Page 1

40 200  ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

a vyhrajte Ročník: VII. číslo 05/2017 Dátum vydania: 16. 03. 2017

Banská Bystrica

Petícia občanov Revitalizácia zabrala „strašiaka“ str. 3 Vďaka petícii obyvateľov

musia vodiči spomaliť. V úseku od Koliby u sv. Krištofa po križovatku s miestnou komunikáciou Uľanská cesta sa znížila povolená rýchlosť zo 70 na 60 km/hod.

Vladimír Hiadlovský

str. 6-7 Počas posledných rokov

str. 8-9 Rektor banskobystric-

bola budova „starého Tesca“ predmetom živých diskusií na sociálnych sieťach a vďačnou témou miestnych novinárov. Teraz sa plánuje jeho revitalizácia.

kej Univerzity Mateja Bela je ďalšou osobnosťou, ktorú vám predstavíme v rubrike "Kto je kto". UMB si pod jeho vedením udržuje vysoký štandard.

Významné ocenenie V silnej konkurencii európskych usporiadateľov leteckých podujatí získali dve ceny predstavitelia SLA. Je to významné ocenenie ich práce pri organizovaní Medzinárodných leteckých dní SIAF.

str. 11

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠPORT ZÓNY A DRACULA GYM V SÁSOVEJ

NBB 0110/16

NBB 0207/16

Čítajte na strane 14-15


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VEĽKÝ ZÁUJEM O ÚVODNÝ KONCERT

KRÁTKE SPRÁVY

2

V nedeľu 12. marca večer v Cikkerovej sieni historickej Radnice začal už 57. ročník tradičného festivalu Banskobystrická hudobná jar. Úvodný koncert Orchestra Camerata Novisoliens prilákal obrovské množstvo milovníkov vážnej hudby. Koncert Orchestra Camerata Novisoliensis v Cikkerovej sieni zaujal všetkých milovníkov klasickej hudby v Banskej Bystrici, ktorí mali do sály voľný vstup. Vďační diváci nešetrili potleskom skvelým hudobníkom.

MESTO SI UCTILO ŽENY Medzinárodný deň žien mali aj seniorky v bystrických domovoch sociálnych služieb. Pod záštitou primátora mesta Jána Noska v troch z nich si tento sviatok pripomenuli kvietkom, kultúrnym programom a malým občerstvením.

ŽENY SPLÁCAJÚ ZODPOVEDNEJŠIE Ženy žijúce v Banské Bystrici sa najviac zadlžujú vo veku 25 až 44 rokov a ich priemerný dlh je viac ako 760 eur. Muži v rovnakej vekovej kategórií majú priemerný dlh takmer 1 015 eur. Ženy splácajú svoje dlhy spravidla dlhší čas a vo veku nad 45 rokov sú zadlžené častejšie než muži. So splácaním dlhov majú oveľa menší problém muži. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu majú ženy takmer o štvrtinu nižší príjem než muži, keďže vykonávajú horšie platené profesie. Zo štatistík Slovenského štatistického úradu tiež vyplýva, že ženy priemerne zarábajú 834 eur, zatiaľ čo muži 1 085 eur.

BYSTRIČAN VYHRAL SP V AKROBATICKOM LYŽOVANÍ

Riders Park na Donovaloch hostil záverečné, tretie kolo Slovenského pohára vo freestyle lyžovaní. Mladý talentovaný športovec spod Urpína Samuel Babej, deviatak zo ZŠ Spojová, v prvom kole na BIG AIR v Kremnici vo svojej kategórii dominoval. V Jasnej obsadil druhú priečku a tak s veľkými ambíciami išiel bojovať na Donovaly. Tie sa naplnili a v juniorskej kategórii získal celkové prvenstvo v Slovenskom pohári vo freestyle lyžovaní – slopestyle. text a foto: red, bystricoviny.sk

PRVÁ ETAPA JARNÉHO UPRATOVANIA CELÉHO MESTA ZAČNE 17. MARCA Celomestská upratovacia akcia Za krajšie mesto sa vďaka výraznému otepleniu a slnečnému počasiu začne v Banskej Bystrici ešte pred veľkonočnými sviatkami. Po roztopení snehu zostalo na území mesta množstvo odpadkov a nečistôt, ktoré treba odstrániť. Čistenie verejných priestranstiev po zime od komunálneho a rastlinného odpadu v okolí bytových i rodinných domov sa každoročne spája s výbornou atmosférou a príležitosťou pre susedské stretnutia. Prvá etapa štartuje v piatok 17. marca 2017 na Fončorde, v Podlaviciach a Skubíne. Do akcie sa tradične zapojí aj vedenie mesta. Spolu so zamestnancami a študentmi Akadémie umení i žiakmi zo ZŠ Radvanská vyčistia park v okolí kaštieľa Radvanských. „Pozývam všetkých Banskobystričanov, aby sa k nám pridali. Hoci na kaštieli s prichádzajúcou jarou intenzívne pokračujú stavebné práce, park v jeho okolí je obľúbeným miestom pre relax. Minulý rok v lete sme ho pokosili, upravila sa zeleň a osadili sa lavičky. Počas horúcich dní ho tak využilo mnoho obyvateľov na prechádzku či úkryt pred slnkom. Verím, že sa

nám to podarí zrealizovať aj tento rok,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko. Do iniciatívy Za krajšie mesto sa z roka na rok zapája čoraz viac žiakov, študentov, dobrovoľníckych, okrášľovacích a environmentálnych organizácií. Aj s ich pomocou sú všetky mestské časti viditeľne krajšie a čistejšie.

Čistenie verejných priestranstiev sa každoročne spája s výbornou atmosférou. „V rámci akcie spolupracujeme s pracovníkmi Záhradníckych a rekreačných služieb, ktorí odborným spôsobom upravujú zeleň, obyvateľom zapožičiavajú náradie, odvážajú zvyšky zelene a po skončení akcie spolu s aktivačnými pracovníkmi dočisťujú verejné priestranstvá. Počas štyroch etáp hliadkuje po meste monitorovacia služba, ktorá dohliada na naplnenosť kontajnerov, ich vývoz a opätovné pristavenie či premiestnenie. Banskobystričanom by sme chceli pripomenúť, aby neobrezávali kríky a nerúbali stromy. Za ne-

povolený výrub drevín môžu dostať pokutu,“ informuje Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov:

I. ETAPA 17. 3.  2017 – 18. 3. 2017 Fončorda, Podlavice, Skubín (zapožičanie náradia Stredisko ZAaRESZápad, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642) II.ETAPA 24.  3.  2017 – 25. 3. 2017 Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka (zapožičanie náradia Stredisko ZAaRES – Východ, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643) III. ETAPA 31.  3.  2017 – 1. 4. 2017 Radvaň, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica, Pršianska terasa (zapožičanie náradia Stredisko ZAaRES- Západ, Malachovská cesta 34, tel.č. 0903 566 642) IV. ETAPA  7.  4.  2017 – 8. 4. 2017 Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar  (zapožičanie náradia Stredisko Centrum, Horná 24/A, tel. č. 0903 566 641) zdroj: mesto BB, foto: ilustračné


číslo 05/2017

SPRAVODAJSTVO

3

PETÍCIA OBYVATEĽOV ZABRALA, PRI UĽANKE A JAKUBE NA I/59 MUSIA VODIČI SPOMALIŤ Nedávno vykonala Slovenská správa ciest ďalšiu úpravu dopravného značenia na frekventovanej ceste I. triedy 1/59, tentoraz neďaleko Uľanky. V úseku od Koliby u sv. Krištofa po križovatku s miestnou komunikáciou Uľanská cesta sa znížila povolená rýchlosť zo 70 na 60 km/hod.

Zníženie rýchlosti na I/59

Túto zmenu vyvolalo výrazné zvýšenie intenzity dopravy po uzavretí horského priechodu Kremnické Bane, čo negatívne pociťujú obyvatelia bývajúci v blízkosti I/59. Sťažujú sa na väčší hluk, otrasy pri prejazde ťažkých nákladných vozidiel a prašnosť v ovzduší. Vznikla petícia, v ktorej občania žiadajú nápravu tohto stavu. Podľa člena občianskej rady Naša dolina Róberta Dúbravského vykonané merania Výskumného ústavu dopravného zo Žiliny jednoznačne potvrdili vysoké prekročenie hodnôt limitných hodnôt prašnosti a hluku. Mimoriadne nebezpečným sa stal priechod cez frekvento-

Marek Modranský

vanú cestu I/59 v časti Uľanka - Kolónia, kde už došlo aj k smrteľným úrazom. Vďaka spolupráci občianskej rady s poslancami sa podarilo otvoriť rokovania mesta Krajským dopravným inšpektorátom v  Banskej Bystrici. Výsledkom je zníženie povolenej rýchlosti v inkriminovanom úseku I/59 na 60 km/ hod. osadením nových dopravných značiek do doby, pokiaľ sa opäť neotvorí horský priechod Kremnické Bane. Zároveň sa zvýši aj viditeľnosť dvoch priechodov cez hlavnú cestu v tejto časti. Pred časom sa podobné bezpečnostné opatrenia na I/59 urobili v prieťahu mestskou časťou Jakub - Nový Svet v smere Ban-

Zmena dopravného značenia na I-59.

ská Bystrica – Donovaly. Išlo vybudovanie dvoch moderných priechodov pre chodcov s výstrahou a nočným osvetlením. Maximálna dovolená rýchlosť je tu 50 km/hod.

