Vios wijzer mei 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 7 mei 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

MEI 2019

Voorwoord

We hebben een periode met diverse feestelijkheden achter de rug. Beltrum kan terugzien op een alleraardigst Willy’s Feestje met daaropvolgend een autosterrit die een grote deelname kende. En de nabesprekingen verliepen langdurig en gezellig. Onze jeugd heeft al een voorschot genomen op de bouwactiviteiten op het terrein van de voormalige kleuterschool ‘de Klimop’ en de latere Jenaplanschool ‘het Tweespan’. De optrekjes die met behulp van pallets tot stand kwamen waren niet allemaal van topkwaliteit. Laten we ervan uitgaan dat de te bouwen huizen van een heel wat betere kwaliteit zullen zijn. Maar dat zal wel lukken! Natuurlijk kan zo’n activiteit in de meivakantie niet zonder vele vrijwilligers plaatsvinden. Toch maar goed dat het aantal vrijwilligers in Beltrum groot is. Op allerlei terreinen komen we vele vrijwilligers tegen en onze dorpsgemeenschap kan niet zonder. We moeten trots zijn op hen en onze waardering voor de mannen, de vrouwen, jong en oud die geheel belangenloos hun tijd en vaardigheden inzetten voor anderen. Hulde! Ook de dodenherdenking wordt in Beltrum zeker niet vergeten en zeker dit jaar met drie koren die hun lied lieten horen, gaf een bijzonder accent aan deze bijeenkomst. En voor Vios Voetbal is deze 5de mei zeker een gedenkwaardige dag. Vios 4 is kampioen geworden. Zie daarover meer in het persbericht bij Voetbal. Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren:

Joop Ribbers (lid gymnastiek), Jan Kok en René te Bogt met de ontvangen koninklijke onderscheiding.

Rooster kantine „de Spilsoos“

Het huidige 7-wekelijkse rooster is ingegaan op zaterdag 20 april en loopt t/m vrijdag 7 juni. In de loop van genoemde periode zal het voorkomen dat de kantine gesloten is aangezien de zomerstop voor een groot aantal sporters zo langzamerhand begint. Derhalve zijn de diensten onder voorbehoud ingevuld. Sta je op het rooster en twijfel je of er wat te doen is, neem dan contact op met Paul Hemmink. Zijn telefoonnummer staat vermeld op het rooster.

Vernieuwing kantine en terras

Zoals al reeds eerder aangegeven heeft onze nieuwe beheerder aangegeven de kantine na zoveel jaren te willen vernieuwen / verbouwen. Nieuwe mensen geven nieuwe inzichten. Prima toch?! Samen met Gilke Arink zal hij een plan van aanpak opzetten met ramingskosten om e.e.a. te verwezenlijken. Wellicht zullen hiervoor ook nog andere mensen worden benaderd. Alles zal op een juiste wijze worden gecommuniceerd met de leden Wij hopen op een ieders samenwerking. Voor wat betreft het terras moge het duidelijk zijn dat de nood hoog is voor vernieuwing. De banken zijn deels verrot en de parasols zijn versleten. Het moet dus anders! Johnny en Gilke hebben nu al een ontwerp voorgelegd met raminsgkosten. Ook deze zal één dezer dagen worden voorgelegd bij de leden. We doen hierbij ook een beroep op de Beltrumse bevolking en middenstand om ons financieel te helpen! Wij wensen Johnny en Gilke nu alvast heel veel succes met hun plannen! Erwin Hoitink

UPDATE Toegang sportpark de Sonders en V.I.O.S.-wijzer;

De entree van ons mooie sportpark is nu mooi open en verkeersveilig geworden. Hiervoor o.a. dank aan alle vrijwilligers. Vele handen maken licht werk dus vraag zelf ook eens of je kunt helpen. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Bij de toegang staat al sinds mensen heugenis een stenen muurtje met daarop de letters ‘DE SONDERS’. De afdelingen tennis, handbal, voetbal, touwtrek, volleybal, tafeltennis en gym maken dus gebruik van dit sportpark. Binnenkort dus ook de afd. survival. Wellicht daarna nog veel meer! Het voorstel is om in plaats van de huidige muur met opschrift een mooie duurzame (verlichte) toegangszuil / bord aan te brengen waarop bijvoorbeeld alle verenigingen staan afgebeeld. Dit is besproken in de federatievergadering en alle afdelingen vonden het een prima idee. Een ieder heeft zijn / haar mening ook op papier gezet. Ook de gemeente heeft haar medewerking toegezegd. Ook zal er aandacht zijn voor de gedragsregels op het park. Om deze zuil te realiseren is een commissie opgericht bestaand uit Daan Boekelder, Stefan te Loeke, Willem Vaags, Wout van ’t Wel en Erwin Hoitink. Stefan zal de eerste opzetten maken voor een ontwerp. De commissie zal zich buigen over de verdere realisatie van het bord en communicatie naar alle verenigingen. Sponsoren zijn altijd welkom! Wordt vervolgd. De bewegwijzering naar het sportpark welke her en der in het dorp hangt moet ook tegen het licht gehouden moeten worden. De oplettende kijker zal ook hebben gezien dat op de borden o.a. een hockeystick staat aangegeven. Dat kan natuurlijk niet… (maar wat niet is kan nog komen). Ook hier zal de gemeente ter zijner tijd naar kijken. Daarnaast hebben we in de federatie gesproken over de Vioswijzer. Feit is dat velen dit blad nog lezen en willen blijven lezen. Zo blijf je immers op de hoogte van het reilen en zeilen binnen alle verenigingen. Natuurlijk zijn er altijd punten van aandacht, maar we hebben als federatie gezamenlijk besloten de huidige opzet vooralsnog zo te laten. Wel hebben we besloten de omslag een verfrissende update te geven. Ook hierbij hebben we Stefan te Loeke bereid gevonden de eerste ontwerpen op papier te zetten en het daarna verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Ook hiervoor is weer een commissie opgericht om e.e.a. te verwezenlijken. V.I.O.S.-Wijzer 3


