Page 1

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012

datum versie status eigenaar

19 juni 2013 2 vastgesteld E.S.J. van Gils - van Rooij MSc


Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 2 / 26


Inhoudsopgave 1

Voorwoord

5

2

Belangrijke gebeurtenissen 2012 2.1 Huisartsenpost 2.0 overgedragen 2.2 Focus op kindermishandeling 2.3 MIM voor veilige werkplek 2.4 HKZ-auditor tevreden, wel aandachtspunten 2.5 Meeste patiënten positief over spoedposten 2.6 Samenwerking bij grootschalige incidenten 2.7 Nieuwe faciliteiten: feedbackmodule en centrale roostering 2.8 Onderzoeken en innovatie 2.9 Inspectie: kritische processen aanscherpen 2.10 Minder werkdruk door taakherschikking 2.11 EPD nieuw leven ingeblazen 2.12 Brand CHP-kantoor 2.13 Afscheid Gerard van de Moosdijk

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8

3

Profiel van de organisatie 3.1 Nadere typering van het concern 3.2 Productie, personeel en opbrengsten

9 9 9

4

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 4.1 Governancecode 4.2 Bestuursstructuur 4.3 Samenstelling bestuur 4.4 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur 4.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan 4.6 Algemene vergadering (ledenraad) 4.7 Cliëntenraad 4.8 Ondernemingsraad

11 11 11 11 12 13 14 15 15

5

Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Algemeen kwaliteitsbeleid 5.2 Kwaliteit van zorg 5.2.1 Uitkomsten kwaliteitsmaten 5.2.2 Klachten 5.2.3 Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) 5.2.4 Calamiteiten

16 16 16 16 18 19 20

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 3 / 26


5.3

5.4 5.5 6

Personeel 5.3.1 Verloop personeel 5.3.2 Ziekteverzuim 5.3.3 Vacatures Beloning leden Raad van Bestuur Beloning leden Raad van toezicht

Hoofdposten uit de jaarrekening

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

20 20 20 20 21 24 25

Pagina 4 / 26


1

Voorwoord

In dit jaarbericht wordt de stand van zaken van CHP Zuidoost-Brabant over 2012 belicht. Uitgangspunt in de verslaglegging zijn de richtlijnen Jaarverantwoording Zorg, zoals vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor ons werk hanteren wij de landelijk geldende branchenormen en prestatie-indicatoren zoals overeengekomen met Zorgverzekeraars Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de patiĂŤntenfederatie NPCF. Deze zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Huisartsenposten Nederland. Kwaliteit van zorg is voor CHP Zuidoost-Brabant leidend. We zetten hier continu op in, onder andere met verbetertrajecten als Huisartsenpost 2.0, het doorlopend vernieuwen van protocollen en procedures en met scholing van huisartsen en medewerkers. Zorg van goede kwaliteit kan alleen in een gezonde organisatie. Eind 2012 is gestart met de evaluatie van het bestuursmodel uit 2008. We kunnen reeds aankondigen dat we in 2013 gaan werken aan een model dat meer ruimte biedt voor de professional. Deelname aan wetenschappelijke studies en innovatieprojecten vinden wij essentieel om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Verderop in dit verslag leest u in welke projecten we hebben geparticipeerd. We bevinden ons in een onzekere tijd. Het kabinet-Rutte II werkt aan verschillende wetsvoorstellen en maatregelen die niet zonder gevolgen zullen blijven voor de gezondheidszorg. Bovendien hadden we te maken met een praktisch probleem: brand op ons kantoor noopte ons tijdelijk andere huisvesting te betrekken. Dat we er desondanks in geslaagd zijn de kwaliteit van ons werk op niveau te houden, stemt tot tevredenheid.

Drs. Ing. R.H.P.J. Linssen Huisarts, voorzitter Bestuur

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

G.P. Welling MHA Directeur/bestuurder

Pagina 5 / 26


2

Belangrijke gebeurtenissen 2012

2.1

Huisartsenpost 2.0 overgedragen

In 2012 is de tweede fase van project Huisartsenpost 2.0 doorgevoerd; hierbij werden de verbeterpunten van de deeltrajecten overgedragen aan de organisatie. Huisartsenpost 2.0 had als belangrijkste doelen responstijden te verkorten en het aandeel telefonische consulten te vergroten. Daarnaast was er aandacht voor triage, planning en roostering, interne informatievoorziening, samenwerking GGZ, werkomstandigheden, gedragscodes en instelling van continue leerprocessen.

