Page 1


สารบัญ ความทรงจำ�ร่วมในแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวสกลนคร นครพนม มุกดาหาร เที่ยวเมืองลาว 3 แขวง เที่ยวภาคกลางของเวียดนาม โปรแกรมท่องเที่ยว การบริการนักท่องเที่ยว สกลนคร การบริการนักท่องเที่ยว นครพนม การบริการนักท่องเที่ยว มุกดาหาร

2 3 6 11 15 21 28 36 38 44

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

1


ความทรงจำ�ร่วมในแหล่งท่องเที่ยว สกลนคร - นครพนม - มุกดาหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆล้วนแล้วแต่ มีความทรงจำ�ร่วมกันซึ่งครั้งนี้จะพาท่านไปค้นหาร่องรอยความทรง จำ�ที่มีในแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร และเชื่อมโยงความทรงจำ�ร่วมที่มีในแหล่งท่องเที่ยวไปยังสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


เที่ยวสกลนคร

000เมื อ งสกลนครมี พ ระธาตุ ศักดิ์สิทธิ์00คือ พระธาตุเชิงชุม ที่ ช าวสกลนครเคารพนั บ ถื อ แ ต่ ที่ น่ า ส น ใ จ คื อ ก า ร ไ ห ว้ พระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม ตอนกลางคื น ที่ ดู ส งบเงี ย บ มี ม นต์ เ สน่ ห์ เป็ น ความงามอี ก ด้ า นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ ค นต่ า งๆได้ รั บ รู้ มี ค นเล่ า ว่ า ถ้ า หากได้ ม าไหว้ พระธาตุในคืนพระจันทร์เต็มดวง จะมี พ ลั ง บารมี อ ย่ า งสู ง ด้ ว ยพลั ง แห่ ง อานุ ภ าพของพระธาตุ แ ละ เวลาเช้าที่วัดพระธาตุเชิงชุม พระจั น ทร์ ภ าพความงามยาม แ ห่ ง นี้ ยั ง มี สั ญ ลั ก ษ ณ์ ค ว า ม คื น กั บ ความศรั ท ธาของผู้ ค นที่ มี ทรงจำ � ของชาวเวี ย ดนามคื อ ต่อองค์พระธาตุในเวลาสงบเงียบ หอระฆั ง ชาวเวี ย ดนามที่ ส ร้ า ง เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ที่มีความ ขึ้ น เ พื่ อ รำ � ลึ ก วั น ก ลั บ ไ ป สู่ ศรั ท ธาในศาสนาพุ ท ธที่ ต้ อ งหา มาตุ ภู มิ ข องเวี ย ดนามให้ ไ ด้ ช ม เวลามานมัสการองค์พระธาตุสัก ครั้ง เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม : 3


ก่อนเดินทางออกจากสกลนคร ไม่ควรพลาดที่จะไปชื่นชม ความงามตามธรรมชาติ ข องหนองหารและเข้ า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภู พ าน00ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง หนองหารในตั ว เมื อ งสกลนครที่ นี่ เ หมาะ สำ�หรับท่านที่ต้องการรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครทั้งหมด

000ห่ า งจากเมื อ งสกลนครไม่ ไ กลนั ก มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ป ระดิ ษ ฐานของพระพุ ท ธเจ้ า น้ อ ย00เป็ น โบสถ์ ดิ น แห่ ง แรกของ ประเทศไทยชื่ อ วั ด ป่ า พุ ท ธนิ มิ ต สถิ ต สี ม าราม00ตั้ ง อยู่ ที่ อำ � เภอ โคกศรีสุพรรณ00เดินทางจากสกลนครประมาณ002700กิโลเมตร

4 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


00ด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มของคนอี ส านและความเชื่ อ ทางคริ ส ต์ ศาสนา00ที่สกลนครมีอาสนะวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่00พื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์ในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ยุคหลังสงครามอินโดจีนที่ยังคงมี เสน่ห์ของการผสมกลมกลืนของพลังศาสนาคริสต์กับวิถีชีวิตของคน อีสาน

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

5


นครพนม 00นครพนมเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ความงามของแม่นำ�โขง เพราะ มี ภู เ ขาหิ น ปู น ของสาธารรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ลาวเป็ น ฉากหลั ง ที่ ส ร้ า งความ งดงามได้อย่างลงตัว ประกอบ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนนครพนม ที่ เรี ย บง่ า ยจึ ง เป็ น ความงดงาม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ บ บ เ อ เชี ย ลุ่ ม นำ � โขงที่ น่ า มาเยี่ ย มเยื อ น อย่ า งยิ่ ง 00มี ส ะพานมิ ต รภาพ แห่งที่ 3 เชื่อมจังหวัดนครพนม กั บ แขวงคำ � ม่ ว นและสามารถ เดิ น ทางต่ อ ไปยั ง เมื อ งวิ ง ห์ เมืองฮาติงห์ ของเวียดนามตาม เส้นทางสาย R8 ได้ สะพาน แห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น ประธานเปิด ภูมิทัศน์ตลอด เส้นการทางคมนาคมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาย R8 ไปจนถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสวยงาม เนื่องจากมีภูเขาที่สลับซับซ้อนตลอดระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร

6 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


00เส้ น ทางคดโค้ ง ซึ่ ง มี ผ ลกั บ เส้ น ทางคมนาคมในเรื่ อ งของการ การขนส่ง00เส้นทางนี้มีลักษณะของภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนแต่มี ความงดงามแฝงอยู่ตลอดเส้นทาง00ดังนั้นข้อเสนอในการพัฒนา เส้ น ทางนี้ 0 0ส่ ว นหนึ่ ง จึ ง มุ่ ง เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรม00เชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ไ ทย-สาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 00นครพนมมี พื้ น ที่ ค วาม ท ร ง จำ � สั ม พั น ธ์ ไ ท ย สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม เวียดนาม คือหอนาฬิกา สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการกลั บ สู่ ปิ ตุ ภู มิ ที่ ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ นำ�โขงและมีหมู่บ้านนาจอกซึ่งมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์การเดินทาง ของท่ านโฮจิมิ น ห์ และความสัมพัน ธ์ไ ทย-สาธารณรัฐ สังคมนิย ม เวียดนาม””ภายในบ้านหลังเล็กๆมีสวนเล็กๆอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ ในหมู่ บ้ า นมิ ต รภาพไทยสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม เวี ย ดนามซึ่ ง เป็ น ความ ร่ ว มมื อ ของรั ฐ บาลไทย กั บ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม เวี ย ด น า ม ที่ ร่ ว ม ส ร้ า ง ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ผ่ า น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว เชิ ง ประวัติศาสตร์

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

7


นครพนมมีความงดงามขององค์พระธาตุพนม แสดงให้เห็น ถึ ง พลั ง ศรั ท ธาของคนสองฝั่ ง โขงไทย-สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว อันมีประวัติศาสตร์ความทรงจำ�ซ่อนแฝงอยู่ในความ งามนั้น ทั้งความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และความศรัทธาต่อผู้ สร้างองค์พระธาตุพนม

00ตามเรื่ อ งเล่ า ตำ � นานกล่ า วว่ า ผู้ ม าสร้ า งองค์ พ ระธาตุ พ นมคื อ ผู้ นำ � ทางวั ฒ นธรรม00ชื่ อ ยาคู โ พน เสม็ก00เป็นพระผู้นำ�พาประชาชน ช า ว ล า ว อ พ ย พ ข้ า ม แ ม่ นำ � โข ง มาเพื่ อ สร้ า งเมื อ งใหม่ ที่ ฝั่ ง ซ้ า ย แม่ นำ � โขง00ซึ่ ง ก็ คื อ ภาคอี ส าน ในปั จ จุ บั น มี รู ป ปั้ น ของท่ า นตั้ ง ให้ ผู้ ค นกราบไหว้ ใ นวั ด พระธาตุ พ นม 8 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