Problémami občanov mestských častí sa zaoberá aj dopravná komisia

Predseda komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok Marek Modranský hodnotí situáciu slovami: „Uľanka či Jakub sú rovnaké mestské časti, ako iné lokality mesta Banská Bystrica. Samospráva sa preto musí venovať aj týmto z tzv. okrajovým častiam mesta bez rozdielu na vzdialenosť od úzkeho centra či počet obyvateľov. Historicky tu žijú obyvatelia, ktorý v tejto lokalite vyrastali a môžu sami potvrdiť, že doprava hlavne po

JEDINÝ SLOVENSKÝ

ŠPORTOVÝ TÝŽDENNÍK UŽ V PREDAJI!

ceste I/59 je čím ďalej hustejšia, a tým im spôsobuje nemalé problémy. Medzi tie hlavné

Zníženie rýchlosti utlmí aspoň niektoré negatívne prvky, hlavne hluk a vibrácie. patrí bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov, ktorí sa potrebujú dostať na druhú stranu tejto komunikácie.“ Podľa poslanca Modranského Nemôžeme dopustiť, aby rozmáhajúca sa motorová doprava nútila tu roky žijúcich obyvateľov prehodnotiť vôbec ďalšie zotrvanie v ich bydlisku. Premávka a hlavne nákladné vozidlá im svojím počtom,

hlukom a vibráciami narúšajú každodenný život a pohodlie. „Ak sa nám nepodarí obmedziť počet áut jazdiacich po tejto ceste aj z dôvodu obchádzky Kremnických vrchov, musíme túto situáciu riešiť aspoň znížením maximálnej povolenej rýchlosti. Keďže je táto cesta štvorpruhová, evokuje to u niektorých vodičov pocit diaľnice alebo rýchlostnej cesty, no zabúdajú, že sú stále v rámci mesta Banská Bystrica,“ dodáva Modranský. Zníženie rýchlosti utlmí aspoň niektoré negatívne prvky, hlavne hluk a vibrácie. Najdôležitejším je však samotná bezpečnosť a ochrana zdravia. Pri nižšej rýchlosti je brzdná dráha vozidla kratšia a práve v tejto lokalite a nedisciplinovanosti vodičov to môže zabrániť tragédii. (tom), foto: Mirka Chabadová


4

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

OSLAVY BULHARSKEJ REPUBLIKY ZAPLNILI ROBOTNÍCKY DOM DO POSLEDNÉHO MIESTA Začiatkom marca sa v banskobystrickom Robotníckom dome konalo podujatie, ktorému len ťažko nájsť obdobu. Konal sa tu slávnostný koncert pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky a Robotnícky dom praskal vo švíkoch. V tento deň si Bulharský národ pripomína vyslobodenie spod niekoľko storočnej Tureckej nadvlády roku 1878. Banská Bystrica sa stala miestom spojenia našich dvoch národov, ktoré sú úzko prepojené už od 9. storočia prostredníctvom odkazu žiakov Metoda a Cyrila a v Banskej Bystrici žije aj v súčasností jedna z najväčších komunít Bulharov na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou Jordanky Čobanovej, veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku Jána Noska, primátora Banskej Bystrice. Slávnostný večer pripravil Dom národov – RADUANA z Banskej Bystrice v spolupráci s Bulhar-

ským kultúrnym inštitútom z Bratislavy. Robotnícky dom bol naplnený do posledného miesta. Pre

Banská Bystrica sa stala miestom spojenia našich dvoch národov. nevídaný záujem verejnosti sa začiatok slávnostného koncertu musel posunúť. V sále bolo vyše 250 ľudí a tí, ktorí prišli neskôr, museli stáť. Na úvod privítal prítomných príhovorom za mesto Banská Bystrica prvý viceprimátor Jakub

Gajdošík. Po ňom zazneli slová bulharskej veľvyslankyne v slovenskom jazyku. Všetky vystúpenia kultúrneho programu si vyslúžili náležitý aplauz. V slávnostnom programe účinkovali sólisti Štátnej opery z Banskej Bystrice a ako hosť večera sa predstavilo spevácke kvarteto Belcanto z Bulharska. Práve súbor Belcanto sa dostal do povedomia európskej verejnosti prostredníctvom bulharského X Factoru. Originálne bolo aj moderovanie večera. Moderátorka Diana Javorčíková bola oblečená v pôvodnom národnom bulharskom kroji. Aj výzdoba Robotníckeho domu sa niesla v bulharských červeno, bielo, zelených farbách. Všetci prítomní si s nadšením vypočuli piesne v bulharskom jazyku, vrátane príslušníkov tohto národa,

Hostia v Robotníckom dome.

ktorých rodičia sa do Banskej Bystrice prisťahovali z Bulharska. Nádhernou bodkou za týmto úspešným podujatím bola pieseň od Emila Dimitrova „Moja strana Bulgaria“ (Moja vlasť Bulharsko). Vtedy už všetci v sále stáli a tlieskali, mnohí sa neubránili dojatiu. „Bol to veľkolepý a vydarený večer. Hovoria o tom aj bezprostredné reakcie bulharskej veľvyslankyne. Ohromenie z vytvorenej atmosféry a prirodzenosti Slovákov netajila

ani v rozhovore so mnou. Vo vzájomnej debate sme spoločne načrtli aj možnosti budúcej spolupráce,“ povedal pre náš portál mestský poslanec a historik Vladimír Sklenka. Finálne poďakovanie bolo venované predsedníčke Domu Národov - RADUANA Gane Guitcheve, ktorá má tiež bulharské korene. Celé podujatie pripravila starostlivo a s vysokým nasadením. zdroj: Vladimír Sklenka, foto: Mária Petrisková

SLOVENSKÝ BOLT (70) PRED HMS VETERÁNOV V DAEGU

ZABEHOL NOVÝ REKORD

Dvaja Boltovia - ten banskobystrický a jamajský.

Prvý marcový víkend prial najlepším slovenským šprintérom. Najskôr 20 - ročný Ján Volko šokoval atletický svet senzačným ziskom striebornej medaily halových ME v Belehrade v šprinte na 60 metrov v novom slovenskom rekorde 6,58 sek. Potom. 70 - ročný bystrický veterán Vladimír Výbošťok na halových MSR v najkratšom šprinte vytvoril slovenský rekord v kategórii M70 časom 8,63 sek. Vladimír Výboštok sa stal najúspešnejším šprintérom halových MSR veteránov po prepočte dosiahnutých časov podľa veku (6,71 sek.). Jeho reakčný čas na štarte bol 0,179

sek., v čom je lepší ako fenomenálny Jamajčan Usain Bolt, s ktorým sa stretol vlani na Zlatej tretre v Ostrave. Pre slovenského Bolta, ako prezývajú najrýchlejšieho senio-

ra planéty z Banskej Bystrice, držiteľa 77 medailí (z toho 41 zlatých, 18 strieborných a 18 bronzových) z  európskych a svetových šampionátov atletických veteránov, to bola vlastne posledná ostrá príprava na halové veteránske majstrovstvá sveta v juhokórejskom Daegu, ktoré sa uskutočnia 18. 25. marca 2017. „Som spokojný nielen s výkonom, ale aj vzostupom formy pred nastávajúcimi halovými MS v Južnej Kórey. Prechádzam do kategórie nad 70 rokov a chcel by som uspieť na vrcholnom podujatí tohtoročnej halovej sezóny. Konečne som mal po doliečení vleklého zranenia nohy pokojnú prípravu a postupne som mohol zvyšovať tréningové dávky. Nabral som silu, teraz dolaďujem rýchlostné parametre a musím sa trochu uvoľniť. Víkendové halové MSR v Bratislave boli

pre mňa posledným testom výkonnosti,“ uviedol pre náš portál Vladimír Výbošťok. V Daegu bude reprezentovať v šprinte na 60 a 200 met-

Slovenský Bolt chce aj v sedemdesiatke víťaziť. rov nielen Slovensko, ale aj mesto Banská Bystrica. Je jednou z tvárí Európskeho mesta športu 2017, dlhoročným členom VŠC Dukla Banská Bystrica a teraz aj ŠK HADVEO Banská Bystrica. Ako je u Vlada Výbošťoka zvykom, dáva si vysoké ciele. Chce z Daegu priniesť do Banskej Bystrice medailu, aj keď konkurencia v najkratšom šprinte tam bude vskutku svetová. Slovenský

Bolt chce aj v sedemdesiatke víťaziť, pokiaľ mu vydrží zdravie. Posledné dni príprav pred ďalekou cestou dolaďuje formu a regeneruje, aby bol pripravený čo najlepšie. „Reprezentáciu Slovenska i mesta beriem veľmi vážne a  cítim zodpovednosť voči všetkým Bystričanom, ktorý mi pomáhajú a držia palce. Rád by som osobne prispel k zisku titulu Európske mesto športu 2017 medailou z halového svetového atletického šampionátu veteránov, keďže v atletike máme olympijského víťaza a je to kráľovná športov,“ dodal Výbošťok. My budeme Vladovi Výbošťokovi v Daegu držať palce, aby mu vydržalo zdravie i forma a vo svetovom finále aby pretavil svedomitú prípravu do zisku vytúženej medaily. (tom), foto: archív VV


číslo 05/2017

SPRAVODAJSTVO

5

V BANSKEJ BYSTRICI ŽIJÚ DVAJA STOROČNÍ OBČANIA Koncom minulého roka v meste pod Urpínom žilo 334 občanov vo veku nad 90 rokov. Tohto roku sa dvaja z nich dožívajú 100 resp. 101 rokov.