2.2

Focus op kindermishandeling

Het protocol kindermishandeling is gewijzigd. Het invullen van screeningsvragen is verplicht gesteld. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal meldingen. Deze komen binnen bij de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en worden samen met de medische adviseur beoordeeld. Als er reden is voor verder onderzoek wordt de eigen huisarts van betrokkenen benaderd.

2.3

MIM voor veilige werkplek

CHP hecht groot belang aan een veilige werkplek en een gezond werkklimaat voor huisartsen en medewerkers. Daarom is er een nieuwe meldprocedure MIM (Meldingen Incidenten Medewerkers) ingesteld. Deze biedt maximale ruimte om grensoverschrijdend gedrag door een patiënt of collega te melden. Denk aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en andere ongewenste omgangsvormen. De MIM voorziet in de vertrouwelijke opvang en ondersteuning van melders en een gestructureerde aanpak van problemen.

2.4

HKZ-auditor tevreden, wel aandachtspunten

Om te onderzoeken of CHP nog voldoet aan de HKZ-kwaliteitseisen, bezocht een externe auditor de posten Geldrop en Helmond en het CHP-kantoor. Er werden geen wezenlijke problemen gevonden, wel een aantal aandachtspunten, zoals de beschikbaarheid van de triageverpleegkundige, het zuinige gebruik van disposals op de posten en de inrichting van het autoclaafproces.

2.5

Meeste patiënten positief over spoedposten

In april werden de resultaten van een door de cliëntenraad uitgevoerd tevredenheidonderzoek onder patiënten gepresenteerd. Van de 212 bevraagde patiënten bleek het merendeel goed te spreken over de spoedposten. Met name de telefonische wachttijd voor het maken van een afspraak en de snelheid waarmee men bij de arts terecht kon, werden als positief ervaren. Een minpunt betrof de wachttijden op de posten zelf, bijvoorbeeld als er in het ziekenhuis röntgenfoto’s gemaakt moesten worden. Sommige patiënten zouden graag facilitaire voorzieningen zien zoals Wi-Fi en een koffie/theeautomaat. Het bestaan van een cliëntenraad en de wijze waarop klachten worden behandeld bleken niet bij iedereen bekend. Dat gold ook voor het fenomeen spoedpost als samenwerkingsvorm van huisartsenpost en spoedeisende hulp.

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 6 / 26


2.6

Samenwerking bij grootschalige incidenten

Huisartsen, huisartsenposten, GGD’s en GHOR-bureaus in Noord-Brabant en Zeeland ondertekenden in juni een convenant dat de onderlinge samenwerking tijdens grootschalige incidenten regelt. De huisartsenrampenopvangplannen (HaROP) van de vijf LHV-kringen en de acht huisartsendienstenstructuren in Noord-Brabant en Zeeland vormen de basis van het convenant. In het convenant staan afspraken over rollen en taken bij de bestrijding van een grootschalige infectieziekte-uitbraak of bij acute opgeschaalde zorg.

2.7

Nieuwe faciliteiten: feedbackmodule en centrale roostering

In 2012 zijn twee nieuwe faciliteiten voor huisartsen beschikbaar gesteld: de feedbackmodule en de CHP-roostering voor HAGRO’s. De feedbackmodule maakt het mogelijk om tijdens de dienst op de post feedback te vragen aan de eigen huisarts van de patiënt. Door gebruik te maken van CHP-roostering hoeven HAGRO’s niet langer zelf te bepalen wie welke diensten voor zijn rekening neemt.

2.8

Onderzoeken en innovatie

CHP nam in het verslagjaar deel aan enkele belangrijke onderzoeken die betrekking hadden op het functioneren van spoedposten, te weten 'Evaluatie Kortelijnverpleegkundige', 'Organisatieverbetering door taakherschikking in de ANW-zorg' en 'Spoedposten: een verbetering?', een samenwerking van NIVEL, Tranzo en CHP.

2.9

Inspectie: kritische processen aanscherpen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 alle huisartsendienstenstructuren (HDS) in Nederland bezocht, en per HDS één post. Bij CHP Zuidoost-Brabant werden een aantal aandachtspunten in de kritische processen gesignaleerd. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 5.2.1.

