Page 1

Deze seniorengids is er voor iedere senior. Jong of oud, actief of zorgbehoevend. Het district wil niemand uit het oog verliezen.

Ook niet te missen... De Nieuwe Antwerpenaar stadsmagazine | districtspagina’s helemaal achteraan elke 2 weken gratis in uw brievenbus www.districtantwerpen.be 24/24 informatie | e-loket (documenten via internet) infobrieven Heet van de naald | over projecten in uw buurt infolijn 03 338 34 11 Iedereen weet het, alle informatie binnen handbereik

Seniorengids district Antwerpen www.districtantwerpen.be

03 338 34 11


Seniorengids district Antwerpen


district Antwerpen I Seniorengids

INHOUD

2

Voorwoord Lieve Stallaert

4

Voorwoord voorzitter seniorenraad

5

1

Senioren in het district Antwerpen

6

2

Het bestuur

8

3

Administratieve en sociale dienstverlening

17

4

Actief ouder worden

27

5

Wonen & zorg

45


Gezondheid

52

7

Veiligheid

57

8

Mobiliteit

60

9

Afscheid

66

Informatie uit je district

73

Belangrijke contactgegevens

74

Trefwoordenlijst

76

district Antwerpen I Seniorengids

6

3


VOORWOORD

district Antwerpen I Seniorengids

Beste senior,

4

Dankzij onze welvaartsmaatschappij worden steeds meer mensen, steeds ouder. Heel veel ouderen zijn actief. Een enorme rijkdom voor de lokale samenleving. Daarom wil het districtsbestuur de rol van senioren écht naar waarde schatten en een ambitieus seniorenbeleid op poten zetten. Zowel de actieve 55-plusser als de zorgbehoevende hoogbejaarde verdient een aanbod op maat. Dé senior bestaat namelijk niet. Het district wil aandacht voor een mensvriendelijke leefomgeving en een mooi en gevarieerd vrijetijdsaanbod met speciale aandacht voor de toegankelijkheid ervan. We moeten er samen voor zorgen dat het talent en de ervaring, die vandaag de dag niet aangesproken wordt, maximaal verzilverd wordt. Waarom kinderen en senioren niet samenbrengen zodat ze van elkaar kunnen leren? Het districtsbestuur kiest ervoor om initiatieven van seniorenverenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen en te luisteren naar vragen en noden van senioren. Mag ik u van harte uitnodigen op één van de activiteiten van de verenigingen of op de seniorenraad? Het nieuwe bestuur kijkt er alvast naar uit u te ontmoeten.

Lieve Stallaert districtsschepen Antwerpen, bevoegd voor seniorenbeleid


Beste senioren uit het district Antwerpen,

Samen met u streven we naar een vernieuwende, dynamische, communicatieve en gerespecteerde seniorenraad. Bedankt voor uw inzet.

voorzitter seniorenraad

district Antwerpen I Seniorengids

Ook tijdens de legislatuur 2013-2018 wil de seniorenraad zich, samen met u, inzetten om enkele belangrijke doelstellingen te verwezenlijken. Zo willen we onder andere: • een actieve adviesraad zijn voor het districtscollege en een dynamische samenwerking met hen opbouwen; • steeds meer ouderenverenigingen en onafhankelijke senioren vertegenwoordigen zodat we meer toegang en aandacht kunnen afdwingen bij alle betrokken overheden, organisaties en media; • onze Facebookpagina, website, nieuwsbrief en formele vergaderingen inzetten om nog meer senioren te bereiken met nuttige info en weetjes; • alle aangesloten verenigingen en onafhankelijke senioren ertoe aanzetten actief en constructief deel te nemen aan de werking en groei van onze seniorenraad.

5


district Antwerpen I Seniorengids

1

6

Senioren in het district Antwerpen

Volgens demografen bent u op de leeftijd van 50-55 jaar reeds ‘senior’. Dat is natuurlijk erg vroeg. In de praktijk voelen slechts weinig mensen zich senioren voor ze met pensioen gaan of tenminste voor ze grootouder worden. Wat er ook van zij, de senioren of m.a.w. de 50-plussers maken een derde van de Belgische bevolking uit. In het district Antwerpen wonen 36 000 senioren.


We staren ons niet blind op die leeftijdsgrens: een dagje ouder zijn, is nog iets anders dan zich oud voelen. Wat zeker vaststaat, is dat ouderen van nu actiever zijn dan ouderen van vroeger. Een ruime meerderheid van de ouderen geniet nog volop van het leven en voelt zich nog lang niet oud. Er zijn heel wat seniors die meer energie hebben dan sommige twintigers. Het engagement en de maatschappelijke participatie is vaak van onschatbare waarde. Seniors zijn vaak actief als vrijwilliger in de buurt of in een vereniging, nemen een nieuwe zorgrol op als opvang voor de kleinkinderen of als mantelzorger voor een ziek familielid. Ongeveer een derde van alle ouderen wordt ook ĂŠcht een dagje ouder en moet meer en meer kunnen rekenen op aangepaste (medische) zorg.

Wil u iemand een plezier doen met de seniorengids van het district? Vraag dan snel een extra exemplaar aan bij de seniorenantenne!

district Antwerpen I Seniorengids

Deze seniorengids is er voor iedere senior. Jong of oud, actief of zorgbehoevend. Het district wil niemand uit het oog verliezen.

7


2

Het bestuur

district Antwerpen I Seniorengids

Zo werkt de stad | Zo werkt een district

8

De stad Antwerpen bestaat uit negen districten: Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk ĂŠn ook het district Antwerpen.

Het district Antwerpen is uniek: het draagt dezelfde naam als de grootstad, het is het centrumdistrict ĂŠn meteen ook het grootste district.


Sinds 2000 is Antwerpen gedecentraliseerd en zijn een aantal bevoegdheden, waaronder ook het seniorenbeleid, overgedragen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen naar de negen districtsraden en negen districtscolleges. Elk district voert een eigen lokaal seniorenbeleid en heeft ook een eigen seniorenraad. Naast deze negen lokale districtsseniorenraden, is er ook de overkoepelende ouderenraad op stadsniveau: de AOR (Antwerpse Ouderenraad).

Districtsbestuur

De districtsraadsleden werden voor het eerst rechtstreeks verkozen in 2000 en wonen allemaal in het district. Op 14 oktober 2012 trokken alle stemgerechtigde burgers naar de stembus. In het district Antwerpen verkozen de kiezers een provincie-, gemeente- en districtsraad. Goed voor 3 stemmen! In het district Antwerpen bundelen N-VA, Groen en Open Vld de krachten. Sp.a, VLAAMS BELANG, PVDA+ en CD&V nemen plaats op de oppositiebanken. Het aantal inwoners van het district is bepalend voor het aantal districtsraadsleden en districtsschepenen. De districtsraad van Antwerpen telt 33 leden; zij legden op 8 januari 2013 de eed af.

district Antwerpen I Seniorengids

Districtsraad De districtsraad van Antwerpen telt 33 leden. Aan het hoofd van de districtsraad staat de voorzitter, Marco Laenens (N-VA).

9


Bij de districtsraad kan u steeds terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokaal beleid. Bevoegdheden De districtsraad staat in voor het lokaal straatbeeld, jeugdbeleid, cultuurbeleid en feestelijkheden, sport, seniorenwerking en communicatie. Bestuursakkoord Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maakt het bestuur afspraken over wat ze tijdens die bestuursperiode willen verwezenlijken. Voor de huidige bestuursperiode staan die afspraken in het bestuursakkoord 2013-2018, dit bestuursakkoord kan u online raadplegen.

district Antwerpen I Seniorengids

Zittingen De districtsraad vergadert ĂŠĂŠnmaal per maand, meestal op de vierde maandag van de maand om 20 uur. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis. De data vindt u in het magazine de Nieuwe Antwerpenaar en op www.districtantwerpen.be.

10


district Antwerpen I Seniorengids

Districtscollege Het uitvoerend orgaan op lokaal niveau is het districtscollege. Het districtscollege wordt uit ĂŠn door de districtsraad verkozen. Het aantal schepenen is afhankelijk van het aantal raadsleden. Het district Antwerpen heeft, naast de voorzitter, 4 schepenen. Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de voorzitter, mevrouw Zuhal Demir (N-VA).

11


Het college is een collegiaal orgaan. Dit betekent dat alle beslissingen gezamenlijk genomen worden. Toch werd een zekere taakverdeling afgesproken. De vergaderingen van het college zijn gesloten. Aan het hoofd van het districtscollege staat de voorzitter mevrouw Zuhal Demir (N-VA). Andere verkozenen die een mandaat opnemen: Lieve Stallaert (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Paul Cordy (N-VA) en Tom Van den Borne (Groen).

Zuhal Demir (N (N-VA) VA) bevoegdheden voorzitter district Antwerpen, burgerlijke stand, financiĂŤn, Opsinjoren, feestelijkheden en jumelages.

district Antwerpen I Seniorengids

Lieve Stallaert (Groen)

12

bevoegdheden districtsschepen voor cultuur, senioren en sociale zaken.


Willem Frederik Schiltz ((Open Vld) bevoegdheden districtsschepen voor participatie, lokale economie, sport, markten en foren en veiligheid.

