, smučarskih tekih, atletiki (ekipno in posamično), spomladanski in jesenski kros, badmintonu (ekipno in posamično), športni gimnastiki, judu, košarki, namiznem tenisu, nogometu, odbojki, plavanju, streljanju z zračno puško, rokometu, odbojki na mivki, deskanju na snegu in šahu, • nakup priznanj za srednješolska tekmovanja v atletiki (ekipno in posamično), košarki, odbojki, nogometu, rokometu, alpskem smučanju, deskanju na snegu, plavanju, badmintonu, odbojki na mivki in streljanju z zračno puško in • nakup priznanj za študentska tekmovanja v plavanju, alpskem smučanju, košarki, odbojki in malem nogometu. Cilj je, da se na vsa uradno razpisana tekmovanja Zavoda za šport Republike Slovenije Planica vključi čim večje število ekip ali posameznikov iz osnovnih in srednjih šol. Na tekmovanja, ki jih organizira Univerzitetna športna zveza Maribor, pa vključi čim večje število posameznikov in ekip iz Univerze v Mariboru. V šolskem letu 2012/2013 so se vse osnovne in srednje šol udeleževale šolskih športnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

• Okvirna vrednost programa: 4.200,00 EUR (vrednost programa v letu 2012 je bila 4.200 EUR) Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami pretežno izvajajo specialni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo z otroki in mladino s posebnimi potrebami. V skladu z Zakonom o športu, Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v MOM se sofinancira uporaba objekta ter strokovni kader. V športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami bodo vključeni varovanci ustanov, ki so zainteresirani za vključitev v športne programe. Osnovni cilj je izboljšati socialne integracije, motorične sposobnosti in vključitev v vsakdanje življenje. Otrokom in mladini s posebnimi potrebami je potrebno omogoči športno udejstvovanje ter dobre razmere za vadbo.

Športno popoldne otrok

• Okvirna vrednost: 12.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 11.500 EUR) V akcijo bo vključenih predvidoma 200 otrok (10 skupin) iz mariborskih osnovnih šol. Športno popoldne poteka dve uri tedensko, od oktobra do junija na različnih športnih objektih v Mariboru. Športno vadbo, ki poteka v telovadnicah na osnovnih šolah, vodijo večinoma športni pedagogi. Osnovni namen akcije je ponuditi na športnih objektih in napravah v Mariboru zanimive športne programe predvsem tistim mladoletnikom v starosti 11 MARIBORSKI ŠPORT

do 15 let, ki imajo dovolj prostega časa in ga ne znajo koristno izrabiti, se pa ne vključujejo v katerekoli športne aktivnosti.

Športne počitnice

• Okvirna vrednost: 6.800,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 6.800 EUR) Otroško športno poletje bo potekalo v času 1. 5 - 30. 9. 2013. Namenjeno je osnovnošolcem, ki bodo deležni do 50-% popusta pri uporabi športnih objektov in naprav (Mariborski otok, kopališče Pristan, Mariborsko Pohorje). V tej akciji bo Mariborčanom med 24. 6. - 1. 9. 2013 omogočena brezplačna uporaba atletskega stadiona v Športnem parku Tabor in urbanih površin na Partizanu v Ljudskem vrtu. Otroška športna zima bo potekala v času od 1. 12. 2012 - 30. 4. 2013, vključuje pa alpsko smučanje, plavanje in drsanje. Učenci iz osnovnih šol MOM lahko s kartico ugodnosti uveljavljajo do 50-% popust pri nakupu vstopnic. S tem želimo spodbuditi otroke in mladino k športnim dejavnostim in obogatiti njihov prosti čas, privzgojiti trajnostne potrebe po redni športni aktivnosti in oblikovati pozitivne vedenjske lastnosti. ŠPORT OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT • Okvirna vrednost programa: 3.000.000,00 EUR (strokovni kader 760.000 EUR, materialni stroški 340.000 EUR in uporaba objektov 1.900.000 EUR; vrednost programa v letu 2012 je bila 2.934.000 EUR) V šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so vključeni bodoči potencialni kandidati za dosego vrhunskih rezultatov na osnovi predloženih perspektivnih načrtov dela, ki so jih posredovala športna društva in pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. Izbrani športniki bodo prehajali iz najnižje I. stopnje do najvišje V. stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki jih morajo izpolnjevati glede na specifičnost svoje panoge. V program so vključeni tudi športniki mladinskega in perspektivnega razreda. V selekcijski proces bo vključenih predvidoma 175 skupin v različnih športnih panogah. Osnovni cilj je vključitev čim večjega števila športnikov, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa treniranja in nastopanja na višji ravni ter omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem doseganja čim boljših uvrstitev na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V programe so vključeni športniki iz panog, ki so po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM uvrščeni v šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Vsem potencialnim kandidatom za vrhunske dosežke se želi omogočiti optimalne pogoje za izvajanje načrtovanih športnih programov. S takšnim pristopom želimo število kategoriziranih športnikov pri individualnih športnih panogah povečati, pri kolektivnih športnih panogah pa omogočiti uvrstitev v članske ekipe. KAKOVOSTNI ŠPORT Kakovostni šport vključuje športnike državnega razreda pri individualnih športnih panogah in članske ekipe kolektivnih športnih panog, ki tekmujejo v I. državni ligi. Posameznikom se sofinancira sorazmerni delež števila ur uporabe objekta glede na parametre, ki opredeljujejo športno panogo (Pravilnik). Pri kolektivnih športnih panogah se izvajalcem sofi-