Storočná pani Gregorová a 101 - ročný pán Jurčák

15. februára 2017 oslávila storočnicu pani Jozefa Amália Gregorová, ktorá žije v DD a DSS Senium na Jilemnického ulici. Narodila sa v Košťanoch nad Turcom ako jedno z 12 detí. Ako 34 - ročná presťahovala do Banskej Bystrice, kde pracovala v Slovenke a žije tu doteraz. Vychovala dvoch synov a stále jej slúži zdravie. 12. mája 2017 oslávi svoje 101.

ské podmienky, zo zdravotného hľadiska zostáva problémom chýbajúce geriatrické oddelenie v Rooseveltovej nemocnici, ktoré bolo zrušené v roku 2011. Funguje tu oddelenie pre dlhodobo chorých ako súčasť II. Internej kliniky SZU a dve geriatrické ambulancie. Najbližšia geriatria je vo zvolenskej nemocnici. Krajská geriatrička MUDr. Katarína Stracová, ktorá pracuje v Rooseveltovej nemocnici, o tomto probléme hovorí: „Musíme si uvedomiť, že podiel seniorov sa v rámci populácie zvyšuje, pričom takmer u všetkých pacientov nad 70 rokov sa objaví kombinácia viacerých ochorení. Veľký podiel pacientov v tomto veku je odkázaných na lôžkovú starostlivosť.“

Storočná pani Gregorová.

narodeniny pán Juraj Jurčák. Stane sa tak aktuálne najstarším Bystričanom žijúcim v našom meste. Spolu s pani Gregorovou budú jediní dvaja storoční občania Banskej Bystrice.

Starostlivosť o seniorov

V súčasnosti v našom meste žije okolo 14 000 seniorov nad 65 rokov. Hoci miestna i regionálna samospráva sa snaží vytvárať pre túto skupinu ľudí čo možno najlepšie sociálne a spoločen-

Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica má dlhodobo klesajúci trend. Bolo tomu tak aj vlani, aj keď zmena nebola tak výrazná, ako v predošlých rokoch (vyše 200 obyvateľov). Najväčší úbytok obyvateľov zaznamenalo naše mesto v roku 2006, keď sa počet obyvateľov počas roka znížil až o 1 201 ľudí V meste žilo k 31. decembru 2016 celkom 76 784 obyvateľov, z čoho bolo 40 764 žien a 36 020 mužov.

Demografický vývoj v Banskobystrickom kraji

Počtom 656 813 obyvateľov k 31. 12. 2013 sa Banskobystrický kraj zaradil na 5. miesto v rámci Slovenskej republiky s podielom 12,1 % na úhrne SR. Hustota osídlenia kraja 69,5 obyvateľov na km2 bola najnižšia zo všetkých krajov. Prirodzený pohyb obyvateľstva od roku 1997 dosahuje záporné hodnoty. Počet živonarodených detí vzrástol za ostatné desaťročie iba mierne, pričom v rokoch 2012 a 2013 ich počet opäť výraznejšie poklesol. Rastie aj index starnutia. Ku koncu roka 2014 bolo v našom kraji v produktívnom veku 466 400 osôb, pričom sa zaznamenal pokles oproti roku 2007 o 5 866 osôb a dosiahol podiel 71,1 % na celkovom počte obyvateľov kraja. Vo vekovej skupine obyvateľov do 14 rokov bol zaznamenaný pokles o 5,2 %. K postupným zmenám dochádza aj u obyvateľstva v poproduktívnom veku (65+), teda u  seniorov Ide o  trend rastu, ktorý sa pri nezmenených úmrtnostných pomeroch bude zrýchľovať, pretože sa do tejto skupiny postupne začnú presúvať silné povojnové generácie. Počas obdobia rokov 2007 až 2014 vzrástol počet osôb v tejto vekovej skupine o 14,8 %. V roku 2014 to bolo 93 928 seniorov, čo predstavovalo podiel 14,3 % na celkovom počte obyvateľov kraja. V roku 2020 sa predpokladá zvýšenie počtu obyvateľov nad 65 rokov na 108 027. Čo sa týka celej krajiny, podľa dostupných štatistických údajov k 30. septembru 2016 mala Slovenská republika 5 434 292 obyvateľov. Celkový prírastok obyvateľstva k tomuto dátumu bol 4 468 ľudí. (tom), foto: Mirka Chabadová

ZIMNÝ ŠTADIÓN ZAŽIL PIATE PRÁZDNINY NA ĽADE „Prázdniny na ľade“, ktoré na banskobystrickom zimnom štadióne v hale A počas jarných prázdnin Banskobystrického kraja zorganizovali poslanci Smeru v mestskom zastupiteľstve, zaujali množstvo malých i veľkých korčuliarov (niektorí pomáhali najmenším deťom aj bez korčúľ), ktorých povzbudzovali príbuzní a priatelia za mantinelom. Po otvorení o 16:00 hod boli na programe súťaže zručnosti na ľade pre deti a mládež s odmenami, potom pokračovalo bezplatné verejné korčuľovanie pri hudbe až do 18:00 hod. „Usporiadať Prázdniny na ľade pre malých i veľkých Bystričanov sa stali pre nás poslancov Smeru tradíciou. Toto je už piaty ročník. V tomto roku je Banská Bystrica Európskym mestom športu 2017, takže táto akcia je naším malým príspevkom k tomuto športovému roku,“ uviedol pre náš portál poslanec a predseda komisie pre školstvo a šport Daniel Karas. Poslanec Ján Šabo za organizátorov korčuliarskeho popoludnia dodal: „Som rád, že napriek vrcholiacim prázdninám, keď viacero školákov ich v tomto čase trávi mimo mesta, prišlo na zimný štadión veľa detí i dospelých. Jeden z rodičov pán Jaroslav sa dokonca dobrovoľne ujal mode-

rovania. Náklady na túto akciu znášame my poslanci, ale chcem sa poskytnutie ľadu poďakovať mestu Banská Bystrica a spoločnosti MBB, a. s.“ Občerstvenie a sladké odmeny pre deti i dospelých mali na organizačne na starosti organizátori Ľubica Buranová a Andrej Refka, ktorí boli spokojní s piatkovou návštevou: „Každé dieťa dostalo za predvedené výkony na ľade žetóny, ktoré si potom u nás vymenili za sladkosti. Zároveň sme pre všetkých pripravili bezplatné občerstvenie. Podľa ohlasov zúčastnených sa im toto podujatie páčilo a určite ho zopakujeme aj na rok.“ Zimný štadión bol počas dvoch hodín súťaží a korčuľovania na ľade návštevníkom k dispozícii bezplatne. Tí, ktorí túto príležitosť využili, odchádzali zo zimného štadióna veľmi spokojní. (dem), foto: Mirka Chabadová

Naše Novinky Banská Bystrica – spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do všetkých domácností a firiem v meste, náklad 40 200 ks  Vydavateľ: PRONTE media, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 744 102  Inzercia: obchod@prontemedia.sk  Kontakt do redakcie: redakcia@nasenovinky.sk  Ročník: VII.  Číslo: 05/2017  Dátum vydania: 16. 03. 2017  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  ISSN: 1339-6331 Copyright: PRONTE media, s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Budúce číslo hľadajte vo svojej poštovej schránke 30. marca 2017


6

naše novinky

SPEKTRUM

PLÁNUJE SA REVITALIZÁCIA STARÉH Súčasným vlastníkom budovy „starého Tesca“ je skupina PROFINEX holding, domáci developer, pôsobiaci na celom území Slovenska i v zahraničí. Generálny riaditeľ skupi-

ny PROFINEX JUDr. Roman Kvasnička o zámeroch spoločnosti v Banskej Bystrici uviedol: „Osud nášho mesta nám nie je ľahostajný a naším zámerom je jeho zveľaďovanie. Naša spoločnosť nadobudla vlastnícke právo k stavbe a prislúchajúcim pozemkom od bývalého vlastníka TESCO Stores SR, a. s. v januári 2015 a posledné dva roky sme sa venovali časovo i administratívne náročnému procesu, v rámci ktorého sme poskytovali servis v súvislosti s nevysporiadanými majetkovými vzťahmi a neprededenými podielmi. Napokon sa podarilo dané územie sceliť a vytvoriť priestor o výmere viac ako 21 000 m² pozemku, čo predpokladá, že revitalizáciou prejde nielen budova starého Tesca, ale aj jej bezprostredné okolie.“

Zmiznúť by mal ďalší strašiak

So súčasným majiteľom objektu „starého Tesca“ sa

stretol primátor mesta Ján Nosko. Následne na svojom Facebooku napísal „Tak ako som nedávno po stretnutí s Radvančanmi avizoval, stretol som sa s majiteľom chátrajúcej budovy bývalého Tesca. Informoval ma, že sa mu podarilo ukončiť časovo náročné majetkovoprávne vysporiadania a pripraviť urbanistickú štúdiu. Rekonštrukciou tak

NBB 0105/17

Počas posledných rokov bola budova „starého Tesca“ predmetom živých diskusií na sociálnych sieťach a vďačnou témou miestnych novinárov, preto je aj prioritou lokálneho developera, aby sa tento „strašiak“ zmenil na projekt, ktorý mesto obohatí nielen architektúru, ale poskytne aj nové vyžitie pre všetkých Banskobystričanov.


číslo 05/2017

INZERCIA

7

HO TESCA V RADVANI AJ S OKOLÍM miestom, na ktorom ste mohli vidieť prespávajúcich bezdomovcov. So všetkými týmito nedostatkami sa musel nový vlastník popasovať a skutočne sa tak stalo. Priestor bol vyčistený od značného množ-

Osud nášho mesta nám nie je

nať projekčné práce na základe existujúcej dispozície, čo nasvedčuje reálnemu zámeru objekt rekonštruovať a revitalizovať tak celú oblasť. Cieľom developera je vybudovať polyfunkčný objekt, ktorý by zahŕňal obchodné centrum, kancelárske priestory a tiež centrum zábavy a oddychu. Vzhľadom na to, že sa

jedná o lukratívnu časť Banskej Bystrice s vynikajúcim dopravným napojením, je len otázkou času, kedy sa vzhľad a využitie tohto objektu zásadne zmení tak, aby prinášal úžitok čo najširšiemu okruhu Banskobystričanov a návštevníkov mesta. zdroj: (tom) a Profinex, foto: Mirka Chabadová

ľahostajný a naším zámerom je jeho to projektu prešiel rovnakým procesom, vie čo robí. Preto sa Bystričania môžu tešiť na jeho budúce zámery.