Deze bestaat uit Stefan te Loeke, Willem Vaags, Wout van ’t Wel en Erwin Hoitink. Wordt vervolgd. De digitale versie van de Vioswijzer kun je vinden op de website van de sportcentrale namelijk https://sportcentralevios.nl/. Indien gewenst kunnen we de digitale versie ook via de mail versturen. Last, but not least een speciale dank aan Stefan te Loeke van het gelijknamige bedrijf Loek & Feel. Stefan heeft namelijk te kennen gegeven de sponsoring van de ontwerpen voor het toegangsbord en de omslag van de V.I.O.S.-wijzer op zich te willen nemen. Hiervoor onze dank!!! Iedereen die goede ideeën of vragen heeft: stuur een mail naar info@sportcentralevios.nl Natuurlijk kun je dit ook doen op onze site. Wij nemen het in behandeling en je krijgt altijd zsm antwoord! Bedankt. Groet, Erwin Hoitink, voorzitter sportcentrale VIOS

Terug in de tijd (mei 1994)

– Afdeling organiseert samen met Gareo Rekken een jeugddag in Eibergen. Dit vindt buiten plaats en er doen 50 Beltrumse kinderen mee aan o.a. biervatenrace, stelten lopen, etc. – De opkomst tijdens de wekelijkse training van de lagere voetbalelftallen is te laag. De trainer roept de jongens op in actie te komen, zodat hij zijn taak kan blijven vervullen. – In verband met het 40-jarig bestaan van Vios Handbal zal aan het trimhandbaltournooi een speciaal tintje worden gegeven.

Uit de oude doos (mei 1969)

– Afdeling gymnastiek start met de jeugdcompetitie waaraan jongens en meisjes van 6 tot 10 jaar kunnen deelnemen.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Bedankt als lid: Gymnastiek: Gymnastiek: Eva Brethouwer Jurre Luttikhold Voetbal: Nina Niewhoff Betty Looijen Frans Hoitink Suus Onstenk Voetbal: Janne Tammel Volleybal: Jule Stoverink Lynn Hoitink 4 V.I.O.S.-Wijzer


Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 7 juni 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 5


Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

Koninklijke onderscheiding

Joop Ribbers, lid van de heren groep van Vios gym, is 26 april koninklijk onderscheiden voor zijn vele vrijwilligerswerk. We kijken met respect naar de vele werkzaamheden welke hij de afgelopen jaren heeft verricht. Joop van harte gefeliciteerd!

VIOS gym reikt Nijntje beweegdiploma uit aan alle kinderen van groep 1 en 2

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar Ăł zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling. Zowel VIOS gym als de Sterrenboog onderschrijven dit en om bovenstaande te kunnen realiseren is VIOS gym begin van het schooljaar een samenwerking met de Sterrenboog aangegaan zodat alle kinderen uit Beltrum een beweegdiploma kunnen halen. Anny Helmers heeft namens VIOS gym de lessen gegeven in samenwerking met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. 6 V.I.O.S.-Wijzer


Woensdag 17 april was het zover in sporthal de Sonders. Na een periode van ruim 20 lessen konden alle leerlingen uit groep 1 en 2 van basisschool de Sterrenboog aan vaders, moeders, opa’s en oma’s hun talenten en al het geleerde laten zien. Vol enthousiasme klommen de kinderen in het wandrek, toonden hun balvaardigheid, lieten hun mooiste koprol zien en balanceerden vol trots over een smal vlak. Kinderen uit groep 1 namen beweegdiploma 1 feestelijk in ontvangst en aan de kinderen van groep 2 werd beweegdiploma 2 uitgereikt. Kwaliteit van het diploma is gegarandeerd vanwege het door de KNGU afgegeven keurmerk. We zijn er trots op dat alle jonge kinderen in Beltrum op deze manier een goede motorische basis kunnen leggen. Het enthousiasme is zo groot dat er volgend jaar weer nieuwe groepen starten met het volgen van de lessen voor diploma 1 of 2.

Springfestijn

Vrijdag 19 april was er een gezellig springfestijn voor alle jeugdleden van Vios gym. De leden konden binnenlopen vanaf 15uur en gezellig meedoen. Ruim 25 leden deden fanatiek mee. Tussen het springen door werd er geregeld een korte pauze gehouden om even wat te drinken.

