Page 1

Sportsubsidiegids


INHOUD

I. ALGEMEEN ..................................................................................................4 DEEL I – ERKENNING Artikel 1 Algemene voorwaarden................................................................4 Artikel 2 Termijn erkenning........................................................................4 Artikel 3 Algemene bijlagen.......................................................................5 DEEL II – ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE SPORTSUBSIDIES Artikel 4 Aanvraag.....................................................................................6 Artikel 5 Algemene voorwaarden voor het ontvangen van subsidies...............6 Artikel 6 Ontvangstmelding en ontbrekende documenten.............................6 Artikel 7 Beslissing over de toekenning of weigering.....................................7 Artikel 8 Return........................................................................................7 Artikel 9 Controle......................................................................................7 Artikel 10 Toepasselijke reglementering voor uitbetaling................................7 Artikel 11 Ingangsdatum.............................................................................7 II. OPLEIDING JEUGDTRAINERS (reglement 1)........................................................8 Artikel 1 Specifieke voorwaarden................................................................8 Artikel 2 Specifieke bijlagen.......................................................................8 Artikel 3 Specifieke aanvraag......................................................................8 Artikel 4 Berekening subsidie.....................................................................8 Artikel 5 Specifieke verdeling.....................................................................9 Artikel 6 Ingangsdatum.............................................................................9 III. SPORTUITRUSTING VOOR JONGE AMATEURPLOEGEN (reglement 2)....................9 Artikel 1 Specifieke voorwaarden................................................................9 Artikel 2 Specifieke bijlagen.......................................................................9 Artikel 3 Specifieke aanvraag.................................................................... 10 Artikel 4 Berekening subsidie................................................................... 10 Artikel 5 Specifieke verdeling................................................................... 10 Artikel 6 Ingangsdatum........................................................................... 10 IV. SUBSIDIE VOOR SPORTIEVE SAMENWERKINGSPROJECTEN EN MANIFESTATIES (reglement 3) .................................................................... 10 Artikel 1 Specifieke voorwaarden ............................................................. 10 Artikel 2 Specifieke bijlagen..................................................................... 11 Artikel 3 Specifieke aanvraag.................................................................... 11 Artikel 4 Berekening subsidie................................................................... 11 Artikel 5 Specifieke verdeling................................................................... 11 Artikel 6 Ingangsdatum........................................................................... 12 V. JEUGDSPORTCHEQUE (reglement 4)............................................................... 12 Artikel 1 Specifieke voorwaarden.............................................................. 12 Artikel 2 Specifieke bijlagen..................................................................... 12 Artikel 3 Specifieke aanvraag.................................................................... 12 Artikel 4 Berekening subsidie................................................................... 13 Artikel 5 Specifieke verdeling................................................................... 13 Artikel 6 Ingangsdatum........................................................................... 13 VI. SPORTTAKKENLIJST STEDELIJKE SPORTRAAD ANTWERPEN............................... 14

