Vioswijzer maart 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 5 maart 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

In memoriam Wilma Ballast-Mombarg Op 20 februari overleed op 69-jarige leeftijd ons lid Wilma Ballast. We wisten dat zij de laatste maanden een oneerlijke strijd voerde. Toch blijft het schrikken wanneer het droevige bericht daar is. Wilma was de sterke vrouw die er voor zorgde dat, naast haar zorg voor een groot gezin, haar man Bennie jarenlang het wedstrijdsecretariaat van VIOS voetbal correct kon uitvoeren. Zeker in een tijd dat alles nog per telefoon, per post, aan de voordeur of zelfs aan de keukentafel afgewikkeld moest worden. Wilma als onmisbare stille kracht opererend vanuit de achtergrond. Als moeder stond ze haar voetballende en coachende kinderen bij. Niet een overschreeuwende moeder zoals je die in huidige commercials ziet, maar bescheiden. Samen met Bennie was ze nagenoeg bij alle wedstrijden van VIOS 1 als trouw supporter aanwezig. Een clubvrouw met een oprecht warm hart en een zekere eigen mening. In haar leven waren er niet alleen pieken. Haar lovenswaardige veerkracht maakte dat ze menig dal overwon. Als VIOS zijn we Wilma veel dank verschuldigd en herdenken haar vol respect. Wij wensen Bennie, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. Bestuur VIOS voetbal Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren: Onze eindredacteur Martin Bouwmeesters met zijn verkiezing tot seniorenprins samen met adjudant en buurman Bennie Nijhuis.

Afscheid van secretaris Sander Esselink De jaarvergadering van Sportcentrale VIOS is gehouden op woensdag 7 maart in de bestuurskamer in Sporthal “de Sonders”. De gebruikelijke agenda met o.a. de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, zijn behandeld. Bij agendapunt “Bestuursverkiezing” was secretaris Sander Esselink, secretaris periodiek aftredend en niet meer herkiesbaar. Vanaf 2001 heeft Sander zitting gehad in het bestuur. Eerst 12 jaar als afgevaardigde (voorzitter) van handbal. Daarna was hij 5 jaar secretaris van Sportcentrale VIOS. In die jaren heeft hij veel voor VIOS gedaan en over de te behandelen agendapunten had hij vaak een vooruitstrevende gedachte. VIOS betekent immers ook: Vooruit Is Ons Streven!! Zijn passie was toch wel het opknappen van de kantine. Hij blijft 2x in de 7 weken op zaterdagmiddag kantinedienst draaien. Hij laat dus zijn VIOS-hart spreken. Sander bedankt en veel plezier met je andere (toekomstige) functies, al dan niet in Beltrum!! Hij blijft 2x in de 7 weken op zaterdagmiddag kantinedienst draaien. Tessa Branten neemt de taken van Sander over. Zij heeft tot 2014 al enkele jaren namens volleybal in het bestuur gezeten van Sportcentrale VIOS. Uiteraard wensen we haar veel succes toe.

Nieuwe website Sportcentrale VIOS in de lucht. De nieuwe website van Sportcentrale VIOS (www.sportcentralevios.nl) is onlangs gelanceerd. Op deze eenvoudige site zijn allerlei wetenswaardigheden van VIOS te vinden. Het doel van de sportcentrale wordt beschreven en ook is er info te lezen over het sportcomplex. Tevens zijn van de aangesloten 6 leden de gegevens van het dagelijks bestuur te vinden en is er een link met hun site. Uiteraard zijn ook de verschenen VIOS-Wijzers van de afgelopen 2 jaar nogmaals te lezen. De site zal binnenkort nog iets bijgeschaafd worden. We willen de maker hartelijk danken!! 2 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (maart 1993) – Er wordt een oproep gedaan voor meer bardienstmedewerkers. Met name op de zaterdag- en zondagmiddag zijn er lege plekken. – Afdeling tafeltennis bestaat 20 jaar en plaatst een overzicht per jaar met de belangrijkste gebeurtenissen.