Pripravuje revitalizácie celého priestoru aj so starým Tescom

Všetci si pamätáme zábery chátrajúcej budovy plnej komunálneho odpadu, avšak i pneumatík, ktorá sa stala

stva odpadu, deratizovaný, aby nepredstavoval nebezpečenstvo a ďalej viac nechátral, dokonca je zabezpečený bezpečnostnou strážnou službou, aby nedošlo k jeho opätovnému znehodnocovaniu. Po primárnej fáze odstraňovania odpadu a komplexného čistenia pristúpil nový vlastník k digitálnemu zameraniu objektu, stihol dokonca vyko-

NBB 0104/17

podľa jeho slov prejde nielen budova starého Tesca, ale aj bezprostredné okolie. Ešte predtým však nasledujú administratívne procesy, pri ktorých budeme s investorom spolupracovať a o ďalších krokoch postupne informovať."Vzhľadom na to, že súčasný vlastník developoval i susediaci objekt obchodného reťazca Kaufland a v rámci toh-

zveľaďovanie.

NBB 0303/17

Staré Tesco v Radvani.

RADY MOTORISTOM

ZAČÍNAME JAZDIŤ SMELŠIE, ALE… Cesty máme suchšie, ráno pred jazdou za povinnosťami už nemusíme zmetať sneh z áut, ani škrabať okná od námrazy. Ale opatrnosti nie je nikdy dosť. Vždy nás má čo prekvapiť.

Pozor na námrazu!

NBB 0203/17

Napríklad pri dlhšej jazde z juhu na sever sa nám v tomto období mení povrch vozovky zo suchej na mokrú a vo vyšších polohách, či v tienistých úsekoch, mostoch, sa pritrafia aj zľadovatelé úseky. Toto obdobie je pre motoristov mimoriadne zradné. Výsledkom sú nehody, ktoré majú väčšie následky na zdraví účastníkov ako počas kalamitných dní, kde predsa len podvedome jazdíme opatrnejšie. Určite ešte nie je čas na prezúvanie pneumatík, aj keď sa slnieč-

ko postupne prediera cez oblaky a zdalo by sa, že je tu čas na zmenu. Nebezpečné miesta, kde treba zvýšiť opatrnosť, sú hlavne horské prechody, kde ešte zostali posledné zvyšky odhrnutého snehu, ktoré cez deň stekajú na vozovku a cez noc nám ešte primŕzajú.

Výtlky nás skúšajú

Ďalšou nebezpečnou hrozbou pre motoristov a ich miláčikov sú výtlky po tuhej zime. Občas to vyzerá ako jazda zručnosti, keď vozidlá kľučkujú pomedzi výtlky, aby sa bez poškodenia

dostali do cieľa. Ale čert nikdy nespí. Pri takejto udalosti, keď motorista vhupne do jamy a poškodí si pneumatiku alebo disk, dokáže takáto situácia riadne znepríjemniť život. V takomto prípade už

len s autom do servisu alebo prehodiť koleso za rezervu. Ale ako už vieme, v mnohých vozidlách ju už nenájdeme. Volajte si asistenčnú službu! V týchto prípadoch máte ná-

rok na vyriešenie vašej situácie bezplatne aj z PZP.


naše novinky

KTO JE KTO?

KTO JE KTO?

8

REKTOR VLADIMÍR HIADLOVSKÝ: UMB PA V našej rubrike „Kto je kto“ Vám dnes predstavíme ďalšiu osobnosť mesta Banská Bystrica, ktorou je rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Viac o UMB i sebe Vám Vladimír Hiadlovský prezradí v nasledujúcom rozhovore.

]Pán rektor, UMB tohto roku zavŕši štvrťstoročnicu svojej existencie. Aké postavenie v rámci Slovenska i Európy podľa Vás za toto obdobie získala naša bystrická univerzita?

25 rokov v živote univerzity nie je veľa, najmä ak to porovnáte so stáročiami existencie najstarších univerzít vo svete. Keď si však uvedomíme, že na Slovensku aj najstaršia univerzita stále čaká na oslavu svojej prvej storočnice a skutočnosť, že v roku 1992 bol vznik Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici logickým vyústením už vtedy dlhoročného vysokoškolského vzdelávania v našom meste, právom zaradíme našu univerzitu medzi základné piliere slovenského vysokého školstva. Dnes patrí UMB medzi rešpektované vysoké školy na Slovensku plniaca základné univerzitné spoločenské ciele na národnej i regionálnej úrovni. Približne 600 vysokoškolských učiteľov tvorí významný intelektuálny kapitál, prostredníctvom ktorého je dosahované poslanie UMB. Celkovým počtom 1.200 zamestnancov patríme k najväčším zamestnávateľom v regióne. Z celoeurópskeho pohľadu samozrejme vní-

mam veľký priestor pre kvalitatívny posun dopredu, čo sa vzhľadom na internacionalizáciu takmer všetkých činností snažíme postupne dosahovať.

]Aké možnosti štúdia dnes ponúka UMB svojim študentom?

Hoci na Slovensku sa univerzitou môže označiť akákoľvek vysoká škola, UMB svojou štruktúrou a ponukou študijných programov právom napĺňa podstatu univerzitného štúdia poskytovaním všeobecného vzdelávania v mnohých oblastiach. UMB ponúka kvalitné vzdelanie so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, doplnené o vybrané prírodovedne orientované študijné programy. Nemám priestor na predstavenie celej ponuky 437 študijných programov na 6 fakultách. Rád by som zdôraznil, že až 45 programov je možné študovať v cudzom jazyku, každoročne zrealizujeme približne 450 zahraničných mobilít a študenti si môžu vybrať aj štúdium v jednom z 10 spoločných študijných programov. V takom prípade je študent zapísaný súčasne na UMB aj zahraničnej univerzite a po úspešnom absolvovaní získa spoločný diplom vydaný každou univerzitou alebo dva rôzne diplomy. Partnerské univerzity pre spoločné študijné programy máme vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku a Českej republike. Možnosti absolvovania študentskej mobility v rámci Erasmus+ programu sú prakticky v celej Európe i vo vybraných mimoeurópskych krajinách a neustále ich rozširujeme.

]Koľko študentov aktuálne študuje na jednotlivých fakultách UMB?

V súčasnosti študuje na Univerzite Ma-

teja Bela približne 8.000 študentov. Na Ekonomickej fakulte je to necelých 2.200 študentov; Filozofická fakulta vzdeláva vyše 1.800 študentov; Pedagogická fakulta má približne 1.400 študentov; Právnická fakulta vyše 900 študentov; necelých 900 študentov má aj Fakulta prírodných vied a na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov študuje takmer 800 študentov.

jal a musím povedať, že ako rodenému Bystričanovi sa mi veľmi príjemne počúvalo, že napriek tejto negatívnej skúsenosti, chce francúzsky študent ostať do konca semestra na UMB a v našom meste i na Slovensku sa mu veľmi páči.

]UMB má čulé kontakty aj so zahraničnými univerzitami, v Banskej Bystrici študuje viacero zahraničných študentov, naši študenti zasa v zahraničí, ako to vyzerá po tých 25 rokoch?

Vysoké školstvo je len vrchol celého školského systému. Niektoré problémy, ktoré sú na vysokých školách identifikované ako dôsledok, ale príčinu majú v nižších úrovniach, na tej najvyššej nikdy neodstránite. Reformu školstva (na toto slovné spojenie je Slovensko už alergické) musíte poňať komplexne. Izolovaným riešením jedného prvku môžete dosiahnuť krátkodobý a lokálny úspech, systém kvalitatívne nezlepšíte. Napriek tomu zdôrazním dva zásadné problémy vysokého školstva. Tým prvým je totálne podfinancovanie vedy a školstva ako celku na Slovensku. Nie je možné dosahovať očakávané výsledky, resp. porovnateľné s krajinami EÚ, resp. OECD a zároveň dlhodobo financovať školstvo na výrazne podpriemernej úrovni. Na druhej strane netvrdím, že celé navýšenie financovania má byť alokované do nárastu platov učiteľov a tvorivých zamestnancov vysokých škôl. Ak každé (v súčasnosti symbolické) dofinancovanie systému použijeme výlučne na nárast platov, nikdy systém nezlepšíme. Zároveň som zástancom výrazne diferencovanejšieho systému odmeňovania zamestnancov v  školstve, plošným zvyšovaním platov nikdy nezvýšime kvalitu. Úsmevne dodám, že keď diskutujete o rozpočte s rektorom vysokej školy z krajiny, ktorá si uvedomuje celospoločenský význam investícií do vzdelávania, spravidla dostanete otázku, či hovoríte o mesačných číslach. Keby sme sa na výstupy pozreli cez objem vložených finančných prostriedkov, tak slovenské vysoké školy dosahujú nadpriemerné výsledky, takéto štatistiky sa ale primárne nesledujú.