V


VOORWOORD

Het is met bijzondere voldoening dat ik u de eerste sportsubsidiegids van het district Antwerpen mag voorstellen. De bedoeling van deze gids is immers de jeugdsport in ons district een duwtje in de rug te geven door middel van een aantal gerichte ondersteuningen. En aangezien jeugd de toekomst is, gaat het hier om het belang van ons allemaal. Wil dit zeggen dat er voorheen in ons district niets bestond? Uiteraard niet. Sinds de vorige legislatuur konden de clubs al beroep doen op het subsidiereglement voor de terugbetaling van opleidingen van jeugdtrainers en sportkledij voor beginnende amateurclubs. Deze gids leidt echt tot een stapje verder. De bestaande reglementen werden gemoderniseerd en uitgebreid met de sporttakkenlijst die u verder in deze brochure kan terugvinden en er werden twee nieuwe reglementen toegevoegd. Voortaan kunnen clubs ook beroep doen op een ondersteuning van het district Antwerpen bij de organisatie van sportevenementen en misschien wel het allerbelangrijkste kan elke Antwerpse jongere van 3 tot 18 jaar een jeugdsportcheque ter waarde van 20 euro krijgen ter ondersteuning van de betaling van zijn of haar lidmaatschap van een erkende sportclub. Bovendien werden de vier reglementen gebundeld in een handige gids en werden ze gebruiksvriendelijker gemaakt. Het algemene deel bevat de voorwaarden die gelden voor elk van de reglementen. In het tweede deel van de gids kan u bijna Ă la carte de specifieke voorwaarden, van toepassing op elk van de reglementen afzonderlijk, terugvinden. Deze opzet was niet evident en had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet van de sportantenne, waarvoor dank. Deze gids is ook geen eindpunt, integendeel. Hij is steeds vatbaar voor verbetering of uitbreiding. Uw suggesties of opmerkingen zijn dan ook meer dan welkom. Het districtsbestuur van Antwerpen hoopt met deze gids de sportclubs te ondersteunen en de georganiseerde sportparticipatie van de jeugd in ons district aan te zwengelen. Het enige dat daar nog voor nodig is: deze gids niet alleen lezen maar ook daadwerkelijk gebruiken. Veel sportplezier! Stephan Bogaert districtsschepen voor sport district Antwerpen

3


ALGEMEEN

DEEL I – ERKENNING Zodra een sportclub voldoet aan de hierna beschreven algemene voorwaarden, komt zij als sportvereniging van het district Antwerpen in aanmerking voor sportsubsidies. Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting, kunnen sportsubsidies worden verleend. Bovendien steunt het district Antwerpen sportclubs die milieu-, kind- en diervriendelijk zijn en die waarden hanteren zoals fair play, respect en verdraagzaamheid.

Artikel 1 – Algemene voorwaarden Een vereniging wordt beschouwd als sportclub van het district Antwerpen wanneer zij voldoet aan volgende cumulatieve algemene voorwaarden: • de vereniging bestaat enkel uit amateurs (*); • de sportbeoefening binnen schoolverband en binnen bedrijfsclubs komt niet in aanmerking; • de sportclub biedt gedurende minstens acht maanden per jaar een wekelijks sportaanbod aan. De gebruikelijke onderbrekingen zoals schoolvakanties of een periode tussen twee sportseizoenen zijn toegelaten; • de beoefende sport wordt vermeld op de sporttakkenlijst van de stedelijke sportraad; • de activiteiten worden georganiseerd op het grondgebied van de stad Antwerpen, met de kernactiviteiten binnen het district Antwerpen (er zijn uitzonderingen voor sporten die niet beoefend kunnen worden op het grondgebied van de stad Antwerpen); • de sportvereniging dient alle bij het sportgebeuren betrokken leden (spelers, begeleiders en officials) te verzekeren, zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als voor medische kosten; • de sportvereniging ondertekent het charter “Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport” (http://www.sportopjongerenmaat.be); • de sportclub aanvaardt de jeugdsportcheque van district Antwerpen voor het betalen van het lidmaatschap. (*) Een amateurploeg is een vereniging van niet-professionele sportbeoefenaars (decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar is in werking getreden op 1 januari 1997). Niet-professionele sportbeoefenaars (liefhebbers) worden geacht geen enkele vergoeding, hoger dan de maximum toegelaten vrijwilligersvergoeding, te ontvangen voor het beoefenen van hun sport. Men mag dus niet vallen onder professionele en/of semi-professionele sportbeoefening.

Artikel 2 – Termijn erkenning De erkenning als sportclub van het district Antwerpen wordt toegekend voor een periode van drie jaar. Tijdens deze periode moet de sportclub blijvend voldoen aan de algemene voorwaarden opgenomen in artikel 1. Bij erkenning aanvaardt de sportclub de verantwoordelijkheid om de minste wijziging die de erkenning in het gedrang kan brengen, ogenblikkelijk zelf te melden aan de sportantenne van het district Antwerpen. Deze laatste behoudt zich het recht om een erkenning onmiddellijk in te trekken wanneer de sportclub niet meer voldoet aan de algemene voorwaarden zoals bepaald in artikel 1.