3


Letni program športa v MOM za leto 2013 nancira do 600 ur uporabe športnega objekta. Na podlagi podatkov, dosegljivih na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, je bilo na dan 1. 2. 2012 kategoriziranih 261 športnikov državnega razreda, ki vadijo in tekmujejo v športnih društvih in klubih v MOM. Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa. Omogočiti je potrebno prostorske razmere vsem, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. VRHUNSKI ŠPORT Vrhunski šport vključuje športnike in članske ekipe vrhunskega, mednarodnega in perspektivnega razreda pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Ekipam in posameznikom se sofinancira sorazmerni delež števila ur uporabe objekta glede na parametre, ki opredeljujejo športno panogo (Pravilnik). Na podlagi podatkov, dosegljivih na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, je bilo na dan 1. 2. 2012 kategoriziranih 7 športnikov svetovnega, 39 športnikov mednarodnega in 42 športnikov perspektivnega razreda, ki vadijo in tekmujejo v športnih društvih ter klubih v MOM. Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na mednarodni ravni ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja. Za nadaljnji razvoj oziroma ohranjanje doseženega bomo nadaljevali s sistemsko podporo vrhunskemu športu, še posebej na področjih, kjer zaradi majhnosti športnega trga vrhunski šport ne more doseči zadostne finančne podpore iz drugih javnih virov ali s strani zasebnega kapitala. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH • Okvirna vrednost programa: 21.000,00 EUR (strokovni kader 11.000,00 EUR, uporaba objekta 10.000,00 EUR; vrednost programa v letu 2012 je bila 20.120 EUR) Športno rekreativna dejavnost odraslih je zelo pomembna za vsakega posameznika, kajti pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v današnjem ritmu življenja izpostavljene različnim obremenitvam. Mnoga športna društva, ki delujejo na območju občine, ponujajo široko izbiro raznih športnih programov. Sofinancirajo se programi predvidoma 55 vadbenim skupinam, ki se redno izvajajo pod strokovnim vodstvom. Uvesti je potrebno nove in izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol in starost. Razvijati je potrebno športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja ter preprečevanja upadanja splošne vitalnosti zdravja. ŠPORT INVALIDOV • Okvirna vrednost programa: 30.000 EUR - strokovni kader 17.500,00 EUR, uporaba objekta 12.500,00 EUR; vrednost programa v letu 2012 je bila 24.400 EUR). Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter različnih oblik invalidnosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancira se program predvidoma 36 vadbenim skupinam, ki izvajajo vadbo v športnih objektih pod strokovnim vodstvom. V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji so programski cilji za invalide namenjeni predvsem

4

ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanjem v okviru možnosti za aktivno športno udejstvovanje. Invalidnim osebam, ki so vključene v organizirano športno vadbo, se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta. MOM je pod okriljem Sveta invalidov osnovala Skupino za šport, ki skrbi za boljšo organizacijo rekreacije in rekreativni šport ter koordinacijo aktivnosti invalidskih organizacij na področju športne rekreacije. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI V javnih športnih objektih se izvajajo programi športnih društev, ki v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v MOM izpolnjujejo kriterije za koriščenje teh objektov. V javnih športnih objektih potekajo športni programi v naslednjih športnih panogah: atletiki, badmintonu, judu, konjeništvu, lokostrelstvu, namiznemu tenisu, plavanju, sabljanju, športni gimnastiki, športno- ritmični gimnastiki, tenisu, triatlonu, veslanju, karateju, aikidu, kegljanju, kegljanju na ledu, potapljanju, hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki, rokometu, vaterpolu, ameriškemu nogometu, kriketu, ragbiju itd. ŠPORTNE INFORMACIJE • Okvirna vrednost: 25.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 25.000 EUR). Načrtovana sredstva bodo namenjena informacijam o dogajanju v glasilu Mariborski šport, izdaji brošur kot sta Športne prireditve v Mariboru in Športni vodnik Maribora ter ostalim publikacijam. V letu 2013 potrebuje časopis Mariborski šport temeljito vsebinsko in oblikovno prenovo. DELOVANJE ZVEZ DRUŠTEV • Okvirna vrednost: 34.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 30.000 EUR) Športna zveza Maribor povezuje 200 športnih društev. Po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM so evidentirani tudi takšni športni programi, ki se lahko izvajajo bolj transparentno in strokovno s pomočjo Športne zveze Maribor. Iz strokovnih, tehničnih in administrativnih razlogov ni smiselno izvajanje določenih programov prenesti na drugega izvajalca. Sofinancira se delovanje zvez društev in Športne zveze Maribor, kateri se zagotavljajo osnovni materialni stroški in plača delavca. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN NAKUP OPREME • Okvirna vrednost investicijskega vzdrževanja 1.050.000 EUR, okvirna vrednost opreme 135.000 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 264.000 EUR) Potrebno je nameniti več pozornosti vzdrževanju in opremljanju športnih objektov, zagotavljanju pogojev za nemoteno, kakovostnejše in predvsem varno izvajanje športnih in dopolnilnih dejavnosti. Vedeti moramo, da so objekti nedokončani in so zaradi tega stroški vzdrževanja in opremljanja večji. Da bi zadostili vsem potrebam, ki omogočajo varno izvajanje dogovorjenega in ostalega programa ter dopolnilnih dejavnosti, moramo prioritetno skrbeti za nujna investicijsko vzdrževalna dela in obnovo opreme, na kar se je v preteklosti pogosto pozabljalo. Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na javnih športnih objektih in nakup opreme. Javni zavod Športni objekti Maribor nam je posredoval plan investicijskega vzdrževanja


Letni program športa v MOM za leto 2013 in nakupa opreme za leto 2013, ki je nujno potrebna za varno obratovanje objektov ter za izvajanje letnega programa športa na objektih ter površinah, s katerimi upravlja. Na podlagi potreb, ki so veliko večje kot je na razpolago sredstev, komisija uskladi potrebe in razpoložljiva sredstva ter predlaga plan investicijskega vzdrževanja in nabave opreme. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM • Okvirna vrednost: 16.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 13.970 EUR) Sredstva so namenjena za priznanja in za organizacijo prireditve, ki jih športniki in športni delavci dobijo na prireditvi Športnik leta. S podelitvijo priznanj se športniki nagradijo za dosežene uspehe, športni delavci pa za uspešno dolgoletno organizacijsko ali strokovno delo. ŠPORTNE PRIREDITVE • Okvirna vrednost: 37.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 32.000 EUR) Športne prireditve so glede namembnosti in višine sofinanciranja razdeljene v več skupin. Izjemna športna prireditev je tekmovanje v alpskem smučanju za ženske Zlata lisica. Stalne vrhunske prireditve so: mednarodni šahovski turnir, Skerbinjekov memorial v odbojki, mednarodni veslaški miting, Božičev memorial v plavanju, Šalamunov memorial v športni gimnastiki, mednarodni atletski miting. Stalne množično športno rekreativne prireditve na ravni občine in države ter ostale prireditve so: smuški tek, hoja na Urban, ulična košarka, kros občinskih reprezentanc in mini olimpijada. Mestne športno rekreativne prireditve so: Športni vikend Maribora, Športna pomlad in Toti šport. Pod imenom Toti šport so združene akcije in manifestacije, ki so razporejene skozi celo leto. Akcije so rekreativne narave in so namenjene tako posameznikom kot družinam za preživljanje prostega časa v naravnem okolju in spoznavanju zdravega načina življenja. • Tota Mariborčanka - toti Mariborčan (akcija je razdeljena na veliko segmentov in zajema široko paleto raznovrstnih možnosti rekreacije - nordijsko hojo, smučarski tek, smučanje, deskanje, kolesarjenje, pohodništvo, veslanje, jadranje, plavanje, drsanje, fitnes, aerobika, trim, bovling, športne igre, testiranje funkcionalnih sposobnosti). • Toti Pohorc (akcija je namenjena spoznavanju načinov zdravega preživljanja prostega časa v naravi v vseh letnih časih na Pohorju) - Pohod čez Pohorje, Gorsko kolesarjenje po Pohorju, Gorski tek po Pohorju, Tek na smučeh. • Toti pecikl (akcijo sestavlja 7 prireditev, vezanih na kolesarjenje po Mariboru in okoliških krajih) - Okoli Pekrske gorce, Vinarje, Okrog Maribora, Ob Dravi do Ptuja, Ruška, Rački ribnik, Jesenski izlet Rošpoh - Pesnica. • Toti tek (akcija je namenjena vsem starostnim skupinam in je sestavljena iz štirih tekov, ki potekajo po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor) - Okoli Pekrske gorce, Stražun, Pod Pohorjem, Po mestnem parku. Z izbranimi prireditvami želimo, da dobi mesto Maribor prepoznavno športno podobo. MARIBORSKI ŠPORT