Áno, univerzita má aktívne kontakty formou zmluvnej i nezmluvnej spolupráce s viac ako 100 zahraničnými vysokými školami. Na Slovensku predstavujeme dlhodobo lídra frankofónneho štúdia a partnerstva s francúzskymi univerzitami. Kooperácia ja výborne rozbehnutá s viacerými európskymi krajinami. V poslednom období sa začína rozvíjať spolupráca aj s univerzitami v Číne a Ruskej federácii. Som rád, že počet zahraničných študentov prichádzajúcich na našu univerzitu dynamicky rastie. V uplynulom roku prvýkrát prekročil hranicu 300 študentov. Je to výsledok systematickej práce i spolupráce s partnermi UMB. Významný nárast počtu zahraničných študentov na UMB je pozitívny aj pre samotné mesto. Títo študenti trávia v Banskej Bystrici spravidla 7 dní v týždni.

]Dotkol sa nejako Vašich vzťahov s francúzskou univerzitou v Remeši nedávny útok na študenta tmavej pleti v jednom z banskobystrických nočných podnikov, ktorý sa ešte stále vyšetruje?

V medziľudských vzťahoch, rovnako medzi inštitúciami, za ktorými napokon tiež stoja len ľudia platí, že problémy priateľov spájajú, nie rozdeľujú. Táto smutná epizóda nenaruší naše výborné vzťahy s partnerskou univerzitou v Remeši. Napadnutého študenta som pri-

]Školstvo je v súčasnosti veľmi pertraktovanou témou na Slovensku, čo pociťujete ako najväčší problém vysokých škôl?

Druhý zásadný problém, nepriamo súvisiaci s financovaním, je dynamicky sa zvyšujúci odchod maturantov na štúdium na vysoké školy do zahraničia, prevažne do Českej republiky. Keďže príčiny tohto javu presahujú dosah vysokých škôl a jeho dopady v tejto podobe sú pre celú spoločnosť zásadné, mali by byť riešené na centrálnej úrovni. Riešenia by mali smerovať k skvalitneniu komplexnej infraštruktúry súvisiacej so štúdiom od ubytovacej cez vzdelávaciu, ktorá má silný prienik s vedeckou infraštruktúrou až po prepojenie s mestskou a budovanie medzinárodnej univerzitnej infraštruktúry. Mnohé z toho sú schopné realizovať samotné vysoké školy, no jedine s cielenou podporou vlády a zaradením tejto oblasti do priorít rozvoja školstva.

]Ste známy tým, že presadzujete zmenu systému financovania vysokých škôl – upustenie od doterajšieho financovania na hlavu študenta a zameranie sa na kvalitatívnu stránku vysokoškolského vzdelávania. Čo by to znamenalo v praxi?

Ľahko je kritizovať, už ťažšie ponúkať alternatívne riešenia. Nie som určite jediný, komu vadí súčasný model financovania. Väčšinovo presadiť iný nie je jednoduché, mnohí sa boja, aby ich nezasiahol negatívnejšie ako ten existujúci. Hoci som uvádzal, že celkový finančný balík na školstvo by mal byť výrazne vyšší, neznamená to, že sa nemá sledovať efektivita vynakladania týchto verejných zdrojov. Otázka je ako


KTO JE KTO?

číslo 05/2017

9

ATRÍ MEDZI REŠPEKTOVANÉ VYSOKÉ ŠKOLY randského štúdia a akreditačná komisia jednomyseľne odsúhlasila zaradenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici medzi univerzitné vysoké školy, kam sme mali byť zaradení už v prvom kole komplexnej akreditácie.

ju merať. Najjednoduchšie porovnaním verejných výdavkov s prínosom pre spoločnosť, čo jednoznačne smeruje k uplatneniu absolventov.

]Rozpočet UMB určite nie je bezodný, skôr naopak. Ste ekonóm, ako riešite väčšie investičné projekty?

Celkom úsmevná otázka. Väčšie investičné projekty sa v podmienkach slovenského vysokého školstva dajú realizovať len s využitím mimorozpočtových zdrojov, tie vám väčšinou nepokryjú ani mzdy a energie. Z iných zdrojov financovania väčších investičných projektov dominujú európske projekty. Skúsenosť vysokých škôl na Slovensku za uplynulé roky v tejto oblasti je taká, že mnohí rektori vám povedia, že by radšej nerealizovali daný projekt v porovnaní s problémami, ktoré musia riešiť v súvislosti s ich implementáciou. Preto súčasné finančné riadenie univerzít musí obsahovať aj prvky krízového riadenia. O to väčšia výzva je to aj pre mňa samotného. Dosahovať na UMB určitú úroveň rozvoja v mimoriadne sťažených podmienkach. Nie je umenie dobre gazdovať, keď máte komoru plnú.

]UMB sa musela vyrovnať s negatívnym hodnotením Akreditačnej komisie v rámci systému vzdelávania v oblasti doktorandského štúdia, kde ste dosahovali hraničné hodnoty. Podarilo sa Vám už tento problém vyriešiť?

Áno, UMB predložila Akreditačnej komisii SR správu o prijatých opatreniach v oblasti dokto-

]Mimochodom súčasný systém komplexnej akreditácie je predmetom kritiky odbornej verejnosti, keď univerzita môže prísť o svoj status len kvôli neplneniu jedného kvalitatívneho kritéria, hoci v ostatných je nadpriemerná, je to správne resp. spravodlivé?

Patrím k najväčším kritikom systému komplexnej akreditácie vysokých škôl na Slovensku. Je založený na tom, že je stanovený určitý počet kritérií a ak splníte všetky, ste univerzitnou vysokou školou, ak čo len jediné hranične nesplníte (čo bol pred rokom prípad UMB), ste nezaradenou vysokou školou a máte zo zákona rok na nápravu. Nikoho nezaujíma na koľko percent plníte jednotlivé kritériá, len či dosahujete minimálne plnenie. UMB splnila najobsiahlejšie kritérium komplexnej akreditácie na 95% (jedno z najlepších hodnotení spomedzi všetkých vysokých škôl v SR), napriek tomu bola po akreditácii medializovaná ako „nekvalitná“ vysoká škola. Komplexná akreditácia sa tvári na model multikriteriálneho hodnotenia kvality vysokých škôl, pritom nerešpektuje zák-

ladné zásady hodnotenia objektov na základe viacerých kritérií. Priblížim to na jednoduchom príklade. Máte 10 zvolených kritérií na posúdenie, či daný model vybranej značky auta je „dobrý“ alebo „zlý“. Posudzujete modely 20 rôznych značiek. Jedným z kritérií je minimálny objem batožinového priestoru. Hodnotený model značky Ferrari je „zlé“ auto, lebo nesplnilo kritérium minimálneho objemu batožinového priestoru, napriek tomu, že je najlepšie v ostatných 9 kritériách. Potešujúce je, že systém komplexných akreditácií s najväčšou pravdepodobnosťou na Slovensku končí a novelizáciou zákona bude nahradený, ostáva dúfať, že modelom lepším.

]UMB je súčasťou mesta Banská Bystrica, dalo by sa povedať jedným z jeho významných mestotvorných prvkov. Aké sú vzťahy medi univerzitou a mestom?

Rád konštatujem, že vzťahy medzi UMB a mestom Banská Bystrica sú výborné a vytvárajú dobrý predpoklad pre širokú platformu spolupráce. Univerzita a mesto, v ktorom sídli, sú v dobrom slova zmysle odsúdené na spoluprácu a mnohé projekty sú ukážkou pridanej hodnoty pre obidve strany. Podujatie Univerzita mestu, mesto univerzite nie je zďaleka jedinou ukážkou širokého prieniku aktivít mesta a UMB. Som rád, že sa z toho stal dlhodobý a úspešný projekt.

]Banská Bystrica sa stala Európskym mestom športu 2017, podieľa sa na športových aktivitách aj UMB?

Ako hrdý Bystričan a občan nášho mesta sa veľmi teším z tohto úspechu. UMB spolupracovala s mestom už v čase uchádzania sa zo strany mesta o tento titul a tiež vo fáze obhajoby svojej kandidatúry. Na UMB úspešne pôsobí už tretí rok univerzitný hokejový tím reprezentujúci aj naše mesto v Európskej univerzitnej hokejovej lige, okrem toho máme na UMB mnoho ďalších úspešne reprezentujúcich študentiek a študentov.

]Vašou víziou je koncentrovanie univerzity do niekoľkých vybraných lokalít na území mesta ako strategický rozvojový projekt. Čo by malo byť jeho obsahom?

UMB je roztrúsená prakticky po celej Banskej Bystrici a nemám čarovný prútik, mávnutím ktorého by sme vytvorili, do jedného celku koncentrovaný, univerzitný kampus. Na druhej strane považujem za rozumné orientovať investičný rozvoj našej univerzity do vybraných existujúcich lokalít a postupne znižovať decentralizáciu univerzity. Z konkrétnych zámerov vyberám ambíciu vybudovať modernú účelovú budovu univerzitnej knižnice, rektorátu, viacúčelových kongresových priestorov. Všetko samozrejme závisí od budúcich investičných možností.

]Rektor má nepochybne množstvo práce a zodpovednosti, ako trávite svoj voľný čas a čo patrí k Vašim záľubám?

