Page 5

Uitnodiging jaarvergadering VIOS gym donderdag 5 april 2018 Graag nodigen we alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur in zalencentrum Dute (ingang cafĂŠ). Tijdens deze vergadering willen een aantal standpunten innemen en er een hamerstuk van maken. We hopen ook veel ouders van jeugdleden tijdens deze vergadering te mogen begroeten zodat we een breed draagvlak kunnen creĂŤren. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening / mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2017 3. Jaarverslag 2017 door: - Secretaris Chantal - Penningmeester Danielle 4. Kascommissie: Francis Wolterinck en Annie Hoitink - Verslag van 2017 - Benoeming nieuwe kascommissie 5. Contributie 2017-2018 6. Voorgenomen activiteiten 2018 7. Nieuwe ontwikkelingen VIOS gym 8. Ter bespreking (beslissingen) 9. Jubilea 10. Mededelingen 11. Rondvraag 12. Sluiting Namens het bestuur, Chantal Scharenborg (secr.)

V.I.O.S.-Wijzer 5

Profile for sportcentralevios

Vioswijzer maart 2018  

Vioswijzer maart 2018  

Advertisement