Uit de oude doos (maart 1968) – Afdeling voetbal heeft er 9 scheidsrechters bij. Allen ontvingen een scheidsrechtersdiploma. – De sporttoto dat door afdeling voetbal wordt georganiseerd, wordt voortaan bij de deelnemers thuis opgehaald. – Er wordt een fancy-fair gehouden ten bate voor Harmonie Orkest Concordia en Sportcentrale VIOS. Voor VIOS is de opbrengst voor uitbreiding van het kleed- en clubgebouw.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Loek Massop Kay Wolterink Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Sielke te Dam Bella van Coesant Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

V.I.O.S.-Wijzer 3


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 6 april 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

4 V.I.O.S.-Wijzer


Uitnodiging jaarvergadering VIOS gym donderdag 5 april 2018 Graag nodigen we alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur in zalencentrum Dute (ingang cafĂŠ). Tijdens deze vergadering willen een aantal standpunten innemen en er een hamerstuk van maken. We hopen ook veel ouders van jeugdleden tijdens deze vergadering te mogen begroeten zodat we een breed draagvlak kunnen creĂŤren. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening / mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2017 3. Jaarverslag 2017 door: - Secretaris Chantal - Penningmeester Danielle 4. Kascommissie: Francis Wolterinck en Annie Hoitink - Verslag van 2017 - Benoeming nieuwe kascommissie 5. Contributie 2017-2018 6. Voorgenomen activiteiten 2018 7. Nieuwe ontwikkelingen VIOS gym 8. Ter bespreking (beslissingen) 9. Jubilea 10. Mededelingen 11. Rondvraag 12. Sluiting Namens het bestuur, Chantal Scharenborg (secr.)

V.I.O.S.-Wijzer 5


Jeugd Mini F voetbal en VIOS gym kregen samen les Vrijdag 23 februari was de laatste gymles voor de Mini F voetbal. De gehele winterperiode hebben zij op vrijdag een uurtje mee gegymd met de les op de vrijdagmiddag. Voetbal stimuleert hiermee ook het belang voor een goede motorische basis bij jonge kinderen en in de winterperiode is dit een mooie aanvulling. De inzet was fanatiek en enthousiast dus we kunnen terugkijken op een geslaagde samenwerking. De lessen werden gegeven door Thea Ratering. Hierbij werd ze ondersteund met hulpleiding van gym en voetbal. Allemaal bedankt voor de goed verzorgde lessen en fijn dat de kinderen hebben genoten. Tot volgend jaar! Bestuur VIOS gym

Nieuwe kleding voor leden Vios Gym Dankzij kledingsponsor MARBOMA zijn afgelopen week de seniorleden van Vios Gym Beltrum in het nieuw gestoken. Het gaat hierbij om de heren, dames en gemengde groep, die deels op de foto te zien zijn. Daarnaast krijgt ook de groep die op woensdagmorgen traint dezelfde prachtige polo’s. Naast dat het logo van sponsor MARBOMA op het shirt te zien is, is ook het nieuwe logo van de club afgedrukt. Deze nieuwe frisse look is passend bij de actieve gymvereniging die de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Naast de shirts zijn er trainingspakken aangeschaft. De selectieleden zullen deze dragen bij de wedstrijden die zij in de regio hebben. Maar ook de trainers en hulpleiding zullen vanaf nu herkenbaar zijn aan de clubkleding die zij dragen bij de trainingen en verschillende activiteiten door de club georganiseerd. Binnenkort verwacht de kledingcommissie (bestaande uit Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg) ook de jeugd te kunnen verblijden met nieuwe gymkleding. Doordat er nu met een kledingfonds gewerkt gaat worden kan er altijd passende kleding voor iedereen verzorgd worden. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door kledingsponsor MARBOMA. Afgelopen woensdag nam eigenaar Bjorn Klein Gunnewiek een kijkje bij de lessen en ging op de foto met de groep senioren. Met het sponsoren van Vios Gym onderschrijft hij het belang van deze sport als basis voor andere sporten. MARBOMA bedankt! 6 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer

7


Tweede plaatsingswedstrijd 4e divisie Vios gym Afgelopen zondag 4 februari stond de tweede plaatsingswedstrijd van de 4e divisie op het programma. De junioren Mila ter Meer, Babeth Wildenborg, Aniek Ballast en Maud te Veluwe mochten tegelijk met Nikki Roerdink als pupil 1 in de eerste wedstrijd starten. Nikki mocht vandaag beginnen op het zenuwslopende toestel balk.. hier liet zij een strakke oefening zien, met helaas alleen een val van de balk met de koprol. Ook bij de vloer is er een goede oefening geturnd. Op de sprong liet Nikki vandaag een grote vooruitgang ten opzichte van vorige wedstrijd zien. En last but not least, de brug. Ook hier een strakke oefening. Dit alles heeft Nikki naar een 14e plaats gebracht. De junioren starten op de vloer, waar alle 4 de meiden super oefeningen lieten zien. Een veel belovende start voor vandaag. Vervolgens was het tijd voor sprong, hier en daar nog wel wat verbeterpunten voor de volgende wedstrijd. Op de brug zijn meerdere persoonlijke doelen gehaald tijdens deze wedstrijd! En als laatste de balk.. helaas namen de zenuwen het vandaag over, allemaal een keer er vanaf, maar verder goede oefeningen gedraaid. Al met al was het een geslaagde wedstrijd, Aniek is vandaag als 24e geĂŤindigd, Babeth als 18e, Mila 14e en als kers op de taart mocht Maud de gouden medaille mee naar huis nemen! Al met al een hele spannende ochtend. Gelukkig mooie dingen gezien waar we mee verder kunnen en mooie resultaten!

8 V.I.O.S.-Wijzer


Carnaval bij Vios Gym Vrijdag 9 februari was het weer carnaval bij Vios Gym. Alle kinderen waren verkleed. We hebben piraten, brandweermannen, prinsesjes en nog veel meer mooie verkleedkleding voorbij zien komen. Samen hebben we de polonaise gelopen! Het was weer zeer geslaagd!

Jaarvergadering

Op donderdagavond 12 april om 20.30 uur is de jaarvergadering in de bestuurskamer van de Sporthal. Alle handballeden worden bij deze uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De agenda van deze vergadering volgt nog.

Competitienieuws

We zijn de tweede helft van het seizoen zeer moeizaam gestart. We verloren namelijk vier wedstrijden op rij. We verloren van Reflex 1 (22-21), Reflex 2 (1917), Duiven 3 (21-11) en Grol (12-9). Met het verlies van Grol als dieptepunt kon het eigenlijk alleen nog maar beter gaan. En dat was gelukkig ook zo! We hebben de afgelopen twee wedstrijden weer gewonnen. We wonnen van Ha-Stu 3 (17-10) en van HCW 2 (13-8). We hebben nog 5 wedstrijden te gaan. We komen nog wel wat lastige teams tegen, maar wie weet kunnen we V.I.O.S.-Wijzer 9


de stijgende lijn voortzetten. Hieronder de tussenstand en het programma voor de laatste wedstrijden van dit seizoen.

Verslag speelronde 3 In speelweek drie boekten onze drie tafeltennisteams twee keer een gelijkspel en eenmaal winst. Een verslag van de drie thuiswedstrijden. Team 1 ontving het team van MVR uit ’s Heerenberg. Zoals gewoonlijk opende Wim Holt de wedstrijd tegen Erik Gerritsen, gelijk al de lastigste van de drie spelers. In drie sets moest Wim de eer laten aan Erik. Paul wist in vier sets te winnen van Winfried Cornielje en Martijn had weinig moeite met Ludwig Roes. Helaas ging het dubbel naar de tegenstander en was de tussenstand na vier partijen 2 – 2. Paul speelde een fantastische partij tegen Erik en stond in de vijfde set zelfs op matchpoint. Helaas ging de partij toch nog naar Erik (10 – 12). Wim wist hierna te winnen van Ludwig en Martijn won in een vijfsetter van Winfried. Paul had hierna weinig moeite met Ludwig, maar Martijn wist geen raad met het goede spel van Erik. In de belangrijke slotpartij moest Wim toch de eer laten aan Winfried en werd er een eindstand genoteerd van 5 – 5. 10 V.I.O.S.-Wijzer