000พระธาตุพนมในปัจจุบัน ได้บรรจุ พระอุ รั ง คธาตุ ( กระดู ก ส่ ว นหน้ า อก) ของพระพุ ท ธเจ้ า ไว้ ภ ายในพระธาตุ ในงานวั น ไหว้ พ ระธาตุ จ ะมี ผู้ ค นที่ ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนามาจาก ทั่ ว ประเทศ00รวมทั้ ง ประชาชน ชาวลาวที่ เชื่ อ ว่ า ในชี วิ ต หนึ่ ง ต้ อ งได้ มากราบไหว้ พ ระธาตุ พ นมให้ ไ ด้ ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในวั น ขึ้ น 0100คำ � ถึ ง วั น แรม00100คำ�00เดือน00300ของทุกปี

000ความงามของแม่ นำ � โขงในช่ ว งเทศกาลไหว้ พ ระธาตุ พ นม คื อ งานประเพณี ไ หลเรื อ ไฟที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในช่ ว งวั น ออกพรรษา ของทุ ก ปี 0 0ในงานเทศกาลนี้ ท่ า นจะได้ ช มโคมไฟธรรมชาติ นั บ แสนดวงประกอบติ ด กั บ ลำ � เรื อ ที่ ทำ � ด้ ว ยไมไผ่ ไ หลไปตาม กระแสแม่ นำ � โขง เพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช าตามความเชื่ อ ของคน ภู มิ ภ าคนี้ 0 0ปั จ จุ บั น มี บ ริ ก ารเรื อ นำ � เที่ ย วนั่ ง ชมอย่ า งใกล้ ชิ ด

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

9


000จากวั ด พระธาตุ พ นมห่ า งไปไม่ ไ กลนั ก ตามเส้ น ทาง จากนครพนมไปจั ง หวั ด สกลนครเป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ด ภู พ านอุ ด ม ธรรม00วั ด แห่ ง นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น บนยอดสู ง ของเทื อ กเขาภู พ าน ที่ ส ามารถมองเห็ น ยอดพระธาตุ พ นมได้ 0 0ภายในวั ด ตกแต่ ง ไว้ อ ย่ า งงดงามเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ คารพศรั ท ธาได้ ม ากราบไหว้ ข อพร 000วั ด ภู พ านอุ ด มธรรมมี ชื่ อ เดิ ม ว่ า 0วั ด ภู พ านด่ า นสาวคอย วนาราม0อยู่ บ้ า นด่ า นสาวคอย0ตำ � บลนาแก0อำ � เภอนาแก00 จั ง หวั ด นครพนม0บนเทื อ กเขาภู พ านบริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภูผายล00ล้อมรอบด้วยป่าไม้เบญจพรรณนานาชนิด00บรรยากาศ เงียบสงบร่มเย็นตลอดปี 000นอกจากนี้แล้วบริเวณพื้นนี้ี่มีถำ�ต่างๆมากมาย จากลานธรรม สวนสมเด็จหน้าอุโบสถ0สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั่วบริเวณโดย รอบโดยเฉพาะองค์ พ ระธาตุ พ นมซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออก00 นับเป็นทัศนียภาพที่หาดูได้ยากแห่งหนึ่งซึ่งมีความงดงามเป็น อย่างมาก

10 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


มุกดาหาร 000มุ กดาหารเป็ น อี ก จั ง หวั ด หนึ่งที่ตั้งอยู่ริม แม่นำ�โขงอัน งดงาม มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่020เชื่อมกับแขวงสะหวันนะเขต ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว00มีท่าเรือและเรือข้าม แม่นำ�โขงให้บริการวันละหลายเที่ยว00รวมทั้งตลาดอินโดจีนซึ่งรวม สินค้านานาชาติต่างๆมากมายให้ได้ซื้อเป็นของฝาก

000ที่มุกดาหารมีหอแก้วซึ่งเป็นหอชมเมืองมุกดาหารและเมือง สะหวั น นะเขตของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ภายในมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ช นเผ่ า 080้้ เ ผ่ า ของเมื อ ง มุ กดาหาร00มี ร ถบริ ก ารนั กท่องเที่ยวเพื่อเดิน ทางมาชมหอแก้ ว

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

11


000เลียบริมฝั่งนำ�โขงจังหวัดมุกดาหารขึ้นไปทางเหนือไม่ไกลนัก ที่ บ้านพาลุกา0ตำ�บลชะโนด0อำ�เภอหว้านใหญ่...จังหวัดมุกดาหาร มีพิพิธภัณฑ์บ้านท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวคนที่ 2 ซึ่งมีประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าว่าเป็นคนบ้านพาลุกา จังหวัดมุกดาหาร

000ห่างจากพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮักไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ริมฝั่ง แม่นำ�โขงเช่นกันที่บ้านสองคอน ตำ�บลโป่งขาม อำ�เภอหว้านใหญ่ เป็น ที่ตั้งของ “สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขี ประเทศไทย” ของชาวคริ ส ต์ ยุ ค สงครามอิ น โดจี น ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ การพลี ชี พ เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความเชื่ อ และศั ท ธาของชาว คริสต์ ปัจจุบันวิถีชีวิตระหว่างชาวคริสต์กับชาวพุทธได้ผสมผสาน กลายเป็นวิถีวัฒนธรรมร่วมของคนที่มีความเชื่อต่างกันแต่อยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข

12 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


000หากมาที่ มุ ก ดาหารอย่ า งลื ม ไปชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ธรรมชาติ ภู ผ าเทิ บ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอั น ขึ้ น ชื่ อ ของ มุ ก ดาหาร00อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ าเทิ บ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ เป็ น ภู เ ขาหิ น ทรายมี เ ทื อ กเขาน้ อ ยใหญ่ ห ลายลู ก ติ ด ต่ อ กั น แบบลู ก คลื่ น และเป็ น ส่ ว นปลายสุ ด ของเทื อ กเขาภู พ าน ส ภา พ ป่ า ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ป่ า ไ ม้ เ ต็ ง รั ง แ ล ะ ป่ า เบ ญ จ พร รณ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

13


หมู่บ้านผู้ไท โฮมเสตย์บ้านภู 000บ้านภู00อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการ ยกย่ อ งเป็ น หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรมและหั ต ถกรรมดี เ ด่ น ของจั ง หวั ด มุกดาหาร00เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น00มีภูเขาล้อมรอบมีที่พัก แบบโฮมเสตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับด้วยประเพณี บายศรีสู่ขวัญแบบดั้งเดิม00รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง กินแกงกะบั้ง0ชมการแสดงพื้นบ้านของวงโปงลาง “หนุ่มผาขาวสาว ผาแดง”0ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านมากมาย ณ ศูนย์แสดงสินค้าบ้านภู

