Page 1

WESTELIJKE SPOORZONE EDE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEERSLAWAAI GEMEENTE EDE

26 mei 2011 075550989:A B02013.000140


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Inhoud 1

Inleiding____________________________________________________________________ 3

2

Berekeningsmethode ________________________________________________________ 5

3

Invoergegevens _____________________________________________________________ 6

4

Toetsingskader railverkeerslawaai ____________________________________________ 8

5

Resultaten _________________________________________________________________ 11

6

Conclusie __________________________________________________________________ 14

Bijlage 1

Situatieoverzicht ______________________________________________________ 15

Bijlage 2

Berekeningsresultaten bestaande woningen/scholen ________________________ 16

Bijlage 3

Contourberekeningen nieuwe bouwlocaties _______________________________ 17

Bijlage 4

Overzicht (relevante) woningen op eindmelding ____________________________ 18

Bijlage 5

Indicatieve kosten geluidmaatregelen_____________________________________ 19

Colofon ______________________________________________________________________ 20

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

2


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

HOOFDSTUK

1

Inleiding

De gemeente Ede heeft een Masterplan opgesteld voor de herontwikkeling van de aanwezige kazerneterreinen, de spoorzone en het ENKA-terrein. Aanleiding voor het opstellen van het Masterplan was het vertrek van defensie uit de kern van Ede en de sluiting van de monumentale Enka-fabriek. In combinatie met de herontwikkeling van de spoorzone en de stationslocatie heeft de gemeente een ambitieus Masterplan ontwikkeld om niet alleen de stad Ede maar de hele regio een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven. Er zijn binnen de gemeente Ede plannen aanwezig om de stationsomgeving aan te passen. Naast deze nieuwbouwplannen zijn er een aanzienlijk aantal woningen in de westelijke spoorzone (ten westen van het station Ede-Wageningen) aanwezig die als saneringssituatie zijn aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM), met als doel in de toekomst (geluids)gesaneerd te worden. Onderzocht is welke geluidsmaatregelen getroffen kunnen worden waarbij getracht wordt de saneringssituatie op te lossen en het leefmilieu/het akoestisch klimaat voor de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen langs het spoor te verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Door het treffen van bronmaatregelen- of afschermende maatregelen te treffen, kan het geluid dat wordt veroorzaakt door passerende treinen verminderd worden. Aangezien het hier een verkenning van mogelijkheden betreft zijn er vooraf geen harde randvoorwaarden meegegeven. Vanwege de visuele hinder is de maximale schermhoogte vooralsnog begrensd op 2.0 m ten opzichte van bovenkant spoor (+ BS). Doel van het onderzoek is het bepalen van de effecten van geluidmaatregelen zoals het plaatsen schermen met een hoogte van 1.0, 1.5 en 2.0 m+ BS met- en zonder het aanbrengen van raildempers. Het effect van deze maatregelen zal worden bepaald voor de bestaande (sanerings)woningen en overige geluidsgevoelige bestemmingen langs het spoor in de westelijke spoorzone. Op basis van de resultaten en inschatting van de kosten kan worden afgewogen welke maatregelen er voor de saneringswoningen worden getroffen. Ook zal het effect van de maatregelen inzichtelijk worden gemaakt voor de drie nieuwbouwlocaties binnen dit gebied. In het masterplan wordt binnen de spoorzone aangegeven dat woningbouw op het voormalige SOMA terrein (maximaal 109 woningen), AZO terrein (maximaal 80 woningen), langs de Ernst Casimir (maximaal 84 woningen) en kop Parkweg (maximaal 67 woningen) gerealiseerd zullen gaan worden. Deze woningaantallen zijn gebaseerd op de inzichten anno april 2009. Voor de nieuwbouwlocaties zijn geluidscontouren berekend.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

3


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede. Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten, berekeningsmethode, berekeningsresultaten en de effecten van de geluidsmaatregelen. Het onderzoeksgebied, de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen en de nieuwbouwlocaties in de westelijke spoorzone zijn in onderstaande figuur weergegeven. In bijlage 1 is een overzicht van de situatie, de ligging van de rekenpunten en de ligging van de nieuwbouwlocaties weergegeven. Afbeelding 2.1 Situatie westelijke spoorzone Ede

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

4


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

HOOFDSTUK

2

Berekeningsmethode

Voor het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Om de geluidbelasting vanwege het railverkeer ter plaatse van de bestaande (sanerings)woningen en nieuwbouwlocaties te bepalen zijn voor de woningen van de eerste lijnsbebouwing langs het spoor rekenpunten ingevoerd. Voor de nieuwbouwlocaties zijn op een maatgevende e

hoogte van 7.5 m boven het plaatselijke maaiveld (3 woonlaag) geluidscontouren berekend. Voor de nieuwbouwlocaties zijn de bestaande gebouwen verwijderd. Een concrete invulling/ontwerp van deze gebieden is (nog) niet voorhanden. Door middel van geluidsoverdracht berekeningen zijn de geluidbelastingen op de bestaande (sanerings)woningen ten gevolge van de spoorlijn Utrecht - Arnhem berekend. Uitgangspunt voor de berekeningen is de toekomstige prognose van het aantal treinen, zoals deze voor het onderzoek is aangeleverd door spoorbeheerder ProRail. De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, versie 1.62. De hierin gehanteerde rekenmethode is gebaseerd op het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai. De geluidbelastingen op de gevels zijn bepaald met Standaard rekenmethode II van het reken- en meetvoorschrift. Er is gerekend met een sectorhoek van twee graden en met maximaal één reflectie per sectorhoek De geluidbelasting is bepaald in de vorm van de Lden-waarde. Deze is gelijk aan de gemiddelde geluidsbelasting van de drie volgende waarden: 

het equivalente geluidsniveau gedurende de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);

het equivalente geluidsniveau gedurende de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met 5 dB(A);

het equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met 10 dB(A).

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

5


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

HOOFDSTUK

3

Invoergegevens

De invoergegevens voor de toekomstige situatie zijn voor wat betreft bovenbouw, stopfracties en snelheden gebaseerd op gegevens uit het meest recente akoestisch spoorboekje. Door Prorail is voor het spoortraject Utrecht – Arnhem (traject 352/353) een toekomstprognose aangeleverd.

Treinintensiteiten De gehanteerde treinintensiteiten betreffen een driejaars-gemiddelde en zijn samengevat in tabel 1. Tabel 3.1 Treinintensiteiten toekomstprognose spoorlijn Utrecht-Arnhem (Traject 352/353) uitgesplitst per voertuigcategorie, totaal voor beide sporen

Etmaalperiode

Intensiteit (aantal bakken per uur) Cat. 4

Cat. 8

Cat. 9*

Dagperiode (07.00-19.00 uur)

4.2

143.24

16.00

Avondperiode (19.00-23.00 uur)

4.6

128.00

16.00

Nachtperiode (23.00-07.00 uur)

2.8

41.14

5.14

Categorie 4: blokgeremd goederenmaterieel (alle typen goederenwagons) Categorie 8: schijfgeremd intercitymaterieel (ICM IV, IRM en DDM) Categorie 9: schijf en blokgeremd hogesnelheidsmaterieel (HSL trein ICE 2.2 en ICE 3) * Materieel categorie 9: tot 140 km/uur gemodelleerd als categorie 8 (huidige situatie).

Rijsnelheden Bij station Ede-Wageningen stoppen alle op het traject aanwezige stoptreinen en intercitytreinen. Het reizigersmaterieel uit de richting Utrecht rijdt op het relevante deel van het traject ten westen van het station Ede-Wageningen ter plaatse van de spoorwegovergang Hakselseweg/Frankeneng met een snelheid van 120 km/uur. Vanaf km 74.650 (ongeveer ter hoogte woningen Blokkenweg 47) remmen de reizigerstreinen af om te kunnen stoppen bij station Ede Wageningen. Treinen van Arnhem naar Utrecht versnellen juist op dit deel van het traject naar een snelheid van circa 110 km/uur ter hoogte van de spoorwegovergang Hakselseweg/Frankeneng. Goederentreinen rijden over het traject met een bijna constante snelheid van 100 km/uur in beide richtingen. De HSL-Oost (ICE) rijdt in de huidige situatie in beide richtingen met een snelheid van 140 km/uur over het relevante traject deel en stopt niet in Ede-Wageningen. Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van een verhoging van de rijsnelheid naar 160 km/uur.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

6


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Bovenbouw en spoorligging De bovenbouwconstructie van beide sporen bestaat op het relevante spoorgedeelte ten westen van het station Ede Wageningen uit betonnen dwarsliggers met doorgelaste rails in ballastbed. Ter plaatse van het station en ter plaatse van km 74.900 (ter hoogte van de woning Twijnstraat 45) zijn enkele overloopwissels aanwezig. Het spoor (bovenkant spoor) ligt voor het gehele trajectdeel op een hoogte van circa 1 m boven het plaatselijk maaiveld.

Geometrie rond de spoorbaan en ligging van de beoordelingspunten Voor het invoeren van het overdrachtsgebied en de geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) is gebruik gemaakt van een beschikbaar gestelde digitale plattegrond van het gebied rondom het spoor (GBKN). Deze GBKN is door de gemeente ten behoeve van het onderzoek ter beschikking gesteld. Het onderzoeksgebied is, met uitzondering van de ingevoerde verharde bodemgebieden zoals wegen, parkeerplaatsen en wateroppervlakten (sloten), in de berekeningen als akoestisch absorberend beschouwt. Voor de bestaande woningen langs het spoor zijn in het rekenmodel op de gevels die het dichtst bij het spoor liggen rekenpunten gelegd. De woningen bestaan hoofdzakelijk uit grondgebonden (bedrijfs)woningen. Op de hoek Parkweg/Blokkenweg is een nieuw appartementengebouw gerealiseerd. Binnen het gedefinieerde onderzoeksgebied zijn twee scholen aanwezig. Er wordt voor alle grondgebonden woningen uitgegaan van drie e

beoordelingshoogten, begane grond niveau (1,5 m), 1 etage (5,0 m) en indien relevant achter de kap (7,5 m). Voor appartementen en de schoolgebouwen zijn afwijkende beoordelingshoogten (circa 1.5 boven de verdiepingsvloer) gehanteerd. Op de rekenpunten worden invallende geluidsniveaus berekend, waarbij een eventuele reflectie van het geluid door de achterliggende gevel niet wordt berekend. De posities van de rekenpunten zijn in bijlage 1 weergegeven.

Saneringswoningen Bijna alle woningen langs het beschouwde trajectdeel, die voor 1 juli 1987 aanwezig waren, zijn aanwezig op de Eindmelding verkeerslawaai. Deze woningen zijn door middel van deze eindmelding bij het ministerie van VROM aangemeld met als doel in de toekomst gesaneerd te worden. Voor deze woningen zal geld ter beschikking worden gesteld door het ministerie om voor de woningen geluidmaatregelen (geluidsschermen of geluidwering aan de gevels van de woningen) te treffen. Een overzicht van de relevante saneringswoningen is weergegeven in bijlage 4.