Paul Cordy (N (N-VA) VA) bevoegdheden districtsschepen voor publiek domein, mobiliteit en jeugd.

bevoegdheden districtsschepen voor groendomein, leefmilieu, communicatie, stedelijk wijkoverleg en ontwikkelingssamenwerking.

Het districtsbestuur, zowel raad als college, wordt bijgestaan door een districtssecretaris, de leidend ambtenaar van heel de 200-koppige districtsadministratie.

district Antwerpen I Seniorengids

Tom Van den Borne (Groen) (Gro

13


Seniorenbeleid EĂŠn op vier Antwerpenaren is ouder dan 55 jaar. Logisch dat Antwerpen veel aandacht besteedt aan het ouderenbeleid. Door de decentralisatie van het ouderenbeleid voert elk district een specifieke seniorenwerking. Het district Antwerpen richt zich vooral op informatieverstrekking en het bevorderen van het aanbod voor senioren. Dit doet het onder andere door het aanbieden van subsidies voor seniorenprojecten. seniorenantenne district Antwerpen tel. 03 338 35 25 senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

Adviesraad | seniorenraad district Antwerpen Iedereen wordt ooit senior. Bij elke levensfase horen specifieke vragen, noden en behoeften. Daarom heeft ook het district Antwerpen een seniorenraad. De raad bespreekt zaken die alle senioren aanbelangen en brengt een advies uit aan de bevoegde instanties.

14

Doel van de seniorenraad • De seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in het district. Dat doen zij bijvoorbeeld door op eigen initiatief of op verzoek adviezen te formuleren aan het bestuur. Bijvoorbeeld: Bij iedere heraanleg van een straat of plein in het district wordt de mening van de senior gevraagd. De seniorenraad geeft steeds advies aan het districtsbestuur en vraagt bijvoorbeeld blijvend aandacht voor de plaatsing van goede zitbanken.


• De seniorenraad overkoepelt de plaatselijke seniorenverenigingen en stimuleert samenwerking tussen alle partners. • De seniorenraad is het klankbord voor senioren en zorgt voor de verspreiding van informatie onder senioren. Bijvoorbeeld: Om de twee maanden publiceert de seniorenraad een nieuwsbrief met de geplande activiteiten, nuttige informatie en nieuws uit de seniorenraad. De seniorenraad werkte ook mee aan de uitwerking van deze nieuwe seniorenbrochure. Werking Het dagelijks bestuur stelt de dagorde op en bespreekt de lopende zaken. De eigenlijke seniorenraad (algemene vergadering) is samengesteld uit afgevaardigden van de erkende seniorenverenigingen uit het district en een aantal onafhankelijke senioren.

De seniorenraad is het klankbord voor senioren en zorgt voor de verspreiding van informatie onder senioren. Rond de thema’s ‘veiligheid, stratenplan en mobiliteit’, ‘communicatie’, ‘wonen en zorg’ en ‘reglementen’ zijn commissies opgericht.

district Antwerpen I Seniorengids

Op de seniorenraad is ook steeds de districtsschepen van voor senioren aanwezig om mededelingen te doen en vragen te beantwoorden. Ook de seniorenantenne en een afvaardiging van de dienstencentra wonen de vergadering bij.

15


Zelf een agendapunt aanbrengen? Senioren die willen meewerken, kunnen steeds agendapunten aanbrengen. De seniorenraad is openbaar en toegankelijk voor het publiek. De data van de zittingen vindt u op www. districtantwerpen.be. Voor inlichtingen of het aanleveren van agendapunten, kan u ook terecht bij de seniorenantenne.

district Antwerpen I Seniorengids

seniorenantenne district Antwerpen tel. 03 338 35 25 senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be

16


3

Administratieve en sociale dienstverlening

Districtshuis Antwerpen Dienstverlening op maat, door medewerkers van formaat! In het districtshuis kan u terecht bij de diensten Bevolking, Reispassen en rijbewijzen en Burgerlijke Stand. Ook voor onderstaande dienstverlening kan u in het districtshuis terecht.

district Antwerpen I Seniorengids

In het district Antwerpen zijn er een heleboel instanties die administratieve en sociale dienstverlening aanbieden. In dit hoofdstuk sommen we de belangrijkste dienstverlening voor senioren op.

17


Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 34 11 district.antwerpen@stad.antwerpen.be www.districtantwerpen.be Iedere werkdag van 9 tot 15 uur donderdagavond ook van 17 tot 19 uur (niet in juli en augustus of tijdens de kerstvakantie) Infowinkel en onthaal In de infowinkel vindt u een heel uitgebreid aanbod van producten en diensten. Brochures, stratenplannen, wandel- en fietsroutes, tramkaarten, vuilzakken, ... U kan er bijvoorbeeld ook terecht om een ophaalkalender aan te vragen.

district Antwerpen I Seniorengids

tel. 03 338 34 11

18

Seniorenantenne In het district Antwerpen is er een seniorenantenne die het ouderenbeleid van het district mee uitwerkt. De seniorenantenne is een aanspreekpunt voor alle senioren en volgt de seniorenraad op de voet. Heeft u vragen over seniorenverenigingen of een goed idee voor een seniorenproject? Dan kan u steeds bij de seniorenantenne terecht. tel. 03 338 35 25 senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be


Sociaal Infopunt U heeft vragen maar u weet niet aan wie u ze kan stellen? U heeft hulp nodig maar u weet niet wie die kan bieden? Klop dan even aan bij het Sociaal Infopunt in het districtshuis. Ook in de dienstencentra (zie p.37) of bij uw mutualiteit is er vaak een Sociaal Infopunt voorzien. tel. 03 338 34 11 sociaalinfopunt@stad.antwerpen.be Sociale zaken Bij de dienst sociale zaken kan u terecht voor: Aanvraag rust- en overlevingspensioen. Let op: u kan enkel hier terecht voor de aanvraag en niet voor berekeningen of inhoudelijk vragen omtrent uw pensioen. Daarvoor kan u terecht op het gratis nummer 1765, de Pensioenlijn.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB). De tegemoetkoming is bestemd voor een persoon met een handicap die, omwille van zijn vermindering van zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft. Aanvraag tegemoetkoming voor personen met een handicap (- 65 jaar). Deze tegemoetkoming is er voor personen met een handicap die nog jonger zijn dan 65 jaar.

district Antwerpen I Seniorengids

Aanvraag inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dit is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

19


Taxicheques. Elke minder mobiele senior die beantwoordt aan de voorwaarden kan met de taxi rijden aan een gunsttarief. Wie komt in aanmerking? • U woont in Antwerpen. • U bent 65 jaar of ouder. • U hebt een medisch attest van uw huisarts dat u (tijdelijk) minder mobiel bent. • U voldoet aan de inkomensgrens. Neem eerst telefonisch contact op, dan kunnen medewerkers u zeggen welke documenten u zeker moet meebrengen. U kan zich ook laten vertegenwoordigen. Opgelet: de vertegenwoordiger moet naast zijn/haar identiteitskaart ook een leesbare, door u ondertekende en gedateerde volmacht kunnen voorleggen. Aanvraag voor een parkeerkaart voor personen met een handicap. Dit is een persoonlijke kaart die u, als chauffeur of passagier, bepaalde voordelen geeft bij het parkeren. De kaart is persoonlijk. Niemand mag van de kaart gebruik maken als u niet zelf in het voertuig zit. Bestelling van kaarten voor activiteiten seniorenwerking

district Antwerpen I Seniorengids

Wilsverklaring euthanasie (zie p.68)

20

Wilsverklaring over therapiebeperking (zie p.69) tel. 03 338 34 11


Bevolking Op de dienst bevolking kan u terecht voor een laatste wilsbeschikking (zie p.68) en orgaandonatie (zie p.69). tel. 03 338 34 11 Klantenmanagement Een kapotte straattegel, een overvolle vuilbak of een verstopt rioolputje: voor de kleine dingen die stuk zijn, is er de meldingskaart. De meldingskaart ligt voor u klaar aan de infobalie van het districtshuis of de stadskantoren. Een digitale meldingskaart kan u invullen op www.antwerpen.be. Met uw suggesties, infovragen, meldingen en klachten kan u ook terecht bij het klantenteam van het district Antwerpen.

Evenementenloket Voor het organiseren van evenementen (manifestaties) op de openbare weg in Antwerpen heeft een organisator een voorafgaande, schriftelijke toestemming van de burgemeester nodig. Deze aanvraag doet u bij het evenementenloket in het district waar het evenement plaatsvindt. tel. 03 338 34 11 an_evenementen@stad.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

tel. 03 338 34 11 klantenmanagement.antwerpen@stad.antwerpen.be

21


Stadskantoren Een groot deel van de dienstverlening van het district vindt u ook dicht bij huis, in ĂŠĂŠn van de stadskantoren. Zo hoeft u niet ver te lopen. De openingsuren zijn dezelfde als die van het districtshuis Antwerpen. Iedere werkdag van 9 tot 15 uur en op donderdagavond ook van 17 tot 19 uur (niet in juli en augustus of tijdens de kerstvakantie).

