Page 1

JAARVERSLAG 2013 SPORTBEDRIJF DEVENTER


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5

1. WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

7

1.1 SPORTBEDRIJF DEVENTER

7

1.2 ONZE STRUCTUUR

7

1.3 ONZE MISSIE EN VISIE

8

1.4 ONZE STAKEHOLDERS

9

SPORTBEDRIJF DEVENTER IN HET NIEUWS

14

2. BELEVING IN BEWEGING 2013

15

3. ONZE FINANCIテ起 OP EEN RIJ

26

3.1 FINANCIEEL OVERZICHT

27

3.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

28

3.3 WINST- EN VERLIESREKENING 2013

29

4. IN DE TOEKOMST

30

31

CONTINU INNOVEREN IS CRUCIAAL

3


Het doorontwikkelen van Sportbedrijf Deventer naar een marktgericht bedrijf was een belangrijke pijler in 2013. Inspelen op trends en ontwikkelingen, goed kijken en luisteren naar de vraag en behoefte in de markt en het continu opzoeken van positieve samenwerkingsverbanden speelde daarbij een belangrijke rol. Zo startten we een eerste verkenning naar de overname van het beheer en de exploitatie van buitensportvoorzieningen, zodat we nog duidelijker het loket voor alle sportactiviteiten in Deventer zijn. Door onze combinatiefunctionarissen zijn een aantal toonaangevende projecten uitgerold op scholen,

haar duurzaamheidambities waarmaken en de CO2-uitstoot reduceren met maar liefst 1.332 ton per jaar. De maatregelen vormen een belangrijke stimulans voor andere partijen om vergelijkbare maatregelen te nemen, waarbij Sportbedrijf Deventer een inspiratie wil zijn voor andere Deventer bedrijven en organisaties en ‘van duurzaamheid sport wil maken’. We zijn op de goede weg en zien voor 2014 volop kansen. Weliswaar staan door de bezuinigingen onze dienstverlening en service onder druk, maar we doen er ook in 2014 alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening onverminderd hoog te houden. Voor al onze gasten en belanghebbenden,

‘GOED BLIJVEN LUISTEREN NAAR DE MARKT EN DE VRAAG VAN ONZE GASTEN.’ bij verenigingen en in wijken – zoals het voetbaltoernooi ‘Buurtleague’ in samenwerking met Go Ahead Eagles en de obstakelrun ‘De Fitste van Deventer’ in de Rivierenwijk. Projecten waarmee we steeds de verbinding wisten te leggen tussen de bewoners van Deventer en allerlei vormen van sport en bewegen in en om de stad. Door in De Scheg voor verschillende doelgroepen (gezinnen met kinderen, jeugd, scholen, senioren, zakelijke markt) steeds een passend aanbod te creëren, is deze accommodatie een belangrijke toeristische trekpleister voor Oost-Nederland en een landmark voor de stad Deventer. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in ons beleid en in 2013 is er een handtekening gezet onder een intentieverklaring waarin de gemeente Deventer zich garant stelt voor een investering van 2,4 miljoen aan energiebesparende maatregelen bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad. Dankzij dit besluit kan Sportbedrijf Deventer

want bewegen is goed voor lichaam en geest, kan overgewicht bij volwassenen en kinderen voorkomen, zorgt voor verbinding in de samenleving en betrokkenheid bij elkaar. Door een uitgekiend programma van verenigingssport, breedtesport en sportevenementen kunnen onze ambities voor 2014 bereikt worden. Natuurlijk dankzij het gehele team van Sportbedrijf Deventer dat elke dag weer hard werkt, om iedereen optimaal ‘Beleving in Beweging’ te kunnen bieden. Namens de directie en Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Deventer,

Aschwin Lankwarden Directeur

5


BEWEGEN IS GOED VOOR LICHAAM EN GEEST EN KAN OVERGEWICHT BIJ VOLWASSENEN EN KINDEREN VOORKOMEN.


WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? [1.1]

SPORTBEDRIJF DEVENTER

Sportbedrijf Deventer faciliteert, initieert en accommodeert

Daarnaast exploiteren wij sportaccommodaties als Sport- en

al jaren de markt voor sport en bewegen in Deventer. Met

Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad met meer dan

expertise op het gebied van sport zijn wij verantwoordelijk voor

één miljoen bezoeken per jaar. Tot in de wijde omstreken staat

de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Sportbedrijf

De Scheg bekend als één van de grootste publiekstrekkers in de

Deventer werkt vanuit een drie-eenheid om het streven naar

Nederlandse sport- en recreatiebranche. Het multifunctionele Sport-

een Sportief Deventer te realiseren. Hiermee kan Sportbedrijf

en Belevingscentrum faciliteert naast schaats- en zwemplezier ook

Deventer elke inwoner van de gemeente Deventer levenslang

tal van andere activiteiten. Het Borgelerbad staat bekend om haar

optimaal bedienen met een op maat afgestemd sportaanbod.