4


Artikel 3 – Algemene bijlagen Ter staving dienen volgende documenten en gegevens toegevoegd te worden aan de aanvraag. Indien het een rechtspersoon betreft: • kopie van de recentste statuten(wijziging) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; • de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de namens de rechtspersoon gemandateerde bestuurder, die ook de aanvraag ondertekent; • de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de gevolmachtigden aangesteld door de raad van bestuur voor dagelijks bestuur; • het bankrekeningnummer van de rechtspersoon; • het laatst goedgekeurde jaarverslag; • de balans; • de resultatenrekening; • toelichting bij de rekeningen; • een activiteitenverslag; • de laatst goedgekeurde begroting; • het BTW-statuut; • een sportieve activiteitenkalender (opgave trainingsmomenten, oefenwedstrijden, wedstrijden, … steeds per leeftijdscategorie en per locatie) van het laatste sportseizoen; • de meest recente ledenlijst van het sportseizoen, met duidelijke opgave van naam, woonplaats en geboortedatum; • de meest recente kopie van de verzekeringspolis afgesloten voor de leden van het sportseizoen; • een lijst van de verzekerde leden opgesteld door de federatie of de verzekerende instelling. Indien het een feitelijke vereniging betreft: • een lijst van de bestuursleden; • de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage; • het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het rekeningnummer mag zijn van een natuurlijke persoon; • een verslag over de financiële toestand van de vereniging; • een sportieve activiteitenkalender (opgave trainingsmomenten, oefenwedstrijden, wedstrijden, … steeds per leeftijdscategorie en per locatie) van het laatste sportseizoen; • een ledenlijst van het laatste sportseizoen, met duidelijke opgave van naam, woonplaats en geboortedatum; • een kopie van de verzekeringspolis afgesloten voor de leden van het laatste sportseizoen; • een lijst van de verzekerde leden opgesteld door de federatie of de verzekerende instelling. Bij het ontbreken van de noodzakelijke bijlagen kan de aanvraag niet positief worden beantwoord.

5


DEEL II – ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE SPORTSUBSIDIES

Artikel 4 – Aanvraag Elke aanvraag moet ondertekend worden door ten minste twee bestuursleden (bij de subsidie voor sportieve projecten en manifestaties is dit van élke organiserende sportclub voor een bepaald evenement) en mag uitsluitend gebeuren op een aanvraagformulier vergezeld van de nodige stavingstukken zoals opgegeven in deze sportsubsidiegids. Het aanvraagformulier kan worden gedownload op http://www.district.antwerpen.be of worden opgevraagd bij de sportantenne district Antwerpen, tel. 03 201 35 18, e-mail sportantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be. De aanvraag kan tijdens de kantooruren worden ingediend waarbij een ontvangstbewijs wordt overhandigd. Ook per post kan een aanvraag worden verstuurd op volgende coördinaten: Districtshuis Antwerpen T.a.v. Sportantenne Sportsubsidie Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs of de poststempel geldt als bewijs van aanvraag.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden voor het ontvangen van subsidies Elke sportclub moet voldoen aan volgende cumulatieve algemene voorwaarden: • erkend zijn en nog steeds voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden; • geen identieke subsidies van andere overheden of instellingen ontvangen. Indien een club gebruik wil maken van verschillende sportreglementen van het district Antwerpen binnen hetzelfde sportjaar, hoeven de algemene bijlagen (artikel 3) niet meer te worden voorgelegd, behoudens een wijziging, die de club verplicht is te melden aan de sportantenne district Antwerpen.

Artikel 6 – Ontvangstmelding en ontbrekende documenten Elke sportclub ontvangt, uiterlijk 1 maand na het indienen van haar aanvraag, een ontvangstmelding met de gebeurlijke opgave welke documenten in het aangeleverde dossier ontbreken conform het betrokken reglement. Deze mededeling houdt geenszins goed- of afkeuring van het dossier in, maar dient als extra service naar de sportclubs begrepen. De sportclub heeft tot twee weken na de toezending van de ontvangstmelding de tijd om eventuele ontbrekende documenten aan te leveren. Deze dienen eveneens tegen ontvangstbewijs persoonlijk afgeleverd of verstuurd te worden zoals beschreven in I. Algemeen, Deel II, artikel 4.