MEDMESTNO SODELOVANJE • Okvirna vrednost: 30.000,00 EUR (vrednost programa v letu 2012 je bila 20.380 EUR) Sredstva so namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih, ki so dogovorjena v okviru MOM ali Športne zveze Maribor in za srečanje občinskih predstavnikov ter predstavnikov športnih društev s predstavniki ostalih mest. Cilj medmestnega sodelovanja je sodelovanje mariborskih športnikov z vrstniki iz drugih mest in držav. 4.6.4 PROMOCIJSKA DEJAVNOST • Okvirna vrednost: 100.000 EUR (vrednost programa v letu 2012 je bila 19.844 EUR) Sredstva so namenjena za promocijo športnih dogodkov oz. prireditev, ki so velikega pomena za mesto in družbeno življenje občanov ter promocijo mesta, organizacijo državnih prvenstev za članske kategorije in za pomembnejše jubileje, memorialne oziroma odmevnejše športne manifestacije. Pomembnejše med njimi so: Baumgartnov pas, Mariborski maraton, Iršičev memorial, Turnir Roberta Rajha, Cizljev memorial, Memorial Cirila Hočevarja, Memorialni turnir Mihaela Krivca, Kolesarski maraton, Memorialni turnir Hilde Krivec, Otroška olimpijada, Reli Maribor, Košarkarski turnir Rad igram košarko, Mednarodni košarkarski turnir parabasket, ZZ mestni tek po Mariboru, ZZ - rolano mesto, Nočni tek na Kalvarijo itd. Z načrtovanimi sredstvi se organizatorjem omogoča izpeljava pomembnih jubilejnih, memorialnih prireditev in organizacija državnih prvenstev za članske kategorije ter promocija Maribora. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV • Okvirna vrednost: 5.000 EUR (vrednost programa v letu 2012 je bila 2.000 EUR) Šolanje za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov poteka po programih, ki so jih sprejele nacionalne panožne strokovne zveze. Cilj je, da se sofinancira izobraževanje takšnih strokovnih kadrov, ki bodo izvajali programe na področju športnega treniranja mladih in invalidskega športa. EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA • Okvirna vrednost: 42.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 80.000 EUR) Na osnovi uvrstitve ob koncu državnega prvenstva bodo evidentirane ekipe, ki so se uvrstile v evropska tekmovanja in društva, katera bodo organizator svetovnih ali evropskih prvenstev. Društvom bodo delno pokriti stroški za nastope v evropskih tekmovanjih in organizacijo svetovnih ter evropskih prvenstev. INVESTICIJE Z reorganizacijo mestne uprave v letu 2007 je bila ustanovljena služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna, ki vodi, organizira in koordinira dela na razvojnih projektih MOM. V letu 2013 predvidevamo obnovo dvorane Tabor in pričetek postopkov za izgradnjo stare (zahodne) tribune v Ljudskem vrtu. Izgradnja urbanih športno rekreativnih površin • Okvirna vrednost: 85.000,00 EUR (vrednost v letu 2012 je bila 21.474 EUR) Načrtuje se nadaljevanje izgradnje oziroma posodobitve urbanih igrišč. Lokacije bodo usklajene s KS in MČ ter športnimi društvi.

5


V Mariboru akademija Garija Kasparova Maribor je bil od 7. do 19. novembra prizorišče svetovnega mladinskega prvenstva v šahu. Na njem je nastopilo kar 1600 igralcev in igralk iz več kot 90 držav. Med gosti prvenstva je bil tudi sloviti šahist, nekdanji svetovni prvak, Rus Gari Kasparov. Ta je v dneh obiska z mariborskim županom Francem Kanglerjem podpisal namero o ustanovitvi šahovske akademije v Mariboru - podobni že delujta v ZDA in Afriki -, ki naj bi zaživela januarja prihodnje leto. Njen sedež bo na Vojašniški ulici 10 na Lentu.

Otroška športna zima že desetič

Z decembrom se je začela jubilejna, že 10. akcija Otroška športna zima, ki so jo omogočili Urad za šport Mestne občine Maribor, Športna zveza Maribor, Javni zavod Športni objekti Maribor in Športni center Pohorje. V okviru akcije je učencem osnovnih šol Mestne občine Maribor in okoliških občin omogočena pisana paleta aktivnosti, s katerimi lahko športno obogatijo svoj prosti čas. V času od 1. decembra 2012 do 30. aprila 2013 bodo osnovnošolci v sklopu Otroške športne zime ob predložitvi kartice ugodnosti lahko smučali ceneje na Mariborskem in Areškem Pohorju, plavali v kopališču Pristan ter drsali v Ledni dvorani Tabor. S kartico, ki jo lahko pridobijo na osnovi izpolnjene prijavnice ugodnosti, imajo do 50 odstotkov popusta. Prijavnica je na voljo na osnovnih šolah in v prostorih Pohorske vzpenjače. Letošnja novost je tudi, da si lahko kartico ugodnosti pridobijo tudi starši otrok imetnikov kartice Otroške športne zime s predložitvijo slike in doplačilom 5 evrov. S to kartico lahko starši uveljavljajo 10 odstotkov popusta za dnevno in nočno smučarsko vozovnico na Mariborskem in Areškem Pohorju ter kopališču Pristan in Ledni dvorani Tabor.