Team 2 moest zonder Walter en Wout aantreden tegen Wehl 1. Janwim was gelukkig bereid om in te vallen. Wim Fennis had in de eerste partij moeite met het spel van Marc van Aalst. Met name de service was een groot probleem. Toch werd er in een vijfsetter gewonnen. Edmund speelde tegen Boris de Kruik en won gemakkelijk in drie sets. Janwim moest zijn meerdere erkennen in Hans Wezenberg die inviel voor André Terpoorten. Helaas ging het dubbelspel verloren in vier sets. Edmund kon hierna weer voor winst zorgen door een overwinning op Marc en Wim had geen probleem met het spel van Hans. Tussenstand: 4 – 2 voor Vios. De twee volgende partijen gingen helaas weer naar Wehl. Janwim verloor van Boris en Edmund van Hans. Stand weer in evenwicht (4 – 4). De laatste twee partijen moesten worden gewonnen om nog tot winst te kunnen komen. Een ervan, die van Wim tegen Boris werd een overwinning, maar die van Janwim tegen Marc ging naar Marc, waarmee een gelijkspel (5 – 5) het eindresultaat werd. Team 3 nam de strijd op tegen Zevenaar. Ook dit keer speelde Nabel weer mee en dat deed hij voortreffelijk! Willie opende tegen Reno de Jong en won in drie sets, waarvan de derde met 11 – 0 ! Hierna verloor Nabel helaas van Jeroen Bos in vier sets. Arnold won gemakkelijk van George Ringhilescu. Het dubbelspel ging helaas weer naar Zevenaar. Tussenstand: 2 – 2. Nabel won vervolgens van Reno en Willie van George. Arnold was helaas de mindere tegen Jeroen. Nabel won hierna heel gemakkelijk in drie sets van George en ook Arnold voegde weer een winstpartij toe, waarmee het zesde punt en dus de overwinning een feit werd. Jammer genoeg werd de laatste partij in een spannende vijfsetter door Willie op het nippertje (11 – 13) verloren, waarmee de eindstand kwam op 6 – 4 voor Vios. Proficiat heren!

Zaterdag 10 maart is de landelijke NL DOET dag. Ook TTV Vios Bison doet hier aan mee. Op deze dag gaan we met de leden diverse klussen uitvoeren bij het clubgebouw. Alle hulp is hierbij welkom. De werkzaamheden gaan van snoeien tot opruimen binnen de accommodatie. Aan het eind van de dag moet alles er weer netjes bijstaan voor het komende seizoen. Op verzoek van de leden is ons krachthonk uitgebreid met een nieuw krachttoestel. Met dit toestel dat vijfdelig is kunnen de arm en rugspieren nog beter getraind worden. Krachttraining neemt een steeds belangrijker plek in, in de touwtreksport. De nieuwe competitieopzet van Gewest Oost is met grote meerderheid van V.I.O.S.-Wijzer 11


12

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 13


stemmen aangenomen, mede door lobbywerk van verschillende verenigingen, waaronder de Bisons. Grootste verandering is dat er nu twee klasses en de jeugdklasse per competitiedag worden getrokken. Daardoor kan de deelname per klasse groter worden. Ook geeft deze competitieopzet de mogelijkheid om de jeugd beter door te laten stromen naar de senioren. Ook al lijkt het misschien niet zo, deze competitieopzet is een grote verandering. Na seizoen 2018 zal hierover een evaluatie plaatsvinden. Vrijdag 23 maart vindt het gewichttrektoernooi plaats. Er hebben zich al een twintigtal teams opgegeven. Het belooft een mooie happening te worden.

VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel…… Schreven we de vorige editie nog dat de winterstop is afgelopen, in de tussentijd is er maar weinig gevoetbald. Koude oostenwinden en matige tot strenge vorst maken het voetballen moeilijk. Op de velden gebeurt er dus weinig. Vanuit het bestuur vragen wij om aandacht voor het onderwerp ‘bestuurders van morgen’. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan wel op 21 Maart en onze voorzitter Theo Helmers is kandidaat raadslid. Nou functioneert Theo prima en is het prettig samen werken maar we hebben toch iets anders in gedachten bij ‘bestuurders van morgen’. Waar willen we over x jaren staan met onze vereniging vv VIOS B. en wie zit er dan aan het stuur? Maandag 9 April willen we hier verder op in gaan met onze leden. Tijdens deze avond zal het bestuur zich kort presenteren. In het vervolg van de avond is er ruimte voor aanwezigen om invloed uit te oefenen op onze toekomst. Wij rekenen op jullie komst, laat je stem horen! In de tussentijd wensen we Theo succes met de verkiezingen. Marco Heutinck. 14 V.I.O.S.-Wijzer


Bestuurders van morgen! Ben jij ook trots op VIOS Beltrum? Zie jij ook de plek van onze vereniging binnen de Beltrumse gemeenschap? En heb jij een mening en ideeën over hoe we de vereniging verder moeten ontwikkelen? Op 9 april 2018 is er de thema-avond “Bestuurders van morgen“ georganiseerd voor VIOS leden. Deze vindt plaats bij café Spilman om 20.00 uur. Zoals aangegeven in de laatste ledenvergadering aangegeven willen we in gesprek met VIOS- leden die willen meedenken en praten over onze vereniging in de toekomst. We zijn samen VIOS en maken samen de club. Hoe mooi is het als jouw visie over VIOS straks werkelijkheid wordt! Het programma begeleidt ons naar het VIOS van de toekomst. Schrijf je voor 2 april in via de site van VIOS B.

Seizoenafsluiting Op 10 Juni houdt vv VIOS B. de seizoenafsluiting. Gestart in 2016, vervolgd in 2017 zal nu de derde editie volgen. Programma en tijdstippen zullen we later bekend maken. Voor nu: reserveer alvast een plekje in je agenda!

2017-seizoenafsluiting

V.I.O.S.-Wijzer 15


Trots op VIOS! Na de winterstop zorgen de weergoden ervoor dat we nog langer geduld moeten hebben om weer de wei in te mogen. Druk wordt er gezocht naar alternatieven. Ik kan mij van vroeger herinneren dat we zelfs in de manege bij Arnold Groot Severt hebben getraind. Eerst ut één en ander met de batse verwijderen en daarna de ut zand slepen voor een vlakke ondergrond. Douchen was er dan niet bij terwijl dat juist wel nodig was. Al was de peerdestront weg geschept de stank bleef. Je doet wat om te voetballen. Al heb ik het idee dat toen ik klein was er altijd getraind werd. Maar in deze kan het zijn dat de grijze cellen waar deze informatie in was op geslagen, inmiddels verdwenen zijn. En een hersencel die weg is niet te vervangen door een nieuwe dus….. Omdat je van alle goede en mooie herinneringen veel opslaat en van het slechte maar weinig, blijft hetgeen wat mooi en goed is veel langer bewaard. Zie hier de oplossing voor het feit dat het vroeger altijd mooier en beter was. Je ontdekt nog eens wat als je zo bezig bent. Hoewel de bezigheden op het veld nu nog even niet kunnen wordt binnen de jeugdcommissie al weer gekeken naar de zomer en dus het volgend seizoen. In de maand maart zullen alle spelers weer worden gevraagd wat ze volgend seizoen gaan doen. Een JA, die waarschijnlijk is gestoeld op de vele mooie momenten bij VIOS, is voor ons een bevestiging dat je er volgend jaar weer bij bent. En dat is mooi want we zijn trots op VIOS en dus op jullie. Door het nieuwe pupillen voetbal zullen we goed moeten inspelen op de verandering om het huidige niveau te handhaven. Want het niveau van de jeugd is de laatste jaren gegroeid. Er is terecht tijd en geld gestoken in de jeugdopleiding vanuit het beleid in het jeugdplan. Deze wordt binnenkort weer herschreven voor de komende jaren. Maar zeker ook door ons kader die hierin meedenkt en op het veld ten uitvoer brengt. Juist deze mensen gaan we nu ook weer vragen voor volgend seizoen. Met alle veranderingen die er aan komen hebben we hen zeker nodig. Namens de jeugdcommissie. Benny Krabbenborg.