Toepasbaarheid Raildempers: ProRail heeft beleid opgesteld ten aanzien van de toepasbaarheid van raildempers op het doorgaande spoor. In het beleid is opgenomen dat ProRail enkel vrijstelling geeft voor het toepassen van raildempers op spoorgedeelten waar doorgelaste rails in combinatie met betonnen dwarsliggers aanwezig zijn. Raildempers mogen (vooralsnog) niet worden toegepast op spoor met houten dwarsliggers en ter plaatse van wissels.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

7


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

HOOFDSTUK

4

Toetsingskader railverkeerslawaai De geluidswetgeving voor railverkeer is uitgewerkt in de Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder. De geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe spoorweg of de wijziging van een bestaande spoorweg. Daarnaast stelt de wetgeving ook regels aan de realisatie van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen in de geluidzone van bestaande spoorwegen. Woningen waarvoor bij het inwerking treden van de Nederlandse geluidswetgeving ten aanzien van railverkeer al een scheefgegroeide geluidssituatie aanwezig was, vallen onder de zogenoemde “saneringssituaties”. In de meest recente plannen voor de ligging van de sporen wordt uitgegaan van handhaving van de huidige situatie, waarbij er geen wijziging aan het spoor worden doorgevoerd. Met uitzondering van de saneringswoningen is er voor bestaande woningen geen juridische grond aanwezig om geluidmaatregelen te treffen.

Nieuwe situaties In het Masterplan worden binnen de westelijke spoorzone een viertal nieuwe woningbouwlocaties aangewezen. Binnen deze nieuwe bouwlocaties zal een aanzienlijk aantal nieuwe woningen worden gerealiseerd. Om de woningbouw ruimtelijk gezien mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Onderdeel van deze bestemmingsplanwijziging is het in kaart brengen van de akoestische gevolgen voor de nieuwe woonbestemmingen vanwege het railverkeer op de spoorlijn Utrecht – Arnhem. Voor nieuwbouw van woningen binnen een geluidszone van het spoor dient een voorkeursgrenswaarde van 55 dB in acht te worden genomen. Indien door het treffen van doelmatige maatregelen de geluidsbelasting boven de 55 dB mocht blijven, of indien er voor het treffen van maatregelen overwegende bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige- of financiële aard aanwezig zijn (en dit goed gemotiveerd kan worden aangegeven), kan er ontheffing worden verkregen tot een geluidsbelasting van maximaal 68 dB voor nieuw te bouwen woningen (zogenaamde hogere waarden). Zoals eerder aangegeven is er geen invulling van de gebieden voorhanden. Hierdoor is op een beoordelingshoogte van 7.5 m (derde woonlaag) geluidcontouren berekend, met- en zonder saneringsmaatregelen. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in bijlage 3. Omdat de invulling nog niet duidelijk is, worden er vooralsnog geen geluidsmaatregelen voor de nieuwbouwlocaties getroffen.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

8


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Saneringssituaties Men spreekt bij spoorweglawaai van een saneringssituatie wanneer in de zone van een spoorlijn woningen voorkomen die in 1987 (bij het in werking treden van het Besluit geluidhinder spoorwegen) een hogere geluidsbelasting ondervonden dan 65 dB(A). Voor andere geluidsgevoelige gebouwen (zoals bv ziekenhuizen of scholen) wordt een saneringswaarde van 60 dB(A) gehanteerd. Langs het traject zijn woningen en een aantal schoolgebouwen binnen de geluidszone van het spoor aanwezig. In het verleden zijn door gemeenten inventarisaties uitgevoerd voor welke woningen er binnen de gemeente sprake is van een saneringssituatie. Deze woningen zijn zoals eerder aangegeven door de gemeente Ede gemeld bij het ministerie van VROM (nu ministerie van Infrastructuur en Milieu). De voor het onderzoek relevante woningen die op de eindmelding aanwezig zijn, zijn weergegeven in bijlage 4. Voor deze saneringswoningen wordt door de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld voor het treffen van geluidsmaatregelen. Omdat er een beperkt budget per jaar/periode van enkele jaren beschikbaar wordt gesteld, wordt er door het ministerie in het beschikbaar stellen van gelden per gemeente wel een prioritering aangehouden (de zwaar belaste situaties het eerst, ter beoordeling van het uitvoerende orgaan van de geluidssaneringen in Nederland, Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)). Voor saneringswoningen dient te worden getracht de geluidsbelasting door middel van bron- of overdrachtbeperkende maatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. In de meeste gevallen is het geld dat beschikbaar wordt gesteld per saneringswoning te gering om bron- of overdrachtbeperkende maatregelen te treffen om de geluidsbelasting van de vaak hoog belaste saneringswoningen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Voor saneringswoningen is het streven aanwezig om met behulp van bron- of overdrachtbeperkende maatregelen binnen de maximale schermkosten (bepaald met het RBb formulier) de geluidsbelasting tot op of onder de voorkeursgrenswaarde te brengen. Indien het door het treffen van maatregelen binnen de maximale schermkosten niet lukt de geluidsbelasting op- of onder de voorkeursgrenswaarde te krijgen, zal de geluidsbelasting in ieder geval terug gebracht worden tot op of onder de saneringswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde (= 63 dB Lden).

Gevelmaatregelen Nieuwe woningen: Indien er hogere waarden worden vastgesteld voor nieuwe woningen geldt er een binnenniveau eis van maximaal 33 dB. Afhankelijk van de optredende geluidsbelasting zal extra aandacht geschonken moeten worden aan de gevelisolatie van de nieuwbouwwoningen om het binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen. Saneringswoningen: Indien het door het treffen van maatregelen is gelukt de geluidsbelasting gelijk aan of onder de 63 dB Lden op de gevels van de woningen te krijgen en er geen overwegende bezwaren aanwezig zijn voor het treffen van overdrachtbeperkende maatregelen, geldt er een binnenniveau eis van maximaal 43 dB voor de woningen. Uitgaande van een geluidsisolatie van 20 dB zal bij het terugbrengen van de geluidsbelasting tot 63 dB geen aanvullende gevelmaatregelen getroffen hoeven te worden.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

9


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Indien de geluidsbelasting boven de 63 dB blijft, zal aanvullend gevelmaatregelenonderzoek moeten uitwijzen welke aanvullende gevelmaatregelen getroffen moeten worden.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

10


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

HOOFDSTUK

5

Resultaten

Met het voor het onderzoek opgestelde rekenmodel zijn berekeningen uitgevoerd voor de bestaande woningen en twee scholen die langs het spoor in de westelijke spoorzone aanwezig zijn. Ook zijn in de berekeningen de nieuwbouwlocaties betrokken. Hiervoor zijn 1

rasterberekeningen uitgevoerd ter bepaling van geluidscontouren. In het onderzoek zijn berekeningen uitgevoerd voor de oorspronkelijke situatie (toekomstige situatie zonder treffen geluidsmaatregelen), situatie met alleen afschermende maatregelen (wielafscherming van 1.0 m, 1.5 m en 2 m hoog) en de situatie met bron- en overdrachtbeperkende maatregelen (raildempers gecombineerd met wielafscherming van 1.0 m, 1.5 m en 2.0 m+ BS hoog).

Bestaande woningen De berekeningsresultaten voor de bestaande woningen zijn weergegeven in bijlage 2. Hierbij is onderscheidt gemaakt in: 1

saneringswoningen die zijn opgenomen op de saneringslijsten (eindmelding);

2

en woningen uit de eerste lijns bebouwing die niet zijn aangemeld bij het ministerie van IenM, maar die mogelijk wel profiteren van de sanering als saneringswoning.

Voor de bestaande (sanerings)woningen zijn puntberekeningen uitgevoerd en zijn de resultaten weergegeven in bijlage 2. Omdat het in dit onderzoek gaat om enkel inzicht te verkrijgen van de akoestische effecten van bron- en afschermende maatregelen, wordt er geen formele juridische toets uitgevoerd. Uit de rekenresultaten blijkt overigens dat in de toekomst geen toename van de geluidsbelasting te verwachten is, maar juist een afname, waarbij er wel woningen aanwezig zijn waarvoor een hogere geluidsbelasting dan 63 dB aanwezig is. In het onderzoek zijn de woningen betrokken uit de eerste lijnsbebouwing langs de noord- en zuidzijde van het spoor tussen grofweg het station Ede-Wageningen en het industrieterrein Frankeneng. In het onderzoek zijn in totaal 246 bestaande woningen en twee schoolgebouwen (Nieuwe Maanderbuurtweg 2 en Prins Bernhardlaan 25) betrokken. In Tabel 5.2 zijn de geluidseffecten van de maatregelen weergegeven voor alle woningen die aanwezig zijn als eerste lijns bebouwing in de spoorzone.. Hierbij zijn de woningen (en twee schoolgebouwen) ingedeeld in de geluidsbelastingklassen “55 dB Lden en lager”, “56 t/m 63 dB Lden” en “hoger dan 63 dB Lden”. Tevens is een inschatting van de kosten van de maatregelen weergegeven. Nadere uitwerking van de kosten is weergegeven in bijlage 5.

1

Berekeningshoogte bedraagt 7.5 m+ maaiveld, wat overeenkomt met kap/2e verdiepingsvloer niveau,

er van uitgaande dat er plaatsgebonden woningen van maximaal drie woonlagen worden gerealiseerd

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

11


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Tabel 5.2

Situatie

Inzicht effect maatregelen voor woningen uit eerste lijns bebouwing westelijke spoorzone en indicatie van de kosten

Geluidsbelasting woningen langs spoor,1e lijns bebouwing vanwege railverkeer

Inschatting Kosten

<= 55 dB Lden

56 - 63 dB Lden

> 63 dB Lden

(in €)

Huidige situatie (2006)

0

40 (1)

206 (1)

--

Toekomstprognose (zonder maatregelen)

4

50 (1)

192 (1)

--

Toekomstprognose met wielafscherming 1.0 m+ BS

40 (1)

179 (1)

27

Toekomstprognose met wielafscherming 1.5 m+ BS

75 (1)

Toekomstprognose met wielafscherming 2.0 m+ BS

100 (2)

Toekomstprognose met raildempers

27 (1)

187 (1)

32

€ 1.462.000

Toekomstprognose met wielafscherming 1.0 m+ BS en raildempers

80 (1)

166 (1)

0

€ 3.468.400

Toekomstprognose met wielafscherming 1.5 m+ BS en raildempers

117 (2)

129

0

€ 4.137.200

Toekomstprognose met wielafscherming 2.0 m+ BS en raildempers

172 (2)

74

0

€ 4.806.000

€ 2.006.400 161 (1)

10 € 2.675.200

146

0 € 3.344.000

(0) = aantal schoolgebouwen, dagperiode maatgevend.