คำ � ว่ า “ผู้ ไ ท” บางท่ า นมั ก เขี ย นว่ า “ภู ไ ท” ผู้ ไ ท คำ�ว่า “ผู้” หรือ “พู้” เป็นสำ�เนียง ออกเสียงคำ�พูดของคนภูไท (คนเขียน เรียบเรียง บันทึกลงเว็บไซท์ เป็นคนภูไท โดยกำ�เนิด) แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขียนว่า“ผู้ไท”ถิ่นฐาน ดั้งเดิมของชาวผู้ไทอยู่ในแค้วนสิบสองจุไทและแค้วนสิบสองปันนา (ดิ น แดนส่ ว นเหนื อ ของลาวและเวี ย ดนาม ซึ่ ง ติ ด ต่ อ กั บ ดิ น แดนภาคใต้ ข องจี น ) ราชอาณาจั ก รไทยได้ สู ญ เสี ย ดิ น แดน สิบสองจุไท ซึ่งอยู่ในเขตของลาวให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ.107 (พ.ศ.2431) ข้อมูลอ้างอิง

http://www.hellomukdahan.com

14 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน

ลาว

เที่ยวเมืองลาว 000แขวงบลิ คำ � ไซ 0เส้นทางสู่บลิคำ�ไซจะมีทางแยกไปเป็น

ถนนเส้ น ...R8...ไปสู่ เ มื อ งวิ ง ห์ 0 0เมื อ งฮาติ ง ห์ 0 0ของเวี ย ดนาม00 เรี ย กว่ า แยกหลั ก ซาว00แยกหลั ก ซาวเป็ น แยกที่ มี ค วามเจริ ญ พอสมควรในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว00 มี ร้ า นค้ า 00ร้ า นอาหารและที่ พั ก สำ � หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เล็ ก ๆ 000แขวงบลิ คำ � ไซ00เมื่ อ ออก จ า ก ต ล า ด ห ลั ก ซ า ว โ ด ย เ ส้ น ทางหมายเลข0R80ก่ อ นจะเข้ า หมู่บ้านชนวัวจะผ่านบ้านคำ�เกิด ผ่านแม่นำ�พาวและมีบ่อนำ�อุ่นซึ่ง คนที่ บ อลิ คำ � ไซเรี ย กว่ า บ่ อ นำ � อุ่ น นายพลแจ้งซึ่งยังคงมีความงดงาม ของธรรมชาติ นำ � ใสไหลเอื่ อ ยๆ และไม่ ลึ ก มากเหมาะที่ สำ � หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการผ่ อ นคลายความ เมื่ อ ยล้ า 0ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ ข องนำ � ที่ อุ่ น กำ � ลั ง ดี อี ก ทั้ ง บรรยากาศโดย รอบเงียบสงบ และเป็นธรรมชาติ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

15


000แขวงบลิคำ�ไซต้องการพัฒนา หมู่บ้านวัฒนธรรมม้ง00บ้านทุ่งแป ตามเส้นทางสาย..R8..โดยเฉพาะ เทศกาลการแข่ ง วั ว ชน00เพราะ หมู่ บ้ า นนี้ มี ก ารเลี้ ย งวั ว ชนไว้ เ พื่ อ แข่งขันชาวบ้านที่นี่เล่าว่าจะมีการ จั ด การแข่ ง ขั น ในช่ ว งที่ มี เ ทศกาล เท่านั้นแต่ถ้าหากมีการจัดเป็นการ ท่องเที่ยวพวกเขาก็สามารถจัดให้ ชมได้ 000และที่พลาดไม่ได้สำ�หรับ ท่ า นที่ ม าท่ อ งเที่ ย วในลาว ตามเส้นทางสาย R8 นี้ คือ การมาชมความงามของถำ � กองลอเป็ น ถำ � ลอดขนาด ใหญ่ ที่ มี เรื่ อ งเล่ า ว่ า อดี ต คื อ เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนของผู้คนในอดีต00การเข้าชมมีการเสีย ค่าบริการ มีผู้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำ�พาท่องเที่ยวพายเรือเข้าชมภาย ในถำ�มืดมิดสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการนั่งเรือที่ล่องไหล ไปตามกระแสนำ�ในถำ�ซึ่งเมื่อได้เข้าไปก็จากพบกับความงดงามของ ธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างมหัศจรรย์ 16 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


0 0 0 ถำ � ม หั ศ จ ร ร ย์ 0 0 ถำ � กองลอ-นาตานเป็ น ถำ � ที่ ก ว้ า งและยาวซึ่ ง เกิ ด จากสายนำ � หิ น ปู น ไหลลอดผ่ า นเทื อ กเขา หิ น ปู น ในเขตป่ า สงวนภู หิ น ปู น 0ได้ ป รั บ ปรุ ง ให้ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดย ติ ด ไฟในถำ � บางจุ ด เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสวยงาม ของหินงอก0หินย้อย00 นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ ะ ส นุ ก กั บ การล่ อ งเรื อ โดยต้ อ ง ขึ้ น ๆลงๆเรื อ เป็ น ช่ ว งๆ ภ า ย ใ น ถำ � เ นื่ อ ง จ า ก บ า ง ส่ ว น ข อ ง ลำ � นำ � มี ความตื้ น เขิ น รวมระยะ ทาง07,5000เมตร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

17


แขวงคำ�ม่วน แขวงคำ�ม่วน ติดริมฝั่งแม่นำ�โขง ตรงข้ามกับจังหวัด นครพนม ยังคงมีร่องรอยของยุคอาณานิคมปรากฏให้เห็นเป็นตึก อาคารต่างๆ รูปทรงสถาปัตยกรรมฝรั่งเศษอยู่เลียบฝั่งแม่นำ�โขง

0 0 0 แข ว ง คำ � ม่ ว น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่ น่ า สนใจ0คื อ แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย วปี น หน้ า ผาที่ เ มื อ งท่ า แขก ซึ่ ง ห่ า งจากตั ว เมื อ งไปไม่ ไ กลเป็ น สถานที่ บ ริ ก ารบ้ า นพั ก เป็ น หลั ง ๆ สามารถเช่ า อยู่ ไ ด้ ทั้ ง รายวั น ..ราย เดือน..มีสถานที่ให้ปีนหน้าผา มีร้าน อาหารบริการตลอดคืน

18 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


000 เมื อ งท่ า แขก มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว สำ � คั ญ เป็ น อนุ ส าวรี ย์ ของท่านเจ้าสุภานุวงศ์ กั บ สหายของพระองค์ ตั้ ง อยู่ ใ นเมื อ งท่ า แขก แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับศัตรูในยุคสงครามอินโดจีน

ตามเส้ น ทาง R110ริ ม ฝั่ ง แม่ นำ � โขงจากแขวงคำ � ม่ ว น ไปสะหวั น นะเขตมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสำ � คั ญ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ า น โ ฮ จิ มิ น ห์ ซึ่ ง ไ ด้ มี ก า ร เ ปิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร ไ ป แล้ ว 00ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ ค วาม ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวและ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม00โดยเฉพาะประวั ติ ศ าสตร์ ความสั ม พั น ธ์ ข องท่ า นเจ้ า สุ ภ านุ ว งศ์ กั บ ท่ า นโฮจิ มิ น ห์

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

19


แขวงสะหวันนะเขต 000แขวงสะหวั น นะเขต00ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม เช่ น การท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมประวั ติ ศ าสตร์ ช นเผ่ า ผู้ ไ ทที่ เ มื อ ง วั ง อ่ า งคำ � ซึ่ ง ชาวผู้ ไ ทในประเทศลาวอาศั ย อยู่ กั น มากในแขวง สะหวันนะเขต ชุมชนชาวผู้ไทอยู่รวมกันตั้งแต่เมืองวีระบุรี00เมือง เซโนเรื่ อ ยไปจนถึ ง ตะวั น ออกติ ด ชายแดนสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม เวียดนาม

000 แขวงสะหวันนะเขต มี พ ร ะ ธ า ตุ อิ ง ฮั ง เ ป็ น พ ร ะ ธ า ตุ คู่ แ ฝ ด ข อ ง พ ร ะ ธาตุพนม00สูง00250เมตร มี ภาพสลักนูนสูงออกแนวฮินดู ประดับประดารอบพระธาตุ มีซุ้มประตูทางเข้า 4 ด้าน ทุ ก ปี จ ะมี ก ารจั ด งานยิ่ ง ใหญ่ น มั ส การ พระธาตุอิงฮังในช่วงเดือนธันวาคมของ ทุกปี ช่วงข้างขึ้นและข้างแรม 15 คำ� และ 8 คำ� ซึ่งหากมาเที่ยวตรงช่วงเวลา ดังกล่าวจะมีพุทธศาสนิกชนชาวลาวมา กราบนมัสการพระธาตุอิงฮังกันอย่าง เนืองแน่น 20 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม 000เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก สุดของคาบสมุทรอินโดจีนโดยมีเมืองฮานอย0(Hanoi)00เป็นเมือง หลวงของประเทศและมีนครโฮจิมินห์หรือโฮจิมินห์ซิตี 0(Ho-ChiMinh-City)00เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ

จังหวัดเหงะอาน 0 0 0 บ้ า น เ กิ ด ท่ า น ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี โ ฮ จิ มิ น ห์ คื อ จั ง ห วั ด เ ห ง ะ อ า น 0 ปั จ จุ บั น มี อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น รู ป เ ห มื อ น ท่ า น ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี โฮจิ มิ น ห์ ที่ แ กะสลั ก จากหิ น แกรนิ ต ตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ ก ลางสวนสาธารณะของ เมืองวิงห์ 000 เมืองวิงห์00จังหวัดเหงะอาน มี ห าดเกาเลอ(Cua Lo Beach) เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ น่ า สนใจที่ มี ห าดทรายสี ข าวละเอี ย ดยาว0100กิ โ ลเมตร ชายหาด00Cua Lo..สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เกาะ Hon..Ngu,.. Hon..Mat,..Lan..Chau..ทั้ ง หมดนี้ ทำ � ให้ ช ายหาด..Cua..Lo.. กลายเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

21


000เมื อ งวิ ง ห์ 0 0มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ฒ นธรรมและชาติ พั น ธุ์ ก่ ว ยเจาว์ อยู่ที่หมู่บ้านก่วยเจาว์0อำ�เภอก่วยเจาว์0ห่างจากเมืองวิงห์ไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ01450กิโลเมตร0ถูกสร้างขึ้นใน ปี019750และเสร็จสมบูรณ์ในปี019760เป็นสถานที่เก็บรวบรวม ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆของชนเผ่ า ต่ า งๆ

000ออกจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เดินทางมุ่งหน้าไปหมู่บ้าน ชาวเผ่ า ผู้ ไ ทไปดู บ้ า นของ ชนเผ่าผู้ไทที่ยังคงเหลืออยู่ ในปัจจุบัน หมู่บ้านผู้ไทที่ เมืองก่วยเจาว์ จังหวัดเหงะอาน0เป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีกลิ่นอายของ ความเป็นชาติพันธุ์ชนเผ่าผู้ไทในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่00รวมถึงการต้อนรับอันอบอุ่น ด้วยประเพณีการดื่มเหล้าอุหรือเหล้าไหที่ต้องดื่มพร้อมกันกับความ เชื่อที่ว่าความทุกข์จะหายไปความโชคดีจะเข้ามาสู่ท่าน อีกทั้งมีการ จำ�หน่ายผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอที่มีลายผ้าแบบดั้งเดิมกับแบบประยุกต์ที่ มีความสวยงาม

22 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


000เมื อ งฮาติ ง ห์ 0 0มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ า นเหวี ย น...ยู . ..กวี เ อกแห่ ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม00เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของ ตระกูลนักปราชญ์ของเวียดนามอีกแห่ง

000เมื อ งกวางบิ่ ง ห์ 0 0มี ส ถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ กำ � ลั ง ได้ รั บ ความ นิ ย ม00คื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฟ องญาใน เขตจังหวัดกวางบิ่งห์0(Quang00Binh)0 ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ ติ ด ช า ย แ ด น ส า ธ า ร ณ รั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว00ภายใน เขตอุ ท ยานเป็ น ภู มิ ทั ศ น์ แ บบหิ น ปู น ที่ เ ก่ า แ ก่ ที่ สุ ด ใ น เ อ เชี ย เ ป็ น ส ถ า น ที่ 0 10ใน020ของโลกที่ มี ลำ � ธารใต้ ดิ น ขนาดใหญ่ภายในอุทยาน มีบริการการ ท่ อ งเที่ ย วโดยมี ร ถและเรื อ รั บ -ส่ ง มี ร้ า นอาหารและ มี ร้ า นค้ า ไว้ บ ริ ก าร ภายในถ้ำ � ประดั บ ด้ ว ยไฟ หลากส มีสะพานและบรรไดอำ�นวยความสะดวกให้เดินชมหินงอก หินย้อยอย่างปลอดภัยและเพลิดเพลิน เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

23


000เมือง Dong Ha (ด่ง ฮา) กวาง ตรี (Quang Tri)

“““เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงสงครามเดียนเบียนฟู แต่ในปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวมีทั้งศูนย์วัฒนธรรมการแสดง ศิลปะรวมถึงพิพิธภัณฑ์ Bao”Tang ที่จัดแสดงเรื่องของสงคราม ชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆ 000เมืองดานัง00เป็นเมืองท่านำ� เข้าสินค้าจึงมีความเจริญมาก มี การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เมื อ งอย่ า ง สวยงาม เพื่อรองรับการขยายตัว ของการท่องเที่ยว ในเมืองดานัง มี ก ารสร้ า งสะพานเป็ น ตั ว มั ง กร ขนาดใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์์ชาติพันธุ์ จาม มีเรือสำ�ราญขนาดใหญ่พา ล่ อ งชมแม่ น้ำ � ดานั่ ง และทิ ว ทั ศ น์ สองฝั่งค่ำ�คืนที่สวยงามพร้อมการ รับประทานอาหารและฟังดนตรี บนเรือ

24 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


วัดหลิงอิ๋ง

000สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สวยงามอี ก แห่ ง หนึ่ ง คื อ ที่ วั ด หลิ ง อึ๋ ง 00เป็ น วั ด ที่ ตั้ ง ตระหง่ า นบนยอดเขาสู ง มองเห็ น ทะเลเวี ย ดนาม ได้ อ ย่ า งชั ด เจน00ภายใน วั ด ได้ ส ร้ า งสั ญ ลั ก ษณ์ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ค น ที่ ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ได้ มาเคารพ 000 วัดหลิงอึ๋งตั้งอยู่เกาะเซินตร่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ดานัง””ภายในบริเวณวัดประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักด้วย หินอ่อนทั้งหมด””เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อความ ศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหาร ใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาว เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอย ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่ง นี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาขอ พรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นอีกจุด หนึ่งที่เหมาะสำ�หรับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดานัง

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

25


นอกจากนั้นเมืองดานังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวคือเมืองบานาอยู่ บนภูเขาสูงใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก เป็นสถานที่ที่มุ่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสนุกสนานความตื่นเต้นของการ ขึ้นกระเช้าสูงและมีระยะทางไกล บนยอดเขามีบริการโรงแรมที่พัก มีสวนสนุกเครื่องนานาชนิด มีสวนดอกไม้ที่สวยงาม มีร้านจำ�หน่าย สินค้าของที่ระลึก มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นท้องทะเล และเมืองดานังอย่างชัดเจน เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บน ยอดภูเขามีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดปี นอกจากนี้ยังพระพุทธรูป เกาะสลักด้วยหยกขาวองค์สูงใหญ่ที่สวยงาม

0 0 0 เ มื อ ง เว้ . . . . . มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก คื อ พระราชวั ง เก่ า ราชวงศ์ เ หงี ย น00ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองจาก UNESCO0ให้เป็นมรดกโลก มีสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ในส่วน ของวั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ มี ตั ว ตนของเมื อ งเว้ ก็ จ ะเป็ น การแสดงดนตรี เพลงซึ่ง UNESCO ได้รับรอง ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกัน

26 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


000

ตลาดดองบา0เมื อ งเว้ 0 0 ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถ

เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าหลากหลายในราคา ที่ถูก ใครที่มาที่นี่จะพบว่ามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่ว่าจะ เป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อาหาร ของที่ระลึก เรียกได้ว่าเพลิน ตาเพลินใจและอิ่มท้องกันที่ตลาดดองบา

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

27


โปรแกรมท่องเที่ยว การจัดเส้นทางท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวียดนาม โปรแกรมรายการท่องเที่ยว

สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เมืองวิงห์-กวางบิงห์ 4 วัน 3 คืน

วันที่ -00เวลา 09.00 น.คณะพร้อมกันที่ 1 จังหวัดสกลนคร –00เข้านมัสการพระธาตุเชิงชุม -00ชมหอระฆังเวียดนาม

- 0 อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง จั ง ห วั ด นครพนมและพั ก รั บ ประทาน อาหารกลางวั น ที่ เ มื อ งนครพนม -00เดินทางไปอำ�เภอเรณูนครเพื่อ นมั ส การพระธาตุ เรณู แ ละอำ � เภอ ธาตุพนมเพื่อนมัสการพระธาตุพนม - 0 อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง จั ง ห วั ด มุกดาหาร -0เที่ ย วชมสถาปั ต ยกรรมการ ออกแบบตั ว โบสถ์ แ ละเรื่ อ งราว ประวัติศาสตร์แห่งวัดคริสต์เกี่ยวกับ นักบุญราศีทั้ง 7 ของประเทศไทย ณ00วัดสองคอนหรือสักการะสถาน พระมารดาแห่งมรณะสักขี -0จากนั้นเดินทางไปยังบ้านพาลุกา เพื่อเที่ยวชมความงดงามของเรือน ไม้พิพิธภัณฑ์บ้านท่านหนูฮัก พูมสะหวัน –เข้าพักในจังหวัดมุกดาหาร 1 คืน 28 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


โปรแกรมรายการท่องเที่ยว

สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เมืองวิงห์-กวางบิงห์ 4 วัน 3 คืน

วันที่ -0เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 2 เช้าที่จังหวัดมุกดาหาร -0เวลา 08.00 น. ออกเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สู่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ตามเส้นทาง R11 -0เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ -0เข้านมัสการพระธาตุศรีโคตรบอง -0เที่ยวชมถำ�กองลอ -0เข้าพักที่เรือนนำ�ไซ หลังเขื่อนหินบูน แขวงบอลิคำ�ไซ สปป.ลาว 1 คืน วันที่ - เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 3 เช้าทีเ่ รืองแม่นำ�ไซ - เวลา 08.00 น. ออกเดินทางไป ประเทศเวียดนามตามเส้นทาง R8 สู่ เมืองวิงห์ เพื่อเที่ยวชมบ้านลุงโฮจิมินห์ -..ชมพิพิธภัณฑ์กวีเหวี่ยนยู – เข้าพักที่เมืองกวางบิงห์ 1 คืน วันที่ - เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 4 เช้าที่เมืองกวางบิงห์ - เวลา 08.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยว ชมถำ�ฟองญา - เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเส้น ทาง R12 และตัดเข้าเส้นทางR13 ใน สปป.ลาว เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครพนม โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 - เข้าพักในจังหวัดนครพนม 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

29


โปรแกรมรายการท่องเที่ยว

สกลนคร-นครพนม-คำ�ม่วน-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

วันที่ -00เวลา009.000น.0คณะพร้ อ ม 1 กั น ที่ จั ง หวั ด สกลนครเข้ า นมั ส การ พระธาตุเชิงชุม - 0 0 อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง น ค ร พ น ม เข้ า สู่ อำ � เภอเรณู น ครเพื่ อ นมั ส การ พระธาตุเรณู -00พั ก รั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่ อำ � เภอธาตุ พ นม00และเข้ า นมั ส การ พระธาตุพนม00ออกเดินทางไปยังเมือง นครพนมเที่ยวชมบ้านลุงโฮจิมินห์ -00เวลา 16.30 น. ล่องเรือตามลำ�นำ� โขงยามเย็นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า กลางลำ�นำ�โขง -00เข้าที่พักที่เมืองนครพนม 1 คืน วันที่ -00เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 2 เช้าที่เมืองนครพนม -00เวลา 08.00 น. ออกออกเดินทาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ไปเที่ยวชมยังถำ�กองลอตามเส้นทางR8 -00เข้าพักที่เรือนนำ�ไซ หลังเขื่อนหินปูน 1 คืน

30 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


โปรแกรมรายการท่องเที่ยว

สกลนคร-นครพนม-คำ�ม่วน-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

วันที่ -00เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 3 เช้าที่เรือนนำ�ไซ -00เวลา 08.0 น. ออกเดินทางตาม เส้นทาง R13 ไปแขวงคำ�ม่วน เที่ยวชม อนุสาวรีย์เจ้าสุภานุวงศ์ -00นมัสการวัดพระธาตุศรีโคตรบอง -00ชมพิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินห์ -00นมัสการพระธาตุอิงฮัง -00เข้าพักที่แขวงสะหวันนะเขต 1 คืน วันที่ -เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 4 ที่แขวงสะหวันนะเขต -เวลา008.00 น. เดินทางไปจังหวัด มุ ก ดาหารโดยข้ า มสะพานมิ ต รภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 2 เที่ยวชมตลาดอินโด จีน -ชมหอแก้ว -ชมพิพิธภัณฑ์บ้านท่านหนูฮัก พูมสะห วัน และชมสถาปัตยกรรมการออกแบบ ตั ว โบสถ์ แ ละเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ แห่งวัดคริสต์เกี่ยวกับนักบุญราศีทั้ง 7 ของประเทศไทย ณ วัดสองคอนหรือ สั ก การะสถานพระมารดาแห่ ง มรณะ สักขี – เข้าพักที่จงั หวัดนครพนม 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

31


รายการท่องเที่ยวด้วยเส้นทาง R12

เวียดนาม-คำ�ม่วน-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

วันที่ -0เวลา 07.00 น. เดินทางออกจาก 1 ประเทศเวียดนามตามเส้นทาง R12 ไป เมืองท่าแขก แขวงคำ�ม่วน สปป.ลาว และพักรับประทานทานอาหารกลางวัน ที่เมืองท่าแขก -0เยี่ยมชมอนุสาวรีย์เจ้าสุภานุวงศ์ -.เดินทางไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - เดินทางไปยังแขวงสะหวันนะเขต และเข้าพักที่แขวงสะหวันนะเขต 1 คืน วันที่ -0เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 2 ที่แขวงสะหวันนะเขต -0เวลา 08.00 น. ออกเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ไป จังหวัดมุกดาหาร -0เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นท่ า นหนู ฮั ก พูมสะหวัน -”เที่ยวชมสถาปัตยกรรมการออกแบบ ตัวโบสถ์และเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่ง วัดคริสต์เกี่ยวกับนักบุญราศีทั้ง 7 ของ ประเทศไทย ณ วัดสองคอน หรือ สั ก การะสถานพระมารดาแห่ ง มรณะ สักขี -0พักรับประทานอาหารกลางวันที่ อำ�เภอธาตุพนม - เข้านมัสการพระธาตุพนม และเดิน ทางเข้านมัสการพระธาตุเรณู...อำ�เภอ เรณูนคร - เดินทางไปจังหวัดสกลนคร และเข้า พัก 1 คืน 32 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


รายการท่องเที่ยวด้วยเส้นทาง R12

เวียดนาม-คำ�ม่วน-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

วันที่ -0เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 3 เช้าที่เมืองสกลนคร -0เข้านมัสการพระธาตุเชิงชุม -0ชมหอระฆังเวียดนาม -0เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน -0ชมอาสนะวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ - รั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่ จังหวัดนครพนม - เดินทางเที่ยวชมบ้านลุงโฮจิมินห์ที่ บ้านนาจอก0และหอนาฬิกาเวียดนาม -0เวลา 16.30 น. ล่องเรือตามลำ�นำ� โขงยามเย็นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า กลางลำ�นำ�โขง -0เข้าพักที่เมืองนครพนม 1 คืน

วันที่ - เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร 4 เช้าที่เมืองนครพนม -.เวลา08.00น.ออกเดิ น ทางกลั บ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม..ข้าม สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาวแห่ ง ที่ . . 3..ตามเส้นทาง R12

