Vios Wijzer april 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 5 maart 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

April 2019

Voorwoord

We hebben lente. We zien in de natuur, in onze tuinen en aa de vogels die druk in de weer zijn met hun nesten, dat de lente in alle hevigheid haar intrede doet. Ook de temperatuur van de laatste tijd laat dat merken. Onze agenda raakt voller dan de afgelopen periode. Verenigingen / afdelingen die hun jaarvergaderingen houden. Andere verenigingen komen uit hun ‘winterslaap’ en starten hun activiteiten op. De zomertijd heeft weer z’n beslag gekregen, zodat we meer kunnen genieten van het daglicht. Het heeft toch zijn voordelen, nietwaar! Ook wij met ons allen merken dat de lente zijn opwachting heeft gemaakt. April lijkt wel een feestmaand, Pasen met z’n gezellige familiebijeenkomsten, en dan komt Willie’s feestje weer dichtbij. Maar voor de Pasen kunnen we met elkaar nog zien wat veel Beltrummers met elkaar laten zien in de Passie, waar we getuige kunnen zijn van het lijdensverhaal. Vele mensen in Beltrum werken eraan mee om dit te realiseren. Ook de competities van de verschillende afdelingen naderen hun eind. Er kan nog een eindsprintje ingezetworden, indien nodig. Mogelijk dat iedereen kan terugzien op een sportief goed jaar! Als liefhebber van scheurkalenderwijsheden wil ik de volgende leus voor april nog even delen: ‘De huwelijkse staat is als april, nu zon dan storm en dan weer alles stil.’ Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Nieuwe coördinator kantine

In het najaar heeft Paul Hemmink te kennen gegeven dat hij “op termijn” wil stoppen als coördinator van de kantine. Al vrij snel is een nieuwe kandidaat gevonden. Thijs te Brake zal vanaf het nieuwe seizoen de taken van Paul overnemen. Uiteraard is het bestuur van Sportcentrale Vios blij dat de functie zo snel is ingevuld. Hoewel het afscheid van Paul nog volgt, wensen we Thijs al vast veel succes toe! We rekenen op een fijne samenwerking. Het takenpakket bestaat o.a. uit: - Opstellen 7-wekelijks rooster bardienst - Aanspreekpunt en instrueren nieuwe bardienstmedewerkers - Aanspreekpunt bij evenementen in de kantine* - Beheerder gebruik/rooster bestuurskamer Naast een coördinator zijn er nog meer mensen dagelijks bezig met de kantine. Jan Bouwmeesters telt al vele jaren de kas, terwijl zijn vrouw Dinie er voor zorgt dat de gebruikte hand-, thee- en vaatdoeken weer schoon in de kast komen. Tevens is de Hassinkstraat 8 al weer geruime tijd het sleuteladres. Robert Huinink en Johnny Wolterink zijn sinds januari 2019 verantwoordelijk voor o.a. de wekelijkse inkoop van de goederen. Daarnaast zorgen ze er voor dat de kantine en keuken schoon zijn. Vanaf 2020 zal Johnny deze taak alleen op zich nemen. Kortom… deze personen zijn onmisbare schakels binnen onze vereniging. Uiteraard willen we ze hartelijk danken voor hun inzet. *Als een vereniging gebruik wil maken van de kantine dan dient dit vooraf met de coördinator van de kantine besproken te worden. Alleen door overleg kan aan de wensen van de vereniging worden voldaan. Tevens zal de administratieve afhandeling besproken worden.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (april 1994)

– Vios vraagt de gemeente Eibergen om verharding van het grasveld tussen het hoofdveld en de Avesterweg. Het zal nog tot 1997 duren totdat de eerste grasbetontegel is gelegd.

Uit de oude doos (april 1969)

– Afdeling volleybal dient een verzoek in om op het hoofdveld een buitentoernooi te organiseren. – Er wordt een aanvraag verzonden naar de sporttoto voor een bijdrage in de kosten voor bouw, kleed- annex clubgebouw.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Bedankt als lid: Gymnastiek: Gymnastiek: Maas Wolters Julian Luttikhold Voetbal: Handbal: Flynn Heutinck Nike Tuinte Volleybal: Britt Krabbenborg Ronny Stapelbroek Tafeltennis: André Rothmann

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur V.I.O.S.-Wijzer 3


komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 3 mei 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Jaarvergadering 28 maart 2019 VIOS Gym verbindt!