Stadskantoor Kiel Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen tel. 03 260 97 30 stadskantoor.kiel@stad.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

Stadskantoor Linkeroever Halewijnlaan 86, 2050 Antwerpen tel. 03 210 96 10 stadskantoor.linkeroever@stad.antwerpen.be

22

Stadskantoor Luchtbal Hondurasstraat 6, 2030 Antwerpen tel. 03 546 76 46 stadskantoor.luchtbal@stad.antwerpen.be Stadskantoor Permeke De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen tel. 03 338 39 00 stadskantoor.permeke@stad.antwerpen.be


Stadskantoor Paleis Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen tel. 03 260 91 20 stadskantoor.paleis@stad.antwerpen.be

Stad Antwerpen Infolijn stad Antwerpen Heeft u een vraag over de dienstverlening van de stad dan kan u terecht bij de infolijn stad Antwerpen. tel. 03 22 11 333 info@stad.antwerpen.be

Grote Markt 11, 2000 Antwerpen tel. 03 220 81 82 info@stad.antwerpen.be De stadswinkel is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 17.30 uur.

district Antwerpen I Seniorengids

Stadswinkel De stadswinkel is een interactief informatiecentrum. U vindt er een ruim aanbod aan stedelijke informatie, boeken en video’s over de stad, alle openbare besluiten en beleidsnota´s van het stadsbestuur. Verder kan u er ook terecht voor leuke Antwerpse gadgets.

23


Ombudsvrouw De ombudsvrouw onderzoekt klachten over de mogelijk onzorgvuldige of onbehoorlijke werking van de stedelijke administratie, inclusief politie, onderwijs en stedelijke vzw’s, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen. U kan (kosteloos) een beroep doen op de ombudsvrouw op voorwaarde dat u eerst zelf geprobeerd hebt uw probleem aan te kaarten bij de bevoegde instantie. Sint-Jacobsmarkt 5-7, 2000 Antwerpen tel. 0800 94 84 3 ombudsvrouw@stad.antwerpen.be

OCMW

district Antwerpen I Seniorengids

OCMW-informatiepunt Op dit centrale informatiepunt kan u terecht met al uw vragen over de dienstverlening van het OCMW.

24

tel. 03 338 28 28 info@ocmw.antwerpen.be www.ocmw.antwerpen.be Sociaal Centrum In een sociaal centrum kan u terecht voor informatie over financiële hulpverlening, bestaansminimum, onderhoudsplicht, woonvoorzieningen, … Wil u weten welk sociaal centrum bij u in de buurt ligt? tel. 03 338 28 28


Zorgbedrijf Antwerpen Uw comfort, dat is het uitgangspunt van Zorgbedrijf Antwerpen. U kan bij Zorgbedrijf Antwerpen terecht voor alle diensten en eventuele zorgen die u als senior nodig heeft. In de dienstencentra kan u ’s middags lekker eten en genieten van een ruim aanbod diensten en activiteiten. De thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen zorgen ervoor dat er bij u thuis gepoetst wordt, dat u ondersteuning krijgt in uw huishouden en thuis de verzorging kan krijgen die u (tijdelijk) nodig heeft. U kan ook een beroep doen op een persoonlijk alarmsysteem of tips krijgen om langer thuis te blijven wonen. Daarnaast biedt Zorgbedrijf Antwerpen comfortabele serviceflats aan, waar u makkelijk een beroep kan doen op extra ondersteuning. En woonzorgcentra waar u zich thuis kan voelen wanneer u meer zorgen nodig heeft. Tot slot zijn er nog centra voor kortverblijf en dagverzorging en zorgflats, waarin koppels hun intrek kunnen nemen als een van de partners zorgbehoevend is.

Heeft u nog vragen? Contacteer de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen: • op het nummer 03 338 92 44 (van maandag tot donderdag van 8.30 tot 18 uur en op vrijdag tot 16 uur) • via klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be • of bestel meteen de handige dienstencatalogus die u een volledig overzicht geeft van alle diensten van Zorgbedrijf Antwerpen op www.zorgbedrijf.antwerpen.be.

district Antwerpen I Seniorengids

Meer informatie over het aanbod van Zorgbedrijf Antwerpen vindt u in deze brochure: over de dienstencentra (zie p 37), over de thuisdiensten (zie p 46) en over de serviceflats en woonzorgcentra (zie p 50).

25


Mutualiteiten

district Antwerpen I Seniorengids

U kent uw mutualiteit van de medisch-financiĂŤle tussenkomsten in dokters-, apotheek- en ziekenhuiskosten. Maar de meeste ziekenfondsen bieden ook andere diensten aan zoals een sociale dienst, uitleendienst, verhuring van noodalarmsystemen, ziekenvervoer, een dienst voor tussenkomsten in gezins- en bejaardenhulp.

26


4

Actief ouder worden

Er is heel wat te beleven in ons bruisend district! Wist u dat er heel wat seniorenverenigingen actief zijn? Er zijn ook heel wat sportmogelijkheden en accommodatie waar u als senior gebruik kan van maken.

district Antwerpen I Seniorengids

Als u met pensioen bent, vindt u misschien eindelijk de tijd om een nieuwe hobby uit te proberen, een andere taal te leren, te sporten of wat meer cultuur op te snuiven.

27


Seniorenverenigingen in het district Antwerpen Tien seniorenverenigingen zijn door het district erkend en vaardigen leden af voor de seniorenraad. Wil u graag de contactgegevens van de lokale seniorenverenigingen in uw buurt? Neem dan contact op met de seniorenantenne voor een lijst met adressen en telefoonnummers (zie p18).

district Antwerpen I Seniorengids

ABVV Senioren ABVV Senioren is een progressieve vereniging voor 55-plussers met een syndicale achtergrond.

28

Met een netwerk van gewestelijke, regionale en lokale afdelingen biedt ABVV Senioren haar leden zowel sociaalculturele als politiek-syndicale activiteiten aan. De vereniging wil vakbondsleden en militanten na hun actieve loopbaan de kans bieden actief te blijven: zowel socio-cultureel met daguitstappen, bedrijfsbezoeken en infosessies, als inhoudelijk met politiek-syndicale thema’s die senioren aanbelangen


ABVV Senioren verdedigt de belangen van (brug) gepensioneerden door haar sterke en actieve aanwezigheid in raden, commissies en overlegorganen waar de beleidsbeslissingen vorm krijgen. ABVV-senioren regio Antwerpen Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen tel. 03 220 67 11 | fax 03 220 66 73 seniorenwerking.antwerpen@abvv.be www.abvv-regio-antwerpen.be

De AAS vzw verdedigt ook actief de belangen van senioren. Thema’s als pensioen, huisvesting, veiligheid en mobiliteit krijgen de nodige aandacht. De organisatie is vertegenwoordigd in de seniorenraad van het district Antwerpen, de Antwerpse ouderenraad, de provinciale ouderenraad en de bijzondere commissies van het platform vergrijzing van het OCMW. aas.vzw@skynet.be

district Antwerpen I Seniorengids

Alliantie Antwerpse Senioren vzw (AAS vzw) De Alliantie Antwerpse Senioren vzw (AAS vzw) wil senioren de kans geven actief te blijven. AAS vzw verenigt senioren en seniorenverenigingen om samen culturele-, sociale- en ontspanningsactiviteiten te organiseren. Daarbij houdt zij rekening met de werking van de aangesloten clubs en verenigingen. Seniorenverenigingen kunnen tijdens bijeenkomsten van de AAS vzw nuttige gegevens en programma’s uitwisselen om op die manier eventueel samen activiteiten te organiseren.

29


Federatie Onafhankelijke Senioren Provincie Antwerpen (FedOS PA) De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke socio-culturele koepelorganisatie die een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en werking. FedOS PA richt zich tot alle senioren in Vlaanderen. Zij garandeert enerzijds de autonomie van de afdelingen en individuele leden en anderzijds een waaier aan begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning, het aanbieden van mogelijkheden tot socio-culturele ontplooiing, duidelijke en brede informatieverstrekking, vertegenwoordiging in officiĂŤle geledingen voor senioren,... De FedOS PA organiseert jaarlijks heel wat activiteiten. Wie zin heeft om deel te nemen aan theaterbezoeken, initiatie bloemschikken, aperitiefconcert, petanque, wandelzoektocht, voordrachten, daguitstappen, meerdaagse reizen, een wandelzoektocht is hier aan het juiste adres.

district Antwerpen I Seniorengids

www.fedos.be

30

Gezinsbond | afdeling Antwerpen Stad De Gezinsbond organiseert heel wat activiteiten en biedt interessante dienstverlening (vermindering op film- en gsmkaarten, ‌). De Gezinsbond helpt ook bij begeleiding van bejaarde familieleden met de ouderengezelschapsdienst. Bekwame oppassers nemen graag tijdelijk de zorg over. Zowel bij de club Amaryllis als bij de gewestelijke GOSA (grootoudersactie) worden educatieve uitstappen, vormingssessies en creatieve namiddagen georganiseerd.