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

33


รายการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R9

กวางตรี-สะหวันนะเขต-คำ�ม่วน-นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

วันที่ - เดิ น ทางออกจากเมื อ งกวางตรี 1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตาม เส้นทาง R9 ไปแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว - เดินทางเข้าสู่เส้นทาง R11 เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสุภานุวงศ์ - เข้าพักที่เมืองท่าแขก แขวงคำ�ม่วน สปป.ลาว 1 คืน วันที่ -0เวลา007.000น.0รั บ ประทาน 2 อาหารเช้าทีเมืองท่าแขก แขวงคำ� ม่วน - ออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่ ง ที่ 0 30ไปยั ง จั ง หวั ด นครพนม -0เทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์บา้ นลุงโฮจิมนิ ห์ -0เที่ยวชมหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม -0ชมหอนาฬิกาเวียดนาม -0พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองนครพนม -0ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนคร -0เที่ยวชมอาสนะวิหารอัครเทวดามี คาแอลท่าแร่ – ชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน – เข้านมัสการพระธาตุเชิงชุม – ชมหอระฆังเวียดนาม - เข้าพักในเมืองสกลนคร 1 คืน

34 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


รายการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R9

กวางตรี-สะหวันนะเขต-คำ�ม่วน-นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

วันที่ -0เวลา007.000น.0รั บประทาน 3 อาหารเช้าที่เมืองสกลนคร - เวลา 08.00 น. เดินทางไปยัง จังหวัดมุกดาหาร -0เที่ ย วชมสถาปั ต ยกรรมการ ออกแบบตั ว โบสถ์ แ ละเรื่ อ งราว ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง วั ด ค ริ ส ต์ เกี่ ย วกั บ นั ก บุ ญ ราศี ทั้ ง 070ของ ประเทศไทย ณ วัดสองคอนหรือ สั ก การะสถานพระมารดาแห่ ง มรณะสักขี -0เดินทางไปที่บ้านพาลุกา ชมพิพิธภัณฑ์บ้านท่านหนูฮัก พูม สะหวัน -0พักรับประทานอาหารกลางวัน เมืองมุกดาหาร - เที่ยวชมหอแก้วมุกดาหาร -0เที่ยวชมตลาดอินโดจีน ซื้อ สินค้าและของฝากที่ – เข้าพักในเมืองมุกดาหาร 1 คืน วันที่ -0เวลา007.000น.0รั บประทาน 4 อาหารเช้าเมืองมุกดาหาร - เวลา 08.00 น. ออกเดินทางกลับ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ง ที่ 2 ตามเส้นทาง R9

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

35


การบริการนักท่องเที่ยว CALL SERVICE จังหวัดสกลนคร SA KON NA KHON PROVINCE CALL SERVICE

สถานที่พัก ACCOMODATION วังเทพ รีสอร์ท...........................................โทร. 086-2295124 ก.วัฒนา รีสอร์ท........................................โทร. 042-744094, 086-2391375 นาภี รีสอร์ท...............................................โทร. 081-8732491, 081-7543773 สมร รีสอร์ท......................... .....................โทร. 042-744122

หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ EMERGENCY CALL SERVICE สำ�นักงานจังหวัดสกลนคร..........................โทร. 042-711065, ........... 042-711763 Sakonnakhon provincial hall..............Telephone:042-711065, ........... 042-711763 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร..................โทร. 042-713293 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร..........โทร. 042-716795 เทศบาลเมืองสกลนคร...............................โทร. 042-711404 สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองคาย เขตท้องที่สกลนคร........โทร. 042-728165, 042-728236 โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร......................โทร. 042-711636, ........... 042-711615 สถานีตำ�รวจภูธร........................................โทร. 042-711878, ........... 042-711665 สถานีขนส่ง................................................โทร. 042-712860 สนามบินสกลนคร......................................โทร. 042-715245-6 ตำ�รวจท่องเที่ยว.........................................โทร. 1155 ตำ�รวจทางหลวง.........................................โทร. 1193 36 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


ร้านอาหาร RESTAURANT กรีนคอนเนอร..........1173 ถ.รัฐพัฒนา โทร. 042-711073 (อาหารตามสั่ง) กอไผ........................348/4 ถ.สุขเกษม โทร. 042-712235 (อาหารตามสั่ง) ครัวอโนทัย..............1709/16-17 ถ.เปรมปรีดา โทร. 042-711542 (อาหารตามสั่ง, ข้าวแกง, ก๋วยเตี๋ยว) คันทรีโฮม................1691/11 บริเวณศูนย์การค้าศรีสกล เครือวัลย์.................600 ถ.ใจผาสุก โทร. 042-712233 (อาหารประเภทข้าวแกง, ก๋วยเตี๋ยว) เต็มคำ�......................1446/15 ถ.ยุวพัฒนา โทร. 042-711566, 042-713643 (อาหารตามสั่ง, อาหารเวียดนาม) พอใจ.......................1308/10 ถ.เปรมปรีดา (หน้าโรงภาพยนตร์สยามรัฐ) โทร. 042-711767 (อาหารไทยจีน) มิตรอุปถัมภ์.............37 ถ.สุขเกษม โทร. 042-711633 (อาหารไทย, ซุบหน่อไม้, ลาบ) ลายไทย...................374/1 หมู่ 13 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ลูกไผ........................1268/6 ถ.กำ�จัดภัย โทร. 042-712545 (อาหารไทย, จีน) แวร์ซายส์.................83/14 ถ.ไอทียู ในโรงแรมสกลพาเลซ โทร. 042-714886-7 (อาหารไทย, จีน, ตามสั่ง) สนมเอก...................บริเวณหนองสนม โทร. 042-712806 สวนลึก....................1865/15 ถ.ต.พัฒนา โทร. 042-714072 (อาหารตามสั่ง, ประเภทยำ�, ปลา) สะบันงา...................1782 ถ.รัฐพัฒนา โทร. 042-733428 (อาหารตามสั่ง, อาหารอีสาน) อาภาอาหารไทย......243 ถ.กำ�จัดภัย โทร. 042-712081 (อาหารไทย) อุดมพร....................597/2 ถนนสุขเกษม ตำ�บลธาตุเชิงชุม, อำ�เภอเมือง, สกลนคร 47000 โทร. 042-713549 ชลบุร.......................1432/15 ถนนเปรมปรีดา ตำ�บลธาตุเชิงชุม, อำ�เภอเมือง, สกลนคร 47000 โทร. 042-733239 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

37


ร้านอาหารจานเปล่า...............ถนนสกล-กาฬสินธุ์ โทร. 042-972020 (อาหารตามสั่ง อาหารพื้นเมือง) สกลพุทธชาด..........................เลขที่ 76/9, หมู่ 9 ตำ�บลพังโคน, อำ�เภอพังโคน, สกลนคร 47160 โทร. 042-771005 อรลาบเป็ด..............................868 ถนนสกล-นาแก, ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง, สกลนคร 47000 โทร. 042-713273 สวนอาหารบ้านแก้ว................ลขที่ 164 หมู่ 3 ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง, สกลนคร 47000 โทร. 042-732121

การบริการนักท่องเที่ยว CALL SERVICE จังหวัดนครพนม บริษัททัวร์ที่จะติดต่อข้ามไป สปป.ลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัท กินรี ทัวร์............................ .โทร. บริษัท บี หนึ่ง ทัวร์......................... โทร. บริษัท ภราดา................................. โทร. บริษัท แม่โขง เวิลด์ ฮอลิเดย์.......... โทร. บริษัท วรายุทธ์............................... โทร. บริษัท วี อาร์ การท่องเที่ยว........... โทร. บริษัท ศรีพนมทัวร์......................... โทร. บริษัท เอ็น เค ทัวร์......................... โทร. บริษัท เอส พี บีอาร์ ทัวร์................ โทร.