Op donderdag 28 maart werd de jaarvergadering van Vios Gym Beltrum gehouden. Ongeveer 10 leden bezochten deze avond bij Dute. Voorzitster Alice Belterman opende de vergadering en stelde Linda Hulshof voor als nieuw bestuurslid. De notulen van vorig jaar werden voorgelezen en goedgekeurd. Het jaarverslag over 2018 werd doorgenomen aan de hand van de volgende hoofdthema’s: - Organisatiestructuur en planning - Financieel gezond worden - Een aantrekkelijk lesaanbod voor jong en oud - Een positief sportklimaat bieden - Goede communicatie tussen bestuur, leiding, leden en ouders - Zichtbaar zijn en verbinden. Uit het financieel verslag van 2018 blijft dat we het als vereniging erg goed doen! We zijn financieel gezond en hebben enkele wensen kunnen realiseren o.a. de aanschaf van een dubbele trampoline. De kascommissie bestaande uit Ans Grave en Annie Hoitink zijn bij penningmeester Daniëlle Roerdink geweest om de cijfers in te zien. De cijfers waren inzichtelijk en op 4 V.I.O.S.-Wijzer


orde. De kascommissie was zeer tevreden. Volgend jaar blijft Ans Grave in de commissie aangevuld met Ria Bleumink. Alvast dank daarvoor. Het tweede deel van de avond betreft de begroting voor volgend jaar en de hiermee samenhangende activiteiten. Door werving via appgroepen binnen Vios Gym zijn er 13 nieuwe mensen die de kantinediensten willen draaien. Zij werken samen in groepen, waardoor zij eens per 12 weken een kantinedienst draaien. Heel fijn dat dit zo opgepakt is, want de kantinegelden zijn een belangrijke inkomstenbron. Vios Gym verbindt! Op tweede Pinksterdag, 10 juni a.s., organiseert Vios Gym de Pinksterfietstocht. Een mooi moment om Vios Gym eens extra onder de aandacht te brengen, met name de heren- en damesgroep, om mogelijke nieuwe leden over de streep te trekken. School de Sterrenboog gaat na het Nijntjeproject zelfstandig verder in de gymzaal, de mini-F gymt in de wintermaanden mee en Vios Gym heeft aangegeven, daar waar mogelijk, samen te willen werken voor het Vitaal Sportpark.Gesprekken met leiding en hulpleiding volgen z.s.m. Leiding voor de springgroep wordt nog gezocht. We hopen dat oudere meiden van de selectie een opleiding voor hulpleiding willen volgen. Theo Heutink is 65 jaar lid. Hij zal tijdens de gymles verrast worden met een bloemetje. We nemen afscheid van Alice en Ilona. Na een woord van dank ontvangen zij beiden een bloemetje voor hun tijd en inzet. Alice en Ilona, bedankt! Het was een geslaagde avond waar wij, als bestuur van Vios Gym, tevreden op terug kijken. Bestuur VIOS gym Beltrum

Theo Heutinck 65 jaar lid Vios Gym Beltrum

In het bijzijn van de heren- en de vrouwen groep van Vios gym werd Theo Heutinck afgelopen woensdag in het zonnetje gezet. Hij is dit jaar maar liefst 65 jaar lid van Vios gym. Alhoewel dit geen officieel jubileumjaar is volgens de Nederlandse Gym Uni vond het bestuur van Vios gym het zeker de moeite waard om Theo toe te spreken. Theo legt zelf uit dat hij de eerste jaren lid was van de sportcentrale die later is opgesplitst in afdelingen. Theo is een ‘mannetje’ waar je echt van op aan kunt. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij een trouwe bezoeker van de mannengroep op de woensdagavond onder leiding van Clementine. Hij heeft binnen afdeling gym jaren in het bestuur gezeten en veel werk verricht. Hij was niet alleen actief binnen deze afdeling maar in het hele Vios gebeuren. Hij kan je haarfijn uitleggen hoe zaken en gebeurtenissen tot stand zijn gekomen, V.I.O.S.-Wijzer 5


van verleden en heden. Hij houdt ook nu goed in de gaten hoe alles werkt binnen het bestuur en de vereniging; een betrokken man! Theo heeft veel betekend voor het gehele sportgebeuren in Beltrum. De huldiging tijdens de gymles was dan ook zeker op zijn plaats. Theo luisterde opgetogen naar de prijzende woorden en nam het applaus en de bloemen verrast in ontvangst. Met zijn vaste gymgenoten werd er nadien op geproost en nagepraat. 1e pre-instap wedstrijd

Joop Berendsen 80 jaar! Joop, als oudste lid van de groep, wordt 9 april 80 jaar. Joop is al bijna zijn hele leven lid van VIOS gym. (vanaf 1966) Joop is een echte verenigingsman, hij was jarenlang penningmeester, van 1976 t/m 1993. Joop is nog steeds goed in tellen. Als het volleybalnet wordt opgezet dan zit Joop al achter de tafel om te tellen. Soms is hij ook nog een goede scheidsrechter. Joop is een sociaal man, als we met de groep gaan fietsen wil iedereen bij hem in de buurt fietsen. Hij kent iedereen en weet er wel een verhaal over te vertellen. Hobby's. Hij snoeit nog steeds fruitbomen, zo lenig is joop nog. Komt zeker door zijn gym achtergrond. Ook kennen veel mensen Joop van het mollen vangen. Joop is nu 80 jaar en wij hopen nog jaren van zijn lekkere Limburgse vlaaien te kunnen genieten. Joop hartelijk gefeliciteerd. De gemengde gymgroep. 6 V.I.O.S.-Wijzer