Saneringswoningen Het streven is om de geluidsbelasting op de gevels van de saneringswoningen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Voor de woningen in de klasse “55 dB en lager” wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien door het treffen van maatregelen het niet lukt de geluidsbelasting op- of onder de voorkeursgrenswaarde te krijgen, zal de geluidsbelasting in ieder geval terug gebracht worden tot op of onder de saneringswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde (= 63 dB Lden). Voor woningen waarvoor een geluidsbelasting wordt berekend die hoger is dan 63 dB, is het mogelijk dat aanvullend gevelmaatregelen getroffen moeten worden. Uit de resultaten blijkt dat bij het aanbrengen van raildempers over twee sporen en het plaatsen van een scherm aan de noord- en zuidzijde van het spoor van 1.0m+ BS hoog, er voor geen enkele saneringswoning een geluidsbelasting optreedt die hoger is dan 63 dB. Ook kan dit resultaat worden verkregen met het enkel plaatsen van een scherm van 2.0 m+ BS. Het plaatsen van enkel een 2.0 m+ BS hoog scherm heeft vanuit kostenoogpunt de voorkeur omdat deze variant goedkoper is. Wel zorgt deze maatregelvariant vanwege de hogere schermen voor een grotere barrièrewerking.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

12


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

Omdat er een aanzienlijk aantal woningen zijn aangemerkt als saneringswoning (zie bijlage 4), zullen er door de overheid gelden worden uitgekeerd om maatregelen voor deze saneringssituaties te treffen (ISV). Op basis van de berekende toekomstige geluidsbelasting (zonder het treffen van maatregelen) kan worden bepaald voor welk bedrag aan subsidie in aanmerking kan worden gekomen. Het bedrag is enigszins afhankelijk van het aantal woningen waarvoor na het treffen van bron- of overdrachtbeperkende maatregelen nog gevelmaatregelen getroffen moeten gaan worden. Uit een berekening op basis van het RBb saneringsformulier blijkt dat een bedrag van circa â&#x201A;Ź 1.470.000,-- en â&#x201A;Ź 768.000,-- voor de saneringswoningen aan respectievelijk de noord- en zuidzijde van het spoor beschikbaar is, uitgaande van een normale situatie (er is gerekend zonder 30% toeslag). Indien er sprake is van een speciale situatie (bv verleggen kabels en leidingen etc.) kan het subsidiebedrag met 30% verhoogd worden. Of ter plaatse sprake is van een speciale situatie die voor extra kosten t.a.v. schermplaatsing kunnen zorgen, is vooralsnog niet bekend. Dit zal nader onderzocht moeten worden.

Nieuwe situaties (nieuwe woningbouw) Door het treffen van maatregelen langs het spoor zal de geluidssituatie voor de bestaande (sanerings)woningen binnen de westelijke spoorzone niet alleen verbeteren, maar zullen de maatregelen ook effect hebben op de akoestische situatie binnen de aangegeven nieuwbouwlocaties. Voor het bouwen van nieuwe woningen binnen de geluidszone van het spoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. In bijlage 3 zijn geluidcontouren voor de huidige- en toekomstige situatie weergegeven. Tevens zijn de contouren voor de nieuwbouwlocaties weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het plaatsen van een geluidsscherm of plaatsen geluidsscherm gecombineerd met raildempers. De geluidscontouren zijn berekend op een maatgevende beoordelingshoogte van 7.5 m. .

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

13


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

HOOFDSTUK

6

Conclusie

Er zijn binnen de gemeente Ede plannen aanwezig om de stationsomgeving aan te passen. Naast deze nieuwbouwplannen zijn er een aanzienlijk aantal woningen in de westelijke spoorzone (ten westen van het station Ede-Wageningen) aanwezig die als saneringssituatie zijn aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM), met als doel in de toekomst (geluids)gesaneerd te worden. Onderzocht is welke geluidseffecten er voor bestaande (sanerings)woningen en nieuwe woningen in de westelijke spoorzone optreden door het treffen van bronmaatregelen (raildempers) of afschermende maatregelen (geluidsschermen). Aangezien het hier een verkenning van mogelijkheden betreft zijn er vooraf geen harde randvoorwaarden meegegeven. Vanwege de visuele hinder is de maximale schermhoogte vooralsnog begrensd op 2.0 m ten opzichte van bovenkant spoor (+ BS). Uit de berekeningsresultaten (zie tabel 5.2) blijkt dat er in de toekomstige situatie zonder maatregelen de geluidssituatie binnen de spoorzone verbeterd ten opzichte van de huidige situatie, doordat de verwachting is dat er in de toekomst minder goederentreinen rijden op het traject Utrecht - Duitse grens en doordat er stillere treinen worden ingezet. Daarnaast blijkt dat met geen enkele maatregelvariant (schermvarianten 1.0, 1.5 of 2.0 m+ BS, met- en zonder raildempers) alle saneringswoningen onder de grenswaarde van 55 dB gekregen kan worden. Wel kan de geluidsbelasting voor alle saneringswoningen op- of onder een saneringswaarde van 63 dB worden gekregen door het plaatsen van alleen een 2.0 m+ BS hoog scherm of het plaatsen van een 1.0 m+ BS hoog scherm gecombineerd met raildempers langs de noord- en zuidzijde van het spoor in de westelijke spoorzone. Door het treffen van maatregelen langs het spoor zal de geluidssituatie voor de bestaande (sanerings)woningen binnen de westelijke spoorzone niet alleen verbeteren, maar zullen de maatregelen ook effect hebben op de akoestische situatie binnen de aangegeven nieuwbouwlocaties. Voor het bouwen van nieuwe woningen binnen de geluidszone van het spoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. In bijlage 3 zijn geluidcontouren voor de huidige- en toekomstige situatie weergegeven. Tevens zijn de contouren voor de nieuwbouwlocaties weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het plaatsen van een geluidsscherm of plaatsen geluidsscherm gecombineerd met raildempers. De geluidscontouren zijn berekend op een maatgevende beoordelingshoogte van 7.5 m.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

14


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

BIJLAGE

1

Situatieoverzicht

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

15


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

BIJLAGE

2

Berekeningsresultaten bestaande woningen/scholen

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

16


Westelijke Spoorzone Ede

B02013.000140 Bijlage 2

Overzicht berekeningsresultaten op rekenpunten, woningen tussen station Ede-Wageningen en overweg Hakselseweg/Frankeneng ID 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

035

036

037

038

039

Omschrijving Blokkenweg 11-13

Blokkenweg 15-17

Blokkenweg 19-21

Blokkenweg 23-25

Blokkenweg 27-29

Blokkenweg 31-33

Blokkenweg 35-37

Blokkenweg 39-41

Blokkenweg 43-45

Blokkenweg 47-49

Blokkenweg 51-53

Blokkenweg 55-57

Blokkenweg 59-61

Blokkenweg 63-65

Blokkenweg 67-69

Blokkenweg 71-73

Blokkenweg 75-77

Ernst Casemirlaan 1

Ernst Casemirlaan 2

Kerkweg 10-32

Kerkweg 10-32

Kerkweg 21-31

Kerkweg 32-36

Kerkweg 32-36

Hoogte [m]

Belasting eindmelding

Huidige situatie

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

1.5

71

65

63

54

51

50

60

51

49

47

4.5

71

67

65

59

57

55

62

57

54

52

7.5

71

68

65

62

60

58

63

59

57

55

1.5

71

65

63

54

51

50

60

51

49

47

4.5

71

67

65

60

57

55

62

57

54

52

7.5

71

68

66

62

60

58

63

59

57

55

1.5

71

65

63

54

52

50

60

51

49

47

4.5

71

67

65

60

57

55

62

57

54

52

7.5

71

68

66

62

60

58

63

59

57

55

1.5

71

65

63

54

52

50

60

51

49

47

4.5

71

68

66

60

57

55

63

57

54

52

7.5

71

68

66

62

60

58

63

59

57

55

1.5

71

66

63

54

52

50

60

51

49

47

4.5

71

68

66

60

57

55

63

57

54

52

7.5

71

68

66

62

60

58

63

59

57

55

1.5

68

65

63

54

52

50

60

51

48

47

4.5

68

67

65

59

57

54

62

56

54

51

7.5

68

67

66

62

60

58

62

59

57

55

1.5

68

65

63

54

52

50

60

51

49

47

4.5

68

67

65

59

57

55

62

56

54

52

7.5

68

67

66

62

60

58

63

59

57

55

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

58

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

58

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

68

65

63

54

52

50

60

51

49

47

4.5

68

67

66

60

57

55

62

57

54

52

7.5

68

68

66

62

60

58

63

59

57

55

1.5

--

69

64

55

53

51

61

52

50

48

4.5

--

71

66

61

59

56

63

59

56

54

7.5

--

71

66

64

62

60

63

61

59

57

1.5

--

66

61

53

51

49

59

51

48

47

4.5

--

68

63

58

56

54

61

56

53

51

7.5

--

68

64

61

58

57

61

58

56

54

1.5

--

57

55

47

45

43

52

44

41

40

4.5

--

58

56

50

48

47

53

47

45

44

7.5

--

59

57

52

50

49

54

49

47

46

1.5

--

56

54

46

44

43

51

43

41

40

4.5

--

58

56

49

47

46

52

46

44

43

7.5

--

59

57

51

49

48

53

48

46

45

1.5

--

57

55

47

45

44

52

44

42

41

4.5

--

59

57

51

49

47

54

48

45

44

7.5

--

60

58

54

52

50

55

51

49

47

1.5

--

59

57

48

46

44

54

45

43

41

4.5

--

60

58

52

50

48

55

49

46

45

7.5

--

61

59

55

53

51

56

52

50

48

1.5

--

58

56

48

46

44

53

45

42

41

4.5

--

60

58

51

49

48

55

48

46

45

7.5

--

61

59

54

52

50

56

51

49

47

Oorspronkelijke situatie

Bronmaatregelen: Raildempers


Westelijke Spoorzone Ede

B02013.000140 Bijlage 2

Overzicht berekeningsresultaten op rekenpunten, woningen tussen station Ede-Wageningen en overweg Hakselseweg/Frankeneng ID 040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051 052 053 054

055

056

057

058

059

060

061

Omschrijving Kerkweg 33

Kerkweg 35

Kerkweg 38-44

Kerkweg 38-44

Kerkweg 41-45

Kerkweg 44 (kopgevel)

Kerkweg 47

Kerkweg 49-51

Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen

Blokkenweg 20-22

Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen

Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen

Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen

Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen

Nieuwbouw Parkweg/Hoog Manen

Nieuwbouw Ernst Casimirlaan

Nieuwbouw Ernst Casimirlaan

Nieuwbouw Ernst Casimirlaan

Nwe Maanderbuurtweg 1, 1a, 3, 3a, 5

Hoogte [m]