fraaie buiten zwemfaciliteiten. Van De Scheg tot het Borgelerbad,

Deventer loopt hiermee voorop in Nederland! De drie lijnen

verhuur van sportzalen, verenigingsondersteuning of de wijkgerichte

zijn Sportieve School, Sportieve Leefomgeving en Sportieve

beweeginterventies, Sportbedrijf Deventer zorgt ervoor dat alle

Vereniging.

doelgroepen optimaal en veilig gebruik kunnen maken van alle faciliteiten.

[1.2]

ONZE STRUCTUUR

Als Sportbedrijf Deventer willen we zoveel mogelijk mensen

het verschil. Of het nu vast personeel, stagiaires, herintreders

in beweging krijgen. We streven naar een Sportief Deventer,

of vrijwilligers zijn, alle medewerkers van Sportbedrijf Deventer

waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van

dragen de boodschap ‘Beleving in Beweging’ uit. Gedurende het

sporten en bewegen ervaren. Een leven lang sporten staat daarbij

hele jaar voeren we onderzoek uit onder diverse doelgroepen,

centraal. Al onze activiteiten, van exploitatie van De Scheg tot

zodat we zo optimaal mogelijk aansluiten aan de behoefte van

verenigingsondersteuning en wijkgerichte beweeginterventies,

onze bezoekers.

staan in het teken van deze ambitie. Onze mensen maken hierbij

Bij Sportbedrijf Deventer werken per eind 2013 gemiddeld 151 medewerkers (inclusief oproepkrachten, exclusief vrijwilligers en stagiaires).

DIRECTIE

CORPORATE MARKETING CORPORATE COMMUNICATIE STRATEGIE EN BELEID DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

77

EXPLOITATIE

BEHEER

74

98,7

1. Exploitatie: 54,8 fte 2. Beheer: 31,5 fte 3. Sportief Deventer: 9,4 fte 4. Directie + ondersteuning: 3 fte De gemiddelde leeftijd is 38 jaar met gemiddeld 7 dienstjaren.

SALES, MARKETING & COMMUNICATIE IJS & WATER HORECA BINNENSPORT SPORTIEF DEVENTER

FACILITAIR & TECHNIEK ADMINISTRATIE HRM & SALARIS ICT

Van toezichthouder tot personeelsfunctionaris, van schaatsdocent tot receptiemedewerker, werken bij Sportbedrijf Deventer is heel divers. • Activiteitenbegeleider • Administratie • Combinatiefunctionaris • Directie • Duurzaamheid & innovatie • Facilitaire dienst • Horeca • Huishoudelijke dienst • ICT • IJsbaan onderhoud • Marketing & communicatie • P&O • Receptie • Sales • Schaatsdocent • Sporthalbeheerder • Sportconsulent • Technische dienst • Toezichthouder • Zwemonderwijzer

7


[1.3]

ONZE MISSIE EN VISIE

MISSIE

onze gasten overtreffen, zowel op zakelijk, educatief, recreatief

Het is onze missie om als sterke en enthousiaste speler in

als sportief gebied. Door onze manier van werken en innoveren

gevarieerde teams al onze gasten en relaties een onuitwisbare

sluiten de verschillende beweegconcepten perfect aan op de

beleving te geven, waardoor zij graag bij ons terug willen komen.

behoeften van de verschillende groepen en staat ‘Beleving

Ons motto daarbij is: Beleving in Beweging!

in Beweging’ altijd centraal. Al onze producten, diensten en accommodaties voldoen aan alle kwaliteits-, veiligheids- en

VISIE

milieueisen. Door actief in te spelen op de vraag van de markt

Onze gedrevenheid komt voort uit de ervaring dat onze gasten

en dit continue te toetsen, maken we ons sterk voor uitdagend

en relaties waarde hechten aan hoge kwaliteit, veiligheid en

sport- en vrijetijdsaanbod in een schone en veilige omgeving.

comfort. In alles wat we doen, willen we de verwachtingen van

GASTEN KUNNEN ZICH STRAKS DE HELE DAG VERMAKEN IN EEN OMGEVING VAN 20.000M2 ZWEM- EN SPEELPLEZIER.


[1.4]

ONZE STAKEHOLDERS

VOOR ONZE MEDEWERKERS “… dragen wij bij aan ontwikkeling en groei en willen wij een veilig en gezond werkklimaat creëren.”