Brezplačno drsanje v središču Maribora Čeprav z rahlo zamudo zaradi objektivnih težav se je 20. decembra v Mariboru začela drsalna sezona na prostem. Javni zavod Športni objekti Maribor je na Trgu svobode postavil montažno drsališče z velikostjo 30 krat 15 metrov. Drsališče bo zagotovo prispevalo k popestritvi zimskega mestnega utripa. Drsanje je brezplačno, do konca decembra bo obratovalni čas drsališča od 10. do 21. ure, v januarju in februarju - če bodo temperature ustrezne tudi še v marcu - pa od 11. do 21. ure. Možna je tudi izposoja drsalk po ceni dva evra. Upravljalci drsališča bodo poskrbeli tudi za spremljajoče prireditve.

6

MARIBORSKI ŠPORT


Kako FIT je mesto Maribor? Raziskava Urada za šport Mestne občine Maribor in Bodifit društva Bodifit društvo jev sodelovanju ter s pomočjo Urada za šport Mestne občine Maribor izpeljalo projekt ter raziskavo Kako FIT je mesto Maribor? Z raziskavo smo želeli razbliniti tabu o vadbi v rekreativnih centrih in dokazati, da je vadba namenjena vsem starostnim skupinam, tako ženskam kot moškim. Cilj raziskave je bila promocija športa in rekreacije v Mariboru. Izpeljani projekt je bil namenjen približanju športa in rekreacije predvsem neaktivni populaciji. Raziskave namreč kažejo, da so premajhna telesna aktivnost, stresen način življenja in nezdrava prehrana glavni vzroki za nastop slabega počutja in posledično različnih bolezni. Kako FIT je Maribor je raziskava, kjer smo želeli vsem Mariborčanom dokazati, da lahko aktivni in neaktivni vseh generacij, moški in ženske, v sorazmerno kratkem času naredijo opazno spremembo v svojem počutju in zdravju (v obdobje 5 tednov). V raziskavo, Kako fit je mesto Maribor, se je vključilo 196 posameznikov, kateri so se ne glede na spol, starost in status, odločili narediti spremembo v svojem življenju, in to v petih tednih, predvsem na treh področjih: • telesna aktivnost, • uravnotežena prehrana, • počitek. Bodisi so želeli preoblikovati telo, izboljšati počutje, imeti več energije, ali povečati vzdržljivost, moč in gibljivost. Vsak posameznik je prejel svoj osebni program vadbe, narejen s strani strokovnega kadra, licenciranih vaditeljev in inštruktorjev fitnesa, glede na njegova pričakovanja in potrebe. Raziskava je potekala od 1. 4. 2012, do 24. 10. 2012. V raziskavi je pod strokovnim vodstvom predsednika Bodifit društva, osebnega trenerja ter strokovnjaka na področju fitnesa in prehrane Marka Geršaka sodelovalo več kot 10 licenciranih vaditeljev, instruktorjev in trenerjev, ki so kot mentorji spremljali udeležence v raziskavi. Pred pričetkom vadbe so z vsakim udeležencem v raziskavi opravili strokovni posvet ter diagnostično bioimpendančno testiranje telesne sestave. Vsak mentor je na osnovi posveta in testiranja pripravil program vadbe, ki je vključeval vadbo v dveh fitnes centrih ter različne oblike skupinske vadbe. Udeleženci raziskave so v časovnem obdobju trajanja raziskave, petih tednov, tako lahko obiskali več kot 250 terminov skupinskih vadb. Vse od bodyandmind vadb, kot so joga pilates, pilates in fitnes joga, preventivnih vadb, kamor sodi fit hrbtenica, fit nosečnice, fit seniorji in hidrogimnastika, vadb za oblikovanje telesa, ki jih poznamo kot TNZ, oblikovanje telesa, justfit, fusion in fit trening, do aerobnih oblik vadbe, kot so bodift, bodimix, konga in zumba. Rezultati raziskave na 196 testirancih so pokazali, da je 60,2% vadečih zmanjšalo telesno težo. Delež maščobe je znižalo kar 79,5 % moških in 80,3 % žensk. Prav tako je svojo mišično maso povečalo 74,5 % vadečih, od tega 79,5 % moških in 73,2 % žensk. Še posebej navdušujoč je podatek, da se je v raziskavo Kako fit je mesto Maribor vključilo 38,7 % oseb, starejših od 41 let. Pri tej starostni skupini je namreč redna telesna aktivnost še posebej pomembna za ohranjanje vitalnosti in bistveno pripomore k povečanju kakovosti življenja. Zelo zanimiv je podatek, da so testiranci v raziskavi izgubili skupaj kar 204,8 kg telesne teže. Testiranci v raziskavi so skupaj izgubili 244,47 kg skupne telesne maščobe. Testiranci so pridobili 120,93 kg telesne teže v obliki mišične mase. Doseženi rezultati so za udeležence pomenili še dodatno motivacijo, zato jih je veliko z vadbo tudi nadaljevalo. MARIBORSKI ŠPORT

PARAMETER

IZMERJENI PODATKI

Število vadečih

196

Povprečna starost 35,2 let Starost

34,2 % vadečih starejših od 41 let in 4,5 % vadečih starejših od 60 let

Spol

80,1 % žensk in 19,1 % moških Največja izguba teže 7,1 kg 60,2% vadečih zmanjšalo telesno težo

Teža

78,6 % vadečih starejših od 51 zmanjšalo težo Skupno so testiranci izgubili 204,8 kg telesne teže Povprečna izguba maščobe 1,1893 % Največja izguba 7,2 %

Maščoba

% maščobe znižalo 79,5 % moških in 80,3 % žensk Skupno so testiranci izgubili 244,47 kg telesne maščobe povečalo jo je 74,5 % vadečih povečalo jo je 79,5 % moških in 73,2 % žensk

Mišična masa

75 % vadečih nad 51 let jo je povečalo 79,5 % vadečih od 41 do 50 let jo je povečalo Skupno so testiranci pridobili 120,93 kg mišične mase

Visc. Fat

27,6 % vadečih jo je zmanjšalo, 67,3 % vadečih nespremenjeno zmanjšalo jo je 28,2 % moških in 27,4 % žensk