38 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม

042-511-320 042-513-800 042-523-232 042-515-775 042-513-080 042-520-563 , 042-511-48 042-512-551 , 042-380-4673 042-511-931 042-512-384


สถานที่พัก ACCOMODATION อำ�เภอเมือง นครพนม แกรนด์....210 ถ.ศรีเทพ โทร. 042-511281 042-511 526 จำ�นวน 45 ห้อง ราคา 230-380 บาท เค.เอส แมนชั่น........207/2 ถ.อภิบาลบัญชา โทร. 042 516 100 จำ�นวน 36 ห้อง ราคา 280-400 บาท เจ.อาร์ แมนชั่น........68/3 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง โทร. 042-516 3558 จำ�นวน 45 ห้อง ราคา 350-400 บาท วิวโขง......................527 ถ.สุนทรวิจิตร โทร. 042-513564-70 จำ�นวน 116 ห้อง ราคา 700-2500 บาท นครพนมริเวอร์วิว...9 ถ.นครพนม-ธาตุพนม โทร. 042 522 333-40 จำ�นวน 122 ห้อง ราคา 900-9,000 บาท เฟิท์ส โฮเต็ล...........16 ศรีเทพ โทร. 042-511253 จำ�นวน 63 ห้อง ราคา 160-300 บาท ลักก.........................131 ถ.อภิบาลบัญชา ซ. ส.วัฒนาอุทิศ โทร.042-511274 จำ�นวน 14 ห้อง ราคา 190-395 บาท วินเซอร์...................272 ถ.บำ�รุงเมือง โทร. 042-511946 042-511 156 จำ�นวน 50 ห้อง ราคา 250-400 บาท เวียงอินน์.................18 ถ.อภิบาลบัญชา ซ. ส.วัฒนาอุทิศ โทร. 042-511298 จำ�นวน 28 ห้อง ราคา 80 –300 บาท ศรีเทพ.....................197 ถ.ศรีเทพ โทร. 042-511437 042-512395 จำ�นวน 87 ห้อง ราคา 320-600 บาท ไอโฮเทล..................โทร. 042-543355-6 จำ�นวน 38 ห้อง ราคา 400-500 บาท ดาหลารีโนวเทล......โทร. 042-514330 จำ�นวน 28 ห้อง ราคา 400-600 บาท เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

39


แอด-ซายน์ แมนชั่น................โทร. 042 421 045 จำ�นวน 28 ห้อง ราคา 400-450 บาท เอส พี เรสซิเด็นซ์....................โทร. 042-513500-3 จำ�นวน 43 ห้อง ราคา 400-1,200 บาท กันเกราเพลส..........................โทร. 042-515607 จำ�นวน 26 ห้อง ราคา 300-400 บาท ภูธารินทร์ รีโซเทล..................โทร. 042-520199 จำ�นวน 18 ห้อง ราคา 490-600 บาท บ้านริมโขง...............................โทร. 042-521400,042-521500 รูม...........................................12/2 ถ.กูบาถวาย ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม จ.นครพนม 48000 โทร.042-521144 จำ�นวน 41 ห้อง ราคา 450-650บาท ริเวอร์บีช รีสอร์ท....................105 ถ.มงคลสิริ นคร-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง 4800 โทร. 042-512551 จำ�นวน 3 ห้อง ราคา 350 บาท จันส่องหล้า รีสอร์ท ................4/21 ถ.บายพาส นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทร. 042-501399 จำ�นวน 15 ห้อง ราคา 300-390 บาท ซิกแซก รีสอร์ท.......................408 หมู่ 6 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทร.086-2228488 จำ�นวน 10 ห้อง ราคา 200-300 บาท เรือนไม้ รีสอร์ท..................... ถนนบายพาส (ตรงข้าม กสท.นครพนม) โทร. 086-2313199,081-0569798 จำ�นวน 7 ห้อง ราคา 300-350 บาท ไทยแสกโฮมสเตย์....................บ้านอาสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทร. 084-5175905 นาจอกโฮมสเตย์.....................บ้านนาจอก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทร.089-7130261 40 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


อำ�เภอธาตุพนม กฤษดาริมโขง..........90 ม.2 ต.ริมโขง อ.ธาตุพนม โทร. 042-540088 จำ�นวน 25 ห้อง ราคา 350-600 บาท แก่งโพธิ์รีสอร์ท........95 ม.12 ต.ธาตุพนม โทร.042-541412-3 จำ�นวน 19 หลัง ราคา 200 - 600 บาท ชัยวัลย์.....................38 ม.14 ถ.พนมพนารักษ์ โทร.042-541391 จำ�นวน 9 ห้อง ราคา 120-200 บาท ธาตุพนมรีสอร์ท......371 ถ.ชยางกูร โทร.042-541047 จำ�นวน 46 ห้อง ราคา 250 - 600 บาท ริมโขงบังกะโล.........30 ม.14 ถ.พนมพนารักษ์ ซ.เปรมปูชนีย์ โทร.042-541634 จำ�นวน 9 ห้อง ราคา 250-400 บาท สวนตา-ยายรีสอร์ท.โทร. 042-525415 แสงทองริมโขงเกสต์เฮาส 57 ม.1 ถ.ริมโขง โทร. 042-525614 จำ�นวน 9 ห้อง ราคา 200-300 บาท ณ ธาตุพนม เพลส โรงแรมสไตท์บูติกค์ 117 ม.10 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-512148-9 จำ�นวน 28 ห้อง ราคา 350-390 บาท ณ ธาตุพนมเพลส....117 ม.10 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-532148 จำ�นวน 26 ห้อง ราคา 590 บาท พรนฤมิตร................371 ถ.ชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร.042-532144-5 จำ�นวน 32 ห้อง ราคา 600-800 บาท กฤษดาริมโขง..........บังกะโล 90 ม. 2 ถ.ริมโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48000 โทร. 042-540088 จำ�นวน 16 ห้อง ราคา 400-600 บาท แสงทองริมโขง........57 หมู่1 ถนนริมโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-541397 จำ�นวน 20 ห้อง ราคา 250- 500 บาท เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

41


แก่งโพธิ์รีสอร์ท.......................95 หมู่ 12 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ. นครพนม โทร. 042-541412-3 จำ�นวน 18 ห้อง ราคา 200-500 บาท ธาตุพนมรีสอร์ท......................317 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ. นครพนม โทร. 042-534104-7 จำ�นวน 30 ห้อง ราคา 250-450 บาท ฝั่งแดงรีสอร์ท..........................ถนนมุกดาหาร- ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร.042-541446 จำ�นวน 5 ห้อง ราคา 500 บาท วังทองรีสอร์ท..........................361 หมู่ 9 ซอยบ้านดอนกลาง อ. ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 081-7906651 จำ�นวน 12 ห้อง ราคา 250 - 450 บาท จูดี้รีสอร์ท................................ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 089-8567628 จำ�นวน 21 ห้อง ราคา 200-300 บาท ชัยวัลย์....................................38 หมู่ 14 ถนนพนมพนารักษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-541391 จำ�นวน 19 ห้อง ราคา 100-250 บาท ริมโขงบังกะโล.........................130 หมู่ 14 ถนนพนมพนารักษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-541634 จำ�นวน 10 ห้อง ราคา 200-400 บาท ลิ้มเจริญ..................................167/67 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-542019 จำ�นวน 18 ห้อง ราคา 250-300 บาท สวนตายายรีสอร์ท..................85 หมู่ 9 ถนนบายพาส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 087-2386150 จำ�นวน 36 ห้อง ราคา 200-500 บาท

42 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


วังน้ำ�ก่ำ�รีสอร์ท........66 หมู่ 17 ต.น้ำ�ก่ำ� อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร.084-7856115 จำ�นวน 15 ห้อง ราคา 500-600 บาท N.J. อพาร์ทเม้นท์....193 หมู่ 13 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-541528-9 จำ�นวน 32 ห้อง ราคา 400 บาท ทูทาวเวอร์...............อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร. 042-525575 จำ�นวน 15 ห้อง ราคา 350 บาท หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ EMERGENCY CALL SERVICE ททท.นครพนม.....................................โทร. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด....................โทร. ประชาสัมพันธ์จังหวัด..........................โทร. สำ�นักงานจังหวัด ................................โทร. สถานีตำ�รวจภูธร..................................โทร. ตำ�รวจทางหลวง...................................โทร. ตำ�รวจท่องเที่ยว...................................โทร. สถานีขนส่ง..........................................โทร. ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.นครพนม.......โทร. ด่านศุลกากร จ. นครพนม...................โทร. เทศบาลเมืองนครพนม.........................โทร.