VOOR ONZE GASTEN “… stellen wij professionaliteit, veiligheid en innovatie altijd voorop om van een bezoek aan één van de accommodaties van Sportbedrijf Deventer een onvergetelijke belevenis te maken.

“Als leden van de ondernemingsraad proberen wij mee te

Wij zien onze gasten graag tevreden vertrekken door ze een

denken met onze collega’s van het Sportbedrijf. Als OR krijgen

onvergetelijke dag te bezorgen, maar hoe kunnen wij onze

we vaak te maken met instemming en adviesaanvragen. De

accommodaties en dienstverlening blijven optimaliseren om de

directie moet bij veel beslissingen rekening houden dat de OR

wensen van onze gasten te blijven vervullen? Natuurlijk, we

een advies of instemming moet afgeven. Dit staat ook allemaal

kijken iedere dag met een kritische blik naar de gastvrijheid van

beschreven in het wetboek ondernemingsraden.”

onze medewerkers en de kwaliteit van ons aanbod. Maar hoe tevreden zijn ze eigenlijk? Wij vragen het onze gasten! Om te

Kim de Pater – Bakker – Zweminstructeur en OR lid

signaleren welke behoeften en belemmeringen er zijn, worden er met regelmaat gasttevredenheidsonderzoeken afgenomen. In de zomer hebben wij de bezoekers van ons overdekte speelparadijs De Speelpool gevraagd ervaringen met ons te delen middels een gasttevredenheidsonderzoek. De gasttevredenheid scoorde hoog met een gemiddelde score van 8,12. Meer dan 90% zou zeer waarschijnlijk de Speelpool aanraden bij vrienden en kennissen. Dit zijn zeer goede resultaten maar natuurlijk zijn er ook een aantal aandachtspunten die voor verbetering leiden voor de zomer van 2014.

De ondernemingsraad van Sportbedrijf Deventer staat voor

“Als Manager Service

duidelijkheid, eerlijkheid en oprechtheid. Een ondernemende

en Recreatie houd ik

raad die daadkracht toont met als doel de achterban zo goed

mij bezig met alles wat

mogelijk te informeren over de werkzaamheden, opvattingen

er op de werkvloer

en strategieën van de OR, openstaat voor signalen die

afspeelt, zowel in het

door de achterban worden afgegeven en daar pro–actief

zwembad als op de

mee bezig zijn en het bevorderen van naleving van de

kunstijsbaan. Het ijsbaanterrein

arbeidsvoorwaarden die voor de onderneming gelden.

wordt na het schaatsseizoen omgetoverd tot een

In 2013 heeft de OR een beleidsplan geschreven voor de

deze geheel overdekt is en toch een fijn buitengevoel geeft. De

geweldige Zomer Speelpool. Het mooie van deze Speelpool is dat periode 2014-2016 waarin de onderwerpen beschreven

komende zomer gaan we ons onderscheiden door de combinatie

staan welke komende periode centraal staan. Ook werden

zwemmen én spelen. Deze constructie maakt ons uniek in de

zij betrokken bij het project voor het zonnepark waarbij zij

regio. Gasten kunnen zich de hele dag vermaken in een omgeving

instemde op de adviesaanvraag . In 2014 wordt dit project

van 20.000m2 zwem- en speelplezier.”

verder uitgerold.

Jeroen Meijerhof – Manager Service en Recreatie

9


VOOR ONZE PARTNERS “… willen wij als sportieve partner altijd inspirerend zijn en meerwaarde toevoegen.

Onderdeel van de partnerdag was een presentatie van het Solar Team Twente en een demonstratie van de zonneauto.

De jaarlijkse partnerdag ging van start met een ontvangst bij het Hampshire Hotel in Enschede op vrijdag 7 juni. Het vervolg vond plaats bij TU Twente met een presentatie over nanotechnologie en een rondleiding op het Mesa+ lab. Iedereen vond het een zeer inspirerende dag!

Ruim één miljoen gasten brengen jaarlijks een bezoek aan de accommodaties van Sportbedrijf Deventer. De meest prominente locatie is Sport- en Belevingscentrum De Scheg. Wij slaan graag met onze partnerbedrijven de handen ineen om onze gasten onuitwisbare ervaringen te laten beleven. Voorbeeld van zo’n succesvol partnership is onze nauwe samenwerking met WDW Ontwikkelend Beheer.


Afvaardiging medewerkers WDW Ontwikkelend Beheer.