6


Artikel 7 – Beslissing over de toekenning of weigering Een jury beoordeelt alle aanvragen op basis van dit reglement en interpreteert daar waar nodig. De jury bestaat uit volgende leden: • de districtsschepen voor sport; • de sportantenne; • een vertegenwoordiger van de sportraad district Antwerpen. De districtssecretaris legt de aanvraag tot subsidie voor aan het districtscollege samen met het advies van de jury.

Artikel 8 – Return Bij toekenning van de sportsubsidie verbindt de sportclub er zich toe om het officiële sponsorlogo van het district Antwerpen gedurende 1 jaar te vermelden op alle door de sportclub gehanteerde communicatiedragers hierna vermeld: briefpapier, website, clubblad, affiches en flyers. Het betrokken logo wordt aangeleverd door de sportantenne en moet steeds met een minimumhoogte van 10 mm worden weergegeven.

Artikel 9 – Controle Alle gegevens moeten waarheidsgetrouw zijn. De sportclubs die aanspraak maken op een sportsubsidie moeten de controle van het district Antwerpen aanvaarden. De controle zal gebeuren door de sportantenne van het district Antwerpen. In volgende gevallen moet de sportclub van het district Antwerpen de volledige subsidie terugbetalen: • indien de voorwaarden in dit reglement niet worden gerespecteerd; • als de verantwoording niet of niet correct verstrekt werd; • als de controle niet wordt aanvaard. Bij de projectsubsidie staat de sportclub die de aanvraag indiende, in voor het terugvorderen van eventuele doorgestorte middelen bij andere sportclubs. In deze gevallen kan het districtscollege, bij gemotiveerd besluit en na de sportclub gehoord te hebben, haar eveneens voor een bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van verdere subsidiëring via dit reglement.

Artikel 10 – Toepasselijke reglementering voor uitbetaling Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, zijn op het verlenen van de subsidies ook van toepassing: • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; • het algemeen reglement op de toelagen (gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006).

Artikel 11 – Ingangsdatum Deze sportsubsidiegids treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de districtsraad.

7


REGLEMENT 1

II. OPLEIDING JEUGDTRAINERS Om de kwaliteit binnen de sportclubs in het district Antwerpen te optimaliseren, is het van groot belang te kunnen beschikken over goed gevormde lesgevers, trainers en begeleiders. De doelstelling is om de sport, die men voorafgaandelijk zelf voldoende technisch en tactisch heeft leren beheersen, op een didactisch verantwoorde manier aan te leren aan de jeugdigen.

Artikel 1 – Specifieke voorwaarden De sportclub moet voldoen aan volgende cumulatieve specifieke voorwaarden: • de sportclub heeft jeugdtrainers, die lesgeven aan leden die minstens drie jaar zijn en de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben, op 1 januari van het jaar dat de aanvraag wordt ingediend; • een of meer van deze jeugdtrainers heeft in het voorbije jaar een opleiding gevolgd waarvan het cursusgeld (volledig of deels) door de club is betaald. De subsidie kan nooit meer bedragen dan het door de club betaalde deel van het cursusgeld. De cursus moet voldoen aan volgende cumulatieve specifieke voorwaarden: • op het moment van de subsidieaanvraag dient de bedoelde opleidingscursus voltooid te zijn mét positief resultaat in het voorbije kalenderjaar; • van het type initiator, trainer B of trainer A; • georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS) of gelijkgesteld met de recentste VTS-assimilatietabel.

Artikel 2 – Specifieke bijlagen Daarnaast moeten onderstaande documenten worden ingediend: • een kopie van het diploma of attest van de cursus die de jeugdtrainer heeft gevolgd, afgeleverd door BLOSO (VTS) of een officiële sportfederatie; • een kopie van de factuur van het inschrijvingsgeld; • een kopie van het betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld, betaald door de sportclub; • vermelding van het gewenste subsidiebedrag.