V.I.O.S.-Wijzer 7


Bingo avond senioren Vios gym

Woensdagavond 24 april is er door de activiteitencommissie een bingoavond georganiseerd voor de senioren van Vios gym. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er fanatiek deelgenomen voor mooie prijsjes. We kijken terug op een gezellige en zeer geslaagde avond. Activiteitencommissie bedankt voor jullie inzet!

Pinksterfietstocht mede georganiseerd door Vios Gym

Op tweede pinksterdag, 10 juni, wordt traditiegetrouw de jaarlijkse gezinsfietstocht gehouden. Dit jaar is Vios Gym gevraagd te helpen bij het organiseren ervan, ze doen dit gezamenlijk met Kulturhus de Wanne. De voorbereidingen zijn in volle gang en het beloofd een prachtige tocht te worden. Door mooie natuur met het nodige denkwerk onderweg. Het zou mooi zijn wanneer we veel leden van de gym kunnen verwelkomen, zowel jong als oud! Naast onze eigen leden is uiteraard iedereen van harte welkom om deel te nemen aan deze afwisselende tocht. Vanaf 12.30 uur kan er ingeschreven worden bij het Kulturhus. Starten kan tussen 13.00 en 14.00 uur. Kosten voor deelname: tot 4 jaar: gratis, 4-12 jaar: 2 euro per kind, 12-plus: 4 euro per persoon. Onderweg wordt er voor een drankje en hapje gezorgd en nadien wordt er gezellig afgesloten bij het Kulturhus. Dit jaar zijn er mooie prijzen te winnen door het beantwoorden van vragen onderweg. Kortom een middagje uit voor het hele gezin! Hopelijk tot ziens op de tweede pinksterdag! 8 V.I.O.S.-Wijzer


GEZOCHT: LEIDING (M/V) SELECTIE VIOS GYM BELTRUM!!

De selectiegroep van Vios gym Beltrum is vanaf september 2019 op zoek naar een nieuwe leiding (m/v). De selectiegroep bestaat uit een enthousiaste groep van 15 meiden. De meiden zijn opgedeeld in een A, B en C selectie. (ze komen momenteel uit in de 4e en 5e divisie waarbij mogelijk volgend seizoen ook 3e divisie). Als leiding verzorg je de lessen op dinsdag en donderdag en begeleid je de meiden tijdens de regionale wedstrijden. Tijdens de lessen is er altijd ondersteuning van hulpleiding aanwezig.

TIJDEN:

• selectie: dinsdag 16.30-18.30 uur en donderdag 17.00 – 20.00 uur. Daarnaast biedt je begeleiding bij de verschillende wedstrijden. Het is een enthousiaste groep van 15 meiden, opgedeeld in een A, B, en C selectie • conditiegroep dinsdag 18.30-19.30 uur. Een tiental dames die kracht en conditieoefeningen doet tijdens de les.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR IEMAND DIE:

• een beetje sterk is • kennis heeft over onderdelen, oefenstof kan aanleren • mogelijk een turnachtergrond heeft (stagiaire van sport en beweging kan ook) • flexibel is • goed kan communiceren • diploma niveau 3 is wenselijk (vergoeding als dusdanig) maar niet noodzakelijk

HERKEN JE JEZELF HIERIN?

- bel 06-29096464 (Joyce Elshof) - of mail info@viosgym.nl - je kunt altijd een keer komen kijken of meedraaien bij een les

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Jubilarissen

Tijdens de jaarvergadering van 11 april werd er speciale aandacht geschonken aan twee jubilarissen. Theo Heutinck is dit jaar 65 jaar lid van Vios Handbal, een prachtige mijlpaal. Jeannette en Linda zijn bij hem thuis langs gegaan en hebben hem een speldje en een bos bloemen overhandigd. Theo vertelde op zijn beurt mooie verhalen van vroeger en hoe hij lid werd van Vios Handbal. Grea klein Severt is dit jaar 30 jaar lid van Vios Handbal en nog steeds even fanatiek in het spel. Beiden nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

Bedankjes

Tijdens de jaarvergadering werden er nog meer mensen in het zonnetje gezet. Edwin Hoitink heeft ons het afgelopen seizoen weer getraind en gecoacht en hier zijn we hem erg dankbaar voor. Hij heeft laten weten nog een seizoen onze trainer en coach te zijn en hier zijn we erg blij mee. Roy klein Gunnewiek heeft het afgelopen seizoen weer wedstrijden gefloten namens Vios Handbal. We zijn hem hier erg dankbaar voor, zonder hem kan het damesteam geen competitie spelen. Jeannette en Linda zijn bij hem thuis langs gegaan met een bedankje. Roy heeft aangegeven aankomend seizoen weer voor ons te willen fluiten en hier zijn we erg blij mee.

Laatste training

De laatste training van dit seizoen is op donderdag 23 mei. Het jaarlijkse etentje ter afsluiting van het seizoen is op donderdag 6 juni.