Leden Vios gym Beltrum vallen in de prijzen

Op zondag 17 maart vond de 3e plaatsingswedstrijd plaats van de 4e divisie. In de eerste wedstrijd mochten instapper Jenske Roerdink en junior turnsters Mila ter Meer, Babeth Wildenborg en Aniek Balast de wedstrijd aftrappen. Jenske is begonnen met een prima sprong en brugoefening. Op sprong heeft ze zelfs zo’n mooie streksprong laten zien dat ze maar liefst een 9,700 in de E-score heeft gekregen, dit werd dan ook beloond met een 1e plaats op dit toestel! Daarnaast heeft ze op brug het 2e cijfer gehaald. Ook op balk heeft Jenske een goede oefening laten zien aan de jury. Waarna de vloer nog overbleef als laatste toestel. Deze keer heeft Jenske haar hele oefening geturnd wat dan ook werd beloond met een puntenaantal dat een stuk hoger was dan de vorige keer en zelfs het hoogste cijfer van de wedstrijd. Deze 4 toestellen zijn beloond met een welverdiende zilveren medaille! Op de andere baan begonnen de junioren hun wedstrijd op vloer, alle 3 hebben de meiden daar prima oefeningen neergezet. Ook op sprong geen grote fouten. Helaas ging het op brug bij Aniek niet helemaal zoals ze wilde. Op de balk hebben de meiden laten zien wat ze op dit moment in hun mars hebben. In het eindklassement is Babeth op de ondankbare 4e plek geëindigd, Mila als 10e en Aniek als 14e. In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Nikki Roerdink en Maud te Veluwe. Maud mocht aftrappen op balk, dit heeft ze met een prima oefening gedaan. Op vloer heeft Maud vandaag spontaan een nieuwe serie gesprongen die ze nooit heeft geoefend. Met een mooie sprong en brugoefening heeft Maud haar wedstrijd weer goed afgesloten, waarbij ze de hoogste trede op het podium mocht betreden! Nikki begon vandaag op sprong, met 2 mooie sprongen, waarbij ze bij beide minder dan een punt aftrek heeft gekregen, is ze haar wedstrijd goed gestart. Ook op brug heeft Nikki een super oefening laten zien, waar ze van de jury een 9,200 in de E-score heeft gekregen en hiermee het 2e cijfer van de wedstrijd. Dit heeft Nikki voortgezet op balk en vloer waar zij wederom prima oefeningen heeft neergezet. Nikki is vandaag als 10e geëindigd. V.I.O.S.-Wijzer 7


1e pre-instap wedstrijd allerjongste meiden Vios gym Beltrum

Op zaterdag 23 maart vond de 1e prĂŠ-instap wedstrijd plaats voor de allerjongste meiden. In alle vroegte vertrokken Puck Stroet, Pem Wolterink en Lynn Vaanholt naar Didam. De meiden begonnen vandaag op de altijd lastige balk. Ze hebben hier alle 3 laten zien wat ze op dit moment kunnen, wat ze ook op de andere 3 toestellen hebben gedaan. Pem is vandaag als 13e geĂŤindigd, Puck als 29e en Lynn als 32e. In de 2e wedstrijd was het de beurt aan Eke Belterman en Lotte Abbink. Beide meiden hebben een hele goede wedstrijd geturnd, waarbij Lotte op brug een E-score van 9,200 heeft gekregen. Daarmee had ze het 3e cijfer van de wedstrijd. Eke heeft het vandaag super goed gedaan op de balk. Hier heeft zij het hoogste cijfer van de wedstrijd gekregen! Jammer genoeg ging de eerste sprong bij Eke mis, waardoor ze veel punten is verloren. Lotte is vandaag 10e geworden en Eke 15e. Alle 5 de meiden hebben de wedstrijd heel goed gedaan en met veel plezier geturnd!

8 V.I.O.S.-Wijzer


Laatste plaatsingswedstrijd 5e divisie

Op zaterdag 30 maart vond de 3e en laatste plaatsingswedstrijd plaats van de 5e divisie. In de eerste wedstrijd mocht Femke Roerdink aftrappen. Femke is haar wedstrijd helaas met een kleine fout op brug begonnen. Dit heeft zij later op balk weer helemaal rechtgetrokken door hier netjes op te blijven staan, waarbij ze ook het 2e cijfer van de wedstrijd heeft gehaald. Ook vloer en sprong heeft Femke prima gedaan, ze is hiermee op de 9e plaats geĂŤindigd. In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Suze te Braak. Suze ging van start op de vloer, door een klein foutje heeft ze hier wat punten verloren, echter heeft ze wel een nette oefening laten zien. Na een nette sprong en brugoefening heeft Suze haar wedstrijd heel knap op balk afgesloten met een oefening zonder eraf te vallen en hiermee zelfs het 2e cijfer van de wedstrijd gehaald. Suze is vandaag 13e geworden. De 4e wedstrijd mochten Lynn Hopmans en Lisanne Hoitink de wedstrijddag afsluiten. De meiden begonnen vandaag op de brug, hier hebben ze weer grote verbeteringen ten opzichte van vorige wedstrijd laten zien. Op de balk hebben ze een paar kleine foutjes gemaakt maar dit hebben ze op sprong en vloer weer recht gezet. Lisanne werd 17e en Lynn 18e. Vandaag werd ook bekend gemaakt welke meiden zich hebben geplaatst voor de finale. Namens Vios zal Femke Roerdink aan deze finale deel gaan nemen.