2.10 Minder werkdruk door taakherschikking Om tot een efficiënte werkverdeling te komen en de werkdruk onder huisartsen te verminderen zijn in 2012 elf verpleegkundig specialisten en acht kortelijnverpleegkundigen op de spoedposten ingezet. De positieve ervaring met beide disciplines zijn aanleiding voor CHP de werving verder uit te breiden. Hierbij zijn we evenwel afhankelijk van het aantal beschikbare stageplaatsen in dagpraktijken.

2.11 EPD nieuw leven ingeblazen Nadat de Eerste Kamer het elektronisch patiëntendossier (EPD) in 2011 had afgekeurd, werd in 2012 een aangepaste vorm gepresenteerd. Een groot verschil met de vorige versie is dat de patiënt nu actief toestemming moet geven voor het beschikbaar stellen van zijn of haar medische gegevens (opt-in registratie). CHP heeft registratieformulieren, folders en wachtkamerposters beschikbaar gesteld aan de aangesloten praktijken. De informatieavond in Geldrop over de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens op 20 september werd door 110 huisartsen en apothekers bezocht.

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 7 / 26


2.12 Brand CHP-kantoor Op Sinterklaasavond heeft er brand gewoed in het gebouw waar het kantoor van CHP gevestigd is. De brand was kort maar de gevolgen waren groot. Doordat de dataverbinding tijdelijk was uitgevallen, konden patiĂŤntengegevens niet direct in het computersysteem worden ingevoerd, maar moesten zij handmatig worden opgeschreven en later verwerkt. Het gebouw is door roet- en waterschade naar verwachting tot medio 2013 niet te gebruiken. Voor het kantoorpersoneel is een tijdelijke werkplek gevonden.

2.13 Afscheid Gerard van de Moosdijk Op 1 juli 2012 trad Gerard van de Moosdijk terug uit de Raad van Toezicht van CHP. Hij was ruim 40 jaar actief in de huisartsenzorg, waarvan 3 jaar in Kenia en 32 jaar in de eigen praktijk in Asten. De afgelopen 10 jaar was hij een van de stuwende krachten achter de vorming en ontwikkeling van CHP Zuidoost Brabant. In 2009 werden mede op zijn initiatief op drie plaatsen in de regio spoedposten geopend. Sinds 2008 was hij de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht. Het bestuur van CHP wil op deze plaats Gerard van de Moosdijk danken voor zijn grote verdiensten.

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 8 / 26


3 3.1

Profiel van de organisatie Nadere typering van het concern

Tabel 1: algemene identificatiegegevens

CHP Zuidoost-Brabant is een

Zorgtype

Huisartsendienstenstructuur, huisartsenpost

huisartsendienstenstructuur

Naam

Coöperatieve Centrale Huisartsen Posten

die acute huisartsenzorg

rechtspersoon

Zuidoost Brabant U.A.

tijdens avond-, nacht- en

Adres

Postbus 3274

Postcode

5203 DG

Plaats

‘s-Hertogenbosch

van het Catharina-ziekenhuis

Telefoonnummer

088 – 876 52 00

(Eindhoven), St. Anna

weekenduren verleent. Met de spoedeisende hulpen

ziekenhuis (Geldrop) en het

Identificatienr. KvK 17139108 E-mailadres

info@chpzob.nl

Website

www.chpzob.nl

Elkerliek ziekenhuis (Helmond) werkt CHP samen in de vorm van spoedposten.

Tabel 2: nadere typering organisatie

Stichting Callcenter Centrale

Typering

Ja/nee

Huisartsenposten Zuidoost

Samenwerking in de vorm van spoedposten

Ja

Brabant (identificatienummer KvK: 17165013) is aan CHP gelieerd.

3.2

Productie, personeel en opbrengsten Het werkgebied van CHP

Tabel 3: kerngegevens

Kerngegeven

Antwoord

uit van Oirschot tot Deurne,

Verzorgingsgebied Aantal patiënten in verzorgingsgebied

Zuidoost-Brabant strekt zich

533.503

en van Gemert-Bakel tot Heeze-Leende.