Bettine Vriesekoop in Beltrum Op zaterdag 13 april bezocht tafeltennislegende Bettine Vriesekoop de sporthal van Beltrum om op uitnodiging van TTV VIOS een clinic te geven aan 50-plussers. “Het is belangrijk dat mensen op een leuke manier bezig zijn met bewegen”, aldus Bettine. “Tafeltennissen doe je met je hele lichaam.” Daarom zet ze zich in als ambassadeur voor de sport, als onderdeel van het Fifty-ViTT programma van de NTTB. 12 V.I.O.S.-Wijzer


TTV VIOS voorzitter Walter Rouwhorst oefent tegen Bettine Vriesekoop Ze begon de clinic met een korte introductie over haar carrière. “Ik was fysiek de sterkste, maar de Chinezen hadden een betere techniek”, vertelt ze. Bettine besloot naar China te gaan om te trainen (onder extreme omstandigheden). Daar verdiepte ze zich ook in Tai Chi, een techniek die haar innerlijke rust bracht en inzicht in bepaalde patronen die ze bij tafeltennis kon gebruiken: “Probeer de leegte te vinden, zodat je de tegenstander op het verkeerde been kan zetten.” Na de presentatie was het tijd voor de introductieles. Eerst waren er wat oefeningetjes voor het balgevoel. Een wedstrijdje “hooghouden” leverde hilarische taferelen op, net als een spelletje waarbij de deelnemers om de tafel moesten lopen (rennen) om de bal op hun beurt weer terug te spelen. De deelnemers, waaronder ook enkele leden van TTV VIOS, konden vervolgens wat tegen elkaar oefenen, waarbij Bettine langs kwam om goede tips te geven. “Tafeltennis moet je niet vanuit je armen en polsen spelen, maar vooral met je hele romp, buikspieren en beenspieren. Je hand is daar het verlengstuk van.” Voorzitter Walter Rouwhorst sloot de clinic na ca. 2 uurtjes af met een dankwoord en bood Bettine een bosje houten tulpen aan; gemaakt in de Beltrumse klompenfabriek, maar geschilderd in... China! V.I.O.S.-Wijzer 13


VIOS 1 kampioen

Het was niet eens meer spannend; zoveel punten had VIOS 1 al voorsprong op de nummer twee, dat ze twee wedstrijden voor het einde van de competitie al zeker waren van promotie naar de derde klasse. Goed gedaan Martijn, WimH en Paul! Van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.

Eindstanden van de competitie: 4e klasse – poule B VIOS 1 Wehl 1 Hercules 7 Bredevoort 1 SMD 4 TAVERDO 3

10 – 80 10 – 54 10 – 54 10 – 49 10 – 43 10 – 20

4e klasse – poule A MVR 1 Wehl 2 VIOS 2 Slagvaardig (R) 5 DSV RELAX 3 TAVERDO 2

10 – 74 10 – 58 10 – 54 10 – 43 10 – 38 10 – 33

5e klasse – poule D ATAK 3 Zevenaar 6 GROL 3 VIOS 3 Hercules 8 Bredevoort 2

10 – 86 10 – 64 10 – 60 10 – 34 10 – 34 10 – 21

6e klasse – poule A Reflex (V) 2 VIOS 4 GROL 4 GROL 5 Dropshot 3 Bredevoort 3

10 – 71 10 – 62 10 – 56 10 – 51 10 – 45 10 – 15

14 V.I.O.S.-Wijzer


Het tweede toernooi in de Competitie van Gewest Oost was op zondag 14 april. Deze werd gehouden bij TTV OKIA in Holten. Deze dag verschenen de beide Jeugdteams, het 680kgA team en het 600kg aan de start. Het Jeugdteam Bison/Oele toonde veel inzet, maar het ontbrak het team nog aan kracht. Tegen alle teams werd fel gestreden, zij werden 9e in het dagklassement. Het Jeugdteam Bison kon deze dag haar draai niet vinden. De swing wilde er maar niet inkomen. Met veel moeite werden ze uiteindelijk 7e in het dagklassement. Het 600kg team had een mooie dag. De wedstrijden in deze lichte klasse zijn fel en onvoorspelbaar. Er wordt veel gevraagd van de trekkers. Vol overgave ging men de strijd aan, wat resulteerde in een 5e plek, maar het zit, vergeleken met de andere teams, allemaal nog dicht bij elkaar. Het 680kg team had het zwaar. Veel verschil zit er niet tussen de teams, maar ze konden de meeste wedstrijden niet naar hun hand zetten. Ze werden uiteindelijk 6e in het dagklassement. Zondag 28 april waren we te gast bij TTV Heure uit Borculo, hier werd het derde toernooi van Gewest Oost gehouden. Het 720kg team komt steeds beter uit de verf. Moest men de vorige keer nog met 2 punten genoegen nemen, nu waren het er al 5! Het vizier is nu gericht op een plaats in de middenmoot. Ook de beide Jeugdteams hadden een prima dag. Zowel JeugdBison als het Bison/Oele team toonden veel inzet en wilskracht. Beide teams wisten aanmerkelijk meer punten te halen dan in het vorige toernooi. In de 640kg klasse, met maar liefst 12 teams, is het iedere keer weer een grote krachtmeting om alle wedstrijden tot een goed einde te brengen. Ook in deze klasse zijn de teams aan elkaar gewaagd. De Bisons werden deze dag 5e in het dagklassement.