Záľub je veľa, času, ktorý im viem venovať, už menej. Čítanie, šport (turistika, bicyklovanie), kultúra všeobecne, najmä hudba a výtvarné umenie. Všetkým mojím záľubám jednoznačne dominuje klasická hudba a opera, ktoré sú pre mňa zároveň spôsobom „dobíjania bateriek“ a inšpiráciou. Okrem toho rád cestujem a spoznávam nové krajiny, najmä ich kultúry a ľudí. Preferujem bližší kontakt s miestnymi ľuďmi pred tu-

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. je rektorom banskobystrickej UMB. V 2007 - 2010 bol prodekananom pre pedagogickú činnosť Ekonomickej fakulty UMB, potom do roku 2014 dekanom. Vo svojom výskume sa zameriava na podnikové financie, finančnú analýzu podniku a finančné plánovanie. Tento ekonóm a univerzitný pedagóg sa v novembri 2014 stal rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pod jeho vedením si UMB udržuje vysoký štandard a je našou rešpektovanou vysokou školou, ktorá udržuje čulé kontakty aj so zahraničnými univerzitami. Stala sa dôležitým mestotvorným prvkom metropoly stredného Slovenska.

ristickými destináciami. Som presvedčený, že čím viac krajín a kultúr človek spozná, tým viac si zamiluje tú svoju a získa tiež potrebný životný nadhľad.

]Ste jedným z najmladších rektorov na Slovensku (rok narodenia 1978). Aj keď je to ešte predčasná otázka, ale koncom budúceho roka Vám vyprší štvorročný mandát, budete sa opäť uchádzať o post štatutára UMB?

Áno, je to ešte predčasná otázka. Skôr sa pozerám na úlohy, ciele a ambície, ktoré naša univerzita pred sebou má, ako na koniec svojho funkčného obdobia. Pravdou je, že mnohé presahujú jeho štvorročný rámec Redakcia Našich Noviniek ďakuje za rozhovor. foto: ilustračné


NBB 0305/17


číslo 05/2017

INZERCIA

11

ORGANIZÁTORI SIAF ZÍSKALI PRESTÍŽNE MEDZINÁRODNÉ OCENENIE cií na medzinárodnej úrovni za účelom ich spolupráce s národnými ozbrojenými silami a civilnými autoritami v záujme podpory najvyššej kvality a bezpečnosti leteckých show. EAC má viac ako 250 členov z 32 krajín. Slovenská letecká agentúra (SLLA) je hlavným organizátorom a projektantom Medzinárodných leteckých dní SIAF

V silnej konkurencii európskych usporiadateľov leteckých podujatí si zo zasadnutia EAC odniesli dve ceny predstavitelia Slovenskej leteckej agentúry. Je to významné ocenenie ich práce pri organizovaní Medzinárodných leteckých dní SIAF na Sliači. Historicky prvá účasť na zasadnutí European Airshow Council (EAC) v dňoch 2. - 4. marca na Malte sa pre organizátora Medzinárodných leteckých dní SIAF skončila mimoriadnym úspechom. Slovenská letecká agentúra získala ocenenie v kategórii Media & Marketing a tiež Cenu za výnimočný prínos do sveta európskych leteckých podujatí. „Je to obrovský úspech. EAC je v oblasti letectva nadnárodnou autoritou a takéto uznanie potvrdzuje, že SIAF je medzinárodne akceptovaný projekt. Je to ocenenie tvrdej sedemročnej práce všetkých ľudí, ktorí prispeli k dobrému menu Medzinárodných leteckých dní,“ reagoval na ocenenia Hubert Štoksa, generálny riaditeľ MLD SIAF a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry. „Ako rodený Bystričan mám nesmiernu radosť, že sa nám

vďaka organizácii SIAF darí zviditeľňovať náš región v medzinárodnom meradle a na takej vysokej úrovni. Cena za výnimočný prínos je vrchol toho, čo sme mohli dosiahnuť. Je to, samozrejme, aj výzva, aby sme každý ďalší ročník MLD pripravili ešte kvalitnejšie,“ zdôraznil Štoksa. Vzácne ocenenia z rúk predsedu EAC Gilberta Buekenberghsa prevzal výkonný riaditeľ MLD SIAF Ivan Hůlek, dvojnásobný držiteľ Superkings Trophy za výkon v sólovej akrobacii bojových stíhačiek, ktorý k tomu povedal: „Je to vynikajúci výsledok, vďaka ktorému sme získali výbornú pozíciu pri rokovaniach s významnými partnermi a účastníkmi ďalších ročníkov leteckých dní,“. European Airshow Council združuje organizátorov a účinkujúcich leteckých ak-

UPRATOVACÍ SERVIS - byty - spoločné priestory - domy - kancelárie - obchodné prevádzky - chaty - chalupy

Garantujeme:

NBB 0105/17

0944 565 789

NBB 0205/17

kvalitu, serióznosť, dobrú cenu, individuálny prístup

Hubert Štoksa (v strede) a Miroslav Korba (vpravo).

na Letisku Sliač od roku 2011 na základe zmluvy s Ministerstvom obrany SR. MLD SIAF sú najväčším verejným podujatím na Slovensku. Minulý

rok prilákali 120 tisíc návštevníkov.Tento ročník sa uskutoční 26. - 27. augusta 2017. zdroj: SLLA, foto: Mirka Chabadová


12

naše novinky

HISTÓRIA

ZAUJÍMAVOSTI Z MINULOSTI S MARCELOM PECNÍKOM

BANSKÁ BYSTRICA A PIVO

z pšenice a to nielen v meštianskych domoch, ale aj v mestskom pivovare, ktorého lokalizácia je doposiaľ neznáma. Okolo roku 1516 sa začalo aj s plnením piva do fliaš. Podľa zachovaných záznamov banskobystrický mestský pivovar slúžil na uspokojovanie dopytu obyvaS krátkymi prestávkami sa v Banskej teľov po pive takmer Bystrici chutný zlatistý mok kontinuálne celé 16. storočie. varí už vyše 500 rokov. Pivo bolo v meste Pivo sa čapovalo vždy obľúbené a cech miestnych v mestských pivných pivovarníkov neodmysliteľne dopĺňal krčmách. V 17. stomiestny kolorit. ročí na území mesta pôsobilo už aj viaceHistória siaha až do ro malých súkromných meštianskych pivovarov. 16. storočia Najstaršie dochované informácie o banskobystrickom pivo- Knižka cechu varníctve pochádzajú z roku pivovarníckeho 1501. Vtedy Richtár a mestská Medzi vzácne zdroje inforrada požiadali uhorského krá- mácií patrí cechová knižka, ľa Vladislava II. o ďalšie nové do ktorej boli zaznamenávahospodárske privilégiá. Žia- né informácie zo života pivodosti vyhovel až ďalší panov- varníkov medzi rokmi 1701 ník, Ľudovít II. v roku 1524. – 1833. Kniha sa nachádza, Bystričania dostali právo variť tak ako aj dostupné artikuly – a pripravovať tmavé pivo z jač- práva cechu, v Štátnom archímeňa v každom dome v mes- ve, pobočka Banská Bystrica. te a vyvážať ho z mesta v su- Počet pivovarníkov v mesdoch. Varilo sa aj svetlé pivo te nebol stály, ale závisel od

Budovy bývalého pivovaru za Herritzovským domom.

hospodárskej situácie. Tak kolísala aj cena piva, ktorá sa odvíjala od ceny základnej suroviny – obilia.

meno, hlavne Porter a Ležiak. Tieto konkrétne druhy boli žiadané aj vo Viedni a Budapešti.

dýne a Ríme. Pivovar naďalej vlastnili pokolenia rodiny Herritzovcov.

Pivovarnícka rodina Boršický- Herritz

Ďalší pivovar v meste

Od roku 1888 začala pivo v meste variť nová firma: „Grűn et Popper“. Spoločníkmi boli podnikatelia – pivovarník Jozef Grűn z Banskej Bystrice a Móric Poper – ob-

Beňuš a spol.

V polovici 19. storočia mali v Banskej Bystrici, ktorá mala vtedy niečo vyše 5 000 obyvateľov, právo variť pivo len niektoré rodiny. Medzi nimi bola rodina Jozefa Boršického (1806 – 1872), ktorý získal toto právo od mestského magistrátu v roku 1830. Rodina bola známa varením piva nielen v Banskej Bystrici, ale aj neďalekej Uľan-

Protižidovské zákony prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) však, okrem iného, znemožňovali Židom aj vlastníctvo podnikov. Od septembra 1941 tak vznikla nová obchod-

Banskobystrický mestský pivovar slúžil na uspokojovanie dopytu obyvateľov po pive takmer celé 16. storočie. ke, či vo vzdialenejších Vyhniach pri Banskej Štiavnici, kde významný pivovar taktiež funguje dodnes. Do rodiny Boršických sa priženil banskobystrický zlatník Alojz Herritz (narodený v roku 1804). Pričinením jeho potomkov mohol začať fungovať novo vybudovaný mestský pivovar. Jeho, žiaľ dnes chátrajúce, pôvodné výrobné budovy sa nachádzajú v pasáži za tzv. Herritzovským (červeným) domom na Námestí Štefana Moysesa 7. Zaujímavé bolo, že časť potrebnej technológie sa nachádzala mimo priestorov pivovaru. Chladiareň, kvasiareň, ležiacka pivnica a stáčiareň piva mali „Na Troskách“ v blízkosti Huštáku, neďaleko bývalých veľkých radvanských kasární. Bystrické pivo sa tešilo veľkej obľube a malo veľmi dobré

Knižka cechu pivovarníckeho z roku 1701.

chodník z Lučenca. Po roku 1905 dostal pivovar nový názov: „Herkules“ – v maďarčine „Herkules - sȍrfȍzole Zsolnai Ármin“. Pod takýmto názvom fungoval pivovar až do roku 1927, neskôr ako „Ármin Zsolnai pivovar so sídlom v Banskej Bystrici“. Podnik niesol meno po Grűnovom synovi.