Meer informatie vindt u in de Bondige Berichten en mededelingen in het bondsblad. Bij het veertiendaags tijdschrift De Bond wordt vier maal per jaar ook ‘Aktief’ bezorgd, specifiek voor de leden ouder dan 55. Gezinsbond Gewest Brabo | afdeling Antwerpen Stad Onafhankelijkheidslaan 15, 2020 Antwerpen tel. 03 248 48 34 (elke voormiddag op werkdagen) www.gezinsbondgewestbrabo.be K.M.D.A. Zoo Vriendenkring 55+ De Vriendenkring is ontstaan in 1975 om tegemoet te komen aan de wens van talrijke senioren om op een interessante en educatieve manier hun vrije tijd door te brengen.

Liberale Beweging voor Volksontwikkeling Provincie Antwerpen vzw (LBVA vzw) De Liberale Beweging voor Volksontwikkeling Provincie Antwerpen is een socio-culturele vereniging van en voor 50-plussers. We werken vanuit een humaan-liberale visie op mens en samenleving. Vertrouwen in de competenties van mensen en respect voor de sociale, culturele en filosofische diversiteit vormen hierbij sleutelbegrippen. Vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich in om 50-plussers te verenigen in vorming, cultuur en ontmoeting. Hiervoor wordt een waaier van methodieken gehanteerd op maat van de leden, met ruimte voor inspraak, creativiteit en interactie.

district Antwerpen I Seniorengids

Alle abonnees van de ZOO ouder dan 55 jaar zijn automatisch en gratis lid van deze seniorenvereniging. Van september tot mei organiseren we maandelijks een show in het CC van Deurne. Ook een daguitstap staat jaarlijks op het programma.

31


Voordrachten, computercursussen, toneel- en operettevoorstellingen, … worden ingericht voor zowel leden als niet-leden. Secretariaat LBV Provincie Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen tel. 03 203 76 91 Ibva@lmpa.be www.lbva.be

Voor meer informatie over de plaatselijke afdelingen kan u contact opnemen met het secretariaat of uw seniorenantenne.

district Antwerpen I Seniorengids

Koninklijke Seniorenclub “Help U Zelve” kon.helpuzelve@skynet.be Satinu Aktief 55+ Aktief

32


OKRA trefpunt 55+ (Open Kristelijk Respectvol Actief) OKRA trefpunt 55+ is een bruisende vereniging voor en door senioren. OKRA biedt een gevarieerd programma aan, waarin ontmoeting steeds centraal staat: regelmatige bijeenkomsten, uitstappen, reizen, cultuur, crea, sport, voordrachten, leesclubs,‌ voor elk wat wils! OKRA komt ook op voor de belangen van de senioren. Betaalbare gezondheidszorg, een menswaardig inkomen voor gepensioneerden, aangepaste huisvesting ,‌ het staat allemaal hoog op de agenda. De lokale trefpunten bieden de leden heel wat aan. Naast de wekelijkse bijeenkomsten organiseren zij ook een waaier aan activiteiten. Kortom, u zit steeds goed bij OKRA! secretariaat OKRA Regio Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen tel. 03 220 12 80

2000 Antwerpen OKRA trefpunt Antwerpen Sint-Walburgis OKRA trefpunt Anwerpen Sint-Antonius 2020 Antwerpen OKRA trefpunt Antwerpen Kiel OKRA trefpunt Antwerpen Kristus Koning 2018 Antwerpen OKRA trefpunt Antwerpen Jan den Doper OKRA trefpunt Antwerpen Sint-Michiel

district Antwerpen I Seniorengids

Plaatselijke OKRA Trefpunten:

33


OKRA trefpunt Antwerpen Heilige-Geest OKRA trefpunt Antwerpen Zurenborg 2060 Antwerpen OKRA trefpunt Antwerpen Sint-Amandus OKRA trefpunt Antwerpen Sint-Willibrordus OKRA trefpunt Antwerpen-Dam OKRA trefpunt Antwerpen Sint-Eligius 2030 Antwerpen OKRA trefpunt Luchtbal Onze Lieve Vrouw OKRA trefpunt Rozemaai-Schoonbroek 2050 Antwerpen OKRA trefpunt Antwerpen Sint-Anna Linkeroever OKRA trefpunt Antwerpen Ter Schelde Linkeroever

district Antwerpen I Seniorengids

Samen Voor Allen vzw “Samen voor allen vzw” is een socio-culturele vereniging opgericht in 1982 voor 55-plussers. Deze vereniging telt intussen ongeveer 700 leden.

34

De vzw organiseert artistieke opvoeringen in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. De vertoningen zijn gratis op vertoon van uw lidkaart. U kan genieten van Weense muziek, operette, dans, theater, musical, chanson, ballet. Er worden ook uitstappen georganiseerd. Deze gaan van ééndagsuitstappen met de autocar in België tot meerdaagse reizen met een culturele inslag. Elke twee maanden ontvangen de leden ‘Kompas 3’. Dit tijdschrift informeert over alle belangrijke activiteiten en ontwikkelingen van de vzw. www.svavzw.be


S-Plus provincie Antwerpen vzw - Seniorenvereniging van De VoorZorg De seniorenvereniging van De Voorzorg heeft een ruim aanbod voor senioren. Er zijn 442 plaatselijke afdelingen en groepen verspreid over Vlaanderen die een levendig verenigingsleven op gang brengen, ook in uw buurt. Zij bieden een ruime keuze aan activiteiten: sport, uitstappen, animatienamiddagen, voordrachten, gezellig samenzijn en initiatieven op maat.

Algemeen secretariaat S-Plus Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen tel. 03 285 43 09 s-plus.304@socmut.be Voor meer informatie over de plaatselijke afdelingen kan u contact opnemen met het secretariaat of uw seniorenantenne. Plaatselijke afdelingen S-Plus: Ook bij u in de buurt is er een lokale afdeling met een waaier aan activiteiten, gaande van gezellig samenzijn,

district Antwerpen I Seniorengids

S-Plus heeft verschillende pijlers: • Plaatselijke afdelingen hebben een eigen werking rond ontmoeting, educatie, dienstverlening en cultuur; • S-Academie heeft een aanbod van vormende en culturele activiteiten zoals daguitstappen, workshops, voordrachten, bezoeken; • reizen: binnenlandse en buitenlandse reizen op maat van de actieve senior; • S-Sport: sportieve activiteiten zoals wandelingen, fietstochten, bowling, dansnamiddagen; • seniorenproject: rusthuiswerking met vrijwilligers zoals het leescontact, het levensloopspel 18-81,…

35


daguitstappen en bezoeken, tot infonamiddagen met thema’s die de senioren aanbelangen. S-Plus afdeling Kiel S-Plus afdeling Antwerpen-Zuid S-Plus afdeling Linkeroever S-Plus afdeling Antwerpen-Rozemaai Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s) | Afdeling Antwerpen-Centrum

district Antwerpen I Seniorengids

• De Vlaamse actieve senioren (Vl@s) richt zich tot Vlaamsgezinde senioren zonder partijpolitiek onderscheid. • Vl@s steunt op 3 pijlers: Pluralistisch, Vlaams en Sociocultureel. • Vl@s is aangesloten bij de Vlaamse Ouderenraad. • Vl@s biedt belangenbehartiging rond een positieve visie op de ouderengroep in de maatschappij.

36

Vl@s Antwerpen-Centrum is een lokale afdeling en biedt: conversatie (Engels, Frans, Spaans), praatgroepen en voordrachten, ééndaagse busreizen, bezoeken (steden tentoonstellingen - musea), wandelen en fietsen op maat van de deelnemers. Vl@s biedt u minstens twee gevarieerde activiteiten per week. Prioriteit is ook een goede doorstroming van de districtsseniorenwerking naar onze leden. Leden krijgen maandelijks een activiteitenprogramma van de afdeling en driemaandelijks het nationaal ledenblad Vl@s in de bus. www.senior-en-cultuur.be


Dienstencentra Zorgbedrijf Antwerpen Het dienstencentrum is het aanspreekpunt voor senioren in de wijk. Het is dÊ plek waar u: gezelligheid vindt, mensen ontmoet, creatief bezig bent, vrijwilliger bent, ’s middags warm eet, een opleiding volgt, aan sport en beweging doet, samen met een vrijwilliger heen kan gaan, u zich waagt aan een spelletje biljart of petanque, poetshulp, huishoudhulp, vervoer, nachtzorg of een serviceflat aanvraagt, hulp krijgt bij uw administratie en dagelijkse activiteiten... en nog veel meer kan ontdekken. In een dienstencentrum is iedereen welkom! U vindt altijd een dienstencentrum in uw buurt. In het district Antwerpen zijn er 13 dienstencentra:

Dienstencentrum De Oever Korte Ridderstraat 18, 2000 Antwerpen tel. 03 470 17 40 dc.oever@zorgbedrijf.antwerpen.be Dienstencentrum Hof Ter Beke Balansstraat 23 A, 2018 Antwerpen tel. 03 292 95 50 dc.hofterbeke@zorgbedrijf.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

Dienstencentrum De Meersenier Sint-Nicolaasplaats 7-8, 2000 Antwerpen tel. 03 202 40 29 dc.demeersenier@zorgbedrijf.antwerpen.be