V.I.O.S.-Wijzer 15


VIOS VOETBAL Persbericht: Beltrum, 5 mei 2019

Heren 4 kampioen! Zondag 5 Mei - VIOS 4 behaalt het kampioenschap in de 5e klasse. Nadat VIOS 4 vorig jaar het kampioenschap in de 6e klasse wist te behalen is er nu weer een kampioenschap. Een unieke prestatie! Nog nooit eerder in de geschiedenis van VIOS voetbal heeft een team zich tweemaal achtereen in een hogere klasse tot kampioen mogen kronen. VIOS 4 is een mix van jong en oud. Langs de lijn is er dan ook sprake van een klein familiefeest. Voor de kleinsten is er een springkussen geregeld en dat betekent dat papa en mama feest kunnen vieren! De kampioenswedstrijd wordt gespeeld tegen HSC ‘21 6 en deze is al snel beslist. VIOS weet uiteindelijk met 7-1 te winnen. En na 17 wedstrijden noteren wij 14 overwinningen, twee gelijke spelen en slechts één nederlaag. Dat betekent 10 punten voorsprong op de nummer twee, de buren uit Groenlo. Van harte gefeliciteerd met een verdiend kampioenschap! Scoreverloop: 1-0: Yorick Reijerink 2-0: Ivo Scharenborg 3-1: Mark Hofstede 4-1: Luc Nijhuis 5-1: Ronnie te Veluwe 6-1: Robert Ballast 7-1: Ronnie te Veluwe

5 mei 2019 VIOS HEREN 4, Kampioen!!! 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


Van de bestuurstafel . . . Mijn eerste geluid in de Vioswijzer sinds het aantreden van mij als voorzitter van VIOS Beltrum. Na een paar maanden van verkenning is mijn gevoel reeds bevestigd, wij hebben een vereniging die bloeit en zeer actief is. De voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn reeds in volle gang en speerpunten die voor verbetering vatbaar zijn worden aangepakt. VIOS B. heren 1 strijdt met volle overgave om volgend jaar ook te kunnen acteren in de 3e klasse. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, maar het zal een harde dobber worden. Verschillende elftallen zowel junioren als senioren strijden nog vol voor een kampioenschap in hun klasse en wij als bestuur wensen alle elftallen veel succes toe in de laatste bepalende wedstrijden. Op 2 juni zullen wij onze jaarafsluiting houden in de kantine op sportpark ‘De Sonders’. Wij als bestuur hopen dan samen met jullie het glas te kunnen heffen op een sportief goed verlopen jaar. William Slotboom, voorzitter

Seizoenafsluiting Op 2 Juni houdt vv VIOS B. de seizoenafsluiting. Gestart in 2016, vervolgd in 2017 en 2018 zal nu de vierde editie volgen. Programma en tijdstippen zullen we later bekend maken. Voor nu: reserveer alvast een plekje in je agenda! 2018-seizoenafsluiting

Geen tijd, geen prioriteit! Drok, drok. Je hoort het vaak. Veel mensen hebben veel te doen. En is er niet het gezegde dat als je iets gedaan wilt krijgen, je het best een druk bezet persoon kunt vragen! Binnen de jeugdcommissie wordt er momenteel hard gewerkt richting het nieuwe seizoen. Elftallen worden opnieuw samengesteld en dat betekent ook dat er weer mensen nodig zijn voor het kader. Gelukkig hebben een 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


aantal mensen inmiddels toegezegd hun kennis en kunde in te willen zetten voor de jeugd. Op anderen kunnen we al jaren bouwen en gaan ook na dit seizoen door. Door de veranderingen in de bezetting van jeugdcommissie zien we ineens weer verrassende mensen binnen vliegen of juist dat mensen ineens wat anders gaan doen. Dat is mooi en geeft aan dat verversen goed is. Het ziet er naar uit dat we hetzelfde aantal teams houden als vorig seizoen en momenteel wordt alles in het werk gesteld om een M(eisjes) O(nder) 17 elftal te creĂŤren. Iets wat mooi is want deze groep heeft door hun inzet en plezier recht op een elftal, bovendien helpen ze zelf mee om dit voor elkaar te krijgen. Misschien dat de meidendag op 11 mei a.s. hier nog wat in kan betekenen. Maar het moet lukken meiden. Anderen maken andere keuzes. We zien dat de oudere jeugd makkelijk de keuze maakt om te stoppen met voetbal. Waar vroeger samen voetballen, schik maken en om gaan met winnen en verliezen een factor was, worden nu andere keuzes gemaakt. Dat baart ons zorgen, al zijn we daarin niet de enigste vereniging, en zullen we de vinger aan de pols moeten houden. Om er achter te komen wat maakt dat zij deze keuzes maken. Dit kunnen we, zoals zo vaak gezegd niet alleen, want ouders en anderen kunnen ons daarbij helpen. En eigenlijk moeten we met elkaar zorgen voor een bloeiende vereniging waar het goed toeven is. Drok? Hoe zo? Geen tijd geen prioriteit! Namens de jeugd commissie, Benny Krabbenborg, voorzitter.