Mnenja nekaterih udeležencev programa Občutki so zelo dobri, predvsem sem navdušena nad trenerji ter samim programom, ki je zelo dobro zasnovan. Naučila sem se, da lahko tudi brez diete, z uravnoteženo prehrano in športom dosežeš veliko. Še bom nadaljevala! Sandra, 24 let Programa sem se udeležila z namenom, da naredim nekaj za svoje telo. Zavedam se, da je potrebno poskrbeti za prožne mišice in močne kosti tudi v zrelejših letih, zato sem se pridružila akciji Kako fit je Maribor. Bodifit je super, ker je veliko zanimivih vadb, ki so primerne zame. Po koncu programa opažam, da imam več energije, zato tudi nadaljujem z vadbo na Bodifitu. Silva, 49 let Sedaj, ko sem se vključil v program »Kako fit je Maribor«, se počutim veliko bolje. Opazil sem očitno spremembo v lahkotnosti gibanja. Iskal sem primeren program, ki bi bil primeren za rehabilitacijo po operaciji, kar sem z redno uravnoteženo vadbo tudi našel. Oto, 58 let

7


PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9., 24Ͳihsodnikoviz14Ͳihdržav,jebilveēkotpravirazlogzaobiskprireditve. prepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoͲameriškihritm 2011gostilenonajprestižnejšihplesnihtekmovanj ušesaindušo.Mednarodnaudeležbaveēkot500Ͳihplesnihparoviz parivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizan 24Ͳihsodnikoviz14Ͳihdržav,jebilveēkotpravirazlogzaobiskprire standardnihinlatinskoͲameriškihplesih

Katja Koren Miklavec nova predsednica Fundacije Mednarodni plesni Maribor 2011 Mednarodni plesni turnir turnir Maribor open open 2011

pretežno Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijala rekreativnim programom), Bojan Bučar in Lovrencij Mednarodni plesni turnir open Galuf Maribor (neolimpijske panoge, miselne igre in 2011 invalidski šport) prepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoͲameriških

Plesniklub klub Pingi Maribornovo jevvvdvorani dvorani Tabor 9., 10.inin in11. 11.za decembra Plesni Pingi jeje Tabor 10. decembra Plesni klub Pingi Maribor dvorani Tabor 9., 10. 11. decembra Državni zbor je Maribor potrdil sestavo sveta9., Fundacije šport. gostil eno najprestižnejših plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Plegostil eno najprestižnejših plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Plegostil eno najprestižnejših plesnih tekmovanj PleKot predstavnik športnikov je bil izvoljensvetovnega Iztok Čop,slovesa. nedavno sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagovalsni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagovalsni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagovalPlesni klub Pingi Maribor je v dvoranilegenda. Tabor 9., 10. 11. decembra tekmovalno upokojena veslaška Na inosmih drugih cev standardnih inlatinsko-ameriških latinsko-ameriških plesih. cev vvvstandardnih inin plesih. cev standardnih latinsko-ameriških plesih. gostil eno najprestižnejših plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Plerazličnih področjih so bili izvoljeni še Hasan Ibrić (trenerji in Dvorana Tabor jevse vsetri tritekmovalne tekmovalne dnizasijala zasijala drugačni podobi. Dvorana Tabor jeje dni vvvdrugačni podobi. sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagovalDvorana Tabor vse tri tekmovalne dni zasijala drugačni podobi. drugi športni strokovnjaki), Andrej Jelenc, Franc Očko, MarVeličasten prepletin elegance standardnih plesov sss strastjo strastjo latinskolatinskoVeličasten preplet elegance standardnih plesov cev v standardnih latinsko-ameriških plesih. Veličasten preplet elegance standardnih plesov strastjo latinskotin Steiner in jeNuša Tome Babnik (individualne olimpijske ameriških ritmov jevse biltri prava paša zadni oči, ušesa9., in dušo. Mednarodna ameriških ritmov jeje bil prava za oči, ušesa inin dušo. Plesni klub Pingi Maribor je paša vpaša dvorani Tabor in Mednarodna 11. decembra Dvorana Tabor tekmovalne zasijala v10. drugačni podobi. ameriških ritmov bil prava za oči, ušesa dušo. Mednarodna udeležba več kot 500plesnimi plesnimi pari iz31 31 držav, kiso sonastopili nastopili pod panoge), Hočevar instandardnih Matej (kolektivne olimpiVeličasten preplet elegance plesov s kistrastjo latinskoudeležba več kot 500 pari izAvanzo držav, pod gostil enozMarko plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Pleudeležba zznajprestižnejših več kot 500 plesnimi pari iz 31 držav, ki so nastopili pod ameriških ritmov je bil prava paša za oči, ušesa in dušo. Mednarodna budnimi očmi 24 sodnikov iz 14 držav, je bila več kot pravi razlog budnimi očmi 24 sodnikov iz 14 držav, je bila več kot pravi razlog sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagovaljske panoge), Aleš Remih in Daniel Knaus (športne zveze sza budnimi očmi 24 sodnikov iz 14 držav, je bila več kot pravi razlogza za

ter Aleš Luci (vzhodna Slovenija), Tomislav Tiringer (zahodna ušesaindušo.Mednarodnaudeležbaveēkot500Ͳihplesnihparo Slovenija), nekdanji kolesar Gorazd Štangelj in nekdanja alpska 24Ͳihsodnikoviz14Ͳihdržav,jebilveēkotpravirazlogzaobiskpr smučarka Katja Koren Miklavec, ki ju je predlagalo Združenje občin Slovenije. Za predsednico Fundacije za šport je bila izPlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in1 voljena Katja Koren Miklavec, nekdanja članica SK Branik.

