Page 1

No rîta pirms spéles No gaidîtås aΩiotåΩas (krievu prese solîja, ka lîdzjutéji ßturmés Jauno ledus pili tåpat kå pirms 83 gadiem revolucionåro Ziemas pili) çiks vien iznåca. Trîs stundas pirms maça såkuma vietéjais bi¬eßu spekulants kurnéja, ka spéles såkas påråk åtri un vairåkums skatîties gribétåju büs vél darbå. Uzzinot, ka no Latvijas vairåk par 400 lîdzjutéjiem nebüs, viña vaigs palika vél drümåks, jo cerétå pe¬ña ies secen. Spekulanta vienîgå cerîba – sliktie laika apståk¬i, jo trîs stundas pirms spéles såkuma diezgan pamatîgi lîñåja, un, ß˚iet, ka kütrie sanktpéterburgießi stundu lietü vienkårßi negribéja nîkt. Turklåt bi¬eßu cenas ir diezgan iespaidîgas, un turpat vai puse jau laikus izdalîta daΩådiem «blatñikiem». Jå, pirms paßas spéles bi¬eßu tîkotåju rinda bija krietni garåka – lietü un véjå nîka apméram 500 cilvéki. Péc zaudéjuma ßveicießiem Krievijas izlasei bija ieplånota vizîte ErmitåΩå, taçu komandas vadîba no tås atteicås, sak, neesam pelnîjußi. Tå vietå krievi cîtîgi trenéjås un risinåja savas problémas. Pieméram, vakar tika plånota preses konference, kuru steidzami pårcéla uz ßodienu, jo krievi ceréja, ka tajå gan viñu, gan Ωurnålistu noskañojums büs uzlabojies. Lai gan visi saprot, ka Krievijai nav labåkå izlase ßajå çempionåtå, viñi to atzîst nelabpråt un zaudéjumos galvenokårt vaino treneri Jakußevu. Pirms spéles preses centrå klîda baumas, ka zaudéjuma gadîjumå Jakußevu atlaidîßot. Íådu informåciju gan nevajadzéja ñemt par pilnu, jo par måjniekiem, kuri lîdz ßim savå viesnîcå, kas atrodas 30 km no centra, tika apsargåti kå koncentråcijas nometné, baumo nepår14


traukti. Pieméram, ka péc pirmås uzvaras pår Franciju vairåki hokejisti esot lîksmojußi Sanktpéterburgas naktslokålos un daΩus uz viesnîcu vajadzéjis nest. Arî tå var skaidrot viñu neizteiksmîgo spéli. Kamér pretinieki mekléja vainîgos, Latvijas izlases nometné viss bija mierîgi, notika ierastais darbs. No rîta treniñß, tad pusdienas, pécpusdienas snaudiens (péc izvéles) un uz spéli. Pusotru stundu pirms maça såkuma pirmo reizi ßajå çempionåtå uz preses centru atnåca Haralds Vasi¬jevs, kas kå allaΩ bårstîja jokus: «Ja krievi grib zinåt, kå més spélésim, lai paskatås vecos ACSK un Rîgas «Dinamo» spé¬u videoierakstus, tad arî redzés.» Vél divas stundas pirms maça nebija zinåms, vai spélés Fandu¬s, kas no rîta treniña vietå apmekléja årstus. Ja hokeja cimds netraucés mazå pirkstiña norautajam nagam, Seva ies laukumå.

15


2000. gada 5. maijs. Sanktpéterburga Pasaules çempionåts hokejå. Latvija un Krievija 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) Latvija: Irbe, Séjéjs–Skrastiñß, Pante¬ejevs– Vîtoliñß–Tambijevs; Bondarevs–Ignatjevs, Opu¬skis–Semjonovs–ˆiΩivijs; Maticins–Laviñß, Be¬avskis–Fandu¬s–Kerçs; Tribuncovs, Cipruss– Señins–Åbols. Krievija: Brizgalovs (no 38:36 Podomanskis); Gonçars–Kravçuks, Buré–Jaßins–Kozlovs; Ûitñiks–Mironovs, Petrovs–Ûamnovs–Kamenskis; Galanovs–Markovs, Afinogenovs–Prokopjevs– Haritonovs; Sußinskis, Kudaßovs–Nikolißins– Kovañenko.