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Competitienieuws!

De competitie was dit jaar voor ons op tijd afgelopen. We hebben nog een paar puntjes weten te pakken tijdens de laatste wedstrijden. 17 maart speelden we 18-18 tegen Reflex 1 (de kampioenen van dit seizoen). En op 24 maart speelden we onze laatste wedstrijd. Deze wisten we mooi te winnen met 18-14 van Reflex 2. Ondanks dat nog niet alle teams alle wedstrijden hebben gespeeld, zal de stand voor ons niet meer veranderen. We hebben dit seizoen 18 wedstrijden gespeeld. Daarvan hebben we er 7 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 9 verloren. We hebben 263 doelpunten gemaakt. Hiermee zijn we op een 7e plek geĂŤindigd. Team

Gespeeld

Aantal punten

1

Reflex 1

17

30

2

Erix 2

18

24

3

Havana 2

17

18

4

Grol 3

17

18

5

Minerva 2

18

18

6

Reflex 2

17

16

7

VIOS 1

18

16

8

UGHV 2

17

11

9

HCW 2

18

10

10

Ha-STU 3

17

9

Vertrouwenspersoon

We hebben bij handbal een nieuwe vertrouwenspersoon: Marlies Stoteler. Over Marlies en haar rol als vertrouwenspersoon volgt later meer informatie.

12 V.I.O.S.-Wijzer


Het is begin april en de voorjaarscompetitie loopt al weer op zijn eind. Wat gaat het toch snel! VIOS 1 staat er na de 8-2 overwinning op Hercules in Terborg geweldig voor. Het team heeft nog maar 1 puntje nodig uit twee wedstrijden om te promoveren naar de derde klasse. Geweldig gedaan, mannen! VIOS 1 8 - 67 Wehl 1 8 - 47 Hercules 7 8 - 39 Bredevoort 1 8 - 38 SMD 4 8 - 32 TAVERDO 3 8 – 17 VIOS 2 bevindt zich na 8 van de 10 wedstrijden in de veilige middenmoot, na een wat moeizaam begin aan de competitie. De laatste twee wedstrijden werden allebei met 6-4 gewonnen, wat heeft geleid tot de volgende tussenstand: MVR 1 8 - 56 Wehl 2 8 - 49 VIOS 2 8 - 43 DSV RELAX 3 8 - 33 Slagvaardig (R) 5 8 - 31 TAVERDO 2 8 – 28 VIOS 3 is ingedeeld bij twee heel sterke teams uit Aalten en Groenlo en ook Zevenaar is een zware opponent. Dat Hercules 8 uit Terborg ongeveer even sterk is bleek wel uit de kleine winst die VIOS 3 afgelopen week wist te boeken: 6-4 overwinning in de uitwedstrijd, na eerder thuis 5-5 te hebben gespeeld. Met Bredevoort als minst presterende ploeg is het klassebehoud voor VIOS 3 vrijwel veiliggesteld. ATAK 38 - 67 Zevenaar 6 8 - 48 GROL 3 8 - 46 Hercules 8 7 - 29 VIOS 3 7 - 22 Bredevoort 2 8 - 17 In de zesde klasse doet VIOS 4 bovenin mee, maar het gat naar de nummer 1 is met 8 punten en nog 2 wedstrijden te gaan waarschijnlijk net iets te groot. In de laatste wedstrijd werd Dropshot wel met grote cijfers aan de kant gezet: 9-1 winst. Goed gedaan! V.I.O.S.-Wijzer 13


Reflex (V) 2 GROL 4 VIOS 4 GROL 5 Dropshot 3 Bredevoort 3

8 - 54 8 - 48 8 - 46 8 - 44 8 - 34 8 - 14

In de volgende Vioswijzer kunnen jullie lezen hoe het afloopt met de VIOSteams in de competitie en doen we verslag van de Clinic door Bettine Vriesekoop op 13 april.

Op zondag 24 maart begon de zomercompetitie van Gewest Oost.