MednarodniplesniturnirMARIBOROPE

Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011

2011gostilenonajprestižnejšihplesnihtekmovanjsvetov

Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011

udeležba z več kotin500 plesnimi pari iz 31 držav, ki so nastopili pod obisk prireditve. obisk cev vprireditve. standardnih latinsko-ameriških plesih. obisk prireditve. parivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslove očmi 24jesodnikov iz 14 držav, je bila več kot pravi za Vbudnimi petekso so sepredstavili predstavili plesni pari, kiše šeniso niso uvrščeni medrazlog najboljših VDvorana petek sese pari, kiki uvrščeni med najboljših Tabor vse triplesni tekmovalne dni zasijala v drugačni podobi. V petek so predstavili plesni pari, še niso uvrščeni med najboljših Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra obisk prireditve. 50 nasvetovni svetovni lestvici, tekmovanju nazivom Vzhajajoče zvezde. V standardnihinlatinskoͲameriškihplesih 50 na lestvici, vvvtekmovanju zzznazivom Vzhajajoče VV Veličasten preplet elegance standardnih plesov s strastjozvezde. latinsko50 na svetovni lestvici, tekmovanju nazivom Vzhajajoče zvezde. gostil eno uvrščeni najprestižnejših plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. PleV petek so se predstavili plesni pari, ki še niso med najboljših standardnihritmov plesihje sta seprava naodlično odlično 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in standardnih plesih sta sese na 3.3. mesto uvrstila Tine Kranjc inin ameriških bil paša za oči, in dušo. Mednarodna standardnih plesih sta na odlično mesto uvrstila Tine Kranjc sni pariušesa vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval50 na svetovni lestvici, v plesnimi tekmovanju nazivom Vzhajajoče zvezde. Vpod Saša Ul izzPK PK Pingi Maribor; razredu mladincev jebilo bilonastopili tekmovanje Saša Ul iziz Maribor; vvvrazredu jeki tekmovanje v31 standardnih in latinsko-ameriških plesih. Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdrugaē udeležba večPingi kot 500 parizcev izmladincev držav, so Saša Ul PK Pingi Maribor; razredu mladincev je bilo tekmovanje standardnih plesih sta se na odlično 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Dvorana Tabor vse tri tekmovalne dni v drugačni podobi. kombinaciji desetih plesov, kjer staslavila slavila Marcel Vodenik insloga Naja vbudnimi plesov, kjer Marcel Vodenik inin Naja očmidesetih 24 sodnikov iz 14 sta držav, jesmučar bila večje kot pravi razlog zazasijala Teniška zveza Slovenije je podelila vvkombinaciji kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik Naja Slovenski prostega prepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoͲameriškihritmovje Veličasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinskoSaša Ul tretja iz PKpa Pingi Maribor; vTantegel razredu mladincev je bilo tekmovanje Dolenc, stabila bilaŽiga Žiga in Nuša Črnko; oba prihajata Dolenc, tretja pa sta Tantegel in Nuša Črnko; oba prihajata obisk prireditve. Dolenc, tretja pa sta bila Žiga Tantegel in Nuša Črnko; oba prihajata priznanja najboljšim igralcem in Filip Flisar, član SK jeVodenik Branik Mariameriških ritmov bil pravaiz paša za oči, ušesa in dušo. Mednarodna ušesaindušo.Mednarodnaudeležbaveēkot500Ͳihplesnihparoviz31Ͳih v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel in Naja izPK PKPingi. Pingi. izV petek so se predstavili plesni pari, še niso uvrščeni med najboljših udeležba z več kot 500 plesnimi pari iz 31 držav, ki so nastopili pod 2012. Četrto leto iz PK Pingi. igralkam za leto bora, jeki odlično začel novo tekmovDolenc, tretja pa sta bila Žiga Tantegel in Nuša Črnko; oba prihajata 24Ͳihsodnikoviz14Ͳihdržav,jebilveēkotpravirazlogzaobiskprireditve. budnimi očmi 24 sodnikov iz zvezde. 14prvaka držav, je več kot pravi razlog za V latinsko-ameriških latinsko-ameriških plesih sta nastopila nastopila aktualna svetovna prvaka V50 sta aktualna svetovna na svetovni lestvici,plesih v tekmovanju z nazivom Vzhajajoče Vbilazapored V latinsko-ameriških plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka je med igralkami ta naslov iz PK Pingi. alno sezono. Nasicer drugi letošnji tekmi obisk prireditve. ZoranPlohl Plohlin inTatsiana Tatsiana Lahvinovich, sta začela svojo plesno Zoran kikimesto sta sicer začela svojo plesno standardnih plesih sta plesih seLahvinovich, na odlično 3. uvrstila Tine Kranjc in Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, sta začela svojo plesno V latinsko-ameriških stasvetovni nastopila aktualna svetovna prvaka V ki petek sosicer se predstavili plesni pari, ki še niso osvojila uvrščeni med najboljšihHercog (TK Mima), Polona za pokal v ameriškem Telpot prav priPK trenerjema Alenki inrazredu Branku Bohak, bila dolgoletna člana pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila člana Saša UlPlohl iz Maribor; vin mladincev jedolgoletna bilo tekmovanje pot prav pri trenerjema Alenki Branku Bohak, bila dolgoletna člana 50 na svetovni lestvici, vsvojo tekmovanju z nazivom Vzhajajoče zvezde. V Zoran in Pingi Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer začela plesno tretjič pa med igralci Grega Žemlja luridu opravil znjuna vsemi tekmeci. PK Pingi, sedaj paplešeta plešeta za Hrvaško. To jeMarcel bila njuna zadnja tekma PK Pingi, sedaj pa za Hrvaško. To jeje bila tekma plesih sta sezadnja na odlično 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in vPK kombinaciji desetih plesov, kjer stajestandardnih slavila Vodenik in Naja Pingi, sedaj pa plešeta za Hrvaško. To bila njuna zadnja tekma pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna člana (TKjeTriglav). Saša UlNuša iz PK Pingi Maribor; vprihajata razreduvmladincev bilo tekmovanje Za zmagovalca svetovnega pokala med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce. med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce. Dolenc, tretja pa sta bila Žiga Tantegel in Črnko; oba med amaterji, sajpabosta z novim letom prestopila med PK Pingi, sedaj plešeta za Hrvaško. To je bila desetih njunaprofesionalce. zadnjakjer tekma v kombinaciji plesov, sta slavila Marcel Vodenik Naja Trener leta inpo izboru TZ Slovenije tej disciplini v pretekli sezoni je bila Vmed standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer Viz standardnih smo mladinci imeli dva predstavnika, in sicer PKamaterji, Pingi. plesih V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer saj bosta z med novim letom prestopila med profesionalce. Dolenc, tretja pa sta bila Žiga Tantegel in Nuša Črnko; oba prihajata ponovno sta bila to člana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel ponovno sta totočlana PK Pingi; tretje mesto sta Marcel V latinsko-ameriških plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka je Žiga Janškovec, trener Žemlje, tomladinci četrta zmaga vpredstavnika, karieri na in tekmah iztretje PK Pingi. ponovno stabila bila člana PK Pingi; mesto staosvojila osvojila Marcel V standardnih plesih smo med imeli dva sicer Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra VTantegel latinsko-ameriških plesih sta nastopila svetovnamlada prvaka igralka je Nina Vodenik in Naja Dolenc, peto paeno Žiga Tantegel inin Nuša Črnko. Vodenik inin Naja Dolenc, peto pa Žiga in Nuša Črnko. Zoran Plohl in Tatsiana kiTantegel sta sicer začela svojo plesno aktualna najboljša ponovno sta bila to članaLahvinovich, PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik Naja Dolenc, peto pa Žiga in Nuša Črnko. svetovnega pokala peta uvrstitev gostil najprestižnejših plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. PleZoranplesih Plohl insta Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer začela svojo plesno Med profesionalnimi pari standardnih zmagala slovenska Med profesionalnimi pari vvvstandardnih plesih sta zmagala slovenska pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna člana Vodenik in Naja Dolenc, peto pa Žiga Tantegel in Nuša Črnko. sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagovalMed profesionalnimi pari standardnih plesih sta zmagala slovenska Potočnik (TCčlana Ljubljana), priznanj za na zmagovalni oder. pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna cev vTjaša standardnih injelatinsko-ameriških plesih. predstavnika Luca Bussoletti in Tjaša Vulič, med seniorji IIHrvaško. inIII IIIpa pa predstavnika inin Vulič, med seniorji II inin MedPingi, profesionalnimi pari v za standardnih plesih sta zmagala slovenska PK paBussoletti plešeta Hrvaško. To bila njuna zadnja tekma predstavnika Luca Bussoletti Tjaša Vulič, med seniorji II III pa PK Pingi, sedaj pa plešeta za To je bila njuna zadnja tekma pa so bili deležni posebne dosežke “Proga mi sedaj jeLuca bila od samega začetka zelo všeč, zato sem se je Tabor je vsemed triiztekmovalne v drugačni podobi. svetovna podprvaka Vitam inDvorana Barbara Kodelja Slovenije. predstavnika Luca Bussoletti in Tjaša Vulič, seniorji IIdniinzasijala III paprestopila svetovna podprvaka Vitam inin Barbara Kodelja iz med amaterji, saj bosta z novim letom profesionalce. med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce. svetovna podprvaka Vitam Barbara Kodelja izSlovenije. Slovenije. šemed Blaž Kavčič, Grega Žemlja in Aljaž Bedene, ki so s prebojem Veličasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinskolotil zelo samozavestno in prepričan sem bil, da bom dosegel V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije. Alenka in Branko Bohak, organizatorja največjega slovenskega mednAlenka in Branko Bohak, organizatorja največjega slovenskega mednV standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer Alenka in Branko Bohak, organizatorja največjega mednameriških ritmov je bil prava slovenskega paša za oči, ušesa in dušo. Mednarodna med sto igralcev na lestvici ATP poskrbeli za prepozponovno sta bilaslovenskega to ampak člana PK sPingi; tretje mesto sta prvih osvojila Marcel dober rezultat. Na tekmo nisem šel toliko z jezo, samoAlenka in Branko Bohak, organizatorja največjega mednarodnegaplesnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, kiosvojila stapeto tekmovanje arodnega tekmovanja Maribor open 2011, kiki sta tekmovanje udeležba z več kot 500 plesnimi pari iztekmovanje 31 držav, ki so nastopili pod ponovno sta bila to člana PK Pingi; tretje mesto arodnega plesnega tekmovanja Maribor open sta Vodenik in 2011, Najasta Dolenc, paMarcel Žiga Tantegel in Nuša Črnko. navnost slovenskega tenisa v svetu, ter mariborski ŽTK, ki je zavestjo, saj vem, kaj znam in koliko sem sposoben narediti,” je budnimi očmi 24 sodnikov iz 14 držav, je bila več kot pravi razlog za arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos že trinajstič, sta s prireditvijo podprla sta jo tudi MOM priredila že sta prireditvijo --podprla sta jojo Vodenik in Naja Dolenc, peto Žiga Tantegel in Nuša Črnko. Med profesionalnimi pari vtudi standardnih priredilaletos letos žetrinajstič, trinajstič, stasspa prireditvijo podprla sta tudiMOM MOMplesih sta zmagala slovenska obisk prireditve. deseto leto v nizu postal najboljših klub v državi. priredila letos že trinajstič, sta s prireditvijo podprla sta jo tudi MOM po zmagi dejal Flisar, njegov trener Aljoša Planteu pa je dodal. predstavnika Luca Bussoletti in Tjaša Vulič, med seniorji II in III pa in ŠZ Maribor izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na inMed ŠZ Maribor izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska in ŠZ Maribor - izredno zadovoljna, je bil obisk plesnih parov na med najboljših V petek so sesaj predstavili plesni pari, ki še niso uvrščeni svetovna podprvaka Vitam inparov Barbara Slovenije. in ŠZ Maribor - bili izredno zadovoljna, jejevbil obisk plesnih naKodelja ”tekmovanju Starti niti rekorden, niso tako slabi, taktika zgolj taka, dainveliko pride tekmovanju rekorden, gledalcev pa jesaj bilo vbila dvorani Tabor tudi veliko gledalcev jeje bilo dvorani Tabor predstavnika Luca Bussoletti Tjaša Vulič, med seniorji II III pa iz zvezde. 50 in napa svetovni lestvici, v tekmovanju z tudi nazivom Vzhajajoče V tekmovanju rekorden, gledalcev pa bilo v dvorani Tabor tudi veliko in Branko Tabor Bohak, tudi organizatorja največjega slovenskega medntekmovanju rekorden, gledalcev pavožnje je Alenka bilo vje dvorani veliko plesih sta seiznaSlovenije. odlično 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in več kotprejšnja prejšnja leta. TineKranjc Kranjcinin inSaša SašaUl Ul kot leta. Tine svetovna podprvaka Vitam instandardnih Barbara Kodelja vveč ravninski del sleta. hitrostjo. Vse odpeljal tako, da se jeopen več kot prejšnja Tine Kranjc Saša Ul arodnega plesnega tekmovanja Maribor 2011, ki sta tekmovanje več kot prejšnja leta. Tine Kranjc in Saša Ul Saša Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje priredila letos že trinajstič, sta s prireditvijo podprla sta jo tudi MOM Alenka in Branko Bohak, organizatorja največjega slovenskega mednuvrstil naprej, se pravi, da vjekombinaciji malo varčeval z energijo. V zadnji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja in ŠZopen Maribor - izredno saj je bil obisk plesnih parov na arodnega tekmovanja Maribor 2011, kibilo stazadovoljna, tekmovanje Vsem športnicam in športnikom, njihovim trenerjem, športnim delavcem, rekreativcemin insodelavcem sodelavcem Vsem športnicam in športnikom, njihovim trenerjem, rekreativcem Dolenc, tretja pa sta bila Žigaje Tantegel in Nuša Črnko; obašportnim prihajata delavcem, rundi pa jeplesnega šel ‘na polno’, tako kot zna in to dovolj Vsem športnicam in športnikom, njihovim trenerjem, športnim rekreativcem in sodelavcem tekmovanju rekorden, gledalcev pa je za bilo v dvorani Tabordelavcem, tudidelavcem, veliko rekreativcem Vsem športnicam in športnikom, njihovim trenerjem, športnim in sodelavcem iz PK Pingi. priredila letos že trinajstič, sta s prireditvijo podprla sta jo tudi MOM Mariborskega športa želimo prijetne božično-novoletne praznike ter zdravo, srečno Mariborskega športa prijetne božično-novoletne praznike ter srečno več kot prejšnjaželimo leta. Tine Kranjc in Saša Ul zmago.” Mariborskega športa želimo prijetne božično-novoletne praznike terzdravo, zdravo, srečno želimo prijetne božično-novoletne ter zdravo, srečno V latinsko-ameriških sta plesnih nastopila aktualna prvaka praznike in ŠZ Maribor - izredno Mariborskega zadovoljna, saj športa je bilplesih obisk parov nasvetovna in zadovoljstva polno leto 2012 in zadovoljstva polno leto 2012 Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer začela svojo plesno in zadovoljstva polno leto 2012 inšportnicam zadovoljstva polno leto 2012 trenerjem, športnim delavcem, rekreativcem in sodelavcem tekmovanju rekorden, gledalcev papri jetrenerjema bilo v dvorani veliko Vsem in bila športnikom, njihovim pot prav Alenki inTabor Brankutudi Bohak, dolgoletna člana Uredniški odbor Uredniški odbor Uredniški odbor odbor Mariborskega športa želimo praznike ter zdravo, več kot prejšnja leta. Tine Kranjc in Saša Ul srečno PK Pingi, sedaj pa plešeta za Hrvaško. ToUredniški je bila njuna zadnja tekmaprijetne božično-novoletne