Capaciteit Aantal huisartsenposten

3

CHP participeert in drie

Aantal callcenters

1

wetenschappelijke studies. Voor twee onderzoeken is

Productie Totaal aantal verrichtingen

130.643

Telefonisch advies

48.127

Consult

73.367

Visite

9.149

een ZonMw subsidie verkregen, voor één een subsidie van ROBUUST. In het onderzoek “Spoedposten: een verbetering?” wordt bekeken

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 9 / 26


of samenwerking binnen een Kerngegeven

Antwoord

spoedpost leidt tot een verbetering in kwaliteit,

Personeel 151

Aantal personeelsleden in loondienst per einde 2012

toegankelijkheid en kosten van de acute zorg in vergelijking tot een situatie

Aantal fte personeelsleden in loondienst per

52,53

einde 2012

waarbij huisartsenpost en spoedeisende hulp

Leden

afzonderlijk van elkaar

Aantal aangesloten huisartsen

250

werken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) en NIVEL. CHP

Huisartsenpost

balieplekken

Aantal

Aantal belplekken

Zuidoost-Brabant is in deze

onderzoekskamers

Aantal

spreekkamers

Aantal

Tabel 4: capaciteit per locatie

studie onderzoekslocatie en hoofdaanvrager. De directieadviseur is tevens hoofdonderzoeker van dit project.

5

1

1

2

Huisartsenpost Geldrop

2

1

1

1

taakherschikking in de ANW-

Huisartsenpost Helmond

5

1

1

1

zorg� richt zich op de vraag in

Eindhoven

Het onderzoek “Organisatieverbetering door

Callcenter

14

hoeverre de inzet van de verpleegkundig specialist in de ANW-zorg een bijdrage

Tabel 5: onderzoek en ontwikkeling

Publicaties Spoedposten: een

-

verbetering? Organisatieverbetering door taakherschikking in de ANW-zorg

Evaluatie

levert aan een toegankelijke en beheersbare ANW-zorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door IQ Healthcare. Parallel aan dit

Wijers, N., Schoonhoven, L., Giesen, P., Vrijhoef, H., van der Burgt, R., Mintjes, J., Wensing, M., Laurant, M., 2012. The effectiveness of Nurse Practitioners working at a GP cooperative: a study protocol. BMC Fam Pract 13 (1),75

onderzoek voert IQ ook een evaluatieonderzoek uit ten aanzien van kortelijnverpleegkundigen.

-

kortelijnverpleegkundigen

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 10 / 26


4

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

4.1

Governancecode CHP werkt volgens het

Tabel 6: governancecode

Code

Antwoordcategorie

principe van de Zorgbrede

Hanteert uw organisatie de zorgbrede

Ja

Governancecode.

Governancecode?

4.2

Bestuursstructuur CHP wordt bestuurd en

Tabel 7: bestuursstructuur

Structuur

Antwoordcategorie

vertegenwoordigd door het

Welke bestuursstructuur is op

Eindverantwoordelijke Raad van

Bestuur. De Raad van

uw concern van toepassing?

Bestuur met Raad van Toezicht

Toezicht ziet toe op het

Wat is de samenstelling van de

Drie- of meerhoofdig met

Raad van Bestuur?

voorzitter.

4.3

Bestuur. Voor een aantal zaken is goedkeuring vereist van de Ledenraad.

Samenstelling bestuur Het Bestuur bestaat uit drie

Tabel 8: leden bestuur

Naam

dhr.

Functie

/mw. R.J.

Dhr.

Voorzitter

Infunctie-

Relevante

leden A en ĂŠĂŠn lid B. Het lid B

treding

nevenfuncties

van het Bestuur wordt tevens

13-12-2006

Lid Raad van

aangeduid als directeur/

Advies,

bestuurder.

Hendriksen

Topergo G.P. Welling Dhr.

Directeur/

20-11-2008

-

bestuurder R.H.P.J.

Dhr.

Lid bestuur

20-11-2008

-

Dhr.

Lid bestuur

06-07-2011

-

Linssen M. Westein


4.4

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

Tabel 9: wettelijke transparantie-eisenbestuursstructuur

In 2012 zijn het reglement

Transparantie-eis

Antwoordcategorie

CHP, de aansluitover-

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het

Ja

eenkomst en de protocollen

beleid van de dagelijkse of algemene leiding

disfunctioneren huisarts en

van de instelling en deze met raad ter zijde

waarnemer aangepast.

staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig

Ja

samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?

De documenten dateerden van 2008. Sinds die tijd is er een landelijk model opgesteld. De nieuwe documenten zijn aangepast aan het landelijke model.

Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de Ja verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting Nee of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Coรถperatie UA

Tabel 10: wijziging statuten

Transparantie-eis

Ja/nee

Hebben er in de statuten of

Ja

bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? Zo ja, welke veranderingen

Reglement is aangepast.

(antwoord in steekwoorden)?

Regeling disfunctioneren is onderdeel geworden van het reglement. Conform landelijk model LHV.

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 12 / 26


Tabel 11: wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering

Transparantie-eis

Ja/nee

Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk

Ja

orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk)

Ja

vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u

-

investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd)? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor

Ja

de toelating(窶親n) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiテォle administratie van de instelling

Ja

ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?

4.5

Samenstelling toezichthoudend orgaan

Tabel 12: Samenstelling toezichthoudend orgaan

CHP Zuidoost-Brabant heeft

Naam

een Raad van Toezicht

dhr./ Infunctie-

Nevenfuncties

bestaande uit vier natuurlijke

mw. treding G.A.P.M. van de Dhr. 20-11-2008

-

de coテカperatie.

1

Moosdijk

T.A. Rテカvekamp

Dhr. 20-11-2008

Lid Raad van Toezicht St. Anna zorggroep

H.H.A.M.

Dhr. 15-09-2011

Janssen

1

personen die geen lid zijn van

-

Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de Ledenraad.

Uit dienst per 1 juli 2012

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 13 / 26


Naam

dhr./ Infunctie-

Nevenfuncties

mw. treding F.J. van

Dhr. 01-01-2012

Kemenade

Lid Raad van Toezicht, Unitus; Lid Raad van Advies, Cohesie.

4.6

Algemene vergadering (ledenraad) CHP Zuidoost-Brabant is een

Tabel 13: algemene vergadering

Ja/nee/%

coöperatie. De ledenraad

Heeft uw organisatie een algemene Ja

functioneert als algemene

vergadering?

vergadering in de zin van de wet. Elke HAGRO heeft de plicht één lid af te vaardigen.

Tabel 14: ledenraad

Zijn er het afgelopen jaar door de

Ja, zeven keer

ledenraad gevraagde besluiten

een besluit genomen inzake

genomen, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de

De Ledenraad heeft in 2012 de voortgang spoedposten,

Nee

jaarplan en begroting 2013,

ledenraad ongevraagde adviezen

protocol taken en

uitgebracht, zo ja hoeveel?

verantwoordelijkheden regiearts, diensttijden

Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Geef hier een percentage.

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

-

regiearts, aantal te plannen consulten per uur en de benoeming van een nieuwe voorzitter RvT.

Pagina 14 / 26


4.7

Cliëntenraad

Tabel 15: cliëntenraad

Ja/nee/%

In 2012 heeft de directie, de

Heeft uw organisatie een cliëntenraad?

Ja

cliëntenraad advies gevraagd

Wordt/worden de cliëntenraad/raden in

Nee

financiële zin ondersteund conform de

inzake de overstap naar een andere bedrijfsarts, thema’s in de audit kwaliteitssysteem,

modelfinancieringsregeling, zoals

organisatorische herziening in

afgesproken in het gezamenlijk

het kader van de Zorgbrede

stimuleringsprogramma

Governancecode, evaluatie

medezeggenschap cliënten (uitkomsten

van het bestuursmodel en het

van overleg, Actiz, BTN, FO, GGZ

jaarplan 2012.

Nederland, LOC, LSR, NFU, NVZ van 18 juni 2009)?

Daarnaast heeft de

Zijn er het afgelopen jaar door de

In 2012 is er vijf maal

cliëntenraad gevraagde adviezen

om advies gevraagd, in

uitgebracht, zo ja hoeveel?

drie gevallen is er reeds een advies

cliëntenraad ongevraagd advies gegeven n.a.v. het door hen uitgevoerde tevredenheidsonderzoek.

gegeven. Zijn er het afgelopen jaar door de

Ja, één keer.

cliëntenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Hebben deze ongevraagde adviezen tot

Het is onduidelijk in

maatregelen geleid in de instelling? Geef

hoeverre dit advies

hier een percentage.

heeft geleid tot maatregelen.

Heeft uw concern een commissie van

Nee

vertrouwenslieden ingesteld? Heeft uw concern zich aangesloten bij

Nee

een landelijke commissie?