Onderhoud: sluiting velden 2019 Ieder jaar wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de natuurgrasvelden. In deze periode kunnen de velden niet gebruikt worden. De velden zijn gesloten volgens onderstaand schema:

VELD

SLUITING

OPENING

trainingsveld

6 Mei

22 Juli

veld 1

3 Juni

12 Augustus

veld 2

3 juni

12 Augustus

20 V.I.O.S.-Wijzer


sportpark 'De Sonders'

Kernwaarden Vanuit de introductie avond bij onze hoofdsponsor, cafĂŠ Spilman, heeft het hoofdopleiding, Michel Ballast, in samenspraak met de jeugdcommissie zes kernwaarden opgesteld voor de training en zes kernwaarden voor de wedstrijd. Het woord zegt het al. De waarden zijn voor ons als VIOS B. leidend bij het bezoeken van trainingen en wedstrijden. Daarnaast biedt het, het kader handvaten om met de leden in gesprek te gaan wanneer men zich niet houdt aan de kernwaarden. Want bij deze kernwaarden hoort een houding met gedrag. Door hierover het gesprek aan te gaan denken we dat leden en kader verwachtingen duidelijk hebben. En samen de club op een goede manier uitdragen naar buiten. Op 13 mei tijdens de introductie van Rinus zullen ze worden gedeeld met het kader en zullen ze op de site verschijnen. Inmiddels is door de vertrouwenscontactpersonen van de verschillende afdelingen binnen de sportfederatie aangegeven ook hiermee aan de slag te willen. VIOS voetbal is gevraagd of men de opzet, zoals deze er V.I.O.S.-Wijzer 21


nu is, als voorbeeld mag gebruiken. Hetgeen natuurlijk geen probleem is. Ontwikkelingen op dit gebied zijn altijd goed en t.z.t. komen we hier gezamenlijk op terug zodat het nog mooier wordt.

Carmen te Bogt vervangt Ellen te Stroete Ellen te Stroete heeft aangegeven dat zij door privĂŠ omstandigheden de functie binnen de jeugdcommissie moeilijk kan invullen op de manier die zij voorstaat. Hoewel dit jammer is, siert het Ellen dat zij het beste voor heeft met de jeugd van VIOS B. Ellen heeft de meisjes binnen de jeugd in haar takenpakket en heeft hier veel voor gedaan. Hoewel zij jeugd-Ellen te Stroete niet op de voorgrond treed, is Ellen iemand die weet wat ze kan en de zaken op haar eigen manier altijd oppakt. Ut kump altied good als Ellen iets toezegt of oppakt. Ellen bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren en veel plezier en succes in de volgende fase van je leven. We denken dat we in de persoon van Carmen te Bogt een goede vervangster te hebben gevonden die op een prima manier de functie van Ellen kan over nemen. Carmen is geen onbekende want inmiddels is zij al enkele jaren kader bij JO 15-2 waarin 7! meiden samen voetballen met jongens. Samen met Daimy Zieverink en Michel Tuinte is zij een drijvende kracht binnen dit team. Wat eigenlijk een voorloper is binnen de club gezien de samenstelling van dit team. Als jeugdcommissie wensen we Carmen veel plezier en succes toe bij ons toe.

Introductie Rinus Op 13 mei is er om 18.30 uur de introductie van Rinus bij VIOS B. Een programma opgesteld vanuit de KNVB om het vrijwillig trainend kader te ondersteunen bij het geven van trainingen. Michel Ballast het hoofd opleidingen is bekend met dit programma en heeft hier goede ervaringen mee. Hij denkt hiermee naar de toekomst toe een goede en makkelijk werkbare ondersteuning te kunnen bieden aan het kader die de kwaliteit ten goede komt. Een ieder die geĂŻnteresseerd is wordt hierbij uitgenodigd. 22 V.I.O.S.-Wijzer


Voetbalplaatjesactie maandag 6 mei van start Vanaf maandag 6 Mei gaat Beltrum volop aan het verzamelen. Er is de afgelopen weken met de COOP hard samengewerkt om een uniek album samen te stellen. Bijna 100 pagina’s vol verhalen, vele kleurrijke foto’s en rijk geïllustreerde verzamelpagina’s. Een prachtig exemplaar! Samensteller Marco Heutinck noemde het al eerder al een collectorsitem. Hij heeft gelijk gekregen! Historische gebeurtenissen zijn prachtig omschreven en van mooi beeldmateriaal voorzien. Ook de kijk van reporter Lambert Folkertsma op het hedendaagse VIOS is een genot om te lezen. Het wijkt duidelijk af van vergelijkbare uitvoeringen. De samenstellers zijn er in geslaagd om het boek naar een echt Beltrums familiealbum te transformeren. Vele foto’s van weleer, maar ook het verzamelen van de VIOSteams van twaalf jaar geleden maakt het uniek. De pupillen van toen zijn de vrouwen en mannen van nu! Lekker vernieuwend In totaal hebben Truus Stotteler en Marco Heutinck ruim 600 plaatjes geschoten. VIOS zou VIOS niet zijn als de vrijwilligers ook meedoen. Zo kan men naast het elftallen verzamelen, ook de plaatjes van de Ondergrondse, loopgroep, stafleden en natuurlijk de vele scheidsrechters sparen. Actuele foto’s gecombineerd met de sfeer van weleer. Beltrums COOP-ondernemer Nico Pronk is trots, “Met Theo Helmers spraken we al langer over de samenwerking. Zowel VIOS als de COOP willen een bijdrage leveren aan ons vitale dorp met behoud van alle basisvoorzieningen. Wij moderniseerden onze supermarkt en bij VIOS zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. Dat dit geen gewone actie zou worden voelde je in het eerste gesprek met de VIOS-innovator.” De actie start op maandag 6 mei en duurt tot 24 juni. Bij besteding vanaf € 10,- ontvang je bij onze lokale COOP de plaatjes. Voor voetballeden een gratis exemplaar V.I.O.S.-Wijzer 23