Filip Flisar spet blestel Polona Hercog že četrtič

Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011

Vsem

in zadovoljstva polno leto 2012 med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce. Uredniški odbor V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer športnicam njihovim trenerjem, delavcem, rekreativcem in sodelavcem ponovno in sta športnikom, bila to člana PK Pingi; tretje mesto sta osvojilašportnim Marcel Vodenik in Naja Dolenc, pa Žigaprijetne Tantegel inbožično-novoletne Nuša Črnko. Mariborskega športapeto želimo praznike ter zdravo, srečno Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska MariborēanaTineKranjcinSašaUl,tretjeuvršēenanaturnirjuRi in zadovoljstva polno leto 2012 predstavnika Luca Bussoletti in Tjaša Vulič, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara KodeljaUredniški iz Slovenije. odbor Alenka in Branko Bohak, organizatorja največjega slovenskega mednarodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos že trinajstič, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in ŠZ Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko več kot prejšnja leta. Tine Kranjc in Saša Ul

MariborēanaTineKranjcinSašaUl,tretjeuvršēenanaturnirjuRising MariborēanaTineKranjcinSašaUl,tretjeuvršēenanaturnirjuRising MariborēanaTineKranjcinSašaUl,tretjeuvršēenanaturnirjuRisingStars

MariborēanaTineKranjcinSašaUl,tretjeuvršēenanaturnirjuRising

Vsem športnicam in športnikom, njihovim trenerjem, športnim delavcem, rekreativcem in sodelavcem Mariborskega športa želimo prijetne božično-novoletne praznike ter zdravo, srečno in zadovoljstva polno leto 2012 Uredniški odbor

MariborēanaTineKranjcinSašaUl,tretjeuvršēenanaturnirjuRisingStars

Mariborski šport je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za šport in Športna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor • Uredniški odbor: Alojz Križman, Gregor Žmak, Manuela Pendl Žalek, Bojan Pihlar • Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Matjaž Ledinek • Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor • Naklada: 32.600 izvodov.

Mariborskišport športjejeuradno uradno glasilo, glasilo, ki ki ga zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor • Uredniški odbor: Mariborski ga izdajata izdajataUrad Uradzazašport športininŠportna Športna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor • Uredniški odbor: Mariborski šport jeuradno uradno glasilo, kiga gaizdajata izdajata Urad zašport športin•in inGlavni Športna zveza Maribor, VitaKraigherja Kraigherja 8,2000 2000 MariborMatjaž Uredniški odbor: Mariborski šport jeje glasilo, kiki Urad za Športna zveza Maribor, Vita 8,8, Maribor •••Uredniški odbor: Alojz Križman, Gregor Žmak, Manuela Pendl Žalek, Bojan Pihlar in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Ledinek Mariborski šport uradno glasilo, ga izdajata Urad za šport Športna zveza Maribor, Vita Kraigherja 2000 Maribor Uredniški odbor: Alojz Križman, Gregor Žmak, Manuela Pendl Žalek, Bojan Pihlar • Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Matjaž Ledinek Alojz Križman, Gregor Žmak, Manuela Pendl Žalek, Bojan Pihlar • Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Matjaž Ledinek Alojz Križman, Gregor Žmak, Manuela Pendl Žalek, Bojan Pihlar • Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Matjaž Ledinek • Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor • Naklada: 32.600 izvodov. Križman, Žmak, Manuela Pendl•Žalek, Bojan Pihlar • Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Matjaž Ledinek • Alojz Oblikovanje inGregor tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 600 izvodov. Oblikovanjeinin intisk: tisk:Tiskarna TiskarnaSaje, Saje,Maribor Maribor•••Naklada: Naklada:32.600 32.600izvodov. izvodov. •••Oblikovanje Oblikovanje tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

8

MARIBORSKI ŠPORT

Mariborski šport je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za šport in Športna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor • Uredniški odbor: Alojz Križman, Gregor Žmak, Manuela Pendl Žalek, Bojan Pihlar • Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi • Posnetki: Matjaž Ledinek

MB sport št.141(december 2012)  

sport in maribor, magazine

Advertisement