“WDW Ontwikkelend Beheer is een bundeling van kennis

Sportbedrijf Deventer en WDW ontwikkelend Beheer werken

en expertise van de drie samenwerkende partners, Wolters

als één organisatie aan een gezamenlijk doel. In 2013 hebben

Holding B.V., Van Dorp Installaties B.V. en Van Wijnen Holding

we bereikt dat we intensiever zijn gaan samenwerken,waarbij

N.V. De onderscheidende kracht zit in onze sterke operationele

WDW Ontwikkelend Beheer een verlengstuk is geworden

kennis. WDW Ontwikkelend Beheer streeft naar een optimaal

van de organisatie van Sportbedrijf Deventer. Speerpunten

samenwerkingsconcept waarmee invulling kan worden gegeven

voor 2014 zijn de uitrol van de samenwerking naar de locaties

aan de vraag van Sportbedrijf Deventer. We houden hierbij

Zwembad Borgelerbad, Sporthal Keizerslanden en de Kroon.

rekening met sociaal, economisch en technische aspecten en willen

Tevens dient de ´techniek` nog meer ondersteunend te zijn aan de

ondersteuning bieden aan het motto `Beleving in Beweging`.

exploitatiewensen en gastgerichtheid binnen Sportbedrijf Deventer.

WDW Ontwikkelend Beheer heeft de rol om Sportbedrijf

Al met al een prachtige uitdaging waar we gezamenlijk de focus en

Deventer te ontzorgen als het gaat om integraal beheer van

energie op inzetten.

de bouwkundige en installatie technische zaken. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en het personeel van

Remco van Bussel - WDW Ontwikkelend Beheer

11


VOOR DE MAATSCHAPPIJ

VOOR DE TOEKOMST

“… willen we verantwoordelijkheid nemen binnen

“… investeren wij graag tijd en energie in de

onze kernactiviteiten en een proactieve rol innemen

toekomst van jongeren door als erkend leerbedrijf

ten aanzien van sport en bewegen.”

stages aan te bieden in verschillende vakgebieden.”

“Als beleidsmedewerker sport organiseer en coördineer ik

Sportbedrijf Deventer vindt het belangrijk jongeren de kans te

verschillende sportevenementen als de Koningsspelen en

bieden werkervaring op te doen binnen een erkend leerbedrijf

de Eagles Buurt League. Samen met mijn collega’s leg ik

met professionele kennis op diverse vlakken waardoor zij het

verbindingen tussen de verschillende initiatieven in de stad en

mogelijk maakt de perspectieven op een betaalde baan te

grijp zoveel mogelijk kansen die zich voordoen. Sinds eind 2013

verbeteren. Als een maatschappelijk verbonden organisatie is

ben ik ook verantwoordelijk voor het onderdeel Bedrijfssport

het ook van groot belang dat er goed gekwalificeerd personeel

binnen Sportbedrijf Deventer. Een nieuwe doelgroep om

beschikbaar blijft binnen de branche welke met toegevoegde

meer in beweging te brengen door middel van een uitdagend

waarde in te zetten zijn binnen onze maatschappij en op de

sportaanbod en mooie sportevenementen.”

arbeidsmarkt. In 2013 heeft het Sportbedrijf in totaal ruim 50 stagiaires begeleid.

Sander Palm – Sportbeleidsmedewerker

“Tijdens mijn stage bij Sportbedrijf Deventer heb ik ontdekt De combinatiefunctionaris is een pedagogische

welke werkzaamheden en functies voor mij weggelegd zijn. Ik

bruggenbouwer tussen het kind (in het onderwijs) en

kreeg de mogelijkheid om op verschillende afdelingen mee te

lokale sportaanbieders. Sportbedrijf Deventer kent twee

werken waardoor ik een totaal beeld van de gehele organisatie

verschillende combinatiefuncties: combinatiefunctie sportieve

kreeg. De leuke opdrachten, projecten, evenementen en collega’s

scholen en combinatiefunctie sportieve sportverenigingen.

zorgden voor een leuke en afwisselende afstudeerstage waar ik

Door het verzorgen van kennismakingslessen en

met heel veel plezier op terug kijk!”

introductiecursussen stimuleren ze kinderen om te sporten, te bewegen en tot een gezonde leefstijl. Ook verzorgen de combinatiefunctionarissen naschoolse sportprogramma’s. Door een goede afstemming te zoeken tussen de (brede) school en de sportvereniging ontstaat er een structurele samenwerking op het gebied van opvang, aanbod en accommodatie. Daarbij ontwikkelen ze samen met de verenigingen en scholen het sportaanbod in Deventer, zodat dit blijft aansluiten op de behoefte in de markt en de diverse doelgroepen (kinderen, volwassenen, senioren, aangepast sporten).

Ayla van Oorschot – Stagiaire Communicatie & Sales


VOOR DE PLANEET “… hebben we vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen onze kernwaarden geformuleerd rondom de thema’s kwaliteit, comfort, veiligheid, hygiëne, milieu en kostenbewustzijn.”