Het album wordt aan de VIOS-leden gratis aangeboden. In het weekend van 4 en 5 mei is deze af te halen in onze huiskamer/kantine. Vanaf maandag 6 mei is deze tegen een geringe vergoeding te verkrijgen bij de COOP aan de Kampstraat in Beltrum. Wij wensen iedereen veel plezier bij het verzamelen!

Hallo allemaal, De laatste trainingsmaand van het volleybalseizoen is aangebroken. Op korte termijn worden de nieuwe teams en trainers van volgend seizoen bekent gemaakt. Inmiddels kunnen wij wel mededelen dat alle teams weer voorzien zijn van trainer! Tot eind mei kunnen teams nog doortrainen in de zaal, waarna een welverdiende vakantie zal volgen. Alle seniorenteams kunnen vanaf juni weer op de woensdagavond beachvolleyballen op het beachvolleybalveld bij Halfweg. In maart heeft, zoals bekend, de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen zijn te vinden op de site van Vios volleybal: www.volleybalviosbeltrum.nl. Met het einde van het seizoen, is ook de eindstand van de competitiespelende teams bekend. Wij willen alle competitiespelende teams vragen of zij de ledenpasjes bij Carlijn Visser willen inleveren. Heren 1 is op een 6e plek, precies in het midden geëindigd, uitkomend in de 2e klasse. Dames 1 is, na de degradatie naar de 1e klasse afgelopen jaar, geëindigd op een 3e plek. Dames 2 is, na promotie naar de 2e klasse afgelopen jaar, met een 11e plek helaas gedegradeerd naar de 3e klasse. Dames 3 is geëindigd op een 3e plek uitkomend in de 3e klasse. Dames 4 is 24 V.I.O.S.-Wijzer


geëindigd op een 11e plek in de 4e klasse. De meiden B1 zijn op een 3e plaats geëindigd in de 3e klasse. De meiden C1 zijn, zoals al eerder vermeld, kampioen geworden in de 2e klasse. De meiden C2 zijn geëindigd op een 2e plaats in de 3e klasse. De CMV 5.1 is 2e en de CMV 5.2 is 3e geworden. De CMV 4.1 is, zoals eerder vermeld, kampioen geworden. De CMV 4.2 is 3e geworden. De CMV 3.1 is op een 4e plek geëindigd. De CMV 3.2 is kampioen geworden.

Meiden B1 versus Vios Gym De meiden van de B1 kregen op woensdag 10 april de kans om een partijtje te spelen tegen de Vios gym. Het was allemaal even wennen, want 3 spelen was verplicht en de puntentelling ging op de ouderwetse manier. Wat en plezier hebben ze met elkaar gehad en wat een niveau! Een mooie avond dat in een winst eindigde voor de meiden van Vios volleybal. Zie de foto’s voor het leuke eind resultaat.

Regionale kampioenschappen CMV Op 11 mei gaan de meiden van Vios Cool Moves Volley niveau 3 naar Elburg om daar deel te nemen aan de regionale kampioenschappen. De meiden van Vios mogen daar naar toe omdat ze in de CMV niveau 3 competitie in de hoogste klasse het kampioenschapstoernooi alle wedstrijden gewonnen hebben en dus kampioen geworden zijn. Deze meiden zijn Nanne Stevens, Lisanne Hoitink, Suze te Braak, Tardia Branten, Renske Roerdink, Fieke Wildenbeest en Jade Ars. Deze meiden hebben op de woensdagmiddag training van Henri Geerdink, met als hulptrainers, Jitske Knops, Wiep Maarse en Anne klein Tuente. V.I.O.S.-Wijzer 25


Bijzonder aan deze groep is dat ze het hele jaar met 2 teams in de competitie gespeeld hebben en telkens was een van de teams maar met 3 speelsters. Ze spelen dan tegen teams met 4 speelsters. Voor komend seizoen hopen ze dan ook dat er 1 of 2 speelsters bij komen, zodat ze met 2 volledige teams hun wedstrijdjes kunnen spelen. Op 11 mei spelen ze tegen teams van andere rayons uit regio Oost. De winnaar gaat naar de Nederlandse kampioenschappen. Het zal een mooie uitdaging zijn om hier goed te presteren. Aan de meiden zal het niet liggen, ze hebben er zin in en zullen hun uiterste best doen om een mooi resultaat neer te zetten. Henri heeft beloofd dat hij mee gaat en er zullen ook een aantal ouders mee gaan om de meiden aan te moedigen. De meiden zullen hier enorm veel ervaring op doen, waar ze hun verder volleybal carrière voordeel van zullen hebben. Succes meiden.