Spéles gaita 8:00

Krievi savus pirmos uzbrukumus cenßas beigt ar metieniem no distances, taçu arî müséjiem rodas labas iespéjas (Tribuncovs, Opu¬skis). Pretuzbrukumå, ko pretiniekam izdodas uzsåkt péc Latvijas hokejistu neprecîzas saspéles, ripa atlec pret vårtu pårliktni Irbem aiz muguras.

9:18

Harijs Vîtoliñß 2 min (par pretinieka blo˚éßanu).

11:09

Viktors Ignatjevs 2 min (spéle ar augstu paceltu

nüju). Gandrîz çetras minütes, tajå laikå deviñas sekundes jåspélé trim pret pieciem, latvießi iztur, lai gan krievi sev raksturîgå stilå nepårtraukti uzbrük, latvießi – aizsargåjas, bet pretuzbrukumam izdevîbas nav.

17:00

Vairåki vétraini måjnieku uzbrukumi Irbes vårtu tuvumå, kas beidzas ar neveiksmîgu Buré metienu. Irbe ir savå vietå. Latvijas komanda godam iztur pirmo treßda¬u, kas aizritéjusi ar Krievijas pårsvaru.

21:11

ar nüju). 16

Valérijs Kamenskis 2 min (par sitienu pretiniekam


17


Pirmais skaitliskais vairåkums müséjiem, kad par pretinieka «˚ekséßanu» noraidîts Kamenskis. 21:58 Aleksandrs Be¬avskis (Rodrigo Laviñß). 1:0 (realizéts skaitliskais vairåkums) Müséjiem åtri izdodas izkårtoties vairåkuma realizåcijai, un Kerçs, atrazdamies laukuma kreisajå malå, iedod Be¬avskim piespéli «kå konfekti». Müsu labåkais vårtu guvéjs, neviena netraucéts, apslido apkårt vårtiem un aizmet ripu garåm Brizgalovam.

23:48

Viktors Kozlovs 2 min (klupinåßana). Pante¬ejevs atrodas labå metiena pozîcijå pret krievu vårtiem, tad Kozlovs, neatradis citu veidu kå apturét müsu uzbrucéju, iestumj nüju viñam starp kåjåm. Pante¬ejevs krît, Kozlovs – uz sodîto soliña.

27:30

Igors Bondarevs 2 min (par pretinieka turéßanu ar nüju). Ûamnovs slido uz Irbes vårtiem starp diviem aizsargiem, kad viñu nogåΩ viens no tiem – Bondarevs. Noraidîjums, atklåti sakot, attaisnojams, jo müséjo vårtiem draudéja nopietnas briesmas.

30:17

Aleksandrs Haritonovs 2 min (par nesportisku

34:17 1:1

O¬egs Petrovs (Aleksejs Ûamnovs).

36:58

Aleksandrs Semjonovs (Aleksandrs ˆiΩivijs).

uzvedîbu). Izdevîbåm bagåts vairåkums. Maticins ar visai asu spéli izprovocé Haritonovu, kas nopelna divu minüßu sodu par nedisciplinétu uzvedîbu. Krievi uzbrük, büdami mazåkumå. Laviñß palaiΩ garåm izdevîbu, taçu «nobremzé» Kerçs, kuram, atrodoties vårtu priekßå, vajadzéja vai nu mest paßam, vai izdarît piespéli.

Péc Ûamnova metiena Irbe ripu atvaira, taçu to uztver Petrovs un ietriec vårtos. Tiesa, Latvijas komanda péc vårtu zaudéjuma neapjük, turpina uzbrukt, bet tas atkal ir Kerçs, kas neizmanto iespéju güt vårtus un uzsvieΩ ripu tießi virsü Brizgalovam.

2:1

Pretuzbrukumå Semjonovs izslido cauri Prokopjeva, Jaßina un Galanova trijotnei, Brizgalovs izslidojis no vårtiem, ripa Krievijas izlases vårtos. 37:53 O¬egs Petrovs 2 min (par sitienu pretiniekam ar nüju). Petrovam neiztur nervi, viñß spéka cîñas laikå pie apmales iesit 18


19


Tambijevam ar nüju.

38:36 Aleksandrs Semjonovs. 3:1 (realizéts skaitliskais vairåkums).

Latvijai jau divu punktu pårsvars! Semjonovs met no vårtu lînijas un ripa tråpa krievu vårtsargam pa roku. Brizgalovs uz desmit sekundém sastingst kå stopkadrs un slido uz rezervistu soliñu. Viña vietu vårtos ieñem Podomackis.

38:36

Krievijas izlases vårtsargu maiña. I¬jas Brizgalova vietå ståjas Jegors Podomackis.