Belasting eindmelding

Huidige situatie

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

1.5

--

61

59

50

48

46

55

47

44

43

4.5

--

62

60

54

51

49

57

51

48

46

7.5

--

63

61

57

55

53

58

54

52

50

1.5

--

64

62

53

50

48

58

49

47

45

4.5

--

65

64

57

55

52

61

54

52

49

7.5

--

66

64

60

58

56

61

57

55

53

1.5

65/nr.44 69

64

62

53

50

48

59

50

47

45

4.5

65/nr.44 69

66

64

58

55

53

61

55

52

50

7.5

65/nr.44 69

66

64

61

58

56

61

58

55

53

1.5

65/nr.44 69

62

60

51

49

47

57

48

46

44

4.5

65/nr.44 69

64

62

56

53

51

59

53

50

48

7.5

65/nr.44 69

65

63

58

56

54

60

55

53

51

1.5

--

61

59

51

49

47

56

48

45

44

4.5

--

63

61

55

53

51

58

52

50

48

7.5

--

64

62

58

56

54

59

55

53

51

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

7.5

69

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

--

54

53

46

45

44

50

43

42

41

4.5

--

55

53

50

48

47

50

47

45

44

7.5

--

57

56

53

52

51

53

50

49

48

1.5

--

58

57

49

47

45

53

45

43

42

4.5

--

60

58

52

50

49

55

49

47

46

7.5

--

61

59

54

53

51

56

51

50

48

1.5

61

59

54

53

51

56

51

50

48

4.5

65

60

55

53

51

57

52

50

49

7.5

66

61

57

55

53

58

54

52

51

Oorspronkelijke situatie

Bronmaatregelen: Raildempers

1.5

--

67

63

55

52

50

62

53

51

49

4.5

--

69

66

60

58

56

64

59

56

54

7.5

--

69

66

63

61

59

64

61

59

57

5.5

61

57

53

52

50

55

52

50

49

9

64

60

57

55

54

58

55

54

52

12

66

62

59

58

56

59

57

56

54

5.5

67

62

57

54

53

59

54

52

50

9

67

62

59

57

55

60

56

54

53

5.5

68

63

58

56

54

60

55

53

51

9

68

63

60

58

57

60

57

56

54

5.5

65

60

56

54

52

58

53

51

50

9

67

62

58

56

55

59

56

54

52

5.5

69

64

58

56

54

61

56

54

52

9

69

64

61

59

57

61

58

56

54

12

68

64

61

60

58

61

59

57

56

5.5

51

47

47

47

47

45

45

45

44

9

61

57

56

56

55

54

54

54

53

12

67

63

60

59

57

60

58

57

55

5.5

59

55

51

49

48

53

49

47

46

9

61

57

53

51

50

55

51

50

48

12

62

58

55

53

52

56

53

52

50

5.5

65

60

56

54

52

57

53

51

49

9

67

62

58

56

54

59

55

53

52

12

67

62

59

57

55

59

56

55

53

1.5

63

61

53

50

48

58

49

47

45

4.5

65

63

57

55

52

60

54

51

49

7.5

66

64

60

58

56

61

57

55

53

10.5

66

64

61

59

57

61

58

56

54

13.5

66

64

62

61

59

61

59

58

56

16.5

66

64

63

62

60

61

60

59

57

1.5

61

59

51

48

47

56

47

45

43

4.5

63

61

55

52

50

58

52

49

47

7.5

64

62

57

55

53

59

54

52

50

10.5

64

62

59

57

54

59

56

54

52

13.5

64

62

59

58

56

59

56

55

53

16.5

64

62

60

59

57

59

57

56

54

1.5

64

62

53

51

49

59

50

48

46

4.5

66

64

58

56

53

61

55

53

50

7.5

66

64

61

59

57

61

58

56

54

10.5

67

65

62

61

59

61

59

58

56

13.5

67

65

64

62

61

61

61

59

58

16.5

66

64

64

63

62

61

61

60

59

1.5

--

62

61

52

50

48

58

49

47

45

4.5

--

64

63

56

54

52

60

53

51

49

7.5

--

65

63

59

56

54

60

56

53

51


Westelijke Spoorzone Ede

B02013.000140 Bijlage 2

Overzicht berekeningsresultaten op rekenpunten, woningen tussen station Ede-Wageningen en overweg Hakselseweg/Frankeneng ID 062

063

076 077 078 079 080

Omschrijving Nwe Maanderbuurtweg 1, 1a, 3, 3a, 5

Nwe Maanderbuurtweg 1, 1a, 3, 3a, 5

Schoolgebouw Prins Bernhardlaan 25* Schoolgebouw Prins Bernhardlaan 25* Schoolgebouw Prins Bernhardlaan 25* Twijnstraat 35-37 Twijnstraat 39-41

Hoogte [m]

Belasting eindmelding

Huidige situatie

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

1.5

--

63

61

52

50

48

58

49

47

45

4.5

--

64

63

57

54

52

60

54

51

49

7.5

--

65

64

60

57

55

61

56

54

52

1.5

--

61

59

51

49

48

56

48

46

44

4.5

--

62

61

55

52

50

58

52

49

47

7.5

--

63

62

57

55

53

59

54

52

50

1.5

--

55

53

46

44

42

51

44

42

41

5.5

--

56

55

49

47

46

53

48

45

44

1.5

--

55

54

47

45

43

52

45

43

42

5.5

--

57

56

50

48

47

54

49

47

45

1.5

--

54

53

46

44

42

51

44

42

40

5.5

--

56

55

49

47

46

53

47

45

44

4.5

66

65

62

57

54

52

60

55

53

51

7.5

66

66

63

59

57

55

62

58

55

54

4.5

66/70

64

62

58

55

53

60

56

54

52

7.5

66/70

67

64

60

58

56

63

59

56

55

Oorspronkelijke situatie

Bronmaatregelen: Raildempers

081

Twijnstraat 43-45

1.5

70

66

63

54

52

50

62

53

51

49

082

Twijnstraat 43-45

1.5

70

63

60

51

49

48

59

50

48

46

4.5

70

66

62

57

54

52

61

56

53

51

7.5

70

66

63

59

57

55

62

58

56

54

1.5

--

67

65

56

53

51

62

52

50

48

4.5

--

69

67

61

58

56

64

58

55

53

7.5

--

69

67

63

61

59

64

60

58

56

1.5

69

65

63

54

52

50

60

51

48

47

4.5

69

67

65

60

57

55

62

57

54

52

1.5

69

65

64

55

52

50

61

51

49

47

4.5

69

67

66

60

58

55

63

57

54

52

7.5

69

68

66

63

61

58

63

60

58

56

1.5

69

66

64

55

53

51

61

52

50

48

4.5

69

68

67

61

58

56

63

58

55

52

7.5

69

68

67

63

61

59

64

60

58

56

1.5

--

66

64

55

53

51

61

52

49

47

4.5

--

68

66

61

58

56

63

58

55

52

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

1.5

69

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

1.5

69

65

64

55

52

50

61

51

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

55

52

1.5

69

65

64

55

52

50

61

51

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

54

52

1.5

69

65

64

55

52

50

61

51

49

47

4.5

69

68

66

60

58

55

63

57

54

52

1.5

69

65

64

54

52

50

61

51

49

47

4.5

69

67

66

60

57

55

63

57

54

52

1.5

69

65

64

54

52

50

60

51

49

47

4.5

69

67

66

60

58

55

63

57

54

52

7.5

69

67

66

63

60

58

63

60

58

55

1.5

--

57

54

47

45

44

52

45

43

42

4.5

--

58

55

50

48

46

53

48

46

45

7.5

--

59

56

52

50

48

54

50

48

47

1.5

64

59

57

49

47

45

54

47

45

44

4.5

64

61

58

53

50

49

56

51

48

47

7.5

64

62

59

55

53

51

57

53

51

49

1.5

71

55

52

46

44

43

50

44

42

42

4.5

71

56

53

48

47

46

51

47

45

44

7.5

71

57

54

50

48

47

52

48

47

46

1.5

66-70

62

59

51

49

47

57

49

46

45

4.5

66-70

64

62

56

54

52

59

54

51

49

7.5

66-70

64

62

59

57

55

59

56

54

52

1.5

70

66

64

55

52

50

61

52

49

48

4.5

70

68

66

60

58

55

63

58

55

53

7.5

70

68

66

63

61

59

63

60

58

56

1.5

69

67

65

57

55

53

62

54

51

50

4.5

69

68

66

62

59

57

63

59

56

54

8.5

69

68

66

64

62

60

63

61

59

57

1.5

69

66

64

57

54

52

61

54

51

49

4.5

69

67

65

61

59

56

62

58

56

53

8.5

69

68

65

63

62

59

62

60

59

56

1.5

69

66

64

56

54

52

61

53

51

49

4.5

69

67

65

61

58

56

62

58

55

53

8.5

69

67

65

63

61

59

62

60

58

56

083

084 085

086

087 088 089 090 091 092 093 094

095

096

097

098

099

111

112

113

Verlengde Blokkenweg 1

Verlengde Blokkenweg 18 Verlengde Blokkenweg 19-23

Verlengde Blokkenweg 19-23

Verlengde Blokkenweg 1a Verlengde Blokkenweg 2 Verlengde Blokkenweg 3 Verlengde Blokkenweg 4 Verlengde Blokkenweg 5 Verlengde Blokkenweg 6 Verlengde Blokkenweg 7 Verlengde Blokkenweg 8-9

Willem Lodewijklaan 10-16

Willem Lodewijklaan 18-24

Willem Lodewijklaan 2-8

Willem Lodewijklaan 26-32

Willem Lodewijklaan 26-32 (kopgevel)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)


Westelijke Spoorzone Ede

B02013.000140 Bijlage 2

Overzicht berekeningsresultaten op rekenpunten, woningen tussen station Ede-Wageningen en overweg Hakselseweg/Frankeneng ID 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

*

Omschrijving Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Hoogte [m]