Oude jeugdvolleyballen Zoals de meesten waarschijnlijk hebben gemerkt, zaten tussen alle volleyballen (jeugd en senioren) ook tamelijk wat oude ballen. De paar seniorenballen welke zijn verwijderd uit het rek zijn nu te huren via de nettenverhuur. Echter hebben wij nog 5 oude jeugdvolleyballen welke oud en niet meer in goede conditie zijn. Gezien het ook jammer is om deze weg te gooien, om dat je er desalniettemin nog steeds mee kan volleyballen, willen wij ze weggeven. De eerste 5 personen die een mailtje sturen naar het onderstaande mailadres ontvangen 1 van de 5 jeugdvolleyballen. Het mailtje mag verzonden worden naar: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl.

Vrijwilligers gezocht Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend Annie, Freek, Jantine, Jeroen, Peter, Richard, Brenda, Rikie, Anneke, Annemarie, Robin, Gerry, Ronald en Gerrit zouden graag lid worden van jouw sportvereniging. Maar helaas, dat zit er niet in. Zij hebben namelijk een verstandelijke beperking en daardoor moeite om in teamverband te sporten. Voor hen organiseren wij, de stichting Spel- en Sportinstuif, elke 2 weken (in 26 V.I.O.S.-Wijzer


totaal 18 keer per jaar) op donderdagavond een gezellige spel- en sportinstuif in sporthal ’t Timpke in Borculo. De nadruk ligt op het plezier beleven aan het samen bewegen. We zijn niet gericht op sportieve prestaties. De deelnemers komen uit de gemeente Berkelland en variëren in leeftijd van 16 tot 68 jaar (gemiddeld: 42 jaar). Na een uurtje bewegen (dat begint om 19.00 uur) drinken we gezellig samen koffie tot de taxi de deelnemers weer ophaalt. Onze 14 deelnemers worden in de sporthal begeleid door 5 vrijwilligers. Aan het einde van dit seizoen (eind juni) nemen door natuurlijk verloop 3 vrijwilligers afscheid. Zonder nieuwe begeleiders kunnen wij na de zomerstop niet doorgaan. Wij zoeken daarom nieuwe vrijwilligers. Affiniteit met onze doelgroep is een pré. Maar minstens zo belangrijk zijn inlevingsvermogen en goede sociale vaardigheden. Naast twee sportbegeleiders zoeken wij een teambegeleider die fungeert als 1e aanspreekpunt voor de deelnemers en vrijwilligers en op donderdagavond aanwezig is om de deelnemers te verwelkomen. Vind jij het ook waardevol dat onze doelgroep, ondanks hun beperking, kan genieten van spel en sport? Of ken je iemand die dit vrijwilligerswerk wellicht aanspreekt, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden: · Frans Thuinte, Rozenkamp 16 in Neede, tel. 0545-292903, fbthuinte1947@kpnmail.nl · Benno ten Brinke, Onieskamp 5 in Borculo, tel. 0545-273194, bennolucy@hetnet.nl Reacties graag voor 9 juni (Pinksteren). We laten je bij onze kennismakinggesprek graag onze promotiefilm (5 minuten) zien die een goede indruk geeft van onze activiteiten en onze deelnemers. Stichting Spel- en Sportinstuif Verstandelijk Gehandicapten “BRENG”

Ik pass de bal Dank je wel Jenske voor de bal, Ik ben Jade Ars en 8 jaar oud, ik speel nu al voor het 3e seizoen volleybal. Ik vind het leuk om te volleyballen. We trainen elke woensdag en krijgen les van Henri. Daar leer ik veel van. Ik moet de opslag nog wel een beetje oefenen maar het gaat al steeds beter.We zijn dit jaar kampioen geworden van Berkelland. Dat was gaaf, we hebben een mooie medaille gekregen. Nu hebben we nog 1 wedstrijd te gaan dit jaar, voor de regiokampioenschappen! Daar heb ik heel veel zin in! Suze ik speel de bal nu naar jou…… Groetjes Jade Ars V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gymnastiek 10 juni - 12 juli - 13 juli -

pinksterfietstocht (georganiseerd mmv Gym) laatste gymles clubkampioenschappen

Vios Handbal 23 mei 6 juni

- -

laatste training van dit seizoen jaarlijks etentje ter afsluiting seizoen

Vios touwtrek 19 mei - 2 juni -

Comp. Gewest Oost, TTV Erichem @ Erichem Comp. Gewest Oost, TTV Koapman @ Tilligte

Vios voetbal 11 mei - 13 mei - 13 mei - 2 juni - 7 t/m 10 juni - 17 juni -

vriendinnendag (13.30 – 16.00 uur) Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. introductie voetbalapp Rinus Seizoenafsluiting VIOS-jeugdkamp Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat.

10 mei 14 t/m 16 juni

Feestavond senioren/vrijwilligers Volleybalkamp jeugd

Vios volleybal

- -

28 V.I.O.S.-Wijzer