4.8

Ondernemingsraad Op verzoek van de directie

Tabel 16: ondernemingsraad

Heeft uw organisatie een

Ja/nee/%

heeft de ondernemingsraad

Ja

afgelopen jaar instemming verleend tot de wijziging

ondernemingsraad? Zijn er het afgelopen jaar door de

Ja, één keer

Arbodienst.

ondernemingsraad instemmingsaanvragen behandeld, zo ja hoeveel?

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 15 / 26


5

Beleid, inspanningen en prestaties

5.1

Algemeen kwaliteitsbeleid

Tabel 17: certificaat, label of accreditatie

In 2010 is CHP Zuidoost-

Gegeven

Antwoordcategorie

Brabant gecertificeerd op

Naam certificaat, label of

HKZ (Harmonisatie

basis van het model HKZ.

accreditatie

Kwaliteitsbeoordeling Zorg)

Tijdens de tussentijdse

Reikwijdte

Gehele organisatie

Datum van uitreiking

Maart 2012

Naam toetsende instantie

Lloyds

5.2

externe audit in 2012 is het kwaliteitsmanagementsysteem geëvalueerd en goedgekeurd.

Kwaliteit van zorg

5.2.1 Uitkomsten kwaliteitsmaten CHP Zuidoost-Brabant

Tabel 18: branchenormen

Norm

Antwoordcategorie

branchenormen

Telefonische bereikbaarheid Spoedoproepen binnen 30

90,3%

seconden beantwoord, in

vastgesteld door de Nederland (VHN).

Niet-spoedoproepen binnen twee

67,7% 3

De Inspectie voor de

Niet-spoedoproepen binnen tien

95,8% 4

minuten beantwoord, in procenten

Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2012 alle huisartsendienstenstructuren (HDS) in

Fysieke bereikbaarheid Inwoners van het werkgebied

huisartsenposten, zoals Vereniging Huisartsenposten

2

procenten

minuten beantwoord, in procenten

hanteert sinds 2012 de

100%

Nederland bezocht, en per

kunnen binnen 30 minuten de

HDS één post. Zij hebben

huisartsenpost bereiken, in

geconcludeerd dat de

5

procenten

volgende kritische processen nog niet op orde waren bij CHP Zuidoost Brabant:

2

Norm: 100% Norm: 75% 4 Norm: 98% 5 Norm: 90% 3


-

Aanrijdtijden

De autorisatienorm wordt

Bij een levensbedreigende situatie 93%

nog niet in alle gevallen

(U1) is zorg binnen 15 minuten ter

gehaald;

plaatse, in procenten

-

6

conform de landelijke

Bij een levensbedreigende situatie 100%

richtlijn medicatie-

(U1) is zorg binnen 30 minuten ter plaatse, in procenten

CHP werkt nog niet

overdracht;

7

-

Is er sprake van samenwerking

Ja. U0 en U1 visites

met de ambulancezorg?

worden volgens het

niet altijd binnen 30 seconden beantwoord.

principe ‘ja, tenzij’ gereden door de ambulancezorg.

Spoedoproepen worden

Tevens heeft de IGZ een

Zelfstandig door de triage-assistenten 91%

aantal aanbevelingen gedaan

afgehandelde hulpvragen worden

ten aanzien van de volgende

binnen één uur geautoriseerd, in

punten:

8

procenten

-

dan wel in opleiding en binnen twee

wachtkamer en aanvang behandeling

Implementatie richtlijn Overdracht van medicatie-

jaar gediplomeerd, in procenten De wachttijd tussen aankomst in de

Procedure verlagen/ verhogen urgentie;

Triage-assistenten zijn gediplomeerd, 100%

gegevens in de keten;

89% -

Procedure vragen naar en registreren van medicatie-

bedraagt minder dan 15 minuten, in

gebruik;

9

procenten

-

Procedure vragen naar en registreren van relevante voorgeschiedenis;

-

Beleid beschikbaarheid patiëntendossiers;

-

Telefonische bereikbaarheid niet-spoed;

-

Toegankelijkheid protocollen en richtlijnen.