Belasting eindmelding

Huidige situatie

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

1.5

69

66

64

56

54

52

61

53

50

49

4.5

69

67

65

60

58

55

62

57

55

52

8.5

69

67

65

62

60

58

62

60

58

55

1.5

69

67

65

57

55

53

62

54

52

50

4.5

69

68

66

62

59

57

63

59

56

54

8.5

69

68

66

64

63

60

63

61

60

57

1.5

69

67

65

57

54

52

61

54

51

49

4.5

69

68

66

62

59

57

63

59

56

54

8.5

69

68

66

63

62

60

63

60

59

57

1.5

69

66

64

57

54

52

61

53

51

49

4.5

69

67

65

61

58

56

62

58

55

53

8.5

69

68

66

63

61

59

62

60

59

56

1.5

69

66

64

56

54

52

61

53

50

49

4.5

69

67

65

61

58

56

62

58

55

53

8.5

69

67

65

63

61

58

62

60

58

56

1.5

69

67

65

58

55

53

62

54

52

50

4.5

69

68

66

63

60

57

63

60

57

54

8.5

69

68

66

64

63

60

63

61

60

58

1.5

69

67

65

57

55

53

62

54

51

49

4.5

69

68

66

62

59

57

63

59

56

54

8.5

69

68

66

64

62

60

63

61

59

57

1.5

69

66

64

57

54

52

61

54

51

49

4.5

69

67

65

61

59

56

62

58

56

53

8.5

69

67

66

63

62

59

63

60

59

56

1.5

69

66

64

56

54

52

61

53

51

49

4.5

69

67

65

61

58

56

62

58

55

53

8.5

69

67

65

63

61

58

62

60

58

56

1.5

69

67

65

58

55

53

62

54

52

50

4.5

69

68

66

62

60

57

63

60

57

54

8.5

69

68

66

64

63

60

63

61

60

57

1.5

69

67

65

57

54

52

61

54

51

49

4.5

69

68

66

62

59

57

63

59

56

54

8.5

69

68

66

63

62

60

63

60

59

57

1.5

69

66

64

57

54

52

61

53

51

49

4.5

69

67

65

61

58

56

62

58

55

53

8.5

69

67

65

63

61

59

62

60

58

56

1.5

69

66

64

56

54

52

61

53

50

48

4.5

69

67

65

60

58

56

62

58

55

53

8.5

69

67

65

62

61

58

62

60

58

55

Oorspronkelijke situatie

Bronmaatregelen: Raildempers

= Geluidsbelasting hoger dan saneringswaarde (> 63 dB Lden = 65 dB(A)) = Geluidsbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde en gelijk of lager dan de saneringswaarde (â&#x20AC;˘ 63 en > 55 dB Lden) = Geluidsbelasting gelijk of lager dan de voorkeursgrenswaarde (â&#x20AC;˘ 55 dB Lden nieuwbouwwaarde) =dagwaarde(schoolgebouw)


Westelijke Spoorzone Ede

B02013.000140 Bijlage 2

Overzicht berekeningsresultaten op rekenpunten, woningen ten westen overweg Hakselseweg/Frankeneng ID 020

Omschrijving Frankeneng 1

Hoogte [m]

Belasting eindmelding

Huidige situatie

1.5

--

4.5

Oorspronkelijke situatie

Bronmaatregelen: Raildempers

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

--

1.0m+

1.5m+

2.0m+

67

65

56

54

52

62

53

51

49

--

69

67

62

59

57

64

59

56

54

021

Frankeneng 2

1.5

71

67

65

56

54

52

62

53

51

49

022

Hakselseweg 1, 1a

1.5

70 (nr. 1a)

66

64

55

52

50

61

52

49

47

4.5

70 (nr. 1a)

67

66

60

57

55

63

57

54

52

1.5

70 (nr. 1a)

68

66

57

55

53

63

54

51

50

4.5

70 (nr. 1a)

70

68

63

60

58

65

60

57

55

1.5

--

65

63

54

52

50

60

51

49

47

4.5

--

67

65

59

57

55

62

56

54

52

1.5

64

60

58

50

48

46

55

47

44

43

4.5

64

61

60

54

51

49

57

50

48

46

1.5

--

60

59

50

48

46

56

47

45

43

4.5

--

61

60

53

51

49

57

50

48

46

1.5

67

65

63

55

53

50

60

52

50

48

4.5

67

66

65

58

56

55

62

56

53

52

7.5

67

67

66

61

58

56

63

59

56

54

1.5

67

65

64

55

53

50

61

52

50

48

4.5

67

67

65

59

57

55

63

56

54

52

7.5

67

67

66

62

59

57

63

59

56

54

1.5

67

64

63

55

53

50

60

52

50

48

4.5

67

66

65

58

56

54

62

55

53

52

7.5

67

67

65

61

58

56

62

58

55

53

1.5

68

65

64

56

53

51

62

53

50

48

4.5

68

67

66

59

57

55

63

57

54

53

7.5

68

68

66

62

60

57

64

60

57

55

1.5

68

66

65

57

54

52

63

55

52

50

4.5

68

68

67

61

59

57

65

59

57

55

7.5

68

69

68

64

62

59

65

62

59

57

1.5

68

66

65

56

53

51

62

54

51

49

4.5

68

68

67

60

58

57

64

58

56

54

7.5

68

68

67

63

60

58

64

61

58

56

1.5

--

60

59

54

53

51

57

53

51

49

4.5

--

64

64

58

56

54

62

56

54

53

7.5

--

65

66

60

58

57

64

59

56

55

1.5

67 (nr. 46)

64

66

57

56

54

65

56

54

52

4.5

67 (nr. 46)

66

68

61

59

57

67

59

57

55

7.5

67 (nr. 46)

67

69

63

61

59

68

62

59

57

1.5

71

68

66

57

55

53

63

54

52

50

4.5

71

70

68

63

60

58

65

60

57

55

7.5

71

70

68

65

64

61

65

62

61

58

1.5

71

68

67

57

55

53

63

54

52

50

4.5

71

70

68

63

60

58

65

60

57

55

7.5

71

70

68

66

64

61

65

63

61

58

1.5

71

68

67

57

55

53

64

54

52

50

4.5

71

70

68

63

60

58

65

60

57

55

7.5

71

70

68

66

64

61

65

63

61

58

1.5

71

68

67

57

55

53

64

54

52

50

4.5

71

70

68

63

60

58

65

60

57

55

7.5

71

70

69

66

64

61

65

63

61

58

1.5

71

68

67

57

55

53

64

54

52

50

4.5

71

70

69

63

60

57

65

60

56

54

7.5

71

70

69

66

64

60

66

63

61

57

1.5

71

68

67

57

54

52

64

54

51

49

4.5

71

70

68

62

59

57

65

59

56

54

7.5

71

70

68

65

63

60

65

63

60

57

1.5

71

68

67

57

54

52

64

54

51

49

4.5

71

70

68

62

59

57

65

59

56

54

7.5

71

70

68

65

63

60

65

63

60

57

1.5

--

68

67

57

54

52

64

54

51

49

4.5

--

70

68

62

59

57

65

59

56

54

7.5

--

70

68

65

63

60

65

63

60

57

1.5

71

68

66

57

55

53

63

54

51

50

4.5

71

70

68

63

60

57

65

60

57

54

7.5

71

70

68

65

64

61

65

62

61

58

1.5

71

68

66

57

55

53

63

54

52

50

4.5

71

70

68

63

60

58

65

60

57

55

7.5

71

70

68

65

64

61

65

62

61

58

1.5

--

63

63

53

51

49

60

50

48

46

4.5

--

65

65

60

58

55

62

58

55

52

023 024 025 026 027

028

029

030

031

032

033

034

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

Hakselseweg 1, 1a Hakselseweg 1b Hakselseweg 3 Hakselseweg 5 Jagermeester 1-13

Jagermeester 1-13

Jagermeester 1-13

Jagermeester 15-31

Jagermeester 15-31

Jagermeester 15-31

Jagermeester 26-42

Jagermeester 46-62

Noorder Parallelweg 10

Noorder Parallelweg 12

Noorder Parallelweg 13

Noorder Parallelweg 14

Noorder Parallelweg 18

Noorder Parallelweg 19

Noorder Parallelweg 20

Noorder Parallelweg 21

Noorder Parallelweg 5

Noorder Parallelweg 8-9

School Nwe Maanderbuurtweg 2*

075

School Nwe Maanderbuurtweg 2*

1.5

--

58

58

49

47

46

54

46

44

43

100

Noorder Parallelweg 1-3

1.5

71

68

66

57

55

53

63

54

51

50

4.5

71

70

68

64

61

59

65

61

58

56

7.5

71

70

68

66

64

62

65

63

62

59

*

= Geluidsbelasting hoger dan saneringswaarde (> 63 dB Lden = 65 dB(A)) = Geluidsbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde en gelijk of lager dan de saneringswaarde (â&#x20AC;˘ 63 en > 55 dB Lden) = Geluidsbelasting gelijk of lager dan de voorkeursgrenswaarde (â&#x20AC;˘ 55 dB Lden nieuwbouwwaarde) =dagwaarde(schoolgebouw)


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

BIJLAGE

3

Contourberekeningen nieuwe bouwlocaties

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

17


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

BIJLAGE

4

Overzicht (relevante) woningen op eindmelding

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

18


Westelijke spoorzone Ede

B.02013.000140 Bijlage 4

Overzicht woningen op Eindmelding sanering verkeerslawaai (selectie voor onderzoek relevante woningen) Woning 157474 157475 157862 157863 157864 157865 157866 157867 157868 157869 157870 157871 157872 157873 157874 157875 157876 157877 157878 157879 157880 157881 157882 157883 157884 157885 157886 157887 157888 157889 157890 157891 157892 157893 157894 157895 157644 157645 157646 157647 157648 157649 157650 157651 157652 157653 157654 157655 157656 157657 157658 157659 157660 157661 157662 157663 157664 157665 157666 157667 157668 157669 157670 157671 157672 157673 157674 157675 157676 157677 157678 157679 157680 157681 157682 157683 157684 157685 157686 157687 157688 157689 157690 157691 157692 157693 157694 157695 157696 157697 157698 157699 157700 157701 157702 157703 157704 157705 157706 348528 157914-1 157914-2 157617 157618 157582 157583 157584 157585 157586 157587 157588 157589 157590 157591 157592

Straat BERNHARDLN PR BERNHARDLN PR BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG BLOKKENWG CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E CASIMIRLN E FRANKENENG FRANKENENG FRANKENENG HAKSELSEWG HAKSELSEWG JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER

Huisnr. Toev. Postcode Plaats 24 6711 PC EDE 26 6711 PC EDE 11 6717 AA EDE 13 6717 AA EDE 15 6717 AA EDE 17 6717 AA EDE 19 6717 AA EDE 21 6717 AA EDE 23 6717 AA EDE 25 6717 AA EDE 27 6717 AA EDE 29 6717 AA EDE 31 6717 AB EDE 33 6717 AB EDE 35 6717 AB EDE 37 6717 AB EDE 39 6717 AB EDE 41 6717 AB EDE 43 6717 AB EDE 45 6717 AB EDE 47 6717 AB EDE 49 6717 AB EDE 51 6717 AB EDE 53 6717 AB EDE 55 6717 AB EDE 57 6717 AB EDE 59 6717 AB EDE 61 6717 AB EDE 63 6717 AB EDE 65 6717 AB EDE 67 6717 AB EDE 69 6717 AB EDE 71 6717 AB EDE 73 6717 AB EDE 75 6717 AB EDE 77 6717 AB EDE 28 6713 LR EDE 29 6713 LR EDE 30 6713 LR EDE 31 6713 LR EDE 32 6713 LR EDE 33 6713 LR EDE 34 6713 LR EDE 35 6713 LR EDE 36 6713 LR EDE 37 6713 LR EDE 38 6713 LR EDE 39 6713 LR EDE 40 6713 LS EDE 41 6713 LS EDE 42 6713 LS EDE 43 6713 LS EDE 44 6713 LS EDE 45 6713 LS EDE 46 6713 LS EDE 47 6713 LS EDE 48 6713 LS EDE 49 6713 LS EDE 50 6713 LS EDE 51 6713 LS EDE 52 6713 LS EDE 53 6713 LS EDE 54 6713 LS EDE 55 6713 LS EDE 56 6713 LS EDE 57 6713 LS EDE 58 6713 LS EDE 59 6713 LS EDE 60 6713 LS EDE 61 6713 LS EDE 62 6713 LS EDE 63 6713 LS EDE 64 6713 LT EDE 65 6713 LT EDE 66 6713 LT EDE 67 6713 LT EDE 68 6713 LT EDE 69 6713 LT EDE 70 6713 LT EDE 71 6713 LT EDE 72 6713 LT EDE 74 6713 LT EDE 75 6713 LT EDE 76 6713 LT EDE 77 6713 LT EDE 78 6713 LT EDE 79 6713 LT EDE 80 6713 LT EDE 81 6713 LT EDE 82 6713 LT EDE 83 6713 LT EDE 84 6713 LT EDE 85 6713 LT EDE 86 6713 LT EDE 87 6713 LT EDE 88 6713 LV EDE 89 6713 LV EDE 90 6713 LV EDE 91 6713 LV EDE 1 6717 AE EDE 2 6717 AG EDE 2 6717 AG EDE 1 A 6713 KT EDE 3 6713 KT EDE 1 6713 KE EDE 3 6713 KE EDE 5 6713 KE EDE 7 6713 KE EDE 9 6713 KE EDE 11 6713 KE EDE 13 6713 KE EDE 15 6713 KE EDE 17 6713 KE EDE 19 6713 KE EDE 21 6713 KE EDE

Project Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst B-lijst Raillijst B-lijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst

Maatgevend 310029175 310029175 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352074850 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 352075025 FRANKENENG 352073950 FRANKENENG 352074325 352074325 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900

Geluidbel. Status Soort gebouw 63 woning 67 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 68 woning 68 woning 68 woning 68 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 68 woning 68 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 60 woning 71 woning 58 woning 70 woning 64 woning 67 woning 67 woning 67 woning 67 woning 67 woning 67 woning 67 woning 68 woning 68 woning 68 woning 68 woning

Status gewijzigd

Gewijzigde maatregelkeuze

Opmerkingen

Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat Nieuwe Gevel in flat


Westelijke spoorzone Ede

B.02013.000140 Bijlage 4

Overzicht woningen op Eindmelding sanering verkeerslawaai (selectie voor onderzoek relevante woningen) Woning 157593 157594 157595 157596 157597 157598 157599 157600 157601 157917 157775 157918 157919 157920 157602 157603 157604 157605 157606 157607 157608 157609 157610 157611 157612 157613 157614 157615 348530 348537 348538 157921 157922 157923 157924 157925 157926 157927 157928 157896 157897 157898 157899 157900 157901 157902 157903 157904 157905 157906 157907 157908 157909 157910 157911 157716 157717 157718 157719 157720 157721 157722 157723

Straat JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER JAGERMEESTER KERKWG KERKWG KERKWG KERKWG KERKWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG N PARALLELWG NWMAANDERBUURTWG NWMAANDERBUURTWG NWMAANDERBUURTWG TWYNSTR TWYNSTR TWYNSTR TWYNSTR TWYNSTR TWYNSTR TWYNSTR TWYNSTR VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG VERL BLOKKENWG W LODEWYKLN W LODEWYKLN W LODEWYKLN W LODEWYKLN W LODEWYKLN W LODEWYKLN W LODEWYKLN W LODEWYKLN

Huisnr. Toev. Postcode Plaats 23 6713 KE EDE 25 6713 KE EDE 27 6713 KE EDE 29 6713 KE EDE 31 6713 KE EDE 46 6713 KH EDE 48 6713 KH EDE 50 6713 KH EDE 52 6713 KH EDE 38 6717 EZ EDE 39 6713 NC EDE 40 6717 EZ EDE 42 6717 EZ EDE 44 6717 EZ EDE 1 6713 KN EDE 3 6713 KN EDE 5 6713 KN EDE 8 6713 KN EDE 9 6713 KN EDE 10 6713 KN EDE 12 6713 KN EDE 13 6713 KN EDE 14 6713 KN EDE 16 6713 KN EDE 17 6713 KN EDE 18 6713 KN EDE 19 6713 KN EDE 20 6713 KN EDE 1 6717 AM EDE 3 6717 AM EDE 5 6717 AM EDE 31 6717 GH EDE 33 6717 GH EDE 35 6717 GH EDE 37 6717 GH EDE 39 6717 GH EDE 41 6717 GH EDE 43 6717 GH EDE 45 6717 GH EDE 2 6717 AD EDE 3 6717 AD EDE 4 6717 AD EDE 5 6717 AD EDE 6 6717 AD EDE 7 6717 AD EDE 8 6717 AD EDE 9 6717 AD EDE 10 6717 AD EDE 12 6717 AD EDE 14 6717 AD EDE 16 6717 AD EDE 18 6717 AD EDE 19 6717 AD EDE 21 6717 AD EDE 23 6717 AD EDE 18 6713 LW EDE 20 6713 LW EDE 22 6713 LW EDE 24 6713 LW EDE 26 6713 LW EDE 28 6713 LW EDE 30 6713 LW EDE 32 6713 LW EDE

Project Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst B-lijst B-lijst B-lijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst Raillijst

Maatgevend 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352073900 352074825 352074700 352074825 352074825 352074825 352074250 352074250 352074250 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 352074075 NWMAANDERBUURTWG NWMAANDERBUURTWG NWMAANDERBUURTWG 352075050 352075050 352075050 352075050 352075050 352075050 352075050 352075050 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352074600 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100 352075100

Geluidbel. Status Soort gebouw 68 woning 68 woning 68 woning 68 woning 68 woning 67 woning 65 woning 65 woning 65 woning 65 woning 70 woning 65 woning 65 woning 69 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 71 woning 61 woning 61 woning 61 woning 64 woning 64 woning 66 woning 66 woning 66 woning 70 woning 70 woning 70 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 68 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 69 woning 64 woning 64 woning 64 woning 64 woning 66 woning 66 woning 67 woning 70 woning

Status gewijzigd

Gewijzigde maatregelkeuze

Opmerkingen

Bedrijf

Nieuwbouw bedrijf Nieuwbouw bedrijf

is geamoveerd

Nieuwbouw school

Wordt geamoveerd AZO Wordt geamoveerd AZO Wordt geamoveerd AZO Wordt geamoveerd AZO


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

BIJLAGE

5

Indicatieve kosten geluidmaatregelen

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

19


Westelijke spoorzone Ede

B.02013.000140 Bijlage 5

SCHERM NOORDZIJDE SPOOR RBb formulier: Maximale schermkosten sanering noordzijde spoor Geluidsbelastingsklasse in dB zonder maatregelen 64 t/m 68 dB 69 t/m 71 dB boven 71 dB Subtotalen

woningen Categorie 1 Categorie 1 totaal per klasse Aanv.gevelmaatr totaal per klasse Aanv.gevelmaatr 0 x2= 0 0 x2= 0 115 x 4 = 460 13 x4= 52 0 x3= 0 0 x2= 0 11 x6= 66 19 x4= 76 0 x6= 0 0 x3= 0 0 x 16 = 0 0 x6= 0 A: 0 B: 0 C: 526 D: 128 Totaal aantal eenheden (A-B+C-D) E: 398 Categorie 1: appartementen/flats in verzamelgebouw Maximale schermkosten (E x € 3.690,--) F: € 1,468,620 Categorie 2: grondgebonden woningen Maximum bijzondere situatie (F + 30%) € 1,909,206

Indicatie werkelijke kosten: Sitiuatie scherm: Schermlengte nodig: Schermhoogte: Kosten per m2 scherm: Benodigde schermopp.: Bedrag san.scherm:

1.0 m+ BS 1700 m 1.0 m+ BS (= 1.5 m) 418 excl. BTW 2550 m2 € 1,065,900

1.5 m+ BS 1700 m 1.5 m+ BS (= 2.0 m) 418 excl. BTW 3400 m2 € 1,421,200

2.0 m+ BS 1700 m 2.0m+ BS (= 2.5 m) 418 excl. BTW 4250 m2 € 1,776,500

SCHERM ZUIDZIJDE SPOOR RBb formulier: Maximale schermkosten sanering zuidzijde spoor Geluidsbelastingsklasse in dB zonder maatregelen 64 t/m 68 dB 69 t/m 71 dB boven 71 dB Subtotalen

woningen Categorie 1 Categorie 1 totaal per klasse Aanv.gevelmaatr totaal per klasse Aanv.gevelmaatr 0 x2= 0 0 x2= 0 52 x4= 208 0 x4= 0 0 x3= 0 0 x2= 0 0 x6= 0 0 x4= 0 0 x6= 0 0 x3= 0 0 x 16 = 0 0 x6= 0 A: 0 B: 0 C: 208 D: 0 Totaal aantal eenheden (A-B+C-D) E: 208 Categorie 1: appartementen/flats in verzamelgebouw Maximale schermkosten (E x € 3.690,--) F: 767520 Categorie 2: grondgebonden woningen Maximum bijzondere situatie (F + 30%) 997776

Indicatie werkelijke kosten: Sitiuatie scherm: Schermlengte nodig: Schermhoogte: Kosten per m2 scherm: Benodigde schermopp.: Bedrag san.scherm:

1.0 m+ BS 1500 m 1.0 m+ BS (= 1.5 m) 418 excl. BTW 2250 m2 € 940,500

1.5 m+ BS 1500 m 1.5 m+ BS (= 2.0 m) 418 excl. BTW 3000 m2 € 1,254,000

2.0 m+ BS 1500 m 2.0m+ BS (= 2.5 m) 418 excl. BTW 3750 m2 € 1,567,500

RAILDEMPERS Kosten raildempers over een afstand van 1700 m: Lengte raildemper nodig: 1700 m x 2 sporen = 3400 m Kosten per m1: 430 euro enkel spoor Totale kosten raildemper: € 1,462,000

SAMENVATTING / OVERZICHT TOTALE KOSTEN GELUIDMAATREGELEN NOORD- EN ZUIDZIJDE SPOOR Totale Kosten : Schermen 1,0 m: Schermen 1,5 m: Schermen 2,0 m: Schermen 1,0 m + raildemper: Schermen 1,5 m + raildemper: Schermen 2,0 m + raildemper:

Scherm

Raildemper

Totaal

€ 2,006,400 € 2,675,200 € 3,344,000 € 2,006,400 € 2,675,200 € 3,344,000

€0 €0 €0 € 1,462,000 € 1,462,000 € 1,462,000

€ 2,006,400 € 2,675,200 € 3,344,000 € 3,468,400 € 4,137,200 € 4,806,000

Gelden uit Sanering/ISV € 2,236,140 € 2,236,140 € 2,236,140 € 2,236,140 € 2,236,140 € 2,236,140

Kosten Project €0 €0 € 1,107,860 € 1,232,260 € 1,901,060 € 2,569,860


Westelijke spoorzone Ede

B.02013.000140 Bijlage 5

Bepalen aantal saneringswoningen per klasse voor RBb formulier NOORDZIJDE SPOOR Identificatie Omschrijving 018 019 076 077 078 095 096 097 098 099 058 058 058 058 058 058 059 059 059 059 059 059 060 060 060 060 060 060 044 046 047 022 023 024 025 026 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 027 028 029 030 031 032 033 034 100 111

Ernst Casemirlaan 1 Ernst Casemirlaan 2 Schoolgebouw Prins Bernhardlaan 25 Schoolgebouw Prins Bernhardlaan 25 Schoolgebouw Prins Bernhardlaan 25 Willem Lodewijklaan 10-16 Willem Lodewijklaan 18-24 Willem Lodewijklaan 2-8 Willem Lodewijklaan 26-32 Willem Lodewijklaan 26-32 (kopgevel) Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Nieuwbouw Ernst Casimirlaan Kerkweg 41-45 Kerkweg 47 Kerkweg 49-51 Hakselseweg 1, 1a Hakselseweg 1, 1a Hakselseweg 1b Hakselseweg 3 Hakselseweg 5 Noorder Parallelweg 10 Noorder Parallelweg 12 Noorder Parallelweg 13 Noorder Parallelweg 14 Noorder Parallelweg 18 Noorder Parallelweg 19 Noorder Parallelweg 20 Noorder Parallelweg 21 Noorder Parallelweg 5 Noorder Parallelweg 8-9 Jagermeester 1-13 Jagermeester 1-13 Jagermeester 1-13 Jagermeester 15-31 Jagermeester 15-31 Jagermeester 15-31 Jagermeester 26-42 Jagermeester 46-62 Noorder Parallelweg 1-3 Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

112

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

113

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

114

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

115

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

116

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

117

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

118

Ernst Casimirlaan 28-51 (6 won)

119

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

120

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

121

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

122

Ernst Casimirlaan 52-75 (6 won)

123

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

124

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

125

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

126

Ernst Casimirlaan 76-99 (6 won)

Hoogte

Huidige

7.5 7.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 1.5 4.5 7.5 10.5 13.5 16.5 1.5 4.5 7.5 10.5 13.5 16.5 1.5 4.5 7.5 10.5 13.5 16.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5 2.5 5.5 8.5

Situatie 71 68 56 58 56 59 62 57 64 68 63 65 66 66 66 66 61 63 64 64 64 64 64 66 67 67 67 67 64 58 61 68 70 67 61 61 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 67 68 67 68 69 68 65 67 70 67 68 68 66 68 68 66 67 67 66 67 67 67 68 68 67 68 68 66 67 68 66 67 67 67 68 68 67 68 68 66 67 68 66 67 67 67 68 68 67 68 68 66 67 68 66 67 67

Oorspronkelijke situatie -66 64 58 59 58 56 59 54 62 66 61 63 64 64 64 64 59 61 62 62 62 62 62 64 64 65 65 64 62 56 59 66 68 65 60 60 68 68 68 69 69 68 68 68 68 68 66 66 65 66 68 67 66 69 68 65 66 66 64 65 65 64 65 65 64 65 65 65 66 66 65 66 66 64 65 66 64 65 65 65 66 66 65 66 66 64 65 66 64 65 65 65 66 66 65 66 66 64 65 65 64 65 65

1.0m+ 64 61 49 50 49 52 55 50 59 63 53 57 60 61 62 63 51 55 57 59 59 60 53 58 61 62 64 64 58 53 54 60 63 59 54 53 65 66 66 66 66 65 65 65 65 65 61 62 61 62 64 63 60 63 66 57 62 64 57 61 63 56 61 63 56 60 62 57 62 64 57 62 63 57 61 63 56 61 63 58 63 64 57 62 64 57 61 63 56 61 63 58 62 64 57 62 63 57 61 63 56 60 62

1.5m+ 62 58 47 48 47 50 53 48 57 61 50 55 58 59 61 62 48 52 55 57 58 59 51 56 59 61 62 63 56 52 53 57 60 57 51 51 64 64 64 64 64 63 63 63 64 64 58 59 58 60 62 60 58 61 64 55 59 62 54 59 62 54 58 61 54 58 60 55 59 63 54 59 62 54 58 61 54 58 61 55 60 63 55 59 62 54 59 62 54 58 61 55 60 63 54 59 62 54 58 61 54 58 61

Bronmaatregel: Raildempers 2.0m+ 60 57 46 47 46 48 51 47 55 59 48 52 56 57 59 60 47 50 53 54 56 57 49 53 57 59 61 62 54 51 51 55 58 55 49 49 61 61 61 61 60 60 60 60 61 61 56 57 56 57 59 58 57 59 62 53 57 60 52 56 59 52 56 59 52 55 58 53 57 60 52 57 60 52 56 59 52 56 58 53 57 60 53 57 60 52 56 59 52 56 58 53 57 60 52 57 60 52 56 59 52 56 58

-63 61 53 54 53 54 57 52 59 63 58 60 61 61 61 61 56 58 59 59 59 59 59 61 61 61 61 61 59 53 56 63 65 62 57 57 65 65 65 65 66 65 65 65 65 65 63 63 62 64 65 64 64 68 65 62 63 63 61 62 62 61 62 62 61 62 62 62 63 63 61 63 63 61 62 62 61 62 62 62 63 63 62 63 63 61 62 63 61 62 62 62 63 63 61 63 63 61 62 62 61 62 62

1.0m+ 61 58 48 49 47 50 53 48 56 60 49 54 57 58 59 60 47 52 54 56 56 57 50 55 58 59 61 61 55 50 51 57 60 56 50 50 62 63 63 63 63 63 63 63 62 62 59 59 58 60 62 61 59 62 63 54 59 61 54 58 60 53 58 60 53 57 60 54 59 61 54 59 60 53 58 60 53 58 60 54 60 61 54 59 61 54 58 60 53 58 60 54 60 61 54 59 60 53 58 60 53 58 60

1.5m+ 59 56 45 47 45 48 51 47 54 58 47 51 55 56 58 59 45 49 52 54 55 56 48 53 56 58 59 60 53 49 50 54 57 54 48 48 61 61 61 61 61 60 60 60 61 61 56 56 55 57 59 58 56 59 62 51 56 59 51 56 59 51 55 58 50 55 58 52 56 60 51 56 59 51 55 59 50 55 58 52 57 60 51 56 59 51 56 59 51 55 58 52 57 60 51 56 59 51 55 58 50 55 58

Belasting 2.0m+ 57 54 44 45 44 47 49 46 52 56 45 49 53 54 56 57 43 47 50 52 53 54 46 50 54 56 58 59 51 48 48 52 55 52 46 46 58 58 58 58 57 57 57 57 58 58 54 54 53 55 57 56 55 57 59 50 54 57 49 53 56 49 53 56 49 52 55 50 54 57 49 54 57 49 53 56 49 53 56 50 54 58 49 54 57 49 53 56 49 53 56 50 54 57 49 54 57 49 53 56 48 53 55

eindmelding -------------------------------70 (nr.1a) 70 (nr.1a) -64 -71 71 71 71 71 71 71 -71 71 67 67 67 68 68 68 -67 (nr.46) 71 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 Totaal:

Formulier sanering 64-68

69-71

> 71

1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 7

8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 115

11

0


Westelijke spoorzone Ede

B.02013.000140 Bijlage 5

Bepalen aantal saneringswoningen per klasse voor RBb formulier ZUIDZIJDE SPOOR Identificatie Omschrijving 049 079 080 081 082 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 035 036 037 038 039 040 041 042 045 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 020 021

Blokkenweg 20-22 Twijnstraat 35-37 Twijnstraat 39-41 Twijnstraat 43-45 Twijnstraat 43-45 Blokkenweg 11-13 Blokkenweg 15-17 Blokkenweg 19-21 Blokkenweg 23-25 Blokkenweg 27-29 Blokkenweg 31-33 Blokkenweg 35-37 Blokkenweg 39-41 Blokkenweg 43-45 Blokkenweg 47-49 Blokkenweg 51-53 Blokkenweg 55-57 Blokkenweg 59-61 Blokkenweg 63-65 Blokkenweg 67-69 Blokkenweg 71-73 Blokkenweg 75-77 Kerkweg 10-32 Kerkweg 10-32 Kerkweg 21-31 Kerkweg 32-36 Kerkweg 32-36 Kerkweg 33 Kerkweg 35 Kerkweg 38-44 Kerkweg 44 (kopgevel) Verlengde Blokkenweg 1 Verlengde Blokkenweg 18 Verlengde Blokkenweg 19-23 Verlengde Blokkenweg 19-23 Verlengde Blokkenweg 1a Verlengde Blokkenweg 2 Verlengde Blokkenweg 3 Verlengde Blokkenweg 4 Verlengde Blokkenweg 5 Verlengde Blokkenweg 6 Verlengde Blokkenweg 7 Verlengde Blokkenweg 8-9 Frankeneng 1 Frankeneng 2

Hoogte 7.5 7.5 7.5 1.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 4.5 1.5

Huidige Situatie 69 66 67 66 66 68 68 68 68 68 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 59 59 60 62 61 63 66 66 68 69 67 68 68 68 68 68 68 68 68 67 68 69 67

-66 63 64 63 63 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 57 57 58 59 59 61 64 64 66 67 65 66 67 66 66 66 66 66 66 66 66 67 65

Oorspronkelijke situatie 1.0m+ 1.5m+ 63 61 59 57 60 58 54 52 59 57 62 60 62 60 62 60 62 60 62 60 62 60 62 60 63 61 63 61 63 61 63 61 63 61 63 61 63 61 63 61 63 61 62 60 52 50 51 49 54 52 55 53 54 52 57 55 60 58 61 58 63 61 63 61 60 57 63 61 63 61 61 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 57 63 60 62 59 56 54

2.0m+ 59 55 56 50 55 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 58 49 48 50 51 50 53 56 56 59 59 55 58 59 56 55 55 55 55 55 55 58 57 52