Intentieverklaring van de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer ten aanzien van een CO2-neutrale gemeente in 2030, met als belangrijke eerste stap het duurzaamheidplan van Sportbedrijf Deventer. Links: Aschwin Lankwarden – directeur Sportbedrijf Deventer Rechts: Jos Pierey – wethouder gemeente Deventer

SAMEN OP WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL DEVENTER IN 2030 SAMEN OP WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL

een CO2-uitstootreductie op van maar liefst 1.332 ton per jaar. Dat

DEVENTER IN 2030

is 0,4 procent van de totale gemeentelijke doelstelling voor een

In 2013 hebben wij de bedrijfsvoering in Sport- en Belevingscentrum

energieneutraal Deventer in 2030. Eerste stap is het plaatsen van een

De Scheg en Borgelerbad onder een vergrootglas gelegd. We

zonnepark op het dak van De Scheg in 2014.

hebben onze huidige duurzaamheidprestaties geanalyseerd en een stappenplan voor 2014 en verder geformuleerd. De tevredenheid,

OOK SPORTVERENIGINGEN DEVENTER GAAN

gezondheid en veiligheid van onze gasten alsmede de leefbare

DUURZAAM

omgeving staan hierbij hoog in het vaandel. Thema’s waarop wij

In samenwerking met Energie in Deventer, de gemeente Deventer,

monitoren zijn Energie, Water, Materialen en Afval, Transport en

Natuur en Milieu Overijssel en Saxion ondersteunt Sportbedrijf

Mobiliteit, Voeding en Veiligheid.

Deventer sportverenigingen in Deventer bij het besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al 15 sportverenigingen deel

AMBITIES ENERGIE EN MILIEU 2014/2015

aan dit project en zijn er 2 themabijeenkomsten geweest waarbij

Met samenwerkingspartner WDW Ontwikkelend Beheer is

de onderwerpen besparing op verlichting, factuurcontrole en de

op basis van verschillende energiescans met betrekking tot de

resultaten van de energiescan centraal stonden.

energie- en waterhuishouding een omvangrijk pakket van 50 maatregelen samengesteld. Dit pakket betekent een daling van 80 procent in het gasverbruik van Sportbedrijf Deventer en levert

www.sportbedrijfdeventer.nl/duurzaam


SPORTBEDRIJF DEVENTER IN HET NIEUWS


BELEVING IN BEWEGING 2013

SCHAATSKAMP Een schaatswedstrijd, professionele schaatsles, vrij schaatsen, een bonte avond, veel lol op het ijs en een frisse duik in zwemparadijs Blue Lagoon waren de sportieve ingrediĂŤnten van het Schaatskamp van 2 t/m 4 januari 2013.

F oto van het jaar gemaakt door fotograaf Jan Willem Broer: Rodrigo Willy Broer tijdens het NK Junioren in Eindhoven

SPORTER VAN HET JAAR 2013 Geheel volgens traditie kon het publiek ook in 2013 stemmen voor de sporter van het jaar. Uit de genomineerden in de categorieĂŤn sportman, sportvrouw, sporter met beperking, sportploeg van het jaar, en de Leo Halle aanmoedigingsprijs konden stemmers bepalen wie de sporter van Deventer werd.

15


BEDRIJFSFEEST MCDONALD’S Op zaterdagavond 13 april vierde McDonald’s met ruim 300 personeelsleden een ‘poolparty’ in zwemparadijs Blue Lagoon met een DJ op het terras van het badhuis. “Het was een geweldig feest! Er werd vanuit De Scheg goed meegedacht en aan al onze wensen voldaan. De enthousiaste medewerkers maakte het plaatje compleet. En niet geheel onbelangrijk: de eindfactuur is binnen ons budget gebleven!” glimlachte Henk Koning, Franchisenemer van McDonald’s Apeldoorn en Deventer.

NIEUWE FAMILIEGLIJBAAN BORGELERBAD In 2013 is het Borgelerbad voorzien van een nieuwe glijbaan. Deze familieglijbaan is dertien meter lang en biedt glijplezier voor meerdere personen tegelijk. Tijdens de opening van de buitenbaden op zaterdag 27 april werd de nieuwste aanwinst feestelijk geopend. “Super gave glijbaan! Ik ben er met al mijn vrienden tegelijk af geweest!” reageerde Quinten enthousiast.