TTV Bekveld uit Hengelo Gld. Tekende voor de organisatie. Dit is het tweede outdoor seizoen waarin met de nieuwe competitieopzet wordt gewerkt. Het blijkt dat dit een goede zet is geweest om de competitie voor Gewest Oost te veranderen. Meer teams in de verschillende klasses en betere doorstroming van de Jeugd naar de Senioren. De Bisons nemen deze dag deel met één 640kg team, één 720kg team, één Jeugdteam en één Jeugd-combinatie-team met TTV Oele. Het Bison Jeugdteam wist een plaats in de middenmoot te bemachtigen. Veel strijd en inzet van de jongens, een goed begin is het halve werk. Het Bison/Oele Jeugdteam ging met veel strijdlust de wedstrijden tegemoet. Het leverde nog niet veel punten op, maar die komen er zeker. Het 720kg team had het moeilijk deze dag. Niet echt genoeg power om het de tegenstander moeilijk te maken. Ze werden uiteindelijk zesde. De 640kg klasse kent dit jaar maar liefst 12 teams. Het werd voor de Bisons echt een slijtageslag. Ze begonnen goed, met in het midden een dip, maar ze herpakten zich weer op het eind. Uiteindelijk werden ze derde in het dagklassement. Het gewichttrektoernooi werd dit jaar op 29 maart gehouden bij Schnieders op de Deale, in Voor Beltrum. Er hadden zich 20 teams ingeschreven. Jeugd onder de 18 : 7 teams Jeugd 18-22 : 7 teams Senioren: 6 teams Het was weer een gezellige boel en de teams gingen vol overgave de strijd met de bok aan. Good Old Fons Slütter gaf op zijn bekende wijze commentaar op het gehele gebeuren. Toen om 23.00 uur de kruitdampen waren opgetrokken had Hagmöll1 bij de Jeugd onder 18 gewonnen. Het team Geluk in’n Tuk won 14 V.I.O.S.-Wijzer


bij de Jeugd 18-22. Het team van de Bisons wist de strijd bij de senioren te winnen. De organisatie kan terugzien op een geslaagde avond. Donderdag 4 april werd de jaarvergadering gehouden bij Zaal Dute. Het bestuur kon een groot aantal leden welkom heten. Het jaarverslag van 2018 en het financiële verslag werden besproken en goedgekeurd door de leden. Ook was er een vooruitblik op seizoen 2019 en werd er een update gegeven over de stand van zaken betreffende het internationaal toernooi in 2020. Voorzitter Teun Huirne, was aftredend en herkiesbaar en is herkozen voor een nieuwe periode. De vergadering kende een vlot verloop en werd om 22.15 gesloten.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel . . . Het bruist op sportpark ‘De Sonders’ en ook de bewoners van de Hassinkhof waren nieuwgierig. Zij namen afgelopen maand een kijkje en zagen dat het goed was. William Slotboom is begonnen als voorzitter en zet zijn voelhorens uit bij de elftallen. ‘Huiskamergesprekken’ worden gevoerd om feeling te verbeteren en zo goed mogelijk te kunnen besturen. Ook zijn we in samenwerking met de Coöp gestart met voetbalplaatjes. Bij de elftallen is er een nieuwe loot in de vorm van VR 7 tegen 7. Een competitie op de vrijdagavond op een half veld. Gelijk aan de reeds bestaande competitie van heren 45+. Niet alleen met de huiskamergesprekken is het vizier op de toekomst gericht. Op 13 Mei is de introductie van de voetbalapp Rinus. Een nieuw stuk gereedschap ter ondersteuning van ons kader. Daarom zijn er ook nieuwe doelen aangeschaft. Samen met ballen de basis van onze sport! Tot slot heeft bouwbedrijf ‘de Betuwe’ heren-4 ook nog nieuwe warmloopshirts bezorgd. De randvoorwaarden zijn allemaal op orde. Veel plezier bij VIOS! V.I.O.S.-Wijzer 15


VIOS uitgeroepen tot sportploeg 2018 Vrijdag 22 Maart - VIOS heren-1 is op de ‘zilveren’ sportverkiezing van de Eibergse Sport Federatie (ESF) uitgeroepen tot sportploeg van het jaar 2018. Dit gebeurde aan het begin van het jaarlijkse sportfestijn van de ESF, bij Hof van Eckberge. De 25ste ESF-sportverkiezing, gepresenteerd door ESF-voorzitter Sjoukje van Ommeren en voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis, gaat ook de boeken in als het laatste in het bestaan van de Eibergse sportkoepel. De organisatie is als belangenbehartiger van de sport op een positieve manier ingehaald door de Sportfederatie Berkelland. Afgelopen jaar promoveerde heren-1 voor het eerst in de geschiedenis naar de 3e klasse KNVB. Een uniek prestatie welke nu gewaardeerd is met de prijs sportploeg van het jaar 2018. VIOS heren-1 van harte proficiat met deze titel!