16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 17


22 maart: oefeninterland Jong Oranje - Jong België Voor de pupillen van JO9, JO11 en JO13 van VIOS Beltrum! We gaan 22 maart naar de oefeninterland Jong Oranje - Jong België in de Vijverberg in Doetinchem. Wie wil nou niet de beste jonge spelers zien van onder andere Twente, Ajax en Feyenoord? Daar willen we bij zijn! Chauffeurs en kinderen die mee willen kunnen zich opgeven voor 15 maart via onderstaand formulier. Praktische informatie Kosten: € 6,00 p.p. Vertrek: 17.00 uur Terug: 21.00 uur Meldt je aan via onze website!

Dames SV Grol en vv VIOS B. maken samen een mooi feest! Vrijdagavond 16 Februari zal de boeken in gaan als het eerste gezamenlijke verbinding- en verbroederingsfeest tussen de sv Grol en vv VIOS Beltrum. Dit feest was bedoeld voor de dames 1 van vv VIOS Beltrum, de dames 1 van de SV Grol en het gezamenlijke 2e team. Maar liefst 45 dames en hun begeleiding hadden zich hiervoor aangemeld.

verbroederingsfeest dames (2)

18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


De aanleiding van deze avond is de samenwerking tussen de beide verenigingen met betrekking tot het damesvoetbal, dit resulteert in het gezamenlijke team ‘dames 2’. Om nu ook de dames van de eerste teams aan elkaar te laten wennen onder andere omstandigheden en mogelijk ook met een knipoog naar de toekomst was er een avond georganiseerd waar de diverse sterke punten van de teams werden benadrukt. Rob Porskamp van het sportcafé Den Elshof had een uitstekende proeverij georganiseerd, liefhebbers van diverse wijnen, likeurtjes en natuurlijk bieren kwamen ruimschoots aan hun trekken. Naast de diverse drankjes werd ook aan andere lekkernijen gedacht, bitterballen, kaas, worst en chocolade gingen er dan ook in als zoete koek. Naast de proeverij werden de dames getest op hun algemene kennis, en kwamen onderwerpen voorbij als Disney, Eurovisie Songfestival en een plaatjesparade. Hoe verder de avond vorderde, hoe beter de vocalen naar voren kwamen. Het meezingen en dansen zorgde voor absolute hoogtepunten, met als resultaat dat dit soort activiteiten voortgezet gaan worden in bijvoorbeeld deelname aan het huistoernooi, BBQ en natuurlijk het verbinding- en verbroederingsfeest 2019 wat dan door VIOS B. in Beltrum zal worden georganiseerd.

VIOS Jeugdkamp 2018 Vrijdag 18 t/m maandag 21 mei (Pinksterweekend) gaan we met de jongens en meisjes uit de D-E-F- jeugd van VIOS Voetbal op kamp. Dit jaar gaan we naar Rijssen. Aanmelden kan tot 8 april! Aanmelden op onze website: www.viosbeltrum.nl/over-vios/informatie/ activiteiten/jeugdkamp-2018.aspx

20 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal Via deze weg willen wij jullie nogmaals herinneren dat donderdag 15 maart om 20.30 uur weer de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvindt bij café restaurant Spilman. De leden hebben hiervoor een officiële uitnodiging ontvangen.

Reminder: Afmelden voor 1 april Indien je je wil afmelden met ingang van het seizoen 2018-2019 kan dit in de periode van 1 maart t/m 1 april bij onze secretaris Carlijn Visser. Mocht een lid zich na 1 april afmelden, dan bestaat er in ieder geval een contributieverplichting (uitzonderingen daargelaten, één en ander in overleg met het bestuur).