KONINGSSPELEN De allereerste Koningsdag werd groots gevierd met ruim 2500 basisschoolleerlingen uit de gemeente Deventer verdeeld over 4 verschillende locaties.“Wij zijn heel blij met de nieuwe koning”, riepen de leerlingen in koor. “Nu mogen we lekker zwemmen en sporten in plaats van in de klas zitten”, stelt Tijnen van Montessorischool l’Ambiente vrolijk vast. Samen met ruim 1200 leeftijd- en stadsgenootjes genoot hij van het Koningsontbijt op de ijsbaan van De Scheg. De organisatie werd onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van onze combinatiefunctionarissen in samenwerking met studenten van Aventus en Saxion. Zeker 750 bovenbouwleerlingen hadden de eer te ontbijten op de tribune van het stadion De Adelaarshorst. Wethouder Marco Swart trapt de Koningspelen in het stadion De Adelaarshorst af.

17


500STE KINDERFEESTJE BIJ DE SCHEG Op 21 juni werd bij De Scheg het 500e kinderfeestje van 2013 gevierd! Barend werd samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes thuis opgehaald met de Schegbus en kreeg natuurlijk de volledige VIP-behandeling! Uiteindelijk zijn er in 2013 maar liefst 1084 kinderfeestjes bij De Scheg gevierd.

44E DEVENTER ZWEM4DAAGSE Op maandag 1 juli gaf Wethouder Margriet de jager vroeg in de ochtend bij het Borgelerbad het startschot voor vijf dagen zwemplezier voor jong en oud. ‘Ook dit jaar deden weer zo’n 1.000 fanatieke zwemmers mee aan de 4daagse!’, aldus Margriet de Jager.


SPORTACTIEF OP WOENSDAGMIDDAG Maar liefst 50 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar hebben wekelijks deelgenomen aan SportActief, een succesvolle sportactiviteit voor kinderen uit het speciaal onderwijs en basisschoolleerlingen met een rugzakje. Iedere woensdagmiddag werd er eerst samen geluncht en buiten gespeeld waarna het sportprogramma van start ging. De activiteit werd begeleid door studenten van de sportopleiding CALO van Hogeschool Windesheim in Zwolle.

FACEBOOKPAGINA DE SCHEG 1000 LIKES We startten 2013 met 554 likes op onze Facebookpagina. Met een constante stijging bereikten we op 8 oktober de 1.000 vind-ik-leuks en om dat te vieren werd er een winnaar verblijd met 2 vrijkaartjes voor De Scheg. We sloten het jaar af met 1.179 likers, een stijging van 112%! www.facebook.com/DeScheg

19


20 JAAR GELEDEN OPENING DE SCHEG Op 8 oktober 1993 opende toenmalig Prins van Oranje Willem-Alexander het Deventer Sport- en Recreatiecentrum De Scheg. Een bijzonder sport- en belevingscentrum dat tot op de dag van vandaag recreatie en beleving in beweging biedt aan al haar gasten.

SCHAATSCLINIC MET ANNAMARIE THOMAS EN DE IJSSELCUP Van vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober 2013 vond de 44e IJsselcup plaats. Dit jaar keerde het IJsselcup Klassement terug en werd er gewoon weer een echte Cup uitgereikt op basis van het 500m-1500m klassement. “Het was misschien wel mijn beste 500 meter ooit. Erg mooi om als Deventenaar deze prijs te winnen”, zei winnaar Thomas Krol met een brede grijns op het gelaat. Op vrijdag 11 oktober werden er schaatsclinics onder leiding van o.a. Annamarie Thomas gegeven.

Foto: Tjitse Slange


KPN MARATHON CUP Op zaterdagavond 26 oktober streden de Nationale marathontoppers om de KPN Marathon Cup. Het geloei van het publiek galmde over het ijs. In een spectaculaire finale was het Frank Vreugdenhil die de winst pakte, net voor medevluchter Alexis Contin. Bob de Vries werd derde, maar bleef wel leider in het klassement.

Foto: Sjitse Slange

FITSTE VAN DEVENTER Ruim 135 sporters gingen de uitdaging aan tijdens de eerste editie van De Fitste van Deventer. Een bijzondere belevingsrun door het Venenplantsoen vol obstakels, uitdaging, schuim van de brandweer, natte pakken door het kanoĂŤn, verlamde armen door de tractorbanden en de finale hindernis. Op naar de volgende editie in september 2014!

21


EAGLES BUURTLEAGUE Tijdens de finaledag streden ruim 150 scholieren om de titel. De dag werd officieel geopend door Edwin Lugt, de voorzitter van Go Ahead Eagles. Behalve de voetbalwedstrijden werden ook stoere side-events georganiseerd. Selectiespelers van GAE kwamen de talenten bewonderen en werden ze geïnterviewd in de speciale kidspersruimte. Op de vraag: “wie is de topscoorder van Go Ahead Eagles?” werden verschillende antwoorden geroepen door de leerlingen. De één dacht Marnix Kolder, de ander Sjoerd Overgoor waarop Overgoor instemmend ja knikte wat tot gelach leidde bij zijn medespelers. Een bewogen en geslaagde Fairplay dag!