37


Dienstencentrum Ten Gaarde Boomgaardstraat 37 A, 2018 Antwerpen tel. 03 292 37 30 dc.tengaarde@zorgbedrijf.antwerpen.be Dienstencentrum Van Schoonbeke Van Schoonbekestraat 54, 2018 Antwerpen tel. 03 247 32 13 dc.vanschoonbeke@zorgbedrijf.antwerpen.be Dienstencentrum Zurenborg Kleine Beerstraat 2, 2018 Antwerpen tel. 03 286 42 24 dc.zurenborg@zorgbedrijf.antwerpen.be Dienstencentrum De Boskes Sint-Bernardsesteenweg 181, 2020 Antwerpen tel. 03 338 50 80 dc.boskes@zorgbedrijf.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

Dienstencentrum Liberty Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen tel. 03 292 32 40 dc.liberty@zorgbedrijf.antwerpen.be

38

Dienstencentrum Santiago Canadalaan 21, 2030 Antwerpen tel. 03 544 32 51 dc.santiago@zorgbedrijf.antwerpen.be


Dienstencentrum Ter Welen Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen tel. 03 219 57 95 dc.terwelen@zorgbedrijf.antwerpen.be (Vanaf de zomer 2013 verhuis naar splinternieuw dienstencentrum in Louis Paul Boonstraat 23, 2050 Linkeroever) Dienstencentrum De Meermin Onderwijsstraat 13, 2060 Antwerpen tel. 03 270 33 40 dc.demeermin@zorgbedrijf.antwerpen.be Dienstencentrum De Olijftak Hollandstraat 21-27, 2060 Antwerpen tel. 03 226 77 76 dc.olijftak@zorgbedrijf.antwerpen.be

Kijk ook eens op www.zorgbedrijf.antwerpen.be. U vindt er meer informatie over het aanbod en de activiteiten van elk dienstencentrum. Heeft u nog vragen? Contacteer de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen (zie p.25)

district Antwerpen I Seniorengids

Dienstencentrum Essenhof Dambruggestraat 308, 2060 Antwerpen tel. 03 201 21 90 dc.essenhof@zorgbedrijf.antwerpen.be

39


district Antwerpen I Seniorengids

40

WijkNet Aandacht voor Senioren WijkNetmedewerkers richten zich specifiek naar eenzame ouderen die meer sociale contacten wensen. De medewerkers kunnen op huisbezoek komen om na te gaan waar de senior behoefte aan heeft. Ook vrijwilligers worden ingeschakeld. Samen met de senior maken zij een wandeling, doen ze een gezellige babbel, gaan ze mee naar het dienstencentrum, ‌ Wil u meer informatie, wil u kwetsbare ouderen signaleren of u als vrijwilliger opgeven? Neem dan contact op met uw dienstencentrum (zie p.37).


Sport Sportantenne district Antwerpen U wil sporten maar u weet niet waar naartoe? U heeft een voorstel om het sportveldje in uw buurt te verbeteren? U wil graag weten welke sportevenementen in uw buurt plaatsvinden? In het districtshuis vindt u het aanspreekpunt voor sport, de sportantenne. tel. 03 338 35 18 sportantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be Beweeg mee | vzw Antwerpen Sportstad U wil wat meer beweging? Of zoekt u een sport die u samen met uw vrienden en vriendinnen kan beoefenen? Dan is het aanbod ‘Beweeg Mee’ helemaal iets voor u! Van aerobics over line dance, wandelen en yoga tot zumba, er is voor ieder wat wils.

Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen tel. 03 292 84 77 inschrijvingen.sportstad@stad.antwerpen.be www.antwerpen.be/sport

district Antwerpen I Seniorengids

Vraag telefonisch een brochure van “Beweeg mee” aan.

41


Cultuur Cultuurantenne district Antwerpen U heeft zin om cultureel actief te zijn maar weet niet waar naartoe? U zou graag samenwerken met artiesten of culturele verenigingen uit uw district? Het district Antwerpen heeft een aanspreekpunt voor cultuur, de cultuurantenne. Zij kennen de lokale cultuurwerking door en door en zoeken mee naar een antwoord op elke cultuurvraag. tel. 03 338 35 05 cultuurantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

Bib aan Huis Bib aan Huis is de thuisbezorgdienst van de openbare bibliotheken Antwerpen. Vrijwilligers brengen de favoriete lectuur of muziek bij klanten thuis. Bent u aan huis gebonden door ouderdom, een handicap of langdurige ziekte en daardoor niet in staat de bibliotheek te bezoeken? Dan is Bib aan Huis misschien iets voor u.

42

Wat kan u thuis laten bezorgen? • boeken, alle soorten en genres; • groteletterboeken, vooral romans; • daisyboeken voor blinden en slechtzienden (luisterboeken op cd-formaat die u kan afspelen op een mp3-speler, een speciale Daisyspeler of op uw pc); • muziekcd’s.


tel. 0800 992 93

district Antwerpen I Seniorengids

Hoe werkt Bib aan huis? U maakt een eerste afspraak en een bibmedewerker komt bij u thuis om uw wensen te noteren. Bib aan huis bezorgt de gewenste materialen en haalt ze nadien weer op.

43


Ontmoetingcentrum Top Hat Ontmoetingscentrum Top Hat besteedt speciale aandacht aan 50-plussers. In Top Hat krijgen bezoekers een waaier aan mogelijkheden op het vlak van sport, cultuur, educatie en ontspanning. Top Hat beschikt ook over een gezellige en ruime cafetaria met terras. Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen-Linkeroever tel. 03 250 11 00 tophat@antwerpen.be Top Hat is zeer goed bereikbaar: • tram 3 • bus 81, 82, 84 of 85 (halte ”Schep Vreugde”). Ook rolstoelgebruikers hebben probleemloos toegang tot het centrum.

district Antwerpen I Seniorengids

Vrijwilligerswerk

44

Zoekt u vrijwilligerswerk? Of is uw vereniging op zoek naar vrijwilligers? Dan kan u terecht bij het servicepunt vrijwilligers van de stad Antwerpen. Zij zoeken samen met u naar vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de stad. Servicepunt vrijwilligers in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen Open op dinsdag van 17 tot 19 uur en op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. U kan ook een afspraak maken via vrijwilligers@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 71 00.


Iedereen woont liefst zo lang mogelijk in alle comfort thuis. In het district Antwerpen zijn er heel wat openbare en private diensten die een zeer divers pakket van diensten aanbieden om dit mogelijk te maken. Wanneer thuis wonen niet langer haalbaar is, wil u zich vanzelfsprekend met de beste zorgen omringen. Ontdek het brede gamma aan diensten rond wonen en zorg.

district Antwerpen I Seniorengids

5

Wonen & zorg

45


Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen Thuiszorg Diensten voor gezinszorg: persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp, algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding Diensten voor oppashulp: als aanvulling op de professionele hulp en de mantelzorg, verzekert thuisoppas in eerste instantie gezelschap, veiligheid en de strikte basiszorgen voor de gebruiker Diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg: schoonmaakhulp, klusjeshulp en/of oppashulp

district Antwerpen I Seniorengids

Teams voor thuisverpleging: De Vlaamse overheid erkent de teams voor thuisverpleging om de kwaliteit, samenwerking en continuĂŻteit van deze verpleegkundige thuiszorg te waarborgen.

46

Heeft u graag extra hulp bij het uitzoeken van een gepast aanbod? Ga dan langs bij een dienstencentrum in uw buurt (zie p.37), bij uw mutualiteit, een sociaal infopunt (zie p.19) of contacteer de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen (zie p.25). Nachtzorg Tijdens de nachturen kan u ook hulp op maat verkrijgen, namelijk nachtverpleging. Als verzorging thuis ‘s nachts geen oplossing is, kan er gekozen worden voor een nachthotel.


Nachtzorg Antwerpen tel. 03 220 17 77 (iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur) info@nachtzorg.be

district Antwerpen I Seniorengids

De zorgbehoevende krijgt de nodige zorgen in het hotel. Overdag is hij/zij gewoon thuis en kan de mantelzorger er uitgeslapen weer tegenaan.

47


Woonkantoren Het stedelijk woonkantoor helpt senioren graag verder met allerlei woonpremies. Misschien kan u mits een kleine aanpassingen in uw huis toch langer thuis wonen? Het woonkantoor zoekt uit of u in aanmerking komt voor een premie en helpt u ook met de opbouw van het dossier.

district Antwerpen I Seniorengids

In de woonkantoren krijgt u ook gratis advies over duurzaam bouwen en verbouwen. U kan ook steeds op de website www.energiesparen.be of www.vreg.be bekijken hoe u energiezuinig kan leven. Daarnaast kan u voor info over energiepremies ook terecht in het EcoHuis op de Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout (tel. 03 217 08 11 | ecohuis@stad.antwerpen.be)

48


Woonkantoor Binnenstad | Sint-Jacobsmarkt 42, 2000 Antwerpen | tel. 03 225 09 85 Woonkantoor Noord | Lange Beeldekensstraat 217-219, 2060 Antwerpen | tel. 03 236 21 25 Woonkantoor Zuid | Abdijstraat 253, 2020 Antwerpen | tel. 03 257 30 95 woonkantoor@stad.antwerpen.be Ergowoonadvies U wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Kleine hulpmiddelen of aanpassingen kunnen daarbij helpen. De ergotherapeuten van Zorgbedrijf Antwerpen geven u hierover graag advies. Als 65-plusser kan u gratis een beroep doen op zo’n ergowoonadvies. Voor sommige aanpassingen of hulpmiddelen komt het ziekenfonds tussen in de kosten. Voor andere kan u soms een beroep doen op een premie. Ook daarover informeert de ergotherapeut u.