Bekerwedstrijd dames 1 VIOS Dames 1 verliest spannende pot tegen DVO en ligt uit de beker. Woensdagavond 14 februari mochten wij, dames 1, opnieuw strijden voor een plekje in de volgende ronde van de beker. Ditmaal tegen 3e divisionist ‘DVO dames 1’ uit Hengelo. Nadat de tribune was volgestroomd met enthousiaste supporters en onze redder Wendy binnen was, klonk om 20.30 het fluitsignaal. De eerste set werd ondanks hard werken verloren met 25-15 door goed en snel spel van DVO. In de tweede set hadden we dit beter onder controle en liep het tot de 20 punten gelijk op, helaas konden we deze set net niet binnen slepen en werd er opnieuw verloren met 25-23. Echter voelden we dat we niet kansloos waren en dat er iets te halen viel! Dit bleek wel in de derde set. Er werd sterk gespeeld en door goede service druk werd de set met 25-19 binnen gehaald! Het goede spel probeerden we door te zetten naar de 4 set. Ondanks dat we er met z’n allen keihard voor werkten konden we de set nét niet binnen slepen en werd er verloren met 26-24.. Het werd een 3-1 nederlaag waar meer in had gezeten. Wij willen het publiek nogmaals bedankt voor hun geweldige aanmoediging, fantastisch!

V.I.O.S.-Wijzer 21


VIOS Volleybal in de gymles Op dinsdag 6 februari verzorgden 2 trainsters van VIOS Volleybal Beltrum de gymles voor groep 4 van de Sterrenboog uit Beltrum. Ook de groep 2/3 zal deze week in hun gymles bezoek krijgen van deze trainsters. De leerlingen kregen allemaal een ballon en daar werd het smashen flink mee geoefend, daarna kwam de echte volleybal er aan te pas en werd er al snel Circulatie Mini Volleybal gespeeld. Het gooien en vangen over dat hoge net was in het begin wat lastig, maar ging al snel beter. Wat worden ze fanatiek als het om de punten gaat! Wil jij ook leren volleyballen? Kom dan eens langs op de trainingen in sporthal De Sonders in Beltrum op de woensdag van 17.15-18.30 uur.

Pass de bal.. Fieke ik heb de bal getoetst, dank je wel, het was een mooie pass. Ik zal mij even voorstellen, ik ben Ise Pasman, ben 8 jaar oud en woon samen met mijn vader Jeroen, moeder Miranda en mijn tweelingbroertje Siem aan de Ringweg 15 in Voor Beltrum. Verder ga ik naar Groenlo naar school en ik zit in groep 5 van de Willibrordusschool. Ik zit nu al een paar jaar op volleybal en ik vind het heel leuk om te doen, ik zit in niveau 3 en wij trainen altijd op de woensdagavond. Deze training hebben wij van Rina en Lieke. De trainingen zijn altijd heel leuk, vooral omdat er ook nog een paar vriendinnetjes van school bij mij in het team zitten. Volleybal is niet de enige sport die ik doe, zo ga ik op vrijdag ook altijd nog naar de gym bij VIOS. Genoeg gepraat over mijzelf, ik wil wel eens wat meer weten over Nanne dus ik pass de bal naar haar. Groetjes van Ise Pasman

22 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios gym 28 maart 5 april

-.afsluiting Nijntje beweegt - jaarvergadering, 20:00 uur, zalencentrum Dute

Vios Handbal 12 april

- jaarvergadering, 20:30 bestuurskamer

Vios tafeltennis 14 maart - jaarvergadering, 20:00 uur, zalencentrum Dute Vios touwtrek 23 maart - Gewichttrekken bij Slutter op de Deale 8 april Vios voetbal 12 maart

- Competitie Gewest Oost

18 t/m 21 mei 9 april 10 juni -

- Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Oefeninterland Jong Nederland – Jong België (JO09, JO11 en JO13. zie website voor meer informatie en opgave) - Voetbalkamp - Bestuurders van morgen (20.00 uur ‘Spilman’) - Seizoenafsluiting

Vios volleybal 15 maart

- jaarvergadering, 20.30 uur Spilman

22 maart

24

V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.