TOP 50 DRUKST BEZOCHTE DAGATTRACTIES NBTC Holland Marketing en Respons hebben de ‘Top 50 Dagattracties’ voor 2013 uitgebracht. In deze lijst staan de drukst bezochte attractieparken, dierentuinen, musea, zwembaden en recreatiegebieden uit heel Nederland. Sport- en Belevingscentrum De Scheg is gepositioneerd op de 27e plaats.


GASTTEVREDENHEID STAAT ALTIJD HOOG IN ONS VAANDEL EN WIJ HEETTEN ONZE GASTEN OOK IN 2013 EEN WARM WELKOM.

23


SPORTBEDRIJF DEVENTER IS ER VOOR IEDEREEN!


MET EEN POSITIEF RESULTAAT IN 2013 HEBBEN WE KUNNEN DOORBOUWEN AAN ONS WEERSTANDSVERMOGEN.


ONZE FINANCIËN OP EEN RIJ [3.1]

FINANCIEEL OVERZICHT

OP WEG NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST…

VOORUITZICHTEN

Naast de gerealiseerde prestaties en maatschappelijke waarden

We zijn op de goede weg en zien voor 2014 volop kansen. Weliswaar

die we in dit jaarverslag presenteren, zijn we trots dat we het jaar

staan door de bezuinigingen onze dienstverlening en service onder

2013 financieel ook goed kunnen afsluiten. We sluiten af met een

druk, maar we doen er ook in 2014 alles aan om de kwaliteit van onze

positief resultaat van € 123.980,- dat ten gunste komt van het eigen

dienstverlening onverminderd hoog te houden. We verwachten dat

vermogen en bijdraagt aan onze doelstelling om de komende jaren

het totale personeelsbestand van Sportbedrijf Deventer ook in 2014

een gezonde weerstandspositie te realiseren. De winstprognose is

licht zal doorgroeien. De uitrol van nieuwe stimuleringsprojecten (als

behaald en de omzet is gestegen, ondanks de bezuinigingsopgave

sportbuurtcoaches en meerdere sportimpulsen) en het uitbouwen

vanuit de gemeente.

van de zomerprogrammering zijn daarvoor de belangrijkste twee redenen.

De toename van de omzet kent verschillende oorzaken. Het in eigen exploitatie nemen van de horeca heeft een prima resultaat

Het verder optimaliseren van onze voorzieningen zal leiden tot een

opgeleverd en het zwemparadijs Blue Lagoon heeft met de opening

aantal nieuwe investeringen op het gebied van kleedvoorzieningen

van het IJslands Badhuis een positieve impuls gekregen. De subsidies

en entree van de accommodatie. Daarnaast worden de acties

zijn in overeenstemming met de begroting, met uitzondering van

en maatregelen uit het duurzaamheidplan geïmplementeerd.

de subsidie “Rivierenwijk Beweegt” en subsidie “Sportbuurtcoach”,

Vooruitkijkend naar de begroting van 2014 verwachten we ook

omdat zij bij de besluitvorming van de begroting nog onduidelijk of

komend jaar een positief eindresultaat door met name een verdere

niet bekend waren.

toename van onze omzet.

Tegenover de toename van omzet staat ook kleine verhoging op met name personeelskosten. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de uitbreiding van een aantal fte en de toename van de werkgeverlast op pensioenen en sociale verzekeringswetten.

27


[3.2]

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA

2013

2012

VASTE ACTIVA MateriĂŤle vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Activa in uitvoering

e 15.760.098

e 15.877.981

e 2.571.432

e 2.510.958

e 580.117

e 754.013

e 35.787

e 55.966 e 18.947.434

e 19.198.918

e 14.387

e 11.186

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren

e 394.785

e 520.592

Belastingen en premies

e 78.038

e 65.417

Overige vorderingen

e 53.396

e 76.043

LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

e 526.219

e 662.052

e 235.911

e 724.906

e 19.723.951

e 20.597.062

2013

2012

EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Geaccumuleerde verliezen

e 90.756

e 90.756

e 110.733

e -13.247 e 201.489

e 77.509

VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening personele verplichtingen

e 457.028

e 606.769

e 27.565

e 47.500 e 484.593

e 654.269

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen gemeente Deventer Kapitaalverstrekking gemeente Deventer

e 13.950.305

e 15.268.029

e 105.633

e 117.369

Overige leningen e 14.055.938

e 15.385.398

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

e 1.442.321

e 1.293.110

Aflossingsverplichting langlopende schulden

e 2.189.459

e 2.024.783

e 226.267

e 263.093

e 1.123.884

e 898.900

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

TOTAAL PASSIVA

e 4.981.931

e 4.479.886

e 19.723.951

e 20.597.062


[3.3]