Er is een plan van aanpak gemaakt om tot verbetering te komen. CHP doet haar uiterste best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

6

Norm: 95% Norm: 100% 8 Norm: 100% 9 Norm: 95% 7

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 17 / 26


5.2.2 Klachten CHP Zuidoost-Brabant kent

Tabel 19: klachtenfunctionaris

Gegeven

Antwoordcategorie

een interne klachten-

Kunnen patiënten in uw concern

Ja

afhandeling, waarbij de klachtenfunctionaris de

terecht bij een klachtenfunctionaris?

klachtenopvang organiseert (tabel Tabel 21). Zij neemt zo

Tabel 20: klachtencommissie

snel mogelijk na het indienen

Gegeven

Antwoordcategorie

Beschikt u over een regeling voor de

Ja (aangesloten bij

de klager om na te gaan welk

behandeling van klachten jegens de

Stichting Klachtenregeling

klachten-traject aansluit bij de

cliënt van uw instelling conform de wet Huisartsenzorg Zuidklachtrecht cliënten zorgsector?

Nederland)

Voldoet deze regeling aan de 6

Ja

gestelde eisen ingevolge deze wet? Werkt de klachtencommissie in

van de klacht contact op met

wensen van de klager. Leidt de interne klachtenopvang niet tot afronding van

Ja

de klacht of stelt de klager

overeenstemming met de gestelde

hierop geen prijs, dan

eisen?

bespreekt de klachten-

Brengt u deze regeling bij al uw

Ja

functionaris andere klacht-

cliënten op een passende wijze onder

behandelingsmogelijkheden,

de aandacht?

zoals de klachtencommissie

Aantal klachten ingediend bij de

0

klachtencommissie Aantal klachten als percentage van

0

het gemiddeld aantal personeelsleden in FTE’s Aantal door de klachtencommissie in

0

behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de

0

klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard

0

of het regionaal tuchtcollege.


Tabel 21: interne klachtenafhandeling

Gegeven

Antwoordcategorie

Meldingen (totaal)

283

Vraag/verzoek

110

Klacht/onvrede

125*

Compliment

7

Notareactie

13

Op- of aanmerking

7

Schadeclaim

4

Anders

17

Klacht/onvrede als percentage van het 0,09% aantal verrichtingen Afhandelduur Minder dan 1 maand

50

1 à 2 maanden

30

Meer dan 2 maanden

34

Nog niet afgehandeld/onbekend

11**

*Ingediend door 92 klagers. **Van 7 van deze 11 klachten is de machtiging inzage dossier/ behandeling klacht niet teruggestuurd. Hiervan is dus geen afhandeltermijn vast te stellen.

5.2.3 Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) Tabel 22: meldingen incidenten patiëntenzorg

De MIP-commissie is

Gegeven

Antwoordcategorie

ingesteld met als doel om op

Beschikt u over een regeling voor de

Ja (MIP-commissie)

gepaste en objectieve wijze

behandeling van meldingen incidenten

om te gaan met (bijna) fouten

patiëntenzorg?

en (bijna) ongevallen met

Aantal meldingen ingediend bij MIP-

42

commissie Aantal door MIP-commissie in

betrekking tot de individuele patiëntenzorg. Het gaat bij melding incidenten

41

behandeling genomen meldingen

patiëntenzorg vooral om het verbeteren van de werk-

Technisch

1

processen in het belang van

Organisatorisch

17

betere patiëntenzorg. De

Menselijk

18

MIP-commissie hanteert de

Overige factoren

4

Calamiteit

1

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

PRISMA methode.

Pagina 19 / 26


5.2.4 Calamiteiten Calamiteiten worden gemeld

Tabel 23: Calamiteiten

Gegeven

Antwoordcategorie

aan de Inspectie voor de

Calamiteiten (totaal)

5

Gezondheidszorg. Na elke

Overlijden

5

Ernstige restschade

0

5.3

melding wordt er een caseaudit uitgevoerd die leer- en verbeterpunten oplevert.