Úspechy Zlatoprameňa

Začiatkom 20. storočia získalo pivo plnené do pollitrových sklenených fliaš s názvom ZLATOPRAMEŇ viaceré ocenenia a pocty, napr. na súťažiach a prehliadkach v Bratislave, ale aj v Paríži, v Lon-

ná spoločnosť, ktorú založil bystrický obyvateľ a úradník Ján Beňuš. Spoločníkmi sa stali Ján Beňuš so 76 % podielom a Ármin Zsolnai s 24 % podielom, pričom konať v mene firmy mohol len Beňuš. Banskobystrický pivovar tak dostal nový názov: „Ján Beňuš a spol. pivovar a sladovňa B. Bystrica“. Neskôr Beňuš pivovar kompletne prebral. Pokračovanie článku si môžete prečítať v nasledujúcom vydaní. Marcel Pecník Foto: Štátny archív Banská Bystrica, Banskobystrický pivovar, a.s, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica.


KRÍŽOVKA

číslo 05/2017

13

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

NIEKTORÍ RIADITELIA SI MYSLIA, ŽE NAJVIAC PRÁCE VYKONAJÚ TAJNIČKA.

Medzinárodná telefónna predvoľba SR +421 (00421) Medzinárodná telefónna predvoľba Banská Bystrica 048 Informácie o telefónnych číslach účastov v SR 1181 Informácie o tel. číslach účastníkov v zahraničí 12 149

POLÍCIA Štátna polícia 158 Mestská polícia 159 Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici 0961 601 111 ul. 9 mája č. 1 Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici 09610 601 111 Okružná ul.19 Dopravný inšpektorát 0961 603 501 Odbor kriminálnej polície 0961 603 601 Odbor poriadkovej polície 0961 603 401 Odd. dokladov 0961 603 441, 0961 603 445-7 Štefánikovo nábrežie 7 Evidencia vozidiel 0961 603 553, 0961 603 540 Štefánikovo nábrežie 7 Obvodné odd. PZ v BB - východ 0961 603 735, 048/ 412 49 46 ul. ČSA 22 Obvodné odd. PZ v BB - západ 0961 603 765, 048/ 413 33 33 Okružná ul. 18 Oddelenie cudzineckej polície PZ v BB 0961 603 203 Štefánikovo nábrežie 7

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Integrovaný záchranný systém 112 Hasičská služba 150 Zdravotná záchranná služba 155 Tiesňová linka integrovaného záchranného systému 112 Letecká záchranná služba 18 155 Horská záchranná služba 18 300 Linka záchrany 0850 111 313 Pomoc motoristom v núdzi, odťahová služba 18  123 Diaľničná patrola 0800 100 007

ZDRAVOTNÉ POHOTOVOSTI

Viac krížoviek nájdete na www.krizovky.sk

Pohotovosť pre dospelých (LSPP) Horná ul. 60 (Poliklinika) Pohotovosť stomatologická / zubná (LSPP) Horná 60 (Poliklinika) Pohotovosť pre deti a dorast (LSPP) Horná 60 (Poliklinika) Urgentný príjem NsP F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1 Veterinárna ambulancia - MVDr. Ján Jagoš Sásovská cesta 110

048/ 414 66 66 048/ 431 22 22 048/ 414 80 90 048/ 441 37 00 0915  572  930

NEMOCNICE A ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ Nemocnica s polikl. F.D. Roosevelta (ústredňa) Nám. L. Svobodu 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Nám. L. Svobodu 4 Poliklinika Horná ul. 60 Stredoslov. ústav srdcových a cievnych chorôb Cesta k nemocnici 1

048/ 441 11 11 048/ 472 65 11 048/ 414 66 66 048/ 433 31 11

POHOTOVOSTNÁ LEKÁREŇ Lekáreň Dr. Max 0901 961 614 Horná ul. 60 (Poliklinika) Pondelok - piatok 15.30 - 24.00 Sobota a nedeľa 20.00 - 24.00


14

naše novinky

ŠPORT

DÔLEŽITÉ KONTAKTY LINKY DÔVERY Linka detskej istoty 116 11 Linka pomoci pre nezvestné a zneužívané deti v EÚ 116 000 Linka detskej dôvery 0800 117 878 Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321, 0944 254 459 Linka dôvery pre obete domáceho násilia (po-pi: 8,30-17,oo) 02/ 6224 7877, 02/ 6224 9914 pohotovostný mobil 0905 463 425 Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS 02/59 36 9174 (po-pi: 8,oo-16,oo hod.) Linka dôvery toxikomanov 02/5477 6379 Pomoc patologickým hráčom 048/4146 777 (po-pi: 16,oo-18,oo hod.)

ÚRADY Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 048/ 432 51 11 Nám. SNP 23 Okresný úrad 048/ 430 61 11 Nám. Ľ. Štúra 1 Okresný úrad - katastrálny odbor 048/ 281 96 62 ul. Československej armády 7 Mestský úrad 048/ 433 03 21, 048/ 433 03 22 ul. Československej armády 26 bezplatná linka klientského centra (aj straty a nálezy) 0800 14 15 14 prednosta 048/ 433 01 15 Primátor 048/ 4330 101, 048/ 433 01 02 Zástupca primátora 048/ 4330 119, 433 01 16 Daňový úrad (infolinka) 048/ 431 72 22 Nová ul. 13 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 048/285 26 11 Wolkerova 34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 048/ 436 77 85 Cesta k nemocnici 1 Slovenský inšpektorát práce 048/ 414 17 41-2 Partizánska cesta 98 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 048/ 244 01 11 Skuteckého 39 Školský úrad 048/ 433 05 10-5 Československej armády 26 Slovenská inšpekcia životného prostredia 048/ 471 96 11 Jegorovova 29 B Slovenská obchodná inšpekcia 048/ 412 49 69 Dolná 46 Krajská a okresná prokuratúra 048/ 283 61 11 Partizánska cesta 1 Krajský súd 048/ 431 31 11, 048/ 431 32 75 Skuteckého 7 Okresný súd 048/ 414 56 01-03, 048/ 432 11 33-35 Skuteckého 28 Slovenská obchodná inšpekcia 048/ 412 49 69, 048/ 415 18 71 Dolná ul. 46 Pracovisko Kancelárie prezidenta republiky 048/ 415 61 56-7 Lazovná 9 Slovenský červený kríž 048/ 415 30 40, 0903 558 918 Pod Urpínom 6

SLÁVNOSTNÉ OTVO A DRACULA GYM V V piatok popoludní bola na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová - Sásová malá slávnosť. V zrekonštruovanej budove na Rudohorskej 31 sa slávnostne otváralo moderné športovo tréningové centrum Športová Zóna a Dracula Gym.

Na slávnostné otvorenie prišlo množstvo hostí

Zakladatelia Šport Zóny Vladimír Piperek a Vladimír „Dracula“ Moravčík, Jozef Poliak - reprezentačný tréner karate seniorskej a predseda športového klubu CMK BB a Martin Lauko - bývalý úspešný reprezentant SR v karate pozvali na slávnostné otvorenie viacero hostí. Boli medzi nimi, Daniel Líška - člen predstavenstva SOV a prezident Slovenského zväzu karate, Pavol Neruda - člen Slovenského zväzu MMA a Oktagon reality show, Peter Ottich - prezident Českej Muaythai Asociácie. Mesto Banská Bystrica zastupoval primátor Ján Nosko, prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, prednosta MsÚ Martin Adamec, poslanci Stanislav Mičev, Michal Škantár, Daniel Karas a Marek Modranský. Prišiel aj hokejový tréner HC’05 iClinic Banská Bystrica Richard Zedník, automobilo-

Zľava: Škantár, Piperek, Nosko, Moravčík a Gajdošík.

vý pretekár Richard Gonda, Marekov otec Richard Hamšík a ďalší. Celé podujatie moderoval Marcel Forgáč.

Hlasy najpovolanejších

Vladimír „Dracula“ Moravčík k otvoreniu centra pre náš portál uviedol: „Je to naplnenie môjho ďalšieho sna - založenie vlastnej školy, v ktorej sa budem môcť venovať najmenším športovcom, na čo sa najviac teším. Zároveň je to také zadosťučinenie tomu, čo som obetoval športu, tie hodiny až roky tréningu, čo sa teraz pretavilo do tohto neskutočného Gymu. Vyzerá to super, ide o to, aký bude prístup ľudí, ktorí sem budú chodiť. Chcem, aby tu bola taká rodinná atmosfé-

PORUCHOVÉ SLUŽBY Plyn (SPP) 0850 111 727 Voda 0850 111 234 Elektrina (SSE) 0850 111 468, 0800 159 000, 0906 25 25 25

DOPRAVA Informácie o odchodoch a príchodoch autobusov 048/ 414 54 26 Informácie o odchodoch a príchodoch vlakov 048/ 229 64 73

Marcel Forgáč a Dracula s otcom Mareka Hamšíka.

ra., aby sa tu všetci dobre cítili a radi si sem chodili zašportovať od detí až po dospelých.“ Svetový thaiboxer Vlado Moravčík ešte profesionálne závodí. Keďže so športom začal pomerne neskoro, ani v 35 rokoch necíti opotrebovane a stále ho to ťahá do ringu, aj keď tých majstrovských zápasov počas roka nie je tak veľa. Popri tom sa bude venovať hlavne deťom, dorastu a ľuďom, ktorí prídu do Dracula Gymu. Teší sa na druhú etapu svojho života v pozícii trénera. „Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli a budem na tom pracovať, aby som v Banskej Bystrici vychoval svojich nástupcov. Vidím na Slovensku veľa chalanov. Ktorí sú dobrí v úpolo-