39:22 3:2

Påvels Buré (Viktors Kozlovs).

Burzmå pie Irbes vårtiem krieviem izdodas güt otros vårtus. Jaßins metiena brîdî gan atrodas vårtsarga laukumå, taçu ßajå spéles epizodé aktîvi nedarbojas.

50:09 Valérijs Kamenskis 2+2 (par bîstamu spéli ar augstu paceltu nüju). 50:42 Andrejs Maticins 2 min (par pretinieka turéßanu ar rokåm). Uz ledus paliek gu¬am Séjéjs, kam Kamenskis ¬oti rupji «iebrauc» sejå. Taçu paiet tikai 32 sekundes, kad uz sodîto soliñu spiests doties Maticins, kas citådi nespéj noturét Afinogenovu. Protams, spéléjot vienådå saståvå – çetri pret çetriem, krieviem ir priekßrocîbas, taçu tås netiek izmantotas (kaut vai Buré metiens). 53:39

Rodrigo Laviñß 2 min (par sitienu pretiniekam ar

55:04

Valérijs Kamenskis 2 min (par nesportisku uzvedî-

elkoni). bu).

55:04 Artürs Irbe 2 min (par rupjîbu). Domas dalås, vai tas bija pårkåpums, kad apmalé tika ietriekts Prokopjevs, vai nebija. Tomér arî ßo ofensîvu gaißajås formås térptie latvießi iztur. Kaislîbas sasniedz kritisko atzîmi. Irbe neapjük, pat atrazdamies gu¬us uz ledus – viñß pace¬ gaiså kåjas. Kravçuks spécîgi met, ripa izlido caur cita krieva kåjåm un tråpa pa müsu vårtu stabiñu. Noteikti varéja büt 3:3… 59:09 Krievijas izlase vårtsargu nomaina pret sesto laukuma spélétåju. 59:59 20

Påvels Buré 2 min (par bîstamu spéli ar augstu


21


paceltu nüju) Sitiens Laviñam pa muguru péc dusmu izrådîßanas vien izskatås. Spéle apturéta, bet jau ir pilnîgi skaidrs, ka uzvarétåja ir Latvija un Aleksandra Jakußeva pieprasîtais pårtraukums ir tikai pusminüti ilgåka pabüßana Krievijas izlases galvenå trenera amatå.

60:00

Spéle beigusies

Krievi joko: Krievijas izlases treneris A. Jakußevs pécspéles preses konferencé Ωurnålistiem teica, ka viña komanda, pateicoties kårtéjam zaudéjumam, beidzot ir atradusi savu spéles stilu. Tas nebija baudåms.

Sanktpéterburgå skan «Dievs, svétî Latviju!», uz tablo redzami pazîstamie Rîgas baznîcu torñi un Brîvîbas piemineklis, bet no tribîném lido tualetes papîra ru¬¬i. Rîgå blo˚étas vairåkas ielas, pa automaßînu lükåm izkårußies fani vicina Latvijas karogus. Tå ir uzvara, kas izcînîta grütå spélé pret ¬oti spécîgu pretinieku. Iespéjams, ka ßî müsu uzvara ir pati nozîmîgåkå ßajå çempionåtå. Par labåkajiem ßajå maçå atzina Buré un Irbi, kurß atvairîja 37 pretinieku metienus. 7500 skatîtåju. Labåkie spélétåji: Irbe un Buré.

22


23


Uzvara: Latvijas fani gavilé Péc vakardienas Latvijas hokejistu spoΩås uzvaras pår Krieviju lîdzjutéji Rîgå bija salîdzinoßi mierîgi un nekådi nopietni incidenti starp müséjiem un Krievijas komandas atbalstîtåjiem policijå nav re©istréti. Savukårt Sanktpéterburgå krievi savu sakåvi nav uztvérußi mierîgi. Spéles laikå Sanktpéterburgå Krievijas komandas lîdzjutéji bijußi diezgan mierîgi noskañoti. Kå telefonsarunå ar «Vakara Ziñåm» paståstîja Latvijas komandas lîdzjutéjs Måris Znotiñß, krievi vairåkas reizes aizrådîjußi latvießiem, lai viñi nekliedz tik ska¬i, atbalstot savéjos, bet vairåk par mutiskåm sadursmém nekas nav noticis. Spéles noslégumå gan visi lîdzjutéji, gan arî komandas pårståvji dziedåja himnu, kas, péc aculiecinieku ståstiem, esot skanéjusi îpaßi emocionåli. Savukårt Sanktpéterburgas milicijas deΩürda¬å «Vakara Ziñas» noskaidroja, ka pie hokeja halles patruléjoßie miliçi aizturéjußi kådu 19 gadus vecu Maskavas iedzîvotåju, kurß ar kåju iespéris pa seju vienam no Latvijas komandas lîdzjutéjiem. Müséjam, tiesa gan, nopietnu ievainojumu nav – tikai pårsista lüpa, taçu par ßådåm izdarîbåm maskavietim draudot naudas sods lîdz 100 rub¬iem (aptuveni pieci lati). Lîdz pulksten seßiem vakarå péc müsu laika ßis bija vienîgais milicijas re©istrétais incidents.