Personeel

5.3.1 Verloop personeel Tabel 24: verloop personeel

Verloop personeel

Aantal

Aantal Fte

personeelsleden Instroom personeel in

52

15,5

44

7,1

loondienst totale concern in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

5.3.2 Ziekteverzuim Tabel 25: verzuim

Verzuim

Percentage

Verzuim totaal personeel in

4,67%

loondienst

5.3.3 Vacatures Tabel 26: vacatures

Vacatures

Totaal aantal

Aantal moeilijk

vacatures per

vervulbare

einde 2012

vacatures per einde 2012

Totaal personeel

0

0

Personeel met

0

0

patiĂŤntgebonden functies Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 20 / 26


5.4

Beloning leden Raad van Bestuur Aan de leden A van het

Tabel 27: beloning leden Raad van Bestuur

Naam

R.J. Hendriksen

Bestuur worden onkosten-

De heer of mevrouw

Dhr.

vergoedingen toegekend,

Bestuursfunctie

Voorzitter

Nevenfuncties

Lid Raad van Advies,

waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Topergo Vanaf welke datum was de bestuurder

13-12-2006

De Raad van Toezicht sluit

voor het eerst in de functie van

namens CHP Zuidoost-

bestuurder werkzaam binnen uw

Brabant een arbeidsovereen-

organisatie?

komst met de directeur/

Maakte de persoon op 31 december

Ja

bestuurder (lid B), waarin

2012 deel uit van het bestuur?

onder andere de honorering

Zo nee, tot welke datum was de persoon -

geregeld wordt.

als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar

Ja

voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja, hoeveel maanden is de persoon

12 maanden

voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de

Anders, namelijk

arbeidsovereenkomst?

bestuurderovereenkomst

Welke salarisregeling is toegepast?

-

Wat is de deeltijdfactor in procenten?

-

Vacatievergoeding Bestuurder

â‚Ź 15.600

Naam

G.P. Welling

De heer of mevrouw

Dhr.

Bestuursfunctie

Directeur / lid bestuur

Nevenfuncties

-

Vanaf welke datum was de bestuurder

20-11-2008

voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december

Ja

2012 deel uit van het bestuur?

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 21 / 26


Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar

Nee

voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja, hoeveel maanden is de persoon

-

voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de

Arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst?

voor onbepaalde tijd

Welke salarisregeling is toegepast?

BBZ

Wat is de deeltijdfactor in procenten?

50%

Bruto inkomen, inclusief vakantiegeld,

€ 65.140

eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren

-

Waarvan: nabetalingen voorgaande

-

jaren Bruto onkostenvergoeding

-

Werkgeversbijdrage sociale lasten

€ 4.899

Werkgeversbijdrage pensioen, VUT,

€ 7.230

FPU Ontslagvergoeding

-

Bonussen

-

Totale Loonkosten

€ 77.269

Totaal inkomen op basis van fulltime

€ 146.811

dienstverband en een volledig kalenderjaar (exclusief ontslagvergoeding) Cataloguswaarde auto van de zaak

-

Eigen bijdrage auto van de zaak

-

Naam

R.H.P.J. Linssen

De heer of mevrouw

Dhr.

Bestuursfunctie

Lid bestuur

Nevenfuncties

-

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 22 / 26


Vanaf welke datum was de bestuurder

20-11-2008

voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december

Ja

2012 deel uit van het bestuur? Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar

Nee

voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja, hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de

Anders, namelijk

arbeidsovereenkomst?

bestuurder overeenkomst

Welke salarisregeling is toegepast?

-

Wat is de deeltijdfactor in procenten?

-

Vacatievergoeding Bestuurder

â‚Ź 9.100

Naam

M. Westein

De heer of mevrouw

Dhr.

Bestuursfunctie

Lid bestuur

Nevenfuncties

-

Vanaf welke datum was de bestuurder

06-07-2011

voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december

Ja

2012 deel uit van het bestuur? Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar

Nee

voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja, hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de

Anders, namelijk

arbeidsovereenkomst?

bestuurder overeenkomst

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 23 / 26


Welke salarisregeling is toegepast?

-

Wat is de deeltijdfactor in procenten?

-

Vacatievergoeding Bestuurder

€ 9.100-

5.5

Beloning leden Raad van toezicht

Tabel 28: beloning leden Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht

Bezoldiging

Bezoldiging van de Raad van

G.A.P.M. van de Moosdijk

€ 4.596

Toezicht vindt plaats conform

T.A. Rövekamp

€ 6.132

H.H.A.M. Janssen

€ 7.662

F.J. van Kemenade

€ 6.132

de beloningscode voor toezichthouders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Zorginstellingen (NVTZ).

Pagina 24 / 26


6

Hoofdposten uit de jaarrekening

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 25 / 26


Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2012 19 juni 2013, versie 2, status vastgesteld

Pagina 26 / 26

Jaarverslag chp zuidoost brabant 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you