číslo 05/2017

ŠPORT

ORENIE ŠPORT ZÓNY V SÁSOVEJ

vých športoch, ako sú thaiský či klasický box, MMA sa tlačí dopredu. Určite tu zavíta niekto taký, čo pôjde v mojich šľapajách a dúfam, že dosiahneme ešte lepšie výsledky, ako som mal ja,“ dodal Moravčík. Dušou projektu Šport zóny je jej i Draculov manažér Vladimír Piperek nám vysvetlil, ako to celé vzniklo: „Myšlienka vzniku takéhoto centra sa zrodi-

la asi pred piatimi rokmi, keď sme sa s tímom rozhodli vytvoriť Vladinovi také prostredie, kde mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším nádejným mladým športovcom, vychovávať talenty a a ukázať im cestu vedúcu k úspechu. V prevej fáze sme oslovili mesto Banská Bystrica prostredníctvom sásovských poslancov Jakuba Gajdošíka a Michala Škantára, aby sme spolu hľadali vhodné priestory, čo nám trvalo zhruba tri roky. Napokon sme si ujasnili, že to bude v Sásovej, odkiaľ pochádzam. Chcem sa poďakovať mestu za príkladnú spoluprácu na uskutočnení tohto projektu.“ Vybrali si opustenú mestskú budovu bývalej pošty na Rudohorskej 31. Jej rekonštrukcia trvala vyše roka. Zaujímavá bola myšlienka urobiť z chátrajúceho objektu moderné športovo tréningové centrum. Primátor mesta Ján Nosko po slávnostnom prestrihnutí pásky povedal: „Dobrá vec sa podarila. S tímom Vlada Morav-

NENECHAJTE SI UJSŤ

číka sme sa stretli na Radnici pred jeden a pol rokom a vynikol medzi nami pocit vzájomnej dôvery, výsledkom ktorej je táto aréna. Som veľmi rád, že ako Európske mesto športu sme mohli prispieť k vybudovaniu takejto modernej špor-

16.03. HOKEJ: Tipsport Liga - play-off: Banská Bystrica - Nové Zámky (ZŠ, 18.00) 17.03. KULTÚRA: Autokolektiv, Zdeněk Izer (Aula SZU, 19.00) 17.03. HOKEJ: Tipsport Liga - play-off: Banská Bystrica - Nové Zámky (ZŠ, 18.00) 18.03. TENIS: BABOLAT TOUR 2017, turnaj pre deti do 10 rokov (ŠC BASELINE, 08.30)

Z chátrajúceho objektu urobili moderné športovo - tréningové centrum.

tovej infraštruktúry. Verím, že tento Dracula Gym porodí malých upírikov, ktorí budú nasledovať úspešnú športovú kariéru svojho trénera.“ Tréningové priestory si vyskúšali mladí športovci, v ringu si to s Draculom rozdal primátor Ján Nosko a moderátor Marcel Forgáč.

(tom), foto: Mirka Chabadová

Moderné športovo - tréningové centrum

18.03. KONCERT: Pac Pac pesničky pre vaše detičky (Robotnícky dom, 16.00) 18.03. BASKETBAL: Extraliga ženy - play-off Banská Bystrica - Ružomberok (ŠH Dukla, 18.00) 19.03. KULTÚRA: Marcové potulky mestom Oslobodenie mesta Banská Bystrica (Mariánsky stĺp, Námestie SNP 1, 14.00) 19.03. DIVADLO: Rozprávky o psíčkovi a mačičke (Bábkové divadlo, 16.00) 21.03. KULTÚRA: Mrzne Mrázik? (Robotnícky dom, 10.00) 22.03. KULTÚRA: Živá ženská knižnica (Bábkové divadlo, 19.00) 23.03. DIVADLO: Premiéra: Škvrny na slnku (Divadlo Akadémie umení, 11.59) 23.03. FILM: Realita (Filmový klub Múzeum SNP, 19.30) 24.03. WORKSHOP: Kulinársky workshop Atelier cuisine (Katolícke gym. Š. Moyzesa, 9.00) 25.03. PLÁVANIE: BANSKÁ BYSTRICA CUP 2017 (Krytá plaváreň, 14.00) 26.03. KULTÚRA: FARBATOLÁRIUM, farebná inscenácia pre batoľatá a ich rodičov (Bábkové divadlo, 10.00) 26.03. DIVADLO: Dve rozprávky na brušku - O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi (Bábkové divadlo, 16.00) 28.03. KULTÚRA: Miroslav Bartoš - stretnutie s výtvarníkom a básnikom (ŠVK, 15.00) 28.03. DIVADLO: List čiernemu synovi (Bábkové divadlo, 19.00) Text: red, podujatiabb.sk, foto: podujatiabb.sk

NBB 0305/17

Novovybudovaná Šport Zóna je zameraná na rozvoj pohybových schopností vrcholových i amatérskych športovcov od žiackych až po seniorské kategórie v rôznych športovych odvetviach Jeho súčasťou je Dracula Gym - profesionálny klub thajského boxu, boxu, K 1, brazílskeho Jiu Jitsu, MMA a ďalších kontaktných športov Moderné centrum bude prístupné pre širokú verejnosť. Na prízemí budovy sa nachádza samotné tréningové centrum pod dohľadom odborných trénerov s najmodernejšími tréningovými pomôckami, diagnostickým vybavením a občerstvením. Na medziposchodí sú šatne, sprchy a sociálne zariadenia s priestormi pre trénerov a odborných poradcov. Na poschodí, ktoré je prístupné z vonkajšieho schodiska, sú situované multifunkčné priestory pre tanečné školy a rôzne pohybové aktivity (joga či zumba), ďalej šatne, sociálne zariadenia a administratíva. Hostia si počas slávnostného otvorenia mohli pozrieť všetky zrekonštruované časti Šport Zóny, ktorá onedlho otvorí svoje brány aj pre verejnosť.

15


16

naše novinky

ŠPORT

KEĎ SA ZÁPAS O BODY ZMENÍ NA ZÁPAS O ŽIVOT… RANA NIELEN NA KRKU brankárov vo viacerých tímoch NHL. Nebol nikdy brankárskou extratriedou, ale napriek tomu to svojou pracovitosťou Clint hororovú noc prežil, ale okrem 300 stePOKUS O SAMOVRAŽDU hov to na ňom zanechalo vážne psychické dotiahol až do NHL. Jeho meno však nie je následky. Prenasledovala ho úzkosť, deprespájané s jeho brankárskymi výkonmi, ale sie a nočné mory a svoje otrasné spomienky Otrasný zážitok mu však nezanechal stopy chcel zahnať alkoholom. Ten len na krku. „Nedokážem so sebou žiť…,“ pris incidentom, ktorý sa stal v kombinácii s liekmi stál Ma- znal sa svojej manželke po jednej z mnohých SEKUNDY HRÔZY larchuka takmer život. Aj keď hádok. Krátko na to si strelil guľku do hlavy. 22. marca 1989. Počas neho sa o tri mesiace opäť v zápasi Clint Malarchuk prial jediné Z Malarchukovho krku sa okam- se postavil do brány, nikdy už Pokračovanie článku nájdete v najnovšom začala liať krv. S ťažkosťa- jeho výkony nedosahovali ani čísle týždenníka ŠPORT žurnál! – dostať sa čo najskôr z ľadu, žite mi si sňal masku z hlavy a lapač- takú úroveň ako pred hrôzoano, foto: SITA ku z ruky a inštinktívne si chytil strašnou nocou. V NHL odchyaby ho jeho matka nevidela ranu na krku. Nechcel umrieť na tal ešte tri sezóny. Neskôr sa Viac zaujímavostí nájdete na: umierať v priamom prenose... ľade, no nedokázal sa postaviť. porúčal do nižších súťaží. Po www.sportzurnal.sk skončení aktívnej kariéry pôsobil ako tréner

Mal to byť len obyčajný zápas. Ďalší zápas NHL. Malarchukove Buffalo hostilo St. Luis Blues. Hrala sa druhá tretina a pred Clintovou bránou došlo ku klasickému súboju medzi domácim obrancom Uwe Kruppom a súperovým útočníkom Stevom Tuttlom. Ten súboj neustál a pri páde zasiahol nožom na korčuli domáceho gólmana do krku tak nešťastne, že mu preťal krčnú tepnu.

Ako prvý k nemu pribehol kondičný tréner, ktorý mal za sebou aj skúsenosti armádneho lekára z vojny vo Vietname. Ranu mu pritlačil a spoločne čakali na lekárov tímu. Celé toto nepríjemné divadlo trvalo priamo na ľade asi 40 sekúnd. Za ten čas údajne v hľadisku omdlelo 9 fanúšikov a dvaja dostali infarkt. 3 hráči neuniesli pohľad na striekajúcu krv svojho kamaráta a pozvracali sa.

V tomto okamihu ovládlo štadión zdesenie. Foto: dailymail.co.uk

ŠPORTOVÝ TÝŽDENNÍK

Pri čítaní tohto článku si určite mnohí spomenuli aj na slovenského hokejistu Richarda Zedníka, ktorému sa podobná nepríjemná udalosť udiala v roku 2008. Útočník Floridy Panthers zažil minúty hrôzy taktiež na ľade Buffala Sabers. Riša zasiahol po jednom zo súbojov vlastný spoluhráč Jokinen korčuľou do krku a preťal mu krčnú tepnu. Všetci Zedníka chválili za jeho duchaprítomnosť, za to, že nespanikáril. Okamžite si pritlačil ranu a korčuľoval smerom na striedačku. Tam sa ho už ujali lekári, krvácanie zastavili a o 10 minút ho už prevážali do nemocnice, kde ho hneď operovali.Rišo stratil 2 litre krvi a na ľadové plochy sa vrátil až po pol roku.

NÁJDETE UŽ 16.MARCA

V NOVINOVÝCH STÁNKOCH

Naše Novinky Banská Bystrica 05/2017  

Regionálny dvojtýždenník.