Artikel 3 – Specifieke aanvraag Jaarlijks kan per sportclub één aanvraag worden ingediend voor dit subsidiereglement. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 januari worden ingediend volgend op het kalenderjaar waarin het diploma of attest positief werd behaald. De opleiding moet vanaf januari 2008 zijn gestart.

Artikel 4 – Berekening subsidie De subsidie bedraagt maximaal 50% van het inschrijvingsgeld van de cursus, met een absoluut maximum van 250 euro.

8

R


Artikel 5 – Specifieke verdeling Na aanlevering van een afschrift van het diploma van de voorgedragen kandidaat, een kopie van de factuur van het inschrijvingsgeld én een betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld zal de subsidie, mits een positieve beoordeling van de jury en na goedkeuring door het districtscollege, worden betaald via een overschrijving op de rekening van de sportclub. De uitbetaling gebeurt in principe binnen tien weken na de goedkeuring door het districtscollege.

Artikel 6 – Ingangsdatum Dit reglement vervangt het huidige reglement goedgekeurd op de districtsraad op 27 juni 2005 (jaarnummer 859) en treedt in werking zodra het is goedgekeurd door de districtsraad.

REGLEMENT 2

III. SPORTUITRUSTING VOOR JONGE AMATEURPLOEGEN Het district Antwerpen wil zoveel mogelijk jongeren de weg naar actieve sportbeoefening laten vinden. Het district steunt jonge amateurploegen door een tussenkomst voor sportuitrusting voor één spelend team per sportclub te voorzien.

Artikel 1 – Specifieke voorwaarden De sportclub moet voldoen aan volgende cumulatieve specifieke voorwaarden: • de sportclub heeft een jeugdploeg, die niet langer dan 5 jaar geleden werd opgestart; • de jeugdploeg bestaat uit leden die ten minste drie jaar zijn en de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het jaar dat de aanvraag wordt ingediend. Per sportclub kan er jaarlijks maximaal 1 jeugdploeg (bij ploegsporten) of 1 leeftijdscategorie (bij niet-ploegsporten) worden uitgerust.

Artikel 2 – Specifieke bijlagen Onderstaande documenten moeten worden ingediend: BIJ DE AANVRAAG: • de sportclub toont minstens één offerte, zodat het districtscollege zich kan vergewissen van de sportuitrusting en de aankoopprijs. Het districtscollege beslist binnen de twee maanden na de aanvraag, de maanden juli en augustus niet meegerekend, over de toekenning van de subsidie en de omvang van het bedrag. NA DE BESTELLING: • een kopie van de factuur voor de sportuitrusting van de leverancier; • een kopie van het betalingsbewijs van de sportclub aan de leverancier.

9


Artikel 3 – Specifieke aanvraag Elke erkende sportclub kan jaarlijks een geldelijke tussenkomst voor sportuitrusting voor een startende jeugdwerking aanvragen bij het district Antwerpen en dit maximaal drie keer. De aanvraag kan het hele kalenderjaar door worden ingediend. De sportuitrusting moet in het jaar van de aanvraag voor deze subsidie zijn besteld. De club bestelt en koopt zelf de sportuitrusting aan (prefinanciering) met opdruk van het sponsorlogo van het district Antwerpen. Het district bepaalt per sporttak wat onder een “sportuitrusting” wordt verstaan. Het sponsorlogo wordt opgevraagd bij en aangeleverd door de sportantenne van het district.

Artikel 4 – Berekening subsidie De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale kosten van de sportuitrusting, met een absoluut maximum subsidiebedrag van 25 euro per individuele sport­ uitrusting en 350 euro per ploeg.

Artikel 5 – Specifieke verdeling Na aanlevering van de noodzakelijke stavingstukken en na een positieve beoordeling van de jury en goedkeuring door het districtscollege zal een tussenkomst worden betaald, via een overschrijving op de rekening van de sportclub. De uitbetaling gebeurt in principe binnen tien weken na de goedkeuring door het districtscollege.