VIOS H1 sportploeg van het jaar

16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


Voetbalplaatjes Eind van dit seizoen zal er weer een voetbalplaatjesboek worden uitgebracht. In samenwerking met CoÜp Beltrum zijn de voorbereidingen gestart en we willen er wederom een collectorsitem van maken. De laatste editie dateert al weer van het seizoen 2010-2011, tijd voor een nieuwe editie. De voorbereidingen voor een nieuwe boek zijn dus gestart en de individuele foto’s zijn inmiddels gemaakt. Fotomomenten waren gepland voor het weekend van 30 en 31 Maart en het weekend van 6 en 7 April. Voorafgaand aan de wedstrijden waren Marco Heutinck en Truus Stortelder op sportpark 'de Sonders' aanwezig zijn om de foto's te maken. Samen maken we een mooi en compleet boek. Net als in 2010-2011 met de helden van onze plaatselijke voetbalvelden.

voetbalplaatjes

18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


Bezoek op sportpark 'De Sonders' Maandag 18 Maart - De bewoners van de Hassinkhof behoren bij het oudere deel van de Beltrumse bevolking maar ze hebben nog steeds veel belangstelling voor het reilen en zeilen binnen Beltrum. Een groep vrijwilligers, onder leiding van Alois Wiegerink, gaat er regelmatig met de bewoners op uit. Vandaag werd er een bezoek afgelegd aan sportpark 'De Sonders', een open sportpark. Een inspectie van de kleedlokalen en een rondgang om de velden stond op de agenda. Daarnaast was er een kopje koffie in onze kantine. Onze oudere medemens was tevreden en onder de indruk van onze accommodatie.

Blij van worden De zommer steed d´r an te kommen….. Er zijn alweer enkele mooie dagen geweest en dan duukt iedereen meteen weer de tuin in. Ie kriegt d´r goeie zin van. Binnen VIOS B hebben ze het dan alweer over het sluiten van de velden omdat er onderhoud moet zijn in de zomer maanden. Het is allemaal een beetje vreemd zeker als je bedenkt dat de competitie nog in volle gang is. Deze week zijn de introductielessen voor de school geweest. Deze samenwerking is er al een tijdje en we verzorgen dan de training voor het schoolvoetbal. Deze keer heb ik de handschoen opgepakt en ik kan wel zeggen dat ik veel respect heb voor het kader dat de trainingen verzorgt. Nu doe ik dat niet alle dagen en prefereer ik ook geen verstand te hebben van voetbal, al is dat natuurlijk wel zo. Maar het is een klusje. Mochten jullie het nog niet weten, ik denk dat de bescheidenheid die VIOS jaren kenmerkte over een aantal jaren tot het verleden behoord. Daarnaast wordt je natuurlijk vooral blij als je zoveel talent ziet lopen, en dat kinderen plezier beleven aan het voetbal. Dus veel respect voor de trainers en kaderleden om alles in goede banen te leiden en zelfs zo dat er gestelde doelen worden behaald. Petje af mensen, jullie zijn top. Binnen de jeugdcommissie kijken we al naar volgend seizoen dus we zijn de zomer alweer voorbij. En als je bovenstaande leest dan is de teamindeling, bemannen van de functies van het kader, een huzarenstukje wat ieder jaar opnieuw moet worden uitgevoerd. Het leuke is wel dat we dat dit jaar doen met veel nieuwe bestuursleden, die weer anders kijken of juist weer veel verstand hebben van plannen. Net als bij het mooie weer ie kriegt d´r schik met en wordt d´r blij van. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg, voorzitter. 20 V.I.O.S.-Wijzer


11 mei 2019 - Meidendag bij VIOS voetbal. Op 11 mei as. is er weer een meidendag bij VIOS voetbal. De organisatoren zijn al weer druk bezig om alle meisjes in Beltrum en Voor Beltrum de mogelijkheid te geven om met elkaar te voetballen. En net als de vorige keer hopen we op een goede opkomst.

vriendinnendag Het belooft in ieder geval weer een mooie middag te worden met veel afwisseling en alle facetten zijn aanwezig om plezier te hebben met elkaar. Want voetballen met elkaar is vooral ook plezier hebben met elkaar. Bovendien laten de successen van het Nederlands vrouwen elftal zien dat er alle reden is om dit te koesteren en ervan te genieten. En daarom bestaat het meisjes voetbal bij VIOS B al 45 jaar! En hoe mooi is het dat Anny Helmers, voetbalster van eerste uur, nu weer in de organisatie zit. Jullie zien het meiden uit Beltrum!!!! Kom op 11 mei om 13.30 uur naar het voetbalveld om samen lekker een balletje te trappen. Tot dan! Namens de jeugdcommissie, Ellen te Stroete en Lesley van Elteren.

Voetbalapp Rinus Maandagavond 13 mei 2019 zal de KNVB langskomen bij VIOS B om een brede groep jeugdkaderleden binnen de vereniging kennis te laten maken met de voetbalapp Rinus! Alle jeugdtrainers en jeugdbestuursleden en coรถrdinatoren zijn hiervoor uitgenodigd. V.I.O.S.-Wijzer 21