Persoonlijk alarmsysteem Met het persoonlijk alarmsysteem kan u met één druk op de knop iemand waarschuwen in geval van nood, als u bijvoorbeeld valt of ziek wordt. Het noodoproepsysteem staat in verbinding met een alarmcentrale. U kan het zendertje rond uw hals of rond uw pols dragen. Het werkt in uw hele woning, zodat u zorgeloos alleen thuis kan blijven. Voor meer informatie kan u terecht bij het dienstencentrum in uw buurt (zie p.37), bij de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen (zie p.25) of uw mutualiteit.

district Antwerpen I Seniorengids

Voor meer informatie kan u terecht bij het dienstencentrum in uw buurt (zie p.37) of bij de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen (zie p.25).

49


Residentiele ouderenzorg Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, dan kan u zich best laten verzorgen in een woonzorgcentrum. In het district Antwerpen zijn meer dan twintig woonzorgcentra, zowel privĂŠ als openbaar. Op www.zorg-en-gezondheid.be vindt u, gegroepeerd per provincie, de contactgegevens van erkende residentiele ouderenzorg en thuiszorg in Vlaanderen. Vergeet niet dat er ook nog een aantal andere mogelijkheden bestaan: Serviceflats U kan in een serviceflat zelfstandig wonen en beroep doen op gemeenschappelijke dienstverlening. Serviceflats zijn dan ook vaak aangebouwd aan woonzorgcentra of dienstencentra.

district Antwerpen I Seniorengids

Dagverzorgingscentra Als u tijdelijk hulp en verzorging nodig hebt, dan is dagverzorging in een woonzorgcentrum misschien al voldoende.

50

Centra voor kortverblijf Ook een centrum voor kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum. Het houdt in dat gedurende korte periodes zowel ‘s nachts als overdag zorg wordt overgenomen. Zo worden familie, mantel- en thuiszorg ondersteund. Centra voor herstelverblijf Heeft u na een ingreep, ziekte, ongeval nood aan een aangepaste, rustige omgeving om zo goed mogelijk te herstellen, dan kan u terecht in een herstelcentrum. Een aanvraag voor een verblijf loopt via uw behandelende geneesheer. Voor meer informatie kan u terecht bij de seniorenantenne (zie p.18).


Sociale huisvesting Er zijn ook soms aangepaste bejaardenwoningen voorzien bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Om huurder te worden van een sociale woning moet u zich laten inschrijven als kandidaat-huurder in het register van een sociale huisvestingsmaatschappij. Meer informatie Jan De Voslei 36, 2020 Antwerpen tel. 03 212 26 50 info.centrum@woonhaven.be Van der Sweepstraat 14, 2000 Antwerpen tel. 03 212 27 00 info.zuid@woonhaven.be

district Antwerpen I Seniorengids

Tampicoplein 2 (hoek Canadalaan), 2030 Antwerpen tel. 03 212 27 50 info.noord@woonhaven.be

51


district Antwerpen I Seniorengids

6

52

Gezondheid

Een lang en gezond leven, dat wensen we iedereen toe. Eetgewoonten, bewegingspatronen, roken en alcoholgebruik bepalen mee uw gezondheid. Heeft u medische hulp nodig? Hier vindt u de meest relevante info uit het district terug.


Spoedgevallen medische bijstand | 100 of 112 Voor dringende medische bijstand en hulp van brandweer belt u naar het nummer 100 of 112. Let op: nummer 112 zal op termijn het nummer 100 volledig vervangen. Het nummer 112 is namelijk ook een Europees noodnummer dat u in de lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken bij noodgevallen. Voor medische bijstand kan u ook Ambuce opbellen op het nummer 03 353 05 05. Dan wordt u vervoerd naar het ziekenhuis van uw keuze.

Medische wachtdiensten Wil u weten welke dokters, apothekers of tandartsen van wacht zijn in uw buurt?

Centraal oproepnummer apothekers | tel. 0900 10 500 (tussen 22 en 9 uur | tel. 0900 10 512) Centraal oproepnummer tandartsen | tel. 0903 39 969 Antigifcentrum | tel. 070 245 245

district Antwerpen I Seniorengids

Centraal oproepnummer dokters | tel. 0900 10 512

53


Ziekenhuizen

district Antwerpen I Seniorengids

In Antwerpen kan u terecht in verschillende ziekenhuizen.

54

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) ZNA Middelheim Lindendreef 1, 2020 Antwerpen | tel. 03 280 30 03 ZNA Stuivenberg Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen | tel. 03 217 76 35 ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen | tel. 03 217 77 50 ZNA Sint-Erasmus Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout | tel. 03 270 82 00 ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem | tel. 03 640 20 11 ZNA Hoge Beuken Commandant Weynsstraat 165, 2660 Hoboken | tel. 03 830 96 80 ZNA Sint-Elisabeth Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen | tel. 03 234 41 11 Ziekenhuizen van de GasthuisZusters Antwerpen (GZA) Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk | tel. 03 443 30 11 Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen | tel. 03 285 20 00


Ziekenhuizen uit de Monica-groep AZ Monica Antwerpen | Eeuwfeestkliniek Harmoniestraat 68, 2018 Antwerpen | tel. 03 240 20 20 AZ Monica Deurne (Onze-Lieve-Vrouw Middelares) Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne | tel. 03 320 50 00 Universitair Ziekenhuis Antwerpen UZA | Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem | tel. 03 821 30 00 Tropische ziekte en vaccinaties voor het buitenland Prins Leopoldinstituut voor tropische geneeskunde Polikliniek | Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen |tel. 03 247 66 66

De hulpdiensten willen bij een ongeval steeds zo snel mogelijk een naaste verwittigen. Als u een gsm heeft, is er een eenvoudig en handig middeltje om hulpverleners duidelijk te maken wie ze moeten contacteren. Programeer in uw gsm het nummer van de persoon die moet verwittigd worden als u in nood bent onder de naam ICE (in case of emergency). ICE wordt internationaal erkend. Zo weten hulpverleners meteen wie ze moeten contacteren.

district Antwerpen I Seniorengids

ICE (In Case of Emergency) | In geval van nood verwittigen

55


Sociaal Steunpunt Gezondheid Dit steunpunt biedt buurtbewoners een antwoord op al hun vragen en bezorgdheden over ziektes, hygiĂŤne en evenwichtige voeding. U kan er terecht voor informatie over ziektes zoals bijvoorbeeld suikerziekte, reuma, hart- en longziekten,... U kan er ook uw eetgewoontes bespreken en aanpassen of uw bloeddruk en gewicht regelmatig laten controleren. Daarnaast helpt het steunpunt ook bij materiĂŤle en psychische problemen. OCMW Antwerpen - sociaal steunpunt gezondheid Noord Schoolstraat 14, 2060 Antwerpen tel. 03 270 33 44

district Antwerpen I Seniorengids

OCMW Antwerpen - sociaal steunpunt gezondheid Kiel De Bosschaertstraat 4, 2020 Antwerpen tel. 03 338 50 70

56


7

Veiligheid

district Antwerpen I Seniorengids

Een ongeluk is snel gebeurd en in noodsituaties wil u graag snel de juiste diensten contacteren. In dit hoofdstuk vindt u alle nuttige info terug die uw veiligheid aanbelangen.

57


Spoedgevallen brandweer | 100 of 112 Voor dringende hulp van brandweer belt u naar het nummer 100 of 112.

Politie | 101 Voor dringende hulpverlening kan u altijd bellen naar 101 (politie).

Uw wijkagent Voor buurtgebonden inlichtingen of moeilijkheden kan u terecht bij uw plaatselijk politiekantoor en natuurlijk ook bij uw wijkagent. U kan uw wijkagent opzoeken op de website:

district Antwerpen I Seniorengids

http://politie.antwerpen.be/wijkagenten of opvragen via de Blauwe Lijn (zie onder).

58

Blauwe Lijn | 0800 123 12 Onbekenden hebben graffiti op uw gevel gespoten, wat nu? Er is ingebroken in uw auto... Uw auto is weggesleept en u wil weten, waar u hem kan ophalen? U wil weten waar u terecht kunt voor vakantietoezicht door de politie. Voor alle niet-dringende zaken kan u steeds terecht bij de lokale politie op het gratis nummer 0800 123 12.


Card stop | 070 344 344 Bent u uw bankkaart kwijt of is ze gestolen? Vreest u dat iemand uw kaart onrechtmatig zal gebruiken? Een telefoontje naar Card Stop op het nummer 070 344 344 (24 uur op 24, 7 dagen op 7) volstaat om uw kaart te blokkeren.