Artikel 6 – Ingangsdatum Dit reglement vervangt het huidige reglement goedgekeurd op het districtscollege op 29 mei 2007 (jaarnummer 1659) en treedt in werking zodra het is goedgekeurd door de districtsraad.

REGLEMENT 3

IV. SUBSIDIE VOOR SPORTIEVE SAMENWERKINGSPROJECTEN EN MANIFESTATIES Deze subsidie betreft een tussenkomst in kosten gemaakt voor sportieve projecten en manifestaties, georganiseerd door minstens twee sportclubs. Het doel van dit subsidiereglement is het aanbod en de werking van de sportclubs bekendmaken, mensen aanzetten tot sportbeoefening en de samenwerking tussen sportclubs bevorderen. Een sportproject en -manifestatie is elk initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of demonstratieve doeleinden in specifiek hiertoe georganiseerd verband.

Artikel 1 – Specifieke voorwaarden Het evenement moet voldoen aan volgende cumulatieve specifieke voorwaarden: • het is een samenwerkingsproject tussen minstens twee sportclubs; • minstens 1 deelnemende sportclub moet voldoen aan de algemene voor- waarden opgesteld in deze subsidiegids; • het evenement dient plaats te vinden op het grondgebied van het district Antwerpen;

10


• • •

het evenement is een niet-regulier project buiten de gewone competitie en niet-commercieel; het evenement is toegankelijk voor alle bewoners van het district Antwerpen (openbaar karakter); het evenement wordt ruim bekend gemaakt in het district Antwerpen via website, affiches en flyers voor maximale publieksaantrek.

Artikel 2 – Specifieke bijlagen Daarnaast moeten onderstaande gegevens worden ingediend: • de naam en het adres van de andere sportclub(s) die medeorganisator is (zijn); • de contactperso(o)n(en) (naam en telefoon) van de andere sportclub(s) die medeorganisator is (zijn); • alle praktische gegevens van het sportieve project zoals titel, datum, plaats en inkomprijs; • een duidelijke omschrijving van het project zoals het beoogde doel, de inhoud en de doelgroep; • een gedetailleerde begroting (opgave van alle uitgaven en inkomsten) van het project; • een communicatieplan van het evenement; • vermelding van het gewenste subsidiebedrag.

Artikel 3 – Specifieke aanvraag Elke sportclub kan maximum één aanvraag per jaar indienen. Voor elk evenement kan slechts jaarlijks eenmaal een subsidie worden gevraagd. In de aanvraag moet worden aangegeven aan welke erkende club de subsidie dient te worden uitgekeerd. Minstens twee maanden vóór de aanvang van het sportieve samenwerkings­project of manifestatie, moet de subsidieaanvraag worden ingediend bij de sportantenne van het district Antwerpen.

Artikel 4 – Berekening subsidie De subsidie is begrensd tot het werkelijk financiële tekort van het georganiseerde project. Het tekort moet blijken uit de begroting. Enkel rechtspersonen komen in aanmerking voor een subsidie van meer dan 1 250 euro per jaar per project. Feitelijke verenigingen kunnen maximaal een subsidie van 1 250 euro per jaar per project ontvangen. Onverminderd deze bepaling kan de districtsraad gemotiveerd hierop uitzonderingen toestaan.