WINST- EN VERLIESREKENING 2013 2013

2012

NETTO OMZET

e 4.962.691

e 4.594.748

Subsidies

e 4.920.481

e 5.032.698

e 209.342

e 131.248

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

e 10.092.514

e 9.758.694

Personeelskosten

e 4.741.752

e 4.365.978

Afschrijvingen materiĂŤle vaste activa

e 1.034.198

e 1.157.946

Overige bedrijfskosten

e 3.440.421

e 3.421.715 e -9.216.371

BEDRIJFSRESULTAAT

e -8.945.639

e 876.143

e 813.055

Rentebaten

e 15.639

e 16.138

Rentelasten

e -767.802

e -812.353

RESULTAAT

e -752.163

e -796.215

e 123.980

e 16.840

29


ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN BIEDEN WE OP MAAT AAN, ZODAT IEDEREEN OP ZIJN EIGEN WIJZE KAN ‘MEEDOEN’ EN ER STEEDS RUIMTE IS VOOR INNOVATIE.


IN DE TOEKOMST

CONTINU INNOVEREN IS CRUCIAAL VOOR EEN GEZONDE SAMENLEVING Sportbedrijf Deventer beweegt zich in een dynamisch speelveld. Gemeenten, verenigingen, sport- en beweegcentra, scholen, burgers met een specifieke beweegvraag, allen stakeholders waarvoor we gepaste en effectieve sport- en beweegconcepten ontwikkelen. Veiligheid van onze accommodaties en tevreden gasten en medewerkers blijft in 2014 hierbij een zeer belangrijke peiler. Door continu onze dienstverlening te toetsen aan onze gast, blijven wij de diensten en producten aanbieden waar ook daadwerkelijk behoefte aan is. Dankzij een uitgebalanceerd programma, ontwikkeld door onze combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches, kunnen we dit op maat aanbieden zodat iedereen op zijn eigen wijze kan ‘meedoen’ en er ruimte is (en blijft) voor innovatie. Op het gebied van aangepast sporten, buitensporten, innovatieve beweegconcepten voor scholen, wijken, verenigingen, specifieke doelgroepen als senioren of slechtzienden is Sportbedrijf Deventer een duidelijk loket voor alle sportactiviteiten. Aansluitend op het rekenkameronderzoek 2013 ligt de focus van het Sportbedrijf het komende jaar op het koppelen van het sportbeleid aan de gebieden zorg, educatie, welzijn en gezondheid door heldere doelen te stellen en een effectief en meetbaar resultaat neer te zetten. Beweging en een gezonde levensstijl zijn hierbij

steeds de verbindende factor. Samenwerking met lokale partners is essentieel om in Deventer een infrastructuur te bieden en te bouwen waarbij iedere inwoner op een gezonde en actieve wijze naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Sport wordt om die reden stevig verankerd in het programma ‘Meedoen’ van de gemeente Deventer wat ertoe moet leiden dat niemand tussen wal en schip raakt en dat mensen op eigen kracht en soms met de juiste ondersteuning zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Sport en bewegen speelt daarbij een essentiële rol. Naast de lokale samenwerking ligt komend jaar ook op regionaal niveau een kans voor onze onderneming. Intergemeentelijke samenwerking of regionale vraagstukken op het gebied van beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed of de uitvoering van maatschappelijke programma’s, is voor Sportbedrijf Deventer een uitgangspunt voor nadere verkenning. Met meer dan één miljoen bezoeken per jaar is De Scheg een sport- en bewegingscentrum met bovenregionale aantrekkingskracht. Door de voorzieningen continu te optimaliseren, kunnen we een dagje uit aanbieden bij De Scheg voor het hele gezin en zijn we in het jaar 2013 in de top 50 van de drukst bezochte dagattracties geëindigd. Door evenementen zoals de ‘KPN IJsselcup Marathon’ en ’Sneeuw op de Helling’ door te ontwikkelen, zetten we Deventer op de kaart en versterken we onze positie in de markt van sports & leisure.

31


W W W. S P O R T B E D R I J F D E V E N T E R . N L / J A A R V E R S L A G

Jaarverslag 2013 Sportbedrijf Deventer  

Het jaarverslag laat zien hoe we op een succesvolle manier ‘Beleving in Beweging’ hebben gerealiseerd en welke laatste ontwikkelingen er zij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you