Ouderenmis(be)handeling | 1712 Om ouderenmis(be)handeling beter aan te pakken, is het nodig dat burgers en hulpverleners de weg vinden naar meldpunten. Daarbij dient opgemerkt te worden dat ouderenmis(be)handeling niet alleen gaat over lichamelijke mishandeling, maar ook over financieel misbruik, psychische mishandeling of verwaarlozing en ondervoeding. In Vlaanderen is er ĂŠĂŠn nummer om alle vormen van geweld en misbruik te melden.

district Antwerpen I Seniorengids

Bel gratis naar 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur.

59


8

Mobiliteit

district Antwerpen I Seniorengids

Boodschappen doen wanneer u dit wil, een afspraak bij de dokter, op bezoek bij vrienden en een uitstapje. Mobiel zijn lijkt vanzelfsprekend, maar voor vele ouderen (vaak met een beperking) is het dat niet.

60

In dit hoofdstuk sommen we op wat er voor senioren aan vervoersmogelijkheden bestaat. Heeft u een computer en internet ter beschikking? Surf dan zeker ook naar www.meermobiel.be. Op deze website vindt u de hele waaier terug: van openbaar vervoer tot alle vormen van deur-tot-deur vervoer.


Openbaar vervoer De Lijn | Omnipas 65+ Met de Omnipas 65+ reist u als senior gratis met bus en tram in heel Vlaanderen. U krijgt uw pas de week voor de maand waarin u 65 jaar wordt automatisch toegestuurd. Deze pas is strikt persoonlijk. U moet steeds uw identiteitskaart bij hebben als u de Omnipas gebruikt. Tip | Ontloop de drukte door buiten de ochtendspits (van 7 tot 9 uur) en avondspits (van 16 tot 18 uur) te reizen. De Lijn Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen tel. 070 220 200 (0,30 EUR/min) www.delijn.be

Reist u met een rolstoel? Die kan gratis mee op de trein. Het is erg belangrijk om ruim vooraf (minstens 24 uur v贸贸r de aanvang van uw reis) contact op te nemen met uw vertrekstation. Let wel op: Er zijn stations die niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers (bijvoorbeeld omdat er geen mobiele oprijhelling is). tel. 02 528 28 28 www.nmbs.be

district Antwerpen I Seniorengids

NMBS | Seniorenbiljet Bent u 65 of ouder, dan kan u tegen een zeer voordelig tarief met de trein 茅茅n heen- en terugreis afleggen tussen twee Belgische stations naar keuze in 2de klas (op dezelfde dag).

61


Vervoersmogelijkheden voor minder mobiele senioren Taxicheques voor minder mobiele 65-plussers Elke minder mobiele senior die beantwoordt aan de voorwaarden kan met de taxi rijden aan een gunsttarief. U kan de taxicheque bekomen in het districtshuis of in ĂŠĂŠn van de stadskantoren (meer info zie p.20 en 22).

district Antwerpen I Seniorengids

Minder Mobielen Centrale Wil u graag iemand bezoeken, boodschappen doen of moet u naar de dokter? Heeft u een laag inkomen en bent u niet zo goed te been? De vrijwiligers van de Minder Mobielen Centrale (MMC) staan voor u klaar.

62


Wanneer kan u een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale? Als er geen openbaar vervoer beschikbaar is voor de route die u moet afleggen. Of u kan door medische redenen het openbaar vervoer niet gebruiken. Of uw inkomen is niet hoger dan een bepaald bedrag. Rolstoelgebruikers kunnen geen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Hoeveel kost dit? Jaarlijks betaalt u een klein bedrag voor het lidmaatschap en de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Verder betaalt u een kleine bijdrage per afgelegde kilometer. Hoe doet u een aanvraag? U kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur bellen naar het nummer 03 285 31 81 om een rit aan te vragen. Doe uw aanvraag wel ruim vooraf.

district Antwerpen I Seniorengids

Vredestraat 93, 2600 Berchem tel. 03 285 31 81 mindermobiel@zorgbedrijf.antwerpen.be elke werkdag tussen 9 en 12 uur

63


Wijkvervoer voor senioren Wil u deelnemen aan een activiteit of gaan eten in het dienstencentrum in uw buurt? Dan kan u gebruik maken van het wijkvervoer. De busjes brengen u van en naar het dienstencentrum. De rit verloopt veilig en comfortabel: zo is er indien nodig hulp bij in- en uitstappen en zijn de busjes ook aangepast voor vervoer van personen in een rolstoel. U betaalt voor wijkvervoer met dienstencheques. Hoeveel u precies betaalt is afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling en de betalingswijze. Bij betaling met elektronische dienstencheques in beheer van Zorgbedrijf Antwerpen, kan u in aanmerking komen voor een sociale tegemoetkoming.

district Antwerpen I Seniorengids

Voor meer informatie kan u terecht bij het dienstencentrum in uw buurt (zie p.37) of bij de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen (zie p.25).

64

Belbus Als rolstoelgebruiker heeft u de garantie dat u kan meerijden op het Antwerpse stadsnet van De Lijn. Als dat niet kan met de bus of tram, stuurt De Lijn een aangepast busje, de belbus. De belbus rijdt op weekdagen van 6 tot 21 uur en in het weekend en op feestdagen van 8 tot 23 uur. Meer informatie Voor meer informatie en de noodzakelijke reservering, contacteert u de belbuscentrale (op weekdagen van 7.30 tot 18 uur, op zaterdag van 7.30 tot 16 uur). tel. 03 218 14 94


Antwerpse Rolkar vzw De Antwerpse Rolkar vzw biedt als Dienst Aangepast Vervoer voor Personen met een mobiliteitsbeperking vervoer aan tegen een zo laag mogelijke prijs. De kostprijs wordt berekend per gereden kilometer. U kan ook betalen met taxicheques (zie p.19). Een begeleider is niet nodig, want de chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen. tel. 03 230 02 23 boekingen@rolkar.be www.rolkar.be Andere Ook de meeste mutualiteiten hebben een eigen dienst voor niet-dringend medisch vervoer. Daarnaast vindt u in de Gouden Gids ook bedrijven terug die gespecialiseerd zijn in vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking.

Met een bewonersvergunning kan u gratis parkeren in de buurt van uw woning. Meer informatie en voorwaarden op www.parkereninantwerpen.be.

district Antwerpen I Seniorengids

De speciale parkeerkaart voor andersvaliden, waarmee u uw auto parkeren op voorbehouden plaatsen, kan u aanvragen in het districtshuis (dienst sociale zaken) of in een stadskantoor (zie p.20 en 22).

65


district Antwerpen I Seniorengids

129

66

Afscheid uit uw district Informatie en dienstverlening

Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen verdriet maar ook veel praktische beslommeringen met zich mee. Naarmate u ouder wordt, is het dan ook logisch dat u zich wil informeren over de regelingen die aan een overlijden voorafgaan.


Palliatieve zorg Palliatieve zorg is er voor mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden die op relatief korte termijn progressief en levensbedreigend is. Deze totaalzorg steunt op vier pijlers: opvang van fysieke klachten, aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning, sociale begeleiding en spirituele opvang met aandacht voor de diepere levensvragen. Er is naast de zorg voor de patiĂŤnt ook veel aandacht voor de familie en naasten. Palliatieve hulpverlening Antwerpen vzw is een netwerk voor palliatieve zorg. De vzw biedt informatie, advies en concrete hulp aan patiĂŤnten en hun familie. Universiteitsplein 1 S1, 2610 Wilrijk tel. 03 820 25 31 pha@ua.ac.be

Regelingen voor het overlijden Niemand staat graag stil bij zijn eigen overlijden. Toch legt u best al een aantal zaken op voorhand vast. Door de juiste keuzes te maken kan u uw nabestaanden veel verdriet en financiĂŤle zorgen besparen.

district Antwerpen I Seniorengids

U kan voor palliatieve thuiszorg een vergoeding krijgen. De aanvraag doet u via uw mutualiteit. Een adviserend arts moet het formulier ondertekenen.

67


Laatste wilsbeschikking | wijze van begraving In het districtshuis kan u bij de dienst bevolking (zie p.21) in een laatste wilsbeschikking laten vastleggen of u begraven of gecremeerd wilt worden. Ook kan u dan vastleggen of u een plechtigheid volgens een bepaalde geloofsovertuiging wil of juist niet. De dienst begraafplaatsen kan u informeren over de keuzes die u hebt voor uw laatste rustplaats. Neem hiervoor contact op met het onderstaand telefoonnummer. U kan er ook de brochure ‘Wat te doen bij een overlijden?’ opvragen. tel. 03 740 36 40 begraafplaatsen@stad.antwerpen.be

district Antwerpen I Seniorengids

Wilsverklaring euthanasie In deze samenleving staat het voor het opzettelijk beëindigen van een leven door een ander dan de persoon die erom vraagt. Het doel moet zijn een einde te maken aan een uitzichtloos en ondraaglijk lijden, op uitdrukkelijke vraag van de patiënt zelf die bewust en handelingsbekwaam moet zijn. Euthansie mag enkel door een arts worden uitgevoerd.