Artikel 5 – Specifieke verdeling Het districtscollege beslist binnen een maand na de aanvraag, de maanden juli en augustus niet meegerekend, over de toekenning van de subsidie en de omvang van het bedrag. Na aanlevering van de noodzakelijke stavingstukken en mits een positieve beoordeling van de jury en goedkeuring door het districtscollege zal de subsidie via een overschrijving op de rekening van de sportclub die de aanvraag heeft ingediend, worden betaald. De uitbetaling zal pas gebeuren nadat de organisator uiterlijk drie maanden na afloop van het samenwerkingsproject of manifestatie een financieel verslag met ondubbelzinnige bewijsstukken, zowel qua inkomsten als uitgaven (kopies van facturen, ontvangstbewijzen, bonnetjes) heeft binnengebracht. De organiserende sportclub die de aanvraag indiende – en de subsidie ontvangt – staat zelf in voor de verdeling ervan tussen de sportclubs die aan het project deelnemen. Stad en district zijn in dit verband niet aansprakelijk voor eventuele

11


betwistingen tussen de sportclubs. De organisator nodigt de districtsraad, de districtssportraad en de sportantenne uit op de activiteit, zodat controle en beoordeling mogelijk zijn.

Artikel 6 – Ingangsdatum Dit nieuwe subsidiereglement treedt in werking zodra het is goedgekeurd door de districtsraad.

REGLEMENT 4

V. JEUGDSPORTCHEQUE Binnen het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een subsidieregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via een jeugdsportcheque. De jeugdsporter (die voldoet aan de voorwaarden in deze subsidiegids) kan vermindering krijgen op het lidgeld bij afgifte van de sportcheque aan de lokale sportclub. Daarmee wil het district financieel tegemoetkomen aan jeugdige sporters.

Artikel 1 – Specifieke voorwaarden De sportclub moet voldoen aan volgende cumulatieve specifieke voorwaarden: • de sportclub moet erkend zijn binnen de stad Antwerpen vooraleer de jeugdsporter beroep kan doen op deze sportcheque; • de sportclub heeft een jeugdwerking; • buiten het jaarlijks lidgeld mag geen enkele vergoeding worden gevraagd voor trainingen, onverminderd gebruikelijke entreegelden (vb. zwembad) en kosten van extra stages. De jeugdsporter moet voldoen aan volgende cumulatieve specifieke voorwaarden: • de jeugdsporter is inwoner van het district Antwerpen; • de jeugdsporter moet aangesloten zijn bij een sportclub die reeds erkend is binnen de stad Antwerpen vooraleer een sportcheque kan worden aangevraagd; • jeugdleden die in aanmerking komen moeten ten minste drie jaar zijn en de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het jaar dat de aanvraag wordt ingediend; • de jeugdsporter is aangesloten voor een volledig sportseizoen bij de sportclub; • de sportcheque kan door elk jeugdlid éénmaal per jaar worden ingebracht.

Artikel 2 – Specifieke bijlagen Door de sportclub moeten bij de aanvraag tot uitbetaling onderstaande gegevens worden verstrekt: • de naam en het adres van de jeugdsporters die een jeugdsportcheque hebben gebruikt; • de desbetreffende jeugdsportcheques met vermelding van het totale bedrag van het lidgeld per categorie.

Artikel 3 – Specifieke aanvraag Een ouder of voogd van de jeugdsporter doet een aanvraag voor een jeugdsportcheque bij de sportantenne van het district Antwerpen. De sportantenne stuurt een jeugdsportcheque per post naar de jeugdsporter. De sportclub verzamelt de cheques en bezorgt deze aan de sportantenne.

12


Binnen vier maanden na de start van het sportseizoen moet de sportclub de jeugdsportcheques bezorgen aan de sportantenne van het district Antwerpen.

Artikel 4 – Berekening subsidie De waarde van 1 jeugdsportcheque bedraagt 20 euro.

Artikel 5 – Specifieke verdeling Na aanlevering van de noodzakelijke stavingstukken en mits een positieve beoordeling van de jury en goedkeuring door het districtscollege, wordt de subsidie via een overschrijving op de rekening van de sportclub gestort. De uitbetaling gebeurt in principe binnen tien weken na de goedkeuring door het districtscollege.

Artikel 6 – Ingangsdatum Dit nieuwe subsidiereglement treedt in werking zodra het is goedgekeurd door de districtsraad.

