Page 11

Lars Andersson Kong Haralds Park 3L 2tv Smørumnedre 2765 Smørum

BAL LER UP KOM MUN E Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. maj 2015 Tlf. dir.: 4477 3006 Fax. dir.: 4477 2704 E-mail: pbl@balk.dk Kontakt: Peter Bøgelund

Sagsid: 18.20.00-A53-1-15

Aktindsigt i kommunens afta leforhold vedrørende FCB Escola Copenhagen I mail af 24. april har du beg æret aktindsigt i kontrakten samt forhandlingsnotater vedrørende FC Barcelona fodb oldakademiet. Da kontrakten stadigvæk ikke er færdigforhandlet og undersk revet af parterne, kan din aktindsigtsbegæring ikke imødekommes. Afslaget gives med hjemmel i offentlighedslovens § 33, nr., 3, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses, hvis det er nødvendigt til beskytt else af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, herunder kommun ens forretningsvirksomhed. Det er kommunens opfattelse, at det vil være til væsentlig ulempe for parterne, hvis forhandlingerne ikke kan føres i et fortroligt rum. Kommunen har overvejet, at give aktindsigt efter meroffe ntlighedsprincippet, men beskyttelseshensynet vejer tun gere end hensynet til, at offe ntligheden får kendskab til dokumenterne på nuv ærende tidspunkt. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for anden adminis trativ klageinstans, men du har mulighed for at rejs e en sag ved det kommunale tilsyn i Statsforval tningen. Klagen skal sendes til Ballerup Kommune, Center for By- Kult ur og Erhverv, som skal genvurdere sagen inden den sendes videre til Statsfo rvaltningen. Med venlig hilsen

Peter Bøgelund

Ekspeditionsog telefontid

Mandag og tirsdag 10.00 - 15.0 0, torsdag 10.00 - 17.00, fred ag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket

Sport Executive Maj 15  

Sport Executive er et gratis magasin på nettet om sport. Sport er den hurtigst voksende branche i dette årtusinde – såvel i Danmark som worl...

Sport Executive Maj 15  

Sport Executive er et gratis magasin på nettet om sport. Sport er den hurtigst voksende branche i dette årtusinde – såvel i Danmark som worl...

Advertisement