042-513490-2 042-513297, 042-516337 042-511730, 042520797 042-511730, 042-520797 042-511266, 042-515680, 042-512469 1193 1155(042-515773) 042-513444 042-511235 042-511499 042-511535

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

43


การบริการนักท่องเที่ยว CALL SERVICE จังหวัดมุกดาหาร สถานที่พักACCOMODATION มุกดาหารแกรนด์โฮเทล............โทร. พลอยพาเลซ.............................โทร. มุกธารา.....................................โทร. ริเวอร์อินน์................................โทร. เคียงพิมาน................................โทร. ทรัพย์มุกดา...............................โทร. กิมเจ๊กซิน..................................โทร. กิมเจ๊กซิน 2...............................โทร. ธารจินดารีสอร์ท.......................โทร. มุกดาสวรรค์รีสอร์ท..................โทร. แสงไทย.....................................โทร. ชื่นขวัญอินน์..............................โทร. ไดมอนด์เฮ้าส์............................โทร. ฮั่วนำ�.........................................โทร. ฮ่องกง.......................................โทร. แสนสุข......................................โทร. โรงแรมอันนา วานา รีสอร์ทแอนสปา โทร. อันนา วานา รีสอร์ท..................โทร. ทรัพย์มุกดา แกรนด์..................โทร. ทรัพย์มุกดา ภูเพลส..................โทร. มุมสบาย....................................โทร. ธารจินดารีสอร์ท.......................โทร. บังกะโล แสนสุข........................โทร.

44 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม

042-612020 042-631111-20 042-630656-9 042-615444-50 042-615248-8 042-614222 042-631040-1 042-631310-1 042-694233 042-694209 042-611121 042-611121 042-612444 042-611137 042-611143 042-611294 042-612111, 042-613838 042-612111 042-633444, 042-633555 042-630333, 042-630777 042-615051-54 042-694233 042-611214, 042-611294, 042-630654


บ้านริมสวน..................................................โทร. 042-632980-2 ปิติเพลส.......................................................โทร. 042-615488 ปร๋อหล๋อรีสอร์ท...........................................โทร. 086-4507201-3 โฮมสเตย์อินดดไซน่า....................................โทร. 042-674289, 089-7179778 อำ�เภอคำ�ชะอี โรงแรมอิ๋วบังกะโล.......................................โทร. 042-637161 อำ�เภอหว้านใหญ่ ขุนหว้านรีสอร์ท...........................................โทร. 042-699386 ยวงสุพรรณ..................................................โทร. 042-699227

อำ�เภหนองสูง บ้านภู...........................................................โทร. 086-2332495, 089-9424378 ร้านอาหาร Restaurant บุษราคัม ในโรงแรมพลอยพาเลซ.................โทร. 042-611075 สกายเล้าจ์ ในโรงแรมพลอยพาเลซ..............โทร. 042-611075 พลอยคาราโอเกะ ในโรงแรมพลอยพาเลซ...โทร. 042-611075 Why Wild wine ถนนสำ�ราญชายโขงใต้.....โทร. 042-633122 ครัวภูไทย ในโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล โทร. 042-612020 ซูบาโน่คาราโอเกะ ในโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล โทร. 042-612020 บ้านริมน้ำ� ถนนสำ�ราญชายโขง....................โทร. 042-632561 แม่น้ำ�โขง ถนนสำ�ราญชายโขงใต้.................โทร. 042-633227-8 คู่แฝด ถนนสมุทรศักดารักษ์........................โทร. 042-612252 ร้านนรินทร์ฟิชชิ่งพาร์ค ถนนชยางกูร สุขาวดี ถนนสำ�ราญชายโขงใต.....................โทร. 042-611882 บ้านกานต์ ถนนพิทักษ์พนมเขต...................โทร. 042-612041 ริเวอร์ไซด์ ถนนสำ�ราญชายโขงใต้ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

45


ครัวไซ่ง่อน ถนนสมุทรศักดารักษ์................. โทร. 042-612621 ศาลาโฟโมสต์ ถนนสมุทรศักดารักษ์............ โทร. 042-612251 นัดพบใหม่ ถนนสำ�ราญชายโขงใต้............... โทร. 042-611105 รัตติยาแจ่วฮ้อน บริเวณตลาดเทศบาล 2 .... โทร. 042-612627 พวงเพชร ถนนสำ�ราญชายโขงใต้ ฉลองชัยปลาเผา ชุมชนนาโปน้อย............... โทร. 042-613913 ตี๋โภชนา ถนนสมุทรศักดารักษ์ ป๋าเสือ ถนนสำ�ราญชายโขงเหนือ...................โทร. 042-614012 มุมสบาย ถนนพิทักษ์พนมเขต........................โทร. 042-615051-54 บี เจ น่องไก่ตุ๋น หน้าโรงแรมพลอยพาเลซ......โทร. 042-630986 ต้นกล้า ถนนพิทักษ์พนมเขต...........................โทร. 042-614744 ครัวอัญชัญ ถนนสำ�ราญชายโขงเหนือ.............โทร. 042-611736 หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ EMERGENCY CALL SERVICE สำ�นักงานจังหวัดมุกดาหาร.............................โทร. 042-611330 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร..........โทร. 042-611074 ด่านศุลกากร...................................................โทร. 042-611758 สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬา....................โทร. 042-611947 ขนส่งจังหวัด...................................................โทร. 042-613025 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.นครพนม....โทร. 042-513490-1 กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยว จ.นครพนม....โทร. 042-515773 สถานีตำ�รวจภูธรเมืองมุกดาหาร.....................โทร. 042-611333 โรงพยาบาลมุกดาหาร....................................โทร. 042-611379 ตำ�รวจท่องเที่ยว.............................................โทร. 1155 ตำ�รวจทางหลวง.............................................โทร. 1193

46 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


โครงการ “การศึกษาศักยภาพเส้นทางและมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยง

เชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายบวร บุปผเวส จังหวัดนครพนม โครงการย่อยที่ 1 นายประจวบ จันทร์หมื่น หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ ฮมแสน นักวิจัยร่วมโครงการคนที่ 1 จังหวัดนครพนม นางสาวนิภาวดี ทะไกรราช นักวิจัยร่วมโครงการคนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสุริยา คำ�หว่าน นักวิจัยร่วมโครงการคนที่ 3 มหาวิทยาลัยนครพนม

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม :

47


โครงการ “การศึกษาศักยภาพเส้นทางและมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยง

เชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โครงการย่อยที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ นักวิจัยร่วมโครงการคนที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร นักวิจัยร่วมโครงการคนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักวิจัยร่วม นายเกรียงไกร ศรีพงษ์ จังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

319 ถนนไทยพันทา ตำ�บลโพธิ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทรศัพท์. 045-643600 โทรสาร. 045-643606-7

48 : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์. 045-643600 โทรสาร. 045-643606-7 Website : http://www.sskru.ac.th สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์. 02-561-2445 Website : http://www.nrct.go.th สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. 02-2788200 โทรสาร. 02-2980476 Website : http://www.trf.or.th

ท่องเที่ยวเชิงสังคม วัฒนธรรม 3 ประเทศ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you