13


VI. Sporttakkenlijst stedelijke sportraad Antwerpen ATLETIEK EN ANDERE LOOPVORMEN • • • • •

atletiek Finse looppiste jogging veldlopen wandelen

BALSPORTEN MET HULPMIDDEL • • • • • • • • • • • •

badminton base- & softbal biljart cricket golf hockey (veld) ijshockey snooker squash tafeltennis tafelvoetbal tennis

BALSPORTEN ZONDER HULPMIDDEL • • • • • • • • • • • • • •

American football basketbal beachvolley bowling handbal kaatsen korfbal krachtbal mini-voetbal petanque rugby voetbal volleybal zaalvoetbal

DENKSPORTEN • bridge • dammen • schaken DIERENSPORTEN • • • • • •

14

dressuur duivensport hengelen hondensport jumping mennen

• ruiterij • sledehondenrennen FIETSEN • • • • • • •

baanwielrennen bmx cyclo-bal mountainbiken veldrijden wielertoerisme wielrennen

GEHANDICAPTENSPORTEN • • • • •

boccia gehandicapten omnisport gehandicapten onderwaterzwemmen gehandicapten rolstoelbasket torbal

GEMOTORISEERDE SPORTEN • • • • • • • • •

autocross jeepcross karting modelluchtvaart modelracen (weg) modelvaart motorcross motorvaart (pleziervaart) waterski

GEVECHTSPORTEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

aikido boksen boksen – full contact boksen – kick & thaiboxing boksen – savate budo catch Chinese gevechtsport geweldbeheersing hapkido judo ju-jitsu jun fan gung fu karate kung fu pencak silat schermen taekwondo worstelen


• wushu • zelfverdediging

• twirling • waterballet

GYMNASTISCHE SPORTEN

SPORT-VOOR-ALLEN

• • • • • • • • • •

• omnisport • recreatiesporten (sport-voor-allen)

body building circustechnieken conditie figuurcorrectie & rugschool fitness gewichtheffen trampoline tumbling turnen (toestellen) yoga

LUCHTSPORTEN • • • •

deltavliegen valschermspringen vliegeren zweefvliegen

VOLKSSPORTEN • • • • • • • • • • •

curling curve bowl darts frisbee katapultschieten kegelen schaarbaankegelen sjoelen touwtrekken volksdansen volksspelen

WAPENSPORTEN NATUURSPORTEN • • • • • • • • • • •

avontuur bergbeklimmen bergwandelen hoogteparcours muurklimmen oriëntatielopen shorttrack skiën snelschaatsen snowboarden speleologie

OMNISPORTEN • duathlon • triathlon

• • • • • •

boogschieten – doel boogschieten – kruisboog boogschieten – liggende wip boogschieten – staande wip karabijn – pistool kleischieten

WATERSPORTEN • • • • • • •

kajak kano kanopolo roeien windsurfen yachting zeilen

WIELTJESSPORTEN RITMISCHE MUZIKALE SPORTEN • • • • • • • • • • • • •

acrogym aerobic aerofoot aquagym ballet capoeira dansen (standaard en latin) dansvormen (moderne) jazzdans kunstijsschaatsen kunstrolschaatsen ritmische gymnastiek rope-skipping

• in-line skating • rolschaatsen • skaten ZWEMSPORTEN • • • • • • •

diepzeeduiken (meer dan -20 m) onderwaterzwemmen (van 0 m tot -20 m) reddend zwemmen schoonspringen waterpolo winterzwemmen zwemmen

wettelijk depotnummer: D/2009/0306/33  Verantwoordelijke uitgever: Jos Bergmans, Lange Gasthuisstraat21, 2000 Antwerpen  Lay-out: grafisch centrum van de stad Antwerpen

15


Het aanvraagformulier voor deze sportsubsidies kan u downloaden en afprinten via: http://district.antwerpen.be of aanvragen bij de sportantenne, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen 03 201 35 18

www.antwerpen.be

03 201 35 18

Sportsubsidiegids district Antwerpen  
Sportsubsidiegids district Antwerpen  

De bedoeling van deze gids is de jeugdsport in district Antwerpen een duwtje in de rug te geven door middel van een aantal gerichte onderste...

Advertisement