68

Sinds 2002 is euthanasie in Belgie wettelijk geregeld. Een wilsbeschikking in die zin kan u al vooraf opstellen. De dienst sociale zaken op het districtshuis heeft een model ter beschikking. De verklaring blijft vijf jaar geldig en moet ondertekend zijn door de aanvrager en door twee getuigen waarvan minstens één geen erfgenaam mag zijn. U kan ze steeds herroepen of herzien. Deze wilsverklaring wordt geregistreerd bij de Federale overheidsdienst.


Voor info en een verklaring kan u terecht op de dienst sociale zaken (zie p.20). www.leif.be (LevensEinde Informatie Forum) www.rws.be (Recht op Waardig Sterven) De wilsverklaring euthanasie kan u ook downloaden via: www.health.fgov.be/euthasasie

Orgaandonatie Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Het gevolg is dat er steeds langere wachtlijsten zijn en helaas patiĂŤnten overlijden. Na een overlijden staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven of tenzij uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten. Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood die pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kan u vooraf

district Antwerpen I Seniorengids

Wilsverklaring over therapiebeperking Deze verklaring houdt in welke waarden u in de laatste fase van uw leven belangrijk vindt. U mag vermelden dat u in bepaalde omstandigheden geen reanimatie wil, geen kunstmatige voeding of beademing en geen chemotherapie of bestraling wenst. Uw behandelende arts is wettelijk verplicht dit document te respecteren, maar een registratie (zoals bij de wilsverklaring euthanasie) is er niet. Geef de verklaring daarom in bewaring bij uw huisarts of een persoon die dicht bij u staat. Voor info en een verklaring kan u terecht op de dienst sociale zaken (zie p.20).

69


een registratieformulier opmaken. Deze verklaring kunnen familieleden niet naast zich neerleggen. Voor info en een verklaring kan u terecht op de dienst bevolking (zie p.21). Erfenis Als de erflater bij zijn overlijden een Belgische rijksinwoner is, dan zullen zijn erfgerechtigden successierechten moeten betalen. Alles wat u erft, is belastbaar. De wet bepaalt wie onze erfgenamen zijn. Iedereen heeft echter een zekere vrijheid om zelf zijn erfenis te regelen via een testament. De inhoud, opstelling en formulering van het testament zijn zeer belangrijk. Informeer u daarom bij een notaris.

district Antwerpen I Seniorengids

Schenken is een manier om tijdens uw leven uw bezittingen geheel of gedeeltelijk tussen de erfgenamen te verdelen. Zo kan u de kans op twisten en discussies verminderen als u er niet meer bent. Een schenking biedt u ook de mogelijkheid om uw erfgenamen successierechten te besparen.

70


Wat te doen bij overlijden? Aangifte van overlijden De aangifte gebeurt in de meeste gevallen door de begrafenisondernemer en bij de dienst burgerlijk stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Rouwen Gedurende de levensloop ervaart iedereen meermaals het verlies van kennissen, familie en vrienden. Iedere keer komen emoties naar boven zoals verdriet, onmacht, kwaadheid, spijt of schuldgevoelens. Op oudere leeftijd is elk overlijden een confrontatie met het eigen levenseinde.

district Antwerpen I Seniorengids

Als u nood hebt aan een goed gesprek kan u steeds bellen naar Tele-Onthaal op het nummer 106.

71


72

district Antwerpen I Seniorengids


INFORMATIE UIT UW DISTRICT Niet te missen! Iedereen weet het, alle informatie binnen handbereik. De Nieuwe Antwerpenaar stadsmagazine | districtspagina’s helemaal achteraan elke 2 weken gratis in uw brievenbus www.districtantwerpen.be 24/24 informatie | e-loket (documenten via internet)

district Antwerpen I Seniorengids

Infobrieven Heet van de naald | over projecten in uw buurt infolijn 03 338 34 11

73


BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS Spoedgevallen 100 of 112 Politie 101 Blauwe Lijn tel. 0800 123 12 Centraal oproepnummer dokters tel. 0900 10 512 Centraal oproepnummer apothekers tel. 0900 10 500 (tussen 22 en 9 uur | tel. 0900 10 512) Centraal oproepnummer tandartsen tel. 0903 39 969 Antigifcentrum tel. 070 245 245

district Antwerpen I Seniorengids

Ambuce tel. 03 353 05 05

74

Districtshuis Antwerpen tel. 03 338 34 11 district.antwerpen@stad.antwerpen.be Stadskantoor Kiel tel. 03 260 97 30 stadskantoor.kiel@stad.antwerpen.be Stadskantoor Linkeroever tel. 03 210 96 10 stadskantoor.linkeroever@stad.antwerpen.be


Stadskantoor Luchtbal tel. 03 546 76 46 stadskantoor.luchtbal@stad.antwerpen.be Stadskantoor Permeke tel. 03 338 39 00 stadskantoor.permeke@stad.antwerpen.be Stadskantoor Paleis tel. 03 260 91 20 stadskantoor.paleis@stad.antwerpen.be Seniorenantenne tel. 03 338 35 25 Infolijn stad Antwerpen tel. 03 22 11 333 Ombudsvrouw tel. 0800 94 84 3

Tele-onthaal tel. 106 Card Stop 070 344 344 De Lijn tel. 070 220 200 (0,30 EUR/min) NMBS tel. 02 528 28 28

district Antwerpen I Seniorengids

Zorgbedrijf Antwerpen (klantendienst) 03 338 92 44 klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be

75


TREFWOORDENLIJST

A

activiteit 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 afdeling 32, 35, 36 alarmsysteem 25, 26, 49 antigifcentrum 53 apotheker 53

B

belbus 64 bestuursakkoord 10 bewonersvergunning 65 bib aan huis 42 blauwe lijn 58 brandweer 53, 58 bus 61, 64

C

card stop 59 centra voor herstelverblijf 50 centra voor kortverblijf 50 cultuur 42, 44

district Antwerpen I Seniorengids

D

76

dagverzorgingscentrum 50 De Lijn 61, 64 De Nieuwe Antwerpenaar 73 dienstencentrum 19, 25, 36, 37, 38, 39, 46, 49, 64 dienstencheque 64 districtscollege 11, 12, 13 districtshuis 17 districtsraad 9, 10 districtssecretaris 13 dokter 53


E

energie 48 erfenis 70 euthanasie (wilsverklaring) 20, 68 evenementenloket 21

H

hulp aan bejaarden 19

I

ICE (in case of emergency) 55 infobrieven 73 infolijn stad Antwerpen 23 infowinkel 18 inkomensgarantie voor ouderen 19

K

klacht 21, 24 klantenteam 21

L

M

medische hulp 53 medische wachtdienst 53 meldingskaart 21 minder mobielencentrale 62 mobiliteit 60 mutualiteit 19, 26, 46, 49, 67

district Antwerpen I Seniorengids

laatste wilsbeschikking 68

77


N

nachtzorg 47 NMBS 61 noodnummer 53

O

OCMW 24, 56 ombudsvrouw 24 omni-pas 61 openbaar vervoer 61, 63 ophaalkalender 18 oppashulp 46 orgaandonatie 21, 69 ouderenmis(be)handeling 59 ouderenraad 9 (rust en -) overlevingspensioen 19 overlijden 67, 71

district Antwerpen I Seniorengids

P

78

palliatieve zorg 67 parkeerkaart personen met een handicap 20, 65 pensioen 19 personen met een handicap (tegemoetkoming aan) 19 poetshulp 25, 37, 46 politie 58 premie 48, 49

R

(Antwerpse) rolkar 65 rolstoelgebruiker 61, 64, 65 rouwen 71 rust- en overlevingspensioen 19


S

seniorenantenne 18, 32, 35 seniorenbeleid 14 seniorenbiljet 61 seniorenproject 18, 35 seniorenraad 14, 15 serviceflat 25, 50 sociaal centrum 24 sociaal infopunt 19 sociaal steunpunt gezondheid 56 sociale huisvesting 51 sociale zaken 19 spoedgevallen 53 sport 41, 44 stadskantoor 22, 23 stadswinkel 23

tandarts 53 taxicheques 20, 62 tele-onthaal 71 therapiebeperking (wilsverklaring) 69 thuisdienst 25 Top Hat 44 tram 61 trefpunt 33, 34 trein 61

V

vereniging 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 verpleegkundige 46 vrijwilliger 35, 40, 42, 44, 62 vuilzakken 18

district Antwerpen I Seniorengids

T

79


W

wijkagent 58 wijknet aandacht voor senioren 40 wilsbeschikking (laatste) 68 wilsverklaring (euthanasie) 68 wilsverklaring (therapiebeperking) 69 woonadvies 49 woonhaven 51 woonkantoor 48, 49 woonzorgcentrum 25, 50 www 73

Z

district Antwerpen I Seniorengids

ziekenhuis 54, 55 Zorgbedrijf Antwerpen 25, 39, 46, 49, 64

80

Colofon V.U. Herald Claeys, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen Samenstelling en redactie | Sofie Berteloot, seniorenantenne district Antwerpen, Bettina Peeters en commissie communicatie seniorenraad district Antwerpen. Eindredactie (uitgezonderd voorwoord) | AN/MC Wettelijk Depotnummer | D/2013/0306/47 10285482

2013 seniorengids district antwerpen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you