Wij richten ons daarbij vooral op de jeugdtrainers. De jeugdtrainers zijn het immers die elke week weer de uitdaging hebben om de trainingen zodanig in te vullen dat kinderen lachend komen, lachend weggaan, weer uitkijken naar de volgende training en ook weer iets beter geworden zijn. Het vraagt best veel van jeugdtrainers dit elke week weer te realiseren. Het is ook een grote (mede-) verantwoordelijkheid die daarbij op de schouders van jeugdtrainers rust. Zij zijn immers (samen met de coach) de mensen die het plezier en de ontwikkeling van jeugdvoetballers beïnvloeden en daarmee ook een belangrijke rol spelen in het behoud van leden. Vanuit die gedachte willen wij de jeugdtrainers een bijeenkomst op je eigen accommodatie aanbieden waarin wij de mogelijkheden van Rinus, de online assistent-trainer voor elke jeugdtrainer duidelijk maken. Rinus heeft jeugdtrainers o.a. het volgende (via computer, tablet of een als app op de telefoon) te bieden: voetbalvormen voor O6 t/m O19, complete trainingen, meerweekse programma’s, een complete seizoensplanning, kennisartikelen enzovoorts. Voor de kennismaking hebben wij het volgende programma uitgewerkt: • 18.30 uur Opening / Inleiding / Gebruik Rinus / voorbereiden praktijk • 19.00 uur Praktijk met een jeugdteam van de eigen vereniging • 19.45 uur Pauze • 20.00 uur Nabespreking praktijk • 20.15 uur Verdere mogelijkheden van Rinus • 20.30 uur Verder ontwikkelen van de eigen jeugdopleiding? • 20.50 uur Ondersteuningsmogelijkheden KNVB • 21.00 uur Afsluiting Tot ziens op maandag 13 Mei!

VIOS Jeugdkamp 2019 Vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019 (Pinksterweekend) gaan we met de jongens en meisjes die spelen in de JO-08 t/m JO-13 van VIOS voetbal op kamp. Dit jaar gaan we naar Nutter. Vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019 (Pinksterweekend) gaan we met de jongens en meisjes die spelen in de JO-08 t/m JO-13 van VIOS voetbal op kamp. Dit jaar gaan we naar Nutter: Kampeerboerderij de Roezeberg, Vasserweg 29 te 7638PK Nutter Kampgeld De kosten voor dit weekend bedragen € 60,- per deelnemer. Nadere gegevens 22 V.I.O.S.-Wijzer


over de wijze van betalen en andere zaken zullen te zijner tijd volgen.

Opgeven Opgeven kan tot 29 april 2019. (via de website) Contact Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Heleen Helmers: heleenhelmers@hotmail.com

2018 - jeugdkamp

Primeur bij VIOS! Vrijdag 29 Maart - Voor de eerste keer wordt er een vrouwen 7 tegen 7 gespeeld op sportpark 'De Sonders'. Janneke te Stroete, op de seizoensafsluiting 2018 nog verkozen tot vrijwilliger van het jaar, heeft wederom initiatief genomen. Bij 2018-2019 VR 7 tegen 7 de mannen wordt al langer 7 tegen 7 gespeeld op vrijdagavond. Een toernooivorm met vier deelnemende partijen en wedstrijden van een half uur. Bij de heren is het toernooi een 45+ toernooi, maar er zijn ook andere leeftijdscategoriĂŤn. Bij de vrouwen is er vanavond geen leeftijdsrestrictie. Alle leeftijden kunnen meedoen. Meer informatie over VIOS VR 7 tegen 7, uitslagen en standen is te vinden op hun eigen pagina. V.I.O.S.-Wijzer 23


Seizoenafsluiting Op 2 juni houdt vv VIOS B. de seizoenafsluiting. Gestart in 2016, vervolgd in 2017 en 2018 zal nu de vierde editie volgen. Programma en tijdstippen zullen we later bekend maken. Voor nu: reserveer alvast een plekje in je agenda! 2018-seizoenafsluiting

Nieuwe doelen Op Sportpark 'De Sonders' zijn nieuwe doelen geleverd. Hiermee is voldaan aan een wens van trainers en leden. De doelen met een afmeting van 3,0x1,0x0,8m worden veel gebruikt bij verschillende trainingsvormen. Hoofd opleidingen Michel Ballast is dan ook bijzonder blij met deze nieuwe aanwinst. Tot nu toe nieuwe doelen was er een capaciteitsprobleem op verschillende trainingsavonden en kon niet iedere trainer de gewenste trainingsvorm afwerken. Dit probleem behoort nu tot het verleden. ÉÊn verzoek van bestuur en vrijwilligers: Graag met liefde behandelen en niet aan de netten optillen!