-64 62 63 62 62 63 63 63 63 63 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 54 53 55 56 56 58 61 61 63 64 62 63 64 63 63 63 63 63 63 63 63 64 62

Bronmaatregel: Raildempers 1.0m+ 1.5m+ 61 59 58 55 59 56 53 51 58 56 59 57 59 57 59 57 59 57 59 57 59 57 59 57 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 59 57 49 47 48 46 51 49 52 50 51 49 54 52 57 55 58 55 60 58 60 58 57 54 60 58 60 58 58 55 57 55 57 55 57 55 57 54 57 54 57 54 60 58 59 56 53 51

2.0m+ 57 54 55 49 54 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 46 45 47 48 47 50 53 53 56 56 52 56 56 52 52 52 52 52 52 52 55 54 49

Belasting eindmelding -66 70 70 70 71 71 71 71 71 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68 -------65/nr.44 69 69 -69 69 69 -69 69 69 69 69 69 69 -71 Totaal:

Formulier sanering 64-68 69-71 > 71

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 52

0

0


normkosten geluidsscherm blad 1 van 4

Berekening normkosten geluidsschermen 1

welk type scherm is er nodig? absorberend of reflecterend

2

Wat zijn de hoofddimensies? totale benodigde schermoppervlakte

zelf invullen berekening kengetal

Legend a

resultaat

<<kies>>

totale lengte waarover schermen geplaatst worden

m

2

m

1

1 2.50 m

de gemiddelde hoogte [opp totaal / l totaal] :

per vierkante meter gem. hoogte absorberend refecterend 1,0 - 2,5 m1 € 300.00 € 274.00 2,5 - 4,0 m1 € 266.00 € 237.00 4,0 - 6,0 m1 € 252.00 € 222.00

<<kies>>

Kale basisprijs geluidsscherm

3

4250 [opp totaal] 1700 [l totaal]

bouwkosten per vierkante meter

m

welke lengte wordt er geplaatst op kunstwerk

1

300.00

0

de lengte "op kunstwerk ratio" is de lengte op kunstwerk gedeeld door de totale lengte:

-

scherm inpasbaar op het bestaande kunstwerk? bereken de correctiefactor (lengte ratio KW x factor)

36%

-

X

=

0.00%

=

0.00%

Uitgangspunt bij scherm op kunstwerk is dat deze uitgevoerd wordt als volledig transparant (of translucent) uitgevoerd in kunststof (PMMA). LET OP! In geval het scherm niet inpasbaar is op het kunstwerk zal deze aangepast of vervangen moeten worden. DIT MOET SEPARAAT WORDEN GERAAMD. ZIT NIET IN DE NORM!

4

lengte scherm aardebaan (lengte totaal - "op kunstwerk") "in aardebaan ratio" (= lengte "in aardebaan" / totaal)

1 1700 m 1.000

welk percentage van deze lengte is transparant?

0%

bereken correctie:"in aardebaan ratio" x pct "transparant" x factor:

1.000 X

0% X

64% (PMMA)

5

bepaal de correctie voor de omvang van het werk karakterisering van de werkomvang orde van groote correctiefactor

6

klein <500m2 10%

gemiddeld zeer groot 500-5000 m2 >5000m2 0% -5% <<kies>> 10%

10%

maak een inschatting van de verschijningsvorm type gewenste uitstraling opslag percentage

sober 0%

franje 9% <<kies>> 0%

allure 20% 0%

figuratieve toelichting "uitstralingsklasse"

simpel

voorbeeld van "franje"

voorbeeld van "allure"

Bouwkosten geluidsschermkosten zonder locale bijstellingen, maar afgestemd op verschijningsvorm (€/m2)

Normkostenformulier geluidsschermen DEF E .xls

geprint op: 17-6-2009

330.00


normkosten geluidsscherm blad 2 van 4 €/m 7

maak een inschatting van de ondergrond (grondgesteldheid en funderingsdiepte) aproximatieve

meerprijs

diepte

per

funderingslaag

meter 1

€/m 0 1 €/m 36 1 €/m 90 <<kies>> € / m1 36 bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" standaard (of goed) slecht erg slecht

8

< 5m 10m 20 m

14.40

-

-

-

-

maak een inschatting of de locatie een trillingsarm funderingssyteem vraagt aproximatieve

meerprijs

diepte

per

funderingslaag

meter 1

€/m 0 € / m1 < 5m 22 1 €/m 10m 61 1 €/m 20 m 118 <<kies>> € / m1 0 bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" geen trillingsarm funderingssysteem wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: standaard wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: slecht wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: erg slecht

9

2

maak een inschatting of het scherm in het talud moet worden geplaatst 1

€/m 0 € / m1 125 € / m1 194 1 495.00 € / m <<kies>> € / m1 0 bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" nee ja, het baan lichaam moet worden verbreed ja, het talud moet worden opgevangen door een keerwand ja, het geluidsscherm wordt in het talud geplaast en wordt 1,5m1 hoger

*) **)

*) Uitgangspunt bij de bepaling van de correctiefactor is dat het baanlichaam op 3,5 meter boven maaiveld ligt. **) Dit bedrag wordt uitgerekend als 1,5 x de bouwkosten zonder locale bijstellingen

10

maak een inschatting of afwateringsvoorzieningen nodig zijn 1

€/m 0 € / m1 8 € / m1 39 € / m1 47 <<kies>> € / m1 0 bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" nee ja, er is additioneel infiltratie middels grindkoffers nodig ja, er wordt een afwateringsgoot voorzien aangesloten op best.riolering ja, de bestaande infra behoeft compleet RWA (met goot + kolken)

11

maak een inschatting of na plaatsing van het scherm beplanting voor en/of tegen het scherm wenselijk is 1

€/m 0 € / m1 39 € / m1 78 <<kies>> € / m1 0 bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" nee ja, aan één zijde ja, aan twee zijden

Normkostenformulier geluidsschermen DEF E .xls

geprint op: 17-6-2009


normkosten geluidsscherm blad 3 van 4 €/m 12

2

in geval van spoorinfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden? Het betreft GEEN spoorinfra Spoor vraagt een licht veiligheidsregiem. Werk volledig buiten PVR Spoor vraagt een middelzwaar veiligheidsregiem. Enkele werken binnen PVR Spoor vraagt een zwaar veiligheidsregiem. Veel werk binnen PVR (PVR = profiel van vrije ruimte)

0 40 93 285 <<kies>> 40

1

€/m 1 €/m 1 €/m € / m1 1

€/m

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)

16.00

-

-

360.40

LET OP! Bij vraag 12 zijn opgenomen de kosten betrokken bij de bouw (bouwkosten). Eventuele kosten (niet zijnde bouwkosten) voor buitendienststelling worden separaat als bijkomende kosten ingvuld. Zie vraag 16. 13

in geval van weginfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden er kan zondermeer gebouwd worden geen voorzieningen nodig alleen tijdelijke omleidingsroutes moeten worden aangegeven tijdens uitvoering worden rijstroken versmald en (tijdelijke) barrier geplaatst tijdens uitvoering wordt verkeer omgeleid (4-0 systeem op snelweg)

0 6 60 70 <<kies>> 0

1

€/m 1 €/m 1 €/m € / m1 1

€/m

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)

14

welke aanvullende voorzieningen zijn er verder noodzakelijk voor de bouw van het scherm? € / m1 1 €/m 1 €/m € / m1 **) 0 *) st X 5,000.00 = € / m1 1 €/m <<kies en/of tel op!>> 1 €/m 0 bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) geleiderail permanente barrier grond aanvulling vluchtdeuren

*) vluchtdeuren worden h.o.h. 400m geplaatst. Aantal uitrekenen of inschatten. 1 **) De correctiefactor (totaal per m ) = aantal deuren x vast bedrag € 5.000,- / [l

Totale bouwkosten geluidsscherm

Normkostenformulier geluidsschermen DEF E .xls

66 253 21

totaal

]

geprint op: 17-6-2009


normkosten geluidsscherm blad 4 van 4 €/m

2

Overige kosten Engineering te berekenen als vast percentage van de totale bouwkosten (dit percentage is standaard 15%)

15.0% << vul in! >>

54.06

3.60

Grondverwerving aankoop van grond en andere schadeloosstellingen en compensaties worden niet mee gerekend in de norm

Bijkomende kosten leges en vergunningen: te berekenen als vast percentage van de totale bouwkosten (reken op gemiddeld 1%) 15

1.0% << vul in! >>

kabels en leidingen maak een inschatting van de mogelijke maatregelen aan "kabels en leidingen" ten gevolge van werkzaamheden geen verleggingen van K&L voorzien beperkte beschermingsmaatregelen nodig voor enkele kruisende K&L in langsrichting maximaal 4 kabels verwijderen en vernieuwen in langsrichting 4 kabels en 2 leidingen (water/gas/riool max 300mm) verw. en vern.

1

€/m 0 1 €/m 3 1 €/m 90 € / m1 361 <<kies en/of tel op!>> € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio"

-

-

418.06

-

418.06

79.43

497.50

Het betreft hier een grove inschatting. Indien keuze uit een van de mogelijkheden tot een onaanvaardbare onnauwkeurigheid leidt, dient nader onderzoek plaats te vinden. 16

Bij spoor: kosten voor buitendienststelling maak een inschatting van de mogelijke kosten voor buitendienststelling geen voorzieningen of extra maatregelen minimaal aantal noodzakelijk (voor aanbrengen fysieke afschijding) extra buitendienststelling nodig voor werken binnen PVR overige NS kosten (bedrijfsschade, vervangend vervoer, langzaam rijden)

1

€/m 0 1 €/m 9 € / m1 27 UITGESLOTEN! <<kies>> € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" Totale basisraming Projectonvoorzien laag risico profiel, voldoende bouwruimte, weinig omgevingsinteractie hoog risicoprofiel, beperkingen op de bouwplaats + veel omgevingsinteracties

5% 10% <<kies>>

bereken projectonvoorzien als percentage van de basisraming Totale investeringskosten exclusief BTW BTW Totale investeringskosten inclusief BTW

Normkostenformulier geluidsschermen DEF E .xls

19%

geprint op: 17-6-2009


WESTELIJKE SPOORZONE EDE

COLOFON

WESTELIJKE SPOORZONE EDE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEERSLAWAAI OPDRACHTGEVER: GEMEENTE EDE STATUS: Vrijgegeven AUTEUR: H.W.M. Leushuis

GECONTROLEERD DOOR: ing. M.F.T. Poos VRIJGEGEVEN DOOR: drs. H.J. Veldman 26 mei 2011 075324038:0.3

ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Handelsregister 9036504 ŠARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.

B02013/CE9/095/00065

ARCADIS

20

Bijlage 6 akoestisch rapport  
Bijlage 6 akoestisch rapport  

Westelijke spoorzone

Advertisement