24


25


Andris Bérziñß sarokojas ar faniem Savaldît gaviléjoßos fanus Rîgå bija daudz grütåk, tåpéc policijas darbinieki visu notiekoßo véroja tikai no malas un nekur iekßå nejaucås. Apméram pusstundu fanu gåjiens pilnîbå blo˚éja satiksmi Valdemåra ielå. Latvijas izlases lîdzjutéju lîksmoßanås dé¬ kavéta ne tikai vieglo automaßînu, bet arî sabiedriskå transporta kustîba. Tiesa, lielu neapmierinåtîbu vadîtåju sejås nevaréja manît, jo arî viñi acîmredzot priecåjås par Latvijas uzvaru. Vélåk fanu gåjiens devås pie Valsts prezidentes pils un gaviléja par Latvijas valstsvienîbas uzvaru. Pils apsardzes darbinieki nav gatavojußies, ka pie pils varétu ierasties tik daudz hokeja fanu. Pie lîdzjutéjiem iznåca Valsts prezidentes kancelejas vadîtåjs Mårtiñß Bondars, kas paziñoja, ka prezidente Vaira Vî˚eFreiberga apsveic Latvijas hokejistus ar uzvaru. Hokeja fani ieradås pie Saeimas nama brîdî, kad no tå laukå nåca deputåti un tikko apstiprinåtås valdîbas locek¬i. Vairåki varas pårståvji, tostarp jaunais premjers Andris Bérziñß, izteica atbalstu faniem un pat sarokojås ar viñiem, apsveicot ar Latvijas uzvaru. Péc tam fani visai neorganizétå, taçu lîksmi noskañotå gåjienå, dziedot ierastås hokeja lîdzi jußanas dziesmas un saucot: «Irbi par ministru!», devås Doma laukuma virzienå. Lîdzjutéju gåjienam sekoja trîs policijas darbinieki uz motocikliem, kå arî policijas mikroautobuss, tomér iejaukties lîksmoßanå nevéléjås.

Daugavpilî Krievijas konsulåtu apsargå pastiprinåti «Latvijas hokeja fani vakar pie Pareksa bankas Valdemåra filiåles pateikußies bankai par naudas prémijåm Latvijas izlases hokejistiem», apgalvo filiåles darbinieki. Valdemåra filiåle atrodas Krißjåña Valdemåra un Kalpaka ielas stürî, kas ir netålu no Krievijas véstniecîbas ékas, kur fani ieradås ar karogiem un ziediem rokås. Latvijas uzvaru atzîméja arî citås Latvijas pilsétås. Krievijas ©enerålkonsulåta éku Daugavpilî apsargåja pastiprinåta policijas patru¬a, jo pie ékas pulcéjås Latvijas izlases lîdzjutéju pülis. Fanu noskañojums, skandéjot tradicionålos atbalsta sauk¬us un melodijas, bija ¬oti pacilåts. Vairåki a©entüras LETA aptaujåtie hokeja lîdzjutéji atzina, ka ßîsdienas uzvara pår Krieviju ir kå 26


velte Latvijas neatkarîbas 10. gadadienå. «Vakar atzîméjåm Latvijas neatkarîbu, ßodien sasitåm krievus,» teica kåds fans. Valmierå vairåki lîdzjutéji uzvaru atzîméjußi ar peldsezonas atklåßanu Gaujå, kur viñi metußies ar Latvijas komandas krekliem mugurå. Pie Gaujas deΩurét nosütîta arî åtrås palîdzîbas automaßîna – ja nu notiek kaut kas neparedzéts.

27

Gadsimta uzvara. 2.daļa  

Latvija - Krievija 3:2

Gadsimta uzvara. 2.daļa  

Latvija - Krievija 3:2

Advertisement