Bouwbedrijf de Betuwe wederom sponsor VIOS 4! Maar wat graag had hij zelf nog onderdeel uitgemaakt van VIOS 4: Rob Luttikholt, eigenaar van bouwbedrijf de Betuwe met vestigingen in Ruurlo en Arnhem. Als oud speler en rasechte Voorbeltrummer heeft hij nog altijd een warme band met voetbalvereniging VIOS Beltrum. Vorig seizoen stelde hij de warmloopshirts spontaan beschikbaar als kampioensshirts. Ook dit seizoen sponsort hij, naast 24 V.I.O.S.-Wijzer


de rest van het tenue en de tassen, de warmloopshirts van VIOS 4. Rob vult er met een vette knipoog aan toe: uiteraard met dezelfde belofte als vorig jaar‌..

warmloopshirts heren 4

Hallo allemaal, Het einde van het seizoen nadert. De laatste competitiewedstrijden worden gespeeld. Wij willen iedereen veel plezier en succes wensen met de laatste wedstrijden! Inmiddels heeft iedereen die zich voor aankomend seizoen wilde afmelden, zich afgemeld. Dat betekent dat de technische commissie zich over hun advies buigen en het bestuur bezig gaat met de teamindelingen voor volgend seizoen. Hierbij dan ook het verzoek aan de aanvoerders van de teams om, na de laatst gespeelde competitiewedstrijd, de pasjes in te leveren bij Carlijn Visser. Met het naderende einde van dit seizoen staat ook de feestavond voor de senioren en vrijwilligers weer voor de deur! Daarom vragen wij iedereen om 10 mei alvast in de agenda vrij te houden. De officiĂŤle uitnodiging volgt spoedig! Voor de CMV, C en B jeugd staat er wederom een spectaculair volleybalkamp op de agenda. Het kamp is gepland op 14-15-16 juni. Inmiddels heeft iedereen via e-mail informatie ontvangen en kan je je dus opgeven! We hopen wederom op een goede opkomst! V.I.O.S.-Wijzer 25


Ledenvergadering Donderdag 14 maart heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen van de vergadering zijn binnenkort te vinden op de website.

Vacatures - V acature VSK: Wendy heeft te kennen gegeven vanaf het nieuwe seizoen te stoppen met het VSK. Het VSK houdt zich bezig met het indelen van de scheidsrechters en het opleiden en/of begeleiden van (nieuwe) scheidsrechters. Mocht je hier vragen over hebben of meer informatie willen, kan je hiervoor terecht bij Wendy Ordelmans. Indien je interesse hebt in de vacature, kan je hiervoor terecht bij één van bestuursleden. - V acature secretaris vanaf seizoen 2020-2021: Carlijn heeft te kennen gegeven met deze bestuursfunctie te stoppen vanaf seizoen 2020-2021. Dat seizoen is natuurlijk nog even weg, maar wellicht is het handig om al vast met Carlijn ‘mee te lopen’. - Vacature trainers: Meerdere trainers hebben te kennen gegeven te stopen in het nieuwe seizoen. Hierdoor ontstaan er enkele vacatures. Mocht er interesse zijn in één van de bovenstaande vacatures, laat dit dan weten bij één van de bestuursleden. Mocht onverhoopt toch blijken dat er geen vrijwillige aanmeldingen zijn voor het invullen van de vacatures, worden de seniorenteams die minder vrijwilligersfuncties bekleden, zoals eerder afgesproken tijdens de ledenvergadering, verantwoordelijk gesteld voor het invullen hiervan.

Jubilarissen Ook dit jaar waren er weer jubilarissen in ons midden. Paul Hemmink is 40 jaar lid van de vereniging.

Een hele mijlpaal! Stanley Heutinck is onze andere jubilaris. Hij is inmiddels al weer 25 jaar lid van de vereniging. Namens de hele vereniging, van harte gefeliciteerd! 26 V.I.O.S.-Wijzer


Meiden C1 kampioen! De meiden van de C1 werden zaterdag 23 maart, na een 4-0 overwinning op Forza, kampioen in de 2e klasse! Van harte gefeliciteerd meiden en trainers/ coach!

Kampioen CMV 4.1! De meiden van niveau 4.1 zijn zaterdag 30 maart kampioen geworden! Na een spannende wedstrijd waarin zij gelijkspel moesten binnenhalen, hebben zij overtuigend gewonnen met 7-1. Van harte gefeliciteerd meiden!

Nettenverhuur Het voorjaar is begonnen, dit betekent tevens dat we hopelijk het mooie weer tegemoet gaan. En dus mooi weer om buiten een wedstrijdje te volleyballen! Mocht je voor familie uitjes, evenementen of andere activiteiten volleybalnetten nodig hebben, kan je dit bij onze vereniging huren! Voor meer informatie kan je terecht bij Ruben Wildenborg of bij ĂŠĂŠn van de bestuursleden. V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios centrale Vios gymnastiek 12 april - 19 april -

Koningsspelen (kom in oranje gymmen) Springmiddag/instuif 15.00-17.00

Vios tafeltennis 13 april -

Introductieles van Bettine Vriesekoop voor 50 plussers

Vios touwtrek 14 april - 28 april -

Comp. Gewest Oost, TTV OKIA te Holte. Comp. Gewest Oost, TTV Heure te Borculo

Vios voetbal 8 april - 11 mei - 13 mei - 13 mei - 2 juni - 7 t/m 10 juni -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Meidendag Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. introductie voetbalapp Rinus Seizoenafsluiting VIOS-jeugdkamp

Vios volleybal 10 mei 14 t/m 16 juni

- -

Feestavond senioren/vrijwilligers Volleybalkamp jeugd

28 V.I.O.S.-Wijzer